SKATTEINFORMATION / JANUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEINFORMATION / JANUAR 2015"

Transkript

1 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2015

2 Forord Der skal udskrives valg i 2015, og dette valg afgør, om landets første kvindelige statsminister kan fortsætte på posten. I den anledning kan der være grund til at minde om, at det kun er 100 år siden, kvinder fik valgret. Uanset valg kan det konstateres, at skatteministre kommer og går. Og alle som én går ind for retssikkerhed, åbenhed, bedre vejledning og effektiv kontrol. Og hvor er det glimrende! Ved grundlovsændringen i 1915, hvor den radikale C. Th. Zahle var statsminister, blev valgretten udvidet ganske betydeligt. Stemmeret fik ikke blot kvinder, men også personer, der ikke havde egen husstand. Derimod fik straffede personer og personer, der modtog understøttelse af en karakter, der blev betragtet som fattighjælp, ikke stemmeret. De måtte vente indtil henholdsvis 1953 og I dag er stemmeret en selvfølge. Ved valget i 1918 blev fire kvinder valgt til Folketinget. Den første kvindelige minister var Nina Bang, der blev undervisningsminister i 1924 i Staunings første regering. Det var før Stauning eller kaos! Den næste kvindelige minister kom først i 1947, men siden den tid er andelen af kvindelige ministre blevet mere repræsentativ. Som et kuriosum kan det nævnes, at der har været kvinder på samtlige ministerposter, bortset fra en enkelt nemlig skatte ministerposten. I publikationen vil vi vanen tro gennemgå mere principielle og interessante domme og afgørelser. Lovgivningen på skatteområdet i det forgangne halve år har været sparsom, der er dog sket lidt. Men publikationen indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatteog momsområdet, herunder de nye regler, som efter sit formål går ud på at hindre misbrug af virksomhedsordningen. Skyder lovgiver ikke gråspurve med kanoner? I 2014 mindedes vi danske tabet af Norge for 200 år siden, nederlaget for 150 år siden i 1864 med tabet af Slesvig og Holsten til følge, og at det var 100 år siden 1. Verdenskrig brød ud. I billedkavalkaden vil vi - for ikke helt at fortabe os i disse dystre minder - vende blikket mod den storhedstid, da hele Europa frygtede os danske, nemlig Vikingetiden. Godt nytår.

3 Indhold Selvangivelsen for Selvangivelse for personer...4 TastSelv Selskabsskat...7 Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?... 9 Sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver...9 Negativ indskudskonto større privatforbrug...10 Bagatelgrænse på kr Afvikling af en eksisterende sikkerhedsstillelse...12 Omgørelse af dispositioner foretaget i Delårsopgørelse for ind komst året Overdragelse af virksomhed til ægtefælle...13 Forhøjelse af rentekorrektionssatsen...13 Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen? Kravet om erhvervsmæssig virksomhed...14 Hvad siger praksis?...14 Hvor går grænsen?...16 Kan personbilen altid indgå i virksomhedsordningen?...17 Aktionærlån kan et gammelt lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt? Lån og sikkerhedsstillelse...18 Lån sædvanlig forretningsmæssig disposition SKATs retningslinjer...19 Betalingskorrektion...20 Afregning af skat af aktionærlån...21 Investering af pensionsmidler i unoterede aktier og anparter Hvilke selskaber kan der investeres i? Hvor stor skal eller må investeringen være?...22 Handel med pensionsdepotet...23 Løbende beskatning...23 Fordele og ulemper...23 Nye momsregler for elektroniske tjenesteydelser.. 26 Hvad er nyt?...26 Baggrunden for de nye regler...26 De nye regler...27 Moms af tilskud og fradragsret Hvad er momspligtigt?...28 Fradragsret Nye love Nedsat selskabsskat af visse aktieudbytter...30 Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond...30 Skatten er forhøjet og den grønne check er mindre...31 Højere befordringsfradrag - bosat i yder kommuner...32 Fradrag for fagligt kontingent...32 Ekspertbeskatning mindre i løn Medarbejderinvesteringsselskaber...33 Højesteretsdomme Fri bil for hovedanpartshaver SKATs frist er 5 år...34 Landsretsdomme Mormors kolonihavehus...35 Pas på med store gaver til samlever...35 DIS-indkomst og pension...36 Byretsdomme Hovedanpartshavers udlån til eget selskab Skat ved salg af ejerlejlighed i London Administrative afgørelser Arbejdsgiverbetalt helbredsunder søgelse Nedsparingskredit og rentefradrag...42 Forretningsdebitorer - hvornår kan kreditor fratrække tabet? Tabet skal være konstateret...24 Skattemæssigt fradrag...24 Regulering af momsgrundlaget...25 Indhold / Skatteinformation

4 Selvangivelsen for 2014 Den digitale verden er i fortsat hurtig fremmarch. I 2014 blev vi mere eller mindre tvunget til at oprette en digital postkasse. Det før så kendte røde postbud er efterhånden en sjældenhed i det danske landskab, og så kører postbuddet ofte på et transportmiddel med motor! Og selvangivelsen vil SKAT gerne udfylde for os i videst muligt omfang. For år tilbage var det en service til borgeren med fortrykte tal, i dag er mange af felterne låst, så det er besværligt at få et indberettet tal rettet, hvis beløbet er forkert. For selskaber hedder det nu TastSelv Selskabsskat, hvor ikke blot de gængse selvangivelsesoplysninger skal indtastes, men også andre informationer til SKAT, og indtastningen skal i visse tilfælde ske før den almindelige selvangivelsesfrist. Selvangivelse for personer Nogle personer skal selvangive deres indkomst. Dette gælder blandt andet selvstændigt erhvervsdrivende. Selvstændigt erhvervsdrivende, som er registreringspligtige for moms eller lønsumsafgift, har som altovervejende hovedregel pligt til at selvangive digitalt, mens andre endnu kan vælge papirselvangivelsen. Selvangivelsen findes i den personlige skattemappe på skat.dk/tastselv Borger, hvor man også kan finde de oplysninger til selvangivelsen, som er indberettet til SKAT. Selvangivelsesfristen er den 1. juli Lønmodtagere m.fl. modtager en årsopgørelse uden først at have selvangivet. Årsopgørelsen indeholder de oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af. Årsopgørelsen for 2014 finder man i sin personlige skattemappe i marts-april 2015 via skat.dk/tastselv Borger. Man har pligt til at kontrollere, at årsopgørelsens oplysninger om indkomster og fradrag er korrekte. Manglende oplysninger og rettelser til årsopgørelsen skal være SKAT i hænde senest den 1. maj Men der gives nok respit et par dage, da 1. maj i 2015 er en helligdag. Hvis der er fejl i de indberettede oplysninger, og man forsøger at indtaste det korrekte beløb, vil man normalt konstatere, at dette ikke er muligt, da feltet er låst. Er en indberettet oplysning forkert, eller er der ikke sket indberetning, skal man rette henvendelse til den indberetningspligtige, og en sådan henvendelse kan også ske via TastSelv. Fradrag for underholdsbidrag og renteudgifter kræver indberetning Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og til børn kan normalt trækkes fra på selvangivelsen. Fradrag forudsætter imidlertid, at der er sket indberetning af sådanne beløb. Udbetaling Danmark, der på vegne af den bidragsberettigede opkræver underholdsbidrag, foretager indberetning af bidrag. Betalte underholdsbidrag, der ikke indberettes af det offentlige, skal bidragyderen selvangive og samtidig give identitetsoplysninger om bidragsmodtageren. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter mfl. foretager indberetning af renteudgifter. Renteudgifter i private låneforhold skal låntager selvangive og samtidig give identitetsoplysninger om långiver. Udenlandsk indkomst Udenlandsk indkomst skal selvangives, uanset om der er betalt skat i udlandet eller ej. Selvangivelsespligten omfatter også lønindkomst, hvor man reelt ikke skal betale dansk skat, hvis der skal gives fuld eksemptionlempelse efter ligningslovens 33 A. Ejer man fast ejendom i udlandet, skal lejeindtægter og/eller oplysninger til brug for beregning af ejendomsværdiskat også selvangives. Der findes særlige blanketter/indtastningsfelter, der skal anvendes ved selvangivelse af udenlandsk indkomst. BoligJobordningen BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, kan sidste gang anvendes for ind komst året 2014, idet ordningen er afskaffet fra og med Fradrag efter BoligJobordningen gælder såvel familiens helårsbolig som fritidsbolig. Personer, der udlejer deres fritidsbolig, kan få fradrag for vedligeholdelsesudgifter, men ikke fradrag for serviceydelser, eksempelvis rengøring, vinduespudsning og havearbejde. Enhver kortere eller længere udlejning af fritidsboligen afskærer ejeren for fradrag for serviceydelser. Fradraget omfatter som hidtil kun lønudgifter til bestemte former for arbejde, eksempelvis maling af huset eller rengøring. Hvis leverandøren af det fradragsberettigede arbejde er en virksomhed, skal arbejdsløn fremgå 4 Skatteinformation 2015 / Selvangivelsen for 2014

5 særskilt af fakturaen. Hvis leverandøren er en privatperson udfyldes en serviceerklæring (blanket ), som findes på SKATs hjemmeside. Dokumentation for det udførte arbejde (faktura eller serviceerklæring) skal gemmes, hvis SKAT ønsker at se, hvilket arbejdet der er udført. Fradraget udgør maksimalt kr. pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år inden udgangen af Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af udgiften, som de hver især har betalt. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan vælge at få fradrag for den del af regningen, som de har lyst til, selv om den ene part har betalt hele regningen. Hvis børn over 18 år er berettiget til fradrag, skal barnet selv elektronisk have betalt regningen enten til håndværkeren mfl. eller til forældrene. Fradrag på selvangivelsen for 2014 er betinget af, at arbejdet er udført inden årets udgang, og betalingen er sket elektronisk senest den 28. februar Fradraget skal indtastes via TastSelv i Indberet håndværkerfradrag. Indskud på etablerings- og iværksætterkonto Indskud på etablerings- og iværksætterkonto skal ske senest den 15. maj 2015 for at opnå fradrag på selvangivelsen for Selvangivelsen for 2014 / Skatteinformation

6 Indskud på kontoen kan dog helt eller delvist undlades, hvis der er anskaffet aktiver mv. senest den 15. maj 2015, der berettiger til fradrag. Er der foretaget indskud for tidligere år, skal disse midler dog anvendes først. Indskud på ophørspension Ved salg af virksomhed kan fortjenesten ved salget i visse tilfælde helt eller delvis indskydes på en såkaldt ophørspension (ratepension, ophørende eller livsvarig livrente). I 2014 udgør det maksimale indskud kr., og fradrag i indkomsten for 2014 forudsætter, at beløbet er indbetalt senest den 1. juli Restskat og overskydende skat Restskat og overskydende skat udgør summen af skyldig eller tilgodehavende skat og AM-bidrag. Restskat Der kan foretages frivillig indbetaling af restskat for ind komst året 2014 i perioden 1. januar juli Der kan uden begrænsning frivilligt indbetales restskat, og der skal betales en dag til dag-rente på 2,9 % p.a. af restskatten. Jo før der sker indbetaling, jo mindre bliver renten. Renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes. Er restskatten for ind komst året 2014 ikke indbetalt senest den 1. juli 2015, skal der betales et fast procenttillæg på 4,9 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes. Da der er tale om et fast procenttillæg, opnås der ingen besparelse ved at indbetale restskatten før det tidspunkt, hvor skatten opkræves af SKAT. Restskat indtil kr. tillagt 4,9 % indregnes i forskudsskatten for Restskat ud over kr. tillagt 4,9 % skal betales i tre rater senest den 20. august, 21. sep tember og 20. oktober Overskydende skat Overskydende skat udgør summen af for meget betalt skat og AM-bidrag. For meget betalt skat udbetales med et skattefrit procenttillæg. Procenttillægget til overskydende skat udgør 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente. Mange vil allerede i løbet af marts 2015 få udbetalt overskydende skat. For selvstændigt erhvervsdrivende mfl. kommer udbetalingen dog først senere. Gaveanmeldelse For afgiftspligtige gaver givet i kalenderåret 2014 skal gaveafgiftsanmeldelse indgives til SKAT senest den 1. maj Gaveafgiften forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Af gaver til børn, børnebørn mfl. skal der betales en gaveafgift på 15 % af den del af årets gave, der overstiger kr. Dette skattefri bundfradrag gælder pr. gavegiver. Ægtefæller betragtes som selvstændige gavegivere, hvilket betyder, at et barn fra forældrene afgiftsfrit kan modtage 2 x kr., hvis beløbet mv. gives af hver ægtefælle. 6 Skatteinformation 2015 / Selvangivelsen for 2014

7 TastSelv Selskabsskat Selskabs- og fondsselvangivelsen skal fra og med ind komst året 2014 indberettes digitalt i det nye TastSelv Selskabsskat. SKAT skriver om TastSelv Selskabsskat Systemet kommer i tre pakker. Grundregistreringsmodulet Den første pakke kunne pakkes op i oktober I dette modul skal blandt andet indtastes oplysninger om: Ind- og udtræden af sambeskatning Skattefri omstruktureringer Fremførselsberettigede underskud for Ind- og udtræden af sambeskatning Senest én måned efter et selskabs ind- eller udtræden af en sambeskatning skal der ske indberetning herom til SKAT. Fristen gælder for ind- og udtræden af sambeskatning, der sker den 1. oktober 2014 eller senere. Fristen for indberetning af ændringer i sambeskatningskredsen, der er sket i perioden fra begyndelsen af ind komst året 2014 til og med den 30. september 2014, var den 1. november Det er vigtigt, at sambeskatningskredsen er registreret korrekt, inden der foretages indberetning til underskudsregisteret, jf. herom nedenfor. Skattefri omstruktureringer Oplysning om skattefri omstruktureringer, der vedtages den 1. oktober 2014 eller senere, skal indberettes til SKAT senest én måned efter datoen for vedtagelsen af omstruktureringen. Der skal ske indberetning af skattefri fusion, skattefri ophørsspaltning, skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver. Sker indberetning ikke rettidigt er omstruktureringen skattepligtig, dog er der en dispensationsmulighed. Fremførselsberettigede underskud for Selskaber skal indberette skattemæssige fremførselsberettigede restunderskud. Indberetningen skal foretages pr. indkomstår pr. selskab i sambeskatningen og omfatter ind komst årene 2002 til og med Selskaber skal også indberette oplysninger om skattefri omstruktureringer, der er vedtaget i perioden frem til indberetningstidspunktet. Der skal dog kun indberettes skattefri omstruktureringer, der har haft betydning for anvendelsen af de indberettede underskud. Det er administrationsselskabet, der skal foretage indberetningen for de selskaber, som var omfattet af sambeskatningskredsen den 1. oktober Selskaber, der ikke indgår i en sambeskatning, skal kun indberette restunderskuddet opgjort ved udgangen af ind komst året Der skal altså ikke ske indberetning af restunderskud fordelt på indkomstår. Fristen for indberetning udløber den 1. august Underskud, der ikke er indberettet, er som udgangspunkt tabt. Registrering af selskabers skattemæssige restunderskud frem til og med 2013 er nødvendigt, for at TastSelv Selskabsskat automatisk kan fordele og fremføre underskud i forbindelse med indberetning af selskabets selvangivelse for ind komst året 2014 og senere. Underskudsregisteret bliver fremover opdateret automatisk, når selskabet selvangiver den skattepligtige indkomst. Selvangivelsesmodulet Den anden pakke i TastSelv Selskabsskat forventes at komme i foråret 2015, og den omfatter modulet, hvor selvangivelsen skal indtastes. For ind komst året 2014 er fristen for indtastning af selvangivelsen udskudt til den 1. august Selskaber, der ophører inden det nye selvangivelsessystem er i drift, skal fortsat indsende selvangivelse på normal vis. Udvekslingsmodulet Den tredje pakke i TastSelv Selskabsskat forventes at komme i forsommeren Denne del ser ret teknisk ud og omfatter blandt andet det digitale format XBRL (extensible Business Reporting Language), som allerede i dag kan anvendes for årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Det hedder sig, at dette filformat kan læses af både brugeren og computeren, så er vi kommet så langt! Foreløbig er brugervejledningen til TastSelv Selskabsskat kun på 21 sider, men vejledningen omfatter da også kun den første pakke. Så en større vejledning er i vente! Selvangivelsen for 2014 / Skatteinformation

8 8 Skatteinformation 2015 / Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?

9 Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner? I mange år har det for selvstændigt erhvervsdrivende været muligt helt eller delvist at lånefinansiere privatforbruget ved at optage lån i privatregi og stille sikkerhed i aktiver i virksomhedsøkonomien, hvilket typisk kunne give en lavere lånerente. Virksomhedsejeren kunne så nøjes med at hæve så meget af årets overskud, at han undgik at betale topskat, idet resten af årets overskud blev opsparet i virksomhedsordningen mod betaling af den foreløbige virksomhedsskat. En anden anvendt fremgangsmåde har været at indskyde private lån i virksomhedsordningen. Disse muligheder har Folketinget nu reelt sat en stopper for. Men lov ændringerne rammer bredere. Det kunne måske ligne gråspurve, der bliver skudt med kanoner! De nye værnsregler har i øvrigt virkning fra og med den 11. juni (2014). En dato, som nogle prioritetsbestyrere ofte har benævnt Fandens fødselsdag. Sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver Optager en selvstændigt erhvervsdrivende et privat lån og som sikkerhedsstillelse anvender aktiver under virksomhedsøkonomien, er der nærmest sket en økonomisk katastrofe, hvis dispositionen foretages den 11. juni 2014 eller senere. Er der optaget et lån på 1 mio. kr., skal et tilsvarende beløb tillægges virksomhedens indkomst, og beløbet anses for hævet fra virksomhedsordningen uden om den almindelige hæverækkefølge. Er sikkerhedsstillelsen mindre end gældens kursværdi, træder dette beløb i stedet. Opgørelsen af beløbet sker på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed, dog gælder der særlige regler for virksomhedspant og en kassekredit. Virksomhedsejeren bliver således beskattet af et beløb til trods for, at der ikke er hævet penge i virksomheden. Reglen er stort set identisk med de regler, der i 2012 blev indført for fysiske personer med bestemmende indflydelse i et kapitalselskab. Hvis eksempelvis en eneaktionær optager et lån i privat regi og stiller sikkerhed i selskabets aktiver, vil aktionæren blive beskattet af et beløb svarende til størrelsen af den stillede sikkerhed, når dette sker den 14. august 2012 eller senere. Sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver er forbudt Selv om der ikke reelt er et forbud mod at stille sikkerhed i virksomhedens aktiver for et privat lån, så er moralen, at det skal man ikke gøre. Undtagelsesbestemmelser Der er dog indsat nogle ubetydelige undtagelsesbestemmelser, hvor det er tilladt at stille sikkerhed i virksomhedens aktiver uden, at dette får ubehagelige skattemæssige konsekvenser. Det drejer sig om følgende: Sikkerhedsstillelse, der sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Sikkerhedsstillelse for gæld med pant i en blandet benyttet ejendom, så længe gælden ikke overstiger værdien af privatboligen Udskiftning af sikkerhedsstillelse. Sædvanlig forretningsmæssig disposition Undtagelsesbestemmelsen giver mulighed for, at den selvstændigt erhvervsdrivende kan stille aktiver, der indgår i virksomhedsøkonomien, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsøkonomien, hvis det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. For at der kan være tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, skal sikkerhedsstillelsen tjene et forretningsmæssigt formål for virksomheden under virksomhedsordningen. Eksempelvis kan der være tale om sikkerhedsstillelse for en leverandørs bankgæld til sikring af fremtidige leverancer til virksomheden. Blandet ejendom med privat bolig Undtagelsesbestemmelsen giver mulighed for at stille sikkerhed for privat gæld i en blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for ejeren. Den private gæld, der kan stilles sikkerhed for, må ikke overstige ejerboligens ejendomsværdi eventuelt med tillæg af forbedringer, der er foretaget efter den seneste vurdering. Alternativt kan den kontante anskaffelsessum for ejerboligen anvendes. Vurderingen af sikkerhedsstillelsens størrelse kontra værdien af privatboligen, sker på det tidspunkt, hvor der Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner? / Skatteinformation

10 blev givet pant i ejendommen, også selv om pantsætningen er sket for mange år siden. Udskiftning af sikkerhedsstillelse En sikkerhedsstillelse, der var etableret den 10. juni 2014, kan uden skattemæssige konsekvenser afløses af en ny sikkerhedsstillelse, herunder andet pengeinstitut mv. frem til og med den 31. december Det er dog en forudsætning, at den nye sikkerhedsstillelse beløbsmæssigt ikke overstiger værdien af den sikkerhedsstillelse, der eksisterede den 10. juni Værdien opgøres som det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens størrelse. Negativ indskudskonto større privatforbrug Afvikling af gæld i privatøkonomien kan alt andet lige ske hurtigere, når gælden er placeret i virksomhedsøkonomien, hvor det opsparede overskud beskattes med en foreløbig skat på 24,5 % (2014), da der er mere tilbage at afdrage med, end hvis gælden er placeret uden for virksomhedsøkonomien, og der måske er betalt topskat af den indkomst, der skal anvendes til afvikling af gælden. Denne kendsgerning har været et incitament til, at der er blevet placeret privat gæld i virksomhedsøkonomien, selv om dette medførte en negativ indskudskonto, hvoraf der skulle beregnes rentekorrektion med 2 % (2014). Bestemmelsen om rentekorrektion ved negativ indskudskonto er styret af en selvkontrollerende effekt, så det ikke er en fordel med privat gæld i virksomhedsøkonomien. Men efter 27 år viste det sig, at den selvkontrollerende effekt ikke var tilstrækkelig. Placering af privat gæld i virksomhedsøkonomien har hidtil således givet mulighed for et større privatforbrug. Der er nu indsat en værnsregel, som betyder, at der fortsat - alt andet lige - vil være mulighed for et større privatforbrug, men dog under helt andre ubehagelige omstændigheder. Ingen opsparing af årets overskud ved negativ indskudskonto Værnsreglen betyder, at der ikke kan foretages opsparing af årets overskud mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat 24,5 % (2014), når indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo ind komst året. Hele årets overskud skal derfor beskattes hos virksomhedsejeren personligt, som så alt andet lige får plads til et større privatforbrug! Men værnsreglen rammer desværre meget bredere, idet en negativ indskudskonto ikke nødvendigvis betyder, at der er placeret privat gæld i virksomhedsøkonomien, eller der er foretaget hævninger, der overstiger virksomhedens overskud. Indskudskontoen kan eksempelvis blive negativ i følgende situationer: Skattefri virksomhedsomdannelse af én ud af flere virksomheder under virksomhedsordningen Salg af en ideel andel af en virksomhed eller salg af én ud af flere virksomheder under virksomhedsordningen, når ejeren ønsker at overføre et kontant nettovederlag (uden om hæverækkefølgen) til privatøkonomien som følge af salget. Har lovgiver overset, at værnsreglen rammer uskyldige? Det er ikke fordi, at lovgiver ikke var vidende om, at værnsreglen rammer bredere end man måske kunne forvente var hensigten med lovindgrebet. Adskillige revisorer og rådgivere gjorde opmærksom på problemet, men det endte med, at det nu i stedet er en udfordring, når der skal ske (er sket) skattefri virksomhedsomdannelse af én ud af flere virksomheder eller delvist salg. Det harmonerer meget godt med det danske sprog, hvor ordet problemer stort set er afløst af ordet udfordringer. Man kan dog i sit stille sind håbe, at lovgiver kommer på andre tanker og vedtager en reparationspakke. Det er trods alt set før. Der er dog fastsat en bagatelgrænse, som i meget be - græn set omfang alligevel giver mulighed for opsparing af årets overskud trods negativ indskudskonto, se nedenfor. Bagatelgrænse på kr. Hovedreglen er, at der ikke kan foretages opsparing af virksomhedsoverskud, hvis indskudskontoen er negativ enten primo eller ultimo ind komst året. Der er dog fastsat en bagatelgrænse på kr., der betyder, at det i et vist omfang alligevel er muligt at spare op i virksomhedsordningen, selv om indskudskontoen er negativ. 10 Skatteinformation 2015 / Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?

11 Har den selvstændigt erhvervsdrivende en eksisterende sikkerhedsstillelse (virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld) den 10. juni 2014, opgøres bagatelgrænsen på kr. som summen af den numeriske værdi af den negative indskudskonto og den private gælds kursværdi, dog højst sikkerhedsstillelsens størrelse. Det betyder, at der kun kan foretages opsparing af overskud for perioden 11. juni december 2014, hvis summen af disse to beløb maksimalt udgør kr. Dog gælder den ubehagelige kendsgerning, at indskudskontoen ikke må blive negativ eller mere negativ end den var den 1. januar Bagatelgrænsen gælder ikke, når indskudskontoen bliver negativ eller den negative saldo forøges Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner? / Skatteinformation

12 Hvis indskudskontoen var positiv den 1. januar 2014, og den eksempelvis er negativ med kr. den 31. december 2014, kan der ikke foretages opsparing af overskud for perioden 11. juni december Det samme gælder, hvis indskudskontoen den 1. januar 2014 var negativ med kr., og den negative værdi er steget til kr. den 31. december Der kan i disse tilfælde først foretages opsparing af årets overskud, når indskudskontoen ingen er 0 eller positiv såvel primo som ultimo ind komståret. Hvis der ikke er en negativ indskudskonto hverken primo eller ultimo ind komst året 2014, kan der foretages opsparing af overskud, selv om der før den 11. juni 2014 er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for gæld i privatøkonomien, og værdien af gælden eller sikkerhedsstillelsen overstiger kr. Afvikling af en eksisterende sikkerhedsstillelse Hvis en sikkerhedsstillelse, der er etableret inden den 11. juni 2014, fuldt ud er afviklet senest den 31. december 2017, vil det fortsat være muligt at foretage opsparing af årets overskud frem til og med den 31. december Viser det sig imidlertid, at sikkerhedsstillelsen ikke fuldt ud er afviklet senest den 31. december 2017, vil opsparede overskud for perioden 11. juni december 2017 blive beskattet i ind komst året Beløbet anses som en hævning i hæverækkefølgen. Udgør sikkerhedsstillelsen den 10. juni 2014 maksimalt kr., heri indregnet en eventuel negativ saldo på indskudskontoen på samme dato, er der ikke noget krav om, at sikkerhedsstillelsen skal afvikles inden den 1. januar Intet krav om afvikling af nye sikkerhedsstillelser Etablering af sikkerhedsstillelse den 11. juni 2014 eller senere er heller ikke underlagt noget krav om afvikling, men her er virksomhedsejeren jo også allerede blevet beskattet af et fiktivt beløb. Udskiftning af én sikkerhedsstillelse med en anden anses for en ny sikkerhedsstillelse, selv om der er tale om samme lån. Udskiftning af et lån med et nyt lån med samme sikkerhedsstillelse er også en ny disposition. Så beskatning af et fiktivt beløb kan ske flere gange, selv om der reelt ikke er kommet flere penge i den selvstændigt erhvervsdrivendes lomme. Omgørelse af dispositioner foretaget i 2013 Den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at omgøre valg af visse dispositioner i relation til virksomhedsordningen for ind komst året 2013 for derved måske at kunne afbøde nogle af de ubehageligheder, de nye regler har medført. Muligheden gælder kun for personer, der har: En negativ saldo på indskudskontoen primo eller ultimo ind komst året 2013 En eksisterende sikkerhedsstillelse (sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld udenfor virksomhedsøkonomien) den 10. juni Muligheden for omgørelse gælder dog ikke, hvis man er omfattet af bagatelgrænsen på kr. De selvangivne dispositioner, der kan omgøres er: Overførsel af finansielle aktiver og passiver samt indskud Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen. 12 Skatteinformation 2015 / Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner?

13 Omgørelse af dispositionen skal meddeles SKAT senest den 31. marts Delårsopgørelse for ind komst året 2014 Uanset størrelsen af en sikkerhedsstillelse og negativ indskudskonto kan der foretages opsparing i virksomhedsordningen for perioden 1. januar juni Det er ikke muligt at foretage opsparing af et overskud for perioden 11. juni december 2014, hvis indskudskontoen: primo eller ultimo ind komst året 2014 er negativ med et større beløb end kr. med tillæg af sikkerhedsstillelse, der er sket inden den 11. juni 2014, eller en positiv indskudskonto opgjort den 1. januar 2014 er blevet negativ ved udgangen af 2014, eller den negative saldo på indskudskontoen er forøget i perioden 1. januar december Hvis de nye regler er til hinder for, at der kan foretages opsparing af overskud i 2014 generelt, så er der dog mulighed for opsparing af overskud for de første godt 5 måneder i Det betyder, at der skal laves en fordeling af resultatet på de to perioder. Delårsresultatet kan opgøres efter én af følgende to metoder: En forholdsmæssig fordeling af det samlede resultat for 2014 En faktisk opgørelse af indkomsten for de to perioder. Udgifter, der ikke kan henføres til en bestemt periode, fordeles forholdsmæssigt. Sælger virksomheden forårsblomster eller juletræer? Om man vælger den ene eller anden opgørelsesmetode vil alt andet lige afhænge af, om virksomheden sælger forårsblomster eller juletræer. Overdragelse af virksomhed til ægtefælle Hvis en virksomhed overdrages til en samlevende ægtefælle, udløses der ingen avancebeskatning af de overdragne aktiver, idet den modtagende ægtefælle succederer i den overdragende ægtefælles anskaffelsessum mv. Overtager ægtefællen tillige driften af virksomheden, kan den modtagende ægtefælle indtræde i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning, herunder overtage konto for opsparet overskud, mellemregningskonto og indskudskontoen, såfremt overdragelsen sker den første dag i ind komst året. Hvis en gift person eksempelvis har to virksomheder under virksomhedsordningen og vælger at overdrage den ene af virksomhederne til sin ægtefælle, gælder der særlige regler for opgørelsen af den del af indskudskontoen, som den modtagende ægtefælle overtager. Er indskudskontoen for de to virksomheder under ét negativ, kan den særlige beregningsregel for opgørelse af den overførte indskudskonto betyde, at den overdragende ægtefælle slipper af med en stor negativ indskudskonto. Hvis det er den meget overskudsgivende virksomhed som ikke overdrages, er der således skabt mulighed for opsparing af overskud. Den anden ægtefælle overtager måske en virksomhed, som alligevel ikke har et overskud, der levner plads til at foretage opsparing. Ægtefællerne har så umiddelbart sneget sig ud af udfordringen i de nye værnsregler - ingen opsparing af overskud, når indskudskontoen er negativ. Men nej, sådan er det ikke. Overdragelse af negativ indskudskonto til ægtefælle ej mulig Der er indsat en værnsregel til at imødegå denne form for transaktioner. Det er betingelse for at der kan ske indtræden i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning, at en negativ indskudskonto fuldt ud er udlignet inden overdragelsen. Denne værnsregel har virkning for selvangivelser, der indgives den 3. september 2014 eller senere. Forhøjelse af rentekorrektionssatsen Rentekorrektionssatsen og kapitalafkastsatsen er fra og med ind komst året 2015 ikke længere identiske. Rentekorrektionssatsen er 3 procentpoint højere end kapitalafkastsatsen. Er ind komst året 2015 påbegyndt inden den 11. juni 2014, gælder forhøjelsen af rentekorrektionssatsen dog først fra og med ind komst året Virksomhedsordningen - nedskydning af gråspurve med kanoner? / Skatteinformation

14 Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen? SKAT har i den seneste tid haft fokus på mindre aktiviteter, som er placeret under virksomhedsordningen, og som ikke er særligt overskudsgivende. Ofte ønsker ejere af personligt drevne virksomheder at opretholde virksomhedsordningen efter, at virksomheden er solgt, og investerer derfor i en mindre aktivitet med det formål at undgå beskatning af opsparet overskud her og nu. Kravet om erhvervsmæssig virksomhed En af fordelene ved at anvende virksomhedsordningen er, at den del af virksomhedens overskud, der ikke hæves, kan spares op i virksomheden og beskattes med en foreløbig virksomhedsskat på 23,5 % (2015). Når virksomheden sælges, skal der ske beskatning af det opsparede overskud i salgsåret. Det er dog muligt at opretholde virksomhedsordningen og dermed det opsparede overskud, hvis der inden udgangen af året efter salgsåret anskaffes en ny virksomhed. Dette har i praksis betydet, at mange forældre har købt en lejlighed til udlejning til en ung og håbefuld studerende (forældreudlejning) for at kunne udskyde beskatningen af et opsparet overskud, og i stedet hæve dette successivt over de kommende år. Har virksomheden ikke en sådan karakter, at den kan anerkendes som erhvervsmæssig, vil et opsparet overskud blive beskattet. Bedømmelsen af, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, foretages ud fra en samlet konkret vurdering. Erhvervsmæssig virksomhed vil i modsætning til ikke-erhvervsmæssig virksomhed være indrettet på systematisk indtægtserhvervelse. Ved vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, lægges der ifølge praksis betydelig vægt på, at: Virksomheden er indrettet med henblik på at opnå fortjeneste Virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet Virksomhedens omfang og varighed er af en vis størrelse. Såfremt virksomheden giver underskud, lægges der endvidere vægt på, at: Der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud Virksomheden trods hidtidigt underskud kan sælges til tredjemand. Hvad siger praksis? Offentliggjort praksis på området specifikt rettet mod kravet om erhvervsmæssig virksomhed i relation til virksomhedsordningen er indtil videre forholdsvis sparsom. Redskabsbygninger på havnen Landsskatteretten har i 2014 taget stilling til, om udlejning af to redskabsbygninger beliggende på lejet grund, kunne anses som erhvervsmæssig virksomhed. Der var tale om en pensioneret fisker, der i 2005 havde solgt sin fiskekutter og var ophørt med erhvervsmæssigt fiskeri. Han bibeholdt de to redskabsbygninger på havnen og udlejede disse for en årlig leje i størrelsesordenen kr., hvilket var det samme beløb, som han selv betalte for at leje grunden, hvorpå bygningerne var beliggende. Virksomheden gav dermed underskud, idet der var afholdt udgifter til regnskabsmæssig assistance. Landsskatteretten fandt ikke, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed, da omfanget af virksomheden var af så underordnet betydning og havde givet underskud i alle årene. Der skulle derfor ske beskatning af det opsparede overskud på 1,2 mio. kr. Udlejning af jord En landmand, som havde solgt sin landbrugsejendom, ønskede umiddelbart efter salget at købe et stykke frijord på 2 hektar. Det var hensigten, at jorden skulle udlejes, og den forventede årlige lejeindtægt ville udgøre kr. Efter udgifter til ejendomsskat og revisor ville årets resultat udgøre et overskud på cirka 500 kr. Skatterådet fandt, at virksomheden var af en så beskeden størrelse, og det samme gjaldt det forventede overskud, at den ikke kunne anses for erhvervsmæssig. Virksomhedsordningen kunne derfor ikke opretholdes ved denne aktivitet, og det opsparede overskud ville følgelig blive beskattet. Ovenstående afgørelse er fra den 18. november Skatteinformation 2015 / Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?

15 Et år tidligere, nemlig den 15. november 2007, synes SKAT at have været venligere stemt. Der var tale om udlejning af m 2 jord med en årlig leje på kr. og et forventet årligt overskud på 850 kr. Virksomheden blev anset for erhvervsmæssig. 65 hektar hedelandskab Sagen for Landsskatteretten angik et areal på 65 hektar, der for en stor dels vedkommende var traditionelt hedelandskab med lyng, buske og fyrretræer. En tredjedel af arealet bestod af to større flade græsarealer. Ejeren havde under sagen oplyst, at arealet blandt andet kunne udnyttes til græsningsmuligheder for kreaturer, høstning af lyng, der kunne sælges til tækkefolk, og salg af fyr til pyntegrønt. Personen havde ejet arealet i godt to år, og i denne periode havde ejeren dog ikke foretaget tiltag omkring benyttelsen af arealet. Arealet var vurderet som ubebygget landbrugsjord. Landsskatteretten udtalte, at det er en forudsætning for at anvende virksomhedsordningen, at arealet er anvendt i en erhvervsmæssig virksomhed. Det er ikke tilstrækkeligt, at Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen? / Skatteinformation

16 der har været mulighed for at anvende arealet erhvervsmæssigt. Der var ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed grundet den manglende erhvervsmæssige udnyttelse, og en fortjeneste ved salget kunne derfor ikke spares op i virksomhedsordningen. Skov- og plantageejendom Byretten i Herning har i 2014 taget stilling til, om anvendelsen af en skov- og plantageejendom var erhvervsmæssig, således at virksomhedsordningen kunne anvendes. Personen havde i 1995 erhvervet 1/3 af en skov- og plantageejendom. Ejendommen var købt sammen med broderen, der var landmand og ejede de resterende 2/3. Ejendommen var ubebygget og bestod dels af 30 hektar fredsskov, som var tilplantet med blandt andet rødgran, fyr og lind dels 60 hektar hede. Der havde i ejerperioden været solgt lyng, flis mv. fra ejendommen. Den samlede omsætning for hele skov- og plantageejendommen havde i perioden udgjort kr. med tillæg af et offentligt tilskud på kr. Ifølge personens egne oplysninger var der for perioden genereret et nettoresultat på kr., hvoraf hans andel udgjorde 1/3. I nettoresultatet var ikke indregnet det offentlige tilskud. Tidligere havde han været ejer af fire andre erhvervsejendomme, som alle blev solgt i Den eneste virksomhed, der herefter var tilbage, var den omhandlede skov- og plantageejendom. Byretten fandt ikke, at driften af skov- og plantageejendommen havde eller i fremtiden ville have udsigt til at opnå et sådant omfang, at der var tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Retten lagde blandt andet vægt på, at der ikke var fremlagt uvildige udtalelser om den fremtidige prognose for ejendommens udvikling og drift i økonomisk henseende, samt at ejendommen efter personens egne oplysninger kun havde genereret et overskud før offentligt tilskud på gennemsnitligt kr. om året for perioden , hvoraf personens andel udgjorde kr. om året. Garageudlejning Landsskatteretten har i 2014 godkendt, at udlejning af en garage med en månedlig leje på 400 kr. var erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor anvendes. Sagen omhandlede en person, der siden ultimo 2007 havde udlejet en garage. SKAT havde for årene nægtet, at personen kunne anvende virksomhedsordningen. Begrundelsen herfor var, at udlejningen af garagen var af underordnet økonomisk omfang, og derfor ikke kunne karakteriseres som udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed. Garagen var udlejet for en årlig leje på kr., og udgifterne bestod af fællesudgifter og ejendomsskat. Det årlige overskud ved udlejningen udgjorde cirka 900 kr. Landsskatteretten fandt, at der var tale om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, idet der var indgået en lejekontrakt på markedsvilkår, og udlejningen skete til en uafhængig tredjemand. Udlejningen var sket over en årrække med det formål at opnå et overskud, hvilket var lykkedes. Personen var derfor berettiget til at anvende virksomhedsordningen. Også i 2007 tog Landsskatteretten stilling til erhvervsmæssig virksomhed i relation til garageudlejning. I den ene sag havde personen anskaffet en garage for kr. Garagen blev lejet ud for en årlig leje på kr., og de årlige omkostninger udgjorde kr. Virksomheden gav dermed et årligt overskud på kr. før eventuelle skattemæssige afskrivninger. I den anden sag var der tale om en årlig lejeindtægt på kr. og et overskud på kr. før skattemæssige afskrivninger. I begge sager fandt Landsskatteretten, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed. Hvor går grænsen? Udover de ovenfor refererede afgørelse har der blandt andet været nogle afgørelser om andele i hotellejligheder. Problematikken i disse sager har dog ofte været, om ejeren effektivt har fraskrevet sig rådigheden, idet muligheden for privat brug udelukker anvendelse af virksomhedsordningen. Det er uden betydning, om ejeren rent faktisk har benyttet ejendommen, når det skal vurderes, om der er sket en effektiv fraskrivning af rådigheden. Privat brug af en udlejet ejendom i forbindelse med ferie afskærer ejeren fra at anvende virksomhedsordningen, selv om han betaler leje til udlejningsbureauet. 16 Skatteinformation 2015 / Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen?

17 Med hensyn til afgørelsen Redskabsbygninger på havnen kan det med rette anføres, at udlejningen ikke skete med henblik på at opnå et overskud, idet lejeindtægten for de to redskabsbygninger svarede til den pensionerede fiskers udgift til leje af grunden. Der er intet i sagen oplyst om, at lejekontrakten for grunden ikke kunne opsiges her og nu. Hvis dette havde været tilfældet, havde sagen måske få et andet udfald, idet der dog ikke ville være overskud, men et mindre underskud. For så vidt angår sagen om Udlejning af jord synes køb af et stykke frijord på 2 hektar til udlejning ikke at opfylde de gængse krav til erhvervsmæssig virksomhed. Skatterådet lægger her op til en stramning af praksis i forhold til tidligere. Så er der sagen om de 65 hektar hedelandskab. Der skete ikke udlejning af jorden, hverken helt eller delvist, og ejeren havde rent faktisk ikke anvendt arealet til erhvervsmæssige formål. Derfor kan afgørelsen ikke give anledning til den store forundring området var måske velegnet til jagt. Af dommen om en Skov- og plantageejendom fremgår det, at byretten ikke fandt det tilstrækkeligt til at anerkende skovbrugsdriften som erhvervsmæssig virksomhed, at 1/3-ejeren kunne godtgøre, at virksomheden de foregående ni år havde genereret et overskud. Med dommen rejses yderligere et krav for at anerkende virksomheden som erhvervsmæssig, nemlig et kvalificeret krav til indtjeningens omfang. Byretsdommen gav alt andet lige SKAT så meget medvind på cykelstierne, at man nu med fortrøstning kunne se frem til kendelser fra Landsskatteretten i de sager, de havde rejst om garageudlejning. Godt tre uger efter byrettens dom afsagde Landsskatteretten kendelsen om Garageudlejning. I sagen var der tale om en årlig omsætning/ lejeindtægt, der var mindre end det overskud, der tilkom 1/3-ejeren med skov- og plantageejendommen. Alligevel kom Landsskatteretten til, at garageudlejningen var erhvervsmæssig virksomhed. Hvorfor det? Danmarks skatteminister i 1999, nemlig Ole Stavad, udtalte på det tidspunkt, at udlejning af fast ejendom udgør en erhvervsmæssig virksomhed. Dette er Landsskatteretten enig i. Der gik dog fire måneder inden SKAT offentliggjorde kendelsen om garageudlejning. Det kunne tænkes, at Skatteministeriet havde overvejelser om at indbringe kendelsen for domstolene, hvilket dog ikke skete. En entydig konklusion kan drages, nemlig at udlejning af en gammel cykel ikke er tilstrækkelig til at opretholde virksomhedsordningen. Årsagen er, at udlejning af driftsmidler er kapitalindkomst, når ejeren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, hvilket efter praksis vil sige minimum 50 timer om måneden. Kapitalindkomst ved udlejning af driftsmidler kan ikke indgå i virksomhedsordningen, og det vil være særdeles svært at overbevise SKAT om, at cykeludlejning i et så beskedent omfang kræver en så stor arbejdsindsats. Kan personbilen altid indgå i virksomhedsordningen? Nogle synes, at det er dyrt at have fri bil på grund af den høje beskatning, andre vil gøre alt for at kunne anbringe bilen under virksomhedsordningen, og dermed blive beskattet af fri bil. I begyndelsen af 2014 blev der offentliggjort et bindende svar fra Skatterådet om muligheden for at placere en bil under virksomhedsordningen, hvor den påståede erhvervsmæssige anvendelse var af yderst beskedent omfang. Der var tale om en person, der havde anskaffet et solcelleanlæg til sin private bolig. Resultatet af solcelleanlægget blev opgjort efter den regnskabsmæssige metode, og ejeren påtænkte derfor at anvende virksomhedsordningen. I den forbindelse overvejede virksomhedsejeren at anskaffe sig en bil for kr. og lade denne indgå i virksomhedsordningen. Virksomhedsejeren havde oplyst, at han forventede en årlig erhvervsmæssig kørsel på 100 kilometer, nemlig kørsel til henholdsvis revisor for at få udarbejdet skatteregnskab for solcellevirksomheden og til banken for at gennemgå økonomi, herunder lånet til køb af solcelleanlægget. Skatterådet var af den opfattelse, at den erhvervsmæssige kørsel - hvis der overhovedet var tale om erhvervsmæssig kørsel - var af så underordnet betydning, at bilen ikke kunne anses for et blandet benyttet driftsmiddel. Bilen kunne derfor ikke indgå i virksomhedsordningen. Skatterådets afgørelse er påklaget til Landsskatteretten, men chancen for at få godkendt bilen som et blandet driftsmiddel, der kan indgå i virksomhedsordningen, synes ikke stor. Kan jeg udleje min gamle cykel og fortsat anvende virksomhedsordningen? / Skatteinformation

18 Aktionærlån kan et gammelt lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt? SKATs svar på spørgsmålet i overskriften er et ja, og nærmere forklaring herpå fremgår af artiklen, der dog også omhandler en lang række andre problemstillinger, som er opstået i kølvandet på de i 2012 indførte regler om beskatning af aktionærlån, der er optaget den 14. august 2012 eller senere. Lån og sikkerhedsstillelse Folketinget indførte i 2012 beskatning af aktionærlån, når lånet mv. er opstået den 14. august 2012 eller senere. Beskatningsreglerne gælder for aktionærer med bestemmende indflydelse i et kapitalselskab, hvis selskabet yder aktionæren eller dennes nære pårørende et lån eller stiller sikkerhed for denne personkreds. Det betyder eksempelvis, at reglerne om beskatning af aktionærlån også gælder, hvor et selskab ejes af en far (eneaktionær), når selskabet udlåner penge til eneaktionærens søn. Beskatningsreglerne omfatter endvidere lån, der ikke er ydet direkte til en aktionær, eksempelvis hvor selskabet overtager en fordring på en aktionær eller køber et pantebrev udstedt af en aktionær. Endvidere vil lån, der ikke er omfattet af beskatningsreglerne, alligevel blive beskattet, hvis lånet bortfalder ved eftergivelse, forældelse mv., men også her er det en betingelse for beskatning, at lånet er ydet den 14. august 2012 eller senere. Reglerne om beskatning gælder også, hvis selskabet stiller sikkerhed mv. for aktionærens private gæld. Der er ingen forskel på beskatningen, om hovedaktionæren hæver/låner penge i det af ham ejede selskab, eller han lader selskabet stille sikkerhed for privat gæld. Det skattepligtige beløb ved sikkerhedsstillelse udgør den nominelle værdi af sikkerhedsstillelsen. Selv om selskabet aldrig kommer til at indfri hovedaktionærens private gæld, er det selve sikkerhedsstillelsen, der udløser beskatningen. Betal skat af aktionærlånet, og tilbagebetal beløbet med tillæg af renter Der er ikke fuldstændigt sammenfald mellem de selskabsretlige regler om forbud mod aktionærlån og de skatteretlige regler. Men ofte vil et skattepligtigt aktionærlån være et ulovligt aktionærlån efter de selskabsretlige regler. Et ulovligt aktionærlån skal tilbagebetales inklusive renter. Skattemæssigt er der ikke tale om et lån, men et skattepligtigt beløb. Lånet skal beskattes enten som løn eller udbytte. Et ulovligt aktionærlån er civilretligt en gæld til selskabet. Selv om der civilretligt er tale om et ulovligt aktionærlån, der skal forrentes og tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af lånet ikke medføre, at aktionærbeskatningen ophæves. Renter, som aktionæren skal betale på lånet, kan aktionæren ikke skattemæssigt fratrække, men selskabet er skattepligtig af renterne, idet de betragtes som et skattepligtigt tilskud. Tilbagebetaling af lån, der er beskattet, skal skattemæssigt behandles som et tilskud til selskabet. Tilskuddet er dog skattefrit for selskabet. Når aktionæren er blevet beskattet af lånet og har tilbagebetalt dette inklusive renter til selskabet, kan han så igen hæve beløbet som løn eller udbytte og blive beskattet af beløbet nok engang! Interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber er skattemæssige transparente enheder. Lån fra et kapitalselskab til disse ikke selvstændige skattesubjekter vil derfor blive betragtet som lån ydet til interessenterne, kommanditisterne og partnerne. Lån sædvanlig forretningsmæssig disposition Beskatningen gælder egentlige lån, hvorimod lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition er undtaget. En sædvanlig forretningsmæssig disposition er kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af samme karakter med uafhængige parter. Kun lån, der opstår som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår, er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Men grænserne er snævre. Som eksempler fra praksis, hvor undtagelsesbestemmelsen ikke var opfyldt, kan nævnes: Udlån fra det af aktionæren ejede selskab til en række kommanditselskaber, som aktionæren og dennes ægtefælle ejede hovedparten af, selv om lånene var ydet som led i en aftale om forøget samhandel. Et selskabs udlån til sønnens køb af en erhvervsejendom, der skulle udlejes til det af far og søn ejede driftsselskab. 18 Skatteinformation 2015 / Aktionærlån kan et gammelt lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?

19 Et selskabs ydelse af lån til aktionærens køb af en landbrugsejendom, selv om selskabet dels drev investeringsvirksomhed med investering i offentlige værdipapirer dels udlånsvirksomhed med udlån på markedsvilkår. Kendetegnende for foranstående eksempler er, at lånene ikke er ydet som led i en disposition, og der er derfor tale om egentlige udlån, der er omfattet af reglerne om beskatning. En enkeltstående disposition, som selskabet ikke tidligere har gennemført med uafhængige tredjemænd, kan være omfattet af begrebet en sædvanlig forretningsmæssig disposition og dermed falde udenfor beskatningsområdet for aktionærlån. Der vil være tale om en konkret vurdering af, om selskabet ville foretage tilsvarende transaktioner med uafhængige tredjemænd. Hvis et selskab eksempelvis sælger en fast ejendom til selskabets hovedaktionær og i den forbindelse udsteder et sælgerpantebrev, er det ikke en betingelse, at selskabet har solgt fast ejendom til en eller flere uafhængige tredjemænd. Derimod er det en betingelse, at: Brug af firmakort Hvis en hovedaktionær lader sit selskab betale private udgifter, er der tale om et skattepligtigt lån, og der gælder ingen bagatelgrænse. En ansat hovedaktionærs brug af firmakreditkortet til private småindkøb i forbindelse med eksempelvis forretningsrejser kan være undtaget fra beskatning. For at undgå beskatning skal der foretages en sædvanlig rejseafregning, hvor selskabets udlæg for de private udgifter afregnes af aktionæren. Hvorvidt der er tale om småindkøb mv., hvor beskatning kan undgås, hvis de straks afregnes ved hjemkomst, afhænger af en konkret vurdering, hvor blandt andet henses til: Hvad der normalt indgår i en sædvanlig rejseafregning Hvorledes rejseafregninger håndteres i virksomheden for ansatte uden aktionærindflydelse. Det er sædvanligt med sælgerpantebreve ved den konkrete type handler Salget må antages at være i selskabets interesse Det må anses for dokumenteret, at et tilsvarende sælgerpantebrev ville indgå i en tilsvarende handel med en uafhængig tredjemand Selskabet ville indgå tilsvarende handler med en uafhængig tredjemand, og at der i givet fald er optaget maksimal ekstern finansiering i form af realkreditlån eller lignende. Køber hovedaktionæren driftsaktiver eller omsætningsaktiver af selskabet, og købet helt eller delvist er lånefinansieret af selskabet, vil lånet blive beskattet, medmindre selskabet sædvanligvis har tilsvarende transaktioner med uafhængige tredjemænd. SKATs retningslinjer SKAT har udsendt et såkaldt styresignal om aktionærlån, der angiver retningslinjer for, hvordan vi kan forvente, at SKAT vil administrere reglerne. Aktionærlån kan et gammelt lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt? / Skatteinformation

20 Hævning af tilgodehavende Såfremt en hovedaktionær har et anfordringstilgodehavende i sit selskab, som til fulde kan dække alle hovedaktionærens efterfølgende hævninger, er hovedaktionærens private hævninger ikke omfattet af reglerne om beskatning af aktionærlån. Det er dog et krav, at hævningerne bogføres som nedskrivninger af anfordringstilgodehavendet med den sædvanlige bogføringsfrekvens for selskabet. Der skal være tale om hævning i det selskab, hvor hovedaktionæren har et tilgodehavende. Hvis hovedaktionæren har et tilgodehavende i sit holdingselskab, kan han ikke undgå beskatning af eksempelvis private udgifter, som betales af driftsselskabet, selv om hævningerne umiddelbart efter afregnes via aktionærens anfordringstilgodehavende i holdingselskabet. Gammelt aktionærlån og hævning af tilgodehavende Ved gamle aktionærlån forstås aktionærlån, der er opstået før den 14. august Problematikken er, om der skal ske modregning mellem et gammelt aktionærlån og et senere opstået tilgodehavende i selskabet. Hovedreglen er, at der alene skal ske modregning mellem det gamle lån og aktionærens tilgodehavende, hvis der er indtrådt frigørelsestid og afgivet modregningserklæring. Den typiske situation vil derfor være, at det gamle lån består, mens aktionærens tilgodehavende i selskabet kan eliminere fremtidige aktionærlån. Hvis selskabet alene undlader at modregne som følge af hovedaktionærens bestemmende indflydelse, vil hævningen dog betragtes som løn eller udbytte. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis der på hævningstidspunktet ikke er udsigt til, at hovedaktionæren vil kunne betale sit gamle aktionærlån tilbage. Rentetilskrivning til et gammelt aktionærlån Rentetilskrivninger foretaget fra og med den 14. august 2012 på et gammelt aktionærlån skal som udgangspunkt ikke anses for et nyt lån. Hvis hovedaktionæren har et gammelt aktionærlån, og der inden den 14. august 2012 er indgået en aftale om, at renter skal tilskrives lånet, vil rentetilskrivningerne ikke blive betragtet som et nyt skattepligtigt aktionærlån. En ændring i de aftalte vilkår for en fordring kan have en sådan karakter, at fordringen anses for afstået, og en ny fordring anses for stiftet. Når det oprindelige låns vilkår undergår væsentlige ændringer, herunder om lånets størrelse, afvikling og afdragsbetaling, kan lånet efter praksis blive anset for indfriet og et nyt lån etableret. Et gammelt aktionærlån kan blive et nyt aktionærlån SKAT har i styresignalet anført, at hvis hovedaktionæren har et gammelt aktionærlån, og der ikke inden den 14. august 2012 er indgået en aftale mellem hovedaktionæren og selskabet om, at renter kan tilskrives lånet, vil rentetilskrivningerne fra og med den 14. august 2012 som udgangspunkt blive betragtet som en så væsentlig ændring af lånevilkårene, at det gamle lån anses for indfriet og et nyt lån etableret. Konsekvensen heraf vil være, at hovedaktionæren nu skal beskattes af hele det nye lån - det vil sige det oprindelige aktionærlån - og ikke kun renterne. Hvad der skal forstås ved som udgangspunkt er ikke nærmere defineret i styresignalet, herunder ej heller angivet undtagelser til hovedreglen. Indtil videre må det derfor tilrådes, at renter på et gammelt aktionærlån ikke tilskrives lånet, hvis der ikke er indgået en aftale herom inden den 14. august Det er alt andet lige bedre at betale renterne, hvis aktionæren har mulighed herfor, eller lade sig beskatte af et beløb svarende til årets renter. Betalingskorrektion Ved de såkaldte kontrollerede transaktioner, eksempelvis en transaktion mellem eneaktionæren og det af ham ejede selskab, er der mulighed for betalingskorrektion, hvis SKAT fastslår, at parterne ikke har handlet på markedsvilkår. Hvis en hovedaktionær eksempelvis har købt en ejendom af selskabet til 2 mio. kr., og SKAT fastslår at ejendommens værdi er 2,2 mio. kr., kan hovedaktionæren alt andet lige undgå at blive beskattet af det for lidt betalte beløb på kr., hvis han forpligter sig til at betale den yderligere købesum for ejendommen til selskabet. 20 Skatteinformation 2015 / Aktionærlån kan et gammelt lån blive et nyt lån og derfor skattepligtigt?

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Ændring af virksomhedsskatteloven

Ændring af virksomhedsskatteloven Skatteministeriet Att.: Sune Fomsgaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 24. juni 2014 Ændring af virksomhedsskatteloven Dansk Erhverv har den 11. juni 2014 modtaget lovforslag om ændring af virksomhedsskatteloven

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 17. juli 2014 L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven H139-14 Skatteministeriet har d. 11. juni 2014 fremsendt ovennævnte

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven 2013/1 BTL 200 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere