UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark"

Transkript

1 By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks Odense C Sendt til mail: Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Torsten Lundgreen Direkte tlf oktober 2014 Side 1 / 5 UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen for Odense Kommune (Odense Letbane 1. etape), samt Lokalplanforslag Odense Letbane 1. etape teknisk anlæg I perioden fra 29. september til 24. november 2014 gennemfører Odense Kommune en offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr Her følger Region Syddanmarks høringssvar, der er sammensat af en indledende generel del og efterfølgende en række bemærkninger til specifikke elementer i materialet. Høringsmaterialet er hentet på Odense Kommunes hjemmeside: an-for-odense-letbane og består af følgende tre dokumenter: 1. Orienteringsskrivelse 2. Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen for Odense Kommune. 3. Lokalplan forslag nr (Odense letbane 1. etape) Generelle kommentarer til høringsmaterialet Odense letbane indgår i den Regionale Udviklingsplan som en vigtig byggesten til at sikre, at infrastrukturen i Region Syddanmark understøtter vækst, tilflytning og investering. I forhold til timemodellen, er letbanen i Odense et godt initiativ, som understøtter god tilgængelighed i Odense. Letbanen vil kunne sørge for en væsentlig del af tilbringertrafikken til timemodellens tog. En vigtig funktion er, at sammenhængen i skiftet bliver enkel og intuitiv altså man skal med stor lethed kunne skifte mellem tog og letbane og omvendt. Region Syddanmark ser frem til et godt samarbejde med Odense Kommune og Byregion Fyn i udarbejdelsen og implementeringen af den kommende vækstog udviklingsstrategi for Syddanmark. Høringsmaterialet belyser blandt andet letbanens linjeføring gennem det nye universitetshospital (Nyt OUH), hvor Region Syddanmark er bygherre. Der planlægges med tracé til letbanen på østsiden

2 Side 2 / 5 langs hospitalets nord-sydgående Vidensakse. Region Syddanmark finder, at en linjeføring gennem Nyt OUH s bygningsanlæg bedst understøtter den kollektive transport til og fra hospitalet. Linjeføringen er dog forbundet med en række uafklarede tekniske, planlægningsmæssige og økonomiske udfordringer. Dette er bemærket i svar fra Region Syddanmark i en række offentlige høringer og herunder af VVM for Odense Letbane (høringssvar af 29. november 2011, 16. april 2013 og 28. februar 2014) og lokalplan nr For Nyt OUH og Nyt SUND (høringssvar af 31. marts 2014), hvor Odense Kommune er planmyndighed. I kommunens planlægning arbejdes der ikke med mulighed for alternativ linjeføring for letbanen på Nyt OUH-området. I forbindelse med Odense Kommunes offentlige høring af VVM for Odense Letbane har Region Syddanmark i sine høringssvar blandt andet bemærket dette forhold som uhensigtsmæssigt, og at der bør være mulighed for en alternativ linjeføring øst om hospitalet langs Hospitalsringen i byggeperioden for Nyt OUH. Udførelsesfasen og testkørsler med letbanen falder fysisk og tidsmæssigt sammen med, at byggeri af Nyt OUH er på sit højeste. I sit plangrundlag bør Odense Kommune derfor tilvejebringe muligheden for en midlertidig linjeføring (interims-linjeføring) øst om hospitalet frem til ibrugtagning af Nyt OUH i Specifikke kommentarer til Kommuneplantillæg nr. 18 Kortbilag i kommuneplantillægget angiver området, hvor Nyt OUH skal opføres, som friareal. Området blev med vedtagelse af kommuneplantillæg 29 for Nyt universitetshospital og sundheds-videnskabeligt fakultet, samt lokalplanforslag nr Nyt OUH og Nyt SUND ændret til et serviceområde. Specifikke kommentarer til Lokalplan nr Der er fem områder hvor Region Syddanmark har bemærkninger til udkastet til lokalplan, dette er: 1. Brug af vejnavne i Nyt OUH-området 2. Letbanetracés befæstelse, hvor der ønskes mulighed for at udføre både græs eller hårde/ faste belægninger. 3. Linjeføring samt placering af station og stationsfaciliteter 4. Placering af master 5. Park & Ride (kortbilag 14) Ad 1. Brug af vejnavne i Nyt OUH-området I udkastet til lokalplan omtales Hospitalsvej og Hospitalsvej Syd flere steder. Dette er uhensigtsmæssigt, idet By- og Kulturforvaltningen primo september 2014 har fastlagt vejnavnene ved Nyt OUH. Det er sket i dialog med Region Syddanmark repræsenteret ved Projektorganisationen for Nyt OUH. Der er ikke overensstemmelse med de vejnavne, der er benyttet i udkastet til lokalplan og de faktiske vejnavne. Dette forhold bør der rettes op på.

3 Side 3 / 5 Ad 2. Letbanetracés befæstelse Redegørelsesafsnit - Fremtidige forhold generelt - Belægninger i tracéet (side 10) Det er en forudsætning, at der er niveaufri krydsning af letbanens tracé langs hele strækningen gennem Nyt OUH, og belægninger skal kunne udføres i både form af græs eller hårde/faste belægninger, der er i tråd med den landskabsplan, der udarbejdes for Nyt OUH og Nyt SUND området, således at tracéet bliver en integreret del af landskabsrummet. Det er en forudsætning for Nyt OUH, at tracéet føres som shared space, da der forventes krydsninger med fodgængere og cyklister langs hele strækningen inden for ringvejen omkring hospitalet. Bestemmelses afsnit - 5. Vej, sti og parkeringsforhold (side 33) Af udkastet fremgår: 5.2 Som vist på kortbilag 17 skal letbanetracéet på strækningerne Tarup Center- Kongensgade og Odense Å-Hjallese Station udføres med græs, sedum eller lignende overfladedækkende vegetation. På strækningen Kongensgade-Odense Å samt ved krydsninger med veje kan der anvendes asfalt eller anden hård belægning. Regionen ønsker følgende tilføjet til 5.2: Strækninger fra Killerup Rende til Søndre Hospitalsvej kan udføres med både græs, sedum eller lignende overfladedækkende vegetation og hård/fast belægning, således at tracéet bliver en integreret del af landskabsrummet. Denne tilføjelse ønskes da det er en forudsætning, at der er niveaufri krydsning af tracéet langs hele strækningen gennem Nyt OUH, og belægninger skal kunne udføres i både form af græs eller hårde belægninger, der er i tråd med den landskabsplan, der udarbejdes for Nyt OUH og Nyt SUND området, således at traceet bliver en integreret del af landskabsrummet. Det er en forudsætning for Nyt OUH at traceet føres som shared space, da der forventes krydsninger med fodgængere og cyklister langs hele strækningen inden for ringvejen. Kortbilag 13, 14 og 17 For strækningen fra Killerup Rende til Søndre Hospitalsvej ønskes signatur for tracé anlagt som grønt tracé ændret til ny signatur på kortbilagene, der viser, at der både kan udføres tracé med græs, sedum eller lignende overfladedækkende vegetation og hård/fast belægning. Ad 3. Linjeføring samt placering af station og stationsfaciliteter Da flow og tilgængelighed til og fra hospitalets indgange til letbanestationernes perroner og stationsfaciliteter prioriteres højt, er det vigtigt for den funktionelle og intuitive oplevelse for passagerne, at disse ligger rigtig placeret. Ligeledes er linjeføringens placering vigtig i forhold til respektafstande til hospitalets bygninger samt krydsning af Søndre Hospitalsvej. Kortbilag 13 og 14: Kommentarer og forslag til ændringer: Stationsplacering, omfang af stationsområde, stationsareal og stationsfaciliteringsområde

4 Side 4 / 5 ønskes justeret i overensstemmelse med skitsen sidst i høringssvaret. Den illustrerede placering i udkastet til lokalplan er ikke optimal i forhold til det byggeri af Nyt OUH. Letbanens linjeføring fra stoppestedet OUH Nord til skæring af skel mod syd ved Heliport og Søndre Hospitalsvej skal justeres efter følgende forudsætninger: Bygningsmassen på Nyt OUH er under hensyntagen til letbanens tracé placeret, så der er en respektafstand på minimum 24 m mellem Vidensaksen og bygninger mod øst. Linjeføringens centerlinje skal ligge midt mellem bygningerne. Der skal sikres plads til udvidelse af hospitalet med ny bygning øst for letbanen. Derfor skal linjeføringen placeres efter udvidelsesstrategien for Nyt OUH. Letbanens krydsning af Hospitalsringen mod syd skal ende mellem udlæg til Heliporten og udlæg til Søndre Hospitalsvej således der er det nødvendige pladsbehov til fortov, cykelstier mm. respekteres. Se skitsen sidst i høringssvaret. Ad 4. Placering af master For at sikre sammenhæng i det urbane miljø, der arbejdes med i landskabsplan øst for Vidensaksen på Nyt OUH, og for at sikre et ensartet udtryk gennem Nyt OUH nu og fremover, samt at sikre udvidelsesmuligheder af hospitalet samt adgang til hospitalets facader, ønskes der en ensartet ophængning af køreledninger på strækningen fra Killerup Rende til Søndre Hospitalsvej. Redegørelsesafsnit - Fremtidige forhold generelt Køreledninger (side 10) Regionen ønsker følgende føjet til redegørelsen: Strækninger fra Killerup Rende til Søndre Hospitalsvej skal udføres som model C med master placeret midt mellem spor. Bestemmelses afsnit - 6. Anlæggets og bebyggelsens omfang og placering (side 34) Af udkastet fremgår: 6.5 På strækningerne Stadionvej, Middelfartvej, Vestre Stationsvej, Østre Stationsvej, strækningen mellem Kongensgade Jernbanegade, Albanigade og Nyborgvej skal køreledninger enten være facademonteret eller monteret på master placeret i bagkant fortov og/eller uafhængigt af sporets linjeføring. Regionen ønsker følgende tilføjet til 6.5: På strækninger fra Killerup Rende til Søndre Hospitalsvej skal køreledninger være monteret på master placeret midt mellem sporene i linjeføringen.

5 Side 5 / 5 Ad 5. Park & Ride (kortbilag 14) Redegørelsesafsnit - Fremtidige forhold delstrækninger Park & Ride (side 18 og side 28) I redegørelsesafsnittet omtales gentagne gange det planlagte anlæg til Park & Ride. Det fremgår ikke af bestemmelsesafsnittet og/eller kortbilag 14, hvilket areal, der udlægges til de planlagte parkeringspladser. Placeringen kan med fordel præciseres i den endelige lokalplan. Region Syddanmark ser frem til en fortsat dialog om grænsefladerne mellem Odense Kommunes planlægning og opførelse af Odense Letbane og regionens tilsvarende aktiviteter for Nyt OUH. Venlig hilsen Carl Holst Regionsrådsformand Bilag: Kort der dækker kortbilag 13 og 14 fra udkast til lokalplan 0-760

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks 740 5100 Odense C Sendt til mail: byplankontoret@odense.dk Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Torsten Lundgreen niels.mortensen@rsyd.dk

Læs mere

Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr Nyt OUH og Nyt SUND

Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr Nyt OUH og Nyt SUND By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks 740 5100 Odense C Sendt til mail: byplankontoret@odense.dk Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Niels Mortensen niels.mortensen@rsyd.dk

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen for Odense Kommune Nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen for Odense Kommune Nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet Ændring af kommuneplanområde 4 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro

Læs mere

Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr Nyt OUH og Nyt SUND

Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr Nyt OUH og Nyt SUND By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks 740 5100 Odense C Sendt til mail: byplankontoret@odense.dk Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Niels Mortensen niels.mortensen@rsyd.dk

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 5

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 5 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 5 Syddansk Universitet med friarealer Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan?

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg 2 for Odense letbane, samt VVM med Miljøvurdering

Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg 2 for Odense letbane, samt VVM med Miljøvurdering RÅDGIVER Høringssvar fra Region Syddanmark Til Odense Kommunes offentlige høring af kommuneplantillæg 2 for Odense letbane, samt VVM med Miljøvurdering I perioden fra 17. januar til 14. marts 2014 gennemfører

Læs mere

http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l...

http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Odense Kommune - LP 0-760 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 20-03-2015 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for at udlægge de nødvendige

Læs mere

Kommuneplantillæg 2/ For forlængelse af Firskovvej

Kommuneplantillæg 2/ For forlængelse af Firskovvej Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej Baggrund Det er forudsat i lovbemærkningerne til lov nr. 765 af 26/02/14 om anlæg af letbane

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest

Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 er fremlagt fra den xx.xx 2017 til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde i Overmarken, Tommerup Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af

Læs mere

Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor

Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor Notat Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor Konsekvensen af delprojekt 01 (betegnet DP01) med etablering af tracé for letbane gennem Nyt OUHområdet er, at der

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital

Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital SIDE 1 Velkommen på Nyt OUH Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som med tiden, erstatter det eksisterende Odense Universitetshospital.

Læs mere

Odense Letbane 1. etape

Odense Letbane 1. etape 1 Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Letbane 1. etape 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Odense Kommune. Letbane i Odense 1. etape

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Odense Kommune. Letbane i Odense 1. etape Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Odense Kommune Letbane i Odense 1. etape 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

0-760 LOKALPLAN ODENSE LETBANE - 1. ETAPE. Teknisk anlæg

0-760 LOKALPLAN ODENSE LETBANE - 1. ETAPE. Teknisk anlæg 0-760 LOKALPLAN ODENSE LETBANE - 1. ETAPE Teknisk anlæg OM PLANLÆGNING HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad

Læs mere

Fornyet høring. Debatoplæg. Glostrup Kommune Maj Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3

Fornyet høring. Debatoplæg. Glostrup Kommune Maj Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Fornyet høring Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Idéfase for Kommuneplantillæg nr. XX

Idéfase for Kommuneplantillæg nr. XX MEMO TITEL Indkaldelse af ideer og forslag til plangrundlag DATO 11. marts 2015 TIL Køge Kommune, Helle Schou Weile KOPI Energinet.dk, Thomas Andreasen Boldsen FRA Henrik Søe Lysgaard, COWI PROJEKTNR A062332

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

NOTAT VVM & Lokalplan 2. off. høring 2014

NOTAT VVM & Lokalplan 2. off. høring 2014 28. marts 2014 Projekter 2 rkh NOTAT VVM & Lokalplan 2. off. høring 2014 Hermed fremsendes samlede kommentarer til Naturstyrelsens (NST) og Odense Kommunes (OK) udsendelse af høringsforslag vedrørende

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Med henblik på etablering af en alternativ linjeføring af Brabrandstien, skal der reserveres areal til en stiforbindelse gennem området.

Med henblik på etablering af en alternativ linjeføring af Brabrandstien, skal der reserveres areal til en stiforbindelse gennem området. Notat 19. april 2018 Side 1 af 2 Kommuneplanændringer i forbindelse med forslag til udbygningsaftale. Byområde til boliger, erhverv og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276

Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-13-13 Ref.: Mikael Jensen Dato: 22-05-2014 Forslag til ændring af lokalplanforslag nr. 276 S. 7, kap. 4, 1. afsnit Ændres fra Butikker og liberale erhverv

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE. Benediktsgade i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE. Benediktsgade i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE Benediktsgade i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 1 INDHOLD Samlet indstilling Resumé af høringssvar og forslag samt forvaltningens

Læs mere

Solcelleanlæg Nyt OUH. Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt. Mohamad Mansour Nyt OUH Glisholmvej 2A 5260 Odense S. Byudvikling Byplan

Solcelleanlæg Nyt OUH. Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt. Mohamad Mansour Nyt OUH Glisholmvej 2A 5260 Odense S. Byudvikling Byplan Mohamad Mansour Nyt OUH Glisholmvej 2A 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Byudvikling Byplan Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4565512717 Solcelleanlæg Nyt OUH Afgørelse om at projektet

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan INDHOLD Høringssvar af den 28. marts 2019 fra Norconsult- Skovhus Arkitekter på vegne af bygherre Resume af det indkomne ændringsforslag Forvaltningens kommentarer INDSIGELSESDOKUMENT Lokalplan nr. 11.C34.1

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 8

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 8 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 8 Stor udvalgsvarebutik i bymidten Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

Dialogmøde i Måløv Hovedtema: Udvikling af stationsområdet

Dialogmøde i Måløv Hovedtema: Udvikling af stationsområdet Dialogmøde i Måløv Hovedtema: Udvikling af stationsområdet Tirsdag den 13. marts 2018 www.ballerup.dk Aftenens program Aftenens program: Velkomst Status på igangværende projekter og orientering om kommende

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for et boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for et boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal Silkeborg Kommune Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Betinget udbygningsaftale

Betinget udbygningsaftale Betinget udbygningsaftale Mellem Lodsejeren for så vidt angår ejendommene : 1529a, 1531a og 1535d, alle Århus Bygrunde (herefter benævnt Ejendommen ) Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S ("FEAS") CVR-nr.:

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017 Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 Orientering om Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Administrativ indstilling

Administrativ indstilling Sagsnummer: 17/12489 Valg af endelig linieføring - Cykelsti syd om Askov (C) Administrativ indstilling Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Teknik & Miljø arbejder videre med linjeføringen

Læs mere

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. marts 2015 Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for at omdanne erhvervsbygningerne

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune August 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune August 2018 Debatoplæg Områdeafgrænsning med eksisterende bebyggelse vist Forhøring Ændring af anvendelsen af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 409A Foreslået ny bebyggelse Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 ODENSE LETBANE Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 PROGRAM Odense fra stor dansk by til dansk storby Velkommen /v. Anker Boye, Borgmester, Odense Kommune Planerne om Letbanen /v. Mogens

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

RONALD MCDONALD HUS ODENSE

RONALD MCDONALD HUS ODENSE RONALD MCDONALD HUS ODENSE / 14.05.2019 PROJEKTLOG 06 / reduceret udgave INTRODUKTION PROJEKTET I KORTE TRÆK Det nye Ronald McDonald Hus (RMH) ved Odense Universitetshospital skal danne rammen om børnefamiliers

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1

Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1 Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1 Maj 2015 Dokument information Udgiver: Titel: Dokument nr.: Dato: Odense Letbane P/S Besigtigelsesbog OT-3-2-CW-CEX-REP-002 24.03.2015 Revision Dato Detaljer

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. LOKALPLAN NR. 14 for området ved idrætsplads i Uvelse. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Redegørelse for lokalplanen

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

KIRKBI A/S Koldingvej Billund

KIRKBI A/S Koldingvej Billund KIRKBI A/S Koldingvej 2 7190 Billund Afgørelse om ikke VVM-pligt og ændring af vilkår i VVM-tilladelse for midlertidig ændring af adgangsvej til LEGO Administrationsbygning på Åstvej med P-huse på Højmarksvej

Læs mere

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning

Læs mere

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 1. april

Læs mere

LOKAL PLAN SEPTEMBER 1988

LOKAL PLAN SEPTEMBER 1988 LOKAL PLAN 09-016 SEPTEMBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Denne lokalplan er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Aalborghallen med kongres- restaurations- og mødefaciliteter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 C-12 D-1 I OMRÅDE TIL FRIHOLDT OMRÅDE OG FRITIDSANLÆG, OG FORBEHOLDT GRAVPLADS.

LOKALPLAN NR. 20 C-12 D-1 I OMRÅDE TIL FRIHOLDT OMRÅDE OG FRITIDSANLÆG, OG FORBEHOLDT GRAVPLADS. LOKALPLAN NR. 20 I OMRÅDE TIL FRIHOLDT OMRÅDE OG FRITIDSANLÆG, OG FORBEHOLDT GRAVPLADS. B-951 B-951 C-12 D-1 FEBRUAR 2004 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 20 UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD I KINGITOQ OMRÅDET OMRÅDE

Læs mere

Agro Food Park udvider erhvervsområdet i Skejby

Agro Food Park udvider erhvervsområdet i Skejby lanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. januar 2015 Agro Food ark udvider erhvervsområdet i Skejby TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Aarhus Kommune planlægger

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-890 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til

Læs mere

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014

Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Islevdal Erhvervskvarter R Ø D OV R E KO M M U N E Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 Redegørelse Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at danne et nødvendigt

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Cirkusgrunden med mulig nyt boligområde markeret med stipling Forhøring Ændring af afgrænsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Odense Letbane anlægsprojekt

Odense Letbane anlægsprojekt Odense Letbane anlægsprojekt Odense Letbane P/S har en klar mission og vision, der begge er understøttet af konkrete målsætninger, som vil danne grundlag i udbudsprocessen Mission, vision og målsætninger

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO UDKAST Glostrup Kommune Den regionale cykelpulje Forslag til projekter NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Cykelstier på Herstedøstervej... 3 2 Cykelsti på Birkeskoven... 4 3 Cykelstier

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014

Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014 Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014 I denne pjece kan du læse om forslag til ændringer af det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Høringssvar: Kommentarer til høringssvar: Beslutning:

Høringssvar: Kommentarer til høringssvar: Beslutning: Solrød Kommune Teknik og Miljø Team og Byg Bilag 1 Side 1 af 7 HØRINGSNOTAT Dato: 17.10.2018 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 10. september 2018 at sende forslag til lokalplan 391.12,

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

VVM for Nyt OUH og Nyt SUND

VVM for Nyt OUH og Nyt SUND VVM for Nyt OUH og Nyt SUND Indkaldelse af ideer og forslag Hvad er VVM? Forkortelsen VVM(Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet.

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere