Thomas Bobergs forfatterskab fra med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990"

Transkript

1 Thomas Bobergs forfatterskab fra med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Dansk November 2007 Vejleder: Sune Auken

2 Indhold: 4: Indledning 6: Teori 7: Strukturen i moderne lyrik 13: The Heresy of Paraphrase 16: Perspektivering af teorien sprog og virkelighed 18: Forfatterskabet : Hvæsende på mit øjekast (1984) 19: Ud af mit liv (1985) 20: Hvid glød (1986) 22: Slaggedyret (1987) 25: Vor tids historie (1989) 25: Jeget og omverdenen 32: Tro, tvivl og kærlighed 38: Jord, drøm, død og skæbne 43: Tidens flod 47: Digte 1990 (1990) 47: Præsentation af Digte 1990 og sammenligning af Digte 1990 og Vor tids historie 57: Sort over hvid 59: Blindspor 65: Dynger 70: Sne og ild, Strømmende, Dedikation 74: Afskeds lys 80: Fremover 2

3 85: Forfatterskabet : Marionetdrømme (1991) 90: Vandbærere (1993) 94: Pelikanens flugt (1994) 100: Sølvtråden (1996) 106: Under hundestjernen (1997) 110: Afslutning 114: Litteratur 117: Abstract The writings of Thomas Boberg from

4 Indledning Der er en grundlæggende splittelse i Thomas Bobergs forfatterskab mellem, hvad man kan kalde en rationel og en irrationel virkelighedsopfattelse. I ren form spiller de begge fallit overfor digterens poetiske syner, men efter en poetisk udforskning af opfattelserne og deres konsekvenser for jeget og verden nås en anden og dybere fortælling om genkendelse og afsked. Der opnås en livsanskuelse, som ikke handler om at udelukke det ene på bekostning af det andet, i stedet giver digtene plads til tilsyneladende uforenelige virkelighedsopfattelser. Den rationalistiske opfattelse involverer en verden af fysiske ting, som det lyriske jeg føler sig fremmed overfor, fordi det ikke kan finde plads til sine tanker og syn, som i høj grad udgør dets verden. I første afsnit af digtet Den halve sandhed fra Vor tids historie artikuleres splittelsen tydeligt: Det levede liv er en drøm, den fysiske verden, der ligger bagved, kan opfattes som en zone af gold tid og endeløse nøgne gader hvor en tør / vind blæser. 1 Digtet, som jeg vender tilbage til under gennemgangen af Vor tids historie, viser, at opdelingen af verden i noget åndeligt og noget materielt bliver paradoksal. Modsætningsparret rationalitet og irrationalitet hænger sammen med andre modsætningspar, jeg også vil benytte: fx fysik og metafysik, materialitet og åndelighed, naturvidenskab og magi, virkelighed og drøm. Man kan til dels se en overordnet modsætning mellem ordene på venstresiden og ordene på højresiden, men man kan ikke sætte lighedstegn mellem fx en virkelig verden og en fysisk verden. Et skema kunne se sådan ud: Rationalitet Fysik Materialitet Naturvidenskab Virkelighed Irrationalitet Metafysik Åndelighed Magi Drøm 1 Boberg (1989): 55 4

5 Der er tale om pejlemærker, som man kan se både Bobergs digte og den anvendte sekundærlitteratur pendle imellem. I løbet af specialet vil flere ord blive benyttet, ovenstående skema er ment som en hjælp til at forstå tankegangen i specialet og har ingen særlig værdi derudover. Jeg vil undersøge, hvordan de forskellige og tilsyneladende uforenelige virkelighedsopfattelser får plads i digtene, og jeg vil vise, hvordan de udvikler sig, således at en gradvis mere positiv og afbalanceret virkelighedsopfattelse eller livsanskuelse får plads. Denne proces er dialektisk de forskellige virkelighedsopfattelser udelukkes ikke, men indoptages i den dybere fortælling der nås frem til. Dette speciale beskæftiger sig især med Vor tids historie og Digte 1990 de to bøger, som Boberg udgav i henholdsvis 1989 og Jeg vil give korte introduktioner til de bøger, han udgav før Vor tids historie, og lidt længere introduktioner til og indimellem perspektiveringer af de bøger han udgav efter Digte 1990 til og med Under hundestjernen (1997). Disse introduktioner, eller værkpræsentationer, er ment som en ramme om den centrale del af specialet, der er gennemgangen af de to førstnævnte bøger. I afslutningen perspektiveres til forfatterskabets formentlig mest kendte bog: Americas (1999). 5

6 Teori I teorien tager jeg udgangspunkt i første halvdel af Hugo Friedrichs Strukturen i moderne lyrik (1956), dvs. de første tre kapitler, hvor Friedrich først giver et signalement af og historisk tilbageblik på den nutidige lyrik og derefter vier et kapitel til henholdsvis Baudelaire og Rimbaud. De sidste to kapitler om Mallarmé og europæisk lyrik i det tyvende århundrede kommer jeg ikke ind på i dette speciale. Boberg omtaler Strukturen i moderne lyrik i tredje bind af sine rejseminder Invitation til at rejse (2003) som et værk, han (eller fortælleren i rejsebøgerne) stødte på i sin ungdom bl.a. gennem en anbefaling fra sin litteraturinteresserede onkel. 2 Friedrichs bog er velegnet teori til netop Bobergs forfatterskab, fordi den beskæftiger sig med modernitetens problemer med at fastholde åndeligheden i en verden, der udfyldes mere og mere af det materielle. Denne splittelse berører klassiske diskussioner, som man kan iagttage mange steder både i nutiden og fortiden. Jeg vil i dette speciale, på baggrund af den teori jeg omtaler, primært vise, hvordan dette skisma mellem rationalitet og irrationalitet, fysik og metafysik, er særdeles vigtigt i Bobergs forfatterskab. I tidsskriftet Fredag skrev Boberg i 1990, at han for at finde en retning i det, han skrev, havde læst og genlæst en række digtere, bl.a. nævner han Baudelaire og Rimbaud, som Friedrich også behandler indgående. Derudover nævner han Claussen, som jeg vil komme nærmere ind på især under gennemgangen af Digte 1990, og Bull, Byron, Pound og Vallejo, som jeg ikke vil komme ind på. 3 Jeg vil bruge Per Thomas Andersens Dekadense i nordisk litteratur (1992) for at uddybe overgangen mellem romantik og modernitet Boberg er modernist, men med romantiske træk. Jeg vil endvidere inddrage Cleanth Brooks The Heresy of Paraphrase fra The Well Wrought Urn (1947) for at fokusere på det poetiske sprog, og hvordan det adskiller sig fra almindeligt sprog. 2 Boberg (2003): Boberg: Det ubetrådte rum (1990): 17 6

7 Strukturen i moderne lyrik Friedrich forsøger at definere træk ved moderne lyrik, som adskiller den afgørende fra tidligere tiders lyrik. Han anser Rimbaud og Mallarmé for at være grundlæggerne af moderne lyrik og Baudelaire for deres forløber, 4 og hovedparten af hans bog er viet disse digtere. Moderne lyrik opstod, da poesien (og den litterære kritik) kom i opposition til samfundet i løbet af 1800-tallet. Indtil da befandt poesien sig i samfundets ekkorum, 5 hvilket kan forstås sådan, at den uselvstændigt afspejlede samfundsforhold. Poesien var den del af samfundet, der var poesi, og som sådan var den adskilt fra andre genrer, men ikke i egentlig opposition til det bestående. Men overfor et samfund, der var sysselsat med økonomisk at sikre tilværelsen og præget af den videnskabelige løsen verdensgåder, insisterede den moderne poesi, der opstod, på det abnorme, på en befalende fantasi, på en ind i det ubevidste udvidet inderlighed og på spillet med en tom trancendens. 6 Fra at leve op til forventninger om harmoni, lovmæssighed og idealisering bevæger poesien sig i moderniteten mod fx angst, forvirring og intethed. 7 Man kan sige, at moderne lyrik anser et samfund, der søger det gennemskuelige og fattelige, for at reducere verden til en ligning, man kan finde løsningen på, hvis man regner længe nok. I stedet søger moderne lyrik at åbne verden ved at søge ind i fx det dunkle, hæslige, hemmelighedsfulde eller abnorme; man kunne sige det, der er ubrugeligt for nytteberegninger, markedsanalyser og lignende. Dette kan medføre, at moderne lyrik bliver svær at forstå for mennesker, der dannes i et samfund, hvis mål er en verden baseret alene på rationalitet. Megen lyrik kan opleves som svært tilgængelig og dunkel, især læst på tidslig eller kulturmæssig afstand, men moderne lyrik er bevidst dunkel, den søger dunkelheden: Der kan ligge en vis berømmelse i ikke at blive forstået, skrev Baudelaire. På den baggrund tilråder Friedrich læsere af moderne lyrik, at de vænner deres øjne til den dunkelhed, den 4 Friedrich (1968): Ibid: 20 6 Ibid: 20 7 Ibid:

8 hylder sig i. 8 Læseren fascineres af denne dunkelhed, 9 og dette sammenstød mellem dunkelhed og fascination er et eksempel på, at moderne lyrik skaber dissonans. Andre eksempler er sammenstød mellem på den ene side det arkaiske og okkulte og på den anden en skarp intellektualitet; og på den ene side sproglig præcision og klarhed og på den anden indholdsmæssig uafklarethed. 10 Mislydene, der opstår, når disse svært forenelige begreber sættes sammen, kan opfattes skabende. Det moderne digt vil ikke nøjes med virkeligheden, men indoptager evt. rester af den i sin drift mod frigørelse fra virkelighedens rammer. På den måde kan det skabe sin egen virkelighed frigjort fra den rumlige, tidslige, saglige og sjælelige orden. 11 Moderne lyrik ønsker således at skabe og forvandle i stedet for at iagttage og beskrive verden, den søger bort fra et personligt jeg og nærmer sig en digtende intelligens i en oplevelse af flerstemmighed og ubetingethed ved den rene subjektivitet, som ikke yderligere er delelig i enkelte følelsesværdier. 12 I kernen af denne rene subjektivitet, der har fjernet sig fra digteren som privatperson, findes flerstemmighed. Det kan således lade sig gøre at sætte temaer og motiver op mod hinanden i en dramatisk diskurs, så en kamp kan foregå i jeget mellem indstillinger til verden, der er modstridende, men ikke af den grund indordnes hinanden. 13 Moderne lyrik går på opdagelse i den skabende dissonans, der kan opstå i fri, kompromisløs, fordomsfri og diskuterende sprogbrug. Moderne digtning bliver aggressiv dramatisk; 14 som vi skal se, bruger også Brooks ordet dramatik om poesi. At modstridende indstillinger kan sættes sammen i et jeg med svage eller ingen konturer, uden at udelukke eller indordne sig under hinanden, vil være en bærende pointe i min gennemgang af Vor tids historie og Digte Modernismen kommer hos Friedrich i høj grad til at handle om, at lyrikken bevæger sig udover det normale, bryder grænser ned, søger det tomme, det hæslige, det abnorme 8 Ibid: 16 9 Ibid: Ibid: Ibid: 16 (jf. evt. s. 36 om Baudelaires metode) 12 Ibid: Ibid: Ibid: 17 8

9 etc. Men den søger ikke sådanne begreber som direkte modsætninger eller modpoler til det indholdsrige, det skønne, det normale; i moderne lyrik er en sådan forskelstænkning opløst. 15 Der er i moderne lyrik ikke en logisk konsistent bagvedliggende mening, man skal finde i digtets symbolsprog. Meningen opstår i samspil med omgivelserne, det er også deres ansvar at tillægge ordene betydning. Moderne lyrik har ikke noget bestemt at sætte i stedet for den virkelighedsopfattelse, den afviser. Man bør snarere være opmærksom på, hvordan den lægger op til forvandling af såvel sproget som verden. 16 Friedrich fremhæver bl.a. Rousseau som teoretisk oplægger til modernismen. 17 Rousseau formår i sit alderdomsværk Les Rêveries du promeneur solitaire at udtrykke en førrationel viden om eksistensen, som også opløser den mekaniske tid i en indre tid. I det hele taget lykkes det i Rousseaus skrifter at ophæve forskellen på fantasi og virkelighed, således at ideen om en skabende fantasi (træder) frem, hvis ret det er, ved hjælp af subjektets magt til frit at disponere, at skabe det, som ikke er, og sætte det over det, som er. 18 Fantasien bliver for Rousseau absolut og kan ikke forventes at skulle måle sig med logik og saglighed. Tværtimod giver fantasien mennesket mulighed for at skabe noget bedre end det, der er, selvom den kender sin bedrageriskhed. 19 Dette forhold er naturligvis paradoksalt; lyrikken fjerner sig fra virkeligheden vel vidende, at det er umuligt; hos Brooks bliver det paradoksale helt nødvendigt for poesien. Friedrich skriver videre om romantikken som nødvendigt udgangspunkt for modernismen, han hævder, at Moderne digtekunst er afromantiseret romantik, i romantikken opdager Chateaubriand tungsindet, der ikke omfatter nogen genstand og Dekadencebevidstheden folder sig ud Ibid: Ibid: Ibid: (Udover Rousseau fremhæver Friedrich især Diderot og Novalis som oplæggere til modernismen) 18 Ibid: Ibid: Ibid:

10 I sin doktorafhandling Dekadanse i nordisk litteratur (1992) beskæftiger Per Thomas Andersen sig ligeledes med overgangen mellem romantik over dekadence til (post)modernisme. Han gennemgår, hvordan romantikken befinder sig i opposition til oplysningstidens rationalisme, 21 og beskriver, hvordan den romantiske følsomhed forberedte en autonomisering af følelseslivet; den romantiske helt udvikler en følsomhed, der er i opposition til den omgivende rationalitet, der præger samfundet som følge af oplysningstiden. Splittelsen mellem den romantiske, følsomme helt og det omgivende, reflekterende samfund rykker ind i den dekadente helt, og refleksionen og følelsen kommer til at stå like opposisjonelt til hverandre i den dekadente heltens personlighet som de gjorde i den romantiske heltens opposisjon til rasjonalismen. 22 Denne splittelse mellem sentimentalitet og følsomhed overfor rationalisme er et gennemgående tema hos Boberg. Han skriver i postmodernismen, men hans digte har rod i gamle idehistoriske konflikter, der har udviklet sig fra oplysningstiden over romantikken og dekadencen/symbolismen til (post)modernismen. Selvom modernismen kan fremkalde en nesten ekstatisk glede ved å føle seg frisatt fra fortiden, 23 og vi således kan færdes som glade nihilister i en postmodernisme, hvor væren er i fremtrædelsen, står vi i nutiden stadig overfor en fortryllelsesophævet, afmytologiseret og delegitimeret verden, 24 der ikke giver os svar på de grundlæggende spørgsmål i tilværelsen. Boberg formår at holde kursen ind mod kernen af konflikterne, fordi han ikke er bange for at stille de grundlæggende spørgsmål og ikke kan tage til takke med overfladiske svar. Han er agnostisk-skeptisk i sit udgangspunkt qua sin epoke frisat fra religiøs og kulturel dogmatik og overtro fastholder han tomheden i den gennemrationaliserede moderne verden. Baudelaire vendte sig ligeledes mod den rationelle verden, der omgav ham, han mente ikke, det var den form for modernitet, poesien skulle forsøge at ligne. Friedrich skriver: 21 Andersen (1992): Ibid: Ibid: Ibid: og 581, via Friis (1985): 5 10

11 Baudelaires fordømmelse af fotografiet ligger på samme plan som hans fordømmelse af naturvidenskaberne. Den naturvidenskabelige gennemtrængende erkendelse af verden bliver af det kunstneriske sind følt som en indsnævring af verden og som tab af mysteriet, og dets svar derpå er fantasiens ekstreme magtudvidelse. 25 I dag tales der ofte om, at også fotografiet lyver, det foregiver at gengive virkeligheden, men viser kun et udsnit af den. Fotografiet gengiver uafviseligt dette udsnit korrekt, men det betyder ikke, at alt, man kan se på et billede, er forklaret på billedet, eller at det, man ser, ikke kan være decideret misvisende i forhold til en større sammenhæng. På samme måde forklarer naturvidenskaben uafviseligt elementer ved verden og fremviser uafviseligt resultater, men det betyder ikke, at verden er forklaret, når dens elementer har været igennem en naturvidenskabelig analyse. Baudelaire og andre kunstnere føler naturvidenskaben som gennemtrængende og indsnævrende, fordi den ofte forsøger at udfylde verden i dens totalitet og tage patent på, hvordan man må forklare verden hvad der kan være sandt. Heller ikke Rimbaud føler sig til rette i den mekaniserede, rationelle verden og søger på radikal vis det tomme mysterium som en indholdstom spændingspol. Han bæres af en enorm energi og en stærk trang til at bryde ud af almindelighedens og virkelighedens rammer. Friedrich skriver: Den eruptive trængen ud over virkeligheden er primært udledningen af denne eruptive trang selv, dernæst deformeringen af virkeligheden til billeder, som nok er irreale, men ikke tegn for en ægte transcendens. Det ukendte forbliver også hos Rimbaud en indholdstom spændingspol. Den poetiske skuen ser gennem en bevidst søndersprængt virkelighed ind i det tomme mysterium. 26 Friedrich siger, der ikke er tale om en ægte transcendens, og at det ukendte forbliver en indholdstom spændingspol. Det er bemærkelsesværdigt, at Friedrich bruger en stor del af sin bog på at beskrive vejen hen imod et slags metafysisk gennembrud til en anden side, men at han helst vil blive i området omkring bruddet og kun indirekte eller antydningsvis 25 Friedrich (1968): Ibid: 65 11

12 vover sig om på en anden side. Fokus ligger på driften og udledningen, målet negligeres som regel, eller det anses for en illusion. Der er ingen tvivl om, at han anser driften eller trangen mod denne tomme transcendens som helt central for forståelsen af moderne lyrik, som derfor beskrives mere adækvat med negative end positive betegnelser, der forstås beskrivende, ikke nedsættende. 27 Jan Rosiek skriver i Andre spor (2003) om Strukturen i moderne lyrik: Udviklingen fra Baudelaire til Mallarmé kortlægges som en stadig øget derealisering og depersonalisering; med andre ord, der bliver mindre og mindre efterlignet og genkendelig virkelighed, herunder et lyrisk subjekt, som læseren kan identificere sig med. 28 Der bliver mindre genkendelig virkelighed Friedrichs bog såvel som de forfatterskaber, den beskæftiger sig med, fyldes ud af en drift mod intethed, forvirring, hæslighed, hemmelighedsfuldhed etc., hvilket fører videre mod jegets opløsning. I jegets opløsning ligger også en åbning mod altet eller mere grundlæggende kræfter. Dette vil jeg også vise i gennemgangen af Bobergs digte. De modernistiske digtere oplever en ødelagt og derfor bevægelig virkelighed. Dette forhold giver frihed. For mig at se forsvinder det transcendente og metafysiske ikke nødvendigvis fra tilværelsen det lykkes ikke positivismen og materialismen at fylde verdensbilledet ud i stedet opleves det metafysiske nu som mysterium, ikke som artikuleret (religiøs) forestilling. Dette speciale vil sandsynliggøre en metafysisk eller religiøs søgen i Bobergs forfatterskab, som dog ikke er absolut, idet denne søgen, især i Vor tids historie, igen og igen løber panden mod det umulige i at finde bevis for sine forestillinger. Det umulige i et sådant bevis legitimerer i første omgang en ateistisk eller epistemologisk afvisning af muligheden for at transcendere virkeligheden; i Digte 1990 breder søgningen sig ud og bliver mere metafysisk. Denne bevægelse fra epistemologi til metafysik vil jeg uddybe undervejs i gennemgangen af de to digtsamlinger. 27 Ibid: Rosiek (2003): 18 12

13 Friedrich beskriver i forlængelse af Novalis og Poe poesiens hengivelse til magiske sprogkræfter; dette forekommer i moderne lyrik, fordi den fokuserer på den før-sproglige tone indholdet er noget, der dukker op, idet det bærer på klanglige kræfter og deres bevægelser. Det er tale om, at poesien er i stand til at formidle oprindelige kræfter, der ligger uden for sproget. 29 Denne evne kan man kalde magisk, men man kan også pege på, at sproget er genstand for filosofiske og videnskabelige undersøgelser, og at dets status langt fra er afklaret. Også under gennemgangen af Rimbaud forholder Friedrich sig til poesiens forhold til det overnaturlige ; han bruger ikke selv dette ord, men det er for mig at se en rimelig betegnelse at anvende for ord som magi og alkymi. Friedrich afviser, at Rimbaud skulle have stået i forbindelse med okkulte kredse og skriver så: Poesiens tilnærmelse til magi og alkymi er siden 1700 tallet blevet almindelig skik og brug; man behøver bestemt ikke at tage den bogstavelig. Men hvad der tages alvorligt ved denne tilnærmelse er, at den i den poetiske proces er en parallel til den magiske og alkymistiske operation, som vil forvandle uædle metaller til guld ved hjælp af et hemmelighedsfuldt stof. At moderne poesi i stigende grad og op til i dag betoner en sådan analogi, hører sammen med den specielt moderne tilbøjelighed til at lade poesien være spændt ud mellem intellektualitet og arkaisk hemmelig trolddom. 30 Poesien er spændt ud mellem intellektualitet, hvad der ligger tæt op af rationalisme, og trolddom, hvad der ligger tæt op af det oversanselige, irrationelle. Denne spænding vil jeg udforske hos Boberg. I det meste af Vor tids historie medfører spændingen frustration, mens der i Digte 1990 foregår nogle sproglige operationer, som skaber balance mellem de tilsyneladende uforenelige poler. Om det så er en magisk proces, vil jeg lade være op til læseren at bedømme. The Heresy of Paraphrase I The Heresy of Paraphrase, afslutningskapitlet i The Well Wrought Urn af Cleanth Brooks, advares der mod at opfatte digte som udsagn. Det er nødvendigt, når man taler 29 Friedrich (1968): Ibid:

14 eller skriver om digte at komme med udsagn om digtet at parafrasere det men digtets kerne er ikke (logiske) udsagn, for så kunne digteren bare have skrevet en artikel eller noget andet prosa; det, digte vil sige, kan ikke siges med normalsprog. 31 På den måde åbner poesien i kraft af sin form for andre opfattelser af virkeligheden end dem, videnskaben og logikken kan beskrive. Poesien er paradoksal, flertydig og ironisk, i hvert fald hvis man ser det afbrudte og usammenhængende sprog fra et rationelt ideal. Brooks beskriver, hvordan strukturen i et digt formidler skønheden i en helhed eller et mønster, som han mener bør gives forrang frem for de enkelte dele, da digtet ellers reduceres til blot at være en buket af smukke, men isolerede genstande. Begrebet struktur skal her forstås som a structure of meanings, evaluations, and interpretations ; en struktur som forsøger at forbinde modsætninger og sætte det uens sammen i positive helheder ikke i et forsøg på at lade noget forsvinde, men i et forsøg på at få tingene til at vokse. 32 I forsøget på at afdække digtets struktur i en fortolkning er termer som paradoksal og flertydig måske frustrerende for læserne af fortolkningen, men de har den fordel, at de i modsætning til mere konventionelle termer ikke er misvisende ved at foregive, at digtet er et udsagn. Bogen er skrevet i Nykritikkens æra og er her i overensstemmelse med en af dens traditioner: at lade tekstens egne spændinger og tvetydigheder vise teksten som en organisk helhed med flere meninger. Den mere konventionelle tilgang til læsninger af lyrik lader Brooks repræsentere ved en forestilling om, at digte er udsagn, som er sande eller falske og mere eller mindre vellykket formulerede. Denne enten/eller-tilgang til digtene er svær at bryde, når den først er sat i gang og risikerer nemt at tvinge læseren til fx at skulle vælge mellem at koncentrere sig enten om digtets virkelige aspekter de politiske, videnskabelige eller filosofiske eller om digtets form løsrevet fra enhver menneskelig erfaring. 33 Sådan en tilgang til digtlæsning lukker og begrænser i stedet for at åbne og udvide, den negligerer digtet som digt for i stedet at se det som en tom form, hvorigennem logisk dechifrerbare budskaber lader sig tyde. Digtet den lyriske form bliver hermed totalt overflødig, der bliver ingen plads til samspillet mellem form og indhold, de ses i stedet som isolerede fra hinanden. Men den lyriske form spiller netop 31 Brooks (1971): Ibid: Ibid:

15 sammen med indholdet om at vise verden i bevægelse og udvikling og ikke med den faste kerne, normalsproget kan foregive at give adgang til. Digte kan ikke oversættes, en analyse må ikke blive et forsøg på at vise, hvad digtet egentlig siger, Brooks kalder en sådan tilgang kættersk. Parafrasen må indgå i en organisk relation mellem elementerne i fortolkningen af digtet, men den må ikke få forrang i forsøget på at begribe digtets indre struktur. 34 Digtets indre struktur er ikke logisk entydig, for den er ikke stillestående som fx et grammatisk udtryk, der kan analyseres, men derimod i bevægelse som fx et teaterstykke. 35 Her bruger Brooks vellykket en metafor, teater eller drama, til at beskrive poesi og på den måde få sagt noget om poesi, som han ikke ville kunne sige, hvis kravet var, at han skulle komme med en logisk beskrivelse af, hvad poesi er. Han får nemlig ved hjælp af metaforen sagt, at poesi er spændingsfyldt, levende og skal spilles og opleves mere end læses; poesi er som drama mere noget, der sker, end noget der er. For at beskrive denne mere levende struktur fremhæver Brooks som sagt termerne paradoks, flertydelighed og ironi. Ironi skal ikke bare forstås som satire, men i højere grad som et middel til at afdække uoverensstemmelser i teksten. Uoverensstemmelser gennemtrænger ifølge Brooks al poesi i væsentlig højere grad, end hvad den konventionelle kritik på det tidspunkt hidtil havde villet tillade. 36 Også paradokset er vigtigt for at forstå, hvordan sproget virker i poesien; i indledningskapitlet til The Well Wrought Urn nævner Brooks videnskabsmænd som nogle, der behøver et sprog renset for paradokser, mens digtere nødvendigvis må benytte sig af paradokser for at få deres budskab frem. Ifølge Brooks har man en tendens til at tænke på paradokset som noget polemisk og sofistisk noget intellektuelt snarere end følelsesladet. 37 Men digternes sprog må være paradoksalt og modsætningsfyldt, fx når de beskæftiger sig med kærligheden, for hvad er der tilbage af kærligheden, hvis den skal beskrives i et klart og logisk sprog? 38 Dette vil give problemer, når man skal skrive videnskabeligt om netop poesien, for hvis poesiens kerne ikke kan beskrives logisk, mens videnskaben skal benytte et logisk sprog, også når den beskæftiger sig med poesi, hvordan er det så muligt at få de to 34 Ibid: Ibid: Ibid: Ibid: 1 38 Ibid: 13 15

16 erkendesfærer til at hænge sammen i videnskabelige arbejder om poesi? Et kort svar kunne være, at videnskaben om poesien netop ikke skal oversætte poesien til normalsprog men prøve at redegøre for dens virkemidler. Et andet kort svar kunne være, at netop fordi poesien er flertydig, er det umuligt at oversætte den altså udtømme et digts betydning; enhver konklusion angående digtets betydning er foreløbig og åbner blot digtet for yderligere fortolkning. Perspektivering af teorien sprog og virkelighed Brooks bruger ironi og paradoks i bred forstand som flertydigt sprog, der er fyldt med konnotationer i modsætning til videnskabeligt sprog, der i princippet bare skal denotere. Dette skisma peger på en diskussion om sprogets status, som for mig at se hænger sammen med den for specialet mere grundlæggende diskussion om forholdet mellem to forskellige livsopfattelser eller virkelighedsopfattelser, som fx kan kaldes rationel og irrationel. Det er ikke dækkende udtryk, for hvis verden ikke kan forklares alene med rationalitet, er det ikke rationelt at forsøge at gøre det. Men måske kan man alligevel få noget ud af modsætningsparret rationalitet og irrationalitet. Brooks skriver: rationally considered, the ideal language would contain one term for each meaning, and the relation between term and meaning would be constant. But the word, as the poet uses it, has to be conceived of, not as a discrete particle of meaning, but as a potential of meaning, a nexus or cluster of meanings. 39 Den første opfattelse, som Brooks skitserer, kaldes også nomenklaturopfattelsen og var tidligere den herskende opfattelse af, hvordan sproget fungerede, indtil moderne tanker om, at sproget er levende og i konstant udvikling, slog igennem. 40 Brooks skriver ikke, at sproget (det ikke-poetiske sprog) er en nomenklatur, blot at det ud fra et rationelt synspunkt ville være ideelt, hvis det var. 39 Ibid: fx Peirce, den sene Wittgenstein 16

17 Opfattelsen af, hvordan sproget fungerer, ændrede sig en del i løbet af det 20. århundrede; men det, at man er gået væk fra opfattelsen af sproget som en nomenklatur, betyder ikke, at man ikke kan stræbe efter et sprog, som er så analytisk klart og logisk som muligt eller hævde, at kun det, der er verificerbart, overhovedet er meningsfuldt, som fx den logiske positivisme gjorde det. Men hvis man kun anerkender den type sprog som middel til erkendelse, afskærer man sig fra at erkende noget om verden, som den kan se ud uden for sprog og logik. Uanset om fx kærlighed, had, tro og tvivl kan forklares rationelt og logisk, opleves de som regel ikke sådan, og det kan derfor være meningsfuldt at skrive om dem i et andet sprog, hvor ordene, som Brooks siger i citatet ovenfor, angiver klynger eller sværme af meninger, og hvor fokus ligger på ordenes meningspotentiale og ikke bare på den umiddelbare betydning. Kun hvis sproget er i bevægelse, kan det sige noget om det, der måtte ligge uden for sproget, det der ikke uden videre kan sættes ord på. Det er poesiens projekt ved hjælp af et associerende og til tider decideret utydeligt sprog at skabe klynger af mening. Det betyder ikke, at digte ikke kan have en indre logik, blot at denne logik ikke nødvendigvis er formel logik; også et ord som logik rummer flere betydninger. For mig at se er der ingen grund til at betragte striden mellem de forskellige anskuelser af sproget og den virkelighed, det på en eller anden måde korrelerer til, som et nulsumspil, hvor den ene opfattelse kun kan styrkes, hvis den anden svækkes, eller hvor kun den ene ville kunne være sand. Dette ville jo netop være at overgive sig til den logik og rationalitet, som ikke rummer hele sandheden om verden, eller i hvert fald ikke fyldestgørende forklarer mennesker den verden, de oplever. Begge opfattelser kan bruges og repræsenterer forskellige måder at erkende og beskrive virkeligheden på. Måske kan spændingen imellem dem ligefrem være frugtbar. I Bobergs digte frustrerer spændingen mellem en rationel og en irrationel virkelighedsopfattelse jeget og er dermed med til at skabe energi i digtene. 17

18 Forfatterskabet Hvæsende på mit øjekast (1984) Allerede i debuten ses fascinationen af døden og lysten til at følge dødsprocessen hele vejen ned i jorden, hvor et håb om genopstandelse også fødes. De første tre linjer i den første bog i forfatterskabet lyder således: Under barken er kødet og fibrene og de ædende insekter under græsset er jord under jord er de døde og ormene og mineralerne og springende kilder 41 Vi hører senere om knogler langsomt glidende over knogler i Lys 42 og om den underjordiske by, hvor den smukkeste organiske orden herskede i Dagene tilhørte os; 43 sådanne billeder og temaer bliver kendetegnende for forfatterskabet. Livet søges indskrevet i de døde fysiske ting, der fokuseres på processer og overgange. Fra starten af forfatterskabet er trangen til at overskride grænser og nedbryde forventninger stærk, som i det korte digt Transcendens: Jeg går fra gaden ind i objekternes geometri og knoglerne begynder at spille musik en skov hvis alder bliver synlig når lyden åbner det blinde øje 44 Digtet benytter sig af bevidst forvirring af begreberne, det påkalder sig ikke en bestemt betydning, men skaber snarere betydning i samspil med læseren og en omverden, der forandrer sig. Digtet skaber dissonans ved at sammensætte tilsyneladende uforenelige størrelser, lyden åbner et blindt øje, og knoglerne spiller musik. Det skaber transcendens, idet det lader forskellige værensområder række ind over hinanden. Modsætningen mellem 41 Boberg (1984): 9 42 Ibid: Ibid: Ibid: 22 18

19 gaden og objekternes geometri kan ses som modsætningen mellem det virkelige liv og de beregninger, vi kan lave af det. Men det kan også være, at bevidstheden vælger at anskue omgivelserne som matematiske mirakler i stedet for som kedelig almindelighed. I debuten ser vi også kimen til de rejsebeskrivelser, der senere skulle gøre Boberg kendt i en bredere offentlighed. I afsnittet Sol rejser jeget rundt i Afrikas ørken. 45 Det er den samme rejse, som skildres i Breve fra Sudan fra Sølvtråden (1996), det første bind i rejsetrilogien. Ud af mit liv (1985) I forfatterskabets anden digtsamling fortsættes udforskningen af jegets plads i verden dets væren. Ove Ancker skriver i sin anmeldelse: Boberg behandler ikke blot en række basale forhold ved væren fra filosofisk eller intellektuelt hold, han skriver en måde at være til på. 46 Hermed lægger Ancker op til transcendens mellem filosofi og intellektualitet på den ene side, og poesi på den anden side. Poesien kan række igennem filosofiens og intellektualitetens problemstillinger, fordi den tillader paradokset. Ancker fremhæver Bobergs sans for tvetydighed: Det allermest fascinerende ved Bobergs digte er tvetydigheden. Boberg har en fantastisk evne til at fremskrive modsat rettede stemninger uden det er muligt at afgøre, hvor værdien lægges. 47 Det tvetydige og det paradoksale er beslægtede begreber og vigtige elementer i Bobergs forfatterskab, hvor modpoler sættes op imod hinanden, uden at den ene tillægges større værdi end den anden. Et eksempel er nærhed og afstand: Kan man bevæge sig gennem 45 Ibid: Ancker (1986) 47 Ibid. 19

20 så mange rum at man aldrig nærmer sig andet end afstand Hvor mange gange skal man dø for at mærke man lever 48 Sådan lyder det korte digt Kan man, og det er et typisk Boberg-digt i sin stædige fastholden af modsætninger og sin vilje til at sætte dem i spil og gøre dem nødvendige for hinanden. Der gives ikke liv uden død, hvis man bliver ved at bevæge sig og nærme sig nye ting, er det i virkeligheden afstanden, man nærmer sig. Digtet er paradoksalt; det er ikke svært at fortolke, det udelukker bare fortolkning forstået som noget, der forklarer, hvad digtet betyder, i stedet lægger det op til associationer, ikke mindst læserens egne. I Ud af mit liv ses konturerne af flere temaer, der vil blive kendetegnende for forfatterskabet fx døden som organisk proces, som jeg var inde på ovenfor i Hvæsende på mit øjekast, og trangen til at finde meningen med det hele svaret så at sige: Hvad er det der driver os mod fremmede kyster hvor skummet sprøjter højt oppe under de grønne stjerner Det er jagten der driver os fremad Det aldrig besvarede spørgsmål 49 Hvid glød (1986) I langdigtet Hvid glød udforskes jegets forhold til en omverden, der bl.a. manifesterer sig som spejle, drømme og universets nedbrydning gennem tid. Jeget søger ud gennem sig selv, men fastholder konfrontationen med døden og meningsløsheden og oplever mod slutningen forløsning. Denne udvikling vil jeg også kortlægge i gennemgangen af Vor tids historie og Digte I slutningen er jeget forløst, det er fri af mit had, fyldt af min dag, og der tales der om rummet 48 Boberg (1985): Ibid: 70 20

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED OVER FOR EN NY VIRKELIGHED thykierindhold.indd 1 02/03/11 13.48 thykierindhold.indd 2 02/03/11 13.48 AFTER 33 HAND MIKKEL THYKIER OVER FOR EN NY VIRKELIGHED edition after hand marts 2011 thykierindhold.indd

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere