Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. Pkt. Tekst Side 210 Likviditet og resultater pr. 31. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2009 (sks) Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2009, alle områder Budgetrevision pr. 1. oktober Forslag til vedtægter for gave- og arvekonto ved Plejeboligerne Voldgade Børnepasning, godkendelse af takster for Orientering om ansøgning om udvidelse af spilleautomater Nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån i kommunens nybyggede almene plejeboliger AAB konverterer to lån i afd. 9, Anlægsvej Lejerbos regnskab for regnskabsåret

2 Indholdsfortegnelse 220 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 tilknyttet lokalplanforslag nr. 308 for et institutionsområde i Hvidbjerg Fremtidig saltpraksis for Kilen (kuv) Fritidscenter Struer - godkendelse af ideoplæg Fritidscenter Struer - procesplan Opfølgningsredegørelse Servicestrategi Kampagnen vedr. sygehusstruktur i Nordvestkommune samarbejdet Vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsessammensætningen på Struer Skolehjem Orientering Lukket punkt: Fastsættelse af salgspris, byggegrunde, Kirketoft, Asp (anp) Lukket punkt: Anmodning om at Struer Kommune rykker for nyt lån Lukket punkt: Ekspropriation 290 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 Orientering Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2009 (sks) Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2009 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2009 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Kr. Pr. 1. okt Pr. 1. aug Pr. 1. april 2009 Byrådsbestemte serviceudgifter kr kr kr. (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr kr kr. Brugerbetalte og fælleskommunale kr kr kr. områder (bilag C) Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr kr kr. Drift i alt kr kr kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 270

4 For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Merforbruget skyldes bl.a. ekstra udgifter til EU-Parlamentsvalget, da der samme dag blev afholdt afstemning vedr. tronfølgerloven, udgifter til arkivering for opfyldelse af lovmæssige krav, KMD udgifterne i 2009 ventes på nuværende tidspunkt at give et merforbrug på kr., færre indtægter vedr. byggesagsbehandling. Endvidere skal nævnes, at der er indtægtsført et bygherrehonorar vedr. Voldgade 65 (40 ældreboliger) som ikke har været budgetteret. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Merforbruget skyldes primært, at Jobcentret forventer et merforbrug vedr. lægeerklæringer på ca kr., men samtidigt forventer Socialcentret et mindre forbrug på ca kr. vedr. tolkebistand og lægeerklæringer. Herudover ventes et merforbrug på kr. vedr. tjenestemandspensioner, da der er tilgang af tre nye pensioner. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Merforbruget skyldes bl.a.: istandsættelse af ejendommen Skolegade 16 i forbindelse med oprettelse af bofællesskab til personer med sindslidelser ekstra vedligeholdelsesudgifter på ejendommen Gimsinghovedvej 6 på grund af udskiftning af skydedør og reparationer i forbindelse med vandskade at ejendommen Drøwten 1a er nedrevet, og derfor var lejeren opsagt og fraflyttet med udgangen af marts måned (færre lejeindtægter end budgetteret) at ejendommen Jupitervej 26 (tidligere Odby Skole) er solgt pr. 1. maj 2009 og herved et mindre forbrug på kr. vedrørende drift af ejendommen. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. dårligere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker over flere modsat rettede udsving. Se vedlagte bilag D. I resultatet pr. 1. oktober indgår, at der efter tilsagn om større statstilskud til ny Venøfærge og færgeleje, der indtægtsføres som anlægstilskud på projektet, kan der optages kr. mindre i lån. Det større anlægstilskud modsvares fuldt ud af mindre låneoptagelse - altså får det ingen likviditetsmæssig virkning i Bilag D, Konto 7 og 8 Bilag C, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag B, områder bestemt ved lov, overenskomster Bilag A, Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag 1 - Overordnet oversigt Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 271

5 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgning godkendt Ø Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2009, alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. oktober 2009 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 27. oktober Forventet regnskab 2009 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2009 Revideret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Skattefinansieret drift 28,7 35,1 21,3 Skattefinansieret anlæg -46,3-69,3-58,4 Kommunale ældreboliger 2,1-0,5-0,4 Jordforsyning 0,3-6,2-1,7 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 1,9 1,2 0,9 Låneoptagelse 21,0 37,7 26,7 Afdrag på lån -16,6-16,6-16,3 Balanceforskydninger i øvrigt 12,3 13,4 13,4 Ændring forbrug af likvide aktiver 3,4-5,2-14,5 Likviditet ved årets start 39,3 51,9 51,9 Forventet likviditet ultimo ,7 46,7 37,4 Kolonnen "Revideret budget 2009" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2008 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2009 vil slutte med en likviditet på 37,4 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til 2010, 50 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 272

6 Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilag 2, Udvalgenes budgetopfølgning Bilag 1. Forventet regnskab 2009 Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender budgetopfølgning og forventet regnskab til Byrådets orientering Ø Budgetrevision pr. 1. oktober Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. oktober Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Det foreslås, at beløbet tilføres budget 2009 i form af en merbevilling. 2. Budgetrevision vedrørende Venø Færgefart og færgeleje Struer Kommune modtog den 25. september 2009 tilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet om et større anlægstilskud fra staten til ny færge og færgeleje - end tidligere forventet. Mertilskuddet udgør i 2010 og 2011 i alt kr. Efter projektets igangsættelse er det blevet klart, at der kun kan hjemtages delvis momsrefusion - og ikke som forventet fuld momsrefusion. Det betyder at anlægsinvesteringen bliver kr. højere end hidtil påregnet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 273

7 Da netto færgeinvesteringen var planlagt lånefinansieret, modsvares tilskuddet af mindre låneoptagelse og dermed af mindre udgifter til renter og afdrag i en periode på 25 år. De budgetmæssige konsekvenser af det større tilskud er for årene 2010 og fremover indregnet i det vedtagne budget I 2009 revideres budgettet således: Mertilskud fra staten Merbevilling til anlægsinvesteringen, mindre momsrefusion Mindre låneoptagelse I alt, netto kr kr kr. 0 kr. Se vedhæftede bilag 2. Bilag 1 budgetrevision Bilag 2l. Venø Færgefart, mertilskud Økonomiafdelingen sender sagen til Byrådet med indstilling om 1. at der afgives en merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på kr. 2. at ovennævnte forslag til budgetrevision vedrørende ny Venøfærge og færgeleje godkendes. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender til byrådets godkendelse, at der afgives en merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på kr. at ovennævnte forslag til budgetrevision vedrørende ny Venøfærge og færgeleje godkendes. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 274

8 A Forslag til vedtægter for gave- og arvekonto ved Plejeboligerne Voldgade 65 Plejeboligerne Voldgade 65 har modtaget en arv fra Kristian Magnus Johnsen. Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal der oprettes retningslinier for, hvorledes pengene skal administreres. Forslag til vedtægter er udarbejdet i lighed med tidligere sager. Af vedlagte vedtægter fremgår det, at midlerne skal anvendes til gavn og glæde for beboere/brugere i Plejeboligerne Voldgade 65. Økonomiafdelingen sender samtidig forslag til ændring af vedtægterne for gave- og arvekonti ved Enggård Centret, Asp Plejecenter, Solglimt og Aalkjærsminde. Ændringen er til 3, hvor der tilføjes følgende: "Der kan ikke vælges medlemmer til bestyrelsen, der er nært beslægtede med et eller flere andre bestyrelsesmedlemmer". Ændringen medfører, at alle vedtægter på det punkt er enslydende. Økonomiafdelingen sender vedtægterne til behandling i Socialudvalget med indstilling om godkendelse og anmodning om, at Socialudvalget udpeger et medlem til bestyrelsen for gave- og arvekonto ved Plejeboligerne Voldgade 65. Vedtægterne skal videre til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forslag til vedtægter Voldgade 65 Ændrede vedtægter Enggård Centrets Gave- og arvekonto Ændrede vedtægter Asp Plejecenters gave- og arvekonto Ændrede vedtægter Aalkjærsmindes Gave- og Arvekonto Ændrede vedtægter Solglimts Gave- og Arvekonto Socialudvalget fremsender (7. oktober 2009, pkt. 131) de ændrede vedtægter med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Helle Lyng udpeges som medlem til bestyrelsen for gave- og arvekontoen ved Plejeboligerne Voldgade 65. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de ændrede vedtægter Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 275

9 S Børnepasning, godkendelse af takster for 2010 I henhold til om kommunernes styrelse 41a, skal Byrådet fastsætte taksterne for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger. I budgetforslag 2010 var optrykt en takstoversigt. Som følge af, at Byrådet har vedtaget lukningen af Foldgårdsparkens Børnehave pr. 31. marts 2010 og at Krudtuglens Vuggestue skal ned på 58 vuggestuebørn pr. 1. august 2009 samt ændret prisfremskrivning er taksterne for børnepasning nu genberegnet. De godkendte takster skal udmeldes til forældrene senest 1. december Forslag til takster - budget Forslag til takster 2010 %-stig 3.05 Skolefritidsordninger Heltid ,91 Deltid ,92 Morgen ,01 Klub ,96 Førskolegruppe april måned Førskolegruppe , Dagplejen 48-timer , Børnehaver Heltids ,73 Deltids , Integrerede 0-2 årige Vuggestue - 32 timer ,03 Vuggestue - over 32 timer , årige Heldags ,73 Halvdags ,80 Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning vil foreligge til mødet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 276

10 Økonomiafdelingen sender sagen via Børne- og Uddannelsesudvalget til Byrådet med indstilling om, at de nu beregnede takster for 2010 godkendes. Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning og sender de beregnede takster for 2010 til Byrådets godkendelse G Orientering om ansøgning om udvidelse af spilleautomater Døgneren, Nørregade 1, 7790 Thyholm har hos Skat, Spillemyndigheden, ansøgt om udvidelse af nuværende tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater. Tilladelsen, der på nuværende tidspunkt omfatter opstilling af indtil 10 stk. gevinstgivende spilleautomater, ønskes udvidet med 5 stk. gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til udvidelsen senest den 29. oktober Skat, Spillemyndigheden er meddelt, at svarfristen ikke kan overholdes og, at de vil modtage høringssvar fra Struer Kommune umiddelbart efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. november I mail af 30. oktober 2009 meddeler Skat, Spillemyndigheden, at det er for lang frist, når der blot er tale om udvidelse af automatantallet i en allerede eksisterende spillehal og, at Politiet har udtalt sig positivt til udvidelsen. Borgmester Martin Merrild har den 5. november 2009 derfor godkendt, at der sendes svar til Skat, Spillemyndigheden om, at Struer Kommune ikke har indvendinger til udvidelsen. Høring om udvidelse af spilleautomater Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets orientering. Taget til efterretning Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 277

11 Ø Nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån i kommunens nybyggede almene plejeboliger Med henblik på at forbedre forholdene i den almene boligsektor har Folketinget vedtaget Lov nr. 490 af 12/6/2009, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Et element i lovændringen er, at beboerbetalingen til realkreditbelåningen af alment boligbyggeri reduceres fra 3,4 % årligt til 2,8 % årligt. Til gengæld hæves indekseringen fra 75 % af udviklingen i nettoprisindekset til 100 % de første 20 år, hvorefter den igen vil være 75 %. Samtidig forlænges den periode, hvor lånet indekseres fra 35 år til 45 år. Differencen op til den fulde ydelse på lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte. Ordningen indebærer en huslejereduktion på % de første år. Afhængig af udviklingen i nettoprisindekset indsnævres reduktionen de følgende år, men med den nuværende prisudvikling må der forventes en besparelse i hele løbetiden. Hvis prisudviklingen bliver kraftigere end den nuværende, kan huslejen blive større på længere sigt. For at undgå for stort spænd i lejebetalingen i forhold til alment byggeri med tilsagn de seneste år, er der etableret en frivillig overgangsordning, så byggeri med skæringsdato/ibrugtagning efter den 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. Følgende afsluttede og igangværende byggerier af almene plejeboliger opfylder kriterierne for nedsættelse af beboerbetalingen: Voldgade 65, 40 almene plejeboliger til ældre, boligerne er taget i brug 2009 Bakkely, 12 almene plejeboliger til udviklingshæmmede, boligerne er taget i brug i 2009 Vestcenter Kilen, 40 almene plejeboliger til ældre, byggeri pågår. Nedsættelse af beboerbetalingen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser, idet det forudsættes, at hele reduktionen i ydelserne på lånet indregnes i beboerne husleje, men kan have en afledt effekt i form af reduceret boligstøtte til beboerne som følge af det lavere huslejeniveau. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre byggeprojekter. Sagen udsættes til næste Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde. Jens Østergaard deltager i behandlingen af punktet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 278

12 Ø AAB konverterer to lån i afd. 9, Anlægsvej BRF Kredit har på vegne af Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) fremsendt tilbud på konvertering af to lån i afd. 9, Anlægsvej, til kommunens godkendelse. Der er tale om to rentetilpasningslån med rentemax på 6 %, hvor lånene har ramt renteloftet, og hvor renten herefter er fast. Lånene konverteres til nye rentetilpasningslån uden rentemax, hvor renten vil følge markedsudviklingen i både opad- og nedadgående retning. De nye lån har samme løbetid, som restløbetiden på de gamle lån. Ved konverteringen oppebæres et provenu svarende til indfrielsesomkostningerne på de gamle lån. De nye lån er: hovedstol: kr. inkonverterbart rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 26 år hovedstol: kr. inkonverterbart rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 26 år. De første 6 år af afdragsfrie. Med de nuværende renteforhold vil der ved konverteringen kunne opnås en årlig besparelse på kr. de første år, og kr. efter udløbet af den afdragsfrie periode. Hvor stor den faktiske besparelse vil blive afhænger helt af renteudviklingen, men det er AABs vurdering, at der i hele løbetiden vil blive tale om besparelser. AAB oplyser, at besparelsen i første omgang vil blive anvendt til at styrke henlæggelserne til fremtidig vedligeholdelse og fornyelser. I henhold til 5 i Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri skal kommunalbestyrelsens godkendelse indhentes forudgående, hvis der optages rentetilpasningslån. I henhold til Almenboliglovens 29 kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. AAB har anmodet om en hurtig sagsbehandling, da konvertering til førstkommende termin forudsætter godkendelse senest den 30. oktober. Hvis det ikke nås, tabes en termins besparelse, ca kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 279

13 På den baggrund har Martin Merrild efter aftale med Niels Viggo Lynghøj godkendt konverteringen. Økonomiafdelingen fremsender sagen til udvalgets orientering. Orientering taget til efterretning S Lejerbos regnskab for regnskabsåret Lejerbo Struer og Lemvig har fremsendt regnskabet for regnskabsåret 1. maj 2008 til 30. april 2009 til kommunens godkendelse. Regnskabet omfatter boligorganisationen, 6 afdelinger i Struer og 4 afdelinger i Lemvig. Regnskaberne er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne: Regnskaberne viser følgende resultater: Afdeling Navn Resultat Resultat Struer: Holstebrovej kr kr Gimsinghoved kr kr Nordvestvej kr kr Struerdalvej kr kr Sarpsborgparken kr kr Vinkelbo kr kr. Lemvig: Ballegårdsvænget -61,037 kr kr Gudum kr kr Engen kr kr Godsbanevej kr kr. Boligorganisationen kr kr. Boligorganisationens lån til afdelinger: Boligorganisationen har i tidligere år ydet langfristede lån, som afvikles når afdelingernes økonomi tillader det, til følgende afdelinger: Gimsinghoved: kr Ballegårdsvænget: kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 280

14 Afdelinger med underskudssaldi: Følgende afdelinger har et akkumuleret underskud: Holstebrovej: kr., forventes afviklet over højst 3 år. På trods af årets underskud er saldoen nedbragt, da der er bogført kr. til afvikling af tidligere års underskud Ballegårdsvænget: kr., forventes afviklet over højst 10 år. Årets underskud medfører, at underskudssaldoen er forøget, hvilket svækker sandsynligheden for, at underskuddet kan afvikles planmæssigt Gudum: kr., forventes afviklet over højst 10 år. Saldoen er opstået i som følge af ekstraordinære henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning, idet der er et tilgodehavende på kr., hvoraf de kr. anses for tabsgivende. Lejerbo oplyser, at der er tale om to udsætningssager, hvor der i den ene var sket omfattende ødelæggelser på lejemålet. Lejerbo er opmærksom på afdelingens vanskelige økonomiske situation og arbejder på at finde en fremadrettet løsning. Udlejningssituationen: Der har været tab som følge af lejeledighed, som overstiger en måneds huslejebidrag, i følgende afdelinger: Holstebrovej, kr. svarende til 8,4 % af lejeindtægterne Gudum, kr. svarende til 11,1 % af lejeindtægterne. Ved slutningen af regnskabsåret var der én ledig bolig i Struer og seks i Lemvig. Henlæggelser: Der foretages henlæggelser til: planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse istandsættelse ved fraflytning tab ved lejeledighed og fraflytning. Udgangspunktet er, at tab ved lejeledighed betales af dispositionsfonden, men Økonomiog Erhvervsudvalget har (22. april 2008, sag nr. 79) givet dispensation til, at tab dækkes af de enkelte afdelinger, så længe dispositionsfonden er under mindstekravet. Generelt må henlæggelserne anses for tilstrækkelige, dog har henlæggelserne i afd , og ikke fuldt ud kunnet dække tabene ved lejeledighed og fraflytning. Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør kr. svarende til kr. pr. lejemålenhed, hvilket er væsentligt under mindstekravet på kr. Der er sket en mindre styrkelse af dispositionsfonden i regnskabsåret. Konklusion: Afdelingerne udviser meget varierende resultater og flere har væsentlige underskudssaldi, som det kan synes vanskeligt at afvikle. Endvidere påpeger revisionen, at der kan være tvivl om sikkerheden for afdelingens midler i afd , fordi tilgodehavenderne, hvoraf en væsentlig del anses for uerholdelige, overstiger afdelingens egenkapital. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 281

15 Politisk godkendelse: Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008, sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, hvis ingen afdelinger eller boligorganisationen udviser underskud, der ikke er taget forbehold i revisionspåtegningen, og dispositionsfonden ikke er faldende og under minimumsbeløbet. Da flere afdelinger udviser underskud og dispositionsfonden er under minimumsbeløbet fremsendes regnskabet til politisk godkendelse. Økonomiafdelingen indstiller, at Lejerbos regnskab for godkendes. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Lejerbos regnskab for men anmoder om at dispositionsfonden bliver bragt på mindstekravet P Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 tilknyttet lokalplanforslag nr. 308 for et institutionsområde i Hvidbjerg I forbindelse med lokalplan nr. 308 for et institutionsområde ved Rughavevej i Hvidbjerg, skal der ske en ændring af rammeafgrænsningen i Thyholm Planen , hvilket er grundlaget for kommuneplantillægget. Lokalplanens formål er, at give mulighed for udvidelse af eksisterende institutioner i området samt mulighed for etablering af en ny børnehave på areal øst for Rughavevej. Med kommuneplantillæg nr. 28 overføres et areal udenfor rammeafgrænsningen til rammeområde 1-O01 (område til offentlige formål) samt til rammeområde 1-B05 (område til boligformål). Samtidig sker der en tilretning af afgrænsningen mellem de to områder. Kommuneplantillæg nr. 28 har, sammen med lokalplanforslag nr. 308, været i offentlig høring i perioden fra den 1. september til den 28. oktober Der er kommet syv høringssvar, hvoraf det ene delvist relaterer sig til kommuneplantillægget. Høringssvaret kommer fra ejerne af det landbrugsareal, som inddrages i kommuneplanens rammer. Ejerne ønsker, at der sker en tilretning af rammeafgrænsningen mod nord, for at sikre en mere retlinet opdeling i forbindelse med jordhandel. Planafdelingen anbefaler, at ejernes indsigelse imødekommes, og at rammeafgrænsningen tilrettes som vist på bilag 2. Planafdelingen vil endvidere anbefale en enkelt redaktionel ændring, således at kommuneplantillægget får tildelt nr. 12 i stedet for nr. 28. Dette begrundes med, at kommuneplantillægget fejlagtigt er blevet nummereret iht. Struer Kommuneplan og ikke ThyholmPlanen, hvilket det burde have været. Dette bør derfor rettes i forbindelse med den endelige vedtagelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 282

16 Teknik- og Miljøudvalget har (4. november 2009) behandlet forslag til lokalplan nr Den samlede lokalplan, indeholdende lokalplan og kommuneplantillæg, sendes samlet til Byrådsmødet den 24. november Kommuneplantillæg nr. 28 (nr. 12) Bilag 2 - tilretning af rammeafgrænsning Planafdelingen indstiller, forslag til kommuneplantillæg nr. 28 sendes til Byrådet med anbefaling af endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer. Økonomi- og Erhvervsudvalget videresender kommuneplantillæg nr. 28 til Byrådets godkendelse Fremtidig saltpraksis for Kilen (kuv) Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Hans Hansen har anmodet om, at få punktet på dagsordenen med henblik på en drøftelse af: 1. Sikring af en stabil saltpraksis i f.eks. 5 år 2. Drøftelse af beslutningsprocessen i den forbindelse. Natur- og Miljøafdelingen sender, sagen til udvalgets drøftelse. Slusepraksis Kilerkanalen Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 283

17 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (4. november 2009, sag nr. 201) at ad 1) den forsøgspraksis kanaludvalget har sat i gang fortsættes. Formål med forsøget er, at sikre en stabil saltpraksis over en længere periode at ad 2) det kan overvejes, at det er formand og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, der udpeges til medlemmer af kanaludvalget fremadrettet. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at at den forsøgspraksis kanaludvalget har sat i gang fortsættes for at sikre en stabil saltpraksis over en længere periode at der udpeges 2 medlemmer fra byrådet til kanaludvalget fremadrettet. Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at regulativet ændres, således at der bliver to repræsentanter fra Byrådet. Vedtægtsændringen skal sikre, at formanden vælges blandt byrådsmedlemmerne P Fritidscenter Struer - godkendelse af ideoplæg Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (16. juni 2009, sag nr. 4) ideoplæg til Fritidscenter Struer. Ideoplæggets indholdsdel blev godkendt som høringsgrundlag, idet dog Marianne Bredal Nielsen tog forbehold for elementerne vedr. klubzone og catering. Ideoplægget har i perioden 8. juli til 21. august 2009 været udsendt til høring i foreninger, kommunale institutioner m.fl. Høringssvarene, oplistning af høringssvarene samt den overordnede projektgruppes vurderinger vedlagt. Ideoplæg revideret i forhold til den overordnede projektgruppes vurderinger af høringssvarende vedlagt. Direktøren for området indstiller at høringssvarene vurderes og ideoplægget tilrettes i forhold hertil at ideoplægget fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådets godkendelse. Høringsvar FritidscenterStruer Idéoplæg FritidscenterStruer tilrettet 20. okt Indsendte høringssvar Fritidscenter Struer Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 284

18 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller (10. november 2009, pkt. 3) at projektgruppens vurdering af høringssvarene godkendes med bemærkning til Struer Boldklubs 1. pkt., som ændres til "Struer Boldklub rådføres om antal fodboldbaner" at at udviklingsfaser/tidsplan samt økonomi på side 20 og 21 i ideoplægget konsekvenstilrettes i forhold til henholdsvis beslutninger i forbindelse med godkendelse af procesplanen samt Byrådets budget for ideoplægget med efterfølgende tilføjelser af konsekvenstilrettelser godkendes. Økonomi og Erhvervsudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling og sender idéoplægget til Byrådets godkendelse P Fritidscenter Struer - procesplan Procesplan for det videre arbejde med organisering og byggeprogram for det nye Fritidscenter Struer til politisk godkendelse. Direktøren for området indstiller, at procesplanen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådets godkendelse. procesplan_ Organisering af FCS Procesplan FCS De fysiske rum, uderum og inderum Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (10. november 2009, pkt. 7), procesplan Fritidscenter Struer med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender Procesplan Fritidscenter Struer til Byrådets godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 285

19 P Opfølgningsredegørelse Servicestrategi I maj 2008 godkendte Byrådet Servicestrategien for Struer Kommune. Den tegner et billede af den strategi, som Struer Kommunes Byråd har valgt i forhold til udvalgte serviceområder. I henhold til servicelovens 62c er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en opfølgningsredegørelse til Servicestrategien inden udgangen af nuværende valgperiode. Formålet med opfølgningsredegørelsen til servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan arbejdet med de af byrådet valgte indsatsområder har forløbet, og hvad status er i dag. Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en statusbeskrivelse. Denne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Baggrunden for servicestrategi og opfølgningsredegørelse er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse samt forpligter sig til at udarbejde opfølgningsredegørelse. Opfølgningsredegørelse Servicestrategi Administrationen indstiller, at opfølgningsredegørelse til Servicestrategien sendes videre til Byrådets godkendelse Økonomi- og Erhvervsudvalget sender opfølgningsredegørelse for Servicestrategien til Byrådets godkendelse A Kampagnen vedr. sygehusstruktur i Nordvestkommune samarbejdet Resumé Koordinationsgruppen for sygehusstrukturen i Nordvestjylland har gennem det seneste år arbejdet intensivt for at påvirke såvel Regionsrådets som Regeringens beslutning omkring indretningen af den fremtidige sygehusstruktur. Arbejdet har primært været koncentreret om enten bygning af et nyt storsygehus i Nordvestjylland eller såfremt dette projekt ikke blev til noget en udbygning af Holstebro Sygehus. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 286

20 Dette arbejde har foregået i tæt samarbejde med Tilsted Com v/bent Tilsted i Holstebro. De tre kommuners økonomiudvalg var den 14. april samlet til fælles møde på Folkets Hus i Struer, hvor man dels drøftede status på kampagnen, dels fik forelagt et oplæg fra Tilsted Com, v/bent Tilsted, til den videre strategi, handleplaner og events, dels drøftede det videre forløb. Det blev besluttet at alle tre kommuner deltager med en ydelse på 5 kr. pr. indbygger til kampagnens fortsættelse frem til årets udgang. Følges denne model tager fordelingsnøglen sig ud som følger: Kommune Indbyggertal pr. Forholdsmæssig fordeling af tilskud 1. januar 2009 Holstebro Kommune kr. Lemvig Kommune kr. Struer Kommune kr. I alt kr. For Struer Kommunes vedkommende har det betydet, at tilskuddet til den fortsatte kampagne fra nu og frem til udgangen af 2009 har udgjort kr. Tilsted har på baggrund af kampagnen samlet statistik og presseklip: I perioden 17. oktober 2008 til 17. oktober 2009 har der været omtale i et trykoplag på distrikts- og dagblade, antal mm: gennemsnitlig mm pris 7,5 kr. x mm (omtale) = ,50 kr. Læserantal i alt ca Yderligere bilag medbringes på mødet. Administrationen indstiller, sagen til orientering Sagen taget til efterretning P Vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsessammensætningen på Struer Skolehjem På bestyrelsesmødet på Struer Skolehjem den 21. september var punkt 5: Forslag til vedtægtsændring af bestyrelsessammensætningen. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 287

21 Struer Skolehjems bestyrelse anbefaler, at 4 ændres, så passagen: Der vælges en forældrerepræsentant, der dog kun kan sidde i bestyrelsen under barnets ophold på institutionen udelades. Kommentar: Forældrene er repræsenteret i Struer Skolehjems forældreråd. Det er vanskeligt at forklare arbejdet med børnene/de unge uden at komme med konkrete eksempler nu og da. Selvom alle selvfølgelig er pålagt tavshedspligt, giver det alligevel indimellem nogle situationer, vi ønsker at undgå. Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedtægtsændringen og fremsender sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (26. oktober 2009, pkt. 122) vedtægtsændringen. Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning og sender vedtægtsændringerne til Byrådets godkendelse A Orientering Grønnedal: Orientering om renoveringsmidler fra Landsbyggefonden Ericsson: Koordination mellem Jobcenter, Erhvervsråd, Væksthus og Ericsson, møde om muligheder fremadrettet. Uopfordret kontakt fra investeringsfond, deltager desuden på mødet Møde med Region Midt: Lægehus Hvidbjerg, nyt møde i december Det tidligere Rådhus i Hvidbjerg: mulighed for jobaktiviteter i det tidligere rådhus undersøges. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. november 2009 Side 288

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Vedtægtsændring for Ensemble MidtVest 1 3 Fritidscenter Struer - høringssvar på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00 Pkt. Tekst Side 123 Likviditet og Resultater pr. 31. maj 2008 148 124 Økonomi-

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3

Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 7. oktober 2009 kl. 13:45 i Mødelokale 3 Afbud/fraværende: Steen Jakobsen Indkaldte: Kl. 14.00 - Lene Hornstrup vedr. punkt nr. 128 og 129 kl. 14.30 - Karin Ruscher

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 193 Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg (fj) 1 194 Engdiget 7, lovliggørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere