Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor mødet var beslutningsdygtigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor mødet var beslutningsdygtigt."

Transkript

1 Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund, DFF, Idrættens Hus, 26. april Tilstede: Repræsentanter fra 17 fægteklubber, DFF s Bestyrelse, udvalg og medarbejdere. Referat: MW jf. dagsordenens punkter. 1. Valg af dirigent Hans Ole Kristensen, Aalborg FK, blev valgt ved akklamation. Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor mødet var beslutningsdygtigt. 2. Udpegelse af stemmeudvalg Følgende blev valgt til stemmeudvalg: Thibaut Guilbert, FKT Viborg og Thomas Kaa, OFK, valgtes til stemmetællere. 3. Godkendelse af repræsentanter Efter en vurdering af de fremmødtes klubtilhørsforhold, klubbernes kontingentindbetaling, medlemstal og afgivne fuldmagter blev repræsentanterne godkendt og uddeling af stemmesedler fandt sted. Samlet var der 40 stemmer fordelt på 15 klubber og 0 fuldmagter ( 11). I alt var 40 stemmer repræsenteret. Herefter rejstes spørgsmål om stemmeret for de i DFF og DIF nyoptagne klubber, ALF og GLF, jf. 11 af dirigenten på opfordring fra DFF. I den anledning tolkede dirigenten det som lovligt i det konkrete tilfælde at udvide intervallet for stemmeret i 11 fra 0 i stedet fra 1, eftersom klubberne af tekniske grunde hos DIF var blevet registreret med 0 medlemmer, selvom om de reelt havde aktive medlemmer, da medlemsregistreringen fandt sted. Dirigenten foreslog, at vedtægternes 11 blev præciseret ved given lejlighed. Repræsentantskabet tilsluttede sig dette og det pålagdes Bestyrelsens at stille følgende ændringsforslag til Vedtægternes 11 i forbindelse med næstkommende Repræsentantskabsmøde: "Antallet af stemmer, repræsentanten har, fastsættes på grundlag af antallet af aktive fægtere ifølge den seneste årlige medlemsoptælling fra foreningerne, jf. 4: ændres fra "1-20 aktive = 1 stemme" til "0-20 aktive = 1 stemme". Herefter godkendtes ALF og GFK som repræsenterede med hver 1 stemme, og det samlede repræsenterede antal stemmer opgjordes herefter til: 42 fordelt på 17 klubber.

2 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse På bestyrelsens vegne afgav forbundsformanden, Jan Sylvest Jensen, beretning og præsenterede planer og perspektiver for forbundsarbejdet. Præsentation af bestyrelsens (BST) beretning og planer er medsendt referatet. Formanden indledte sin beretning med at holde et øjebliks stilhed til minde om Ejvind Lillebæk, som gik bort i december Dernæst blev eliteresultater fra det forgangne år fremhævet herunder VM 7. plads på seniorkårdehold og EM-sølv til veteranfægterne ligeledes på herrekårde for hold. Dette førte til nogle ord om DFF's nye samarbejde med Team Danmark omkring støtte til Frederik von der Osten og perspektiver for elitearbejdet. Herudover nævntes bl.a. forbundets stævnemateriel, som grundet nedslidning af navnlig gummipiste har medført en del klager. Formanden fortalte, at der skam er nye på lager, men at de af afskrivningsmæssige grunde kun kan tages i brug etapevis, hvilket DFF agter at gøre. Hvad angår bestyrelsens fremtidige planer, indledte formanden med at fortælle om Danmarks Idrætsforbunds (DIF's) politiske program for og programmets perspektiver for fægtesporten. Her efter nævntes bl.a.: a) Vi skal (fortsat) være flere fægtere i Danmark: Fortsættelse af satsningen med udviklingsprojektet med DIF, projektet "Flere fægtere i flere klubber", og vækstprojektet i Vestdanmark nævntes som nogle af handlingerne, der foretages på den front. b) DFF's ledelse ønsker en ny organisation, hvilket også bliver nødvendigt grundet nye organiseringskrav fra Danmarks Idrætsforbund. Formanden fortalte, hvordan processen vil forløbe i 2016, således at klubberne inddrages, så vi kan nå i mål til tiden og med et forløb, hvor vi når at få medinddraget et yderligere kendskab til, hvordan DIF's nye støttestruktur til afløsning af Fordelingsnøglen udformer sig. På den måde kunne vi få tunet vores organisatoriske forhold ind på den nye støttestruktur, som er vital for DFF's økonomi. c) Optimering af økonomiske potentialer: Vi skal hente penge, der hvor de kan hentes. Bl.a. i snitfalder mellem elite og talentarbejde i forhold til DIF og Team Danmark og i forbindelse med Skolereformen, hvor der i følge bestyrelsen kunne være nogle interessante støttemuligheder. Beretning og fremtidsplaner gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: OFK v. Thomas Kaa: Kan udfasede fægtepiste fra DFF's konkurrencemateriel komme ud til låns i klubberne eller sælges billigt til samme? Svar fra BST (Bestyrelsen): Det kunne godt tænkes, svarede formanden. OFK v. Thomas Kaa: Vedr. Ophardtstævnestyring. OFK har i forbindelse med B&U DM i primo maj hentet en Ophardt-person ind til hjælp for egen regning, idet DM'et ligger før DFF's 2

3 Ophardtkursus, og Ophardts software er blevet ændret her i foråret. Vil DFF hjælpe med udgiften til dette? Klubben er bekymret for DM-afviklingen i forbindelse med opdatering af Ophardt. Svar fra BST: Det er B&U Udvalget, der skal søges. FKT Østerbro v. Simon Jeiner, tilføjede, at der måske ikke var anledning til stor bekymring, da den nye Ophardt-version i høj grad operativt mindede om den tidligere. OFK v. Thomas Kaa: Vedr. Nordisk Fægteunion: Opdateringer på Unionens hjemmeside foregår trægt, idet medlemslande ikke er så kvikke til at sende informationerne til sidens administrator (Thomas Kaa). Vil DFF gøre noget i forhold til det - eller skal vi bare nedlægge siden, som Danmark står for at administrere på det nordiske fællesskabs veje? Svar fra BST: Ja, der skal gøres noget. Nej, siden bør ikke nedlægges, da den dækker et fælles behov. HFK v. Hans von der Osten: Er DFF bekymret for udviklingen i FIE (det internationale fægteforbund), hvis den nuværende præsident ikke genvælges? Svar fra BST: Pengene, som præsidenten stiller med 1, er naturligvis ikke uden betydning i både positiv og negativ forstand. Den italienske modkandidat har ikke en pengepose med, men har mange innovative idéer. FIE vil også eksistere og klare sig uden en formands private donationer det har det internationale forbund trods alt gjort i størstedelen af sin 100-årige levetid. Pompen og pragten og mængden af "interessante" vederlag bliver velsagtens mindre. FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Også sidste år nævntes målet om, at vi skal være flere. Hvor mange flere er vi blevet? Svar fra BST: Ikke særligt store forskydninger desværre (fra ca til 1475 medlemmer). Nye klubber er dog endnu ikke talt med, men det forrykker ikke billedet væsentligt. Veteranudvalg v. Jørgen Kock: Det Nordiske Veteranforbund blev ikke nævnt i beretningen. Svar fra BST: Ja, det burde det jo nok have været, men DFF har jo mange samarbejdsparterne, så beklageligvis var der ikke plads til at nævne alle. FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Øget stævnedeltagelse var også prioriteret sidste år. Hvad der gjort, og har det gjort en forskel? 1 Tilføjet af referenten efter mødet: Den nuværende præsident bidrager af egne lommer årligt med et anseligt millionbeløb (5-9 mio. CHF pr. år), hvilket er en betragtelig del af FIE's samlede buget. Se fx.: - side 6. 3

4 Svar fra BST: Der er lavet et løbende arbejde, men faktum er stadig, at de regionale stævner klarer sig godt og har fremgange, mens de nationale rangliste stævner formentlig ikke leverer den vare, som klubber og fægtere gerne vil have, idet der er fortsatte nedgange/stagnation i stævnedeltagelsen. Der er lavet et analysearbejde, og konklusionen er nok, at stævneforbedringer ikke kan laves alene af forbundet, men kræver, at klubberne i yderligere grad kommer på banen i løsning af problemet. Bestyrelsens beretning og planer blev godkendt af Repræsentantskabet. 5. Udvalgene aflægger beretninger: 5.a. Eliteudvalgets beretning Eliteudvalgets forkvinde, Marlene Spanger, afgav mundtlig beretning med udgangspunkt i skriftlig præsentation. Præsentationen er medsendt referatet. Beretningen omhandlede bl.a.: Der er lavet en meget stort arbejde fx. kom muligheden for at søge Team Danmark om individuel støtte til en fægter ind fra sidelinjen i forbindelse med resultatfremgange på senior herrekårde. En række af udvalgets aktiviteter i 2014 nævntes og uddybedes, fx. planlægningen af omlægningen af DM er for alle aldersklasser, som er trådt i kraft i 2015: Fra et eliteperspektiv har et vigtigt hensyn til placering af DM'er været udtagelser i god tid til EM og VM, hvor DM-resultater har talt med. EM'er og VM'er har det med at flytte dato, hvilket har sat fægtere, der ønskede udtagelser, under et uhensigtsmæssigt pres. Dette var taget med i overvejelserne omkring DMplanlægningen. Et Team Danmark-støttet projekt er indledt, hvilket har taget en del tid, men naturligvis er særdeles vigtigt. Projektet er p.t. bygget op om en enkelt fægter, Frederik von der Osten, som havde resultater og potentiale til at udløse individuel støtte i TDK's Støttekoncept. Marlene uddybede, hvad støtten nærmere består af i et kort rids og nævnte i den forbindelse, at dette også havde nogle positivt afsmittende effekter på de øvrige (kårde-)fægteres vilkår. Målene for Eliteudvalgets arbejde er: Fastholdelse af talent og elitefægtere fra kadet og juniorrækkerne ind i seniorrækken, en løbende, stabil produktion af nye talenter, samt forbedringer af resultaterne i seniorrækkerne, så de flotte juniorresultater følges op. Af kortsigtede strategier nævntes bl.a. prioritering af samarbejde med DIF og Team Danmark, herunder støttetildeling i nuværende projekt med Team Danmark. 4

5 Af langsigtede strategier nævntes bl.a. ønsker om fuldtidsansat landstræner og deling af sportschef med et andet forbund. Dernæst uddybede DFF's eliteudvalg bevæggrundene for ændringerne af udtagelseskriterier for juniorer og seniorer. Grundene var bl.a. professionalisering, indtuning på det ønske om seriøsitet, som ligger i samarbejdet med Team Danmark. Eliteudvalget vil monitorere og evaluere udviklingen i stævnedeltagelse på baggrund af ændringerne, når disse er trådt i kraft: Har det medført lavere stævneaktivitet, er udviklingen hensigtsmæssig, skal der foretages justeringer i kriterier o. lign. Afslutningsvist kom Eliteudvalget ind på indsatsområder og aktiviteter planlagt for sæson : Bl.a. implementering af fælles træningssamlinger, samarbejde om mentaltræningsforløb for trænere og fægtere se slides for yderligere. Dirigenten påpegede, at det ville være naturligt, hvis bemærkninger til udtagelseskriterier toges under behandling af forslag (se pkt. 7). Beretningen fra Eliteudvalget gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer fra Repræsentantskabet: HFK v. Hans von der Osten, synes ikke at klubbernes elitearbejde fremgik tilstrækkeligt klart af udvalgets oplæg. Svar fra Eliteudvalget: Eliteudvalget synes ikke, dette var tilfældet, og i øvrigt repræsenterer DFF jo klubberne. HFK v. Hans von der Osten: Tænker DFF først på fægterne eller først på, hvordan et samarbejde med Team Danmark kan udløse støttemidler? Svar fra Eliteudvalget: DFF tænker først på fægterne, for det er jo for fægternes skyld, at vi søger et samarbejde med Team Danmark. FKT Østerbro v. Simon Jeiner, ville gerne høre lidt mere om ønsket om en fuldtidslandstræner. Hvilket udvalget svarede kort på. Simon spurgte her efter, om DFF ville tage en dialog med eliteklubberne omkring denne langsigtede strategi, således at klubbernes elitearbejde kunne forholde sig til denne? Svar fra Eliteudvalget: Eliteudvalget bekræftede, at DFF naturligvis ville tale med eliteklubberne, inden et sådant skridt toges når dette langsigtede mål kunne indfries. FKT Østerbro v. Simon Jeiner roste herefter indsatsen, som han vidste var svær i forbindelse med at hive støttekroner hjem. DFF's Formand, Jan Sylvest Jensen, fremhævede, at perspektivet med det nuværende projekt fra DFF's side var et ønske om til at udvide samarbejdet med Team Danmark, således at støtte også 5

6 kunne komme andre elitefægtere til gavn. Formanden nævnte endvidere, at det igangværende projekt i sig selv havde nogle gavnlige effekter for de øvrige elite(kårde)fægtere. HFK v. Peter Linnemann: Vil en lignende model som for Frederik kunne udvides til fleuret fx med gæstebesøg, hvis der ikke var råd til landstræner og sportschef på den lange bane? Svar fra Eliteudvalget: Ja, det kunne være et alternativ og kan blive en af de kortsigtede strategier. 5.b. Børne og ungdomsudvalgets beretning B&U-udvalgsforkvinden, Gre Stensgaard, afgav mundtlig beretning med udgangspunkt i skriftlig præsentation. Præsentationen er medsendt referatet. Beretningen gennemgik indsatsområder og opgaveløsning i den forgangne periode siden sidste Repræsentantskabsmøde samt nogle fremtidsplaner. Gre fortalte bl.a., at a) DFF's Aldersrelaterede træningskoncept (ATK) blev færdigt sidste år, hvilket er væsentligt fx i forhold til tildeling af støtte til talent og elitearbejde i regi af DIF og Team Danmark, men især i forhold til udvikling af talenter og fastholdelse af alle slags fægtere i alle aldre. ATK er således både et fastholdelseskoncept for bredde og talentudviklingskoncept. b) Udvalget havde foretaget en undersøgelse af børns stævneønsker ca. 60 svar. Et af ønskerne var mere holdfægtning, hvilket udvalget gerne vil arbejde videre med. c) Der var samlet set kommet flere til B&U-stævnerne, dog desværre ikke til de nationale ranglistestævner, men gennem til de regionale cupper. Tilgangen til cupperne skyldtes især den nyindstiftede, østdanske Fleuretcup, som har været et stort ønske i mange år, samt at nye klubber er blevet stævneaktive til cupperne, fx. de nye projektklubber og Frederiksberg Slots FK. Beretningen fra B&U-udvalget gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer fra Repræsentantskabet: FK Mahaut v. Michael Gyes: Hvilke danske ranglistestævner tænkes fjernet for at udfylde med udenlandske stævner? Svar fra B&U-udvalget: Det er på ingen måde besluttet endnu. DFF's Formand, Jan Sylvest Jensen: ATK blev i øvrigt lavet sammen med DIF og andre forbund, hvilket er blevet fremhævet som et godt eksempel på den måde, DIF fremover til fordele sine støttemidler på. Så det er jo fint, at DFF har været prøveballon og har gjort sig nogle erfaringer. 6

7 I øvrigt afventer ATK godkendelse fra Team Danmark, hvilket iværksættes, når Team Danmark har ressourcer til at sætte sig grundigt ind i materialet. 5.c. Breddeudvalgets beretning Der var ikke en beretning fra Breddeudvalget, som ikke har været så aktivt i 2014 grundet manglende frivillige ressourcer. Imidlertid havde DFF's Bestyrelses inviteret Mads Eriksen fra DFF's projekt "Flere fægtere i nye klubber", som hører under forbundets breddearbejde og tildeles projektmidler via Breddeudvalgets budget, til at give en status og opdatering på, hvordan det går med projektet, som har en løbetid fra Mere om projektet kan læses på: Beretningen gennemgik indsatsområder og opgaveløsning i den forgangne periode siden sidste Repræsentantskabsmøde. Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer fra Repræsentantskabet: GLF v. Annette Langkilde og Ole Kokborg, FK Sydjylland: Kan I fortælle mere om skolesamarbejde? Hvilket Mads gjorde. FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Vil gerne have flere opdateringer på hjemmesiden om projektet fx. med tekst eller link til Nyhedsbrevet. Svar fra projektmedarbejder, Mads Eriksen: Det vil blive forsøgt imødekommet. FKT Østerbro v. Simon Jeiner, ønskede at vide noget om status i forhold til specifikke projektmål for medlemstal. Svar fra projektmedarbejder, Mads Eriksen: Medlemsmæssigt er vi bagud i forhold til projektbeskrivelsens delmål, men til gengæld er vi lidt foran på andre delmål. Vi arbejder på handlinger, der skal forsøge at indfri slutmålene, når nu delmål ikke har kunnet nås, hvilket der var en række gode grunde til ikke havde kunnet ladet sig gøre: Bl.a. at projektet kom lidt senere i gang end oprindeligt planlagt, og at projektets medarbejdere havde valgt et meget grundigt, men også tidskrævende analysearbejde af, hvilke kommuner klubberne optimalt bør startes i. Svar fra projektets styregruppe v. Lars Peter Olsen, DFF: Vi er opmærksomme på, at vi er bagud med målene, men vi fokuserer på, at der er fremdrift, og at DIF er tilfredse med udviklingen trods den specifikt manglende indfrielse af medlemsmål. I forhold til nogle andre delmål er vi over målene, fx med stævner, hvilket vi, og DIF, har ladet indgå i vores samlede vurdering af projektets udvikling. 7

8 FKT Østerbro v. Simon Jeiner replicerede, at det jo blot ville være professionelt at forholde sig til den manglende målopfyldelse af medlemstallene og på den baggrund eventuelt foretage justering af mål og handlinger. DFF's formand, Jan Sylvest Jensen, supplerede ved at nævne, at projektet er blevet fremhævet af DIF for sit indledede analysearbejde for klubstart, men at vi alle dog deler bekymringen om medlemstallet. I øvrigt var det væsentligt, at sponsorerne (DIF) var tilfredse, hvilket de er. FKT Bispebjerg v. Marianne Falck: Man bør ved klubstarter være meget bevidst om lokale forhold - fx. økonomi/indkomstniveau blandt lokalbefolkningen, da fægteudstyr er ligger i den dyre ende. GLF v. Line Møller Hansen: Økonomi betyder en del i forhold til udstyrsanskaffelser i vores nye klub i Glostrup, så husk at sætte jeres brugte udstyr til salg, så de nye klubber eller deres medlemmer kan købe noget billigt. DFF's projektmedarbejdere bør huske at fortælle andre klubber om de rekrutteringsinitiativer, projektet laver, så andre kan lære noget deraf. DFF's formand, Jan Sylvest Jensen, fortalte om "Vækstprojektet i Vestdanmark", som omhandler en fælles fægtemester, og hvor DFF støtter i 4 år efter en skalering på kr. p.a. I gennem processen skal de 3 klubber, Ålborg, Odense og JAF, via dannelsen af et fælles selskab med tiden selv finansiere deres fælles træner. Bestyrelsens drøm er endvidere, at ovennævnte udviklingsprojekt "Flere fægtere, i flere klubber", såfremt det er succesfuldt, kan løftes over og gentages i Vestdanmark, således at der også sker et yderligere løft medlemmæssigt i Jylland Fyn - Fra Københavnsk Vestegnsprojekt til fx. Trekantsområdeprojekt. 5.d. Veteranudvalgets beretning Veteranudvalgets formand, Jørgen P. Kock, afgav mundtlig beretning med udgangspunkt i skriftlig præsentation. Præsentationen er medsendt referatet. Jørgen berettede om træningsaktivitet og stævneaktivitet blandt veteraner. Ialt har DFF opnået 5 internationale medaljer i de få år Veteranudvalget har eksisteret. Beretningen fra Veteranudvalget vakte en del moro, men gav ikke anledning til sprøgsmål eller kommentarer fra Repræsentantskabet. 5.e. Amatør- og ordensudvalgets beretning 8

9 Dette udvalg havde haft 2 sager at behandle: 1) En klage som følge at en formel fejl i antallet af valgte suppleanter til et udvalg i forbindelse med sidste års Repræsentantskabsmøde. Amatør- og ordensudvalget havde valgt at tilslutte sig den afgørelse, som bestyrelsens havde truffet i sagen - se sidste års referat. 2) Sort kort til en fægter ved et B&U-stævne i Danmark. Udvalget havde fundet, at den i forbindelse med stævnet idømte sanktion var tilstrækkelig. Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra Repræsentantskabet. Her efter foreslog dirigenten en samlet, formel godkendelse af samtlige udvalgsberetninger. Repræsentantskabet accepterede denne form. Alle udvalgsberetningerne blev samlet godkendt af Repræsentantskabet - ved akklamation. Her efter fulgte et kort afbræk i mødets dagsorden med en Prisuddeling til minde om Jørgen Fredsted (prisuddeling 1 - se endvidere pkt. 11.a): v. Inge Fredsted (hustru til tidl. DFF-formand, Jørgen Fredsted, som desværre gik bort i 2013). Inge Fredsted mistede sin mand for 1,5 år siden og ønskede at betænke fægtere gennem en fond. Jørgen Fredsted var, udover at være formand for DFF i en årrække, også medlem af DIF's Lovudvalg og DIF's Appeludvalg - det sidste indtil han blev 70 år. Desuden var Jørgen i årene frem til sin død formand for Fægtekunstens Venner - sent i sit liv fik han også mulighed for at genoptage sin fægtetræning i den nystiftede Gilleleje Fægteklub. De unges muligheder indenfor fægtesporten stod ham meget nær, og han ville have været særdeles tilfreds med at støtte ungdommen i dansk fægtning. Derfor har hans enke, Inge, besluttet i samråd med Fægtekunstens Venner at give den første portion støttekroner fra fonden til Martine Spanger Riis og Maxim Valeur. Tildelingen var bl.a. begrundet med de unges fine placeringer, og de to fægtere modtog hver et rejselegat på kr Tak til Inge og Jørgen Fredsted og tillykke til fægterne. 9

10 6. Kassereren aflægger regnskab og det af bestyrelsen udarbejdede rammebudget fremlægges til godkendelse. 6.a. Regnskabsaflæggelse Kassereren, Ole Kokborg, foretog en forklarende og uddybende gennemgang af årsregnskabets hovedafsnit, Bestyrelsens regnskabsmæssige dispositioner og udviklingen på en række, efter bestyrelsens opfattelse, særligt interessante konti. Kassereren indledte med at gøre opmærksom på, at Bestyrelsen fremover gradvist ville arbejde med en anderledes opstilling af regnskab og budget 's budgetter og regnskab skulle i den forstand ses som en overgangsperiode til nye opstillingsprincipper. Hovedsigtet er en mere stringent opdeling i indtægter og udgifter. Nøgletal for fremlæggelsen findes i præsentationsmaterialet fremsendt sammen med dette referat. Årets resultat viser et lille overskud. DFF er blevet gældfri i forhold til det lån, som vi have hos DIF, og der er ikke er optaget nye lån. Ole fortalte meget grundigt om, hvilke ændringer i organisation, aktiviteter og tiltag, der havde haft økonomiske konsekvenser i positiv eller negativ retning for DFF's økonomi. Fx. var Team Danmark-projektet på ingen måde forudset, men det lykkedes DFF at omdefinere nogle aktiviteter og gøre dem projektrelaterede, mens helt nye (projekt)aktiviteter var finansieret af besparelser på andre, navnlig eliterelaterede konti. 6.b. Rammebudget 10

11 Dernæst præsenterede kassereren det af Bestyrelsen udarbejdede rammebudget for Kassereren indledte med at henlede forsamlingens opmærksomhed på, at grundet de under regnskabsaflæggelsen (pkt. 6a) anførte ønsker til ændrede opstillingsprincipper så var budget for 2015 (og til sammenligning 2014) opstillet, så udgifts- og indtægtsposter vedrørte samme tema, mens de i årsregnskabet godt kunne være posteret andetsteds. Herefter gennemgik kassereren en større mængde af budgetposterne: Bl.a. fremhævede kassereren, at kr på konto "6040" "Diverse uforudsete udgifter" under Bestyrelsens arbejde måske kunne lyde lidt kuriøst. Han uddybede derfor, at det var første gang i mange år, at der var økonomisk råderum til at afsætte midler til ting, der ikke var planlagt, men ofte opstod i løbet af året. Et konkret eksempel på sådanne udgifter var, at Bestyrelsen netop havde givet en pengegave på kr til en elitefægter i forbindelse med den glædeligt overraskende Junior-EM-medalje her i foråret. Der var umiddelbart efter tildelingen så blevet lavet en politik for Bestyrelsens belønning af medaljetagere ved store internationale stævnebegivenheder, som så også i fremtiden ville medføre en klart specificeret budgetpost for denne udgift i DFF's Budget - og regnskab. Kassereren opfordrende løbende mødedeltagerne til at afbryde og stille spørgsmål under fremlæggelsen af regnskab og budget: Regnskabsaflæggelsen og Rammebudgettet gav anledning til følgende spørgsmål og kommentarer fra Repræsentantskabet: Eliteudvalget v. Nina Aabech: Vedr. Regnskab - Administration - Udgifter - KUF Måske skulle det lige forklares, hvad "KUF" er for noget? Svar fra DFF: Gerne. KUF, som står for "Kontor - og Udviklingsfællesskabet", er en forening stiftet af en gruppe af mindre forbund, som sammen driver et kontorfællesskab med ansat, fælles sekretariatspersonale og en administrativ leder for disse og forbundenes udviklingskonsulenter. Fra DIF's side er det stillet som en betingelse, at vi er medlem af og afholder udgifter til KUF og en administrativ leder, såfremt vi ønsker at modtage driftstilskud og tilskud til udviklingskonsulenten - så længe vi er under 2000 medlemmer i DFF. Men det har nu også vist sig at kunne betale sig, som man kunne se af de administrative omkostninger, der var faldet. FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Vedr. regnskab - Administration - udgifter Hvad har vi sparet ved, at vi selv har lavet en større del af regnskabet - frem for at have DIF's personale til at gøre dette mod betaling? Svar fra DFF's Kasserer: Det slår først fuldt i gennem i det kommende regnskabsår, da vi i '14 faktisk brugte DIF's assistance til nogle ting. 11

12 FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Vedr. regnskab - Eliteudvalg - udgifter Hvad koster i startgebyrerne til FIE's stævner sådan i gennemsnit? Svar fra DFF: 55 euro pr. fægter samt til tider dommergebyr oven i på 70 euro fx. til EM og VM individuelt og hold. DFF betaler hold. Det hele, både egenbetaling og DFF's andel, tydeliggøres på de individuelle regninger til fægterne, som er specificerede. FK Mahaut v. Michael Gyes: Vedr. regnskab - Stævner og materiel Hvor går grænsen for DFF's betaling af transportudgifter for stævnemateriel i forhold til klubberne? Svar fra DFF: DFF betaler transportudgifterne for materiellet til DM-er og Sat.wc'er. FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Ved regnskab - som helhed Rart at se et regnskab, som har flyttet sig i den rigtige retning. Både mere informativt i forhold til opstillingsform og økonomisk positivt. Den kritiske (interne) revisor, Holger Christtreu Vedr. regnskab - som helhed Vi har haft lejlighed til at gennemgå regnskabet og drøfte økonomiske forhold med kassereren. Vi føler os trygge ved det afgivne regnskab. HFK v. Hans von der Osten Vedr. Budget - præsentationsmåde Ville hellere se Budgettet for 2015 præsenteret sammen med, hvad der er realiseret i regnskabet for 2014, frem for en kolonne med budgettet for Svar fra DFF's kasserer: Medgav, at det kunne man vel godt have med fordel have gjort, men nu var præsentationsdokumentet altså lavet med de 2 års budgetter til sammenligning, så rent praktisk var det ikke muligt at efterkomme dette ønske i præsentationen af Budget 2015 på dette års Repræsentantskabsmøde. DFF's Bestyrelse v. Anette Johansen: Vedr. Budget - Indtægter - Team Danmark Projekt Kan det lige uddybes, hvad procentandelene under "Team Danmark projekt - tilskud" står for? Fx. "Løn Træner 60%" Svar fra DFF's Kasserer: Det er kun indtægten, altså hvad TDK giver, ikke hvad det koster - sidstnævnte fremgår under udgifter for projektet senere i budgettet. FKT Østerbro v. Simon Jeiner: Vedr. budget for DFF's sommerlejr I følge mødereferatet fra sidste Repræsentantskabsmøde burde der være sket en koordination i forhold sommerlejrene, så de ikke faldt oveni i hinanden. Det var i øvrigt ulige konkurrencevilkår 12

13 for klublejre, at forbundet postede penge i en forbundslejr. Der var ikke sket den omtalte koordination. DFF's Bestyrelse v. Annette Johansen: En forbundslejr er for alle klubber og dyrker et forbundsfællesskab; det var klublejre ikke nødvendigvis, men den diskussion skulle måske ikke tages under budgettet, men under "Eventuelt" eller skulle have været der under udvalgenes beretninger. FK Mahaut v. Michael Gyes: Det står ikke i referatet fra sidste år. 2 Eliteudvalget v. Marlene Spanger Vedr. budget - Vækst i Vest-DK Ønskede, at det blev uddybet, hvad pengene i Vækstprojektet i Vestdanmark skulle bruges på. Svar fra bestyrelsen og involverede klubber: De går på mange måder til det kompromis, som DFF og klubberne landede på i forbindelse med projektets planlægning og endelige udformning. Pengene går til en ansat fægtemester. Ikke til daglig løn, men aktivitetsopgaver på tværs af klubberne, fx. til fælles træninger, cupafvikling, fælles lejre m.m. Midlerne kommer ikke kun fra forbundet, men også fra de klubber, som er involverede i projektet. Eliteudvalget v. Marlene Spanger, ville dernæst vide, hvordan det så skabte den ønskede vækst, og hvorfor østdanske klubber så ikke blev begunstiget for lignende aktiviteter, som klubberne udførte? Ligeledes spurgte HFK v. Hans von der Osten, om det så betød, at klubberne i Østdanmark så ikke fik noget tilskud til vækst? Svar fra Bestyrelsen: Bestyrelsen og de involverede klubber kom med nogle forklaringer af, hvordan de forestillede sig at projektet skulle skabe vækst i Vestdanmark. Bestyrelsen forklarede dernæst, at det sådan set var korrekt, at klubberne i Østdanmark ikke fik noget direkte tilskud til vækstaktiviteter. Men til gengæld så havde Bestyrelsen valgt, at betydeligt flere af DFF's midler blev anvendt i Østdanmark på det tidligere på mødet omtalte forbundsledede projekt for vækst "Flere fægtere i nye klubber". Såfremt projekterne gik godt, så kunne begge former for projekter senere udfoldes i anden landsdel. I øvrigt fandt Bestyrelsen anledning til at understrege, at det fra DFF's side var klart, at forbundets økonomiske involvering i Vestdanmark-projektet kun løb frem til 2017, hvor efter klubberne selv i fællesskab skulle stå for en fortsat finansiering. Regnskabet blev godkendt af Repræsentantskabet, og Repræsentantskabet godkendte dernæst det af bestyrelsen udarbejdede rammebudget. 2 Referentens tilføjelse (efter mødets afholdelse): Det er dog tilfældet, at det faktisk er omtalt i mødereferatet fra 2014, se pkt. 6: 13

14 Regnskab 2014 og Budget 2015 (gen)findes på: 7. Indkomne forslag til drøftelse eller beslutning Dirigenten konstaterede idledningsvist, at de indkomne forslag efter det oplyste var stillet vedtægtsmæssigt korrekt og dermed kunne behandles og sættes til afstemning. 7.a. Forslag fra HFK vedr. Eliteudvalgets udtagelseskriterier Forslaget lød, som følger: "De ændrede kriterier for udtagelse til EM og VM (for juniorer og seniorer 3 ), som Eliteudvalget udsendte den annulleres og erstattes af de gamle regler". HFK v. Hans von der Osten fremlagde forslaget med den argumentation, der i store træk fremgik af det motiverede forslag, der var at finde i det forud ud for Repræsentantskabsmødet fremsendte materiale. Dernæst fortalte Hans, at der i den mellemliggende periode fra forslagets fremsendelse til DFF og frem til dagens møde havde pågået en forhandling mellem Eliteudvalget og forslagsstilleren. Dette havde mundet ud i, at forslaget nu ønskedes trukket tilbage, idet Eliteudvalget havde udarbejdet nogle reviderede udtagelseskriterier, som indeholdt en tilgang til udtagelser, som parterne kunne enes om. Eliteudvalget v. Marlene Spanger meddelte, at forslaget havde medført, at Eliteudvalget ønskede at lave en tilføjelse til udtagelseskriterierne for den næste sæson. Denne ville rumme mulighed for dispensation på nærmere vilkår, som ville blive fastsat af Eliteudvalget, og som landstræneren skulle administrere under ansvar. Der ville pågå en nærmere dialog om disse dispensationsbestemmelser, men således at kravene i de nye, ændrede udtagelseskriterier med bl.a. 4 point ville blive fastholdt af udvalget. Dirigenten påpegede, at forslagsstilleren kunne kræve, at forslaget blev stillet til afstemning, da det opfyldte kriterierne herfor. HFK v. Hans von der Osten udtrykte, at der efter klubbens opfattelse fra Eliteudvalgets side måtte være tale om en vilje til en opblødning i forhold til et definitivt krav om 4 points, idet der ville blive etableret en kattelem, som ville indeholde nogle specifikke kriterier, men som landstræneren efter en nærmere vurdering kunne dispensere fra og udtage fægtere, såfremt de ikke opfyldte kravet om 4 points. Derfor fandt klubben ikke anledning til at fremme forslaget til afstemning. Eliteudvalget kommer med en "Version 2" af udtagelseskriterier for den kommende sæson, og forslagsstilleren ønskede ikke forslaget sat til afstemning. Dirigenten og Repræsentantskabet tog dette til efterretning. 3 Det i parentesen anførte er tilføjet af referenten. 14

15 7.b. Forslag fra Karen Bell, FK Mahaut, vedr. Eliteudvalgets udtagelseskriterier o.a. Forslaget omhandlede DFF's Udtagelseskriterier for juniorer og seniorer og samt et ønske om debat af nogle andre eliteaktiviteter. Teksten findes i det forud for mødet til klubberne fremsendte materiale, som yderligere motiverede forslaget. Forslaget gav anledning til følgende kommentarer fra Repræsentantskabet: FK Mahaut v. Michael Gyes, oplyste, at FK Mahauts bestyrelse faktisk ikke bakkede op om forslaget, som var stillet som af et medlem af klubben uden om klubbestyrelsen. Michael oplyste således, at klubben ikke havde stillet forslaget og ikke ønskede forslaget stillet. Klubben henstillede til, at DFF fremover administrativt afviste sådanne forslag til fremlæggelse for Repræsentantskabet og anmodede private forslagsstillere om at rette henvendelse til deres klub, idet DFF's Vedtægter 13 klart tilkendegiver, at kun foreningerne og DFF's organer har ret til at stille forslag. Michael tilføjede endvidere, at han synes man skulle respektere det repræsentative demokrati og dermed dømmekraften hos de folk, man havde valgt til at varetage opgaverne på fællesskabets vegne, frem for at gå for alt for langt i forhold til drøftelser af detaljer omkring fx. udtagelseskriterier. Endvidere kunne man selv stille op til eliteudvalget, hvis man ønskede afgørende indflydelse på elitepolitikken i dansk fægtning. HFK v. Hans von der Osten replicerede hertil, at det fremgik af DFF's elitepolitik, at den skulle foregå i dialog med eliteklubberne. Dirigenten konkluderede, at forslaget her efter ikke kunne sættes til afstemning, hvilket Repræsentantskabet tog til efterretning. DFF tog henstillingen vedrørende procedure for forslag til mødebehandling til efterretning. 8. Vedtagelse af foreningernes kontingent for det kommende år Efter bestyrelsens indstilling om en uændret kontingentsats blev det vedtaget at nuværende satser fastholdtes (akklamation). 9. Valg i henhold til 14 I det følgende findes en oversigt over de personer, som de på Repræsentantskabsmødet forsamlede klubber valgte til at varetage fællesskabets og dansk fægtnings interesser på landplan som forbundspolitikere: Bestyrelsen Følgende blev valgt: 15

16 Jan Sylvest Jensen, KFK, genvalgt som formand - 2 år Nathalie Ahl, HFK, valgt som Bestyrelsesmedlem - 2 år Lars Peter Olsen, HFK, valgt som Bestyrelsesmedlem - 1 år p.b.a. af udtræden. Rasmus Evers, JAF, valgt som Suppleant - 1 år Efter valg af formand, spurgte dirigenten, hvilke kandidater der var til den ledige 2-årige plads, som bestyrelsesmedlem, jf. 14. To kandidater, Lars Peter Olsen og Nathalie Ahl, meddelte deres kandidatur. Samtidigt meddelte, Annette Johansen, at hun efter udsendelsen af mødeindkaldelsen med oplistning af politikere på valg, havde udtrykt sit ønske overfor Bestyrelsen om at trække sig som medlem af Bestyrelsen af arbejdsmæssige grunde. Således var der opstået en ledig plads som medlem af Bestyrelsen med 1 års længde. Dirigenten foreslog derfor, at de 2 kandidater blev enige om, hvem af dem der ønskede valg for hhv. 1 og 2 år, hvilket de nåede til enighed om. Valg fandt sted efter kandidaternes ønsker. Eliteudvalget: Følgende blev valgt: Thibaut Guilbert, FKT Viborg, valgt som medlem - 2 år Mads Hejrskov, HFK, valgt som suppleant - 1 år Eliteudvalget meddelte inden valghandlingen fandt sted, at der var sket en ændring i forhold til det forud for mødet af fremsendte materiale om, hvem der ønskede valg til hvilke poster: Mads Hejrskov ønskede at stille op være suppleant, frem for udvalgsmedlem, mens Thibaut Guilbert ønskede at stille op som udvalgsmedlem, frem for som suppleant. Da der ikke var andre kandidater, blev de nævnte personer valgt som ønsket. Breddeudvalget: Følgende blev valgt: Jimmi Kristensen, FKT Viborg, valgt som medlem - 2 år. 2 suppleantpladser er fortsat vakante - og må udpeges af Bestyrelsen. Jimmi Kristensen, som hidtil har været medlem af udvalget som udpeget af bestyrelsen, blev valgt direkte af Repræsentantskabet ( 14 og 19), hvorfor Bestyrelsen på sit konstituerende møde skal udpege et andet bestyrelsesvalgt medlem. Forsamlingen gav på dirigentens opfordring sin godkendelse af, at Bestyrelsen kunne udpege de to ledige suppleantposter frem til næste års møde, da ingen ønskede valg til disse poster. Veteranudvalget: 16

17 Følgende blev valgt: Jørgen P. Kock, HFK, genvalgt som medlem - 2 år. Hans-Ole Kristensen, Aalborg FK, genvalgt som suppleant - 1 år. B&U-udvalget: Følgende blev valgt: Gre Stensgaard, HFK, genvalgt som medlem - 2 år Lars Christensen, FKT Vordingborg, genvalgt som suppleant - 1 år Marianne Falk Portved, FKT Bispebjerg, valgt som suppleant - 1 år. Amatør og Ordensudvalget: Følgende blev valgt: Søren Jensen, FK Engarde, genvalgt som medlem -2 år Holger Christtreu, Hellerup FK, genvalgt som medlem - 2 år Søren Falck Portved, FKT Bispebjerg, valgt som suppleant - 1 år Kritisk revision: Følgende blev valgt: Jesper Søndergaard, JAF, genvalgt -1 år Holger Christtreu, Hellerup FK, genvalgt - 1 år 10. Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentantskabsmøde Næste repræsentantskabsmøde fastsattes til søndag d Eventuelt 11.a. Prisuddeling 2 v. Jan Sylvest Jensen, Formand DFF Prisen "Årets klub" gik i 2014 til FKT Viborg. Bestyrelsens begrundelse for tildelingen var: Klubben formår i forhold til sin størrelse at sende trænere til DFF's Træneruddannelse. Klubben hjælper andre klubber og forbundsfællesskabet, senest i forhold til JAF B&U. Klubben engagerer sig politisk i forbundets arbejde ved at stille op til udvalg med frivillige politikere igen i forhold til klubstørrelse. Klubben er aktiv til stævner regionalt og på landsplan både som deltager med fægtere og som stævnearrangør. Klubben får engageret frivillige i klubarbejdet på en god og aktiv måde i en sådan grad, at det giver genlyd udenfor fægteklubben fx. hos medarbejderne i Viborg Kommune. 17

18 Klubbens ledelse har god energi og godt humør, og er til inspiration for andre. Selvom om midlerne var små, manglede trænererfaring og en lille målestok, så viser historien, at med vilje og knofedt kan meget ske i fægtedanmark både lokalt, regionalt og nationalt. Formanden overrakte en gave til en repræsentant for klubben (applaus fra salen). Gaven bestod af besøg af assisterende landstræner Mads Hejrskov i 2 dage i klubben b. OFK v. Thomas Kaaa - til orientering vedr. B&U DM B&U-DM i næste weekend har 14 tilmeldte klubber og ca. 120 tilmeldte fægtere. I skal finde de pligtdommere, I mangler, for der er kun tilmeldt 4! Send mig en mail senest nu på torsdag. 11.c. Afskedsreception for DFF's sekretær Jørgen Jakobsen Der holdes reception for Sekretær Jørgen Jakobsen i forbindelse med hans fratræden grundet pension. Receptionen holdes i kontorfællesskabet i Brøndby. I er meget velkomne til at kigge forbi d kl. 15. Dirigenten takkede her efter for god ro og orden. Formanden takkede på DFF's vegne for et godt et møde. Referent: Martin Wiuff, DFF. Referat godkendt af Dirigent: Hans Ole Kristensen: Dato: Underskrift (dirigent): 4 Referentens tilføjelse (efter mødets afholdelse): Der findes desuden en pokal til årets klub, som Bestyrelsen har indstiftet, og som kan overrækkes til klubben. FKT Vordingborg har pokalen, som fik den i 2013, hvor den blev udnævnt til Årets Klub Se Det fremgår også af Rep.- mødereferat fra og klubben har efter mødet bekræftet, at den står hos klubformanden. 18

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor mødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten konkluderede, at Repræsentantskabsmødet måtte anses som lovligt indkaldt, hvorfor mødet var beslutningsdygtigt. Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund, DFF, Idrættens Hus, 17. april 2016. Tilstede: Repræsentanter fra 16 fægteklubber, DFF s Bestyrelse, udvalg og medarbejdere. Referent: MW-DFF, 17.05.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og handlingsplan til drøftelse Referat af Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund, DFF, Idrættens Hus, 14. april 2013. Tilstede: Repræsentanter fra 13 fægteklubber, DFF s Bestyrelse, udvalg og medarbejdere. Referat: UK MW 27.04.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Tidligere handlingspunkter Ansvarlig og deadline. Referat. Ansvarlig og deadline

Tidligere handlingspunkter Ansvarlig og deadline. Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Marlene, Magnus, Allan, Miriam, Catharina, Klaus, Simon, Marianne, Troels Afbud: Magnus forlod mødet 19.30 Konstituerende bestyrelsesmøde Emne Tidligere handlingspunkter Ansvarlig og deadline

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere