Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem"

Transkript

1 2016 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Rev (SUTR)

2 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets tema Centrale fagområder Studieaktiviteter Mål for den kliniske undervisning Modulets indhold Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Den kliniske vejleders rolle De studerendes rolle Pensum Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul Kriterier Evaluering Intern klinisk prøve på modul 6 - hjemmesygeplejen / plejecentrene Formål Mål Rammer Kriterier Prøveforløbet Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Bedømmelsesgrundlaget Pensum Praktiske forhold Fælles bestemmelser for afvikling af prøver Gerontologi og sygepleje Målet med den teoretiske undervisning i gerontologi og sygepleje er, at den studerende kan Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for gerontologi og sygepleje Underviserens rolle i gerontologi og sygepleje De studerendes rolle i gerontologi og sygepleje Pensum i gerontologi og sygepleje Planlagt studieaktivitet i den teoretiske undervisning i gerontologisk sygepleje modul

3 Modulbeskrivelse for modul 6 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At forklare menneskets kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom At reflektere over etiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med kroniske sygdomme At observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og reaktioner herpå At begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til patienter/borgere med kroniske sygdomme At tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte patienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/ borgere At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere At beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse At udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed 2. Modulets tema Modulet tilrettelægges i primær sundhedstjeneste i forhold til gravide, nyfødte, børn, voksne og ældre og deres netværk. Modulet retter sig mod folkesygdomme, borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 1 11 Folkesundhedsvidenskab, epidemiologi og miljømedicin 2 1 3

4 2.2 Studieaktiviteter Modul 6 1: Initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende: Forventningssamtale, introduktion, vejledning, feedback, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, refleksion, undervisning, evalueringer, intern prøve. 3:23% 4:1% 1:28% 2: Initieret af underviser med deltagelse af studerende: Studiedage, følge patientforløb, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, litteraturstudier, forberede og bearbejde studieaktiviteter, klinisk undervisning og prøve. 2:48% 3: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende:forberedelse til og efterbearbejdning vejledning og prøver, dagbog, portfolio, studieaktiviteter, opsøge viden og forholde sig til nye tiltag i sundhedsvæsenet. 4: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende: Vejledning, debatarrangementer, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen, refleksioner over kliniske oplevelser, justering af klinisk uddannelsesforløb. Det kliniske undervisningsforløb har en varighed af 10 uger. De 10 uger kan stække sig over længere tid grundet helligdage og landdækkende fælles modulstart. Forløbet indledes med klinisk periode i hjemmesygeplejen eller på plejecentre, der strækker sig over 8/9 uger med 180 timers deltagelsespligt inkl. intern klinisk prøve. Undervisningsforløbet afsluttes med en klinisk periode i sundhedsplejen, der strækker sig over 2/3 uger med 60 timers deltagelsespligt. Deltagelse på 75 % af deltagelsespligtens timetal kan godkendes og berettige den studerende til den interne kliniske prøve. I den 8 ugers kliniske periode i hjemmesygeplejen og plejecentre indgår 2 x 1 uges teoriundervisning omhandlende gerontologi og sygepleje i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv. Undervisningen afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Forløbet er planlagt, så der minimum er 14 dages klinisk undervisning inden den første uges teoriundervisning afvikles. Teoriugernes placering 4

5 oplyses af Studiekontoret samtidig med, at det oplyses, hvilke studerende, der kommer på det kliniske uddannelsessted. Teoriundervisningen indgår ikke i deltagelsespligten i hjemmesygeplejen/plejecentrene. De studerende møder ikke på det kliniske uddannelsessted i teoriugerne. Den nærmere beskrivelse af teoriforløbets indhold fremgår af fagbeskrivelse for gerontologi og sygepleje i denne modulbeskrivelse. 3. Mål for den kliniske undervisning Mål for den kliniske undervisning er, at den studerende har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Kan redegøre for og forklare hvordan kroniske sygdomme har betydning for den enkelte borgers hverdagsliv Kan redegøre for behandlende, lindrende, forebyggende og sundhedsfremmende tiltags betydning for det kroniske sygdoms- og behandlingsforløb hos den enkelte borger Kan beskrive og forklare hvordan anvendelse af kliniske metoder kan medvirke til at identificere potentielle risici hos borgeren for at sikre en tidlig evidensbaseret intervention Kan redgøre for og reflektere over hvilke teorier og metoder, der har betydning for etablering af en professionel relation til borgeren med henblik på sundhedsfremmende/ sundhedspædagogiske tiltag, herunder etiske overvejelser Kan redegøre og forklare hvordan sociale og kulturelle faktorer har betydning for oplevelse af sundhed gennem barndom, voksen tilværelse og alderdom i relation til den enkelte borger, herunder betydningen af inddragelsen af borgerens netværk Kan beskrive de aktuelle og de mulige velfærdsteknologiske tiltags betydning i relation til den enkelte borger, herunder etiske refleksioner Kan redegøre for betydningen af det tværprofessionelle samarbejde i forbindelse med en borgers rehabiliteringsproces Kan opnå forståelse for den betydning de mange nye opgaver i primærsundhedstjenesten har for de sundhedsprofessionelles opgaver nu og i fremtiden mhp. at skabe sammenhæng og kontinuitet for den enkelte borgers sygdoms og behandlingsforløb Færdigheder: Kan identificere og forklare de problemstillinger og risici en kronisk sygdom har for den enkelte borgers hverdagsliv Kan anvende kliniske retningslinjer og sygeplejeprocessen som metoder til at identificere den enkelte borgers behov for sygepleje. At de kliniske metoder i samarbejde med borgeren sikrer tilrettelagte, koordinerede og evidensbaserede interventioner rettet mod den enkelte borgers behov, ressourcer, begrænsninger og livsperspektiver Kan redegøre for og reflektere over hvordan teorier og metoder i bl.a. kommunikation, pædagogik, etik, psykologi og familiesygepleje har betydning for etablering af en professionel relation i samarbejde med borgeren Kan redegøre og reflekterer over samarbejdets betydning for en rehabiliteringsproces 5

6 og/eller sundhedsfremmende tiltag, herunder inddragelse af borgerens netværk Kan redegøre og forklare, hvordan sociale og kulturelle faktorer har betydning for udvikling af en sundhedsadfærd hos den enkelte borger Kan identificere og reflektere over de fordele og ulemper aktuelle og ny velfærdsteknologiske tiltag kan få for samarbejdet mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle Kan identificere tværprofessionelle problemstillinger og forklare hvordan andre sundhedsprofessionelle kan bidrage til en borger/patients rehabiliteringsproces Kan identificere og reflektere over de problemstillinger det nuværende samarbejde og det fremtidige samarbejde mellem sekundær og primærsektorerne kan skabe for borgerens oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i dennes sygdoms- og behandlingsforløb Kan søge, udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til løsning af den enkelte borgers situation Kompetencer: Kan samarbejde med borgeren og andre tværprofessionelle samarbejdspartnere og medvirke til identificering af nuværende og potentielle problemers betydning for en borgerens hverdagsliv Kan udøve selvstændig sygepleje og inddrage kliniske retningslinjer, samt selvstændigt anvende sygeplejeprocessen i samarbejde med enkelte borgere. At den studerende kan dokumentere en tilrettelagt, koordineret, evidensbaseret og evalueret sygepleje Får øget sine kompetencer i medicinadministration under direkte vejledning Kan kommunikere med borgeren med respekt og kan anvende sundhedspædagogiske tiltag, der kan medvirke til at understøtte borgeren i at mestre sin situation I samarbejdet med borgeren og dennes netværk kan vise respekt for forskellige livsopfattelser, samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold Kan koordinere og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring den enkelte borger mhp. at styrke dennes rehabiliteringsproces I samarbejde med andre sundhedsprofessionelle deltager i enkelte koordinerende opgaver på tværs af sektorerne for at medvirke til, at der skabes sammenhæng og kontinuitet i en borgers pleje-og behandlingsforløb I samarbejde med borgeren og dennes netværk kan inddrage velfærdsteknologiske løsninger, der passer til borgerens behov 4. Modulets indhold Den kliniske undervisning fokuserer på de centrale områder, som den studerende har arbejdet teoretisk med på 5 og 7 og øvrige foranliggende moduler. Den studerende modtager et velkomsthilsen via Praktikportalen fra det kliniske undervisningssted ca. 4 uger før modulstart. Det forventes, at den studerende orienterer sig om det kliniske undervisningssted ud fra informationer på Praktikportalen. 6

7 Klinisk undervisning hos borgere i eget hjem. Den kliniske undervisning tilrettelægges i tre perioder; introduktions-, trænings- og selvstændighedsperiode Introduktionsperioden uge 1-2: Ved periodens begyndelse introduceres den studerende om følgende: Undervisningsstedets organisering og værdier. Tværfagligt samarbejde. Uniformsetikette. Dokumentationsredskab. Læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted herunder gennemgang af mål for den kliniske undervisning på modul 6. Studieaktiviteter og den individuelle studieplan Som afslutning på introduktionsperioden afvikles forventningssamtale (se bilag i Klinisk studiemappe). Udarbejdelse af den individuelle studieplan påbegyndes her (se bilag 1.4 og 1.5. i Klinisk studiemappe) Træningsperioden incl. midtvejsevaluering ca. uge ca.3-6: I denne periode færdiggøres den individuelle studieplan. Se under den kliniske vejleders rolle og den studerendes rolle i afsnit 6 og 7.. Perioden afsluttes med en midtvejsevaluering (se bilag i Klinisk studiemappe). Selvstændighedsperioden incl. intern klinisk prøve og slutevaluering ca. uge 7-8: Perioden har fokus på at opnå læringsudbyttet og målene for det kliniske undervisningsforløb. Perioden skal forberede den studerende til intern klinisk prøve, der afvikles sidst i perioden. Den studerende gennemfører en individuel og skriftlig intern klinisk prøve den sidste uge af undervisningsforløbet. Der afvikles slutevaluering se afsnit 10 i denne modulbeskrivelse. Indholdet Det kliniske uddannelsessted udvælger et eksemplariske borgerforløb, som den studerende skal fokusere på. I uddannelsesforløbet skal der indgå refleksioner om den betydning fysiologiske, psykologiske, sociale og kulturelle forhold har for borgerens/ patientens pleje-og behandlingsforløb. Der skal ligeledes være fokus på netværkets betydning for samarbejdet mellem borger/patient, netværket og den sundhedsprofessionelle. Den studerende skal indgå i praksisfællesskabet, herunder også medvirke til at inddrage aktuelle tværprofessionelle samarbejdspartnere omkring enkelte borgere. Den studerende skal indgå i situationer, som skaber mulighed for at reflektere over samarbejdet mellem de to sektorer, primær og sekundær sundhedstjeneste. Den studerende introduceres til de velfærdsteknologiske redskaber, som uddannelsesstedet anvender eller påtænker at anvende. Den studerende skal opsøge viden i forhold til de nye tendenser i primærplejen, herunder frivillige hjælpere, sygeplejeklinikker, dagcentre og sundhedshuse 7

8 mm. Den studerende skal arbejde med medicinadministrationen til enkelte borgere. Den studerende deltager med progression fra det observerende til det selvstændige niveau. Klinisk undervisning i Sundhedsplejen Modul 6 fortsætter med 2 uger i sundhedsplejen. I sundhedsplejen er fokus, at de studerende får indsigt i sundhedsplejerskens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i forhold til raske børn i hjemmet, i pasningstilbud og i skolen. Et andet fokusområde er det tværfaglige samarbejde med andre sektorer, samt udviklingstendenser for området I perioden indgår en fastlagt studieaktivitet (se afsnit 9 og 11 i denne modulbeskrivelse). Forløbet i sundhedsplejen afsluttes med en evaluering. 5. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Det kliniske undervisningsforløb er planlagt af og følges op af en sygeplejerske, der også er klinisk vejleder. Den kliniske vejleder kan delegere vejlederopgaver til andre sundhedsprofessionelle, men har det overordnede ansvar for planlægning, opfølgning, evaluering og bedømmelse af den studerende. Nedenstående opdeling er nummereret jævnfør studieaktivitetsmodellens elementer. Læringsaktiviteter ved borgere i eget hjem 1: Sammen med den kliniske vejleder Forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering. Drøfte og reflektere over udvalgte situationer, emner og etiske problemstillinger. Refleksion kan foregå mundtligt eller skriftligt via Praktikportalen. Ugentlig evaluering med den Kliniske vejleder. Dokumenterer observationer, data og interventioner i journal. Medvirke ved medicinadministration, herunder fokus på virkning, bivirkninger og interaktioner. 2: Opgaver initieret af den kliniske vejleder Deltage i plejen til udvalgte borgere. Herunder indgå i relationen, kommunikere, observere og dataindsamle i forhold til at kunne identificere kliniske problemstillinger hos borger/patient Deltage i udvalgte borger/patient rehabiliteringsprocesser med inddragelse af netværk Arbejde med klinisk beslutningstagning, tilrettelægge, koordinere og evaluere iværksatte sygeplejehandlinger i forhold til udvalgte borgere. Deltage i samarbejdet med tværprofessionelle samarbejdspartnere. Planlægge sundhedspædagogiske forløb med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Opsøge viden om stedets anvendelse af frivillig hjælp, sygeplejeklinikker, velfærdsteknologi m.m. 3: Den studerendes egen tid 8

9 Søge viden om den tildelte borger/patients sygdom og behandling samt viden om emner, der opleves relevante for den konkrete situation. Deltage i koordinerede opgaver intern og på tværs af sektorerne Planlægge studiebesøg efter egen interesse 4: Initieret af den studerende selv Fremlæggelse af udvalgt emne eller problemstilling i plejeteamet eller i studiegruppen Læringsaktiviteter i sundhedsplejen 1: Sammen med den kliniske vejleder Formulerer læringsaktiviteter så den studerende kan opnå målene for modul 6 Udarbejde tidsplan for udarbejdelse af studieaktivitet I samarbejde med den kliniske vejleder anvender uddannelsesstedet kliniske metoder til udarbejdelse af risikofaktorer. I samarbejde med den kliniske vejleder identificerer og deltage i sundhedspædagogiske tiltag, herunder vejledning og undervisning Deltage i aktiviteter i forhold til konsulentfunktion ved dagplejegrupper og institutioner Sundhedssamtaler og undersøgelse af institutioner Forebyggende besøg til spæd-og småbørn samt åben-hus-arrangementer 2: Opgaver initieret af den kliniske vejleder Reflektere over familiers levevilkårs og livsstiles betydning for udvikling af børns sundhed. Reflektere over kommunikative og relationelle kompetencers betydning for samarbejdet med børn og deres netværk. Udarbejdelse af refleksionsopgave 3: Den studerendes egen tid Selvstudier Deltage i koordinerede opgave intern og på tværs af sektorerne 4: Initieret af den studerende selv Fremlæggelse af udvalgt emne eller problemstilling i teamet eller i studiegruppen 6. Den kliniske vejleders rolle I planlægningen vil den kliniske vejleder sikre, at der er mulighed og rammer for læringsaktiviteter, der gør det muligt for den studerende at opnå målene for modulet. I uddannelsesforløbet vil den kliniske vejleder stå til rådighed for vejledning og refleksion. Vejledning og refleksion kan foregå individuel eller i grupper og inddrager praksis- udviklings og forskningsbaseret viden Den kliniske vejleder vil igennem løbende evalueringer medvirke til, at den studerende har mulighed for at op- 9

10 når den viden, færdigheder og kompetencer som den studerende senere skal bedømmes i. Den kliniske vejleder skal i samarbejde med den studerende udforme den individuelle studieplan med afsæt i den studerendes læringsforudsætninger. Den kliniske vejleder lægger den individuelle studieplan på Praktikportalen under den studerendes klinikflow under dokumenter senest i 4. uge (se Klinisk studiemappe bilag 1.4. og 1.5). Den kliniske vejleder har ansvar for at godkende deltagelsespligten for modul 4 på aktiviteten for deltagelsespligten i Praktikportalen. Den kliniske vejleder har ansvar for at introducerer den studerende til den interne kliniske prøve og sikrer, at den studerende er orienteret om rammer og bedømmelsesgrundlag for prøven. Den kliniske vejleder har ansvar for, at der indhentes samtykke fra borger til at medvirke ved intern klinisk prøve. I sundhedsplejen følges den studerende med en sundhedsplejerske, der er klinisk vejleder. Denne har ansvaret for at planlægge og vejlede den studerende i det daglige arbejde. De kliniske vejledere varetager de organisatoriske og administrative opgaver. De giver de studerende introduktion til afdelingen, gennemgår den fastlagte refleksionsopgave og slutevaluerer de studerende. Den kliniske vejleder i sundhedsplejen planlægger og dokumenterer, at den studerende har gennemført den fastlagte studieaktivitet (refleksionsopgaven) via Praktikportalen ved at godkende aktiviteten. Den kliniske vejleder i sundhedsplejen godkender deltagelsespligten på aktiviteten for deltagelsespligten. 7. De studerendes rolle Den studerende har ansvar for at møde velforberedt i klinikken med viden om modulbeskrivelsen for modul 6. Den studerende kan med fordel tilrettelægge sin tilstedeværelse i klinikken ved at skelne til den kliniske vejleders arbejdsplan. Den studerende anvender Praktikportalen aktivt i sit uddannelsesforløb. Den studerende skal ved udarbejdelse af den individuelle studieplan selv være opmærksom på egne behov for udvikling af færdigheder og kompetencer. Den studerende følger den individuelle studieplan og er opmærksom på justering. Det forventes, at den studerende selv opsøger læringsaktiviteter, der kan være genstand for vejledning og refleksion. Den studerende indgår aktivt i et praksisfællesskab og forholder sig konstruktiv, reflekterende og kritisk til sygeplejepraksis. Den studerende skal i læringsaktiviteterne inddrage og opsøge praksis -, udviklings- og forskningsbaseret viden. Den studerende opstarter en logbog i første uge i det kliniske uddannelsesforløb. I sundhedsplejen forventes der, at den studerende er aktivt deltagende i de aktiviteter, der foregår. Den studerende indhenter/opsøger viden om det givne emne, studieaktiviteten fordrer. Den studerende har pligt til at udarbejde en refleksionsopgave som fastlagt studieaktivitet i sundhedsplejen. 10

11 8. Pensum Pensum udgøres af pensum fra modulbeskrivelse 5 og 7, teoriundervisningen på modul 6 samt følgende litteratur: Pensum til Modul 6 9. Fastlagte og planlagte studieaktiviteter på modul 6 Der er en fastlagt studieaktivitet, som er en refleksionsopgave på modul 6 i sundhedsplejen, hvor der er fokus på barnets/den unges sunde udvikling. Der er ingen planlagte studieaktiviteter Kriterier Målet med opgaven er, at den studerende: Bliver bevidste om barnets/ den unges sunde udvikling Bliver bevidste om faktorer, der har betydning for og påvirker sund udvikling Kan anvende deres viden om barnets/ den unges sunde udvikling i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Udgangspunktet for opgaven er en praksissituation, hvor den studerende skriftligt og teoretisk redegør for et udvalgt fokusområde i relation til barnets/den unges sunde udvikling. Det teoretiske grundlag er undervisning og pensum fra modul 7. Den studerende kan f.eks. arbejde med et af følgende områder: - at blive forældre - samspil mellem barn og forældre - tilknytning, - motorisk udvikling - sproglig udvikling - barnets socialisering - barnets psykologiske udvikling - kost - leg - ulykker - søvn - søskende jalousi - forebyggelse af sygdom eller mobning Refleksionen skal føre til velbegrundede forslag, der kan fremme barnets/ den unges sunde udvikling. 11

12 Opgaven skal have et omfang af max. 5 normale tekstsider (én normal tekstside er 2400 anslag, bogstaver, tal og tegn samt mellemrum). Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt (2015) Opgaven fremlægges for vejlederen og der gives mundtlig tilbagemelding fra vejlederen på opgavens niveau i forhold til målene for aktiviteten. Refleksionsopgaven, der er en fastlagte studieaktivitet, skal gennemføres, for at den studerende kan få den interne kliniske prøve på modul 6 bedømt. Se nærmere i denne modulbeskrivelse afsnit 11 under afsnittet om prøve og bedømmelse her i modulbeskrivelsen. Den kliniske vejleder i sundhedsplejen dokumenterer, at den studerende har gennemført den fastlagte studieaktivitet (refleksionsopgaven) via Praktikportalen ved at godkende aktiviteten. Vejledning til udarbejdelse af refleksionsopgave i sundhedsplejen Vælg fokusområde Beskriv hvilket fokusområde du vil arbejde med i relation til barnets / den unges sunde udvikling. Afgræns området så meget som muligt. Eks. Samspillet mellem mor og den nyfødte. Beskriv konteksten Beskriv kort konteksten for situationen. Hvor er vi? Hvordan ser familien ud? Familiens levevilkår og livsstil? F.eks. Jeg er med sundhedsplejersken på etableringsbesøg i hjemmet. Mor (Rikke)på 31 år har født sit første barn for 7 dage siden. Graviditet og fødsel er forløbet ukompliceret. Mor er gift med Jørgen. Begge forældre har uddannelse og er tilknyttet arbejdsmarkedet. Far har 14 dages barselorlov p.t. Familien bor i stort hus. Osv.osv. Disse 2 punkter ca. ½ side Praksisbeskrivelsen Beskriv objektivt (ikke tolke) den del af situationen, der er relevant i forhold til det udvalgte fokusområde. Følgende kan med fordel indgå i praksisbeskrivelsen: Hvad skete der i situationen? Hvad så og hørte du? Hvad sagde mor? Hvad sagde sundhedsplejersken? Gerne citater. Hvilke reaktioner observerede du? Hvad undrede du dig over? Hvad gjorde situationen ved dig? Praksisbeskrivelsen ca. 1 side Refleksioner over praksisbeskrivelsen Udvælg én til to teorier (som teoretisk ramme) som du vil bruge i din refleksion og begrund dit valg. F.eks. til at belyse samspillet mellem mor og barn har jeg valgt Stern, fordi (kilde). F.eks. til at belyse etablering af amning har jeg valgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger fordi (kilde). Jeg vil desuden supplere med Hanne Kronborg fordi Husk når du refererer til kilder at angive forfatternavn, årstal, side. I refleksionen udvælges relevante teoretiske uddrag (husk kilde), der kan forklare den konkrete situation. Bruge gerne begreber men brug også egne ord. Det er vigtigt, at refleksionen ikke indeholder lange teoretiske fremstillinger, hvor du blot gengiver 12

13 teori. Efter refleksionen kan der indgå kildekritik. Hvordan havde situationen set ud, hvis jeg havde anvendt en anden teoretisk ramme? Refleksionen skal have et omfang på ca. 2 sider. Forslag til handlinger der kan fremme barnets sunde udvikling. Hvordan kan den valgte teori underbygge sundhedsplejerskens handlinger? Kunne sundhedsplejersken handle anderledes? Hvilke forslag ser du, at sundhedsplejersken kan arbejde med i sit næste besøg? Punktet har et omfang på ca. ½ side. (Udarbejdet på pædagogisk netværksmøde i samarbejde med sundhedsplejen i Vejle december 2009/SM) 10. Evaluering Med afsæt i målene for modulet drøfter den kliniske vejleder og den studerende, i hvilken grad den studerende har opnået mål og læringsudbyttet for modulet. Slutevalueringen skal have et fremadrettet sigte i forhold til den studerendes læring. Den studerende er selv ansvarlig for at tage noter under samtalen og kan anvende et skema dertil (se Praktikportalen eller i den Kliniske studiemappe Klinisk studiemappe bilag 4.1.). Den studerende foretager en evaluering af det kliniske undervisningsforløb. Se dette bilag 4.2 i dette i dette link: Klinisk studiemappe. Evalueringen drøftes med den kliniske vejleder og/ eller den praktik- og uddannelsesansvarlige i forbindelse med slutevalueringen. 11. Intern klinisk prøve på modul 6 - hjemmesygeplejen / plejecentrene Den interne kliniske prøve i sygepleje til ældre og kronisk syge patienter samt borgere i eget hjem har fokus på sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygeplejeopgaver. Prøven er individuel og skriftlig og består af, at den studerende dokumenterer processen til klinisk beslutningstagen hos en ældre borger/ patient med kronisk sygdom i eget hjem Formål Den studerende skal vise, at denne behersker sygeplejeprocessen som klinisk metode til at planlægge, udføre og evaluere sygepleje til en ældre patient/ borger med kronisk sygdom i eget hjem Mål Målene er, at den studerende: anvender sygeplejeprocessen til dokumentation af klinisk beslutningstagen i relation til den ældre borger/patient med kronisk sygdom i eget hjem dokumenterer etiske og juridiske overvejelser i samarbejdet med borger/patient og relevante faggrupper anvender sygeplejefagets terminologi anvender praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, 13

14 behandlende, lindrende og rehabiliterende sygepleje i relation til den ældre borger /patient med kronisk sygdom 11.3 Rammer Den interne kliniske prøve udarbejdes på det kliniske undervisningssted i den sidste uge i det kliniske forløb i hjemmesygeplejen. De 30 timer indgår i den studerendes deltagelsespligt. Der kan indgå studiedage i prøveforløbet efter aftale mellem klinisk vejleder og den studerende. Den kliniske vejleder har ansvar for planlægning af prøveforløbet og udvælger borgeren / patienten. Den kliniske vejleder sikrer, at der informeres om og indhentes mundtlig samtykke fra borger/patient. Anonymitet og fortrolighed skal overholdes. Den kliniske vejleder tilbyder den studerende 2 vejledningslektioner (à 45 min) i prøveforløbet, heraf anvendes første lektion til udvælgelse og drøftelse af patienten/ borgerens kliniske situation og diskussion af fokusområder ved borger/patients plejeforløb samt planlægning af prøveforløbet i samarbejde med den studerende. Vejledning kan foregå som individuel- eller gruppevejledning. Opgaven omfatter max tegn med mellemrum. Antal anslag anføres på prøvens forside. Overskridelse af antal anslag, medfører at opgaven afvises. Til nedskrivning af anslag anvendes nyt prøveforsøg. Referencelisten angiver den litteratur, der er anvendt specielt i analyse- og handlingsdelen. På referenceliste skal der indgå min. 200 sider fra den teoretiske undervisning på modul 5, 6 og 7 og fra det kliniske undervisningsforløb. Opgaven skal udarbejdes i overensstemmelse med Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt 2015 og Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. De studerende, der har deltaget i det engelsksprogede modul 6, kan med fordel inddrage litteratur fra det tværfaglige modul 5. Deltagelse i det engelsksprogede modul, påtegnes på opgavens forside. Votering foregår pr. telefon og skal finde sted senest 21 dage efter den studerende har afsluttet praktikken i sundhedsplejen. Lige inden den studerende starter på det kliniske undervisningsforløb, meddeler Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle via Praktikportalen navnet på den underviser, der deltager i bedømmelsen. Den kliniske vejleder tager initiativ til at aftale tidspunktet for votering og bedømmelse med underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen. Herefter bedømmes opgaven sammen med underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen. Voteringen er fastlagt til at vare 15.min. Når den kliniske prøve er voteret skal klinisk vejleder godkende på aktiviteten for klinisk prøve. Underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen skal udelukkende aflevere bedømmelsen i WiseFlow. Studiekontoret offentliggør resultatet af bedømmelsen (bestået/ikke bestået) på Fronter. Se dato på eksamensoversigten Kriterier Prøvens kriterier er Vejledning til øvelse i Klinisk Beslutningstagen 14

15 Særligt for Modul 6 prøven er: Afsættet er en konkret borger/patient, som udvælges af den kliniske vejleder Opgaven indledes med en kort præsentation af patient/borger (køn, alder, civilstatus, boligform, visiteringsårsag og / eller diagnose) Ad punkt 3.2: Der udarbejdes en risikodiagnose 11.5 Prøveforløbet Det er en forudsætning for at afvikle og bedømme den interne kliniske og skriftlige prøve, at følgende er godkendt på Praktikportalen af de respektive kliniske vejledere: deltagelsespligten i hjemmesygeplejen er opfyldt og godkendt på aktiviteten for deltagelsespligten den planlagte studieaktivitet i teoriundervisningen er gennemført og godkendt af underviserene ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle deltagelsespligten i sundhedsplejen er opfyldt og godkendt på aktiviteten for deltagelsespligten. den fastlagte studieaktivitet i sundhedsplejen er gennemført og dernæst godkendt på aktiviteten for studieaktiviteten Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet På første dag i prøveforløbet tildeles den studerende en borger/patient med kronisk sygdom. Borgeren/patienten vælges så vidt muligt blandt de borgere, som den studerende aktivt har deltaget i plejen af eller ud fra tilsvarende forløb ved andre borgere/patienter. Den kliniske vejleder og den studerende drøfter og afgør fokusområdet for opgaven ud fra borgerens kliniske situation ved første vejledningslektion. Den studerende udfører den daglige sygepleje til borgeren/patienten og arbejder fortløbende med opgaveudarbejdelsen. Den studerende tilbydes vejledningslektioner fra den kliniske vejleder under udarbejdelsen af opgaven. Den sidste dag i hjemmesygeplejen afleverer den studerende et eksemplar til den kliniske vejleder, evt. på fronter efter aftale med det kliniske undervisningssted. Til skolen afleveres prøven i Pdf format på WiseFlow samme dag senest kl Den nøjagtige afleveringsdato fremgår på fronter -> Info.rum -> eksamen -> oversigt over prøver På den studerendes initiativ er der mulighed for en mundtlig tilbagemelding på prøvens niveau fra vejleder, indenfor 3 uger efter bedømmelsen er offentliggjort 11.6 Bedømmelsesgrundlaget Bedømmere er den kliniske vejleder og underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen. Den interne kliniske prøve bedømmes ud fra mål med intern klinisk prøve på modul 6. Prøven er bestået, når den studerende som minimum viser en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af prøvens mål. 15

16 Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved at være noget usammenhængende og uklar samt præget af flere væsentlige mangler Ved bedømmelsen anvendes BEK om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen), og prøven bedømmes Bestået/ Ikke bestået jævnfør BEK nr 114 af 03/02/2015 Manglende formuleringer og stavning indgår i den samlede bedømmelse, jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/ Pensum Pensum til den interne kliniske prøve udgøres af pensum for det kliniske undervisningsforløb på modul 6 og pensum fra undervisningen i gerontologi og sygepleje Praktiske forhold De studerende, der har deltaget i det engelsksprogede modul, påtegner dette på opgavens forside Fælles bestemmelser for afvikling af prøver For generelt vejledning vedrørende prøver: Generel information om afvikling af prøver 12. Gerontologi og sygepleje 3 ECTS (sygeplejefaget: 1 ECTS, folkesundhed: 2ECTS) 12.1 Målet med den teoretiske undervisning i gerontologi og sygepleje er, at den studerende kan Med henvisning til det overordnede formål for modul 6 er undervisningen rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse af de folkesygdomme, der er karakteristiske for ældre borgere og patienter i eget hjem. Læringsmålene er, at de studerende: Kan beskrive, forklare og forholde sig kritisk til de strategier og rammer, der internationalt, nationalt og lokalt er lagt for sygeplejerskens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde blandt ældre patienter/borger, heriblandt svage og udsatte grupper af ældre mennesker Kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos ældre patienter/borger med henblik på at kunne begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til ældre patienter/borger Kan udvælge og anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejerskens 16

17 sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed i relation til ældre patienter/ borger udviser forståelse for og kan inddrage epidemiologiske grundbegreber Kan orientere sig i engelsksproget litteratur, der omhandler forskningsbaserede gerontologiske forebyggelsesmodeller / eller andre relevante modeller for senere at kunne anvende disse som refleksionsgrundlag for sundhedsfremmende og forebyggende interventioner hos ældre patienter / borger Viden Kan beskrive generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger ud fra forskellige perspektiver i ældreområdet. Kan beskrive og forklare centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheders anvendelse inden for ældreområdet Kan redegøre for udvalgte epidemiologiske grundbegreber Færdigheder Kan søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger indenfor ældreområdet samt analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant national og international viden Kan identificere og anvende de epidemiologiske grundbegreber Kompetencer Beherske sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske situationer inden for ældrerådet Udøve selvstændig sygepleje til ældre med forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold Understøtte ældres mestring af deres livssituation og varetage sundhedspædagogiske opgaver Reflektere over sundhedsfremmende og forebyggende interventioner hos borgere med baggrund i epidemiologien Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for gerontologi og sygepleje Undervisningen tilrettelægges med studieaktiviteter: i Kategori 1 vil der være oplæg på klassen og vejledning i grupper. I kategori 2 vil der være arbejde i studiegrupper. I kategori 3 er der egen forberedelse. I kategori 4 vil der være fremlæggelse af gruppens studieaktivitet Underviserens rolle i gerontologi og sygepleje. De studerende vil møde underviseren som oplægsholder og vejleder i forbindelse med gruppearbejde, hvor denne vil stille udfordrende og refleksive spørgsmål. Det er underviserens rolle og sikre, at den studerende får øget både viden, kompetencer og færdigheder inden for ældreområdet. 17

18 12.4 De studerendes rolle i gerontologi og sygepleje Den studerende har ansvar for at møde forberedt til lektioner, deltage i dialogerne på klassen og ikke mindst være aktiv i grupperne. Det forventes, at den studerende vil indgå i et konstruktivt samarbejde med deres medstuderende og underviserne Pensum i gerontologi og sygepleje Følg dette link: Litteratur modul 6 - sygepleje - gerontologi.pdf 18

19 12.6 Planlagt studieaktivitet i den teoretiske undervisning i gerontologisk sygepleje modul 6 Tema: Gruppeopgave i sygepleje til ældre borgere i eget hjem med fokus på sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende sygeplejeopgaver Formålet - er at øve klinisk beslutningstagen af et udvalgt behov hos en borger med udgangspunkt i sygeplejeprocessen til planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje - Vejledning til øvelse i klinisk beslutningstagen - At de studerende udviser forståelse for, hvordan begreberne sundhedsfremme og forebyggelse inddrages i klinisk beslutningstagen ved den udvalgte borger Mål for opgaven i gerontologisk sygepleje Opgaven skal vise, at de studerende: Kan begrunde og anvende klinisk beslutningstagen til observation, vurdering og intervention i forhold til ældre borgere og kronisk syge patienter. Kan beskrive og afgrænse et sygeplejefagligt behov indenfor det kliniske felt Kan fremsætte teoretiske begrundede forslag til sundhedsfremmende og forbyggende sygeplejeinterventioner ved at inddrage teori og epidemiologiske begreber Kriterier Indledning Status på borgerens situation beskrives kort, herunder en kort argumentation for, at behov for sygepleje kan ses i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv. Epidemiologiske begreber og perspektiv beskrives. Dataindsamling Begrund valg af metode til systematisk dataindsamling Fremstil data med udgangspunkt i status på borgeren og vurder data i forhold til kvalitet, mangler og datakilder Identificer og begrund kort behov for sygeplejeområder Udvælg på baggrund af sygeplejefaglig argumentation ét af borgerens behov for sygepleje til videre analyse Analyse af borgerens behov for sygepleje Sygeplejefaglig analyse af det valgte behov for sygepleje med inddragelse af modulets teorier begreber og metoder og andet relevant teori. Vurder borgerens ressourcer til at indgå i et samarbejde. Sygeplejediagnose Ud fra analysen udarbejdes én risikodiagnose 19

20 Mål På baggrund af sygeplejediagnosen opstilles mål ud fra SMART kriterier, hvor fokus fortsat er på sundhedsfremmende og forebyggende sygeplejeopgaver. Sygeplejehandlinger Forslag til konkrete sygeplejehandlinger med begrundelse i praksis- udviklings- og forskningsviden. Herunder tydeliggør og begrund hvordan borgeren inddrages i sygeplejehandlingerne. Evaluering Forslag til hvordan der kan evalueres på om målene for sygepleje kan opnås. Beskriv hvordan borgeren kan inddrages i evalueringen. Rammer Opgaven er en gruppeopgave med 5-6 studerende pr. gruppe. Opgaven indgår som en planlagt studieaktivitet på det teoretiske forløb på modul 6. En planlagt studieaktivitet skal gennemføres, for at de studerende kan gå til intern klinisk prøve. Gennemførelse af aktiviteten beror på en samlet indsats fra hele gruppen. Det betyder fremmøde på minimum 75 %. Gennemførelse af aktiviteten attesteres af underviseren på en intern karakterliste, som efterfølgende afleveres i Studiesekretariatet. I gennemførelsen af studieaktiviteten indgår det skriftlige produkt, fremlægning samt opponentfunktion af medstuderendes opgavefremlægning. Ved manglende gennemførelse skal den studerende udarbejde en skriftlig afløsningsopgave udarbejdet af undervisererne på modul 6. Kriterier for afløsningsopgaven: Identificer et sygeplejefagligt problemområde fra din dataindsamling af en ældre borger og perspektiver dette ved at inddrage fagets tre temaer; sundhedsvæsenets strategier, forebyggelse og sundhedsfremme. Opgavens omfang er tre normalsider svarende til 7200 anslag med mellemrum. Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt Afløsningsopgaven skal gennemføres, for at de studerende kan gå til intern klinisk prøve på modul 6. Etiske overvejelser I har som studerende ansvar for at håndtere data under dataindsamlingen og opbevaringen af data, så fortrolighed og anonymitet opretholdes. I er ansvarlige for, at oplysninger om helbred og behandling samt andre personlige oplysninger er anonymiseret. Det vil sige, at det skal være umuligt for andre at identificere personerne. Den skriftlige opgaves form, referencer og vejledning Opgaven udarbejdes i overensstemmelse med Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt 2015 Opgavens omfang skal omfatte max anslag (tegn inklusiv mellemrum, en normal tekstside er 2400 anslag). Heri er forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtaget. Antal 20

21 anslag skrives på opgavens forside. Opgaven afleveres på Fronter. Tidspunktet aftales med vejleder. Fremlæggelse Beskriv og forklar gruppens samarbejde om klinisk problemstilling og i hvilket omfang det har kvalificeret jer til klinisk beslutningstagen. Stikord som inspiration; fordele, ulemper, nye erfaringer, praksisanvendelighed, mulighed for omsætning af teori til praksis. Fælles fremlæggelse af en eksemplarisk klinisk øvelse fra gruppen. Formen på fremlæggelsen bestemmer I. Det kan fx være rollespil, filmklip, PowerPoints og medinddragelse af holdet på forskellig vis (spørgsmål, quiz og lign.). Opponent funktion At sætte sig grundigt ind i opgaven, der skal opponeres At udvise en positiv, kritiske holdning At skabe et positivt diskussionsmiljø, så gruppen ikke kommer i forsvarsposition og derved blokerer for indlæring - der bør vises parathed til at give køb, såfremt modpartens argumenter erkendes at være bedre At løfte opgaven som helhed - ikke i detaljer At udvise pædagogiske takt, respekt og engagement At evaluere produktet ud fra de opstillede kriterier. 21

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 24-03-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. 2014 Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-2014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015 2015 Modul 8 - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte for modulet... 4 2. Modulets tema...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem MODULBESKRIVELSE Modul 6 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. 2016 Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 04-03-2016 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 11. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed.

Modul 11. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. 2015 Modul 11. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 12. Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse.

Modul 12. Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. 2015 Modul 12. Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 24-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere