Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan?"

Transkript

1 Supplement 14 Samarbejdspolitikeres vor hærledelses gerninger fra 29. august 1943 til befrielsen? Hvem gjorde hvad? Hvorfor? Hvordan? En entydig besvarelse af disse spørgsål ligger uden for min formåen, da arkiver har været lukket, og kun været tilgængelige for historiefrisørere. En vigtig kilde er Bests dagbøger, men igen er jeg henvist til gætteri, da der ikke foreligger mødereferater. Men vigtige indicier er mødedatoer før skelsættende begiivenheder indtræffer og endelig og ikke mindst, hvem optræder som gæster hos den rigsbefuldmægtige. 404 Et enkelt eksempel ovf. fra et møde på hotel eller kro i Lyngby. Formiddag i Dagmarhus Morgenmøde med medarbejdergruppe 1, Møder med: Major Dr. Müller. Landesgruppenleiter Dalldorf. Skibsfartskyndig Duckwitz, SS-Obergruppenführer Pancke, SS-Standartenführer Bovensiepen. SS- Sturmbannführer Dr. Hoffmann. Middag hjemme. Samtale med Direktør Svennigsen. Eftermiddag i Dagmarhus. Møder med: Fhv. Statsminister Buhl, Duckwitz, Major Dr. Müller, Major Dr. Dyrssen. SS-Obergruppenführer Pancke, Oberleutnant Mayr, SS-Oberführer Dr. Kröger, SS-Sturmbannführer Boysen, Aften: SS-Standartenführer Bovensiepen hos mig. Modstandsbevægelsens finansiering Grundtvigsplanen stiftes i Stockholm i 1942; danske firmaer indbetaler beløb, som overføres til England til finansiering af bl.a. faldskærmsfolkene (kaninerne). Pengene administreres af S.O.E. (Special Operations Executive) Efter krigen betaler den danske stat 5 6 mil. kr. til England for at dække udgifter ved nedkastninger. Udgifterne til flytransporterne var de største. 1

2 I juni og september 1944 udbetales henholdsvis 10 og 20 mil. kr. via Socialministeriet illegalt til Arbejdsgivernes Hjælpefond stiftet ; beløbene administreres af en af landets hovedbanker. Hvorledes er disse penge brugt? Hvilke kriterier blev fulgt ved fordelingen og ikke mindst af hvem? Til hvem? Til hvad? Oktober 1943 frigiver tyskerne højtuddannede danske officerer fra internering. Disse krigskarle blev interneret af tyskerne på et tidspunkt, hvor de vurderedes som en fare for tyskerne i tilfælde af invasion. Mærkværdigvis falder frigivelse, fornyet udbetaling af løn til disse officerer sammen med officerernes troskabsløfte til Den lille Generalstab om at afholde sig fra aktiv modstandskamp. Tilfældigt? Hvorfor øste Arbejdsgivernes Hjælpefond ikke penge i smededrengenes lommer? Sabotørerne havde slunkne maver og røven ud af bukserne. I denne periode købte BOPA sprængstof af tyskerne. I denne periode sultede flere af BOPAs sabotører. I denne periode var vi flere, som stillede sulten på skarpt bevogtede tyske hoteller. I denne periode bestod min morgen, middags- og aftensmad af rå havregryn med vand, jeg havde ikke råd til mælk. I en periode på 1½ år forfulgt af dansk og tysk politi, må jeg og Lille Svend dele den hjælp, vi fik ved indsamling på vore arbejdspladser kr. til deling om måneden. Først i november 1944 optræder jeg på en lønningsliste med kr. pr. måned. Disse penge stammede fra DKP s salg af Niels Ebbesensmærker på arbejdspladserne. En BOPAsabotør, Erling Sørensen kaldet Frank fortæller, at han, som er flygtet fra Falster til København, har fået illegalt logi hos en familie, hvor hans «nasseri» er blevet så belastende, at han må tage arbejde som bagerikarl. Frank måtte melde afbud til flere aktioner, han skulle lige ud at tjene lidt småmønt, så børnene, hvor han boede, kunne få leverpostej på brødet. Situationen er mere end barok. BOPAs medlemsskare har på dette tidspunkt næppe været på mere end mand. På landsplan har tallet af aktive modstandsfolk ikke på noget tidspunkt oversteget 1.000, hvad er det i promille af hele den danske befolkning? En økonomisk håndsrækning fra det offentlige havde næppe væltet statsbudgettet. 2

3 Oktober 1943 Buhl (hvorfor skrev Scavenius ikke?) skriver til sin svenske kollega, P.A. Hansson, som for øvrigt bl. a. tillod tyske troppetransporter og som stillede flyvepladser til rådighed for at lette tyskernes besvær med at nedkæmpe og besætte Norge. Han var manden, der tillod tyske divisioners transit til Finland, således at man derfra kunne angribe Leningrad. Han havde den rette forståelse, han var en god socialdemokrat på højrefløjen; ham beder Buhl om hjælp til hvad? Buhl bad ganske enkelt Sverige være ham behjælpelig med oprettelsen af et dansk politikorps (Brigaden), som kunne beskytte og sikre ham og hans venner magten, mod de fæle, forvildede unge i modstandsbevægelsen, når tyskerne havde kapituleret. Når Buhl ønskede et politikorps, udtrykte han da samtidig sin vurdering af det danske politis hidtidige loyalitet overfor samarbejdspolitikerne? Denne vurdering er måske den mest præcise angivelse af politiets rolle, indsats eller mangel på samme, medens der var en krig. 1. Hvad var Frihedsrådets formål med Brigaden? 2. Hvad var statsminister Buhls? 3. Hvad var Den lille Generalstabs? (Hærens?) ad. 1. Tænk lige på, at alle Brigadens medlemmer var modstandsfolk, som var flygtet til Sverige. Brigaden var udrustet og trænet til, at dens mandskab kunne bistå, hvis og såfremt kampe skulle opstå i forbindelse med befrielsen. Brigaden bestod af mand, svært bevæbnede og trænet til indsættelse, skulder ved skulder med deres kammerater i Danmark, som de jo kun nødtvungent havde måttet forlade. De troede, at de skulle deltage i de kampe, der kunne opstå ved Danmarks befrielse fra det tyske terrorregime. Således opfattede den menige soldat og dens officerer Brigadens formål. Længe efter krigen blev Buhls breve til den svenske statsminister offentliggjort, de havde været svære at finde under gulvtæpperne, men der udbrød et ramaskrig blandt Brigadens folk, de følte sig med rette bedraget. ad. 2. Frygtede Buhl de lange knives nat? En dom for landsforræderi? Måske at blive sat uden for døren? Afslører Buhls brev til den svenske statsminister og hans andre manipulatoriske handlinger at: Han med næb og klør ville bevare magten? Han ville forhindre de nye kræfter i vort samfund, som modstandsbevægelsen og de folkelige oprør var udtryk for, i at få indflydelse og dermed del i magtapparatet? ad. 3. Den lille Generalstabs formål var ensidigt at bekæmpe og forhindre de progressive kræfter i arbejderbevægelsen i at få indflydelse. 3

4 Samarbejdet mellem politikere og hærens øverstbefalende var derfor gnidningsløst. Interessant ville det være at få kendskab til Buhls dagbog, for måske har han gjort sig de samme overvejelser som hans justitsminister, stikkeren Thune Jacobsen, der flygtede til Sverige og fik asyl. Buhl går i tænkeboksen; måske er det ikke for sent at sætte vand over til endnu en rævekage. Som jeg senere vil vise, må Buhls mål have været udslettelsen af alle aktive modstandsfolk, ikke kun kommunisterne. De pæne folks børn i Holger Danske var med i kalkulationen. December 1943; Buhl får anbragt den overfor samarbejdspolitikerne loyale General Gørtz i Den lille Generalstab. Frihedsrådets kontaktmand bliver socialdemokraten Frode Jacobsen. Brikkerne er ved at være på plads. Smart? Gestapochef og SS-Sturmbannführer Hoffmann oplyser på side 111 i Okänd Arme. (OA) (Bogen er af ukendte årsager ikke udgivet i Danmark.) Afskrift «Men også det danske socialdemokratiske parti, som hidtil i det (längsta) = forgangne har samarbejdet med okkupationsmagten, anså nu tiden for at være inde til at tegne en dobbeltforsikring i Storbritannien og tage intim kontakt med den danske modstandsbevægelse for at sikre, at de ikke efter krigen skulle stå til ansvar for tidligere tyskvenlighed. Gennem en forbindelsesmand, som var søfartsekspert hos dr. Best (Duckwitz AaS ) byttedes informationer og advarsler. Dr. Best afslørede dagen for aktionen mod jøderne, og derved blev «kun» 477 jøder deporteret til Theresienstadt i stedet for Hedtoft besøgte den rigsbefuldmægtigede, krigsforbryderen dr. Werner Bests højrehånd, nazisten Duckwitz. Socialdemokraten (Hans Hedtoft) rapporterede til gengæld om sine forbindelser til modstandsbevægelsen og de allierede. Endog militære grupper indenfor modstandsbevægelsen forsøgte lige før krigsafslutningen at tilbyde visse efterretninger i bytte mod, at tyskerne likviderede kommunistiske modstandsgrupper. Det var kun i Belgien, at man i lignende omfang lykkedes med det diplomatiske mesterstykke at samarbejde på to adskilte planer. Ovenstående oversigt er nødvendig for at man skal forstå den danske modstandsbevægelsens opståen og udvikling.» Afskrift slut. Man byttede informationer. Hvilke informationer afleverede Hans Hedtoft? OA si 121 «Mod slutningen af krigen forekom styrkeforholdene indenfor modstandsbevægelsen så betænkelige for nogle af officersgrupperne, at de til og med indlod sig på underhåndsforhandlinger med okkupationsmagten for at få våben eller tysk hjælp til at knuse de kommunistiske modstandsgrupper.» Afskrift slut. 4

5 Den skæve Våbenfordeling Hjalfsagens forløb Historikeren dr. Hæstrup havde i sin bog: «Den hemmelige alliance» beskrevet Den skæve Våbenfordeling. Hjalf følte sig krænket og svarede i en pjece. Den fik imidlertid ikke den ønskede virkning, men rejste en storm af protester, idet Hjalf indrømmede, at han i snævert samarbejde med Gørtz blot havde pareret ledende politikeres ordrer og brudt aftalen med Frihedsrådet om en ligelig fordeling af kampmidlerne. Journalisten Erik Nørgård skrev ret mange artikler i Politiken og Information, og dokumenterede yderligere forræderiet i hele tre bøger. Land og Folk skrev også, men strammer anklagerne til at omfatte landsforræderi og mord. Det ender med en injuriesag mod arbejderbladet Land og Folk og ikke som man skulle have forventet mod Hæstrup, Information og Erik Nørgård. Ingen kunne være i tvivl om, at antikommunist og forhenværende medlem af nazistpartiet Schjødt-Erichsen rejste injuriesagen med det primære formål at skade Danmarks Kommunistiske Parti mest muligt. Alene erstatningsbeløbets størrelse vidner derom. En retssag blev ført ved by-, lands- og højesteret. Trods kvalificeret kritik af retshandlingerne har man aldrig foretaget en vurdering af, om dommene var et udtryk for, om man dømte efter politikernes uudtalte ønsker, og om domstolene havde handlet juridisk kvalificeret ud fra alment gældende retsprincipper. Ej heller har man foretaget en revurdering ved at sammenligne de afsagte domme i Danmark med Krigsforbryderdomstolen i Nürnbergs domme over samme tema: Nemlig om man kunne fralægge sig sit ansvar for forbryderiske handlinger ved at påstå, at man handlede efter ordre. 5

6 Krigsforbryderdomstolen i Nürnbergs dom var klar: At handle efter ordre fritager ikke for ansvar. At forholde sig passivt er også en handling og er strafbar Maskinpistoler overføres fra Sverige. 17,09,1944 til dec overføres stk. 9 mm. ammunition fra Sverige til Danmark til lager, til bedre tider. Januar 1945 til 23 marts 1945 igen overføres stk. 9 mm. Den lille Generalstab ved kaptajn Schjødt-Eriksen stod for organiseringen og fordelingen af kampmidlerne. To BOPAsabotører Ebbe Rørdam tv. og Kaj jensen th. mistede d. 23 arts 1945 livet i Brøndby i forsøg på at skaffe ammunition sammenlign datoerne. Er her tale om en strafbar handling? Landsforræderi? BOPA Brandts Jammersminde Brandt var langt fra den eneste, der påpegede, at der var kræfter som bevidst fordelte våben og materiel skævt; det vil sige, at Buhl, med sit slæng af officerer gemte materiel bort til «bedre» tider. Også i Frihedsrådet blev bedrageriet drøftet, der foreligger ordrette gengivelser af anklager for fusk. Hovedpersonerne var Gørtz, Hjalff og Schjødt-Eriksen. Holger Danske havde f. eks. privat finansieret købet af 425 svenske maskinpistoler, men de danske officerer fik spændt ben også for dette. Første maj 1945 fire dage før tyskerne kapitulerede Buhl sender en besked til Sverige via den svenske gesandt. Buhl vil være helt sikker på, at svenskerne har forstået hans budskab: 6

7 Svenskerne skal overholde den indgåede aftale, nemlig, at den danske brigade ikke må afgå til Danmark uden forudgående aftale (ordre) fra ham. Den svenske gesandts formulering af Buhl budskab var: «Kommunismen skulle i høj grad miste udviklingsmuligheder, hvis den tyske okkupation ophørte uden kamp.» Hvordan forstår du dette budskab? Ved hjælp af kugleramme og Hovedstadens blå regnebog får vi to muligheder: Medio april, 1945 Ole Lippmann får foretræde for statsminister Buhl og foreholder ham Englands misbilligelse af Den skæve Våbenfordeling, og gør Buhl hovedansvarlig. Lippmann kræver af Buhl, at han gør noget ved det her og nu. Det gør Buhl. I krigens sidste dage får BOPA for første gang våben udefra. Min bemærkning var: «Nåh! Kammerater, så er krigen forbi!» Altså har Buhl haft indflydelse og været den ledende figur i dette uhumske spil. Dette fremgår også af korrespondancen (håndskrevne breve) mellem de tre herrer, af retsreferater ved Landsret og Højesteret, og af Hjalfs bog: «Hæren under Besættelsens kår,» at de alle fulgte regeringens ordrer. (Buhls). Henvisninger til denne bog anføres som: VH med sidetallet. 1. Tyskerne ville ikke overgive sig, og det ville komme til kamp. Her forudså Buhl meget rigtigt, at de forvildede, unge også her ville gøre deres pligt. Dette ville tappe modstandsbevægelsen og især den folkelige del, den han helt fejlagtigt antog for at være prokommunistisk eller Moskvatro for blod. Dermed ville den være ude af spillet om magten. Brigaden kunne fra «lænestolene» i Sverige gå i land, vade tørskoet over deres kammeraters lig og sikre Buhl magten. 2. Hvis tyskerne mod forventning ville overgive sig uden kamp, havde han stadig Brigaden ubeskadiget i baghånden. Hvad kalkulerede Buhl med? Gestapochef og SS-Sturmbannführer Hoffmann skriver i ÖA si 122: «I februar 1944 forsøgte man derfor at få en gensidig våbenstilstand med det tyske sikkerhedspoliti. Da modstandsbevægelsens repræsentanter måtte indrømme, da de ikke havde nogen kontrol over de «vilde» modstandsgrupper, (BOPA og Holger Danske AaS) som sandsynligvis ville fortsætte sabotagen og likvideringerne af tyskere og tyskvenlige danskere, blev forhandlingerne resultatløse.» Citat slut. Man forsøgte uden held med Frihedsrådets accept at indføre stop for sabotager og likvideringer. Den senere socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen (kendt fra nedstyrtet USA fly i Grønland medførende Atom Brintbomber) skal på et tidspunkt have betegnet sabotører, som de «vilde»; 7

8 Kan gestapochef og SS-Sturmbannführer Hoffman have denne nedladende, særprægede og usædvanlige betegnelse fra fælles selskabelige sammenkomster? Den skæve våbenfordelings repræsentanters ihærdige forsøg på at få tyskerne til at udrydde «kommunistsvinene» passer som fod i hose med bestræbelserne på at slagte de københavnske sabotører ved Brigadens landsætning og ved de tyske kaserner. Brigadens landsætning I krigens sidste dage blev BOPAs afdelinger fordelt med specialopgaver til de forskellige afsnit i København, vi var jo de kampvante, vi var specialisterne, vi havde lugtet til krudtrøg. Alt var luftigt, romantikken lurede. Som en mellemopgave skulle vi sikre Brigadens landsætning, når vi nu alligevel havde cyklerne fremme. Brandt, KK, Uffe og Ib tager i forskellige hold til Helsingør for at rekognoscere. Niels og jeg cyklede til Nivå. Kronborg Uffe beretter: «Vi var tre, KK, Holger og jeg. Inde i København fik vi fat i en taxa og bad ham køre mod Hørsholm. Her blev vi på Kongevejen standset af en Hipospærring. Jeg viste min tyske våbentilladelse og Hipofolkenes leder trak mig lidt væk og formanede mig venligt om at gemme den godt væk, for den ville være farlig, når dagen kommer, og den kommer snart, sagde han. Lidt længere fremme stoppede chaufføren, for her var grænsen for, hvor han havde tilladelse til at køre. Han blev holdt op og da han var god nok, fortsatte han uden vrøvl mod Helsingør, hvor helt andre problemer uventet dukkede op. Man havde ikke set en taxa fra København i flere år, og den vakte derfor opsigt. Folk stimlede sammen, og det var det sidste af alt, vi ønskede. Det forøgede risikomomentet betragteligt. Chaufføren lovede at vente, og vi drog ud i byen, der vrimlede med tyskere. Kronborg, som vi skulle erobre var en stor fæstning og KK udbrød spontant: «Jeg vil ikke slås ihjel på krigens sidste dag» Vi var alle tre overbeviste om, at et angreb på Kronborg kun havde en udgang nemlig vor død. Hjemturen foregik uden problemer, og da vi om aftenen mødte Brandt, var denne overrasket over vort definitive nej.» Nivå Niels og jeg nød cykelturen langs Sundet til Nivå. Vor undersøgelse af forholdene tog ikke lang tid, dertil var befæstningen af bakkerne for overbevisende. Skyttegrave, bunkers, maskingeværreder, let og svært artilleri, samt minefelter var menuen. Det bedste, kampvante infanteri kunne ikke selv med svære våben overvinde denne fæstning, uden at der først var gennemført luftbombardement eller beskydning med svært artilleri. 8

9 Ingen tvivl i mit sind, et angreb betød selvmord. På vejen hjem drøftede vi udformningen af vor konklusion til Brandt og valgte en diplomatisk løsning. Når man havde gennemført en tæppebombning fra luften, efterfulgt af præcisionsskydning fra søen med svært artilleri i timer, så var der intet, vi hellere ville end at rydde op. Således uden at have konfereret indbyrdes nægter alle at begå selvmord. Holger Danske fik om opgave Ingeniørkasernen, hvor elitesoldater var garsioneret. Også de nægtede. For at fuldstændiggøre billedet af griseriet kun, at Brandt og Svend Schippers kaldet Aksel foreslog de militære eksperter landgang andre steder, bl.a. på Amager, men det havde ikke den store interesse. Vore chancer for at overleve ville dermed givetvis være for store. Under retssagen (Schjødt-Erichsen Land og Folk 1960) blev Brandt nægtet at afgive fyldestgørende vidneforklaring og nærmest latterliggjort. Børge Outze skrev i Information: «Man må vel forstå det sådan, at general Hjalf har forestillet sig, at Bopa Brandt og hans folk måtte snige sig ind på Kronborg med klude svøbt om fødderne og overrumple tyskerne ved at skære halsen over på de tyske vagtposter.» To officerer, Knud Skou og Erik Crone, som var tilknyttet transport af våben, opponerer forgæves mod den skæve fordeling og forsøger på egen hånd at bringe våben til de kæmpende grupper. Begge bliver af Hjalff og Schjødt-Eriksen betegnet som stikkere, og på ordre fra Schjødt-Eriksen skudt af Holger Danske folk. Skou dræbtes på stedet, Crone bliver såret, men undslipper i første omgang. Få dage senere arresteres han under omstændigheder, der mere end antyder, at danske stikkere er på spil, at der må have været en form for samarbejde mellem «danske» og tyske instanser. Tysk politi stoppede en sporvogn på Tietgensbroen i Kbh. og går direkte mod Crone med bemærkningen: «Deutsche Statspolizei: Sie sind Erik Crone, sie sind verhaftet.» Et «rygte» mellem fanger i Gestapohovedkvarteret går på, at Crone tilfældigt under sin arrestation på Shellhuset, i det tyske politihovedkvarter, ved 19 tiden genkender en person tilknyttet de «danske» officersgrupper. Crone blev henrettet før daggry. Kan forklaringen være, at Crone i live ville udgøre en trussel mod det dansk tyske samarbejde? Da denne oplysning ikke kan dokumenteres er navn på vidnet udeladt. De to ofre er nu begravet i Mindelunden, men det er ingen trøst, at de blev renset og nu ligger på en ærefuld plads, al den stund, at jeg ikke een, men mange gange under mine besøg på Bernadottegården har forsøgt at hyggesnakke og dermed trøste den ene af Skou og Crones banemænd, Eiliff. Lige til sin sidste dag levede han et liv i Helvede med samvittighedskvaler over at have bidraget til to kammeraters død der, som han, havde kæmpet for et frit Danmark. 9

10 Nogle af ofrene for den skæve våbenfordeling Victor Larsen; dræbt under afvæbningsaktion Martin Andersen; dræbt under afvæbningsaktion Gunnar Dahl; såret og arresteret under afvæbningsaktion, Gunnar var mellem de 11 fanger, der fik nakkeskudet Bjarne Hansen; dræbt under afvæbningsaktion Preben Gylche; dræbt under afvæbningsaktion Børge Heltby; dræbt under afvæbningsaktion Ebbe Rørdam; dræbt ved aktion mod ammunitionstog Kaj Jensen; dræbt ved aktion mod ammunitionstog Verner Sørensen dræbt ved aktion mod ammunitionstog Svend Jørgensen, dræbt under likvidering: patron klikker. (Knud Skou likvideres af modstandsbevægelsen, (Hjalffsagen). Erik Crone såres af modstandsbevægelsen (Hjalffsagen). Crone bliver stukket. Arresteres af Gestapo og henrettes. 2 modstandsfolk, faldskærmsfolk og 2 redningsfolk dræbes ved eneksplosionsulykke under forsøg på at fremstille sprængstof på køkkenbordet. (Thielesvej) Såret, skadet fysisk og psykisk Ole Ewé såret i ildkamp under afvæbningsaktion, Aage Staffe; BOPA-Gun sprænger i hånden under ildkamp. Ejliff; var en af aktørerne ved Knud Skous likvidering; Hertil kommer faldskærmsfolk og 142 emigranter arresteret, udleveret og dermed indirekte myrdet af dansk politi ved udlevering til tyskerne. Et ukendt antal allierede flyvere. Et mig ubekendt antal Holger Danske Folk. Tabene i det øvrige land skal lægges til. Hvis man som udgangspunkt tager antallet af sabotager på landsplan og sammenligner Københavnsområdet med provinsen, får man en indikator, der mere end antyder, at antallet af ofre for Den skæve Våbenfordeling er betydeligt højere, end jeg har kunnet gøre rede for her. Et andet medlem af Den lille Generalstab opfordrer også til mord på modstandsmand. I Nordjylland havde lederen Toldstrup organiseret et meldesystem, således at grupperne kunne gå i aktion indenfor få timer. Mod syd havde oberstløjtnant Bennike kommandoen og var underlagt Den lille Generalstab i hovedstaden. Han havde organiseret et meldesystem via London. Dette system havde en funktionstid på flere dage, når og hvis det fungerede. Effektiviteten er således karakteristisk for lederens kvalitative indsats. 10

11 Oberstløjtnant Bennike, skulle have været villig til at «ofre» Toldstrup, her blot til Gestapo med lighedstegn som til Den lille Generalstabs likvidering af løjtnant Skou. Dette er en mere end grim beskyldning, som jeg helst ville tvivle på, men her er desværre dokumentation: Min kære Fætter af Poul Vestergaard Jensen; siderne 212, 230 og 86. Afskrift: Den skriver Bennike i brev til Hjalf, lederen af Den lille Generalstab i København:....«han (Toldstrup ÅS) lider jeg tror det for alvor af højhedsvanvid parret med forfølgelsesvanvid med hensyn til mig. Der må, hvis der skal komme noget godt ud af arbejdet her, sættes en stopper for hans færd. Det lyder råt. Jeg tror for alvor, at det bedste for den sag ville være, om han blev fjernet af Gestapo på en sådan måde, at han ikke var i stand til at røbe noget af sin megen viden, men dette tør man vel ikke regne med». Afskrift: side 230: «.Kære Viggo (Hjalff ÅS) ja, hvis man i det hele taget mener, at vor kamp har nogen betydning, så er der ikke andet at gøre end at få Toldstrup væk, på hvad måde, det så end sker.... De må tro mig, at De må handle derefter og gøre det omgående: det går ikke længere. Han må bort, og han må hentes og bringes bort snarest.» Hvorfor søgte man om tilladelse til mord? Hvorfor er handlingerne ikke beskrevet offentligt og retsforfulgt? Sabotagerne i Nordjylland blev på et tidspunkt så effektive, at tyskerne ledte en stor del af trafikken fra nordjyske havne med skib til Århus. På samme tid kørte transporterne igennem de sydlige regioner uden nævneværdige forsinkelser videre til grænsen. Forklaring? Den ligger lige for, den får du her: side 86: I foråret 1945 rapporterer Højland Christensen til chefen for SOE, Ole Lippmann. «Onkels (oberstløjtnant Bennike ÅS) tid er i de sidste to måneder 75 % gået med Toldstrup-sagen og 25 % med at gøre det umuligt for mennesker at finde ham.» Afskrift slut. Uden at have den juridiske viden, må brevene vel vurderes, som en tilståelse for indirekte medvirken til mord og velsagtens også landsforræderi. Var effektiv modstandskamp en torn i øjet på nogle af den danske hærs officerer? Var hærens indsats og betydning på landsplan uden effektivitet? Var hærens holdninger og metoder overfor den aktive modstandsbevægelse ensartet i og med, at ordrerne kom fra Den lille Generalstab? Bedragerier = aftaler blev indgået med Frihedsrådet, blev brudt i hemmelighed, senere benægtet og holdt skjult til afsløringens time. Var hærens officerer ansvarlige for opfordring til drab, mordforsøg og mord? 11

12 Var frygten for, at de folkelige kræfter, som modstandskampen repræsenterede skulle overtage magten den fremherskende? Hvis du vil svare på de stillede spørgsmål, må du tænke på, at indenfor hæren var der flere, som trodsede Den lille Generalstab og ydede en fantastisk indsats indenfor modstandsbevægelsens rammer mod vort fædrelands fjender. Højland Christensen var blot een af dem. Landsforræder eller heltemodig frihedskæmper med lånte fjer? Eksempel: VH side 11; afskrift: «Det er et absolut krav til en hær, at enhver soldat ubetinget adlyder enhver lovlig ordre, der gives af en foresat. Pligten gælder for den menige som for hærens chef for den sidste er det pligten til at rette sig efter og på bedst mulige måde at udføre de anvisninger, der gives ham af de folkevalgte politikere gennem regeringen.» Afskrift slut. Dette lyder smukt, men er i realiteternes verden en gang vås: Staklen overser Nürnbergerdommen det er forståeligt for efter den ville han blive dømt. Staklen overser, at der efter den 9. april til 29. august 1943 ikke fandtes en folkevalgt regering, men kun en flok politikere som bestyrede vasalstaten efter okkupationsmagtens direktiver. Uanset, hvordan nødretslovens paragraffer bøjes af juridiske akrobater, kan Grundloven ikke tilsidesættes. Efter 29. august og frem til kapitulationen fandtes ingen regering, derfor var staklen og hans kolleger fritstillet til at handle efter deres samvittighed og overbevisning, hvis og såfremt de havde haft en sådan, men det havde de ikke. VH side 13: «..generalløjtnant Gørtz handlede rigtigt eller forkert, når han også efter den 29. august 1943 følte sig forpligtiget overfor de politikere, som ved tysk magtbud var blevet fjernet» afskrift slut Staklen, Hjalf tilstår sammensværgelsen mod modstandsbevægelsen og forsøger igen at frikende sig for ansvar ved at skubbe bæen over på Gørtz og politikere. Også her optræder den tapre fædrelandskæmper ynkeligt. Nu er det ikke længere en folkevalgt regering, som hæren og staklen skal lyde, men tilfældige politikere med en ubestemmelig observans. Regeringen var fjernet ved Folkeoprøret den 29. august Påstanden vidner igen om, at en ledende person i den danske hær ikke havde begrebet et lod af virkeligheden, som var, at det danske folks augustoprør var en protest og et farvel til samarbejdsregeringens underkastelsespolitik og at Danmark Tyskland var i krigstilstand. 12

13 Virkeligheden den 29. august 1943 var; at gik de ikke selv, ville de ikke se fredens lys, de ville blive likvideret. VH side 19 afskrift «.. januar 1943 bøjede sig for tysk krav om udlevering af meget væsentlig dele af den danske hærs beholdninger». ( geværer, næsten lette maskingeværer, 30 millioner patroner, 20 morterer, mortergranater og adskillig anden udrustning)». Afskrift slut. Denne oplysning er ny for mig, hidtil har jeg kun haft kendskab til udlevering af 6 motortorpedobåde, og store mængder krigsmateriel i 1942 og for 700 millioner kroners funktionsdygtigt udstyr august Måske kan man tilgive mig og forstå min vrede og forargelse over, at disse fædrelandskæmpere og krigskarle udleverer våben til en fjende og helt og aldeles forhindrede aktive modstandsfolk i at få del i byttet. VH side 21 afskrift: «tyskerne var i besiddelse af komplette opgørelser over danske militære lagre.disse var udleveret efter regeringens beslutning på tysk krav.» Afskrift slut. Man må såre undres over paradokset: Disse talentulde hærførere evner senere at stikke blår i øjnene på deres danske medkæmpere, men på udleveringstidspunktet for alle disse mordvåben til fjenden optræder de som pæne, hæderlige bogholdere. Kunne de ikke ved hjælp af viskelæder eller radervand have ændret på protokollerne og stukket os i modstandsbevægelsen lidt af de hårdt savnede varer? Givetvis, men det ville man ikke modstandsbevægelsens aktivister var fjenden de tyske nazister var vennerne. VH side 26 «der for hærens ledelse måtte fremstå som dens selvfølgelige og vigtigste opgave: Hurtigst muligt at få etableret styrker med virkelig kampværdi, som kunne være til disposition for den danske regering...den opgave, det var at få opstillet styrker af egentlig kampværdi, stod for hærens ledelse som en opgave, der kun kunne løses af hæren, og som derfor måtte løses af hærledelsen side om side med den deltagelse i modstandskampen, om hvilken der ikke bestod nogen tvivl.» Afskrift slut Man får medlidenhed med staklen Hjalf. Er manden som repræsentant og leder af en uduelig hær blottet for enhver form for selvkritik? Han viser her hovmod og tro på egne kvalifikationer, medens han nedvurderer de eneste, der bekæmpede overmagten. De eneste, der kunne opstille styrker med kampværdi var Hjalf og hans kolleger. Hvorfor ville han så med djævlens vold og magt indsætte omkring 175 sølle BOPAfolk til at sikre Brigadens landsætning? 13

14 Vi skulle begå selvmord på strømpesokker med kniv mellem tænderne og en slangebøsse i baglommen. Kendsgerningerne er som i andre tilfælde, at Hjalf og kolleger håbede at gentage spøgen mord på og udslettelse af modstandsbevægelsens mest aktive folk BOPA og Holger Danske. Det er nærliggende at spørge, når han var så dygtig, hvorfor satte han så ikke sine styrker med virkelig kampværdi ind, medens der endnu var krig? En skærpende omstændighed ved evt. strafudmåling af hærens forræderiske handlemåde er, at man med det kvalitativt høje stade hærens efterretningstjeneste selv fremhæver at have haft, har haft nøje kendskab til BOPAs to militære fiaskoer ved Tankstelle og i Brøndbyerne. VH side 43 «Tysk indgriben under selve landsætningen skulle søges hindret af BOPA og en lige så stor styrke» (når BOPA skrabede bunden kunne vi stille med 175 mand AaS) og landgangen, som tidligere nævnt ske under britisk luftstøtte. Her er tale om digt eller lånte fjer igen en af de mange fordrejninger og løgne. Luftstøtte? Prøver staklen Hjalf at pynte sig og lagkagen? Har han fundet begrebet luftstøtte fra Niels og min diplomatisk udformede rapport, hvor vi netop forudsætter bombardementer fra luften og fra søen, som en forudsætning for at aktionere? Hvis Brandt var informeret om luftstøtte af Hjalff, ville han givetvis have informeret os, da det ville være et væsentligt moment i vore taktiske overvejelser. VH side 31 «.var man nået til en koordinering af Jernbanesabotagen.» En påstand, som er i strid med kendsgerningerne, pænt udtrykt en lodret løgn. Dette fremgår med al tydelighed af Bennikes breve til Hjalf og af Højland Christensens til chefen for SOE, Ole Lippmann: «Onkels (oberstløjtnant Bennikes) tid er i de sidste to måneder 75 % gået med Toldstrup-sagen og 25 % med at gøre det umuligt for mennesker at finde ham.» Oversat til dansk: Begrebet koordinering rummer vel en form for samarbejde. Her var tale om en person, Bennike, som efter bedste evne søgte at få samarbejdspartneren slået ihjel. Heldigvis var evnerne begrænsede, så Toldstrup overlevede og ellers gemmer Bennike sig i et musehul og afventer fredens komme. Motiver for domstolenes tilsidesættelse af sandheden? Hvorfor prøvede man, at dække over uhumskhederne? Selvforsvar? Så simpelt er det måske? Var der gået hul på bylden, ville magten løbe politikerne af hænde. Ligene i lasten ville blive afdækket. Såfremt Hjalf og Schjødt-Erichsen blev afsløret som landsforrædere, som medskyldige i indirekte mord på modstandsfolk og landsforræderi, ville det give den siddende regering problemer. 14

15 Som konsekvens ville det betyde et magtskifte og gennemgribende ændringer af vort parlamentariske system. Da socialdemokratiets tilbagegang lige efter befrielsen var ved at være slut, ville en afsløring være katastrofal. Hvad gjorde politikerne? Igen greb man til de velkendte metoder: Sand på bålet olie på bølgerne syltekrukke og ind under gulvtæpperne med det overskydende snavs, selv om der her var tale om udtalt pladsmangel. Skal man vurdere danske politikeres evne til at styre vort land, vil bedømmelserne være ret forskellige, men hvis man spørger almindelige borgere om vore politikeres troværdighed og evne til at tilsløre deres mere end samvittighedsløse adfærd for at blive hængende på lønsomme ministertaburetter, er ingen i tvivl: De er second to none. Udokumenterede påstande vandrehistorier? Eric Crone skulle ved sin arrestationen være udpeget af en stikker eller person tilknyttet Hærens efterretningstjeneste. Dette giver en vis mening, når han hu hej henrettes efter at have genkendt en person tilknyttet Den lille Generalstab. Den lille Generalstab skal have opbevaret de kampmidler den skjulte for at forhindre, at de blev brugt i modstandskampen på tyske garnisioner. Bådmandsstræde kaserne og Nyboder Skole blev nævnt. Scavenius skal have tilbudt Wener Best at forsøge på at danne regering efter 29. august 1943, da Danmark i krigsretstilstand med Tyskland. Bovensiepen kunne i rapport oplyse, hvem der i vore provinsbyer ledede hærens officersgrupper og de våben, der var til rådighed. Dette dokument har jeg haft. Bovensiepens oplysninger kan stamme fra en oberst, som under afhøringerne på Shellhuset brød sammen og tilstod alt og fra et komplet kartotek, tyskerne fandt ved razzia i Nyhavn. Razziaen skyldtes stikkeri. Bovensiepens rapport kan have foranlediget bombningen af Shellhuset. 15

Kapitel 17. Politikeres forrædderi mod modstandsbevægelsen; Den skæve Våbenfordeling

Kapitel 17. Politikeres forrædderi mod modstandsbevægelsen; Den skæve Våbenfordeling Kapitel 17 Politikeres forrædderi mod modstandsbevægelsen; Den skæve Våbenfordeling Samarbejdspolitikere repræsenteret ved tidligere statsminister Vilhem Buhl og de forbundne kar inden for den danske hær

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943

Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943 Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943 Tekst: Fotos: Jacob og Søren Vestergaard 2002 i samarbejde med Kommiteen til Mindelundens bevarelse og Århus Kommunes Naturforvaltning. Henning Nordmand og

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Aalborg under Besættelsen - byvandring

Aalborg under Besættelsen - byvandring Aalborg under Besættelsen - byvandring 1. Helligåndsklosteret Mindetavle over Churchill-klubben. "Kun gennem handling vinder livet betydning". Drengene i Churchill-gruppen var nogle af de første som greb

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Filmen er efter min mening hverken en dokumentar, krimi eller gangsterfilm til en forfærdelig masse penge, 46 millioner kroner!

Filmen er efter min mening hverken en dokumentar, krimi eller gangsterfilm til en forfærdelig masse penge, 46 millioner kroner! Flammen og Citronen Mennesker valfarter i biografen for at se filmen Af fotograf Niels Jacobsen Jeg stiller mig det spørgsmål om vi danskere virkelig er blevet så historisk underfrankeret, at mange hopper

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber

I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber I Lundtoftegade blev der undervist i fremstilling af brandbomber Efter en aktion i Bjelkes Allé blev den første sabotør dømt til døden. Tyskernes biograf på Jagtvejen, Colosseum blev udsat for sabotage.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Ugebrev Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Besættelsen I uge 46 bliver Danmark besat af Tyskerne på ØE, og eleverne få mulighed for at afgøre Danmarks efterkrigsskæbne i et ubekvemt spil, hvor

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945

POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 POLITIHISTORISK FORENING PRÆSENTERER: En Gestapo-officers dobbeltspil Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark 1940 1945 En Gestapo-officers dobbeltspil. Hans Hermannsen, SS-Hauptsturmführer i Danmark

Læs mere

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00.

Karaktererne forventes offentliggjort den 1. maj 2015 senest kl. 18.00. 1 Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Business and Social Sciences Fakultet Eks. termin: Omprøven april 2015 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere