ØKOFILOSOFIEN. Supplerende materiale til Filosofi. Fra antikken til vor tid forfatterne og Forlaget Systime A /S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOFILOSOFIEN. Supplerende materiale til Filosofi. Fra antikken til vor tid. 1999 forfatterne og Forlaget Systime A /S"

Transkript

1 ØKOFILOSOFIEN I 1980erne bliver menneskets forhold til naturen et fremtrædende emne blandt filosoffer rundt omkring i verden. Anledningen til dette er den økologiske krise, som på dette tidspunkt begynder at optage store dele af befolkningen. Der har vist sig umiskendelige krisetegn i naturen, som tyder på, at livet på kloden er truet. Man bliver nødt til at indse, at jordkloden ikke blot er et uendeligt reservoir, der kan opsluge al menneskenes affald og de gifte, som hældes i den, og samtidig ser det ud til, at jordens ressourcer er begrænsede, ikke mindst i betragtning af befolkningstilvæksten. Det er efterhånden blevet en selvfølgelighed, at der drives rovdrift på naturen, og at dette kan udvikle sig til en faretruende situation for hele menneskeheden. Den økologiske krise har konsekvenser på flere planer: På det politiske plan opstår grønne partier, på det videnskabelige plan får økologiske problemer pludselig høj prioritet i mange videnskaber, på det privatøkonomiske plan opstilles grønne regnskaber, og der tales om den politiske forbruger, og endelig forsøger filosofien at trænge ned i de grundlæggende forudsætninger for krisen og dens løsning. Det er ikke mindst folk med tilknytning til ungdomsoprøret, som får øje på disse problemer, og som forsøger at gøre noget ved dem både på det teoretiske og det praktiske plan. Sansen for det simple naturnære liv, som karakteriserer en gren af ungdomsoprøret, gør det nærliggende at gå aktivt ind i denne problematik. Det nye hos de grønne i forhold til andre grene indenfor ungdomsoprøret er, at det ikke i så høj grad er de foranderlige samfundsforhold, der fokuseres på, som den uforanderlige natur. Det er især det som senere omtales som den biocentriske økologi, der har sit udspring hos de tidligere ungdomsoprørere. De filosofiske overvejelser koncentrerer sig om forholdet mellem mennesket og naturen, herunder en bestemmelse af menneskets og naturens væsen. Det centrale spørgsmål bliver, om naturen i sig selv indeholder noget værdifuldt, som kræver, at mennesket må have respekt for den og derved 1

2 standse op i sin erobrertrang, eller om den kun kan opfattes som materiale for menneskelig livsudfoldelse, som i sidste instans er det eneste værdifulde. Spekulationer om dyrets væsen kommer i denne forbindelse til at indtage en nøgleposition, fordi dyret har en særlig placering mellem mennesket og den øvrige natur. Udover dette ontologiske spørgsmål rejser der sig et etisk, nemlig spørgsmålet om vores ansvar for kommende generationer. Naturødelæggelserne kommer i høj grad til at berøre de mennesker og dyr, som endnu ikke er født. I den filosofiske debat optræder nogle filosofiske og ideologiske traditioner som Prügelknabe. De anses ideologisk set for at være skyldige i den økologiske krise. Man peger på den jødisk-kristne tradition, fordi den placerer Gud udenfor verden og dermed gør verden til noget profant, som man ikke behøver at have respekt for. I samme åndedrag nævnes Platons filosofi, der på grund af sin spaltning af ideverden og fænomenverden gør sig skyldig i en lignende forseelse ved at placere ideverdenen udenfor den synlige verden. Frem for alt står Descartes filosofi for skud på grund af dens krasse dualisme og dens metodetænkning. Den bidrager herved til at reducere naturen til et lager af materiale, som udelukkende tjener menneskets formål. Denne tankegang kommer til fuld udfoldelse i den moderne industrialiserede verden, som giver økonomien forret frem for alle andre hensyn, herunder miljøet. Blandt de filosoffer, som tager fat på dette emne, er der enighed om, at det beskrevne syn på naturen har vist sig at være uholdbart i betragtning af den økologiske krise. Descartes opfattelse af dyret som en kompliceret maskine, hvis skrig blot svarer til maskinens knirken, er uholdbar. Det er i dag nødvendigt at formulere en filosofi, der genskaber respekten for dyret og naturen i det hele taget, og som sætter grænser for menneskets handlinger i forhold til naturen. Men så hører enigheden også op. På mange punkter divergerer opfattelserne, men ved nærmere eftersyn samler de sig omkring to hovedretninger, som man kan betegne som henholdsvis biocentrisk økologi og antropocentrisk økologi, alt efter om det er det levende i naturen eller mennesket som bevidsthedsvæsen, som er centrum eller udgangspunkt for overvejelserne. (I USA taler man om henholdsvis deep ecology og shallow ecology, der er mere vurderende udtryk). Med den franske filosof Luc Ferrys ord kan forskellen udtrykkes på følgende måde:»drejer det sig bare om at våge over de steder, hvor vore liv udfolder sig, fordi forringelsen af dem risikerer at ramme os, eller drejer det sig omvendt om at beskytte naturen som sådan, fordi vi opdager, at 2

3 den ikke bare er et simpelt, råt materiale, som på nåde og unåde kan smedes og underkastes hoveri, men at den er et harmonisk og skrøbeligt system, som i sig selv er vigtigere og mere beundringsværdigt end denne alt i alt meget begrænsede del, som udgøres af det menneskelige liv?«1 Kort sagt: Er naturen kun værdifuld i kraft af mennesket eller er den i sig selv værdifuld? Det er på dette spørgsmål, vandene skilles. Vi vil i det følgende behandle de to retninger hver for sig og lade hver af dem blive repræsenteret af en enkelt filosof. Biocentrisk økologi K.E. Løgstrup Sansningen og Universet Det er karakteristisk, at de filosoffer, som i Danmark især har taget de økologiske problemer op, har en teologisk baggrund. Den mest fremtrædende af disse er K.E. LØGSTRUP ( ). Han var professor i etik og religionsfilosofi ved Det teologiske Fakultet på Århus Universitet og er filosofisk skolet i Tyskland hos folk, som tilhører den fænomenologiske bevægelse. Man kan sammenfattende sige, at Løgstrups filosofiske projekt går ud på at opspore fænomener, som ligger uden for menneskehedens magtsfære. Han kalder det det før-kulturelle eller det elementære, dvs. det, som på ingen måde er et produkt af menneskelig bevidsthed, skaberevne og kultur, men som ligger bagved eller nedenunder disse aktiviteter og på en eller anden måde holder dem oppe, så de kan eksistere. Det er i denne forbindelse vigtigt at vise, at naturens fænomener i sig selv er noget bestemt og ikke blot bliver noget bestemt i kraft af det, som mennesket har for med dem. For at nå så vidt må Løgstrup først gøre op med den såkaldte bevidsthedsfilosofi, der begynder med Descartes og kulminerer i Kants filosofi. Denne bærer på det ideologiske plan et væsentligt ansvar for miljøkrisen ved at sætte den menneskelige bevidsthed i centrum i stedet for naturen og Gud. Løgstrup udtrykker det på denne måde:»bevidstheden bliver en i sig selv hvilende instans, Descartes res cogitans. Med den position, som det humane subjekt på den måde kommer i, den absolutte, konkurrerer det med Gud. Hvad Gud førhen forklarede, forklarer nu bevidstheden. I eet med at den guddommelige oprindelse dissocieres fra [løsrives fra] verden, dissocieres 3

4 det humane subjekt fra verden, der kommer til at stå til rådighed for det. I een og samme bevægelse rives Gud og mennesket ud af verden og kommer i modposition til den«. 2 Med Descartes res cogitans har menneskets bevidsthed helt og holdent erstattet Gud som det, der forklarer verden. Samtidig med at den menneskelige bevidsthed bliver guddommelig, fjerner den sig fra naturen, som nu kommer i en modposition til mennesket. Mennesket og naturen bliver ligefrem modstandere. Løgstrup udtrykker det andetsteds slagordsagtigt ved at tale om, at mennesket er kommet til at leve på kanten af naturen og dermed er kommet på kant med naturen. Løgstrups filosofiske projekt går nu ud på at godtgøre, at naturen er noget elementært og bestemt forud for menneskets bevidsthed og interesser og på denne måde noget af selvstændig værdi, der kræver respekt for sin egen skyld. I bevidsthedsfilosofiens perspektiv er det kun i kraft af, at mennesket har bestemte interesser og tanker med naturen og dens genstande, at de er noget. Det gælder også den uberørte natur, der bliver til rekreative områder i kraft af menneskers interesse for hvile og naturskønhed. Men det er denne opfattelse, som ifølge Løgstrup er uholdbar. En af de måder, Løgstrup forsøger at sandsynliggøre sit standpunkt på, er ved at foretage en fænomenologisk analyse af sansningen. Denne analyse skal vise, at vi i den grad er underlagt naturen og universet, at vi»med vort åndedræt og stofskifte er indlagte i naturens kredsløb«, som Løgstrup ynder at udtrykke sig. Dermed er der skudt en breche i bevidsthedsfilosofiens opfattelse af, at vi behersker naturen. Denne opfattelse viser sig at være en illusion. I vores sansning oplever vi genstandene på den måde, at de er fuldstændig til stede hos os uden afstand. Løgstrup tænker her på den rene sansning, hvor man ikke er begyndt at tænke over, hvad det nu er for noget, man sanser, og at sætte ord på det. Et kendt eksempel er barnets opslugthed med åben mund og polypper. Det, som Løgstrup hefter sig ved i denne sammenhæng er, at sansningen er afstandsløs. Det forklarer han på følgende måde:»[ ]afstandsløsheden betyder, at vi i sansningen er totalt afmægtige overfor universet. Universets udslag og uindskrænkede regimente i vor sansning har vi ikke den bitterste mulighed for at reservere os overfor eller korrigere. I sansningen forføjer universet over den sansende, totalt. Så opslugte er vi af universet i sansningen, at der ikke er ladt noget tilbage i os, der ikke er univers. Sansende eksisterer vi i det mest fuldkomne tab af selvstændighed overfor universet.«3 4

5 Sansningen er altså ifølge Løgstrup et klart vidnesbyrd om, at naturen og universet er større end os og vores bevidsthed og dermed ikke blot materiale for vores livsudfoldelse. I sansningens opslugthed mister vores bevidsthed sin selvstændighed og uafhængighed i forhold til universet, som på denne måde viser sig at være større end os og vores bevidsthed. Dertil kommer så, at genstandene i naturen viser sig som noget bestemt, førend vi giver dem navne og dermed indordner dem i vores verden. Løgstrup bruger mange kræfter på at vise, at naturens fænomener giver sig til kende som noget bestemt, så at sige taler til os som noget bestemt. De er ikke blot umælende ting, der alene får betydning og bliver noget bestemt i kraft af, hvad mennesket skal bruge dem til. En af Løgstrups elever, Jacob Wolf, tager fuglen som eksempel:»fuglen fortæller os selv igennem vore sanser, at den er en fugl. Vi har legemligheden til fælles. Med fuglen i os forstår vi fuglen udenfor os«. 4 Vi lever altså ifølge Wolf og Løgstrup i en natur eller et univers, som er den helhed, vi lever og ånder i, og som lader de enkelte væsener i naturen tale til os og dermed vise sig som noget bestemt med sin egen værdi. Det er i citatet værd at lægge mærke til, at vor forståelse af fænomenerne først og fremmest beror på vores krop; det er med fuglen i os, at vi forstår fuglen, og ikke i kraft af en ren intellektuel præstation. Også dette er en provokation overfor bevidsthedsfilosofien, for hvilken det er en komplet umulig tanke, at vores legeme, dyret i os, skulle skabe erkendelse og forståelse. Antropocentrisk økologi Peter Singer Den australske filosof PETER SINGER (1946) er en fremtrædende repræsentant for den antropocentriske økologi. Hans filosofiske skrifter om økologiske spørgsmål, ikke mindst om vores forhold til dyrene har givet genlyd rundt omkring i verden og hans bøger er oversat til mange sprog. Antropocentrisk økologi behøver ikke i sine konsekvenser at være mindre krævende og gennemgribende end den biocentriske. Peter Singer er det godt eksempel på dette. I betragtning af de truende miljøkatastrofer argumenterer han for nogle yderliggående synspunkter. Han har således beskæftiget sig indgående med dyrs rettigheder og er tilbøjelig til at mene, at det eneste etisk forsvarlige er at være vegetarianer, og han går i det hele taget ind for sparsom-

6 melighed og et enkelt liv af hensyn til de knappe naturressourcer og i betragtning af truslen mod miljøet. Så med hensyn til konkrete forslag til hvad der skal gøres, står Singer ikke tilbage for de biocentriske økologer. Tværtimod. Til forskel fra de biocentriske økologer tager Peter Singer imidlertid sit udgangspunkt i en humanistisk tradition, som sætter mennesket i centrum, og vil under ingen omstændigheder bygge på en forestilling om naturens og de økologiske systemers egenværdi. Hvad er så de grundlæggende tanker i Singers miljøetik? Singer er utilitarisk; det lægger han ikke skjul på. Men i stedet for at lade summen af lykke i samfundet være målestok, som det er tilfældet i den klassiske utilitarisme, foretrækker han at tale om de berørte parters interesser. Hvis en konkret handling fremmer de berørte parters interesser er den god. Hvis ikke, er den ond eller bedre: ikke så god. Singer kalder sin form for utilitarisme præferenceutilitarisme. Det er nu en bærende ide hos Singer, at det at have interesser forudsætter, at man kan sanse og dermed have følelser, specielt kan føle velvære og pine. Kun et sansende væsen kan have interesser. Dette betyder så også, at den etiske bedømmelse af en handling kun strækker sig så langt, som der er sansende væsener, som er berørt af handlingen, men derimod ikke til ikkesansende væsener som klipper og vandløb. Man kan således ikke tale om, at ødelæggelse af et vandløb er ondt overfor vandløbet, for man kan ikke meningsfuldt tale om, at vandløbet kan sanse og føle. Men ødelæggelsen kan naturligvis godt være ond overfor andre mennesker, som er afhængige af og derfor har interesser i forhold til dette vandløb. Men det er en anden sag. Det er på denne måde, at Singer fastholder sit udgangspunkt i det humane og ikke går ind for den biocentriske økologi som fx Løgstrup. Mennesket som et etisk væsen er udgangspunktet, derimod ikke naturen selv. Kun sansende væsener kan være genstande for etiske handlinger. Spørgsmålet er så, hvad begrebet sansende væsen omfatter. Singer er ikke i tvivl om, at vi også bliver nødt til at inddrage i hvert fald de ikkemenneskelige pattedyr i gruppen af sansende væsener og dermed i gruppen af væsener, hvis interesser der skal tages etisk hensyn til. Med stor lidenskab argumenterer han vor dette synspunkt. Der er efter hans mening ikke principiel forskel på at behandle farvede mennesker anderledes end hvide og at behandle dyrene anderledes end mennesker. Hvor man i første tilfælde taler om racisme, taler Singer i andet tilfælde om speciesisme (af latin species: art), der i hans øjne er et ligeså slemt skældsord som det første. Det er denne opfattelse kombineret med en overvejelse af de store miljømæssige omkostninger ved at opdrætte husdyr, der får Singer til mene, at kun vegerarianisme er etisk forsvarligt. Eller som han udtrykker det: 6

7 Alt dette giver tilsammen en [ ]tvingende grund til en kostplan, der stort set er vegetarisk. Singers miljøfilosofiske tanker har således store konsekvenser for det praktiske liv, hvis de tages alvorligt. Miljøkrisen har skabt en situation for menneskeheden, hvor den for at overleve må udvikle en afholdenhedens etik, der fordømmer alt miljøbelastende luksusforbrug som tyveri. Men dette er dog ikke ensbetydende med, at tilværelsen bliver uden glæder. Han afslutter således sine miljøfilosofiske overvejelser med følgende opmuntrende ord, som de fleste miljøfilosoffer sikkert kan skrive under på, blot ud fra forskellige filosofiske udgangspunkter.»eftertrykket på sparsommelighed og et enkelt liv betyder ikke, at en miljøetik misbilliger enhver glæde, men at de glæder, den værdsætter, ikke stammer fra overdrevent forbrug. I stedet stammer de fra varme personlige og seksuelle forhold, fra at være tæt på børn og venner, fra samtale, fra sport og rekreation, der er i hamoni med vores miljø i stedet for at skade det; fra mad, der ikke er baseret på udnyttelse af sansende skabninger og ikke koster os jorden; fra kreative aktiviteter og arbejde af alle slags; og (med passende omsorg, for ikke at ødelægge netop det værdsatte) fra glæde over de uspolerede områder af den verden, vi lever i.«6 Noter 1.»Drejer det sig bare «Luc Ferry: Den økologiske orden. Træet, dyret, mennesket, København 1994, s. 4. Oversat af Anne Fastrup fra: Le Nouvel ordre écologique, Paris »Bevidstheden bliver en i sig selv «K.E. Løgstrup: Ophav og Omgivelse. Metafysik III, Kbh s » afstandsløsheden betyder, at vi i sansningen er «op.cit.s.. 4.»Fuglen fortæller os selv «Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, sept. 1994, s »Alt dette giver tilsammen «Peter Singer: Praktisk etik, Kbh. 1993, s. 2, oversat af Helge Nørgaard Madsen fra: Practical Etics, Second Edition, Cambridge »Eftertrykket på sparsommelighed «Op.cit. s. 2. 7

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere