ÅRSREGNSKAB Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet kl.14:33

2 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab 2010 Regnskabet indeholder: Forklaringer til regnskabet... Side 1-2 Påtegninger... Side 3-5 Årsregnskab i hovedtal... Side 6 Noter til regnskabets hovedposter... Side 7-8 Specifikation af kassebeholdning... Side 9 Lønafstemning... Bilag 1 Momsopgørelse... Bilag 1 Oversigt over faste ejendomme administreret af menighedsrådet... Bilag 2 Oversigt over afgifter, legater m.v. administreret af menighedsrådet... Bilag 2 Oversigt over opsparing... Bilag 3 Oversigt over overskud på driftsrammen... Bilag 4 Oversigt over lån... Bilag 5 Biregnskaber... Bilag 6 Regnskabet er udarbejdet som kasseregnskab, hvor årets indbetalinger og udbetalinger opdeles i hensigtsmæssige grupper med detaljerede oplysninger anført i noterne. Periodeafgrænsning er foretaget, for så vidt angår ind- og udbetalinger frem til 1. februar 2011 Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til regnskabet: Forskydninger mellem budgetterede og udførte anlægsarbejder er opgjort i nedenstående skema. Kassebeholdning 2010 Regnskabsmæssig kassebeholdning pr. 31. december 2010 (s.4) ,87 - Ikke-udført anlægsarbejde budgetteret i 2010 eller tidligere ,00 + Allerede udført anlægsarbejde budgetteret i ,00 Disponibel kassebeholdning pr. 31. december ,87 I kassebeholdning til driftsrammen indgår overskud/ underskud på drifts- og anlægsbevillinger: Beregnet overskud/ underskud på driftsrammen pr. 31. december 2010 (bilag4) /- Afsluttede anlægsarbejder, som blev billigere/dyrere end forventet... +/- 0 + PU-godkendte tillægsbevillinger til drift I alt Menighedsrådet har disponeret overskud/ underskud således:

3 Bevtoft kirkekasse Side 2 (forklaringer til regnskabet fortsat) Dette bliver det sidste regnskab med denne udformning. Fremover bliver det som det allerede fremgår af budgettet for 2011 tale om et omkostningsbaseret regnskab. Alle udgifter og indtægter placeres på omkostningsstederne, og alle passiver og aktiver skrives ind i regnskabet og i budgettet. Baggrunden for disse ændringer er en betænkning fra Kirkeministeriet om folkekirkens økonomi. Der er i en del år blevet stadig færre medlemmer af folkekirken, og da kirken overvejede, bliver drevet for ligningsmidler, bliver der færre og færre penge at gøre det for. Man mener at kirkeskatten har nået så højt et leje at stigninger i kirkeskatten ikke er en relevant mulighed. Det får især betydning for driften af kirkegårdene, der fremover skal drives af de indtægter der ved begravelser og vedligehold af gravsteder og den øvrige kirkegård. I Haderslev Provsti har et udvalg igennem det seneste år foretaget minutiøse udregninger, på hvad "det skal koste" og, hvilke ydelser brugerne af kirkegården får for det gebyr der opkræves. Provstiudvalget har herudfra fastlagt priserne, og det har betydet væsentlige prisstigninger. Menighedsrådet kan ikke som før selv bestemme taksterne. Menighedsrådet kan dog vælge at give en rabat på gravkastning, men i Bevtoft har vi valgt at følge taksterne helt. Ved udgangen af 2009 var kassebeholdningen ,- og vi budgetterede med en kassebeholdning på ,-, men vi kommer ud med en kassebeholdning på kr ,87. Lavere kan den næsten ikke blive. På driftsrammen har vi et underskud på kr Dette resultat giver naturligvis menighedsrådet anledning til at se meget kritisk på udgifter og indtægter. Lønbudgettet er en del overskredet, ca , som dels skyldes sygdom og det forhold at nye overenskomster, som ikke var kendte da vi lagde budgettet, har givet større lønudgifter end budgetteret til løn og især pensioner. Specielt kirkegårdspersonalet er sårbart på grund af reglen om at kirkegården skal være selvbærende. Menighedsrådet og personalet er nødt til aftale en stram styring af timeforbruget. Nogen opgaver skal måske lægges om, så der ikke bruges så mange timer. Det er især de opgaver, der ikke vedrører vedligeholdelsen af gravsteder, idet priser og tidsforbrug her er nøje fastlagt. Administrationsudgifternes voldsomme beløb skyldes overvejende at vi betaler af på et boskifte beløb til Tirslund Kirkekasse i 10 år. Et beløb som Ribe og Haderslev Stift er enedes om vil være passende. Da der ikke er tale om en anlægsudgift føres det under menighedsrådets administration. Præstegårdens regnskab er præget af de sidste udgifter til renoveringsplanen, men også af manglende indtægter til husleje i de måneder præstegården har stået tom. Der har ligeledes været en udgift til el og varme, medens der ikke er indbetalt bidrag fra præsten i den ledige periode. Indtægterne i form af udbetalinger af provenu fra skovsalg figurerer et andet sted i regnskabet. Det forhold bliver mere gennemskueligt i regnskabet for Kirkens regnskab er voldsomt præget at udgifterne til El varme, der er næsten dobbelt så store som budgetteret. Det skyldes, tror vi, at isoleringen i 2007,efter anbefaling fra en konsulent blev fjernet, og en stor del af varmen forsvandt ovenud gennem loftet. Menighedsrådet har valgt at bruge et beløb på en elektronisk styring af varmen i kirken. Kirkegængere har en periode oplevet begge yderligheder i temperaturen, men nu har personalet fået justeret ind så der er en behagelig temperatur når der er gæster i kirken, medens temperaturen står lavt de dage kirken er tom. Kirkegårdens regnskab udviser et voldsomt underskud. Det skyldes for en stor dels vedkommende indkøbet af en ny maskine til kirkegården, som vi egentlig ikke havde råd til, men som var nødvendig, idet den gamle var nedslidt og vedligeholdelseskrævende. Den problematik hat stået i budgetbemærkningerne, hvert år helt tilbage fra det forrige menighedsråd. Vi søgte Provstiudvalget om et beløb til indkøbet, men fik et tilskud. Da regningen skulle betales var vi nødt til at søge om et lån til restbeløbet, og det blev imødekommet. Det gode er at personalet nu har en sikker og velkørende maskine med mange funktioner, og det må forventes at den også bliver en besparelse på timeregnskabet. Også her vil det nye budget for 2011 vise sig som en klar fordel, når både indtægter og udgifter er i samme kontoområde. Menighedsrådet mødes i begyndelsen af 2011 med provstiudvalget for at drøfte budgettet for Med det nuværende budget vil der ikke alle måneder være midler til at dække de nødvendige udgifter.

4 Bevtoft kirkekasse Side 3 Regnskabet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2011 Menighedsrådet / menighedsrådene for Bevtoft sogn Formandens underskrift: Kassererens underskrift: Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

5 Bevtoft kirkekasse Side 6 Haderslev provsti Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Regnskab Budget Regnskab DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn , ,73 1 Kirkelige aktiviteter , ,50 2 Administration , ,98 3 Præsteboliger , ,75 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger , ,99 5 Kirkegård , ,27 Udbetalinger i alt , ,22 Indbetalinger 6 Indbetalinger i alt , ,55 Driftsrammen i alt , ,67 ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder... 0,00 0 0,00 7 Låneydelser , ,04 7 Opsparinger... 0,00 0 0,00 Anlægsrammen i alt , ,04 Drifts- og anlægsrammen i alt , ,71 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning , ,00 - Drifts- og anlægsrammen i alt , ,71 Bevægelser på kassebeholdningen , ,71 9 der sammen med kassebeholdn , ,08 9 udgør kassebeholdningen , ,37

6 Bevtoft kirkekasse Side 7 UDBETALINGER Regnskab Budget Regnskab Løn m.v. 0 Løn 0110 Graver , , Medhjælp kirkegård , , Kirkesanger , , Vikarer for kirkesanger , , Medhjælp, diæter m.v Organist , , Vikarer for organist , , Kasserer , , Formand , , Kontaktperson , Kirkeværge , ,54 Løn i alt , , ATP , , AER,AES, arbejdsmiljøafg. m.v , , STK pension , , Befordringsgodtgørelse , , Lønrefusioner (negativt) , ,56 Løn m.v. i alt , ,73 1 Kirkelige aktiviteter 1020 Konfirmandundervisning , , Gudstjenester honorar Kirkebil,gudstjenester Kirkebil,andre arrangementer Kirkeblad , , Kirkekoncerter,honorarer , Kirkekoncerter,andre udgifter , , Konfirmandkørsel , Mellemkrk.arb.,tilsk.stiftsf Samarbejde ml. menighedsråd , , Gaver fra menighedsråd , , Diverse , , Møder i præstegård , , Dåbshæfter Stiftsbøger og kontingenter Tilskud DSUK , ,00 Kirkelige aktiviteter i alt , ,50

7 Bevtoft kirkekasse Side 8 UDBETALINGER Regnskab Budget Regnskab Administration 2110 Menighedsrådet , , Kursusudg. vedr.menighedsråd , , Personaleudgifter , , Annoncer , , Telefoner m.v , , Telefon moms , Kontorholdsudgifter , , Kontorholdsudgifter 1/2 moms ,06-39, Udligning af div primosaldi , Ministerialbøger mv , Kursusudg. vedr.funktionærer , , Honorarer til synsm.revis.mv Adminstr. samarb. menighedsråd , Menighedsrådsvalg , Revision , Mellemregning med Tirslund , Folkekirkens forsikring , ,36 Administration i alt , ,98 3 Præstegård, præsteboliger m.v Telefon m.v , , Skatter, afgifter , , Forsikringer/sikringsudgifter Opvarmning og el , , Konfirmandlokaler (præstegrd) , Anskaffelser og vedl., boliger , , Anskaffelser & vedl. avlsgård ,00 498, Edb-udgifter præsteboliger , Nyanlæg præstegårdshave , , Restaurering præstebolig , Finansering have/bolig , ,07 Præstegård, præsteboliger m.v. i alt , ,75 4 Kirke, menighedslok.,funkt.bolig m.v Skatter, afgifter , , Forsikringer/sikringsudgifter , , El , Varme og el , , Rengøringsartikler, vask m.v , , Eftersyn orgel, klokker m.v , , Gudstj.,blomster,lys m.v , , Anskaffelser & vedl. kirke , , Edb-udgifter, kirkekontor mv , Restaurering af kirke ,10 Kirke, menighedslok.,funkt.bolig m.v. i alt , ,99

8 Bevtoft kirkekasse Side 9 UDBETALINGER Regnskab Budget Regnskab Kirkegård 5110 Materialer og planter til salg , , Materialer & planter kirkegård , , Entreprenørudgifter, grave , , Entreprenørudgifter, kirkegård , Arbejdstøj m.v , , Vedligeholdelse, bygninger , , Vedligeh.maskiner,redsk.værkt , , Vedligeh. parkeringspl., hegn , , Nyanskaffelser, bygninger , , Nyanskaf, maskiner, redskab.mv , , Nyanskaffelser, P-plads, hegn , Vedligehold., kirkegårdsareal , Nyanskaffelser kirkegårdsareal Bevaringsværdige gravminder Regulering momsfradrag , Forsikringserstatninger ,57 Kirkegård i alt , ,27 INDBETALINGER 6 Indbetalinger 6 Renteindtægter 6110 Renter stiftsm.excl.gravs.kap , , Renter af kassebeholdning , ,26 Renteindtægter i alt , ,82 6 Indtægt af fast ejendom 6230 Forpagtningsafgift , , Præsters boligbidrag , ,00 Indtægt af fast ejendom i alt , ,60 6 Brug af kirken m.v Pyntning af kirken , ,00 Brug af kirken m.v. i alt 1.200, ,00 6 Kirkegård 6410 Gravkastning , Nyanlæg og omlægning , Erhv. og fornyelse af gravsted , , Hjemfaldne gravst.kapitaler , Salg af planter,ren-og vedl.h , , Renter af aktuelle gravs.kap , ,57 Kirkegård i alt , ,77 6 Ekstraordinære indtægter 6610 Generelt tilskud , ,36

9 Bevtoft kirkekasse Side 10 INDBETALINGER Regnskab Budget Regnskab Indbetalinger (fortsat) 6 Ekstraordinære indtægter (fortsat) ,00 Ekstraordinære indtægter i alt 8.249, ,36 Indbetalinger i alt , ,55 UDBETALINGER 7 Låneydelser Renter stiftsmiddellån 7310 Renter Kirke orgel , , Renter sognehus , Renter 5% midler , Renter Præstegård Stråtag , Renter istands. præstegård , , Renter sognegård , , Renter stiftsmiddellån i alt , , Renter andre lån 7350 Renter præstegård (andre lån) Renter andre lån i alt Afdrag stiftsmiddellån 7370 Afdrag kirke orgel , , Afdrag præstegård Stråtag , Afdrag istands. præstegård , , Afdrag sognehus , Afdrag stiftsmiddellån i alt , ,48 Låneydelser i alt , ,04 7 Kirkegård med særkilt regnskab Kirkegård med særkilt regnskab i alt 200,00 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning 8010 Driftsrammebevilling , , PU-godkendt tillægsbevilling5% , ,00 Kirkelig ligning i alt , ,00

10 Bevtoft kirkekasse Side 11 SPECIFIKATION AF KASSEBEHOLDNING 31/ / Kassebeholdning 9010 Bankkonto nr.: , Bankkonto Girokonto nr.: , Indgående moms (af køb)... -0, Udgående moms (af salg)... 0, Momsafregningskonto , Skyldig A-skat , Skyldige feriepenge , Skyldig SH , Diverse mellemregning Skyldig AM-bidrag , Samlekonto debitorer , Diverse debitorer Kirkelig ligning , Skyldige omkostninger , Kollekter Gravstedskapitaler indev. år , Gravstedskapit. oplagt i stift , Reguleringskonto ,00 0 Kassebeholdning i alt , ,37

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti.

Afleveret: 17-02-2010 10:01:47 ÅRSREGNSKAB 2009. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti

ÅRSREGNSKAB 2009. Afleveret: 17-03-2010 10:17:51. for. Føns, Ørslev, Udby, Husby Kirk. under. Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. Middelfart Provsti ÅRSREGNSKAB for under Føns, Ørslev, Udby, Husby Pas. i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til

Læs mere

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 16-03-2011 11:04:20 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Herstedvester. under. Herstedvester. Glostrup. Albertslund ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti.

Afleveret: 31-03-2011 17:27:49 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Hellebæk Kirkekasse. under. Hellebæk Menighedsråd. Helsingør Provsti. ÅRSREGNSKAB for under Hellebæk Menighedsråd i Helsingør Provsti i Helsingør Kommune Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets

Læs mere

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund

Afleveret: 01-04-2011 15:56:37 ÅRSREGNSKAB 2010. for. Opstandelseskirken. under. Opstandelseskirken. Glostrup. Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 ÅRSREGNSKAB for under i Glostrup i Albertslund Afleveret: 1-4-211 15:56:37 Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning Januar 2010 Dok.: 649107 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Note 0 - Løn m.v.... 5 Note 1 - Kirkelige aktiviteter... 10

Læs mere

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning

Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser. Rammeordning Kirkeministeriets konteringsvejledning for kirke- og præstegårdskasser Rammeordning 2006 Indholdsfortegnelse Forord 2 Note 0 Løn. 3 Note 1 Kirkelige aktiviteter. 7 Note 2 Administration. 9 Note 3 Præstegård,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 07-04-2013 17:28

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 07-04-2013 17:28 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 07-04-2013 17:28 for Herstedøster sogns kirkekasse under Herstedøster sogns menighedsråd i i Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 27-03-2013 16:26

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 27-03-2013 16:26 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 27-03-2013 16:26 for Ordrup Kirkekasse under Ordrup Menighedsråd i i Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 14-03-2012 14:27 for Hørsholm kirkegårdskasse under Hørsholm kirkegårdsbestyrelse i i Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2012 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Faxe Kirkekasse under Faxe Menighedsråd i i Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 70808919 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 07-09-2012 10:48

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 07-09-2012 10:48 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 07-09-2012 10:48 for Sunds Kirkekasse under Sunds Menighedsråd i i Myndighedskode: 8800 CVR nummer: 44653311 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skovlunde Sogns Menighedsråd. i Ballerup-Furesø Provsti. i Ballerup Kommune. Myndighedskode 7189. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skovlunde Sogns Menighedsråd. i Ballerup-Furesø Provsti. i Ballerup Kommune. Myndighedskode 7189. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skovlunde Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode 7189 CVR-nr. 68628210 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8803. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8803. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8803 CVR-nr. 15853115 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7835. CVR-nr. 60094616

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7835. CVR-nr. 60094616 ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jægersborg Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode 7112. CVR-nr. 11374816

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jægersborg Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode 7112. CVR-nr. 11374816 ÅRSREGNSKAB for Jægersborg Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 7112 CVR-nr. 11374816 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr. 30731948 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410 ÅRSREGNSKAB for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8718 CVR-nr. 10835410 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere