NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010"

Transkript

1 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1. marts 2010 tl 28. februar 2011)" I forbndelse med åbnngen af nye fondskoder Nykredt Realkredt A/S er Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1. marts 2010 tl 28. februar 2011) ændret. Ændrnger tl de endelge vlkår fremgår af blag 1. Prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1. marts 2010 tl 28. februar 2011) og dertl hørende endelge vlkår kan ses på Nykredts nternetsde nykredt.com/r. Spørgsmål kan rettes tl afdelngschef Morten Bækmand på telefon eller kommunkatonsdrektør Nels Petersen på telefon Nykredt Realkredt A/S CVR-nr Nykredt Realkredt A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

2 Fondskoder Blag 1: Junor covered bonds Følgende fondskoder er tlføjet tabellerne: Tabel 1 ISIN-kode Åbnngsdato Luknngsdato Udløbsdato Denomnerngsvaluta Stykstørrelse Antal årlge termner Termnsperoder Rentekonventon Betalngsdage DK DKK 0,01 DKK 2 1/4 30/9, 1/10 31/3 Faktsk/360 Tabel 2 ISIN-kode Rentetype Rentesats (nomnel) Varabel rente DK Varabelt forrentet 1,9075% (ndtl første rentefxng) Fxngperode Referencerente Fxngmetodk Rentetllæg Renteregulerngsfrekvens 6 måneder 1/4 30/9, 1/10 31/3 CIBOR 6M 5. sdste bankdag 0,58% Tabel 3 ISIN-kode Amortserngsprofl Kursgevnst-beskatnng Stående lån DK Ja - Tabel 4 ISIN-kode Regstrerngssted Noterngssted DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2

3 Endel gev l kårt l Pr ospektf orobl gat oner udst edtmedf øraf 33el ovom r eal kr ed t l ån ogr eal kr ed t obl gat onerm. v.( j un orcover ed bonds)( udst edtper oden1.mar t s2010t l 28.f ebr uar2011)

4 Oblgatonsvlkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Oblgatonerne udstedes af Nykredt Realkredt A/S (herefter Nykredt). Oblgatonerne udstedes ud af kaptalcenter E. Nykredt og kaptalcenter E hæfter for forplgtelser overensstemmelse med regler fastsat lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. er optaget tl handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdpaprhandel. Oblgatonernes anvendelse 4 Oblgatonerne udstedes tl brug for at kunne opfylde krav om at stlle supplerende skkerhed for de særlgt dækkede oblgatoner udstedt Nykredts kaptalcenter E. Grundvlkår 2 Oblgatoner udstedt efter dsse vlkår er fastforrentede eller varabelt forrentede nkonverterbare. Fondskoder 3 Oblgatoner udstedes én eller flere fondskoder. Inden for samme fondskode har oblgatonerne samme ISIN-kode, udløbsdato, denomnerngsvaluta, åbnngsdato, lukkedato, hvs fastforrentet o rentesats, hvs varabelt forrentet o renteregulerngsfrekvens, o fxngperode, o referencerente, o fxngmetodk, o rentetllæg, amortserngsprofl, antal årlge termner, termnsperode(r), stykstørrelse, betalngsdage. Det fremgår desuden om oblgatonerne nden for samme fondskode regstreres VP SECURITIES A/S regstreres I VP LUX S.à.r.l. Oblgatonernes udstedelse og løbetd 5 Udstedelse af oblgatonerne kan ske både før og efter, at kravet om at stlle supplerende skkerhed opstår. Oblgatonerne kan udstedes med en løbetd op tl 10 år. Tdspunktet for udløb af oblgatonerne (udløbsdato) samt for seneste ophør af udstedelser (lukkedato) en fondskode fastsættes ved påbegyndelsen af udstedelse af oblgatoner samme fondskode. Peroden fra tdspunktet for påbegyndelse af udstedelse af oblgatoner (åbnngsdatoen) tl tdspunktet for ophør af udstedelser (lukkedatoen) samme fondskode udgør fondskodens maksmale åbnngsperode. Nykredt kan en fondskodes åbnngsperode vælge mdlertdgt at lukke for udstedelse af oblgatoner og/eller fremrykke tdspunktet for ophør af udstedelser (lukkedatoen) fondskoden. Valuta 6 Oblgatoner samme fondskode kan denomneres én af følgende valutaer: kroner (DKK). Euro (EUR). 1

5 Alle betalnger på oblgatonerne, herunder renter, afdrag og ndfrelsesbeløb, kan alene med frgørende vrknng erlægges denomnerngsvalutaen. Oblgatonerne og dermed også oblgatonernes valuta, samt alle betalnger følge dsse, er tl enhver td underlagt de regler, som fastsættes af EU samt lovgvnngen Danmark. Denne regulerng kan få ndflydelse på oblgatonerne og dsses forhold tl andre valutaer. Rente 7 Oblgatonerne kan udstedes med en fast pålydende rente eller med varabel rente. Hvs renten er varabel gælder følgende: Oblgatonsrenten reguleres perodsk med et fast nterval (renteregulerngsfrekvens). Oblgatonsrenten fastlægges for en perode (fxngperode) efter en nærmere defneret metode (fxngmetodk) med udgangspunkt et anerkendt noteret eller beregnet rentendeks (referencerente). En fxngperode begynder den 1. kalenderdag en gven måned og den fastlagte oblgatonsrente gælder derefter en tdsperode svarende tl renteregulerngsfrekvensen. Ved åbnngen af en fondskode kan Nykredt vælge at lade fxngperoderne begynde en anden dag end den 1. kalenderdag en gven måned. Oblgatoner samme fondskode kan rentereguleres efter én af følgende Cbor-renter (Copenhagen Interbank Offered Rate): Den af Natonalbankens daglgt noterede 1, 3, 6 eller 12 måneders Cbor-rentesats. Såfremt Natonalbanken ophører med at notere den anførte Cbor-rentesats, eller Nykredt vurderer, at Cbor-rentesatsen kke længere afspejler det danske pengemarked, kan Nykredt beregne oblgatonsrenten med udgangspunkt en markedskonform 1, 3, 6 eller 12 måneders pengemarkedsrentesats. Oblgatoner samme fondskode rentereguleres efter én af følgende fxngmetoder: 2. sdste bankdag; Oblgatonsrentesatsen beregnes på følgende måde (fxngmetodk): Reference-rentesatsen den 2. sdste bankdag før en ny fxngperode begynder, tllægges et tllæg. Tllægget kan eventuelt have en negatv værd. Den således beregnede oblgatonsrentesats vl være oblgatonsrenten for den efterfølgende fxngperode, jf. dog nedenfor om åbnng af en fondskode. 5. sdste bankdag; Oblgatonsrentesatsen beregnes på følgende måde (fxngmetodk): Reference-rentesatsen den 5. sdste bankdag før en ny fxngperode begynder, tllægges et tllæg. Tllægget kan eventuelt have en negatv værd. Den således beregnede oblgatonsrentesats vl være oblgatonsrenten for den efterfølgende fxngperode, jf. dog nedenfor om åbnng af en fondskode. Bankdage kan defneres som angvet under 18. I forbndelse med åbnngen af en varabelt forrentet fondskode fastsætter Nykredt oblgatonsrentesatsen frem tl første renteregulerng samt gvet fald - rentetllæggets størrelse gældende for oblgatonens løbetd. Amortserng 8 Oblgatonerne er stående. Oblgatonerne er nkonverterbare. Amortserng sker ved ndløsnng af oblgatonerne tl par ved oblgatonernes udløb. Termner 9 Oblgatoner samme fondskode kan have 12, 4, 2, 1 eller et andet antal årlge termner. Renten betales forholdsmæssgt hver termn efter en nærmere defneret konventon (rentekonventon). 2

6 Oblgatoner samme fondskode kan betale renter hver termn efter én af følgende rentekonventoner: Faktsk/faktsk (fast rentebrøk); Renten betales hver termn forholdsmæssgt efter antal årlge termner, dvs. kuponbetalngen hver termn svarer tl renten dvderet med antal årlge termner. Faktsk/360; Renten betales hver termn efter det faktske antal dage termnsperoden forhold tl 360 dage, dvs. kuponbetalngen hver termn svarer tl renten ganget med det faktske antal dage termnsperoden dvderet med 360. Udbetalnger af renter sker med forfald den 1. kalenderdag en gven måned efter en netop afsluttet termnsperode. Nykredt kan ved åbnngen af nye fondskoder fastsætte andre forfaldsdage end den 1. kalenderdag en gven måned. Rentetlskrvnnger og perodsernger kan ændres som følge af ændrnger markedskonventoner. Betalnger 10 Nykredts betalng af rente og ndfrelsesbeløb tl oblgatonsejerne sker ved overførsel på forfaldsdagen tl kont hos pengensttutter, betalngsagenter, værdpaprhandlere m.v., som gennem det kontoførende nsttut er anvst over for en værdpaprcentral og/eller clearngsbank. Hvs forfaldsdagen er en dag, som kke er en bankdag, udskydes betalngen tl nærmeste følgende bankdag. Bankdage kan defneres som angvet under 18. Oblgatonsejerne har kke krav på rente eller andre beløb som følge af udskudt betalng eller valderngsreglerne det kontoførende nsttut. Udsættelse af betalnger Nykredt udsætter betalnger tl ejerne af oblgatonerne, hvs: 1) sådanne betalnger vl medføre brud på tests af det tl enhver td gældende balanceprncp, der fnder anvendelse for de særlgt dækkede oblgatoner og vsse modparter på de afledte fnanselle nstrumenter kaptalcenter E, eller 2) de ovennævnte tests, som udsprnger af reglerne om balanceprncppet, allerede er brudt. Hvs Nykredt nden en uge på ny overholder balanceprncppet, vl betalngerne kke blve udsat. Nykredt vl genoptage betalngerne tl ejerne af oblgatonerne fra det tdspunkt, hvor de ovennævnte tests, som udsprnger af reglerne om balanceprncppet, kke længere brydes. Betalnger tl ejerne af oblgatonerne vl endvdere blve udsat, hvs: 3) Nykredt henhold tl konkursloven har suspenderet sne betalnger, eller konkursdekret afsges over Nykredt. Opsgelse 12 Oblgatonerne er uopsgelge fra oblgatonsejernes sde. Omsættelghed, regstrerng, stykstørrelse og noterng 13 Oblgatonerne er omsættelge massegældsbreve. Oblgatonerne kan kke noteres på navn. Oblgatonerne regstreres en værdpaprcentral oprettet henhold tl lov om værdpaprhandel eller under EU-lovgvnng. Oblgatonerne udstedes stykstørrelser, der fastsættes af Nykredt ved udstedelsen. Stykstørrelserne kan efterfølgende ændres af Nykredt. Nykredt kan lade oblgatonerne optage tl handel (noterng) på en eller flere nden- eller udenlandske regulerede markeder for værdpaprhandel. 11 3

7 Skat Forældelse 14 Beskatnng af nvestorer, der er fuldt skatteplgtge tl Danmark: Personers rentendtægter samt eventuelle kursgevnster på oblgatoner erhvervet den 27. januar 2010 eller senere beskattes, mens kurstab er fradragsberettgede. Gevnst og tab på oblgatonerne er omfattet af bagatelgrænsen på kr. kursgevnstlovens 14. Beskatnng eller fradrag sker det år gevnst eller tab realseres, og påvrker kaptalndkomsten. Rentendtægter beskattes på forfaldstdspunktet. Den skattemæssge behandlng af oblgatoner erhvervet den 26. januar 2010 eller tdlgere kan afhænge af oblgatonernes denomnerngsvaluta. Ved åbnng af fondskoder for oblgatoner denomneret danske kroner før 27. januar 2010 er det blevet fastlagt, hvorvdt den pålydende rente på oblgatonerne opfyldte betngelsen for skattefrhed for kursgevnster, jf. lov om skattemæssge behandlng af gevnst og tab på fordrnger, gæld og fnanselle kontrakter (blå- eller sortstemplede oblgatoner henhold tl mndsterentereglerne kursgevnstloven). Forfaldne renter samt besddelse, ndfrelse og overdragelse af oblgatoner ndberettes tl de danske skattemyndgheder henhold tl gældende regler herom. Der tlbageholdes kke kldeskat Danmark efter gældende lovgvnng. Nykredt kan kke holdes ansvarlg for ændrnger oblgatonernes skattemæssge behandlng eller oblgatonsejernes skattemæssge forhold herunder enhver form for tlbageholdelse af skat eller opkrævnng af kldeskat pålagt af myndgheder. Alle oblgatonsejere, herunder de der kke er skattemæssgt hjemmehørende Danmark, opfordres tl at søge særsklt og ndvduel rådgvnng vedrørende deres skattemæssge forhold. 15 Betalngskrav henhold tl oblgatonerne forældes efter lovgvnngens almndelge regler. Forfaldne renter og udtrukne beløb forrentes kke fra forfaldsdagen og tlfalder Nykredt, hvs de kke hæves nden forældelsesfrstens udløb. Force majeure 16 Nykredt er erstatnngsansvarlg, hvs Nykredt på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forplgtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredt kke erstatnngsansvarlg for tab, som skyldes nedbrud /manglende adgang tl t-systemer, eller beskadgelser af data dsse systemer, der kan henføres tl nedennævnte begvenheder, uanset om det er Nykredt selv eller en ekstern leverandør, der står for drften af systemerne, svgt Nykredts strømforsynng eller telekommunkaton, lovndgreb eller forvaltnngsakter, naturkatastrofer, krg, oprør, borgerlge urolgheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervrus og hackng), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflkten er rettet mod eller værksat af Nykredt selv eller dens organsaton, og uanset konflktens årsag. Det gælder også, når konflkten kun rammer dele af Nykredt, andre omstændgheder, som er uden for Nykredts kontrol. Nykredts ansvarsfrhed gælder kke, hvs Nykredt burde have forudset det forhold, som er årsag for tabet, da aftalen blev ndgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen tl tabet lovgvnngen under alle omstændgheder gør Nykredt ansvarlg for det forhold, som er årsag tl tabet. 4

8 Lovvalg og værnetng 17 Oblgatonerne og retsforhold, der udsprnger heraf, er underlagt dansk ret. Værnetng for oblgatonerne og retsforhold, der udsprnger heraf, er den retskreds, hvor Nykredt tl enhver td har st hovedsæde. Defntoner tl dsse vlkår 18 Bankdage angvet ovenstående vlkår kan defneres som: ; Ved danske forstås enhver dag, hvor både danske betalngsformdlngssystemer og danske pengensttutter belggende Danmark holder åbent. TARGET ; Ved TARGET forstås enhver dag, hvor TARGET (Trans-European Automated Real tme Gross settlement Express Transfer payment system) er åben for betalnger euro. Der er kke yderlgere defntoner tl dsse vlkår. 5

9 Fondskoder Tabel 1 ISIN-kode Åbnngsdato Luknngsdato Udløbsdato Denomnerngsvaluta Stykstørrelse Antal årlge termner Termnsperoder Rentekonventon Betalngsdage DK DKK 0,01 DKK 2 1/4 30/9, 1/10 31/3 Faktsk/360 DK DKK 0,01 DKK 4 1/1 31/3, 1/4 - Faktsk/360 30/6, 1/7 30/9, 1/10 31/12 DK DKK 0,01 DKK 2 15/1 14/7, 15/7 Faktsk/360 14/1 LU EUR EUR 1 1/4 31/3 Faktsk/faktsk (fast brøkdel) DK DKK 0,01 DKK 1 1/10 Faktsk/faktsk (fast brøkdel) DK DKK 0,01 DKK 2 1/4 30/9, 1/10 Faktsk/360 31/3 TARGET Bankdage Tabel 2 ISIN-kode Rentetype Rentesats (nomnel) Varabel rente Renteregulerngsfrekvens Fxngperode Referencerente Fxngmetodk Rentetllæg DK Varabelt 2,3675% (ndtl første 6 måneder 1/4 30/9, 1/10 31/3 CIBOR 6M 5. sdste 1,02% forrentet rentefxng) bankdag DK Varabelt 1,7700% (ndtl første 3 måneder 1/1 31/3, 1/4-30/6, 1/7 CIBOR 3M 5. sdste 0,65% forrentet rentefxng) 30/9, 1/10 31/12 bankdag DK Varabelt 1,7425% (ndtl første 6 måneder 15/1 14/7, 15/7 14/1 CIBOR 6M 2. sdste bankdag 0,50% forrentet rentefxng) LU Fastforrentet 2,6500% DK Fastforrentet 2,8750% DK Varabelt forrentet 1,9075% (ndtl første rentefxng) 6 måneder 1/4 30/9, 1/10 31/3 CIBOR 6M 5. sdste bankdag 0,58% 6

10 Tabel 3 ISIN-kode Amortserngsprofl Kursgevnst-beskatnng Stående lån DK Ja - DK Ja - DK Ja - LU Ja - DK Ja - DK Ja - Tabel 4 ISIN-kode Regstrerngssted Noterngssted DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S LU VP LUX S.à.r.l. NASDAQ OMX Copenhagen A/S DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 31H (variabelt forrentede inkonverterbare obligationer med amortisering afhængig

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. marts 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 14. marts 2014 Nykredit

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere