MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2014"

Transkript

1 MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR. NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter til årsrapporten 9-16

3 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Marselisborg Sejlklub. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 6. februar 2015 Bestyrelsen

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne af Marselisborg Sejlklub Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Marselisborg Sejlklub for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsrapporten Klubbens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Odder, den 6. februar 2015 christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab Finn Brogaard statsaut. revisor

5 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsklasse Årsrapporten for 2014 for Marselisborg Sejlklub er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Rapporteringsvaluta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt Generelt om indregning og måling Opstilling og værdiansættelse afviger som følge af klubbens forhold væsentligt fra regnskaber aflagt af andre virksomheder. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og fo r- pligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægter I resultatopgørelsen indregnes kontingentindtægter når de betales, øvrige indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

6 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Balancen Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver måles til kostpris, der fradrages en særskilt straksafskrivning med eventuelle modtagne tilskud eller sponsorater, der er givet til anlægsaktivet. Anlægsaktiver, der er finansieret ved låneoptagelse, afskrives i forbindelse med afdragene på lånet, således aktivet er værdiansat til restgælden på det til anlægsaktivet relaterede lån. Øvrige anlægsaktiver afskrives over aktivets levetid. Aktiver der ikke undergår værdiforringelse, herunder primært moduler, afskrives ikke. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne prov e- nu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over lånepeioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. Eventualaktiver og forpligtelser Eventualaktiver og forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

7 6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN Note Budget Regnskab Budget Kontingenter Øvrige fællesindtægter, renter Tbf. hensat tab på debitorer Indtægter Klubhusudvalg Marsejleren Sejlerskolen Ungdomsudvalg Elliott/Ancha Kapsejladsudvalg Kursusudvalg Festudvalg Sociale udvalg Fælles udgifter Netto omkostninger ÅRETS RESULTAT

8 7 BALANCE PR. 31. DEECEMBER 2014 AKTIVER Note 13 Klubhus Moduler Klubbåde Følgebåde Jolleplads, grejskure og rampe Materielle anlægsaktiver total ANLÆGSAKTIVER Varebeholdning Varebeholdning Tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger total OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER TOTAL

9 8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 Note PASSIVER Egenkapital primo Overført periodens resultat tidl. år EGENKAPITAL Lån klubhus, Kommune Kredit LANGFRISTET GÆLD I ALT Lån Dansk Sejlunion Skyldige omkostninger m.v Depositum Henlæggelse til selv forsikring Henlæggelse til vedl. på land Henlæggelse til flåde Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER TOTAL Eventualposter

10 9 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Kontingenter Kontingent aktiver og passive Kontingent junior Kontingenter i alt Øvrige fællesindtægter, renter Sponsorer Arrangementer, stævner Renter Tbf. hensat tab på debitorer Øvrige fællesindtægter, renter i alt Klubhusudvalg Bidrag for gæstesejlere fra MH Udlån klubhus Varesalg, drikke - og madvarer Indtægter i alt Kursusudgifter /materialer m.v Varekøb drikkevarer Vand og el Rengøring og vask Vedligehold og reparation Nyanskaffelser Diverse udgifter Mødeudgifter 25 0 Forsikringer Afdrag klubhus Renteudgift klubhus Tilskud solceller Udgifter i alt Klubhusudvalg i alt

11 10 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 4 Marsejleren Annonce indtægter Portostøtte Refusion Marselisborg Lystbådehavn Trykning og layout Porto og gebyrer Marsejleren i alt Sejlerskolen Tilskud Idrætssamvirke Udlån klubbåde Deltagergebyr Sejlerskolen Godtgørelse instruktør, sejlerskole Kursusudgifter /materialer m.v Klubbåde, drift, vedligehold Klubbåde investering Afgift havnemoduler 262 stk Forsikringer Kontingenter, øvrige Afskrivninger Øvrige udgifter Sejlerskolen i alt

12 11 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 6 Ungdomsudvalg Tilskud fra kommunen Tilskud fra fonde Udlån følgebåde Deltagergebyr Sejladstræning Salg klubbåde Indtægter i alt Godtgørelse instruktører, ungdom Kursusudgifter Arrangementsudgifter Øvrige materielle udgifter pokaler m.v Følgebåde drift og vedligehold Følgebåde, investering Klubbåde drift og vedligehold Klubbåde investering Årsafgift havnemoduler Jolleplads forbedring Forsikringer Kontingenter Afskrivning jolleplads, grejskure og rampe Afskrivning følgebåde Udgifter i alt Ungdomsudvalg i alt

13 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Elliott/Ancha 12 Tilskud Idrætssamvirke Sponsorer Udlån klubbåde Sejladstræning Elliott Varesalg, drikke - og madvarer Indtægter total Varekøb madvarer Varekøb drikkevarer Øvrige materielle udgifter pokaler m.v Markedsføring Følgebåde drift, benzin, vægtafgift Klubbåde, reparation og vedligehold Klubbåde investering Afgift havnemoduler 262 stk Forsikringer Elliott/Ancha i alt Kapsejlads Udlån følgebåde Deltagergebyr onsdagsbanen Varesalg, drikke - og madvarer Ekstraordinære indtægter Arrangementsudgifter Øvrige materielle udgifter pokaler m.v Følgebåde drift og vedligehold Årsafgift havnemoduler Forsikringer Afskrivning jolleplads, grejskure og rampe Afskrivning følgebåde Kapsejladsudvalg i alt

14 13 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 9 Kursusudvalg Kursusgebyr Honorar instruktør Arrangementsudgifter Kursusudvalg i alt Festudvalg Arrangementsindtægter Arrangementsudgifter Festudvalg i alt Sociale udvalg Arrangementsindtægter Arrangementsudgifter Sociale udvalg i alt

15 14 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Fælles udgifter Arrangementsudgifter Øvrige materielle udgifter Vedligehold og reparation Nyanskaffelser Diverse udgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Telefon, data, internet Hjemmeside / Klubmodul Revision og regnskabsmæssig assistance Diverse administration Mødeudgifter Repræsentation, gaver, blomster Forsikringer Kontingent, Dansk Sejlunion Kontingent, Idrætssamvirke Henlæggelse til selv forsikringer Henlæggelse til vedligehold på land Henlæggelse til flåde Fælles udgifter i alt

16 15 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 13 Klubhus, MS-andel Anskaffelsessum Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger *) Samlede afskrivninger ultimo Klubhus, MS-andel i alt *) Klubhuset afskrives løbende over lånets løbetid med afdragene på dette. Dette betyder, at klubben løbende udgiftsfører ydelsen på lånet og at klubhuset løbende er værdiansat til restgæld. 14 Klubbåde, Sejlerskolen Anskaffelsessum Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Klubbåde, Sejlerskolen i alt Følgebåde Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Følgebåde i alt Jolleplads, grejskure og rampe Anskaffelsessum Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Samlede afskrivninger ultimo Jolleplads, grejskure og rampe i alt

17 16 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Tilgodehavender m.v. Marsejleren NRGI Rengøring Klubmodul Pantanius Tilgodehavender m.v. i alt Likvide beholdninger Kasse Fyrtårnsprojekt 0 0 Bankindestående, stævnekonto Bankindestående Likvide beholdninger i alt Skyldige omkostninger Planlagte udgifter Revision og regnskab AFI Rengøring Depositum lån klubhus El og vand MH Honorar duelighed Duelighed kageordning Flere unge på vandet Skyldige omkostninger i alt Periodeafgrænsningsposter Bladpuljen Pantanius forsikring Nordea Fonden Klubmodul Horsens Yachtværft Periodeafgrænsningsposter i alt Eventualposter Der modtages løbende Aktivitetsstøtte fra Aarhus Kommune efter særlige betingelser og vilkår. Kautions- og garantiforpligtelser er oplyst til at andrage 0.

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014 Terndrup Halvej 5 9575 Terndrup CVR No. 34296219 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisorernes erklæringer 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fensmark Vandværk A.M.B.A. Elmevej 2 Fensmark 4684 Holmegaard. CVR-nr. 32909132. Arsrapport for 2013

Fensmark Vandværk A.M.B.A. Elmevej 2 Fensmark 4684 Holmegaard. CVR-nr. 32909132. Arsrapport for 2013 Multi Revision - Hos os er du i centrum Fensmark Vandværk A.M.B.A Elmevej 2 Fensmark 4684 Holmegaard CVR-nr. 32909132 o Arsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere