Bekendtgørelse om mediestøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om mediestøtte"

Transkript

1 BEK nr 1653 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om mediestøtte I medfør af 3, stk. 5, 5, 7, stk. 5, 8, stk. 2, 9, stk. 2, 10, stk. 3 og 18, stk. 5, i lov nr af 26. december 2013 om mediestøtte fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for tilskud, der ydes som redaktionel produktionsstøtte, jf. 2-13, projektstøtte, jf , eller saneringsstøtte, jf. 23, til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der har et indhold, som er redigeret til et dansk publikum og består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Stk. 2. Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Stk. 3. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetbaserede nyhedsmedier, herunder indhold via mobil, apps og tablets, der primært består af tekstindhold. Billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet. Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Kapitel 2 Redaktionel produktionsstøtte 2. Der ydes redaktionel produktionsstøtte til udgivere af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og som efter deres art og indhold er egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. 3. Det er en betingelse for at opnå tilskud, jf. 2, at nyhedsmediet 1) er et selvstændigt medie med en ansvarshavende redaktør, 2) på redaktionen har redaktionelle medarbejdere, som sammen med den ansvarshavende redaktør udgør minimum tre årsværk, 3) henvender sig til en bred kreds af brugere og ikke alene er rettet mod bestemte erhvervs- og faggrupper, medlemmer af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, politiske partier eller ansatte i offentlige institutioner m.v., 4) ikke er ejet med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer, 5) leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens vilkår for brugerne og er tilgængelig for alle, eventuelt mod betaling, 6) har et indhold, hvor mindst halvdelen er redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof, 7) i det redaktionelle stof primært behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer, 1

2 8) har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, og 9) udkommer minimum ti gange om året. Stk. 2. Ved vurderingen af, om et nyhedsmedie er selvstændigt, jf. stk. 1, nr. 1, lægges der bl.a. vægt på, at 1) nyhedsmediet har en selvstændig chefredaktion, 2) nyhedsmediets indhold har en specifik og selvstændig værdi for mediet, 3) nyhedsmediet har et selvstændigt brand, 4) der kan abonneres særskilt på nyhedsmediet, 5) der foretages en selvstændig oplagsregistrering, og 6) et internetbaseret nyhedsmedie har ekstra elementer, der giver mediet en anden funktion for bruger i forhold til et eventuelt tilsvarende medie udgivet på en anden platform. Stk. 3. I opgørelsen af de redaktionelle årsværk, jf. stk. 1, nr. 2, indgår lønnede indholdsproducerende medarbejdere, herunder lønnede praktikanter samt redaktionelle ledere med kreativ redaktionel slutproduktion til det pågældende nyhedsmedie som hovedopgave. Freelancemedarbejdere tæller ikke med ved opgørelsen af redaktionelle årsværk. Stk. 4. Såfremt særlige hensyn taler for det, kan Medienævnet, jf. 28, give dispensation til, at ulønnede medarbejdere medtælles i opgørelsen af redaktionelle årsværk. Dispensation forudsætter bl.a., at den ulønnede medarbejder påtager sig redaktionelt arbejde svarende til mindst en tredjedel årsværk samt indgår i det redaktionelle faglige fællesskab. Stk. 5. Ved en bred kreds af brugere, jf. stk. 1, nr. 3, forstås, at nyhedsmediet er af almen interesse og ikke alene er af interesse for en nærmere bestemt gruppe i samfundet. Stk. 6. Udgiver kan, jf. stk. 1 nr. 5, yde rabat til udvalgte grupper af brugere, herunder studerende, nye abonnenter eller lignende. Rabatten må ikke være geografisk bestemt, medmindre at der er tale om tidsbegrænsede kampagner. Stk. 7. Ved redaktionelt stof, jf. stk. 1, nr. 6, forstås indhold, der ikke er annoncer. Indholdsfortegnelse, avishoved, navigationsfunktioner m.v. medregnes som redaktionelt stof. Ved vurderingen af skrevne internetbaserede nyhedsmediers indhold sker opmålingen på baggrund af nyhedsmediets wireframe. Stk. 8. Ved et bredt emneområde, jf. stk. 1, nr. 6, forstås flere emner som indenrigs-, udenrigs-, kulturog lokalstof, eller hvis ét emne behandles generelt og belyses fra flere og brede synsvinkler. Ved aktuelt nyhedsstof, jf. stk. 1, nr. 6, forstås dagsaktuelle nyheder samt nyheder, der er resultatet af længerevarende analyser m.v., og som passer med en periodisk offentliggørelse på minimum ti gange årligt, jf. stk. 1, nr. 9. Stk. 9. Ved politiske temaer, jf. stk. 1, nr. 7, forstås temaer, der i bred forstand omhandler politik og politiske forhold. Ved samfundsrelaterede temaer, jf. stk. 1, nr. 7, forstås temaer, der tilsigter at give indblik i samfundets struktur og funktioner. Ved kulturelle temaer, jf. stk. 1, nr. 7, forstås temaer, der i bred forstand omhandler kulturelle emner og begivenheder, herunder artikler om sport, musik, litteratur, teater, biblioteker og arkitektur samt anmeldelse af faglitteratur og omtale af kulturelle begivenheder m.v. Stk. 10. Ved selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, jf. stk. 1, nr. 8, forstås produktion af indhold, der er aftalt med nyhedsmediet, og som er initieret, igangsat, udført af eller for, publiceret i og betalt af nyhedsmediet. Blogindlæg på skrevne internetbaserede nyhedsmedier betragtes alene som indhold, der er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie, hvis den pågældende blogger er fast tilknyttet og aflønnet af nyhedsmediet. Stk. 11. Skrevne internetbaserede nyhedsmedier skal minimum ti gange årligt, jf. stk. 1, nr. 9, stille en ny version af nyhedsmediet til rådighed for brugerne, der adskiller sig fra tidligere versioner. 4. Der kan ydes supplerende tilskud til 2

3 1) et trykt landsdækkende nyhedsmedie, der udkommer minimum fire dage om ugen og har et samlet oplag på under eksemplarer pr. udgivelse, eller 2) et skrevet internetbaseret nyhedsmedie, som ikke har samme ejer eller udgiver som et andet nyhedsmedie, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller af bestemmelser om fritagelse for afgift i henhold til momsloven. Stk. 2. Ved et landsdækkende nyhedsmedie, jf. stk. 1, nr. 1, forstås, at nyhedsmediet, der i medfør af Dansk Oplagskontrols inddeling af landet i geografiske områder, har en dækningsgrad dvs. oplag i forhold til antal hustande på mindst 0,1 pct. i mindst 6 af 11 bladkredse. Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå supplerende tilskud, at 1) nyhedsmediet opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-5, 7 og 9, 2) mindst 75 pct. af nyhedsmediets indhold udgøres af redaktionelt stof i form af artikler m.v. inden for et bredt emneområde og med behandling af aktuelt nyhedsstof, og 3) minimum en tredjedel af mediets samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie. Stk. 4. Til trykte nyhedsmedier, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, ydes supplerende tilskud, såfremt det årlige tilskud, der ydes i henhold til 3, er mindre end det tilskud, som mediet samlet modtog i 2012 under distributionsstøtteordningen, jf. lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade. Tilskuddet udgør differencen. Beregningsgrundlaget 5. Tilskud, jf. 3 og 4, stk. 1, nr. 2, beregnes i forhold til de enkelte nyhedsmedies redaktionelle omkostninger, jf. stk. 3, og det beløb, der årligt afsættes til formålet på finansloven. Omkostningerne opgøres på ansøgningstidspunktet på baggrund af det seneste regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab. Stk. 2. For nyhedsmedier, der ikke er udkommet i hele det seneste regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab, beregnes tilskud i stedet på baggrund af et revisorpåtegnet budget for de redaktionelle omkostninger i det seneste år før tilskudsåret. Budgettet skal være opdateret på baggrund af de faktiske omkostninger på ansøgningstidspunktet. Stk. 3. Ved redaktionelle omkostninger forstås de omkostninger, der er forbundet med produktion af redaktionelt indhold til det pågældende medie. Stk. 4. Medienævnet udarbejder en vejledning om, hvad der kan medregnes som redaktionelle omkostninger. 6. Tilskud efter 3 kan maksimalt udgøre 35 pct. af nyhedsmediets redaktionelle omkostninger og maksimalt 17,5 mio. kr. årligt. Stk. 2. Det samlede årlige tilskud til nyhedsmedier omfattet af 4, stk. 1, nr. 1, kan ikke udgøre mere end nyhedsmediets samlede redaktionelle omkostninger. Stk. 3. Det samlede årlige tilskud til nyhedsmedier omfattet af 4, stk. 1, nr. 2, kan maksimalt udgøre 50 pct. af nyhedsmediets samlede redaktionelle omkostninger og maksimalt 17,5 mio. kr. årligt. 7. Tilskud ydes for et kalenderår. Vilkår og udbetaling af tilskud 8. Tilskud ydes på baggrund af en ansøgning. Ansøgningen indsendes til Kulturstyrelsen på et elektronisk ansøgningsskema inden en årligt fastsat frist. Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde 1) dokumentation for, at nyhedsmediet opfylder betingelserne i 3, stk. 1, 2) dokumentation for, at nyhedsmediet opfylder betingelser i 4, stk. 1, såfremt der ansøges om supplerede tilskud efter denne bestemmelse, og 3

4 3) en opgørelse over nyhedsmediets redaktionelle omkostninger opgjort i det seneste regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab, jf. dog stk. 3. Opgørelsen skal vedlægges en revisorpåtegnet erklæring, jf. stk. 4. Stk. 3. Såfremt nyhedsmediet er omfattet af 5, stk. 2, skal ansøgningen i stedet for oplysningerne i stk. 2, nr. 3, vedlægges en opgørelse over nyhedsmediets budgetterede redaktionelle omkostninger i det seneste år før tilskudsåret. Stk. 4. Den revisorpåtegnede erklæring, jf. stk. 2, nr. 3, skal til enhver tid følge bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer og de af Medienævnet udarbejdede vejledninger herom. Stk. 5. Udgiver af et nyhedsmedie, som modtager redaktionel produktionsstøtte, skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv og for udarbejdelsen af den til ansøgningen påkrævede dokumentation. 9. Afgørelser om tilskud træffes af Medienævnet. Stk. 2. Udbetaling af tilskud foretages, når Medienævnet har afsluttet behandlingen af årets ansøgninger. Stk. 3. Tilskud udbetales ratevist tre gange årligt. Stk. 4. Eventuelle uforbrugte midler efter 4 overføres til anvendelse i samme tilskudsår med henblik på tilskud efter Har et nyhedsmedie én gang modtaget redaktionel produktionsstøtte, jf. 3-4, registreres mediet som modtager af redaktionel produktionsstøtte i Kulturstyrelsen. Stk. 2. Ved efterfølgende ansøgningsrunder skal nyhedsmediet, jf. stk. 1, alene indsende de oplysninger, som fremgår af 8, stk. 2, nr. 3, til brug for beregning af tilskuddet for året. 11. Det er en betingelse for at modtage redaktionel produktionsstøtte, at udgiveren af et trykt nyhedsmedie eller et skrevet internetbaseret nyhedsmedie afgiver de for fordelingen og udbetalingen nødvendige oplysninger. Stk. 2. Rigtigheden af oplysningerne på det elektroniske ansøgningsskema bekræftes ved digital signatur. Stk. 3. Støtten ophører fra det tidspunkt, hvor et nyhedsmedie ikke længere opfylder betingelserne i 3 og 4. Stk. 4. Vurderingen af, om et nyhedsmedie er støtteberettiget, foretages som en samlet vurdering på baggrund af et af Medienævnet fastsat antal udgivelser. Vurderingen foretages i forbindelse med ansøgningen og eventuelt i løbet af tilskudsåret. Overgangsstøtte 12. Der etableres en treårig overgangspulje for redaktionel produktionsstøtte. Stk. 2. Tilskud fra overgangspuljen ydes i 2014, 2015 og 2016 og bevilges for hele perioden i Stk. 3. Tilskud fra overgangspuljen ydes til et nyhedsmedie, der har fået tildelt tilskud i 2012 efter lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade eller efter lov nr af 27. december 2003, som er ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006 om lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, og som modtog tilskud ved udgangen af 2013 fra de nævnte ordninger. Stk. 4. Der ydes tilskud fra overgangspuljen til nyhedsmedier, såfremt det samlede tilskud, som et nyhedsmedie modtager i 2014 i redaktionel produktionsstøtte, er mindre end det beløb, som mediet samlet modtog i distributionstilskud i Stk. 5. Tilskud fra overgangspuljen i 2014 beregnes i forhold til reduktionen i tilskud fra 2012 til 2014 for de enkelte medier og puljens størrelse. Stk. 6. I 2015 udgør tilskuddet to tredjedele af tilskuddet fra overgangspuljen i Stk. 7. I 2016 udgør tilskuddet en tredjedel af tilskuddet fra overgangspuljen i

5 Stk. 8. Støttelofterne i den redaktionelle produktionsstøtte, jf. 6, gælder ikke for tilskud fra overgangspuljen. 13. Tilskud, jf. 12, ydes på baggrund af en ansøgning. Ansøgningen indsendes til Kulturstyrelsen på et elektronisk ansøgningsskema inden en af styrelsen fastsat frist i Kapitel 3 Projektstøtte 14. Projektstøtte ydes som tilskud til etablering af nye, selvstændige trykte nyhedsmedier eller skrevne internetbaserede nyhedsmedier eller som tilskud til omstilling eller udvikling af allerede eksisterende trykte nyhedsmedier eller internetbaserede nyhedsmedier. Etableringsstøtte 15. Tilskud til etablering ydes til projekter, som sigter mod etablering af et nyt, selvstændigt nyhedsmedie, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og som efter dets art og indhold er egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. Stk. 2. Tilskud kan ydes til forundersøgelser. Stk. 3. Senest seks måneder efter tilsagn om tilskud skal nyhedsmediet have en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk, ligesom nyhedsmediet skal dokumentere, at kravene i 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 3-9 er opfyldte. Stk. 4. 3, stk. 4 finder ikke anvendelse på tilskud til etablering. 16. Det er en betingelse for at opnå tilskud til etablering, at der er rimeligt grund til at antage, at nyhedsmediet, der etableres, efter udløbet af støtteperioden vil kunne blive økonomisk selvbærende. Stk. 2. Ved økonomisk selvbærende forstås, at projektet med en vis sandsynlighed vil kunne resultere i, at nyhedsmediet efter støtteperiodens udløb har en økonomisk rentabel forretningsplan. 17. Egenfinansiering til etableringsstøtte, jf. 15, skal udgøre mindst 40 pct. Stk. 2. Egenfinansiering til forundersøgelse skal uanset stk. 1 udgøre mindst 25 pct. Stk. 3. Såfremt projektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter, kan Medienævnet beslutte at reducere egenfinansieringsgraden, så den udgør mindst 25 pct. Stk. 4. Ved egenfinansiering forstås den økonomiske andel, som udgiver af et nyhedsmedie bidrager med til projektet i forhold til projektets forventede og endelige samlede økonomi uanset, hvordan egenfinansieringen eventuelt er sammensat. 18. Tilskud til etablering kan maksimalt ydes i 3 år. 19. Ydes der tilskud til etablering, kan der ikke i projektperioden opnås redaktionel produktionsstøtte, udviklingsstøtte eller saneringsstøtte. Udviklingsstøtte 20. Tilskud til udvikling kan ydes til projekter om gennemførelse af omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie med henblik på at fastholde, forbedre eller udvikle produktion og formidling af det redaktionelle indhold eller at gennemføre en omstilling til ny teknologi eller infrastruktur til formidling af mediers indhold. Stk. 2. Nyhedsmediet skal formidle selvstændigt journalistisk bearbejdet stof og skal efter dets art og indhold være egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. 5

6 Stk. 3. Projektet skal have en vis betydning for det pågældende nyhedsmedie, idet der skal være en formodning for, at gennemførelsen af projektet vil have en økonomisk og positiv langsigtet effekt på nyhedsmediet ved støtteperiodens udløb. Stk. 4. Tilskud kan ydes til forundersøgelser. Stk. 5. Nyhedsmediet skal i hele projektperioden have en redaktion bestående af en ansvarshavende redaktør, hvis ansættelse sammen med de redaktionelle medarbejdere udgør mindst ét lønnet årsværk og tillige opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1 og 3-9. Stk. 6. 3, stk. 4 finder ikke anvendelse på tilskud til udvikling. 21. Egenfinansiering til udviklingsstøtte, jf. 20, skal udgøre mindst 60 pct. Stk. 2. Såfremt projektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter, kan Medienævnet beslutte at reducere egenfinansieringsgraden, så den udgør mindst 25 pct. 22. Tilskud til udvikling kan ydes i 3 år. Stk. 2. Såfremt forholdene taler herfor, kan Medienævnet forlænge støtteperioden. Saneringsstøtte 23. Tilskud til sanering ydes til nyhedsmedier, som er kommet i likviditetsvanskeligheder, med henblik på at forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre mediets videreførelse. Stk. 2. Nyhedsmediet skal formidle selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og skal efter dets art og indhold være egnet til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark. Stk. 3. Nyhedsmediet skal opfylde betingelserne i 3, stk. 1. Stk. 4. 3, stk. 4 finder ikke anvendelse på tilskud til sanering. Vilkår og udbetaling af tilskud 24. Tilskud ydes på baggrund af en ansøgning. Ansøgningen indsendes til Kulturstyrelsen på et elektronisk ansøgningsskema inden én af de af styrelsen fastsatte tre årlige frister. Tilskud til sanering kan søges løbende. Stk. 2. Ansøgning om tilskud til etablering eller tilskud til udvikling skal være ledsaget af en deltaljeret projektbeskrivelse. Stk. 3. Ansøgning om tilskud til sanering skal være ledsaget af en detaljeret behovsspecifikation. Stk. 4. Medienævnet udarbejder en vejledning om projektbeskrivelsens og behovsspecifikationens nærmere indhold og dokumentation, jf. stk. 2 og Tilskud til etablering og udvikling kan udbetales som et engangsbeløb eller i rater. Stk. 2. Ved tildeling af tilskud til etablering og udvikling i rater kan der fastsættes delmål, som skal opfyldes, før resterende rater udbetales. Stk. 3. Tilskud til sanering ydes i form af lån eller lånegaranti samt efterfølgende omstruktureringsstøtte. Stk. 4. Eventuelle uforbrugte midler efter 14 overføres til anvendelse i samme tilskudsår med henblik på tilskud efter Såfremt tilskudsmodtageren planlægger at foretage væsentlige ændringer i forhold til det godkendte projekt om etablering eller udvikling, skal Medienævnet godkende dette på forhånd. 27. Tilskudsmodtagere skal senest 3 måneder efter projektets afslutning indsende et endeligt regnskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks, som er fastsat af Kulturstyrelsen. 6

7 Stk. 2. Regnskabet skal indeholde en opgørelse over projektets samlede udgifter og indtægter samt en redegørelse for beløbsmæssige afvigelser mellem budget og regnskab. Stk. 3. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager eller af tilskudsmodtagers ledelse samt den økonomisk ansvarlige og revideres af tilskudsmodtagers revisor. Stk. 4. Regnskabet skal bilægges en rapport over projektets forløb og resultater. Rapporten skal indeholde evaluering af, om de konkrete mål for projektet, som anført i ansøgningen, er opnået. Kapitel 4 Medienævnet 28. Medienævnet afgør på grundlag af de afgivne oplysninger, om en udgiver af et trykt nyhedsmedie eller et skrevet internetbaseret nyhedsmedie er berettiget til tilskud efter denne bekendtgørelse, jf. kapitel 2 i lov om mediestøtte. Stk. 2. Kulturstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Fællesbestemmelser 29. Administration af tilskudsordningerne varetages af Kulturstyrelsen. 30. Det påhviler tilskudsmodtager straks at meddele Kulturstyrelsen, såfremt der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der har dannet grundlag for tildeling af tilskud. Stk. 2. En ansøger og modtager af tilskud skal til enhver tid afgive de oplysninger, som Kulturstyrelsen udbeder sig i forbindelsen med behandlingen af ansøgningen om tilskud, og som er nødvendige for administration af tilskudsordningen efter denne bekendtgørelse. Tilsyn og sanktioner 31. Medienævnet fører tilsyn med ordningen herunder ved løbende stikprøvekontrol ved modtagere af redaktionel produktionsstøtte. 32. Medienævnet kan beslutte, at modtagere af projektstøtte skal indsende en periodevis rapportering om projekter eller de i 3 nævnte forhold. 33. Medienævnet kræver udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt og tilbagekalder tilsagn om tilskud i tilfælde af, at tilskudsmodtager har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse med ansøgninger eller dokumentation, samt i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter. Stk. 2. Medienævnet kan i umiddelbar forlængelse af en afgørelse efter stk. 1 fastsætte skærpede vilkår for tilskud til et nyhedsmedie, herunder om aflevering af redegørelser, dokumentation m.v., hvis dette er nødvendigt for at forebygge yderligere overtrædelser. Stk. 3. Medienævnet vil bringe udbetaling af støtte til et nyhedsmedie til ophør, hvis det ud fra en samlet vurdering må anses for åbenbart, at grundlaget for støtte er bortfaldet. Kapitel 5 Ikrafttræden 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Kulturministeriet, den 27. december 2013 MARIANNE JELVED / Lars M. Banke 7

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 13. januar 2014 Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 Indhold Hvad er Innovationspuljen?... 2 Hvem kan søge om tilskud til udvikling fra Innovationspuljen?... 2 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade

Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 30 Offentligt BEK nr 1310 af 26/11/2007 Gældende (Dagsbladspuljen) Bekendtgørelse om tilskud til distribution af dagblade I medfør af 6, stk. 5, 7 og 12,

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet August 2013 Vejledning til ansøgning om støtte fra Indledning Denne vejledning er gældende for ansøgning om støtte fra. I Lov om (Lov nr. 576 af 24. juni 2005) er det fastlagt, at staten kan yde støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 3. juli 2015 Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning...

Læs mere

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår.

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår. UDKAST 24. oktober 2013 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov om mediestøtte af xx. december 2013 omhandler tilskud til trykte

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 6. januar 2014 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til trykte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 29. august 2014 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 5. juli 2017 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2018 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Medienævnets årsrapport Marts 2017

Medienævnets årsrapport Marts 2017 Medienævnets årsrapport 2016 Marts 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Medienævnet... 3 2. Lovgrundlag... 4 3. Økonomi... 4 4. Medienævnets aktiviteter i 2016... 5 4.1. Redaktionel

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Forslag. Lov om mediestøtte

Forslag. Lov om mediestøtte 2013/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om mediestøtte

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Medienævnet. Årsrapport 2014

Medienævnet. Årsrapport 2014 Medienævnet Årsrapport 2014 Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Økonomi... 4 4. Medienævnets aktiviteter i 2014... 5 4.1 Redaktionel produktionsstøtte... 5 4.2

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om mediestøtte

Forslag. Lov om mediestøtte Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om mediestøtte Kapitel 1 Tilskudsordninger 1. Tilskud til trykte nyhedsmedier og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST Slots- og Kulturstyrelsen Flensborg Avis AG Thorsvej 8 6330 Padborg Att. Jørgen Møllekær jm@fla.de; tk@fla.de H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 29.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.51.07 på finansloven for finansåret 2017, fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015 Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 DFI.DK PUBLIKUM & FORMIDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Pressemøde 9. juni 2015

Pressemøde 9. juni 2015 Pressemøde 9. juni 2015 Naalakkersuisoq for Kultur Bekendtgørelse om mediestøtte BAGGRUND OG FORMÅL Ønske om at yde projektafhængig støtte til uafhængige medieaktører med henblik på at fremme skrevne medier.

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere