Åbent referat til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Brian Franklin

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Godkendelse af udbudsmateriale til voksenbleer mv behandling af budgetforslag Indstilling vedr. halvårsregnskab Halvårsopgørelse for kontrolenheden Tagenshusgrunden, opførelse af 55 almene plejeboliger med tilknyttet serviceareal og opførelse af 35 almene familieboliger Servicearealer til plejeboliger på Tagenshusgrunden - Godkendelse af rådighedsbeløb Udlån af plader til valgplakater Fastsættelse af arbejdsklausuler i Tårnby Kommune Advarsel til medarbejder - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Kastrupgårdsamlingen - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat nattilladelse til Bodega Papillon - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/11040 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen 2

4 2. Godkendelse af udbudsmateriale til voksenbleer mv. Åben sag Sagsnr.: 11/16700 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Tårnby Kommunes indkøbsaftale vedr. voksenbleer mv. blev sendt i udbud i Der kom kun et bud, hvorfor udbuddet blev aflyst. Efterfølgende er markedet analyseret og udbuddet udsendes nu igen med mindre ændringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnbys Kommunes indkøbsaftale vedr. voksenbleer mv. blev sendt i udbud i Der kom kun et bud, hvorfor udbuddet blev aflyst. Efterfølgende er markedet for voksenbleer blevet analyseret og det vurderes på den baggrund, at der pt. ikke er grundlag for at ændre væsentlig i udbudskriterierne. Udbuddet udsendes derfor igen med mindre ændringer. Ændringer består dels i tilpasning af krav til længden og sugeevne for bleerne, således at kravene stemmer overens med produkter på markedet. Derudover er der indsat et krav om, at kommunen skal have mulighed for at afprøve nye arbejdsgange på området i en afgrænset periode på enkelte plejehjemsafdelinger/distrikter i hjemmeplejen. Arbejdsgangene vil have fokus på procedure, som giver færre lækager i forbindelse med brugen af bleer samt bedre ergonomi for personalet. Det er i udbuddet ikke specificeret, hvorledes afprøvningen skal foregå. Det vedlagte EU-udbudsmateriale er udarbejdet af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med plejehjemmene og Hjemmeplejen samt Servicecenteret. LOVGRUNDLAG Europaparlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF. 3

5 ØKONOMI Det forventes, at budgettet for bleer fastholdes ved indgåelse af ny kontrakt. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget, at det fremsendte udbudsmateriale godkendes. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. 1. behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 12/3440 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2014 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Budgetforslag 2014 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 5

7 4. Indstilling vedr. halvårsregnskab 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/13905 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger over sommeren. Det forventede regnskab er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på 3,4 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med merforbrug på driften på 11,9 mill. kr., mindreforbrug på anlæg på 9,9 mill. kr., mindreindtægter vedr. tilskud og udligning på 3,8 mill. kr., merindtægter vedr. skatter på 2,1 mill. kr., samt mindreindtægter vedr. renter på 3,3 mill. kr. Det forventede regnskabs betydning for servicedriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 8,7 mill.kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller at - Det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAG Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab 2013 ( /13) Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2013 ( /13) Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2013 ( /13) 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /13 2 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /13 3 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - Halvårsregnskab /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 7

9 5. Halvårsopgørelse for kontrolenheden Åben sag Sagsnr.: 13/18910 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ På Økonomiudvalgsmødet den 24/ tog Økonomiudvalget kvartalsopgørelse for kontrolenheden for 1. kvartal 2013 til efterretning. Vedlagt fremsendes halvårsopgørelse for perioden 1/1 30/ for kontrolenheden. Kontrolenheden har for perioden 1/1 30/ udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i perioden 1/1 30/ modtaget 103 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset og fra SKAT. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlig forsørger: Modtaget 42 sager. Færdiggjort 32 sager. I 29 sager var udbetalingen korrekt. 3 sager har indbragt kommunen en årlig besparelse på kr ,52 i økonomisk friplads, som er en 100 % kommunal udgift. Der afventes tilbagemelding fra Udbetaling Danmark vedr. boligsikring og børnetilskud vedr. disse sager. 10 sager er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbeltforsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp: Modtaget 42 sager. Færdiggjort 38 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,11. Færdiggjort 1 sag med en årlig besparelse på kr ,72. Færdiggjort 1 sag med at der fremover udbetales kontanthjælp mod tilbagebetaling kr ,- månedligt frem for uden tilbagebetaling. Borger afventer udbetaling af arv. 2 sager er under fortsat behandling. Henvendelser vedr. dobbeltforsørgelse, hvor borgeren har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge: Modtaget 6 henvendelser. Færdiggjort 5 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,01. Færdiggjort 1 sag med, at borger raskmeldte sig og med en årlig besparelse på kr ,- Borgeren drev selvstændig virksomhed ved siden af sygedagpengene. Henvendelser vedr. bopælsmæssig tilknytning: Modtaget 13 sager. 8

10 Færdiggjort 11 sager med årlig besparelse på kr ,- 2 sager under fortsat behandling. Der er således for perioden en samlet besparelse på kr ,24 og et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,12. Derudover ydes der i 1 sag fremover kontanthjælp mod tilbagebetaling kr ,- månedligt. Derudover har kontrolenheden været med SKAT på uanmeldt besøg hos 2 forretninger og 1 restaurant i forbindelse med anmeldelser om sort arbejde. Den ene sag bevirkede en årlig besparelse på kr ,72 i en enkelt kontanthjælpssag, den anden sag bevirkede ingen besparelse og den tredje sag er fortsat under behandling i kommunen. I juni 2013 deltog kontrolenheden sammen med FAIRPLAY- samarbejdet i en aktion på Dragør Marked. Kontrolenheden antraf 1 kontanthjælpsmodtager, og denne oplysning blev overdraget til Jobcentret. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget, at halvårsopgørelsen for kontrolenheden tages til efterretning. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 9

11 6. Tagenshusgrunden, opførelse af 55 almene plejeboliger med tilknyttet serviceareal og opførelse af 35 almene familieboliger Åben sag Sagsnr.: 09/1042 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ På møde den godkendte Økonomiudvalget skema B for etape 3 og 4, byggeri af plejeboliger, serviceareal og almene familieboliger. Boligorganisationen Tårnbyhuse har nu fremsendt byggeregnskab (skema C) for plejeboliger, serviceareal og almene familieboliger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Anskaffelsessummen for de 55 plejeboliger udgjorde efter skema B kr. Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema C kr. Anskaffelsessummen for det tilhørende serviceareal udgjorde efter skema B kr. Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema C kr. Anskaffelsessummen for de 35 almene familieboliger udgjorde efter skema B kr. Anskaffelsessummen udgør i henhold til skema C kr. Byggeriet er således i alt blevet kr. billigere i forhold til skema B. Tårnbyhuse oplyser, at årsagen til dette er, at man under indtryk af den økonomiske krise og et heraf afledt fald i nybyggeriet har været i stand til at indgå meget fordelagtige aftaler med entreprenørerne. Regnskabet er blevet revideret af Revisionsinstituttet, som har afgivet erklæring om, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om støtte til almene boliger. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

12 ØKONOMI Kommunen har ved godkendelse af skema A i henhold til lov om almene boliger påtaget sig garanti for realkredit lån til byggeriet. BRF kredit har beregnet kommunens garanti til 69,4 % af restgælden for plejeboligerne ( ved indberetning af byggeregnskab er gælden kr svarende til lånebeløbet.). Garantien for familieboligerne udgør 63,97 % af restgælden (ved indberetning af byggeregnskab er gælden kr. svarende til lånebeløbet). Kommunen har ved godkendelse af skema A påtaget sig at yde grundkapitallån på 7% af anskaffelsessummen. For plejeboligernes vedkommende udgør lånet således kr. For familieboligernes vedkommende udgør lånet kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, At godkende byggeregnskabet for Falhøj(Tagenshus) for plejeboliger, familieboliger og serviceareal med en anskaffelsessum på henholdsvis kr., kr. og kr. i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra Tårnbyhuse /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 11

13 7. Servicearealer til plejeboliger på Tagenshusgrunden - Godkendelse af rådighedsbeløb Åben sag Sagsnr.: 13/17352 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ I forbindelse med den nu afsluttede opførelse af plejeboliger på Tagenshusgrunden på Falhøj, er der til etablering af servicearealer godkendt en anlægsbevilling på i alt kr. Bevillingen fordeler sig med kr. til anskaffelse af servicearealerne og kr. til inventar og teknisk udstyr. Til den endelige afregning med boligselskabet, der har stået for byggeriet, samt forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealerne, er der behov for godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med den nu afsluttede opførelse af plejeboliger på Tagenshusgrunden på Falhøj, er der til etablering af servicearealer godkendt en anlægsbevilling på i alt kr. Bevillingen fordeler sig med kr. til anskaffelse af servicearealerne og kr. til inventar og teknisk udstyr. Økonomiudvalget godkendte den skema B for henholdsvis plejeboliger, serviceareal og almene familieboliger. For så vidt angår servicearealerne er der godkendt en anskaffelsessum på kr. ekskl. udgift til inventar. Boligorganisationen Tårnbyhuse har nu fremsendt byggeregnskab (skema C) for servicearealerne. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. Servicearealerne er således blevet kr. billigere i forhold til skema B. Herudover er det i forbindelse med gennemgangen af regnskaberne konstateret, at anskaffelsessummen i såvel skema B som skema C er opgjort inkl. moms. Etableringen af servicearealer til plejeboligerne forventes at beløbe sig til følgende (ekskl. moms): Betaling til Tårnbyhuse kr. Arkitekthonorar m.v kr. Restbetaling til Tårnbyhuse kr. (2013) Inventar og teknisk udstyr kr kr. Tilbagebetaling fra Tårnbyhuse for inventar og teknisk udstyr kr. (2013) Tilskud fra Staten til etablering af servicearealer til plejeboliger kr. (2013) I alt nettoudgift kr. 12

14 Tårnby Kommunes betaling til boligselskabet skulle have været afsluttet i 2011, men på grund af byggeriets forsinkelse (bl.a. på grund af brand), er slutafregningen først modtaget i juli Der er ikke afsat rådighedsbeløb på Budget 2013 til ovennævnte udgifter og indtægter. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at der på anlægskonto nr , Udgift til servicearealer til plejeboliger på Tagenshus, for 2013 godkendes og frigives rådighedsbeløb på henholdsvis kr., kr. og kr. (i alt nettoindtægt på kr.). BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ændring af rådighedsbeløb vedr. servicearealer til plejeboliger /13 2 Åben Ændring af rådighedsbeløb vedr. servicearealer til plejeboliger /13 3 Åben Ændring af rådighedsbeløb vedr. servicearealer til plejeboliger /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Udlån af plader til valgplakater Åben sag Sagsnr.: 12/3131 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ På grund af en ændring af vejlovgivningens bestemmelser om partiernes ret til ophængning af valgplakater uden forudgående ansøgning om tilladelse, blev den tidligere gældende valgplakataftale mellem kommunen og partierne suspenderet i 2011, og helt afskaffet i Kommunen har et lager på ca plader til valgplakater, som ligger på Driftsområdets lager. Ved folketingsvalget i 2011 fik de opstillingsberettigede partier, der hidtil havde været tilsluttet valgplakatordningen med kommunen, tilbud om, mod betaling af 15 kr. pr. plade i depositum, at låne op til 100 af kommunens træplader til opklæbning af valgplakater. Partierne fik samtidig tilbud om at få stillet et lokale og bordplads til rådighed for opklæbningen, efter nærmere aftale med Driftsområdet. Denne ordning fungerede upåklageligt ved folketingsvalget i 2011, og flere partier har nu forespurgt, om det er muligt at tilbyde partierne en tilsvarende ordning i forbindelse med kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalget den INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at samtlige partier og lister, der opstiller ved kommunalbestyrelsesvalget i Tårnby den , får tilbud om lån af op til 100 plader, mod betaling af et depositum på 15 kr. pr. plade, samt tilbud om at få stillet et lokale og bordplads til rådighed for opklæbningen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Fastsættelse af arbejdsklausuler i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 13/3802 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Der har i gennem en årrække været meget fokus på social dumping herunder om reglerne i ILO-koventionen nr. 94, som fastsætter, at ved statslige byggerier er der krav om, at byggeriet skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. ILO-konventionen gælder ikke for kommunerne, men det henstilles, at kommunerne indsætter samme arbejdsklausuler, som gælder for statslige kontrakter på dette område. Tårnby Kommune har også arbejdet med arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægskontrakter samt ved visse kontrakter om tjenesteydelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det følger af ILO-konventionen nr. 94, som i dansk ret er blevet gennemført ved cirkulære nr. 115 af 27. juni 1990, at alle statslige myndigheder pålægges at indsætte arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejde, hvorefter leverandørerne skal sikre de ansatte en løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Med hjemmel i ILO-konventionen nr. 94 har kommunen mulighed for at benytte arbejdsklausul, som skal angives i udbudsmaterialet eller i bekendtgørelsen, at der i den endelige kontrakt med den valgte leverandør vil blive indsat en arbejdsklausul. Anvendelse af arbejdsklausul i kontrakten kan ikke ske helt generelt. Det er vigtigt, at det ved hvert enkelt udbud konkret overvejes, om en arbejdsklausul er proportional og relevant. Det betyder, at arbejdsklausulen ikke må være for byrdefuld i forhold til den udbudte opgave, og må ikke indebærer forskelsbehandling og konkurrencebegrænsning. Det anbefales, at der i kommunens udbudsmateriale og kontrakter med hjemmel i ILOkonventionen nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold indsættes følgende arbejdsklausul: 1 Formålet med arbejdsklausulen er at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren/entreprenøren af de udbudte opgaver. 1, stk. 2. Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst, skal leverandøren/entreprenøren og evt. underleverandøren/underentreprenøren overholde denne. Hvis de ansatte ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må disse ikke stilles mindre gunstige med hensyn til de vilkår, der gælder arbejdstagere, som i 15

17 Danmark udfører tilsvarende arbejde og som har en kollektiv overenskomst. 1, stk. 3. Leverandøren/entreprenøren skal på kommunens opfordring oplyse alle ansættelsesvilkår for leverandørens/entreprenørens ansatte. Leverandøren/entreprenøren skal på tilsvarende måde oplyse alle ansættelsesvilkår for underleverandørens/underentreprenørens ansatte. 2 Dokumentation skal være kommunen i hænde senest 5 arbejdsdage efter opfordringens modtagelse. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, bliver det betragtet som en misligholdelse af kontrakten. 2, stk. 1 Misligholdelsen nævnt i 2, kan medføre, at kommunen kan kræve en bod på 5 pct. af kontraktværdien. Kommunen er berettiget til at modregne boden i den førstkommende udbetaling til leverandøren/entreprenøren efter bodens forfaldsdato. Formålet med at tilføje evt. underleverandør/underentreprenør er det såkaldte kædeansvar, som indebærer, at de overordnede leverandør/entreprenør er ansvarlige for mangelfuld overholdelse af aftaler hos underleverandør/underentreprenør. Dokumentation fra leverandøren/underleverandøren kan f.eks. være i form af lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakt m.v. LOVGRUNDLAG ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at godkende forslaget om fastsættelse af arbejdsklausuler. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 16

18 10. Advarsel til medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2507 Sagsansvarlig: TPE.OF 17

19 11. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2733 Sagsansvarlig: khn.of 18

20 12. Kastrupgårdsamlingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/19047 Sagsansvarlig: sol.uk 19

21 13. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2314 Sagsansvarlig: mbv.of 20

22 14. Fornyelse af alkoholbevilling samt fortsat nattilladelse til Bodega Papillon - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/293 Sagsansvarlig: cel.of 21

23 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20792 Sagsansvarlig: mja.of 22

24 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/22118 Sagsansvarlig: mko.of 23

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere