Lejers tingsretlige beskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejers tingsretlige beskyttelse"

Transkript

1 Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet er et gensidigt bebyrdende retsforhold, hvor begge parter er såvel skyldnere som fordringshavere. Krav mod ejendommen ved ejerskifte Debitorskifte og kreditorskifte UP: Modif: Debitorskifte kræver samtykke. Kreditorskifte kræver ikke samtykke. Retssædvane Efter en retssædvane overgår krav mod ejendommen (ejendomsbyrder) fra ejer til ejer uden særlig aftale. Dette en er undtagelse til princippet om forbud mod debitorskifte uden ved aftale. Lejer må tåle sin udlejer udskiftet. Dog således at den nye udlejer indtræder i lejeaftalen. Den nye udlejer overtager som UP forpligtelserne overfor lejerne. Eksempel: U H U Ø Lejer havde krav mod udlejer, udlejer sælger ejendom til anden, og lejer stævner den første ejer. Sælger bliver frifundet i LR, da der er sket skyldnerskifte, og den nye ejer har indtrådt i alle rettigheder og forpligtelser. Der var sket skyldnerskifte. => oprindelige udlejer var således ikke forpligtet. Retten bemærker desuden: Ekstinktion af lejers rettigheder Ikke godtgjort at oprindelige udlejer har handlet culpøst ved overdragelsen af ejendommen. Den automatiske overgang af ejendomsbyrder er begrænset af reglerne om ekstinktion, navnlig TL 1. UP: TL 1 Beskyttelse af rettigheder kræver tinglysning Modif: Udlejer 2 kan ekstinkvere ikke tinglyste rettigheder ved at tinglyse sin adkomst, jf. stk. 2. Herudover skal en ny ejer (aftaleerhverver) være i god tro, jf. TL 5, på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning. Lejers tingsretlige beskyttelse 1

2 TL 3 Brugsrettigheder er gyldige mod enhver uden tinglysning, hvis stiftet på sædvanlige tidsvilkår. Sædvanlig: 3-6 måneder Lån er omfattet af bestemmelsen. (i modsætning til EL 6) Servitutter er ikke beskyttet af TL 3. EL 6 Lejers rettigheder (efter denne lov) er gyldige mod enhver uden tinglysning. Desuden forudbetaling, indskud depositum der ikke overstiger ½ års leje. Reglen indebærer primært, at alle de rettigheder, som en lejer har i kraft af reglerne i lejelovgivningen, ikke er udsat for ekstinktion efter TL 1. LL 7 Rettigheder, som derimod ikke følger af EL s regler, men støttes på aftale, vil derimod være udsat for ekstinktion efter TL 1. (dog med den begrænsning, der følger dels af TL 3, især stk. 1, dels af EL 6) TL 3, stk. 1 gælder fuldt ud for lejeforhold omfattet af EL formål med EL 6 er at give L yderligere beskyttelse Det er op til lejer at få aftalen tinglyst, mens det er op til udlejer at få den aflyst. Stort set identisk med EL 6. Relevant for blandede lejemål. pligt til ekstinktion Ingen er forpligtet til at ekstinkvere andres rettigheder, dette er blot en mulighed. Beskyttelsens udstrækning EL 6 er en beskyttelse mod ekstinktion og prioritetsmæssig fortrængning. Ekstinktion forudsætter konkurrerende krav. Dvs. hvis to rettigheder på en ejendom strider mod hinanden. Her vil der være tale om eksstinktion af den ene, da begge ikke kan sameksistere/tinglyses på ejendommen. F.eks. en færdselsret og en ret til at andre ikke må færdes på ejendommen (rettighederne er modstridende) Prioritetsmæssig fortrængning sker på tvangsauktion Handler om ikke-konkurrerende krav. F.eks. færdselsret vs. pengekrav. Dette sker på en tvangsauktion og alene på en tvangsauktion. At lejers særrettigheder i henhold til lejelovgivningen (samt de omtalte tilbagebetalingskrav) er gyldig mod enhver indebærer, at rettighederne også skal respekteres af tidligere stiftede (og tinglyste) ældre rettigheder af privatretlig karakter EL 6, stk. 1 er en regel om lejerettighedernes prioritetsstilling men ikke om dens aftaleretlige gyldighed. En panteret giver typisk aldrig anledning til ekstinktionsproblem det er kun hvis der f.eks. er en tinglyst ret om at der ikke må være panterettigheder i ejendommen Ejerrettigheder vil altid være konkurrerende med enhver ret over ejendommen. Beskyttelsen omfatter ikke fremlejeforhold. Da udlejer ikke er i et retsforhold med fremlejetager. Lejers tingsretlige beskyttelse 2

3 Ekstinktion Eksempel TBB Ø Lejer havde ydet udlejer et lån, som kunne afdrages ved modregning i huslejen. Lånet var ydet som et tillæg til lejekontrakten. Lejers ret kunne ikke gøres gældende overfor godtroende erhverver af ejendommen. Lejer havde ydet udlejer et lån, efter at man havde indgået en lejekontrakt, som kunne afdrages ved modregning i huslejen. Lånet var ydet som et tillæg til lejekontrakten i en allonge. (hermed er det en del af lejeaftalen) Lånet skulle tilbagebetales ved modregning i huslejen. Der kommer en ny ejer af ejendommen. Lejers ret kunne ikke gøres gældende overfor godtroende erhverver af ejendommen, fordi retten ikke var tinglyst og rettigheden rakte udover EL s regler. Lejers brugsret kunne ikke røres. Beskyttede rettigheder Men tillægget kunne ikke opretholdes, idet det er en aftale, som rækker ud over loven, herunder almindelige principper og retssædvaner. Her skete der altså ekstinktion. Beskyttelse efter reglerne i denne lov - EL 6 => efter lejelovgivning ikke kun loven Beskyttet er også rettigheder i umiddelbar sammenhæng med i lejelovgivningen nævnte rettigheder og accessorier (f.eks. renter). Ikke beskyttelse af aftalerettigheder. Medmindre aftaler omfattet af EL 6, stk. 1, 2. pkt. Reglen indebærer primært, at alle de rettigheder, som lejer har i kraft af EL, ikke er udsat for ekstinktion. U V Hele brugen er beskyttet, ikke kun det oprindelige. Brugsretten er beskyttelsen lejerens brug af det lejede. (oprindeligt kun lokaler) Lejer havde lejet en beboelseslejlighed, og lejer havde ad åre, vundet ret til at benytte nogle kælderlokaler, hvilket aldrig var blevet skrevet ned. dvs. brugsretten var efterfølgende blevet udvidet. Spørgsmålet var, om brugen af kælderlokalet kunne gøres til genstand for ekstinktion. VL: Bevist at der er indgået en mundtlig aftale om brug af kælder samt p-plads i gården. Det er hele det aktuelle lovlige brug, som er omfattet og dermed beskyttet. Brugsretten er sikret mod enhver uden tinglysning. U Ø Manglende glatførebekæmpelse Ikke tilstrækkeligt glatførebekæmpelse. Lejer falder. Erstatningspådragende for udlejer efter almindelige regler. Udlejer kan ikke betale, og spørgsmålet er om forpligtelsen er overgået til den nye ejer. ØL: U V Havde man støttet det på reglerne om udlejers renholdelse, havde der ikke været tvivl, men det var jo i dette tilfælde tilkendt efter de almindelige regler. Kravet kunne godt gå videre til den nye udlejer. men nok grundet i at de ikke havde anlagt den første sag korrekt. lidt tvivlsom (Henrik mener at dommen er udtryk for social beskyttelse). Lejere har et økonomisk krav mod udlejer. Forrentet efter renteloven. Sagsomkostninger. Lejers tingsretlige beskyttelse 3

4 Naturlige accessorier også beskyttet Udlejer betaler ikke. Lejer foretager udlæg tinglyses ikke. Inden tvangsauktion kommer der ny ejer. ekstinkverer udlæg Omkostninger ved forgæves udlæg mod tidligere ejer er ikke omfattet af beskyttelsen efter LL 7, stk. 1 kan ikke gøres gældende mod ny ejer uden tinglysning, og udlægget ophæves hvad angår disse omkostninger. Da renter og sagsomkostninger er accessorier til kravet om tilbagebetaling af depositum, nyder de beskyttelse efter lejelovens 7, stk. 1, og udlægget stadfæstes for så vidt angår disse beløb. U H Tilbagebetaling af for meget betalt leje. EL 6 om beskyttelse af depositum og forudbetalt leje er beskyttet når de maksimalt udgør 6 måneder. Kan alle beløbsmæssige krav så forstås således at kravet begrænses til maks. 6 mdr.? TBB V Nej, er der en lejer der har betalt for meget leje, i lang tid, kan han godt anlægge sag mod den nye ejer, selvom det er over 6. mdr. Erstatning ved opsigelse. Erstaningskrav også beskyttet. Der ligger nogle særlige bestemmelser i erstatningsbestemmelserne omkring sikkerhedsstillelse for at man får erstatningen. Denne sikkerhedsstillelse går den forud for EL 6, således den ikke er beskyttet mod enhver uden tinglysning, hvis ikke man har foretaget sikkerhedsstillelsen? Nej jf. VL Da det direkte følger af loven at man har ret til erstatning og derfor er dette også beskyttet mod enhver uden tinglysning. Et svarskrift indeholdende en selvstændig påstand om erstatning efter EL 66 i forbindelse med en opsigelse kunne tinglyses, jf. EL 6, stk. 2, og TL 12, stk. 4. Ikke beskyttede rettigheder Rettigheder som ikke følger af EL s regler, men som derimod støttes på aftale, kan ekstinkveres af TL 1, og er altså ikke beskyttet af EL 6. Modstykket hertil er, at lejer kan kræve disse tinglyst ved aftalens indgåelse. Hvilket følger af dansk rets almindelig regel, om at den, der har en ret over fast ejendom, kan kræve retten tinglyst, jf. TL 1. Yderligere depositum dvs. udover ½ år. Bedre afståelse end EL 55 Lejefredning At lejen ikke kan reguleres, f.eks. efter EL 13. Særlige reguleringsklausuler Konkurrencebeskyttelse har man ikke i henhold til loven. Uopsigelighed Retten ligger ud over lejelovgivningens system og er derfor ikke beskyttet. Det følger direkte af loven, at man kan indgå tidsbegrænsede lejeaftaler med uopsigelighed. Spørgsmålet er, om L s ret er beskyttet? Det er den ikke, da uopsigeligheden forudsætter en aftale herom, der går udover loven. Aftalen er derfor ikke beskyttet. U V Lejers tingsretlige beskyttelse 4

5 Tidsbestemt leje er en aftale, men med loven fastsat virkning (uopsigelighed i perioden). Ikke beskyttet pga. forudsætning om aftale. Uopsigelighed i tidsbegrænset lejemål ikke beskyttet imod enhver efter LL 7. Den deklaratoriske uopsigelighed er selvfølgelig beskyttet, men her tænkes på den aftale, man har om uopsigelighed, hvor U ikke kan gøre de almindelige opsigelsesgrunde i EL gældende. Retsvirkning af ekstinktion lejers rettigheder TL 3 Tåleperiode Har man en L, der mister sine rettigheder, da disse ikke er beskyttet af EL 6, da vil de være beskyttet af TL 3, der giver en materiel beskyttelse på sædvanlige tidsvilkår. I praksis som ny ejer, må man tåle, at lejeren har rettigheden i den almindelige periode. Dette gælder selvom man har ekstinkveret lejers rettigheder. Er den indtrædende udlejers ekstinktion af lejers rettigheder misligholdelse? Ekstinktion kan opfattes som misligholdelse Problemstillingen: Ekstingverer eller fortrænger indtrædende U prioritetsmæssigt L s rettigheder, da er der ikke nogen pligt til ekstinktion U kan vælge at respektere L s ret. Vælger U at ekstingvere, så kan L nok påberåbe sig misligholdelse fra U s side. Depositum m.v. L kan nok gøre misligholdelsesbeføjelser gældende - hæve og flytte (dog ikke kræve erstatning af ny U). Krag-Jespersen: er i tvivl om gyldigheden af dette. Henrik mener, at der er tale om misligholdelse. Gør det sig gældende, bedres lejers rettigheder markant. EL 6, stk. 1, 2. pkt. - depositum, forudbetaling, indkud m.m. Beskyttet mod enhver uden tinglysning Så længe det samlet < ½ års leje. Modtagne midler indgår i udlejers almindelige formuemasse Er det betænkeligt? Tjaa Det er irriterende for L, hvis U går ned økonomisk. L er dog beskyttet efter EL 6 og dermed får sine penge en eller anden dag kravet fortabes ikke. Rettigheder, der kan hævdes uden tinglysning, kan gøres gældende på tvangsauktionen. Fortabelse af rettigheder Passivitet Der skal typisk meget til. Passivitetsgrundsætningen er et supplement til forældelsesreglerne og adskiller sig herfra ved, at den forløbne tid ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at retsfortabende passivitet indtræder. Forældelse Almindelige forældelse 3 år med suspensionsmulighed i op til 10 år. EL 6, stk. 2 Lejers krav skal være gjort gældende inden 1 år fra ophørstidspunktet. Lejers tingsretlige beskyttelse 5

6 Knytter sig alene til den beskyttelse der ligger i stk. 1 Gælder kun ved ejerskifte. Lejerettens prioritetsmæssige stilling Tinglyste rettigheder Indgår i prioritetsstillingen efter tidspunktet for tinglysning, jf. almindelige regler. Utinglyste rettigheder UP: Står sidst. (Praktisk tilgang, fordi alle panthaverne ikke kender til disse). Modif.: Et særligt grundlag for tinglyste rettighedshaveres respekt Ond tro/kendskab. F.eks. den utinglyste lejeret, hvor der ikke kan ske ekstinktion af prioritetsstillingen, EL 6. Et sådant særligt grundlag vil ofte give cirkulære prioritetsstillinger. Utinglyste rettigheder ekstingveres derimod ikke automatisk, blot fordi de er utinglyste. Tvangsauktionen Kræver at der er konkurrerende rettigheder. Ellers bliver de blot prioritetsmæssigt fortræng til sidstepladsen. RPL 573, stk. 1 Rettigheder beskyttet efter EL 6 skal overtages af køber. Eks.: Hæftelser: I: tinglyst et pantebrev på kr. II: tinglyst et pantebrev på kr. Byrder: III: er der tinglyst Lejekontrakt A IV: er der tinglyst Lejekontrakt B V: er der tinglyst en færdselsret Utinglyst: VI: En lejekontrakt C, som der ikke kendes af de tinglyste hæftelser eller byrder. Efter denne bestemmelse vil den utinglyste lejekontrakt og de tinglyste overtages af den nye køber uden for budsummen, dvs. ejendommen på tvangsauktion bliver opråbt med de pågældende byrder, således man kan tage stilling til det ved afgivelse af bud. RPL 573, stk. 2, 1. pkt. Rettigheder uden nævneværdig betydning for budsummen overtages uden videre. Fogedretten har et skøn der skal ikke meget til for at fogedretten må skønne at byrden har betydning. Anvendes på de fleste auktioner, hvor det er ret åbenbart, at retten ikke har nogen betydning for budsummen. RPL 573, stk. 2, pkt. Alternativt opråb. Alternativt opråb Først opråbes ejendommen med pligt til at overtage alle byrder. Får alle forudprioriterede ikke dækning, opråbes ejendommen til salg med den dårligst prioriterede byrde Lejers tingsretlige beskyttelse 6

7 kapitaliseret. Ved lejekontrakter kapitaliseres selvfølgelig kun de rettigheder, der går udover loven. Opnås heller ikke her dækning til alle forudprioriterede opråbes ejendommen til salg med den næst dårligst prioriterede byrde kapitaliseret. Kapitalisering af byrder Byrder kapitaliseres efter dansk rets almindelige regler (om erstatning) til byrdens værdi for den berettigede. Dermed er vurdering helt anderledes end vurderingen efter RPL 573, stk. 2, 1. pkt. Retsvirkning af bortfald Rettigheder bortfalder ved hammerslag ved endelig auktion. Forpligtelser efter lejekontrakter bortfalder dog ikke. Udlejer har dog en tåleforpligtelse efter TL 3. Relevant materiale Pensum Lejeret 1, Halfdan Krag Jespersen, 1989, side Depositum, forudbetaling og indskud, Festskrift for Dansk Selskab for Boligret, Halfdan Kragh Jespersen, 1996 Anbefalet materiale Karnov. Fås bl.a. i et særtryk med leje- og boliglove. Lejers tingsretlige beskyttelse 7

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 27. NOVEMBER 2012 LEJERENS STILLING VED TVANGSAUKTION - EN BEHANDLING AF LL 7 OG ELL 6 præsen TATION 1 INDLEDNING Lejelovgivningen yder en tinglig beskyttelse af lejerens rettigheder:

Læs mere

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs

Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession. When a tenant moves out and a landlord succession occurs Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession When a tenant moves out and a landlord succession occurs af MARI BECH Afhandlingens formål er at afklare, hvad en fraflyttende lejers retsstilling er,

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen

Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen Et par bemærkninger om erhvervslejemål i konkurs. John Peter Andersen En af de tidligste opgaver, som en midlertidig bestyrer bliver stillet overfor ved virksomhedskonkurs, er spørgsmålet om fallentens

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Aktivitetsoverdragelse

Aktivitetsoverdragelse Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktivitetsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge sider

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere