Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Misligholdelse 12. oktober 2016 Advokat Louise Kaczor

17 Disposition 1. Generelt om misligholdelse 2. Lejers misligholdelse Generelt om lejers misligholdelse Almindelige betingelser for ophævelse af lejeaftaler Betalingsmisligholdelse Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse Udlejers erstatningskrav i forbindelse med misligholdelse 3. Fraflytning 4. Udsættelse af lejere 12. oktober 2016 Louise Kaczor 17

18 Generelt om misligholdelse Med få undtagelser er lejemål uopsigelighed fra udlejers side, mens det som udgangspunkt fra lejers side er frit opsigeligt Misligholdelse indtræder når parterne handler i strid med lejeaftalen eller lovgivningen Både lejer og udlejer kan misligholde lejeaftalen 12. oktober 2016 Louise Kaczor 18

19 Generelt om lejers misligholdelse 1. De vigtigste af lejers pligter i et lejeforhold er: Betale leje og andre pligtige pengeydelser, der udspringer af lejekontrakten Pligt til at behandle det lejede forsvarligt Vedligeholdelsespligter Pligt til at overholde almindelige ordensregler Pligt til kun at anvende det lejede til det aftalte formål Pligt til ikke at overlade brugen af det lejede til andre, hvor lejer ikke er berettiget hertil 2. Manglende iagttagelse af lejers pligter kan berettige udlejer til at kræve erstatning og/eller ophæve lejemålet 12. oktober 2016 Louise Kaczor 19

20 Generelt om lejers misligholdelse 3. Ophævelsesgrunde Forefindes i lejelovens 93 (og er udtømmende) 12. oktober 2016 Louise Kaczor 20

21 Almindelige betingelser for ophævelse af lejeaftaler 1. Misligholdelsen skal være væsentlig, jf. lejelovens 94, stk. 1: Skønnes det forhold, der lægges lejeren til last, at være af uvæsentlig betydning, kan udlejeren ikke hæve lejeaftalen. 2. Påmindelse I langt de fleste tilfælde af ophævelsestilfældene omfattet af 93, stk. 1, er det gjort obligatorisk for udlejer af afgive påmindelse i anledning af konstateret misligholdelse Undtaget herfra er som udgangspunkt: Litra d (fraflytning i utide) Litra i (besøg i strid med lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler) Litra k (grov forsømmelse af arbejdsforpligtelser, der helt eller delvist træder i stedet for lejebetaling) Litra l (øvrige tilfælde) 12. oktober 2016 Louise Kaczor 21

22 Almindelige betingelser for ophævelse af lejeaftaler 3. Lejer må ikke have rettet for sig, jf. lejelovens 94, stk. 2: Stk. 2. Udlejeren kan ikke påberåbe sig de i 93, stk. 1, litra a-f, nævnte forhold, hvis de er rettet, inden udlejeren hæver lejeaftalen. 4. Udlejer kan miste retten til ophævelse pga. passivitet eller stiltiende accept af lejers misligholdelse 5. Udlejer skal klart tilkendegive, at han ophæver lejeaftalen 12. oktober 2016 Louise Kaczor 22

23 Betalingsmisligholdelse 1. Lejere er i medfør af lejelovgivningen i udstrakt grad beskyttet mod at få ophævet deres lejemål ved forsinkelse med betalingen Før ophævelse kan komme på tale, skal sidste rettidige betalingsdag være passeret Udlejer skal afgive påkrav, jf. lejelovens 93, stk. 2 Først når den yderligere betalingsfrist er overskredet, kan udlejer ophæve lejemålet 12. oktober 2016 Louise Kaczor 23

24 Betalingsmisligholdelse 2. Betingelser for ophævelse pga. betalingsmisligholdelse A. Pligtig pengeydelse B. Afgivelse af påkrav Indholdskrav til påkravsskrivelsen Påkravsfristen Angivelse af fristen i påkravet Påkravsfristens begyndelsestidspunkt Beregning af påkravsfristens længde Påkravsgebyr C. Ophævelsesmeddelelse D. Væsentlighedsbetingelsen skal være opfyldt 12. oktober 2016 Louise Kaczor 24

25 Betalingsmisligholdelse A. Pligtig pengeydelse Leje Lejereguleringer Depositum (og senere reguleringer heraf) Forudbetalt leje (og senere reguleringer heraf) Forhøjelser (forbedringer, skatter og afgifter m.v.) Forbrugsudgifter (som betales til udlejer) Påkravsgebyr Morarenter Erstatningskrav (skal udspringe af lejeforholdet) Der må ikke herske tvivl om kravets eksistens 12. oktober 2016 Louise Kaczor 25

26 Betalingsmisligholdelse B. Afgivelse af påkrav m.v. Tidligst efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag Er betalingsdagen en mandag kan påkravet afsendes torsdag Skal ske skriftligt Kan ikke ske pr. , selvom aftalt elektronisk kommunikation Restancen skal fremgå Udspecificeret angivelse af lejen Påkravsgebyr angives Kr. 277 i 2016 Lejer skal have en 14 dages frist for betaling fra påkravet er kommet frem 12. oktober 2016 Louise Kaczor 26

27 Betalingsmisligholdelse C. Ophævelsesmeddelelse Når fristen for betaling efter 14 dages fristen er udløbet, skal udlejer sende en ophævelsesskrivelse til lejeren Må sendes elektronisk, hvis aftalt elektronisk kommunikation 12. oktober 2016 Louise Kaczor 27

28 Betalingsmisligholdelse D. Væsentlighedsbetingelsen skal være opfyldt UP: Enhver forsinkelse med betalingen er væsentlig i lejeforhold ligesom selv meget små beløb som udgangspunkt vil være væsentlige U: Undskyldende omstændigheder Momenter der kan indgå i vurderingen Lejers betalingsvilje og historik Restancens størrelse Tredjemands fejl Procedurefejl fra udlejers side (påkravsgebyr og overholdelse af formalia 12. oktober 2016 Louise Kaczor 28

29 Betalingsmisligholdelse 3. Retspraksis U H Udlejers ophævelse af lejemål var uberettiget, da udlejer ikke på et klar og utvetydig måde have oplyst lejeren om et nyt betalingssted U Ø Forbyet fremsendelse af påkrav efter ophævelsen af et lejemål medførte ikke ophævelsens bortfald TBB Da det ikke kunne udelukkes, at lejerestance var betalt før fremkomst af ophævelsesskrivelse, kunne boliglejemål ikke anses for ophævet TBB Ikke vanrøgt, at varmeforsyning til lejemål var afbrudt pga. lejers betalingsmisligholdelse overfor værket, og forholdet kunne ikke sidestilles med manglende betaling af pligtig pengeydelse TBB Lejer var ikke i påmindelse vedrørende husordensovertrædelse utvetydigt gjort bekendt med retsvirkningen af manglende overholdelse af reglerne og kunne ikke udsættes 12. oktober 2016 Louise Kaczor 29

30 Betalingsmisligholdelse 3. Retspraksis fortsat GD2000/46 Lejer undlod bevidst at betale gebyret, indtil fogeden kom ind i sagen. Væsentlig misligholdelse GD2007/41Ø Lejeren betalte gebyret samme dag, som han modtog ophævelsen. Uvæsentlig misligholdelse GD1994.4V Betaling få timer efter ophævelsen var misligholdelse 12. oktober 2016 Louise Kaczor 30

31 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse Betalingsmisligholdelse er efter alt at dømme den hyppigste årsag til udlejers ophævelse af lejemål, men langt fra den eneste. Lejelovens 93 indeholder (udtømmende) de øvrige ophævelsesmuligheder 12. oktober 2016 Louise Kaczor 31

32 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse LL 93, stk. 1, litra b-l 93 a. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2. b. Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed. c. Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil efter 54, 62 og 97. d. Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren. e. Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens påkrav bringer det lejede i stand. f. Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor han ikke er berettiget hertil, og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. g. Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 79 b, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. h. Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. 79 b, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. i. Når nogen er straffet i medfør af 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven. j. Når lejeren af en butik eller beværtning trods udlejerens indsigelse ikke opfylder pligten til at holde forretningen åben og i forsvarlig drift. k. Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør. l. Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet. 12. oktober 2016 Louise Kaczor 32

33 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra b benyttes til andet end aftalt Hvis et lejemål benyttes til andet end aftalt, kan det efter forudgående påmindelse ophæves (påmindelse skal være skriftlig ikke elektronisk) Hvis blandet lejemål, må lejemålet naturligvis anvendes til såvel beboelse som det andet formål, det kan udledes af kontrakten Er der alene ske udleje til beboelse, skal det afgrænses, hvornår det lejede anvendes til andet end beboelse. I den sammenhæng må udleje tåle en vis mindre erhvervsmæssig sammenhæng Retspraksis U V (modtagelse af børn i dagpleje) TBB (Systue og frisørvirksomhed i begrænset omfang) GD2004/65Ø (bed and breakfast lå udover almindelig fremleje) Momenter der kan indgå i vurderingen: Stiltiende accept Røgfri beboelse Husk angivelse af sanktionen 12. oktober 2016 Louise Kaczor 33

34 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra c adgangsnægtelse Bestemmelsen dækker over de situationer, hvor udlejer berettiget nægtes adgang til det lejede Udlejers ret til adgang: Når forholdene kræver det, jf. lejelovens 54 Rimeligt varsel Når der skal udføres arbejder, jf. lejelovens 55 Varsel på 6 uger/3 måneder Når der skal ske inddragelse af kælderrum, jf. lejelovens 62 Fremvisning til potentielle nye lejere, jf. lejelovens 97 Udlejer har ikke ret til adgang: Som udgangspunkt kan udlejer ikke kræve, at lejeren åbner sin dør for han, heller ikke når det ønskes med henblik på at konstatere, om lejer overholder sin vedligeholdelsespligt, jf. U V Ophævelse kan ske, uden at udlejer forinden har afgivet påmindelse. Årsagen hertil er, at udlejer i langt de fleste tilfælde, hvor han ønsker adgang skal varsle dette overfor lejer Ophævelse skal ske uden ugrundet ophold, jf. GD V En almen boligorganisation tøvede i godt en måned med at ophæve lejemålet, hvilket var for sent 12. oktober 2016 Louise Kaczor 34

35 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra c fortsat Varslingsskrivelse Lovlig grund til adgang Tidspunkt for adgang konkret angivelse 12. oktober 2016 Louise Kaczor 35

36 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra d fraflytning i utide Det er ophævelsesgrund, hvis lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren Udlejer har ikke pligt til at give påmindelse, inden han hæver Lejer kan imidlertid undgå ophævelse, hvis han flytter tilbage til lejemålet, inden ophævelsen når frem, jf. lejelovens 94, stk. 2 Til hvilken adresse skal ophævelsen fremsendes? Retspraksis: TBB Ø Det blev lagt til grund, at lejer alene benyttede lejemålet ca. 40 dage årligt, mens han resten at tiden boede sammen med sin hustru i deres fælles sommerhus GD Ø Lejer var flyttet ind hos sin kæreste og havde fremlejet en del af lejligheden til en fremlejetager. Selv om lejeren ofte kom i lejemålet og overnattede der sammenlagt ca. 1 måned om året, og selv om han ikke havde flyttet sine møbler, anses han for fraflyttet, hvorfor ophævelsen anerkendtes GD Ø Lejer havde delvist tømt lejemålet for indbo i forbindelse med en tre måneders udstationering i USA. Det midlertidige fravær kunne ikke sidestilles med en fraflytning 12. oktober 2016 Louise Kaczor 36

37 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra e Vanrøgt Vanrøgter lejer det lejde, kan ophævelse ske med henvisning til reglen i lejelovens 93, stk. 1, litra e Udlejer skal afgive påkrav Hvorledes skal begrebet vanrøgt fortolkes? Der skal være tale om væsentlig og culpøs skadeforvoldelse på det lejede Herunder fx henkastning og opbevaring i betydeligt omfang af effekter og affald, når det medfører ødelæggelse af ejendommen eller væsentlige gener i form af lugt eller ødelæggelse af boligmiljøet for de øvrige beboere Retspraksis: U V Lejer havde fjernet vinduer og et dørparti mellem et rum og et overdækket, men uisoleret altan og havde undladt at efterkomme et påbud om retablering. Endvidere blev der lagt vægt på, at lejer ikke havde foretaget almindelige vedligeholdelse inden for de sidste år GD V Ophævelse, fordi lejer ikke havde foretaget vedligeholdelsesarbejder i det lejede i hele lejeperioden på næsten 10 år GD V Ophævelse, hvor fugt- og lugtproblemer som følge af hundeekskrementer i lejemålet var så omfattende, at forholdet kunne anses for vanrøgt TBB Ø Skimmelsvampeangreb ansås hovedsageligt at være forårsaget af uforsvarlig adfærd fra lejers side, men udgjorde ikke vanrøgt, der berettigede til ophævelse efter litra e (senere tilladt ophævet efter en bestemmelse i almenlejeloven svarende til litra l (misligholdelse af forpligtelser i øvrigt) 12. oktober 2016 Louise Kaczor 37

38 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra f Overladelse af brugen til andre Udlejer kan ophæve, hvis lejer overlader brugen af det lejede til andre, når lejer ikke er berettiget hertil Udlejer skal afgive påkrav Bestemmelsen dækker særligt de tilfælde, hvor lejer foretager ulovligt fremleje eller lader andre end medlemmer af sin husstand flytte ind Tilfælde af ulovligt fremleje er relativt nemt at afgrænse, da det her skal skønnes om forhold af mere objektiv art. Ophører et ulovligt fremlejeforhold ikke, efter at udlejer har afgivet påkrav, vil det i praktisk taget alle tilfælde kunne anses for væsentlig misligholdelse, der kan føre til ophævelse. GD Ø Lejeren var flytter ind hos en veninde og havde overladt brugen af sit lejemål til en bekendt mod betaling, der oversteg den leje, han selv betalte. Selv om lejeren forsøgte at bringe den ulovlige fremleje til ophør, kunne lejemålet ophæves i medfør af litra f 12. oktober 2016 Louise Kaczor 38

39 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra f Overladelse af brugen til andre fortsat Hvem kan lejer lade optage i sin husstand? Husstandsbegrebet Gensidigt og personligt afhængighedsforhold Nært og familiært forhold U H Lejeren af en toværelseslejlighed, lod en ven flyttet ind i sin lejlighed. Udlejer ophævede lejemålet med henvisning til litra f, da man ikke fandt, at vennen hørte til lejers husstand. Højesteret lagde til grund, at de to venner benyttede lejligheden i fællesskab, og at de i et vist omfang var fælles om husholdningen. Derfor kunne denne indflyttende ven anses for at høre til lejerens husstand På baggrund af afgørelsen kan det konstateres, at der er vide rammer for optagelsen af personer i husstanden, således at næsten enhver person, som lejer lader flytte ind og indleder et vist fællesskab med mht. husholdningen og samvær kan betragtes som tilhørende husstanden TBB Ø En fætter, der i lighed med en samlever, ansås for at tilhøre lejerens husstand TBB V En lejer lod sin bror og dennes hustru og børn flytter ind i lejemålet. De pågældende fandtes ikke at tilhøre husstanden og kunne heller ikke karakteriseres som gæster, hvorfor ophævelsen fandtes berettiget U Ø Lejer udlejede værelser i lejligheden til kollektiv. Alle havde eget værelse, fælles køkken, bad og stue. Fælles indkøb, madlavning og rengøring af fællesarealerne. Lejer havde en fremlejeaftale med beboerne. Selv en gammel ven og beboer var ikke en del af husstanden 12. oktober 2016 Louise Kaczor 39

40 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra f Overladelse af brugen til andre fortsat Tilfælde, hvor overladen er i orden Samlivsophør Ægtefæller Samlevende, der har haft fælles bopæl i mere end 2 år Fuldstændigt fremleje Lejers ret til fremleje kan ikke fraviges ved aftale Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt og fremsendes til udlejer, før fremlejeforholdets begyndelse Maksimalt 2 år Lejers fravær skal være midlertidig Lejers fravær skal skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse e.l. Delvist fremleje Fremleje af halvdelen af lejlighedens beboelsesrum Afgrænsning i forhold til husstand 12. oktober 2016 Louise Kaczor 40

41 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse 1. LL 93, stk. 1, litra g Husordensovertrædelser 79 a Det er udførligt beskrevet i loven, hvornår der foreligger overtrædelse af god skik og orden, som kan berettige udlejer til at ophæve lejemålet, jf. LL 93, stk. 1, litra g, jf. 79a, stk. 1, nr. 1-8 og 11 og 79a, stk En lejer kan pålægges retsfølger efter 79 b, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 2. Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede. 3. Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. 4. Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 5. Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. 6. Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer. 7. Når lejeren vanrøgter det lejede. 8. Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse. 9 Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer. 10. Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer. 11. Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk. 2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter 79 b, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 nævnte personer. Stk. 3. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. 12. oktober 2016 Louise Kaczor 41

42 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse LL 93, stk. 1, litra g Husordensovertrædelser fortsat Det er udlejers forpligtelse, at sikre god skik og orden i ejendommen Ophævelse eller opsigelse Der er ikke et tydeligt krav om afgivelse af påkrav i loven Bør afgives Retspraksis: TBB Ét tilfælde af vold mod personer i bebyggelsen medførte ophævelse U V En lejers gæster kom i skænderi, og en person blev knivstukket i lejemålet. Landsretten tillod ikke ophævelse, da der ikke tidligere havde været lignende episoder, og da lejeren ikke kunne nå at gribe ind. Lejeren havde tidligere fået indskærpelser for andre mindre alvorlige tilsidesættelser af god skik og orden GD2014/38Ø Hashsalg fra lejlighed var tilsidesættelse af god skik og orden U V En lejers søn tændte bål i opgangen. Ophævelse var berettiget 12. oktober 2016 Louise Kaczor 42

43 Ophævelse på grund af andre former for misligholdelse LL 93, stk. 1, litra l Øvrig misligholdelse, der gør lejers fjernelse påkrævet Beskriver ophævelsesgrundende i lovens 93, stk. 1, litra a-k, ikke den faktiske udøvede misligholdelsesform, kan lejer alligevel med henvisning til litra l ophæve lejemålet En absolut betingelse er dog, at misligholdelsen er sket på en sådan måde, at lejers fjernelse er påkrævet Retspraksis: GD1995/04V Lejer havde beskyldt udlejer for bestikkelse. Landsretten tillod ophævelsen, blandt andet fordi lejeren havde spredt beskyldninger og boede i samme mindre ejendom som udlejer GD Ø Lejer blev dømt for vold mod næstformanden mod andelsboligforeningen, hvor han boede til leje. Volden skete på det lokale værtshus, men lejemålet blev ophævet GD2001/32Ø Lejers påstand i et brev til sin lejerforening om, at udlejer havde lavet svindel med vedligeholdelsesregnskabet var ikke tilstrækkeligt grundlag for ophævelse GD1998/35Ø Lejer havde på grund af manglende betaling fået afbrudt sin strømforsyning. Lejer havde to gange ulovligt retableret forsyningen, men da dette ikke havde medført fare for de øvrige beboere, fandtes der ikke at være tale om væsentlig misligholdelse TBB Ø Et lejemål var væsentligt angrebet af skimmelsvamp. Lejer fandtes med meget stor sandsynlighed at være årsag hertil ved ikke at have behandlet det lejede forsvarligt, hvorfor lejemålet var ophævet med rette 12. oktober 2016 Louise Kaczor 43

44 Udlejers erstatningskrav i forbindelse med misligholdelse Har udlejer ophævet lejemålet, kan han i overensstemmelse med almindelig obligationsretlige regler tillige kræve erstatning af lejer for det tab, som udlejer lider som følge af den væsentlige misligholdelse Ved ophævelse er lejer som udgangspunkt forpligtet til at fraflytte øjeblikkeligt og betale leje for tiden, indtil lejemålet kunne være opsagt fra hans side, jf. lejelovens 95, stk. 1 Udlejers tabsbegrænsningspligt 12. oktober 2016 Louise Kaczor 44

45 Aflevering af det lejede Aflevering Det lejede skal afleveres i kontraktmæssig stand Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Indtil 1. juli 2015 var det frivilligt, hvorvidt udlejer ville gennemgå det lejede med lejer forud for indflytningen Efter 1. juli 2015 skal udlejere, som udlejer mere end én bolig, afholde indflytningssyn, jf. lejelovens 9 Rapporten skal udleveres til lejeres på synet, eller sendes til lejeren inden 14 dage efter synet, hvis han ikke er til stede eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten Retsvirkningen af, at der ikke afholdes eller indkaldes til syn i overensstemmelse med 9, stk. 2, eller at en indflytningsrapport ikke overgives til lejer som foreskrevet i 9, stk. 3, er ifølge 9, stk. 4, at udlejer ikke ved fraflytning kan kræve, at lejer skal hæfte for udførelsen af almindelige vedligeholdelsesarbejder, selvom han har forsøgt sin vedligeholdelsespligt. Udlejer vil dog under alle omstændigheder kunne gøre lejer ansvarlig for eventuelle misligholdelsestilfælde 12. oktober 2016 Louise Kaczor 45

46 Aflevering af det lejede fortsat Fraflytningssyn Ved fraflytninger der findes sted efter 1. juli 2015 skal udlejer indkalde til og afholde et fraflytningssyn i forbindelse med fraflytningen Gælder dog ikke, hvis udlejer kun udlejer én beboelseslejlighed (det er forholdene på hhv. ind- og fraflytningstidspunktet der er gældende) I lejelovens 98, stk. 2 fremgår det, at udlejer skal indkalde til et syn, der skal finde sted senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Dvs. når lejer har genoverladt dispositionsretten over lejemålet til udlejer, hvilket typisk sker ved rydning af lejemålet og overgivelse af nøglerne til udlejer eller udlejers repræsentant Overgivelse kan være sket, selv om ikke alle indbogenstande er fjernet, og selvom ikke alle nøgler er overleveret. Det skal blot følge af situationen, at lejer ikke længere agter at eller kan disponere over lejemålet. Indkaldelse til synet skal være skriftlig og skal ske med mindst én uges varsel Fristen kan aftales kortere, efter at lejemålet er opsagt eller ophævet 12. oktober 2016 Louise Kaczor 46

47 Aflevering af det lejede fortsat Fraflytningssyn fortsat Rapporten skal sendes til lejeren senest 14 dage efter flyttesynet Skal udleveret på papir, hvis lejeren deltager i flyttesynet 12. oktober 2016 Louise Kaczor 47

48 Opsigelse - fortsat Udlejers opsigelse HR: 3 mdr. U 1: 1 md. for lejemålene anført i 82 a og d U 2: 1 år for lejemålene anført i 82 b og 83 a Modif.: Udlejer har tabsbegrænsningspligt, hvis lejer fraflytter før opsigelsesvarslets udløb jfr oktober 2016 Louise Kaczor 48

49 Udsættelse af lejere Praktisk fremgangsmåde Korrekt påkravsskrivelse En lejeretlig påkravsskrivelse skal, for at være gyldig, indeholde følgende: Det nøjagtige skyldige beløb skal opgøres. Der skal gives lejer en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb. Kun pligtige pengeydelser må medtages i opgørelsen. Det skal endvidere angives i påkravsskrivelsen, at manglende betaling indenfor fristen på 14 dage kan medføre ophævelse af lejemålet. Påkravsskrivelsen må tidligst sendes dagen efter den sidste rettidige betalingsdag. 12. oktober 2016 Louise Kaczor 49

50 Udsættelse af lejere fortsat Herefter ophævelsesskrivelse Hvis lejer ikke betaler den skyldige restance indenfor fristen på 14 dage, kan udlejer ophæve lejemålet. Selve ophæveskrivelsen må først komme frem til lejer efter at 14-dages fristen er udløbet. I ophævelsesskrivelsen skal angives de grunde, som ophævelsen støttes på, ligesom ophæveskrivelsen af bevismæssige årsager bør fremsendes såvel anbefalet som med almindelig post. 12. oktober 2016 Louise Kaczor 50

51 Udsættelse af lejere fortsat Udsættelse af lejeren Hvis lejer ikke fraflytter frivilligt, har udlejer mulighed for at begære lejer udsat af lejemålet. Det skal ske ved at indgive en rekvisition til fogedretten, hvori retten anmodes om at forestå effektiv udsættelse. Samtidig med indleveringen af rekvisitionen skal det dokumenteres, at ovenstående formalia er overholdt. Fogedretten indkalder herefter udlejer og lejer til et vejledende retsmøde, hvor formalia kontrolleres, og det klargøres hvorvidt der er indsigelser fra lejers side. Herefter berammes der en egentlig udsættelse, hvor udlejer sammen med en foged, samt låsesmed og vognmand forestår udsættelsen af lejer. Hvis lejer fortsat nægter, kan politiet anmodes om også at bistå ved udsættelsen. Fra huslejerestancen og til selve udsættelsen går der typisk ca. 3 måneder, afhængigt af berammelsestiderne i den lokale fogedret. 12. oktober 2016 Louise Kaczor 51

52 Udsættelse af lejere fortsat Omkostninger Samtlige omkostninger ved udsættelsen skal indledningsvist afholdes af udlejer. Det indbefatter dels det fogedretlige gebyr på 300 kr kr., og dels omkostningerne til låsesmed og vognmand. Afhængig af lejemålets størrelse og mængden af indbo, udgør de samlede omkostninger i alt typisk kr. Såfremt udlejer ikke selv ønsker at afgive påkrav, ophævelse og fogedrekvisition, eller ikke kender de nøjagtige regler herfor, bør der antages en advokat til at sikre sig, at alle formaliteter er overholdt. Samtlige omkostninger i forbindelse med sagens behandling, herunder advokatomkostninger, kan efterfølgende kræves indkasseret fra den udsatte lejer. Henset til, at sagen typisk skal starte helt forfra, hvis der begås formalitetsfejl, vil udgifterne til en advokat eller anden rådgiver typisk være givet godt ud, idet alternativt ellers ofte vil være et lejetab på yderligere 3 måneder, mens sagen genbehandles. 12. oktober 2016 Louise Kaczor 52

53

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Arbejd videre med udvalgte i favoritter Ny mulighed Ny mulighed MISLIGHOLDELSE OPHÆVELSE OG OPSIGELSE AF LEJERE Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Socialm. sagsnr. 2009-1438 Justits. sagsnr.: 2009-749-0465 Dato: 9. marts 2010 Notat til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kriminelle lejere: Hvornår kan lejemål ophæves? v/ specialistadvokat Kim Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Lovgrundlaget for opsigelse/ophævelse ved lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Flytteopgør og tvister

Flytteopgør og tvister Eksamensspørgsmålet Flytteopgør og tvister Introduktion Istandsættelsespligtens omfang Reklamationsregler ved fraflytning Kompetencespørgsmål Flytteopgør og tvister Erhvervslejeret EL 73-75 omhandler fraflytningen,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

OM VANRØGT AF LEJEMÅL påkrav, bevissikring, opsigelse eller ophævelse?

OM VANRØGT AF LEJEMÅL påkrav, bevissikring, opsigelse eller ophævelse? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL

OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL Advokater OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF LEJEMÅL FORSIKRING & ERSTATNING NOVEMBER 2017 Holst, Advokater har gennem mange år ydet rådgivning til en række store almene boligselskaber og kommuner og har derved opbygget

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD Nye standardvilkår Tidligere lejeaftale Status I lejeaftaler, hvor haveforeningen ikke ejer haveforeningens område, er grundlaget for lejeaftalen lejevilkår

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 1, Villabyen Skovbakken ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 1, Villabyen Skovbakken ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 1, Villabyen Skovbakken ORDENSREGLEMENT AF 24. MARTS 2000 (Revideret administrativt, december 2011) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune. Byrådet Samarbejdsaftale Mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Arbejdernes Andelsboligforening Afd. 55, Vejleåparken Svend Aukens Plads 9 2300 København S er der indgået følgende AFTALE

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere