Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Punkt til behandling fra Socialdemokraternes byrådsgruppe om social dumping Håndhævelse af arbejdsklausuler Budgetprocedure Status effektiviseringspulje Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb for i 2015 vedr. udvidelse af Gudme Børnehave Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. nyt børnehus v. Børnebyøster / Humlebien Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg Bevilling og frigivelse af puljer til vedligeholdelse og renovering af ejendomme Frigivelse af midler til puljen for lokale initiativer Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Svendborg Havn ISP - frigivelse af midler for Udbud af Jessens Mole Tilgængelighed mellem parkeringshus og trappen Markedsføringskampagne / Samarbejdsaftaler med lokale fyrtårne Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 592 for et område til boliger, erhverv, offentlig service og offentlige formål i Gudme Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 590 Ørbækvej Anvendelse af ejendommen Cottaslow Skolernes ferieplan for 2015/16 og 2016/ Salg af BSB's ejendom Skolevej 19, Hesselager Orientering Lukket - Tillæg til lejekontrakt med Ejendomsaktieselskabet Silja...33

2 1. Godkendelse af dagsorden Kurt Mousten var indbudt til at deltage under pkt. 15. Borgmesteren foreslog derfor, at punktet blev behandlet efter punkt 1. Økonomiudvalget godkendte dette. Punkt 14 udgik. Dagsorden godkendt. 2. Punkt til behandling fra Socialdemokraternes byrådsgruppe om social dumping 15/806 Byrådsmedlem Hanne Klit (A) ønsker følgende optaget på økonomiudvalgets dagsorden den 20. januar 2015 og byrådets dagsorden den 27. januar 2015 med henblik på en fælles udtalelse fra Svendborg Byråd: Socialdemokraterne i Svendborg vil ikke acceptere social dumpning, vi ønsker fair konkurrence på danske vilkår. Debatten om de sociale klausuler fortsætter. Budskabet og indholdet i klausulerne er reelt ikke ændret i de sidste 7 år, alligevel er der stadig arbejdsgivere som ikke mener at deres virksomheder er omfattet. Det betyder, at de arbejdsgivere vi gerne vil beskytte og benytte, altså dem som overholder spillereglerne, ikke kan konkurrere. Det er ikke acceptabelt og derfor må sanktionerne strammes yderligere. Dels for at sende et klart signal til dem som bryder klausulerne og ikke mindst for at vise dem som overholder spillereglerne, at vi ikke accepterer, at klausulerne overtrædes. Derfor skal det i sanktionerne præciseres at: Når der er givet en sanktion, så gælder det også andre virksomheder som har samme ejerkreds. Er der givet en sanktion så optages virksomheden på en liste som indgår i materialet for kommunale licitationer. Står man på denne liste må virksomheden ikke bruges som underentreprenør. Bryder man klausulerne mere end 1 gang, kan virksomheden ikke mere byde på kommunale opgaver. Ved offentlige licitationer indbygges det som et væsentlig kriterie at man ikke tidligere har brudt sociale klausuler. 1

3 Den bedste medicin er som regel forebyggelse, og med ovenstående må det være klart at vi mener det alvorligt. Vi vil ikke tolerere at klausulerne bliver brudt vi vil have fair konkurrence. Administrationen anmodes om at vurdere forslagene med henblik på drøftelse på det førstkommende møde i Økonomiudvalget. 3. Håndhævelse af arbejdsklausuler 13/8541 Orientering om udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning af 9. december 2014, status på kontrolsamarbejdet med Odense Kommune samt fremadrettet kontrolarbejde med kommunens kontrakter. Direktionen indstiller følgende, at udmøntningen af Økonomiudvalgets beslutning af 9. december 2014 tages til efterretning, at status på kontrolsamarbejdet med Odense Kommune tages til efterretning, og at det fremadrettede kontrolarbejde tages til efterretning. 1. Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning af 9. december 2014 I forlængelse af Økonomiudvalgsmødet d. 9. december 2014 har administrationen udmøntet beslutningen om, at de pågældende entreprenører ikke inviteres i underhåndsbud eller indbudt licitation. Beslutningen er udmøntet således, at udelukkelsen på 1 år foruden de to berørte hovedentreprenører også gælder de underentreprenører, der ikke har medvirket til at fremsende den påkrævede dokumentation. Ligeledes at alle de pågældende entreprenører ikke må benyttes som entreprenør i noget led, dvs. ej heller kan godkendes som underentreprenør på en opgave. Midlertidigt udelukkede virksomheder fremgår af en liste, der medsendes i fremtidige udbud. Arbejdsklausulen er i samarbejde med Odense Kommunes kontrolenhed (herefter kontrolenheden) nu ændret således, at det nu fremgår af sanktionsafsnittene at man risikerer udelukkelse i en given periode såfremt klausulen overtrædes. Udelukkelsen afhænger af overtrædelsens karakter 2

4 og omfang. Ligeledes fremgår det at også underentreprenører kan risikere udelukkelse. Den ændrede klausul gælder dog som udgangspunkt kun nyligt indgåede samt fremadrettede kontrakter. 2. Status på kontrolsamarbejdet med Odense Kommune Administrationen har i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet d. 9. december 2014 haft dialog og afholdt møde med kontrolenheden med henblik på etablering af samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale samt arbejdsog funktionsbeskrivelser er aktuelt under udarbejdelse. Der er ligeledes påbegyndt samling af kommunale kontrakter indeholdende arbejdsklausuler med henblik på, at sikre et tilstrækkeligt kontrolgrundlag, der kan benyttes af kontrolenheden i den udførende kontrol. Kontrolgrundlaget vil blive sikret hurtigst muligt, hvorefter kontrolenhedens arbejde kan påbegyndes. Kontrolenheden er dermed aktuelt parat til at udføre kontrol på vegne af Svendborg Kommune. 3. Det fremadrettede kontrolarbejde Kontrolenhedens arbejde består primært i opsøgende dialogbaseret arbejde på f.eks. byggepladser, hvor der bl.a. føres dialog med entreprenørerne og uddeles information om kontrolarbejdet. Herudover foretages mere regulært kontrolarbejde i forlængelse af mistanke om uregelmæssigheder eller ved direkte anmeldelser via kontrolenhedens telefoniske hotline eller . Her kan ligeledes foretages anonyme anmeldelser. Det opsøgende arbejde samt kontrolenhedens hotline er vigtige værktøjer mod social dumping og vil derfor særligt blive markedsført overfor det lokale erhvervsliv, herunder på dialogmøder samt kommunens hjemmeside. Det skønnes muligt at besøge de fleste bygge- og anlægsarbejder under udførelsen, hvor frekvens og omfang vil variere alt efter fund og anmeldelser i kontrollen. Hertil kommer at der i perioder kan være behov for at sætte fokus på bestemte opgaver og brancher. Kontrolenheden vil desuden fremover blive markedsført som Den fælles fynske kontrolenhed. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Udgifter til kontrollen, herunder markedsføring, finansieres via anlægsbudgetterne med en procentdel til dækning af direkte (selve kontrolarbejdet) og indirekte (koordinering med kontrolenheden samt administration af sanktionsskridt m.v.) udgifter. Det bemærkes, at et væsentligt køb af kontrolydelser over tærskelværdierne kan medføre udbudspligt af området. Lovgrundlag: Udbudsdirektivet, tilbudsloven, ILO-konvention nr. 94 samt Beskæftigelsesministeriets vejledning nr af 30. juni 2014 til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 3

5 Taget til efterretning. 4. Budgetprocedure /41053 Godkendelse af budgetproceduren for budget Direktionen indstiller, at tilrettelæggelsen af budgetprocessen for budget 2016 sker som anført i vedlagte bilag, herunder at den afsatte rammebesparelse på 7,3 mio. kr. fordeles på baggrund af fagudvalgenes andel af de samlede serviceudgifter. Fagudvalgene udarbejder efterfølgende forslag til udmøntning af besparelsen, men selve udmøntningen afventer resultatet af kommuneaftalen for budget 2016 at Økonomiudvalget beslutter, at der ikke etableres en råderumspulje. at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg og/eller Udviklingsudvalget ledsages af tilsvarende finansieringsforslag. at Direktionen til økonomiudvalgets møde i februar udarbejder forslag til områder, der kan indgå i en benchmarksanalyse at der forud for byrådets møde den 27. januar 2015 afholdes et temamøde, hvor budgetproceduren præsenteres. Omdrejningspunktet for budgetproceduren 2016 er omstilling og øget vækst. Den overordnede budgetproces for 2016 er en udviklingsorienteret proces, der har fokus på at understøtte Byrådets fortsatte arbejdede med at omsætte målet om øget vækst i 2017 til konkrete handlinger. Byrådet har udpeget fire indsatsområder, hvor der skal igangsættes konkrete indsatser, og processen lægger op til at prioritere udvidelsesforslag (temaer), som fremmer disse fire overordnede indsatsområder. Afsættet for budget 2016 er et budget i økonomisk balance, hvor der er ikke afsat ekstra beredskab til eventuelle merudgifter som følge af et stigende udgiftspres og nye tiltag herunder realisering af Byrådets mål. I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren skal der tages stilling til, hvorvidt der allerede nu skal iværksættes et beredskab til at skabe ekstra finansiering, eller om det skal afvente Økonomiudvalgets møde den 19. august 2015, hvor resultatet af kommuneaftalen foreligger. Direktionen anbefaler, at der ikke etableres en råderumspulje. Ydermere anbefales, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg og/eller 4

6 Udviklingsudvalget ledsages af tilsvarende finansieringsforslag inden for den eksisterende serviceramme. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til, at kommunerne kan forvente ekstra finansiering i den kommende økonomiaftale. En fastholdelse/udvikling af kommunens serviceniveau herunder understøttelse af Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser skal derfor ske inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere, for at skaffe finansiering til nye tiltag. I forbindelse med budget 2015 blev der iværksat 3 benchmarkanalyser: voksenområdet under socialområdet, dagtilbudsområdet og administration. Resultatet af de gennemførte analyser forelægges Økonomiudvalget i februar måned med anbefaling til, hvorledes et evt. økonomisk potentiale skal anvendes. På samme møde vil Direktionen udarbejde oplæg til Økonomiudvalget med forslag til områder, der kan indgå i budgetlægningen for Analyserne skal være færdig primo august, og resultatet præsenteres på Byrådets budgetseminar den 25. august. (alternativ primo 2016). Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Afsat besparelsespulje på 7,3 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af fagudvalgenes andel af de samlede serviceudgifter. Der forventes ikke nogen erhvervsmæssige konsekvenser Lovgrundlag: Jf. Den kommunale Styrelseslov har Økonomiudvalget ansvaret for tilrettelæggelse af processen for udarbejdelse af budgettet for det kommende år. Bilag: Åben - Budgetprocedure 2016 Godkendt. Liste A og F var dog imod udmøntningen af sparerammen på 7,2 mio. kr. med henvisning til eget budgetforslag. Liste Ø kunne ikke støtte budgetproceduren, fordi der er lagt op til yderligere nedskæringer, som der ikke er belæg for er nødvendige. 5. Status effektiviseringspulje /33718 Orientering til Økonomiudvalget vedr. udmøntning af effektiviseringspuljen på 16,6 mio. kr. Direktionen indstiller, 5

7 at status på udmøntning af effektiviseringspuljen og de foreslåede initiativer tages til efterretning. Økonomiudvalget har besluttet, at der foretages en kvartalsvis afrapportering vedr. udmøntning af den centrale effektiviseringspulje som følger tidsfrister for Økonomirapporten, dog således at der allerede foretages en afrapportering til Økonomiudvalget den 20. januar Fra Økonomi og Udbud foreligger status på arbejdet med at udmønte den centrale effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. De enkelte initiativer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Fremadrettet vil Økonomiudvalget få forelagt et resumé af forslagene i forbindelse med den løbende opfølgning. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i det vedlagte materiale. Der forventes ikke at være erhvervsmæssige konsekvenser. Bilag: Åben - Notat afrapportering til ØK ekskl. bilag Åben - Beskrivelse at effektiviseringstiltag. Taget til efterretning. Liste A, F og Ø var imod med henvisning til egne budgetforslag. 6. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb for i 2015 vedr. udvidelse af Gudme Børnehave 13/12120 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. Østerdalen Gudme Børnehave. Direktionen indstiller, At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på kr. i 2015 søges frigivet. For at sikre pladsgarantien har Byrådet på møde d godkendt en udvidelse af Østerdalen Gudme Børnehave, med 50, 0-5 års pladser. 6

8 Udvalget for Miljø og Teknik godkendte d , at håndværkerentreprisen udbydes i hovedentreprise. Udvidelsen betyder, at der etableres vuggestue i den nuværende Gudme Børnehave samt at der opføres en tilbygning i to etager. Med udvidelse af Gudme Børnehave bliver den tilgængelig for 1 vuggestuegruppe og 4 børnehavegrupper. Økonomiudvalget besluttede den at udvidelse af Gudme Børnehave etableres med et produktionskøkken. Udvidelse af Gudme Børnehave forventes afleveret i december Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: I forbindelse med Byrådets godkendelse af udvidelsen med 50 børn den blev en anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. godkendt. Byrådet godkendte den en tillægsbevilling til anlæg på 1,5 mio. kr. til etablering af hegn og toiletforhold inkl. 0,2 mio. kr. til ekstra personaletimer i relation hertil, således at den samlede anlægsbevilling udgør 17,0 mio. kr. Rådighedsbeløb i 2014 til 2015 inklusiv fremskrivninger: Samlet udgifter i mio kr. 17,107 2,355 14,752 Rådighedsbeløbet i 2015 på kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes til frigivelse. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Byggeloven Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ Godkendt. 7. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. nyt børnehus v. Børnebyøster / Humlebien 13/12064 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. nyt børnehus v. Børnebyøster/ Humlebien/ Direktionen indstiller, 7

9 At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på kr. i 2015 søges frigivet For at sikre pladsgarantien har byrådet på møde d godkendt et byggeri, med 120 pladser til børn mellem 0-5 år. Udvalget for miljø og Teknik godkendte d at håndværkerentreprisen udbydes i hovedentreprise. Byggeri af et nyt børnehus V. Børnebyøster / Humlebien, inklusive pladserne i det nuværende Humlebien, indgår i etablering af kommunens grundkapacitet. Herunder kapacitet til at imødegå udsving i børnetal i forhold til prognoser, demografi samt kapacitet til at imødegå udsving i indskrivningen i de private dagtilbud. I forbindelse med byrådets beslutning d , om beredskabets fraflytning fra matrikel i tilknytning til den nuværende Humlebien, er Humlebiens matrikel og beredskabets matrikel sammenlagt for at give flere muligheder for placering af nyt børnehus på grunden. Byrådet besluttede at udvidelsen skal kunne rumme plads til 92 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn i en samlet nybygning. Dette er godkendt i byrådet d Den eksisterende bygning som huser nuværende Humlebi, er tænkt til fremtidig anvendelse for dagplejen, blandt andet til legestuefaciliteter. Økonomi hertil indgår ikke i nærværende projekt. Økonomiudvalget besluttede den at byggeriget skulle opføres som et certificeret bæredygtigt byggeri efter DGNB - Bronze. Bygningen er under projektering og bæredygtighed indarbejdes i projekt. Projektet forventes udbudt medio januar 2015, og med byggestart medio marts Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Anlægsbevilling på 32,5 mio. kr. til byggeri af nyt børnehus v. Humlebien/Børnebyøster blev godkendt i byrådet den Rådighedsbeløb i 2014 til 2016 inklusiv fremskrivninger: Samlet udgift i kr Rådighedsbeløbet i 2015 på kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes og frigives. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Byggeloven Kommunens kasse- og regnskabsregulativ 8

10 Godkendt. 8. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg 13/11840 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 vedr. udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg Direktionen indstiller, At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på kr. i 2015 søges frigivet For at sikre Pladsgarantien har Byrådet på møde d godkendt en udvidelse af Kirkeby Børnehus/Egebjerg, med års pladser. Udvalget for Miljø og teknik godkendte d , at håndværkerentreprisen udbydes i hovedentreprise. Udvidelsen betyder, at der etableres vuggestue i Kirkeby Børnehus og indrettes i den ene af nuværende børnehavegrupper. Den eksisterende bebyggelse udvides med to tilbygninger, på hver side af nuværende bebyggelse. Derved udnyttes det nuværende køkkenareal og fællesrum, der bliver tilgængelig fra i alt 4 børnehavegrupper. Bygningen er under opførelse og tidsplan for delafleveringer samt samlet afleveringen af byggeprojekt forventes overholdt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Anlægsbevilling på 12,45 mio. kr. til udvidelse af Kirkeby Børnehus blev godkendt i Byrådet d Rådighedsbeløbet i 2013 til 2015 inklusiv: fremskrivninger: Samlet udgift i kr Rådighedsbeløb i 2015 på kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes til frigivelse. Lovgrundlag: 9

11 Dagtilbudsloven Byggeloven Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ Godkendt. 9. Bevilling og frigivelse af puljer til vedligeholdelse og renovering af ejendomme 14/41543 Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og vedligeholdelse af ejendomme. Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets beslutning, at der til renovering og vedligeholdelse af kommunale ejendomme bevilges og frigives: Pulje til myndighedskrav på ældreområdet på kr. Pulje til renovering og vedligeholdelse af de kommunale udlejningsboliger på socialområdet samt de almene ældre- og plejeboliger på kr. Pulje til indsatsområder på dagtilbudsområdet på kr. Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet på kr. Pulje til renovering og vedligehold på dagtilbudsområdet på kr. Pulje til renovering og vedligehold på skoleområdet på kr. Pulje til renovering og vedligehold af administrationsbygningerne på kr. Pulje til renovering og vedligehold af hallerne på kr. Pulje til renovering af faglokaler på skoleområdet på kr. Pulje til renovering og vedligehold af Naturama på kr. I Rådighedsrammen er afsat en række anlægspuljer, der skal dække tiltag på kommunens ejendomme og lokaler. I de relevante tilfælde tænkes de innovative energispareprojekt ind i forbindelse med renovering af klimaskærmene. 10

12 På Social- og Sundhedsområdet er der to anlægspuljer: 1) Puljen til imødekommelse af myndighedskrav på kr. skal anvendes blandt andet til ny belægning for at undgå risiko for fald på plejecentrene, indkøb af nye maskiner, der opfylder sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige krav mm. 2) Social- og Sundhedsområdets anden pulje på kr. skal anvendes til renovering og vedligeholdelse af de kommunale udlejningsboliger og servicearealer ifm. de almene ældre- og plejeboliger. Det er planlagt, at puljen i 2015 bl.a. skal bruges til maling og reparation af vinduer og udhæng, udskiftning af døre og vinduer samt tagrenoveringer. På Børn- og Ungeområdet er der fem anlægspuljer: 1) Puljen på kr. til indsatsområder på dagtilbudsområdet skal blandt andet bruges til digitalisering i dagtilbuddene, herunder anvendes af inklimeter. 2) Puljen på kr. til udvendig renovering og vedligeholdelse af ejendomme på dagtilbudsområdet skal anvendes til akutte opgaver på installationer og klimaskærme, så som huller i taget, sprængte vandrør samt renovering af legepladser. I løbet af 2015 påbegyndes arbejdet omkring planlagt vedligeholdelse, således at mængden af akutte opgaver mindskes. Den planlagte vedligeholdelse forventes påbegyndt efter sommerferien, jf. målsætninger for overblik over ejendommens tilstand for Center for Ejendomme og Teknisk Service. 3) Puljen på kr. til sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet skal anvendes til at imødekomme lovmæssige krav omkring de fysiske rammer i institutionerne samt ajourføring af tegningsmateriale. 4) Puljen på kr. til udvendig renovering og vedligeholdelse af ejendomme på skoleområdet. Det er planlagt, at størstedelen af puljen skal bruges til bl.a. udskiftning og reparation af døre, vinduer, murværk og tage. Derudover er der afsat en mindre del til akutte opgaver over året. 5) Puljen på kr. til renovering af faglokaler skal anvendes til at lave en række tekniske undersøgelser af lokalerne samt til at håndtere de mest presserende renoveringer. På idrætsområdet er der en pulje der deles i tre: Puljen er de foregående år brugt til renovering af idrætsanlæg og klubhuse, og i mindre grad nyanlæg. Puljen prioriteres i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Idræts Samvirke og Haludvalget. Renoverings- og anlægspuljen disponeres på følgende måde: 11

13 Renovering af idrætshaller ca. 1,7 mio. kr. Haludvalget har udarbejdet en prioriteringsliste for en række renoveringsopgaver, og puljen for 2015 skal primært dække udskiftning af taget på Svendborg Badmintonhal. Renovering af klubhuse 0,3 mio. kr. Puljen disponeres i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget efter ansøgning fra foreningslivet. Nyanlæg 0,5 mio. kr. Administrationen anbefaler, at puljen til nyanlæg prioriteres i forhold til nødvendig udskiftning af omklædningsskabe i Svendborg Svømmeland. Til vedligeholdelse af Naturama er der en pulje på kr. Puljen skal bl.a. bruges til ovenlys i hvalhuset, hulmursisolering samt vedligehold af de befæstede arealer. Til renovering af administrationsbygninger er der en pulje på kr. som skal bruges til akutte og uundgåelige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. I henhold til budgetvedtagelsen for 2015 foretages en tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse, der blandt andet skal munde ud i et renoveringsforslag for rådhuskomplekset, der skal indgå i forhandlingerne om budget Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Det anbefales, at de ti puljer under rådighedsrammen, der tilsammen udgør kr. bevilges og frigives. Pulje og fagområde Myndighedskrav, Social og Sundhed Renoveringspuljen, Social og Sundhed Indsatsområder, Dagtilbud Sikkerhedsmæssige tiltag, Dagtilbud Renovering og vedligehold, Dagtilbud Renovering og vedligehold, Skoler Administrationsbygninger Renovering og vedligehold, Haller Faglokaler, Skoler Renovering og vedligehold, Naturama I alt Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Lovgrundlag: Kasse- og regnskabsregulativet. 12

14 Godkendt. 10. Frigivelse af midler til puljen for lokale initiativer /429 Frigivelse af midler til udmøntning i Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalget, At der frigives en ramme på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen til lokale initiativer i 2015 At Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget bemyndiges til at udmønte puljen for 2015 Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2013 at afsætte en pulje til lokale initiativer på 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene. Der er således afsat 2 mio. kr. i 2015 til puljen til medfinansiering af lokale initiativer. Der søges om frigivelse af rammen på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen i 2015 i henhold til de af Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets vedtagne retningslinjer for tildeling af støtte til realisering af projekter. Projekter der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Desuden søges der om, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget bemyndiges til at udmønte puljen for Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ved fuld udmøntning af puljen vil der være en samlet økonomisk konsekvens på 9 mio. kr. i årene Det forudsættes, at projekterne ikke medfører behov for ekstra bevillinger til drift, men at driften holdes inden for det konkrete projekts egne rammer eller administrationsområdernes vedtagne budgetter. Projekternes lokale islæt ventes at indebære et vist brug af det lokale erhvervsliv. Lovgrundlag: Kommunestyrelsesloven. 13

15 Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles Henrik Nielsen (C) var fraværende. Andreas Pless (C) deltog som suppleant. Godkendt. 11. Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Svendborg Havn 14/41425 Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Svendborg Havn. Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget At der frigives 3,311 mio. kr. til gennemførelse af analyser, planlægning mv. I Budget 2015 er der afsat i alt mio. kr. til havneudvikling, analyser mv. Beløbet skal ses som realisering af Udviklingsplan for Svendborg Havn og omfatter aflønning af planmedarbejdere samt tilkøb af ydelser indenfor analyse af bl.a. juridisk-økonomiske forhold, planlægning, projektudvikling, kommunikation og information. Hertil kommer gennemførelsen af midlertidige aktiviteter, jf. byrådets tidligere beslutning om at benytte dette ift. havneudviklingen Til disse formål søges frigivet mio. kr. af rådighedsbeløbet på mio. kr. i Budget Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles Henrik Nielsen (C) var fraværende. Andreas Pless (C) deltog som suppleant. Godkendt. 14

16 12. ISP - frigivelse af midler for /17094 Frigivelse af midler til gennemførelse af det innovative energispareprojekts optimeringskatalog Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der bevilges og frigives 20,502 mio. kr. til energiprojekter i 2015 i det innovative energispareprojekt. Den 18. november 2014 tog Økonomiudvalget optimeringskatalog 2015 (bilag 1) til efterretning. De energibesparende foranstaltninger i optimeringskatalog 2015 er opgradering til energikrav i bygningsreglement 2020, solceller, facade isolering, varmepumper, CO2 neutrale projekter på Rantzausminde skole og Sundhøj området. Det fremgår af energioptimeringskataloget 2015, hvilke projekter der er planlagt for Midler til investeringer i det innovative energispareprojekt 2015 søges frigivet, så investeringerne kan iværksættes. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Anlægsbevillingen på 72,100 mio. kr. til det innovative energispareprojekt blev godkendt på byrådets møde den 11. oktober Rådighedsbeløbet i 2013 til 2017 inklusiv fremskrivninger: Samlet udgifter i kr Rådighedsbeløbet i 2015 på 20,502 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes, og frigives. Lovgrundlag: Kasse- og regnskabsregulativ Bilag: Åben - Energioptimeringskatalog 2015.pdf 15

17 Godkendt. 13. Udbud af Jessens Mole /1225 Godkendelse af udbudsvilkår for ejendommen Jessens Mole 7-9 Direktionen indstiller til oversendelse til byrådet At udbudsmaterialet for ejendommen Jessens Mole 7-9 godkendes, og at der der igangsættes udbud af ejendommen. På baggrund af den politisk vedtagne Udviklingsplan for Svendborg Havn (se bilag 1) har administrationen sammen med ekstern rådgiver udarbejdet et forslag til udbudsvilkår for Jessens Mole 7-9. Udviklingsplanen fastlægger de overordnede rammer for havnens udvikling, herunder for Jessens Mole. Der er således fastlagt en række bærende principper og der er skitseret en bebyggelse, der angiver, hvorledes bebyggelserne på Jessens Mole kan udformes. Illustration fra Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg havn, side 25 16

18 Denne skitse og Udviklingsplanens bærende værdier danner grundlag for udbudsvilkårene (se bilag 2) og for det bagvedliggende prospekt (se bilag 3), hvor der er foretaget en yderligere bearbejdning af principper for bebyggelse mv. I forhold til udbudsvilkårene skal administrationen specielt henlede opmærksomheden på følgende forhold: Fleksboliger (udbudsvilkår pkt 7.3) Udbudsmaterialet giver mulighed for at byder kan disponere over en del af bebyggelsen til fleksboliger. Jordforurening/fundering (udbudsvilkår pkt 10.5) Ekstern rådgiver er pt ved at kortlægge omfanget af jordforurening og behovet for ekstrafundering på ejendommen samt et estimat over ekstraomkostninger i den forbindelse. Et foreløbigt materiale foreligger på ØK-mødet og endeligt på byrådsmødet. Byggepligt (udbudsvilkår pkt 10.6) Der fastlægges en byggepligt med påbegyndelse af byggeri senest et år efter endelig vedtagelse af lokalplan. Købsaftale (udbudsvilkår pkt 11.1) Udbudsvilkårene vil være ledsaget af en købsaftale med salgsvilkår. Forslag til købsaftale med salgsvilkår foreligger ved mødet i Økonomiudvalget. Kriterier (udbudsvilkår pkt 12.1) Tilbud vurderes efter såvel pris som kvalitet, dvs i hvilken grad tilbudet lever op til intentionerne i Udviklingsplanen og prospektet for området. Hvis byrådet godkender udbudsvilkårene igangsættes der følgende proces: - Offentliggørelse af udbud og annoncering i uge 5 - Udbudsperiode 9 uger (uge 6 14) - Bedømmelse af indkomne udbud. Administrationen med ekstern bistand (uge 15-16) - Beslutning i ØK og Byråd (uge 17-18) - Kontraktforhandlinger fra uge 19 Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Som led i den politiske behandling skal der tages stilling til Svendborg Kommunes bidrag til byggemodning, herunder oprensning og fundering. Lovgrundlag: Udbudsloven Bilag: Åben - Bilag 1: Udviklingsplan.pdf Åben - Bilag 3: Prospekt_ pdf Åben - Bilag 2: Udbudsvilkår_

19 Økonomiudvalget besluttede, at der foretages følgende præciseringer i udbudsmaterialet: I den udstrækning, der etableres erhverv kan kravet om p-pladser under terræn fraviges, og der kan indbetales til p-fonden Der kan kun tillades flexboliger i et mindre omfang Den maksimale bygningshøjde skal angives med et eksakt tal. Tallet fastlægges med udgangspunkt i koten med tillæg for en etage i stueplan, der skal kunne rumme erhverv og tre yderligere etager til boliger. Økonomiudvalget afholder nyt møde fredag den 23. januar med henblik på en endelig indstilling til byrådet. 14. Tilgængelighed mellem parkeringshus og trappen 12/3033 Tilgængelighed mellem parkeringshuset ved Hulgade, den kommende trappe og Møllergade. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede den , at der ikke arbejdes videre med det skitseforslag Kristine Jensens Tegnestue har udarbejdet for en gangbro og forbindelse mellem parkeringshus og Møllergade, men at administrationen anmodes om at undersøge og beskrive alternative muligheder (fx trappelift) for tilgængelighed for handicappede på trappen. Endvidere at beskrive andre adgangsveje for handicappede op til byen. Økonomiudvalget besluttede den at tilbagesende sagen til behandling i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt projekteringen af trappen mellem Møllergade og Toldbodvej skal: Scenarie 1: Udføres i overensstemmelse med den oprindelige præmis for arkitektkonkurrencen: Der er ikke forventning om tilgængelighed for alle på trappen. eller Scenarie 2: Omfatte en løsning, som indeholder en gangbro mellem parkeringshuset og opholdsplateauet på trappen. Scenarie 3: Omfatte en løsning, som indeholder en gangbro mellem parkeringshuset og opholdsplateauet på trappe samt en 18

20 handicaptrappelift mellem opholdsplateauet og Møllergade. At sagen ved valg af Scenarie 2 eller 3 oversendes til Økonomiudvalget med anmodning om, at der afsættes et ekstra rådighedsbeløb på 2,4 eller 3,0 mio. kr. finansieret indenfor kommunens samlede anlægsbudget for 2014/2015, herunder frigivelse af rådighedsbeløb med 0,2 mio. kr. til forarbejder, ligesom afledt drift prioriteres ind i budget At der parallelt med projekteringen - i dialog med handicaporganisationen vurderes på mulighederne for fremme tilgængeligheden mellem bymidte og havn. Baggrund: Begrundelsen for et gennembrud netop fra byens toppunkt er, at det er her, det er muligt at opnå en direkte forbindelse til vandet - via det nyanlagte stræde mellem Toldbodvej og Jessens Mole forbi trafikterminalen. Det er også her, det unikke terræn giver mulighed for et spektakulært byrum, der understreger byens beliggenhed på bakken og byens historie. Ud over at binde byen bedre sammen er intentionerne med udformningen af trapperummet hensyntagen til sundhed, arkitektur, det unikke landskab og områdets kulturhistoriske træk. Tilgængelighed: Netop den markante terrænforskel på meter mellem Møllergade og Toldbodvej betyder, at den kommende trappeforbindelse ikke kan blive tilgængelig for alle. Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte den 29. maj 2012 programmet for arkitektkonkurrencen, herunder: Der er ikke forventning om tilgængelighed for alle på trappen. Det lokale tilgængelighedsudvalg, under Dansk Handicapråd, er efter aftale i Handicaprådet den løbende inddraget i udviklingen af projektet. Formanden henviser til FN s Handicapkonvention og forholder sig kritisk til, at bevægehæmmede ikke får mulighed for at benytte trappen. Kommunens vurdering baserer sig på en udtalelse fra Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik, som foretager tilgængelighedsrevision på projektet. Luxenburger oplyser, at reglerne for handicaptilgængelighed kun gælder Byggeloven, hvorimod trappeanlægget er offentligt stiareal og således omfattet af Vejloven. Luxenburger oplyser endvidere, at FN s Handicapkonvention skal ses som en (ikke lovpligtig) anbefaling og, at der kan være hensyn til fysiske forhold, økonomi og kulturarv, som kommunen må tage hensyn til. Statens Byggeforsknings Institut er af samme vurdering. Scenarie 1 - Den oprindelige præmis Trappen udføres i overensstemmelse med den oprindelige præmis for arkitektkonkurrencen: Der er ikke forventning om tilgængelighed for alle på trappen. Mulig tilgængelighed for alle på: 19

21 - strækningen mellem Møllergade og udsigtsplateauet på trappen (bilag Powerpoint, dias 3). Udgiften er disponeret indenfor rådighedsbudgettet for Den Grønne Tråd. Administrationens bemærkninger: o o o o Der indarbejdes ledelinjer i trappen, så der opnås forbindelse mellem ledelinjen i Møllergade og på Toldbodvej. Herved sikres at flest mulige brugergrupper kan anvende trappen/området. Fra Toldbodvej må bevægehæmmede fortsat benytte allerede eksisterende adgange (som Klosterstræde og Brogade). I dialog med handicaporganisationen vurderes mulighederne for at fremme tilgængeligheden i området mellem bymidte og havn forhold med ledelinjer, ramper og øvrige løsninger. Tidsplan og budget for Den Grønne Tråd forventes overholdt. Scenarie 2 En gangbro mellem parkeringshuset og opholdsplateauet på trappen Trappen kobles med en gangbro mellem parkeringshus og opholdsplateauet på trappen. Mulig tilgængelighed for alle på: - strækningen mellem Møllergade og udsigtsplateauet på trappen - gangbroen og opholdsplateauet på trappen. Økonomioverslaget til etablering af en gangbro er 4,4 mio. kr. Realdania vil bidrage med 2,0 mio. kr. finansieret via byrumsprojektet, Uforudsete udgifter til ekstraordinære elementer - læs nærmere under Økonomiske konsekvenser. Parkeringshus Med lokalplan 597, parkeringshus ved Hulgade, kan der opføres et trappe- og elevatortårn i maksimal højde 3,9 m over eksisterende øverste dæk på bygningen. En gangbro mellem parkeringshuset og opholdsplateauet på trappen får en længde på 16 meter langs bindingsværksfacaden på Ribers Gård og en værnhøjde på 1,20 meter. Kulturmiljøet Den gamle købmandsgård fra 1761, nu Ribers gård, er et markant 4-længet bygningsanlæg i bybilledet. I kommuneplanen ligger ejendommen i Kulturmiljø Middelalderbyen, indenfor hvilket målet er, at udviklingen sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal identitet. Forhuset er fredet og ændringer af den gavl, som blotlægges ved nedrivning af Rob Roy forudsætter Kulturstyrelsens godkendelse. Bindingsværksfacaderne mod trappen og mod Toldbodvej er klassificeret 20

22 med høj bevaringsværdi (3). Svendborg Kommune er myndighed i f.t ændringer af disse facader. Ejerforhold Ejendommen matr. nr. 286 er privat ejet. Ejer har med lejeaftale vedrørende Hulgade 6 godkendt projektforslaget for parkeringshuset, herunder muligheden af, at et elevatortårn i fronten af P- huset forbindes med en adgang til trappen. Administrationens bemærkninger: o o o Den karakteristiske lange bindingsværksfacade af Ribers Gård ligger på den relativt høje, og stejle byskrænt, og er i omfang og karakter markant i bybilledet. I forhold til den kulturhistoriske forståelse af, at Svendborg er anlagt på et højdedrag langs kystskrænten, er det vigtigt, at strukturen ikke sløres, men derimod tydeliggøres. Teknisk er det muligt at etablere en gangforbindelse, men det giver byggetekniske udfordringer, bl.a. vil det være vanskeligt at klare terrænafviklingen omkring Ribers Gård, og dele af den historiske sokkel vil blive skjult. Et indgreb i kulturmiljøet forudsætter, at der stilles krav til høj arkitektonisk kvalitet, så forbindelsen mellem by og havn bliver indbydende og oplevelsesrig efter intentionen om en samlet bakke. Kulturstyrelsen anbefaler, at Svendborg Museum involveres vedrørende projektets bevaringsværdige aspekter. o Konsekvenser af, hvordan en gangbro mellem P- huset og trappen vil påvirke brugen af byrummet mellem Toldbodvej og Møllergade er ikke analyseret. o Ændringer i trappeprojektet giver risiko for forsinkelse i færdiggørelsen af Den Grønne Tråd såvel som risiko for budgetoverskridelse. Scenarie 3- Tilgængelighed for alle mellem parkeringshuset og Møllergade Projekteringen af trappen omfatter en gangbro mellem parkeringshuset og opholdsplateauet på trappen. Der etableres en handicaptrappelift mellem opholdsplateauet og Møllergade. Mulig tilgængelighed for alle på: - strækningen mellem Møllergade og udsigtsplateauet på trappen - gangbroen og opholdsplateauet på trappen - strækningen mellem opholdsplateauet og udsigtsplateauet/møllergade. Økonomioverslaget til etablering af en gangbro og en trappelift er 5,0 mio. kr. Realdania vil bidrage med 2,0 mio. kr. finansieret via byrumsprojektet, Uforudsete udgifter til ekstraordinære elementer læs nærmere under Økonomiske konsekvenser. 21

23 Parkeringshus - se Scenarie 2 En gangbro mellem parkeringshuset og opholdsplateauet på trappen får en længde på 16 meter langs facaden på Ribers Gård og en værnhøjde på 1,20 meter. Kulturmiljø- se Scenarie 2 Ejerforhold - se Scenarie 2 En trappelift mellem opholdsplateauet og udsigtsplateauet på trappen får en længde på ca. 20 meter langs den vestvendte bindingsværksfacade på Ribers Gård. Administrationens bemærkninger samme som Scenarie 2. Yderligere skal det bemærkes, at tre producenter af handicaplifte oplyser, at det teknisk er muligt at etablere en lift, men at liftens relative store længde bevirker lang transporttid, hvorfor liften ikke kan forventes benyttet i en grad som tiltænkt samt øget risiko for serviceudkald og dermed perioder, hvor liften ikke er i funktion. Handicaporganisationens holdning til dette bør undersøges. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Scenarie 1 Projekteres indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til gennemførelse af Den Grønne Tråd. Scenarie 2 og 3 Økonomioverslaget for anlæggene er henholdsvis 4,4 og 5,0 mio. kr. eksklusive moms. Overslagene er baseret på et skitseforslag og er eksklusive eventuelle konsekvenser af eksisterende ledninger, jordbundsforhold, arkæologi og jordforurening. Overslaget er således forbundet med en række ubekendte faktorer og dermed usikkerhed. I projektet Den Grønne Tråd er der ikke budgetteret med en udgift til at skabe tilgængelighed for alle mellem det kommende parkeringshus og trapperummet. Lejeaftalen vedrørende Hulgade 6 er først indgået i juli Realdania har til Den Grønne Tråd afsat 4,0 mio. kr. til uforudsete ekstraordinære elementer, hvoraf der resterer 3,0 mio. kr. Heraf vil Realdania bidrage med maksimalt 2.0 mio. kr. til at øge tilgængeligheden med gangforbindelse mellem parkeringshuset, trappen og Møllergade, hvilket i givet fald vil begrænse muligheden for at indpasse ekstraordinære elementer i byrumsprojektet, der kan højne kvaliteten i forhold til den skitserede idé i konkurrenceforslaget. Hvis Realdania bidrager med 2,0 mio. kr. mangler kommunen finansiering til de resterende 2,4 henholdsvis 3,0 mio. kr. Såfremt der er et politisk ønske om at prioritere Scenarie 2 eller 3, skal finansieringen prioriteres indenfor den samlede kommunale anlægsramme for I budgettet for Den Grønne Tråd er der ikke afsat driftsmidler til gangforbindelse. I givet fald må udgiften prioriteres i forbindelse med budgettet for Lovgrundlag: Planloven Vejloven 22

24 Bilag: Åben - Dagsordenspunkt; Den Grønne Tråd - fotos_område_trappen.pdf Åben - Dagsordenspunkt; Den Grønne Tråd _Skitseforslag_Gangforbindelse.pdf Åben - Dagsordenspunkt; Den Grønne Tråd _Skitseforslag_Gangforbindelse_Anlægsbudget.pdf Åben - powerpoint_ebt Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Scenarie 1 fastholdes Der skal parallelt med projekteringen - i dialog med handicaporganisationen vurderes på mulighederne for at fremme tilgængeligheden mellem bymidte og havn. Der skal tillige arbejdes for at undersøge muligheder for at skabe adgangsvej fra bagsiden af P-huset til Møllergade. Udgik. 15. Markedsføringskampagne / Samarbejdsaftaler med lokale fyrtårne 15/1540 Svendborg Kommune indgår samarbejdsaftaler. Direktionen indstiller, at der indgås samarbejdsaftaler med GOG og Svendborg Rabbits i perioden 1. januar til 30.juni I forbindelse med budgetforliget 2015 blev der afsat to millioner kroner til markedsføring af Svendborg Kommune i Det indgik i overvejelserne, at en del af denne markedsføring kunne foregå via co-branding med nogle af de lokale fyrtårne. En del af midlerne i markedsføringspulje kunne derfor anvendes til samarbejdsaftaler med de lokale fyrtårne, hvor man beskriver, hvorledes de lokale fyrtårne kan bidrage til markedsføring af Svendborg Kommune. I forlængelse heraf er der udarbejdet forslag til samarbejdsaftaler med GOG og Svendborg Rabbits. Der vedlægges et udkast til samarbejdsaftaler med de to parter. Aftalen med GOG udgør kr., og aftalen med Svendborg Rabbits udgør kr. 23

25 Aftalerne med GOG og Svendborg Rabbits genforhandles senest den 1. april 2015 med henblik på en forlængelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Intet. Lovgrundlag: Intet. Bilag: Åben - Samarbejdsaftale Svendborg Rabbits Åben - Samarbejdsaftale GOG Liste F stillede følgende beslutningsforslag: SF har i flere år arbejdet for at fremme breddeidræt i kommunen, og det er lykkedes gennem flere målrettede initiativer at synliggøre Svendborg som idrætskommune. Disse initiativer har bl.a. medført, at Svendborg har modtaget tre idrætspriser som årets idrætskommune. For at fastholde kommunens brand som stedet, hvor den brede idræt trives og for at markedsføre Svendborg som idræts- og bosætningskommune, afsættes alternativt kr. til dette formål. Man stemte for dette forslag. For stemte: 3 (A og F) Imod stemte 5 (V, C, L, I og Mads Fredeløkke) Undlod 1 (Ø). Indstillingen blev herefter vedtaget. Liste A, F og Ø var imod. Liste Ø var imod, idet man ikke tror, det har nogen værdi for Svendborg Kommune at støtte eliteidræt og ser det heller ikke som en kommunal opgave at sikre VIP-billetter til byrådet m.fl. 16. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 592 for et område til boliger, erhverv, offentlig service og offentlige formål i Gudme. 13/17399 Med vedtagelse af planerne åbnes der op for, at de eksisterende bygninger kan bruges til blandt andet aktivitetshus, offentlig og privat service og bolig. Den store plæne ned mod Kirkegade sikres så den også i fremtiden vil være et offentligt parkareal til glæde og gavn for Gudmes borgere. Arealerne syd og øst for det tidligere Gudme rådhus udlægges til boliger i stil med de omkringliggende boliger. Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om, 24

26 At forslag til kommuneplantillæg videresendes til byrådets beslutning og offentliggøres i høring i 8 uger. Såfremt dette vedtages indstilles endvidere, At forslag til lokalplan 592 videresendes til byrådets beslutning og offentliggøres i høring i 8 uger. At der ikke foretages yderligere VVM og miljøvurdering og at afgørelsen offentliggøres i 4 uger. At der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden. Baggrund. I forlængelse af for-offentlig høring afviklet i løbet af 2014 er der nu udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplanforslag for området ved Gudme Rådhus. Gudme er udpeget som lokalby i kommuneplan for Svendborg Der er ca. 550 husstande i landsbyen og der er både skole, børnehave, plejehjem og biblioteksfilial ved skolen. Lokalplanområdet ligger midt i Gudme, tæt ved kirken og skolen, og er ca m². Mod nordøst er det afgrænset af Kirkegade og mod syd af Postvænget. Den vestlige afgrænsning ligger op til villahaver og et større ubebygget areal, der er udlagt til blandt andet lægehus. Set fra Kirkegade skråner området 3-4 meter op mod de eksisterende bygninger, der ligger på toppen og i midten af grunden. Formål med planen. Formålet med lokalplanen er at sikre levedygtige rammer for den fremtidige arealanvendelse. Området planlægges derfor så der er mulighed for flere forskellige anvendelser i de eksisterende bygninger. Nyt byggeri i området skal placeres så det i samspil med det eksisterende byggeri danner tre længer omkring et centralt parkerings- og adgangsområde. Der gives mulighed for at nedrive midterbygningen, som vedtaget ved Byrådsmødet den 27. maj Samtidig skal området fortsat være et offentligt tilgængeligt grønt område og de grønne friarealer mod Kirkegade er bl.a. med lokalplanen sikret friholdt for bebyggelse. Det grønne areal bliver, jf. ovennævnte beslutning, i kommunens eje. For enden af Postvænget er der desuden sikret et mindre areal, hvor der kan placeres/opsættes forskelligt inventar til legeplads, boldspil eller lignende. Mod Postvænget er det muligt at bygge ca. 6 boliger som er enten række-, kæde- eller klyngehuse, evt. i stil med husene syd for Postvænget. Området mod Søndergade er udlagt til åben-lav bebyggelse og der mulighed for op til ca. 3 almindelige parcelhuse. 25

27 Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Mulighed for salg af byggegrunde til boliger og service med deraf følgende indtægt.tidligere vurdering af delområde A alene, ligger på ca. 2 mill. kr. Lovgrundlag: Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bilag: Åben - Lokalplanforslag_592_off. høring.pdf Åben - Kommuneplantillæg pdf Åben - Miljøscreening for lokalplan 592 for et område til boliger, erhverv og offentlig service.pdf Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles med den bemærkning, at betingelserne for område 4 også gøres gældende for område 3. Henrik Nielsen (C) var fraværende. Andreas Pless (C) deltog som suppleant. Steven Legêne (Ø) har følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten foreslår, at grunden sælges uden forudgående byggemodning. Indstilles. Liste Ø fastholder mindretalsudtalelsen fra fagudvalget. 26

28 17. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 590 Ørbækvej 14/17196 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan 590 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Ørbækvej 42. Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalget, At kommuneplantillæg og lokalplan 590 endeligt godkendes med den nævnte justering, at mindre butikker slettes i lokalplanens redegørelse. Tillæg til kommuneplan Tillæggets formål er at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og de anvendelsesmuligheder, der ønskes for ejendommen Ørbækvej 42. Lokalplanforslag 590 Lokalplanen muliggør, at ejendommen kan anvendes til serviceerhverv. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 590 har været offentlig fremlagt fra den 29. oktober 2014 til den 2. januar Der har ikke været fremsendt indsigelser i offentlighedsperioden. Der er konstateret en uoverensstemmelse mellem lokalplanforslagets redegørelse og lokalplanforslagets bestemmelser, hvor der i redegørelsen står nævnt, at der inden for lokalplanområdet blandt andet kan placeres mindre butikker. Dette er ikke intentionen med lokalplanen og er heller ikke medtaget i bestemmelsen. Desuden er det i strid med Planlovens bestemmelser om, at der skal være mindst 500 m mellem enkeltstående butikker og lokalcentre. I lokalplanens redegørelse under formål og indhold slettes derfor mindre butikker. 27

29 Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske Der er ingen kommunaløkonomiske konsekvenser af lokalplanen. Erhvervsmæssige Ændret anvendelse forventes at betyde større mulighed for udlejning af ledige lejemål. Lovgrundlag: Lov om Planlægning. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Bilag: Åben - lokalplanforslag 590 Åben - Forslag til Kommuneplantillæg 2013.pdf Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Indstilles Henrik Nielsen (C) var fraværende. Andreas Pless (C) deltog som suppleant. Indstilles. 18. Anvendelse af ejendommen Cottaslow 24 14/39044 Anvendelse af ejendommen Cottaslow 24 tidligere Hellegårdsvej

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 27-01-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Helle Caspersen, Henning Duvier Stærmose,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Torsdag den 15-01-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Helle Caspersen, Henning Duvier Stærmose,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 15-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere