REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde."

Transkript

1 REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog valg af Mariann Skovgaard, LC, til dirigent. Der var ikke andre kandidater, og Mariann Skovgaard valgtes til dirigent. Dirigenten takkede for valget. Dirigenten henviste til, at repræsentantskabet var indkaldt for at tage stilling til KTOforligene på hhv. KL s og RLTN s område som KTO s to forhandlingsdelegationer indgik med KL den 19. februar 2011 og med RLTN den 27. februar 2011, og som KTO s bestyrelse har indstillet til godkendelse i repræsentantskabet. Dirigenten henviste tillige til, at KTO s medlemsorganisationer og KTO s repræsentantskabs har fået tilsendt de to forlig, inkl. beskrivelse af hovedelementerne i forligene samt plancheserier. Repræsentantskabet havde således fået en udførlig skriftlig orientering. Dirigenten konstaterede under henvisning til 4, stk. 2 i KTO's vedtægter, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ved skrivelse af 1. marts Dirigenten henviste til, at det fremgår af 5 i vedtægterne, at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når organisationer, der repræsenterer 75 % af organisationernes samlede tilsluttede medlemstal er til stede. Dirigenten henviste endvidere til, at i forhold der vedrører overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2011 følger yderligere regler om beslutningsdygtighed af 2, stk. 3 til det tillæg til KTO s vedtægter, som blev vedtaget den 9. november Det følger heraf, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt i forhold til det kommunale henholdsvis det regionale forhandlingsområde, når organisationer, der repræsenterer 75 % af det samlede tilsluttede medlemstal i de organisationer, der er omfattet af den kommunale henholdsvis den regionale forhandlingsaftale, er til stede. Dirigenten nævnte, at der var behov for at være beslutningsdygtige efter både den ene og den anden bestemmelse om beslutningsdygtighed, idet der både skal tages stilling til forligene med henholdsvis KL og RLTN samt godkende bestyrelsens skriftlige beretning.

2 - 2 - Med henblik på at konstatere, om repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt, foretog dirigenten opråb af medlemsorganisationernes navne. Følgende organisationer var ikke til stede: Dansk Formands Forening Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt i relation til både dagsordenens punkt 2, 3 og 4, idet 99,9 % af organisationernes samlede medlemstal var til stede. 2. Stillingtagen til protokollat af 19. februar 2011 indgået med KL Formanden forelagde protokollatet af 19. februar 2011 indgået med KL samt protokollat af 27. februar 2011med RLTN med følgende bemærkninger: Overenskomst i krisens tegn En overenskomst i krisens tegn er overskriften på min mundtlige præsentation af forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område. På repræsentantskabsmødet den 9. november 2010 var overskriften i min mundlige beretning En usædvanlig start på OK-11. Det kom til at holde stik, at OK-11 blev markant anderledes end de seneste overenskomstfornyelser både hvad angår indhold og forhandlingsproces. Efter den succesrige overenskomst i 2008 måtte vi på grund af den økonomiske krise sande, at vi ved OK-11 stod i en helt anden situation. Som alle ved havde vi en stor ubetalt regning fra reguleringsordningen, vi havde et smalt forlig på det private område at læne os op ad, og vi har en fortsat økonomisk krise i samfundet, som indebærer, at også mange ansatte i kommuner og regioner er blevet afskediget. Også fremadrettet må vi indstille os på afskedigelser både i kommuner og regioner. Kommunerne skønner selv, at de må tage afsked med ca årsværk. Det var vores baggrundstæppe her ved OK-11. På trods heraf lykkedes det os at indgå et forlig på både det kommunale og regionale område. Det er jeg yderst tilfreds med, og det beviser endnu engang den danske aftalemodels styrke. Vores forhandlingsmodel for OK-11 indebærer bl.a., at repræsentantskabet i dag skal tage

3 - 3 - selvstændig stilling til forhandlingsresultatet på henholdsvis det kommunale område og det regionale område efter medlemstal på de respektive områder. Jeg har valgt ikke at holde to adskilte fremlæggelser af forhandlingsresultaterne. Det skyldes, at der indholdsmæssigt er langt flere emner, der er identiske, end der er forskelle. Jeg vil derfor i min samlede fremlæggelse påpege de steder, hvor der er forskelle på de to områder med henblik på Jeres respektive stillingtagen til de to resultater. Reallønnen sikret i andet år Med forligene på både det kommunale og regionale område betaler vi i det første år vores gæld fra den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010, samt engangsudgiften ved at udskyde regningen til 1. april Vi har på den måde undgået, at de ansatte blev sat ned i løn som følge af den økonomiske krise og den kraftige opbremsning i lønudviklingen i den private sektor. Det kan vi godt være bekendt at betragte som et positivt resultat. I 2012 sikrer vi på ny reallønnen for samtlige ansatte i kommuner og regioner via de generelle lønstigninger. Det er jeg rigtig tilfreds med. Og jeg er også godt tilfreds med, at vi har aftalt, at hovedparten af de generelle lønstigninger kommer til udbetaling om ca. 10 måneder, nemlig den 1. januar Det betyder også, at vores såkaldte overhæng til overenskomstfornyelsen 2013 har en fornuftig størrelse. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi i forhold til hele overenskomstperioden kunne sikre vores medlemmer reallønnen. Men det var på grund af den økonomiske krise og vores gæld fra reguleringsordningen ikke muligt. På det kommunale område har vi aftalt 2,65 % i generelle lønstigninger i På det regionale lidt mindre, nemlig 2,61 %. Forskellen skyldes, at omkostningerne til seniorbonusordningen er højere på det regionale område. Skønnet for prisudviklingen i 2012 er ifølge Det Økonomiske Råd 2 %. På begge områder er der således en fornuftig sikkerhedsmargin i forhold til reallønssikringen i Rammen på begge områder er lige stor, nemlig 2,73 %. Og på begge områder er der herudover anvendt 0,3 % til forbedringer på de enkelte organisationsområder. Med forhandlingsresultaterne har vi som parter hermed også taget et vigtigt samfundsøkonomisk ansvar i forhold til den økonomiske krise. Arbejdsgiverne afviste vores lavtlønsprojekt Vi fik på begge områder opfyldt første del af vores lønkrav om procentvise generelle lønstigninger. Den anden del, nemlig kravet om et lavtlønsprojekt målrettet de nederste løntrin, kom vi derimod ikke igennem med.

4 - 4 - Her mødte vi massiv modstand fra begge arbejdsgiverparter. Det er helt klart min fornemmelse, at både finansministeren, DA og DI her lagde meget stramme bånd på KL og RLTN, også selv om vores krav kun indebar mindre favoriseringer af de allerlaveste lønnede. Jeg vil dog gerne kvittere for, at vi via kollektiv anvendelse af den såkaldte ATP-pulje kunne finde alternative løsninger til at afbøde arbejdsgivernes afvisning af vores krav om et lavtlønsprojekt. Det vender jeg tilbage til om lidt. Reguleringsordningen videreføres Vores krav om videreførelse af reguleringsordningen på begge områder er blevet imødekommet. På det kommunale område har vi dog accepteret, at reguleringsordningen fremover alene beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale område i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Vi rejste krav om videreførelse af reguleringsordningen som en samlet ordning på tværs af det kommunale og regionale område. Vi måtte anerkende, at det kommunale område har en sådan størrelse og variation i personalesammensætningen, at det er så robust, at det kan anvendes som et selvstændigt grundlag i beregningen af reguleringsordningen. Jeg har forståelse for, at KL og RLTN som selvstændige arbejdsgiverparter ønsker en reguleringsordning, som alene måler på lønudviklingen på de respektive områder, så ikke lønudviklingen på det ene område fx trækker lønudviklingen op eller ned på det andet område. På det regionale område var det også RLTN s hovedkrav at etablere en selvstændig reguleringsordning på det regionale område. En fælles analyse foretaget mellem parterne umiddelbart forud for OK-11 viste dog, at en selvstændig reguleringsordning på det regionale område er særligt følsomt overfor forskydninger i personalesammensætningen. Det betyder med andre ord, at forskydninger i personalesammensætningen statistisk kan medføre en stigning i lønudviklingen for de regionalt ansatte, og dermed en lavere udmøntning fra reguleringsordningen fx hvis der bliver færre social- og sundhedsassistenter og/eller flere læger. Dette vel at mærke uden, at nogen ansatte kan se det på lønsedlen. Årsagen hertil er, at det regionale område er betydeligt mindre end det kommunale område, og at personalesammensætningen er mere homogen. Personaleforskydninger fra en gruppe til en anden gruppe slår derfor mere igennem end i kommunerne, hvor der på grund af størrelsen og flere personalegrupper sker en lang række modsat rettede bevægelser, som sikrer robustheden.

5 - 5 - Fra organisationernes side var vi derfor meget bekymrede for udsigten til en selvstændig reguleringsordning på det regionale område uden nogen form for korrektionsmekanisme for strukturelle personaleforskydninger. Dette var også baggrunden for det meget langstrakte afsluttende forhandlingsforløb på det regionale område, hvor RLTN først til allersidst anerkendte organisationernes bekymring. Vi har derfor på det regionale område aftalt at videreføre den nuværende reguleringsordning, hvor beregningsgrundlaget sker på baggrund af det kommunale og regionale lønindeks. Samtidig er det aftalt, at hvis vi viderefører reguleringsordningen i 2013 på det regionale område, aftales det i form af en selvstændig regional reguleringsordning. I den kommende overenskomstperiode vil vi sammen med RLTN nærmere analysere de strukturelle personaleforskydninger i såvel den regionale som den private sektor. Ved OK-13 vil vi derfor stå med et betydeligt bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvordan vi kan etablere en selvstændig regional reguleringsordning, der tager højde for personalemæssige forskydninger. Afgørende for en løsning ved OK-13 er under alle omstændigheder, at begge parter på baggrund af analysen har et forhandlingsrum til at træffe selvstændige beslutninger, som tilgodeser en tilpasset løsning på det regionale område. Videreførelse af seniordage og seniorbonusordningerne På begge områder viderefører vi de seniorordninger, som vi aftalte ved OK-08 via de midlertidige 3-partsmidler. På det kommunale område viderefører vi således seniordagene og på det regionale område seniorbonusordningen, med mulighed for konvertering til bl.a. seniordage. På begge områder er timelønnede, som led i imødekommelse af arbejdsgivernes krav om forenkling, ikke længere omfattet af ordningerne. På det kommunale område er der efter krav fra KL også sket en ændring af beregningsgrundlaget for udbetaling af seniordagene, som indebærer en mindre forringelse for ansatte, der arbejder fx aften- nat. For at imødegå effekten heraf har vi aftalt en forhøjelse af værdien af en seniordag i de situationer, hvor seniordagene skal udbetales. De regionale arbejdsgivere havde stillet krav om, at seniorbonusordningen bortfaldt. Det var derfor ikke muligt som planlagt at indgå en delaftale på det 2. forhandlingsmøde den 21. januar Det lykkedes som bekendt først den 11. februar Her var hovedknasten, at RLTN betingede sig, at en videreførelse af ordningen skulle kobles sammen med en automatik i løft af aldersgrænserne for indtræden i seniorbonusordningen svarende til velfærdsforligets ændringer af folkepensionsalderen.

6 - 6 - Dette var naturligvis helt uspiseligt. Vi kan ikke acceptere at blive bundet op på kommende ændringer af aldersgrænser, som vi er uden indflydelse på, og som er fastlagt i Folketinget i forhold til en anden dagsorden. Vi har derfor aftalt en uændret videreførelse af seniorbonusordningen i forhold til aldersgrænserne og mulighederne for at konvertere bonussen til fx seniordage. RLTN har dog forlods meddelt, at de ved en stigende folkepensionsalder vil tage skridt til at genforhandle aftalen. Det er klart, at dette i så fald vil blive drøftet i kommende forhandlinger på lige fod med andre krav, og i respekt for at begge parter står frit i forhold til at kunne rejse krav til de forskellige ordninger vi har aftalt. Vores medlemmer har taget seniordagene og seniorbonusordningen positivt til sig. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi her ved OK-11 nu har aftalt en videreførelse af ordningerne på begge områder. Forenkling af medbestemmelses- og medindflydelsessystemet Først og fremmest KL, men også RLTN, har både før og under OK-11 peget på nødvendigheden af en smidiggørelse af de mange obligatoriske opgaver, vi gennem tiderne har fået opbygget i forhold til HovedMed og Hovedsamarbejdsudvalgene. Vi er gået positivt ind i dette arbejde med det formål, at vi ønsker at styrke det lokale samarbejde og rammerne herfor bedst muligt. Vi har nu sammen med henholdsvis KL og RLTN fundet frem til en model, som på den ene side giver HovedMed og Hovedsamarbejdsudvalgene større frihedsgrader for sammen at fastlægge, hvilke indsatsområder og opgaver de lokale parter er enige om er særlige væsentlige at arbejde med i perioden. Og på den anden side fortsat forpligter HovedMed og Hovedsamarbejdsudvalgene til at sætte fokus på udvalgte og prioriterede indsatser. Jeg synes, at vi her har fået aftalt en smidiggørelse af samarbejdssystemet, som begge parter kan være tjent med. Det er nu op til kommunerne og de enkelte regioner at gribe den mulighed de har efterspurgt til sammen med medarbejdersiden at få fastlagt de særlige lokale indsatser, som man ønsker at arbejde med i perioden. På det kommunal område er vi også enige om bl.a. at iværksætte en informationsindsats med særlig fokus på at informere om MED-rammeaftalens bestemmelser om information og høring i forbindelse med beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutninger om virksomhedsoverdragelse. Baggrunden herfor er en række sager om påstået brud på rammeaftalen på det kommunale område.

7 - 7 - Som led heri har vi også i forhandlingsudvalget givet hinanden et politisk håndslag på, at tage konkrete initiativer i KTO i forhold til at følge op på MED-aftalens bestemmelser om tvisteløsning. De konkrete aktiviteter drøftes videre i KTO s sekretariatsudvalg. Vi nåede ikke langt med tryghedskravene Vi har gennem det seneste år kunne konstatere betydelige besparelser i kommuner og regioner. Også fremadrettet forventes betydelige besparelser. Dette var baggrunden for vores krav om øget tryghed. Vi må konstatere, at såvel KL som RLTN blankt har afvist vores tryghedskrav. I den afsluttende forhandling tilkendegav jeg overfor KL, at KL kunne vælge mellem at komme ud af forhandlingerne med et tydeligt signal om, at de som ansvarlige arbejdsgivere påtager sig et ansvar i den nuværende situation, hvor der afskediges mange ansatte i kommunerne. Et ansvar som samtidig vil sende et signal om, at kommunerne er attraktive arbejdspladser, der tager hånd om sine ansatte. Et sådant signal vil også få betydning for kommunens omdømme og hermed påvirke den fremtidige rekrutteringssituation. Eller KL kunne vælge en løsning, hvor der ikke sendes et sådant positivt signal. Set over en bred kam valgte KL den sidste løsning. Det samme gjorde RLTN. På KL-området fik vi dog en aftale om forlænget opsigelsesvarsel til tillidsrepræsentanter, der opsiges i forbindelse med arbejdsmangel, og vi fik også en tryghedspulje forbeholdt OAO-grupperne finansieret via den fælles ATP-pulje, som jeg vender tilbage til om et øjeblik. Tryghedspuljen er forhandlingsmæssigt håndteret selvstændigt af OAO-grupperne, idet aftalen dog er en KTO-aftale. På det regionale område luftede RLTN også en idé om en tryghedspulje. Som følge af, at ATP-puljen på det regionale område var opdelt på de fire forhandlingsparter, var det dog ikke muligt at etablere en tilsvarende tryghedspulje på det regionale område. Vi nåede på grund af KL s og RLTN s bastante afvisning af vores krav derfor ikke så langt på tryghedsområdet, som vi havde håbet på, og som det kunne forventes af ansvarlige arbejdsgiverparter. ATP-puljer mulighed for at tilgodese særlige behov Der er ikke gennemført nogen forhøjelse af ATP-bidraget i forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Dette indebærer teknisk, at der genereres midler i en såkaldt ATP-pulje. Denne konstruktion aftalte vi ved OK-08. På KLområdet udgjorde puljen ca. 0,04 % og på det regionale område ca. 0,05 %. Der er tale om yderst begrænsede midler. Midlernes anvendelse fik dog stor betydning i forhold til at kunne finde tværgående løsninger, navnlig på KL-området.

8 - 8 - Midlerne har vi således anvendt til mindre skævdelingsprojekter til fordel for bl.a. det pædagogiske område med henvisning til konklusionerne i lønkommissionens rapport. Herudover afstod AC og FTF-grupperne fra deltagelse i tryghedspuljen bl.a. med henblik på, at der kunne genereres midler nok i puljen til en særlig indsats for OAO-grupperne. Puljen anvendte vi herudover også som et plaster på såret i forhold til såvel KL s som RLTN s afvisning af vores krav om et særligt lavtlønsprojekt. Konkret har vi på KL-området afsat yderligere midler forbeholdt OAO-grupperne. Endelig har vi også afsat et mindre beløb til organisationsforhandlingerne på AC-området, som følge af de forringelser af åremålsaftalen, som blev til efter stort pres fra KL s side, og som det trods alt lykkedes at begrænse til noget acceptabelt. Der har i forhandlingerne naturligvis været meget opmærksomhed på anvendelsen af midlerne fra ATP-puljen. Omvendt må vi også konstatere, at vi med den lille pulje på de to områder har kunnet finde kreative løsninger og veje på områder, hvor arbejdsgiverne har stået meget stejlt det gælder i forhold til lavtlønsprojektet og i forhold til tryghedskravene. På det regionale område var mulighederne for anvendelse dog mere begrænset, da puljen var opdelt på de fire forhandlingsområder. Arbejdsgiverne en ny forhandlingsform? Overskriften på min sidste beretning En usædvanlig start på OK-11 gælder også i forhold til forhandlingsforløbet. Både KL og RLTN meddelte indledningsvist, at de denne gang ikke var indstillet på at indgå delforlig, sådan som vi har gjort med succes ved OK-05 og OK-08. Forhandlingsforløbet blev i høj grad præget heraf, idet vi dog i slutningen af januar måned i KL og i starten af februar i RLTN indgik et delresultat om seniordage, seniorbonus og smidiggørelse af MED/SU-systemet. Generelt medførte forhandlingsmodellen dog, at rigtig mange krav henstod til drøftelse ved den afsluttende forhandling. Vi har denne gang oplevet arbejdsgiverparter, som ikke var villige til at indgå i konkrete forhandlinger om vores krav. Det betød også, at vi i de sekretariatsmæssige forhandlinger ikke kunne få løst så mange tekniske knaster, som vi plejer. På KL-området bandt KL fx også en løsning af KTO s seniorkrav sammen med et KL krav om forenkling af FOA s egne bestemmelser i overenskomsten om frit valg.

9 - 9 - Og vi oplevede også som noget helt uhørt, at KL afviste at foretage fælles omkostningsberegninger på et KTO-krav. Det er ikke rimeligt at tage en organisation som gidsel i forhold til at kunne finde tværgående forhandlingsløsninger, og det er heller ikke god forhandlingsskik at afstå fra at indgå i et teknisk arbejde med at beregne omkostninger af krav fra modparten. Hvilket jeg i forløbet også klart markerede overfor modparten. I KTO hjalp vi til, at der kunne findes en løsning mellem KL og FOA, så der ikke lå hindringer i vejen for en KTO-aftale om seniordage. Det er generelt min vurdering, at KL s og RLTN s frihedsgrader denne gang var mere begrænsede, end vi tidligere har oplevet. Finansministeriets tilstedeværelse i forhandlingerne var derfor tydeligere end, hvad vi tidligere har set. Det gjaldt i forhold til lavtlønsprojektet, vores tryghedskrav, og det gjaldt i forhold til vores krav om udvidelse af den øremærkede barselsorlov til faderen. Også i forhold til vores krav om implementering af EU-direktivet om ligebehandling mødte vi afvisning hele vejen rundt blandt de offentlige arbejdsgivere. Jeg skal dog kvittere for, at der på såvel KL-området som RLTN-området kunne findes selvstændige løsninger vedrørende seniordagene og seniorbonusordningen. Tilsvarende skal jeg kvittere for, at vi denne gang fik rum og mulighed for at kunne oversætte de økonomiske rammer i det statslige forlig til den kommunale og regionale virkelighed. Det gjorde det muligt at indgå et forlig på såvel det kommunale som regionale område. Høj ideologisk cigarføring Et par gange i forhandlingsforløbet kommenterede arbejdsgiverne på vores forventningsafstemning. Jens Stenbæk syntes fx, at vi befandt os på månen. Hvor de selv befandt sig skal jeg ikke kommentere på. I perioder kunne vi ikke umiddelbart få øje på dem fra vores position godt plantet i regionernes virkelighed. Begge arbejdsgiverparter har denne gang haft forventninger, som bar tydelige præg af ideologiske korstog. Det gjaldt i forhold til angreb på aftaleretten, fjernelse af garantier i lokal løndannelse og forskellige typer arbejdstidskrav, som alle ville indebære betydelige forringelser for medarbejderne. Med til billedet af overenskomstresultatet hører derfor også, at vi langt hen ad vejen har haft styrke til at afvise arbejdsgivernes krav. Men det har taget tid at få hentet arbejdsgiverne ned fra den planet de end måtte have befundet sig på. Lokal løndannelse kommuner og regioner må bevise at de vil! I forhold til lokal løndannelse har vi med få justeringer videreført det nuværende system, idet vi på grund af den økonomiske situation ikke har kunnet afsætte midler til forlodsfinansiering

10 af den lokale løndannelse. Reelt betyder det også, at udmøntningsgarantien, som videreføres uændret, er sat ud af kraft i den kommende overenskomstperiode. Det er således op til kommunerne og regionerne at bevise, at de fortsat tager lokal løn alvorlig, og genanvender de midler vi allerede har lagt ud i systemet de såkaldte tilbageløbsmidler. Arbejdsgiverne skal i hvert fald ikke bruge midlerne til at lappe huller i kommune- eller regionskassen. Forhandlingsmodellen skulle stå sin prøve Den omvendte forhandlingsmodel har vi haft succes med ved de seneste overenskomstfornyelser. Modellen dannede også udgangspunkt for forhandlingerne denne gang, men vi må også konstatere, at den samfundsøkonomiske situation har betydet, at modellen denne gang har været knapt så omvendt. Det har i lyset af den økonomiske krise, og vores afdrag på gælden det første år, været helt afgørende for et forlig, at vi i 2012 kunne sikre reallønnen for samtlige ansatte via de generelle lønstigninger. Det har også betydet, at der denne gang kun har været få midler til brug for organisationsforhandlingerne. Først og fremmest KL, men også RLTN har i forhandlingerne presset på for, at en række organisationsemner blev løftet ind i de tværgående forhandlinger. Det har vi langt hen ad vejen været imødekommende overfor, men det er klart, at dette ikke fremadrettet må ske på bekostning af den forskellighed, som er nødvendig for, at de enkelte medlemmer og organisationerne kan se sig selv i resultatet. På det regionale område har vi også skulle forsøge os med en ny opstilling på vores egen side. Modellen var en konsekvens af forskellige synspunkter og holdninger til, hvordan vi forhandlingsmæssigt skulle håndtere RLTN som selvstændig arbejdsgiverpart. Det er ingen hemmelighed at det for mig har været afgørende vigtigt, at sikre en fortsat tæt koordinering mellem det kommunale og regionale forhandlingsbord. Det er også min vurdering, at både lønmodtagersidens krav, men også såvel KL s som RLTN s tværgående krav langt hen ad vejen var de samme. For mig var det helt afgørende, at vi på trods af opsplitning på lønmodtagersiden holdt fast i at forhandle mest muligt i fællesskab. Den opfattelse viste det sig heldigvis, at vi delte hele vejen rundt på lønmodtagersiden. Det vil jeg gerne kvittere for. Det har denne gang selvfølgelig stillet store krav til koordineringen på lønmodtagersiden på det regionale område. Det er lykkedes trods en vanskelig fødsel. Jeg skal i hvert fald takke dels min egen delegation, men også FOA, AC og Sundhedskartellet for viljen til at finde fælles løsninger, når det gjaldt.

11 Netop det fælles fodslag på lønmodtagersiden var også helt afgørende i slutfasen i forhandlingerne, hvor vi nåede frem til en fornuftig løsning vedrørende reguleringsordningen på det regionale område. Havde vi ikke her stået tæt sammen, er jeg ikke sikker på, at vi var nået i mål. De erfaringer vi har med fra OK-11, skal vi naturligvis have med i vores kommende evaluering af forløbet, og de skal også indgå i de kommende drøftelser om, hvordan forhandlingsmodellen skal se ud næste gang. For mig er det vigtigt, at vi på lønmodtagersiden holder mest muligt sammen, og at vi holder fast i en koordinering mellem det kommunale og regionale område, med respekt for at der er tale om to selvstændige forhandlingsområder. Jeg er sikker på, at det er på den måde vi står stærkest i forhold til arbejdsgiverne. Vi har denne gang aftalt en 2-årig overenskomstperiode. Det betyder også, at vi denne gang skal tidligere ud af startboksen i forhold til diskussioner af den fremtidige organisering af forhandlingerne. I forhandlingsudvalget vil vi i løbet af foråret tage hul på, hvordan vi tilrettelægger de videre drøftelser herom. Jeg tror det er vigtigt, at disse drøftelser sker så tidligt som muligt. Det er erfaringen, at det er en god idé, at vi sammen har en åben drøftelse og får lyttet til hinanden, inden vi hver især i organisationerne lægger os fast på en linje. Jeg skal derfor lægge op til en bred og åben proces, hvor vi inddrager alle erfaringer fra hele lønmodtagersiden på det kommunale og regionale område. Det er mit håb, at vi sammen kan finde frem til en mere holdbar model, idet der selvfølgelig løbende sker ændringer på både arbejdsgiversiden og vores egen side. Samarbejdet i KTO Jeg vil gerne takke forhandlingsudvalget og forhandlingsdelegationerne for samarbejdet. For mig har det været helt afgørende, at forhandlingsudvalget og delegationerne løbende er blevet orienteret fuldt ud både forud og undervejs i forhandlingerne. Også på det regionale område, hvor der undervejs var forskellige forhandlingsledere har jeg oplevet, at der har været en god informationsudveksling. Det har været helt afgørende for, at det tværgående samarbejde er lykkedes. Vi brugte mange kræfter på at forberede vores krav til arbejdsgiversiden, og jeg skal takke såvel forhandlingsudvalget som delegationerne for viljen til at finde fælles afbalancerede løsninger. Forhandlingsforløbet bød på mange udfordringer, og navnlig arbejdsgivernes forhandlingshåndtering og bastante afvisning af vores krav skabte selvsagt mange frustrationer i

12 forhandlingsdelegationerne. Det håndterede vi, og vi fik til sidst forhandlet et resultat hjem på begge områder, som ikke er prangende, men som dog er acceptabelt givet den økonomiske situation. Vi har stadigvæk et samlet KTO, selvom vi undervejs stødte på mange udfordringer. Men dem fik vi løst i fællesskab undervejs. Det synes jeg er glædeligt. Så tak for samarbejdet! Til sidst vil jeg gerne have lov til at sige tak til sekretariatsudvalget og sekretariatet for en flot indsats samt tålmodighed og vedholdenhed overfor arbejdsgiverne. Indstilling Med disse bemærkninger skal jeg på bestyrelsens vegne indstille såvel KTO-forliget på KLområdet som på RLTN-området til godkendelse. Dennis Kristensen sagde, at han ikke havde bemærkninger til selve forliget på KL s område, som formanden også havde gennemgået. Han omtalte selv forliget som et kriseforlig med enkelte lyspunkter. I forhold til den kommende evaluering af OK-11 fandt han, at det er vigtigt at drøfte KL s forhandlingsstrategi også i en evaluering med KL. Han fandt, at hvis KL s forhandlingsstrategi er af mere varig karakter, så kan det få betydning for KTO s forhandlingsstrategi. Han vurderede, at KL s forhandlingsstrategi denne gang mere lignede strategien på det private område, hvor forligsinstitutionen spiller en stor rolle. I forhold til det indholdsmæssige fandt han, at de ikke omkostningskrævende krav burde være klaret inden den afsluttende forhandling. Han påpegede vigtigheden af, at forhandlingsdelegationen er fælles om at træffe beslutninger. Han havde undervejs i det afsluttende forhandlingsforløb ikke været glad for håndteringen heraf, fx omkring den lokale AKUT-forsøgsordning. Han havde endvidere nævnt på bestyrelsesmødet, at han var bekymret for, om forhandlingsdelegationen fik den fulde information, fx i relation ATP-puljen og engangsmidler i det første år. Formanden replicerede, at han var enig i at der skal være en grundig evaluering, som kommer rundt om alle aspekter ved OK-11. Han var opmærksom på forhandlingsdelegationens oplevelse i forhold til beslutning om AKUT-forsøgsordning. Han havde i forhandlingsforløbet med KL vurderet, at det forhandlingsstrategisk var nødvendigt at slå søm i vedr. AKUT på det pågældende tidspunkt, men det naturligvis må indgå i evalueringen. Han kunne derimod overhovedet ikke genkende oplevelsen i forhold til manglende informationer til forhandlingsdelegationen. Hans ønske er et stærkt fællesskab, og det opnår man ikke ved at tilbageholde oplysninger. Da ingen ønskede forliget med KL under afstemning, konstaterede dirigenten, at forliget på det kommunale område var enstemmigt godkendt.

13 Dirigenten konstaterede, at afstemningsproceduren i de enkelte organisationer kan gå i gang, og at resultatet skal være KTO i hænde senest 13. april 2011 kl På et bestyrelsesmøde senere den 13. april 2011 vil bestyrelsen, jf. vedtægternes 17, stk. 4, beslutte, om der foreligger et KTO-forlig på KL s område. 3. Stillingtagen til protokollat af 27. februar 2011 med RLTN Da ingen ønskede forliget under afstemning, konstaterede dirigenten, at forliget på det regionale område var enstemmigt godkendt. Dirigenten konstaterede, at afstemningsproceduren i de enkelte organisationer kan gå i gang, og at resultatet skal være KTO i hænde senest 13. april 2011 kl På et bestyrelsesmøde senere den 13. april 2011 vil bestyrelsen, jf. vedtægternes 17, stk. 4, beslutte, om der foreligger et KTO-forlig på RLTN s område. 4. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beregning Da ingen ønskede den skriftlige beretning under afstemning, konstaterede dirigenten, at den skriftlige beretning var godkendt. 5. Eventuelt Formanden takkede Mariann Skovgaard for ledelsen af repræsentantskabsmødet. Formanden takkede for den foreløbige godkendelse af forligene. Han ønskede held og lykke med organisationsforhandlingerne, såfremt disse endnu ikke var afsluttet, og med behandlingen af OK-resultatet i organisationen.

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013

Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013 Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013 - 2-3213.59 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til endnu et repræsentantskabsmøde som led i OK-13 På mødet den 4.

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009

REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009 - 1-1453.49 REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni På vej mod OK-11. Fakta og spørgsmål

Forhandlingskonference, 4. juni På vej mod OK-11. Fakta og spørgsmål På vej mod OK-11 Fakta og spørgsmål På de efterfølgende sider er præciseret 3 temaer, som vil danne udgangspunkt for drøftelserne på forhandlingskonferencen den 4. juni 2009. Til brug for drøftelsen af

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Bestyrelsens evaluering af OK-11

Bestyrelsens evaluering af OK-11 Bestyrelsens evaluering af OK-11 - 3 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Læsevejledning... 6 2. Forhandlingsgrundlag... 6 2.1. Forberedelse af forhandlingsmodel for OK-11... 6 2.2. To forhandlingsaftaler...

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.49 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 3. maj 2007 Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav I dette brev omtales tre forhold i

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

- 3 - Indholdsfortegnelse REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER

- 3 - Indholdsfortegnelse REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER - 3 - Indholdsfortegnelse REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011... 5 1. OK-11 - FORLØB, RESULTAT OG EVALUERING... 19 1.1 Forhandlingsforløb... 19 1.2 Løn... 22 1.3 MED/SU/TR...

Læs mere

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé)

Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) Resultat af overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011 mellem KL og KTO (resumé) 1. Løn generelt 1.1. Generelle lønforhøjelser Lønsatserne ændres ikke i 2011. De nuværende satser blev senest ændret

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

OK11 vi er næsten i mål

OK11 vi er næsten i mål OK11 vi er næsten i mål Dette TR-Nyt handler kun om OK11. Der er derfor ikke de sædvanlige rubrikker. Først er der en kort redegørelse for de vigtigste resultater i forligene sammen med en smule fortolkning.

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

REFERAT AF KTO S 25. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. NOVEMBER 2010

REFERAT AF KTO S 25. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. NOVEMBER 2010 1965.58 REFERAT AF KTO S 25. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 9. NOVEMBER 2010 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem.

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem. 01-11-2012 12/132/21 OAO-Stats repræsentantskabsmøde 2. november 2012 Vedtagelse af krav til OK13 Formand Flemming Vinthers tale (det talte ord gælder) Så er vi ved at nå til vejs ende i denne fase af

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002

REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002 REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område

Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Overenskomstforhandlinger 2011 Sundhedskartellets og arbejdsgivernes krav til OK 11 på det regionale og kommunale område Indledning Så er forhandlingerne til OK 11 i gang. Det er altid en udfordring at

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005 REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde om stillingtagen til forliget mellem

Læs mere

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer KL s overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2015 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at understøtte kommunernes

Læs mere

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner)

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013 Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Kravsforslag til medlemshøring Den 15. marts 2012 Indhold Forord... 3 01. Bibliotekarforbundets

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Referat af KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013... 5 Bestyrelsens skriftlige beregning... 19 1.

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1217.4 JH/jb

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 FOR REGIONS- OG SKOLEBETJENTE M.FL. INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere