Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 (side ) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder Aktiv pleje og omsorg Socialcenter Rehabilitering social service foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning Tilkendelse af pensioner omsorgstandpleje økonomiske ydelser enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Nordfyns Handicapcenter Nordfyns Psykiatricenter forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedsloven) frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed Sundhedsaftaler Koordination Udbetaling Danmark 116 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015 er på 638,2 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder 117 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele kr.) Social- og Sundhedsudvalget Heraf udgør serviceudgifter Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Fælles - plejecentre Fælles - sygeplejen Fælles - hjemmeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Sygeplejen Hjemmeplejen Distrikt Bogense/Særslev Bogense Vest Bogense Øst Gruppe Fredensbo Distrikt Søndersø/Morud/Otterup Otterup Nord Otterup Syd Morud-Veflinge Søndersø By Nordfyn Nat Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Servicearealer Beboers betaling for kost og service Sundhed og Rehabilitering Sundhed Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) Sundhedsincitamentspulje Fælles - sundhed Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitet og træning Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergårdens aktivitet Uvisiteret aktivitetstilbud Solgårdens aktivitetscenter BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele kr.) Ekstern genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Plejevederlag Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Socialcenter Kommunale myndighedsopgaver Kørselsordninger Andre sundhedsudgifter Hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Sociale formål Omsorgs- og specialtandpleje Senior- og Handicapråd Ydelseskontor Diverse udbetalinger Handicap og psykiatri Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevarende ophold Botilbud for længerevarende ophold Længerevarende ophold PRIVAT LEV Særprojekt Floravænget Botilbud midlertidige ophold Botilbud for midlertidige ophold PRIVAT LEVERANDØR Analyse af psykiatrien Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Sociale formål Merudgift Voksne Hjerneskaderådgivning Abonnementsordning Handicapcenter Nordfyn Handicapcenter Nordfyn - Fælles Udeteam Nordfynsværkstedet Botilbud Toftekær Botilbud Edelkær Støttecenter, Bøgeparken BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele kr.) Bofællesskab, stadionvej Botilbud Vestervænget Botilbud Vesterled Psykiatricenteret Psykiatricenteret Værestedet Psykiatri Fredensbo Genhusning Ydelser - Udbetaling Danmark Boligstøtte Boligydelse Boligsikring Førtidspension efter % Førtidspension før % refusion Førtidspension 50% refusion Varmetillæg BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Aktiv pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalget Aktiv Pleje og Omsorg blev etableret april 2013 i forbindelse med strukturtilpasninger inden for det samlede voksenområde. De bærende principper for afdelingen omfatter: Rehabilitering, Sundhedsfremme og Forebyggelse. Anvendelse af velfærdsteknologi indgår i et naturligt samspil med pleje- omsorgsopgaverne og med fokus på styrkelse af borgernes livskvalitet. KL har inden for området med velfærdsteknologi udmeldt følgende fire fokusområder for 2015: Hjælp til løft Vasketoiletter Spiserobotter i botilbud Bedre brug af hjælpemidler. Aktiv Pleje og Omsorg omfatter følgende: Frit Valg med 7 decentrale daggrupper, der er organiseret i 2 geografiske områder med 2 områdeledelser og 3 teamledere. Aftengrupperne er tilknyttet hovedbyområderne, og der er et fælles natteam. 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med 3 centerledere og 4 teamledere med baser i de tre hovedbyområde. Sygeplejen en samlet afdeling med 3 lokalkontorer under daglig ledelse af Afdelingslederen for sygeplejen. 3 sundhedsklinikker én i hver af de tre hovedbyer, hvor der bl.a. er tilbud til borgere med kroniske lidelser, tidlig opsporing, tilbud til kræftramte, rygestop m.m.. Sundhedsklinikkerne er organisatorisk tilknyttet sygeplejen. Elevuddannelsesområdet inden for sundhedsuddannelserne. De daglige koordinerende opgaver varetages af en uddannelseskoordinator. Demensområdet, hvor de komplekse og koordinerende opgaver varetages af en demenskoordinator. Befolkningsudviklingen, Nordfyns Kommune Årige 2,8 % 4,8 % 5,5 % 4,9 % Årige 1,3 % 5,4 % 10,4 % 15,1 % 85 + Årige 3,9 % 2,5 % 2,8 % 5,0 % Der er især tale om en markant stigning i aldersgruppen + 75 år fra Behovet for hjælp må ventes øget i takt med højere levealder, hvor der især bør være fokus på gruppen +75 årige. Den samlede befolkningsudvikling er et særligt opmærksomhedsområde i forhold til behovet for ydelser fra Aktiv Pleje og Omsorg. Fælles - Aktiv pleje og omsorg Fælles - plejecentre Fællesudgifter - plejecenter indeholder budget til beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter vedr. plejecentrene TOTAL Fælleskonto ældre BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Fælles - sygeplejen Fælles sygeplejen indeholder budget til beklædning til personalet, tjenestebiler til sygeplejerskerne og frit valgs området samt budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårpræparater og øvrige udgifter vedrørende sygeplejedepoterne). I alt er der 22 tjenestebiler til rådighed i Frit Valg og Sygeplejen. TOTAL Sygeplejen Fælleskonto Nordfyns Kommune er i bloktilskuddet kompenseret med kr. i 2015 til 2017 til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Tilskuddet er indarbejdet i budgetgrundlaget under fælles hjemmepleje og vil blive disponeret i løbet af 2015 til aktiviteter inden for Aktiv Pleje og Omsorg samt Rehabilitering og Sundhed. Fælles - hjemmeplejen Fælles - hjemmeplejen indeholder budget til leder og souschef for Aktiv Pleje og Omsorg, administrativ medarbejder i hjemmeplejen, uddannelseskoordinator, beklædning samt øvrige fælles aktivitetsudgifter. TOTAL Frit valg Fælleskonto Elevuddannelse ældreområdet Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 49 social- og sundhedshjælperelever pr. år. Social- og sundhedshjælpereleverne ansættes af kommunen i de 14 mdr. uddannelsen varer. Nordfyns kommune stiller endvidere samlet 30 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever. Der er årligt 9 social- og sundhedsassistentelever ansat ved Nordfyns Kommune. TOTAL Elever Social- og Sundhedshjælper Elever Social- og Sundhedsassistenter Antallet af voksenelever er budgetlagt med videreførelse af niveauet for 2014 svarende til 24 voksenelever i Der opleves stor efterspørgsel til voksenelevpladserne. Budgettet er opskrevet som følge af de nuværende regler for refusion, der betyder, at der ikke fremadrettet er præmie og bonus til arbejdsgivere, der har elever. Eleverne er indregnet i de decentrale budgetter med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre/frit valg grupper og indgår normeringsmæssigt svarende til 50 % af en fuldtidsstilling. Social- og Sundhedsuddannelserne er uddannelsesforløb med vekslende teori- og praktikperioder med varierende starttidspunkter for uddannelsesstart. Social- og Sundhedshjælpereleverne er såvel unge under 18 år samt voksne med og uden erhvervserfaring. Antallet af elever i ældreplejen svarer overens med det aftalte elevoptag for Nordfyns Kommune i trepartsaftalen for 2007, der gælder til og med I 2015 vil der blive nye opgaver omkring fremtidige dimensionering og forberedelse af nye/flere praktikpladser i forbindelse med forventet ændrede dimensioneringsaftaler fra BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 Sygeplejen Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Social- og Sundhedsudvalget Aften- og natsygeplejersker har base i Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer. Sygeplejen yder fortrinsvis hjælp til komplekse sygeplejeopgaver til borgere i alle aldre. Der er tale om såvel planlagte som akutte opgaver. Opgaver med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering indgår som væsentlige elementer i alle ydelser fra sygeplejen. Der er indgået sundhedsaftaler med Regionen, hvor bl.a. konkrete aftaler om opgaveløsning og samarbejde ved indlæggelser/udskrivelser er beskrevet. Sygehusene har kortere indlæggelsesforløb og dermed ofte øget ambulant aktivitet. Det medfører ændret opgavekompleksitet/nye opgaver i den kommunale sygepleje og med øget behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kollegaer. I KL s rapport Det nære Sundhedsvæsen er visionerne for kommunernes fremtidige rolle og opgaver inden for det samlede sundhedsvæsen beskrevet. KL s sundhedsudspil har bl.a. fokus på: Forebyggelse af indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje og rehabilitering. Sikring af nødvendig kompetenceudvikling. Understøtte behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem. Sikre sammenhæng i behandlingsforløb og tilbud. Fremme borgerens sunde livsstil og forebygge sygdom herunder kronikerindsatsen. Den patientrettede forebyggelse, hvor fokus er rettet mod forebyggelse af indlæggelser fungerer nu med tilbud til en særligt udsat gruppe af ældre borgere (Den Ældre Medicinske Patient) som opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelser. I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2015 er der netop fokus på, hvordan den patientrettede forebyggelse kan medvirke til forebyggelse af genindlæggelse. Samtidig er der fokus på den teknologiske udvikling, der skal understøtte og optimere det sundhedsfaglige samarbejde på tværs af sektorer. På velfærdsteknologiområdet er igangsat et Nationalt Telesårsprojekt, og de lokale fokusområder vil i 2015 blive svarende til KL s udmeldte velfærdsteknologiske indsatsområder: Hjælp til løft, vasketoiletter, spiserobotter i botilbud samt bedre brug af hjælpemidler. TOTAL Sygeplejen Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Der er normeret 1.038,45 timer pr. uge, heraf 37 timer til afdelingsleder for sygeplejen, 34,55 timer til demens, 907,40 timer til sygepleje dag/aften og 59,50 timer til sygepleje nat. Normeringen er en nettonormering. Området har fået tilført 134,50 timer som følge af økonomiaftalen for 2013 og 2014 bl.a. til varetagelse af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen herunder nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter. Budgettet til sygeplejen er reduceret med kr. som følge af ændringer til vikardækning og effektiviseringsstrategien. Der er udarbejdet konkrete rammer for fremtidige vikardækning samt indsatser for effektivisering bl.a. ved øget digitalisering og omlægninger af arbejdsgange. Afdelingen medvirker til uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed. I henhold til uddannelsesvejledningen forventes der afsat min. 5 timer ugentligt til klinisk vejledning til den enkelte studerende. Sundhedsklinikker Der er etableret Sundhedsklinikker i de 3 hovedbyer. Sundhedsklinikkerne benyttes såvel ved udførelse af konkrete sygeplejeopgaver f. eks. sårpleje samt ved sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. 123 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Udviklingen af opgaver og tilbud i Sundhedsklinikkerne er en løbende proces, hvor velfærdsteknologi og telemedicin også vil indgå i opgavevaretagelsen. Sundhedsfremme og forebyggelse Sygeplejen samarbejder med kommunens kronikerkoordinator om tidlig opsporing af sygdom. Der er etableret kontakt til flere virksomheder, hvor medarbejdere bliver tilbudt et sundhedstjek. I sundhedsklinikkerne er der hver måned åbne tilbud til borgerne om at komme ind til en drøftelse af helbredet eller til et sundhedstjek. På kræftområdet blev der i 2014 etableret et tværfagligt team med deltagelse af Arbejdmarkeds- og Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. I teamet arbejdes der med kræftrehabilitering og der tilbydes bl.a. særlige sundhedsskoletilbud. Der er fra 2015 beregnet med anvendelse af 6 timer ugentligt, hvor sygeplejen indgår i et nyt tværfagligt rehabiliteringsteam i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. Afdelingen varetager tilbud med rygestop indsatser. Der er i perioden været afsat midler fra Sundhedsfremme- og Forebyggelsespuljen til ryegstopindsatser. Rygestopindsatserne er under løbende udvikling, idet målgrupperne gennem de seneste år har ændret sig. Der opstartes i 2015 et samarbejde mellem sygeplejens rygestopinstruktører og sundhedsplejens 2 medarbejdere, der arbejder med forebyggelse i forbindelse med rygning og andet misbrug. Fælles medicinkort (FMK) Det landsdækkende Fælles Medicin Kort (FMK) ventes implementeret i 1. halvår Implementeringsprocessen styres centralt. Nordfyns Kommune er med i 3. bølge og med forventelig organisatorisk implementering i første halvdel af Implementeringsprocessen vil forudsætte et tæt samarbejde med praksissektoren. Partnerskab om hjemmesygepleje i samarbejde med KL Nordfyns kommune deltog i 2014 i Partnerskabsprojekt II sammen med 33 andre kommuner. Formålet med projektet var at ensarte dokumentationen af indsatsen af hjemmesygeplejen samt skabe bedre kvalitet og overblik i hjemmesygeplejen. Der er arbejdet med dokumentation af sygeplejen på et fagligt og styringsmæssigt plan. Blandt andet har det betydet nyt/ændret indsatskatalog i den elektroniske patientjournalsystem (Care) i 2014 og dette forventes fuldt implementeret primo Demensområdet Der er ansat en demenskoordinator, der varetager de koordinerende opgaver hos borgere med komplekse problemstillinger, som følge af demenslidelse og medvirker ved udviklingstiltag inden for området i den samlede organisation. Der er et tæt samarbejde med afdelingens 12 særligt uddannede demensvejledere og patientforeningen Alzheimerforeningen. Utilsigtede hændelser (UTH) Der har gennem flere år været lovkrav om indberetning af Utilsigtede Hændelser for sundhedsfagligt personale i henhold til Sundhedsloven. Alle indberetninger bearbejdes lokalt og videresendes til central database. UTH har primært fokus på læringsaspekterne i forhold til indberettede fejl og/eller mangler. Der er udpeget en Risk Manager, der ud over analyse og opfølgning på indberettede UTH-er skal medvirke ved udarbejdelse af relevante forslag til ændrede arbejdsgange og hermed forebyggelse af UTH. Der er afsat 5 timer pr. uge til opgaver omkring UTH. Timerne finansieres via bloktilskud på kr., der er afsat i driftsbudgettet. Hjemmeplejen Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler. Området er omfattet af: Lov om social service; o 83 som er personlig pleje og hjælp o 84 som er afløsning og aflastning Sundhedsloven 124 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp ydes fortrinsvis på hverdage og personlig hjælp kan ydes hele døgnet alle årets 365 dage. Hjælpen leveres i tæt samarbejde med sygeplejen. Anvendelse af velfærdsteknologiske redskaber indgår i den samlede vurdering forud for bevilling af hjælp. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne. Organisatorisk er Hjemmeplejen organiseret i 2 områder med 7 decentrale grupper: Område Bogense/Særslev med 3 decentrale grupper Område Otterup/Søndersø/Morud med 4 decentrale grupper Ledelsen varetages af 2 område- og 3 teamledere, der er tilknyttet de decentrale grupper. Decentraliseringsaftalen er fælles for hele Frit Valg-området. Der sker løbende justeringer og tilpasninger i de decentrale grupper i henhold til omfanget af visiterede ydelser. TOTAL Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Morud Veflinge Natberedskab Frit Valg gruppernes budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer. Budgettet er beregnet ud fra en personalesammensætning med 55 % social- og sundhedshjælpere og 45 % social- og sundhedsassistenter i de enkelte grupper. Denne fordelingsnøgle vil blive implementeret i en gradvis proces i perioden Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat heraf 1 sygeplejerske. I nattevagten udgør det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale i timer pr. år. Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter. Budgettet til Frit Valg er til 2015 reduceret med i alt kr. som følge af ændringer til vikardækning og effektiviseringsstrategien. Forventede visiterede timer De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven. Nye opgaver og opgaver af mere sammensat karakter betyder nye udfordringer, idet borgerne udskrives hurtigt fra sygehusene og med komplekse plejebehov efter udskrivelsen. Det betyder stigende kompetencekrav til medarbejderne, hvorfor der i 2014 blev igangsat 7 ugers efteruddannelsestilbud til alle Social- og sundhedshjælpere. Der er planlagt i alt 12 efteruddannelsesforløb i perioden 2014 til Rehabiliteringstilbud og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler har medvirket til nye arbejdsmetoder og nye muligheder for borgerne for at klare flere opgaver selv. Det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne er blevet en del af hverdagen og understøtter den rehabiliterende tilgang i hjælpen til borgerne. 125 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til frit valgs gruppernes lønbudgetter og er estimeret med baggrund i de visiterede timer i 2013 og 1. halvår Udviklingen i det samlede antal visiterede timer er som følgende: Fritvalgsområdet Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer i alt BTP Praktisk hjælp BTP Personlig pleje BTP Øvrig tid ,00 % 67,90 % 64,60 % ,00 % 65,00 % 57,20 % ,00 % 65,00 % 57,20 % ,00 % 65,00 % 57,20 % ,00 % 65,00 % 57,20 % Kilde: Rambøll Care Hertil kommer ca timer til privat leverandør af praktisk hjælp, som budgetlægges under Sundhed og Rehabilitering. Timer fordelt på de enkelte grupper til budget 2015 er som følgende: Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer Bogense Vest Bogense Øst Natberedskab Otterup Nord Otterup Syd Søndersø Fredensbo Morud / Veflinge I alt Kilde: Rambøll Care Samlet er der for 2015 anslået et fald i antallet af visiterede timer i forhold til Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbredsmæssige ændringer vurderes at være væsentlige faktorer i forhold til det forventede fald i timetallet. Der er i overslagsårene budgetteret med uændret timetal i forhold til Den demografiske udvikling følges tæt, da denne viser stigende levealder. Fokus rettes primært på udviklingen i aldersgruppen + 75 år. Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme I 2015 vil der fortsat være fokus på det tværfaglige samarbejde med en rehabiliterende tilgang til hjælpen, der ydes til borgerne. Alle medarbejdere i Frit Valg har deltaget ved 6 dages rehabiliteringskursus. Der er indarbejdet specifikke arbejdsmetoder til vurdering og tidlig opsporing af helbredsmæssige ændringer hos indvisiterede borgere. 126 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Plejecentre Social- og Sundhedsudvalget Nordfyns Kommune har i alt 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med centerledelse og teamledere i de tre hovedbyområde. Der er 3 decentraliseringsaftaler svarende til de tre centerlederområder. Bogense: Søbo og Møllehaven Otterup: Kærgården og Bryggergården Søndersø: Vesterbo Området er omfattet af: Lov om social service Retssikkerhedsloven Sundhedsloven Plejecentre På de 5 plejecentre er der plads til 238 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Endvidere er der fokus på den rehabiliterende tilgang, og der er afholdt et 6 dages efteruddannelsesforløb omkring rehabilitering og sundhedspædagogik for alt personale på plejecentrene. Plejecentrene oplever en markant ændring i beboersammensætningen i form af et stigende antal beboere med svære demenslidelser, psykiatriske lidelser og hjerneskader (erhvervede skader efter sygdom og skader efter misbrug). Det er ofte beboere med stærk udadreagerende adfærd, som kræver fast-vagts ordninger i varierende antal timer i døgnet. Ligeledes er der et stigende antal beboere på plejecentrene med komplekse fysiske lidelser. Beboerne udskrives tidligt efter indlæggelser på sygehusene, og dermed ofte med komplekse plejebehov, der skal varetages. Dette stiller øgede krav til plejepersonalets kompetencer, hvor såvel de sundhedsfaglige som de pædagogiske plejeprincipper er væsentlige. Der arbejdes målrettet med opkvalificering af personalet, og ændring til mere tværfagligt personale med større andel af social- og sundhedsassistenter, terapeuter, pædagoger og sygeplejersker. For at imødekomme de ændrede faglige krav er der iværksat 7 ugers efteruddannelsesforløb for social- og sundhedshjælpere sammenholdt med den ændrede personalesammensætning. Der har været efteruddannelse af 4 hold i 2014 (i alt 100 medarbejdere) og planlagt med 4 hold i TOTAL Bryggergården Kærgården Vesterbo Møllehaven Søbo Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 26,88 timer pr. beboer pr. uge for dag og aftentimerne. Budgettet er beregnet ud fra en personalesammensætning med 55 % social- og sundhedshjælpere og 40 % social- og sundhedsassistenter og 5 % sygeplejersker. Den ændrede normeringsfordeling implementeres i løbende i perioden Budgettet til Plejecenter er til 2015 reduceret kr. som følge af ændringer til vikardækning og effektiviseringsstrategien. For alle plejecentre er der udarbejdet rammer for fremtidig anvendelse af vikarer samt konkrete forslag til effektiviseringer ved bl.a. anvendelse af nye digitale muligheder, styrket tværgående samarbejde i de respektive centerenheder og øget anvendelse af velfærdsteknologi. Der er tale om nettonormering og ekskl. ledelses- og administrationstid. Plejecentrene foretager en individuel funktionsvurdering af alle beboere hver 3. måned som dokumentation for anvendte ressourcer og som dokumentation ved personaleflytninger. I nedenstående tabel er de ugentlige personaleressourcer til henholdsvis ledelse, administration og pleje vist. 127 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Plejecenter Antal beboere ledelse Social- og Sundhedsudvalget Ugentlige personaleressourcer i alt Pleje administration Dag - Aften Bryggergården Kærgården Vesterbo Møllehaven Søbo 1) ) Søbo har i alt 30 pladser fordelt med 12 pladser til rehabilitering/aflastning og 18 plejehjemspladser. Pleje Nat Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere. De administrative medarbejdere indgår i et fælles team, og sikrer administrativ dækning på alle plejecentre og samt øvrige enheder i Aktiv pleje og Omsorg. Boligområdet ved Vesterbo har samlet 90 pladser. Der er 74 traditionelle plejeboliger og 10 pladser, der er ændret til 108 tilbud, med budget under socialcentret, samt 6 pladser, der forventes ændret til demens dagcenter finansieret via løft til ældreområdet. Møllehaven har 50 samlet pladser. Der er 40 traditionelle plejeboliger og 10 pladser der er ændret til 108 tilbud, med budget under socialcentret. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til plejecentrene reduceret med kr., som følge af øget rehabilitering samt anvendelse af velfærdsteknologi. Reduktionen er indarbejdet i driftsbudgetterne for plejecentrene, hvor ressourcetildelingen pr. beboer er nedskrevet fra 27,22 timer til 28,88 timer pr. uge. Madservice på plejecentre Alle beboere på plejecentre betaler 110,37 kr. pr. døgn for fuldkost. Der budgetteres med 88,29 kr., svarende til 110,37 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 23,00 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 11,00 kr. til fremstilling af øvrige måltider. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør. Der er ansat 3 ernæringsassistenter på plejecentrene, de medvirker med både praktisk og faglig sparring til plejepersonalet. Aflastnings- og rehabiliteringspladser I Nordfyns Kommune er der etableret aflastnings-/rehabiliteringspladser på Søbo og Bryggergården. TOTAL Aflastning Søbo Aflastning Bryggergården Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær, servicemedarbejdere og kontorhold, der afholdes af budgettet for selve plejecentret. De 12 rehabiliteringspladser på Søbo er tildelt budget efter en normering på 27,22 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % social- og sundhedshjælpere, 60 % social- og sundhedsassistenter og 20 % sygeplejersker samt en ergoterapeut på 30 timer pr. uge. De 6 aflastningspladser på Bryggergården er tildelt 27,50 time pr. uge pr. borger, fordelt med 55 % social- og sundhedshjælpere og 40 % social- og sundhedsassistenter og 5 % sygeplejersker. Rehabiliterings-/aflastningspladserne er budgetteret med kostkasser, da de forventes at skulle indgå i madservice på lige vilkår med de øvrige beboere på plejecentrene. Derved sikres, at ekstern leverandør modtager betaling for leveret mad til aflastningspladser, også i tilfælde af tomme pladser, som står klar til modtagelse. Servicearealer Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Vesterbo, Fredensbo, Sundhedshuset og Søbo. 128 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 Administrationen af kommunens plejecentre og ældreboliger har været i udbud i 2014 og administrationen varetages nu af Boligkontoret Danmark. Servicearealerne indeholder administrations lokaler til plejecenter, frit valg, sygeplejen og aktivitet/træning. TOTAL Serviceareal Mejerigården Serviceareal Kærgården Serviceareal Bryggergården Serviceareal Sundhedshus Serviceareal Møllehaven Serviceareal Vesterbo Serviceareal Fredensbo Serviceareal Søbo Serviceareal Tilskud Serviceareal Husleje aflastningsboliger Beboers betaling for mad og service Beboernes betaling er på kr. om måneden for madservice efter servicelovens 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens 107 og 108 og lignende boligenheder. Dertil kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudsning mm. på 400 kr. pr. måned. TOTAL Beboers betaling for mad og service Der er budgetteret med indtægt for 238 beboere på plejecenter samt 18 beboere i aflastning. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere og 50 % på aflastningspladser vedrørende betaling for mad. 129 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

15 Sundhed og Rehabilitering Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering blev etableret pr. 1. april 2013 i forbindelse med strukturtilpasninger inden for det samlede Voksenområde. Pr. 1. januar 2014 er sundhedsområdet ligeledes organiseret her. De bærende principper for hele afdelingen omfatter: Rehabilitering, Sundhedsfremme og Forebyggelse med særligt fokus på, at koble den rehabiliterende tilgang til pleje- og omsorgsarbejdet. Der er igangsat flere velfærdsteknologiske projekter, og den fortsatte udvikling inden for anvendelsen af velfærdsteknologi er i fokus. Afdelingen omfatter følgende områder: Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Plejevederlag Træningsområdet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Visiteret aktivitet Uvisiteret aktivitet Kørsel til træning og aktivitet Sundhed Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Puljer til Sundhedsfremme og forebyggelse skal understøtte Nordfyns Kommunes sundhedspolitik. Pulje til Sundhedsincitamenter er fra 2014 sammenlagt med pulje til Sundhedsfremme. TOTAL Pulje til sundhedsfremme Igangsatte projekter: Projekt MOST 85 Projekt MOST Naturvejleder Projekt rygestop 255 Projekt Unge og Misbrug Hygiejne i daginstitutioner Ej disponerede midler Midlerne i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme er afsat til følgende projekter: kr. er afsat til projekt MOST. Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes kr. er afsat til projekt MOST++ Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes i kr. er afsat til naturvejleder i samarbejde med Erhverv og fritidsafdeling. Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes kr. er afsat til projekt rygestop Projektet er igangsat i 2012 og afsluttes i kr. er afsat til Unge og Misbrug indsatsen. Projektet igangsættes i 2014 og afsluttes i kr. er afsat til projekt Hygiejneindsats i daginstitutioner. Projektet er igangsat i 2014 og afsluttes i kr. afsat til projekt arbejdsrettet rehabilitering. Projektet forventes afholdt af overførte midler fra Ej disponeret midler vil blive disponeret løbende, på baggrund af politiske beslutninger. 130 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

16 Fælleskonto Sundhed TOTAL Fælleskonto sundhed Budgettet er afsat til diverse abonnementer på området for Sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover er der i Økonomiaftalen for 2015 afsat 350 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Nordfyns Kommunes andel heraf er kr. Midlerne skal understøtte indsatserne i sundhedsaftalerne og fokusere på den patientrettede forebyggelse og de borgere, der har forløb på tværs af sektorer. Når sundhedsaftalerne for 2015 er på plads vil pengene blive disponeret. Frivilligt socialt arbejde 18 Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger. TOTAL Frivilligcenter Nordfyn Støtte til frivilligt socialt arbejde Det er fra 2011 besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn specifikt med kr. årligt. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til frivilligt socialt arbejde, hvorfor nettoudgiften af tilskuddet udgør kr. Der er endvidere afsat en årlig budgetramme til Frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) på kr. Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for ydelser udført af det regionale sundhedsvæsen for kommunens borgere. Ydelserne er ambulant og stationær behandling indenfor somatik og psykiatri, den specialiserede genoptræning, udført af sygehusene samt sygesikringsudgifter. Derudover dækker området over betaling for vederlagsfri fysioterapi udført af de praktiserende fysioterapeuter. TOTAL Ambulant psykiatri Ambulant somatik Ambulant speciel genoptræning Genoptræning under indlæggelse Praksissektoren (sygesikring) Stationær psykiatri Stationær somatik Vederlagsfri Fysioterapi Ridefysioterapi BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

17 Loven om Regionernes finansiering blev ændret pr. 1. januar Formålet med lovændringen var at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser. Samtidig styrkede man Regionernes incitament til en øget produktivitet af ambulante behandlingstilbud/besøg, samt udvikling af den Fælles Akut Modtagelse, hvilket forventedes at ville øge presset specielt på den kommunale ældrepleje både kapacitets- og uddannelsesmæssigt. Udgiften i budgetåret 2015 følger KL s skøn over den enkelte kommunes medfinansieringsudgifter i KL s skøn er lavet i forlængelse af årets aftaler om væksten i det regionale sundhedsvæsen og tager således højde for den forventede aktivitetsstigning. Nordfyns Kommune er i bloktilskuddet kompenseret med kr. i 2015 og kr. i 2016 til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplaniii). Tilskuddet er indarbejdet i budgetgrundlaget. Aktivitet og træning Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på 4 matrikler: Vesterbo Bryggergården Søbo Sundhedshuset Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud. Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud omfatter: Huset i Otterup Aktivitetshuset i Veflinge Cafeen på Vesterbo Træningscenter De visiterede tilbud omfatter: Aktivitetscenter Bryggergården i Otterup Aktivitetscenter Bogense i Sundhedshuset Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udgifter til løn, aktivitetsudgifter, indtægter samt budget til inventar og drift af bygninger. På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Træningscenter Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitet Aktivitetscenter Bryggergården Uvisiterede aktivitetstilbud Aktivitetscenter Solgården Genoptræning anden aktør Genoptræning anden aktør Kørsel Kørsel til aktivitets- og træningscentre Træningscenter Træningsområdet varetager genoptræning efter Lov om Social Service 86, stk. 1 og 2 samt Sundhedsloven 140. Flere og flere borgere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. I 2013 var der en samlet stigning på 16 %. I 2014 og fremadrettet forventes fortsat en stigning på ca % pr. år. 132 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

18 Udfordringen på området er desuden, at kompleksiteten er stigende, og borgerne udskrives hurtigere end tidligere. Det har stor indflydelse på genoptræningsforløbets længde samt øvrige koordinering. Ca. halvdelen af genoptræningsplanerne er erhvervsaktive borgere i alderen år, hvilket betyder, at der er særligt fokus på det tætte samarbejde med Jobcenter. Derudover deltager 2 terapeuter i rehabiliteringsteams i Jobcenteret, og der arbejdes med udviklingen af sundhedstilbud i forhold til borgere der har i risiko for udfald af arbejdsmarkedet og som bevilges ressourceforløb. På ældreområdet er der i 2014 sket en stigning i henvisninger til genoptræning efter Lov om Social Service ca. 25 %, hvilket tilskrives øget fokus på rehabilitering og forebyggelse og sundhedsfremme. Antallet af borgere der modtager vedligeholdende træning forventes uændret i 2015 på grund af indførsel af virtuel træning og øget brug af andre aktivitetstilbud. Træningsafdelingen varetager genoptræningsforløb for PPR, hvis der er tale om almindelige genoptræningsforløb for borgere i alder fra 14 år og opefter. Forventningerne til aktivitet i 2015 er beregnet på baggrund af antal henvisninger i 2013 og med 5 % fremskrivning i overslagsår. Antal personer 2013 Forventet 2014 Forventet 2015 Genoptræning Sundhedslov Genoptræning Servicelov Genoptræning i alt Vedl. træning i træningsregi I alt i træning Kilde: KMD-Care pr I 2015 vil der fortsat være særlig fokus på udvikling af tiltag med rehabiliterede og forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt brug af velfærdsteknologiske løsninger i opgaveløsningen i samarbejde med jobcenter og Aktiv pleje og omsorg. Der sker implementering af virtuel træning. Området har til 2015 fået tilført: Rygpatienter med kroniske lidelser kr. 37 timer terapeut stilling kroner. 13 timer kronikerkoordinator kroner som følge af økonomiaftalen for 2013 og 2014 til varetagelse af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen herunder nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeut-studerende. I 2015 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á 3 til 14 dages varighed. Hverdagsrehabilitering En aktiv hverdag Der anvendes 70 timers terapeuttimer til hverdagsrehabilitering og kompetenceudvikling af basismedarbejderne i ældreplejen, hvor det aktive liv sættes i fokus. I forbindelse med vedtagelse af Fremtidens tilbud på voksenområdet I 2013 blev 2 terapeuter overflyttet fra Myndighedsafdelingen til Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen. Sammen med de 70 timer indgår medarbejderne i et fælles team på 4 medarbejdere, der er koblet på de tre hovedbyer. Medarbejderne skal udover hverdagsrehabilitering også varetage hjælpemidler til afhjælpning af personalet arbejdsmiljø samt inddrage hjælpemidler i borgernes rehabiliteringsindsats. Kronikerområdet Projekt Kronikerkoordinator har været afviklet i perioden 15. juni 2010 til 31. december Kronikerindsatsen fortsætter fremadrettet som en driftsopgave med 13 timer til kronikerkoordinatorfunktion, finansieret af økonomiaftalen løft til sundhedsvæsenet. Fra 2013 indgår frivillige aktivt ved patientskoletilbud ud fra princippet om at kronikere hjælper kronikere og i henhold til det evidensbaserede koncept Stanford konceptet. Mellem patientskoletilbud foregår sygdomsspecifik støtte og vejledning disse tilbydes ad hoc af sygeplejerske og terapeut i sundhedsklinikkerne. Flere gange årligt, vil der også være åbent borgermøde arrangeret i samarbejde med de lokale patientforeninger. Kronikkerkoordinatoren er medarrangør i 4 arrangementer med henblik på tidlig opsporing. 133 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

19 Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere udgifterne til dyre enkeltsager på socialområdet. Der er indarbejdet en reduktion på kr. på eksterne 108 tilbud årligt under Socialcenter, og samtidig er der prioriteret kr. til hjerneskadekoordinator under Sundhed og Rehabilitering. Budgettet er indarbejdet i driftsbudget til træning, og skal anvendes til en ny og mere målrettet rehabiliterende indsats på senhjerneskadeområdet. Aktivitetsområdet Generelt ses en stigning af dårlige borgere på det visiterede aktivitetsområde, hvor det primært omhandler demente borgere og aflastning af ægtefælle/pårørende. Årligt er der visiteret mellem borgere fra 1-4 dage om ugen. På det uvisiterede aktivitetsområde benytter ca borgere tilbuddene. Kørsel Aktivitets- og træningsområdet tilbyder kørsel til borgere som ikke har et funktionsniveau som muliggør, at borgerne kan transportere sig til tilbuddene. Genoptræning anden aktør For at kunne starte borgerens genoptræning indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns Kommunes kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn. Der er i 2015 budgetlagt kr. til brug af privat leverandør. Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Jf. 79 a i Lov om Social Service er kommunerne forpligtiget til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg pr. år til alle borgere over 75 år. Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. Der tilbydes forebyggende besøg til alle borgere, som ikke i forvejen er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp jf. 83 i Lov om Social service. Der tilbydes et årligt besøg til borgere i alderen årige via ikke datobreve og et årligt besøg med datobrev til borgeren i alderen plus 80 årige. Af nedenstående oversigt fremgår de gennemførte forebyggende besøg for årene 2012 til Der forventes i 2014 ikke ændring i antallet af gennemførte besøg trods udvikling i befolkningssammensætning. ÅR Antal personer, der er tilbudt besøg Antal gennemførte besøg Pr. 1. april 2013 blev området med forebyggende hjemmebesøg organisatorisk flyttet fra driftsenheden med sygeplejen til Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. TOTAL Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1) )Samlet timetildeling med 77,5 time pr. uge til forebyggende hjemmebesøg og tidlig opsporing 134 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

20 Plejevederlag Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre, erhvervsaktives mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. (servicelovens 122) er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. TOTAL Plejevederlag Hjælp til sygeartikler Med afsæt i regnskab 2013 samt udviklingen de første 3 måneder af 2014 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive fordelt på 30 borgere. Der er tale om klar stigning i forhold til budget Budgettet fastholdes, idet der ses kortere og mere intensive forløb. Dette betyder, at der på trods af stigning i antal forløb kan fastholdes det samme budget. Der skal dog fortsat være opmærksomhed på, at alene ganske få udsving i antal borgere kan påvirke udgiftsniveauet mærkbart. Pleje og omsorg af ældre og handicappede Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp TOTAL Hjemmehjælp modtageren selv antager Betaling til/fra kommuner Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp 1) Personlig og praktisk hjælp til børn Privat leverandør af madservice 2) NB1: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal timer NB2: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal portioner 135 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

21 Hjemmehjælp modtageren selv antager Jf i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. Der forventes tilskud til hushjælp til 13 personer i 2015 med varierende behov for pleje og støtte. Dette er et uændret niveau i forhold til budget Betaling til/fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser) Jf. lov om almene boliger har personer, der via Sundhed og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- og handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer, der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. Sundheds- og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Betalinger til/fra kommuner for borgere placeret i/udenfor kommunen i plejecenter/ældrebolig forventes nettoudgiften at falde. Rehabiliteringsindsatsen og øget brug af velfærdsteknolog vurderes at have en positiv effekt på udgiften til borgere, der visiteres til plejebolig og hjemmehjælp i andre kommuner. Borgere kan i langt højere grad klare sig i egen bolig, hvilket udsætter behovet for visitation til plejebolig og ældrebolig i anden kommune, på baggrund heraf er budgettet nedskrevet med kr. i forhold til tidligere år. Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp I henhold til servicelovens 161 afkræves ved bevilling af midlertidig hjemmehjælp en beskeden takst for egenbetaling. Beregningen foretages jævnfør gældende bekendtgørelse på baggrund af indkomstgrundlaget. Der forventes i 2014 at være 25 borgere med en samlet egenbetaling på kr. Dette er uændret i forhold til tidligere år. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Området er omfattet af lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er indgået kontrakt med 8 private leverandører til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje. Med afsæt i forbruget de 3 første måneder af 2014 forventes et samlet forbrug i 2015 på leverandørtimer. Brugen af private leverandører er således markant faldende, som følge af indførelsen af velfærdteknologi i form af robotstøvsugere. De leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de efterkalkulerende takster for 2013, der efterfølgende er prisfremskrevet til 2015-priser excl. moms. I nedenstående tabel er priserne for 2015 angivet: 136 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

22 Pris pr. time Praktisk hjælp Personlig pleje på hverdage Personlig pleje på hverdage fra kl samt weekend og søgnehelligdage Kilde: Nordfyns Kommunes efterkalkulation af fritvalgstaksterne for 2013 Takst 2015 (2015-priser) 311 kr. 332 kr. 448 kr. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til privat leverandør af personlig og praktisk hjælp reduceret med kr., som følge af øget rehabilitering samt anvendelse af velfærdsteknologi. Personlig & praktisk hjælp til børn Det budgetmæssige ansvar angående personlig & praktisk hjælp til børn (Servicelovens 44) er overgået til Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen fra børn/unge-området. I forhold til visitering m.v. har Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, hvorfor der var enighed om denne opgavefordeling. For 2015 forventes et udgiftsniveau indenfor dette område, svarende til 1-2 plejetunge børn. Privat leverandør af madservice Området dækker over nettoafregning af madleverancer fra Det Danske Madhus, jævnfør det gennemførte udbud af madservice i Nordfyns Kommune (servicelovens 83). I 2015 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune grundet loft over egenbetalingen på kr. fordelt på godt portioner diætkost. Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Fra og med 1. juni 2011 har kommunen tillige overtaget selve depotdriften. TOTAL Drift af depot Lovpligtigt service eftersyn Egne hjælpemidler til depot Drift af depot Under området Hjælpemidler depot afsættes der udgifter til depotafgift, service, kørsel via kommunens tekniske afdeling samt servicering af hjemmeplejebiler og kaldeanlæg. Heraf udgør personaleomkostningerne det, der svarer til 5 fuldtidsstillinger samt arbejdsgiverandelen ved en fleksjobansættelse. Lovpligtigt service-eftersyn Service hjælpemidler dækker over diverse lovpligtige serviceeftersyn på loftlifte, trappelifte, dørautomatik m.v. I 2015 forventes uændret udgiftsniveau i forhold til regnskab Egne hjælpemidler til depot På dette område budgetlægges i 2015 med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre. 137 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

23 Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev budgettet til hjælpemiddeldepotet reduceret med kr. Reduktionen er indarbejdet under drift af depot. 138 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

24 Socialcenter Social- og Sundhedsudvalget Kommunale myndighedsopgaver Kørselsordninger Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede(sbh) i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge. TOTAL Lægekørsel SBH Spec. genoptræning Lægekørsel Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren. Der er fokus på området og fra 1. maj 2014 er der skærpet visitationsprocedure, som forventes at nedbringe antal borgere, som kan visiteres til lægekørsel, til det budgetterede niveau. Der forventes udgifter svarende til gennemsnitligt ture om året. SBH Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år, der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.v.). Der er fokus på området og fra 1. maj 2014 er der skærpet visitationsprocedure, som forventes at nedbringe antal borgere, som kan visiteres til SBH kørsel. Men da der nu bevilliges flere ganghjælpemidler til borgere, så de kan være selvhjulpne, betyder det, at der kommer væsentlig flere ansøgere til SBH kørsel. Det anslåede gennemsnitlige antal ture fastholdes derfor, svarende til gennemsnitlig ture om året. Specialiseret genoptræning Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for specialiseret genoptræning efter endt behandling på sygehus. Det vil sige genoptræningen skal foregå i sygehusregi, og ikke i kommunalt regi. Borgeren har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis de opfylder en af følgende betingelser: 1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove 2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km 3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler I 2013 er kørselsordningen blevet benyttet til 458 ture og 4 borgere har modtaget befordringsgodtgørelse til Specialiseret genoptræning på sygehus og sammenholdt med udgiftsniveauet for 2014 er det udgangspunktet for budgetforudsætninger. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. 139 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

25 Social- og Sundhedsudvalget TOTAL Hospiceophold Plejetakst færdigbehandlede patienter NB: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal sengedage Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser, er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. Vedrørende sundhedslovens 238, stk. 2 (indlæggelser på hospice) budgetlægges med 250 sengedage á kr. i Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning i eget hjem fortsætter. Sundhedslovens 238, stk. 1 (færdigbehandlede patienter) er i 2015 budgetlagt med uændret 98 sengedage á kr. Hjælpemidler Jf. servicelovens 112, stk. 1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv Jf. servicelovens 113, stk. 1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk. 1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler (kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i Socialcenteret kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative sagsbehandlere i Socialcenteret befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af Socialcenterets sagsbehandlere TOTAL Befordring Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Andre hjælpemidler Arm- og benkompression Arm- og benproteser Betaling fra kommuner Brystproteser Diabetes Ergonomiske hjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpemidler It-hjælpemidler Kaldeanlæg plejecentre BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

26 Social- og Sundhedsudvalget Lovpligtige service eftersyn Optiske synshjælpemidler Ortopædiske hjælpemidler Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Befordring Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der budgetteres med et uændret aktivitetsniveau i Forbrugsgoder I forbindelse med hjælp til forbrugsgoder jf. 113 i serviceloven, forventes samme aktivitetsniveau som i 2013, fordelt på 22 borgere. Hjælp til boligindretning Hjælp til boligændringer jf. 116 i serviceloven, forventes ligeledes uændret i forhold til budget Der forventes 18 borgere i Andre hjælpemidler Området dækker over parykker, kørsel til bandagist i fm. afprøvning/tilpasning af hjælpemiddel, lægeerklæringer, håndledsbandager, korsetter samt regninger fra lokale apoteker og leverandører af sondemadsflasker og lignende produkter bevilget efter servicelovens 112. Samlet set anslås udgifterne i 2015 at svare til niveauet for budget Arm- og benkompression Der er i budget 2015 taget afsæt i regnskab 2013 samt udviklingen de 3 første måneder af Der forventes således uændret udgiftsniveau, fordelt på 411 borgere. Arm- og benproteser Nordfyns Kommune har i de seneste år oplevet en stagnering i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2015 anslås udgifterne at svare til en mindre stigning fra 17 til ca. 19 borgere med protesebehov om året á gennemsnitlig kr. Betaling til/fra kommuner Med hensyn til betaling til og fra kommuner for borgere bevilget diverse hjælpemidler, hvor opholdskommunen ikke er betalingskommune jf. retssikkerhedsloven forventes i 2015 en stigende kommunal nettoindtægt i forhold til budgettet for 2014, til kr. pr. år. Brystproteser Med udgangspunkt i udgiften i 2013 budgetteres der i 2015 med uændret 99 brystproteser. Diabetes Behovet for hjælpemidler i fm. diabetes er fortsat stort. Nordfyns Kommune har via Fællesindkøb Fyn indgået leverandøraftale på diabetesartikler. En aftale, som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt samarbejde mellem socialcenteret og kommunens 3 diabetessygeplejersker. Et samarbejde, som til stadighed sikrer optimal visitering af diverse diabeteshjælpemidler. I 2015 forventes 813 borgere omfattet af ordningen. Ergonomiske hjælpemidler Ergoterapeutiske hjælpemidler er der stor fokus på i forhold til den øgede fokus på den rehabiliterende indsats, derfor forventes der i 2015 et forbrug på kr. Inkontinens- og stomihjælpemidler Behovet for inkontinens- og stomihjælpemidler er fortsat stort. Nordfyns Kommune har en leverandøraftalen via Fællesindkøb Fyn, som sikre fortsat høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der til stadighed et intensivt samarbejde mellem Socialcenteret og kommunens 3 inkontinenssygeplejersker. Et samarbejde, som løbende sikrer optimal visitering af bl.a. bleer. Udgiftsniveauet for 2015 forventes stort set uændret i forhold til Regnskab Der budgetlægges med borgere. It-hjælpemidler Udgifter til IT- & kommunikationshjælpemidler er uændret i forhold til Budget BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

27 Kaldeanlæg plejecentre Området kaldeanlæg til plejecentre og i eget hjem dækker udover diverse kalde- og telefon-anlæg tillige over udgifter til ringemåtter, GPS-armbånd m.v. For budget 2015 tages udgangspunkt i regnskab Lovpligtig service, eftersyn For 2015 budgetlægges med uændret forbrug i forhold til regnskab Optiske synshjælpemidler Omkring optiske hjælpemidler forventes uændret i forhold til Budget 2014, svarende til 26 borgere i Ortopædiske hjælpemidler Med udgangspunkt i Regnskab 2013 og Budget 2014 forventes der i 2015 uændret udgift fordelt på 170 borgere. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jævnfør servicelovens 5, stk. 2 og 10, stk. 4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning). TOTAL Rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om Social pension 17,14 stk. 2. Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem Fællesindkøb Fyn indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Der er øgede udgifter til helbredstillæg til fodbehandling. På dette område er der ikke indgået prisaftale med fodplejerne hvilket betyder, at der refunderes i forhold til regning i stedet for til fast pris. TOTAL Personlige tillæg Statsrefusion, personlige tillæg Budgetlægningen for 2015 til personligt tillæg og helbredstillæg svarer til budget 2014, idet udgiften falder skævt hen over året, så forbruget de første måneder ikke er repræsentative for årsudgiften. Vedrørende medicintilskud er forbruget også atypisk for de første måneder, da udgiften stiger markant midt på året, når en ny sygesikringsperiode starter for borgeren. Sociale formål TOTAL Samværsret med børn Sygebehandling Enkeltydelser BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

28 Social- og Sundhedsudvalget Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Tandpleje, akt 82a Statsrefusion Begravelseshjælp Efterlevelseshjælp Tilbagebetaling Midlertidig hushjælp Enkeltydelser Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde Område omfatter således enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl. Budgettet er lagt ud fra endeligt Regnskab 2013 samt forventet udvikling i 2014, blandt andet som følge af kontanthjælps- og sygedagpengereform. Begravelseshjælp Udbetaling foretages i henhold til Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af 28. november Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før 1. april 1957 er sikret et mindstebeløb på kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog kr. Der forventes 385 borgere til en gennemsnitspris på kr. Dertil kommer efterlevelseshjælp til 3 borgere til en gennemsnitspris på max kr. Tandpleje, akt. 82a Kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder. Der er 50% statsrefusion på området. Midlertidig huslejehjælp Fra 1. juli 2014 har Kommunerne under visse forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til personer under 30 år, der modtager kontakthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med Omsorgs- og specialtandpleje Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje. Området er omfattet af Sundhedslovens samt Bekendtgørelse om tandpleje Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af: psykisk udviklingshæmning sindslidelse anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerose patienter. Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (evner ikke fremmøde i klinik). TOTAL Specialtandpleje Ydelse A + B diagnostisk udred./beh. & narkosebeh Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

29 Forventet egenbetaling, specialtandplejen Social- og Sundhedsudvalget Omsorgstandpleje Ydelser til omsorgstandpleje Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje Specialtandpleje Efter ophævelse af entreprenøraftalekonceptet er specialtandpleje fra 2012 en bilateral aftale mellem Odense og Nordfyns Kommune. Aftalen skal sikre, at Nordfyns Kommune fortsat lever op til den kommunale forsyningsforpligtigelse i henhold til sundhedslovens Afregning sker direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Aftalen er en kombination af ydelsesbaseret og abonnementsbaseret afregning. Diagnostisk udredning + narkosebehandling (Ydelse A + B) er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje (ydelse C) afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år. Nordfyns Kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr. pr. år (takst 2014). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. I 2015 forventes 107 patienter at benytte ordningen. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 75 brugere over 18 år. Omsorgstandpleje For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2015 forventes antallet af brugere at være stabilt. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 475 kr. (2014-takst). Senior- og Handicapråd TOTAL Seniorråd Handicapråd Øvrige sociale formål Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 og 37a betaler kommunen udgifterne ved Seniorrådets og handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådene ønsker dette. Ydelseskontor Diverse udbetalinger TOTAL Regresindtægter Statsrefusion Regresindtægter Regresindtægter kan opkræves jf. sygedagpengelovens kap. 29, BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

30 Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i Handicap og psykiatri Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser: Krisecentre og herberg, 109 og 110 Tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug, 101 samt sundhedslovens 141 Tilbud om beskyttet beskæftigelse, 103 Aktivitets- og samværstilbud, 104 Varige botilbud for handicappede og sindslidende, 108 Midlertidige botilbud for handicappede og sindslidende, 107 Støtte til køb af handicapbiler, 114 Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning i eget hjem), 85 Ledsagerordning, 97 Kontaktpersonsordning, 98 Brugerstyret personlig assistance, 96 Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, 100 Abonnementsordninger Overordnede forudsætninger I Budget 2015 er der taget afsæt i de vejledende takster for 2014 fra Tilbudsportalen og de faktiske afregninger for foranstaltninger/anbringelser i 1. kvartal 2014 sammenholdt med afsluttet Regnskab Herudover er medregnet forventet tilgang af sager fra Børn- og Ungeafdelingen i forhold til såvel midlertidig som længerevarende botilbud og socialpædagogisk støtte. Budget i overslagsårene er korrigeret for befolkningsudviklingen for voksne årige. Der forventes et svagt faldende befolkningstal for gruppen af årige, jf. nedenstående tabel Befolkningstal årige Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose til Budget 2015 Herberg og Krisecentre Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorgshjem/herberg. Forstanderne på Krisecentre og Herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecenter. Forstanderne på Krisecentre har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. TOTAL Herberg Krisecentre Statsrefusion samt takstoplysning fra Tilbudsportalen. Gennemsnitstakst 2013 for Forsorgshjem/ Krisecenter i Region Syddanmark Der er budgetteret med 3-4 borgere på forsorgshjem/herberg af op til 1 måneds varighed, i alt 120 døgn af gennemsnitlig kr. pr. døgn. Der er budgetteret med 2-3 personer på krisecenter af op til en 1 mdr. varighed, i alt 80 døgn af gennemsnit kr. pr. døgn. 145 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

31 Alkoholbehandling Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling. TOTAL Alkoholbehandling Der er indgået bilateral aftale med Odense Kommune vedrørende alkoholbehandling. Ydelsen er abonnementsbaseret med uændret serviceniveau og vilkår. Der er budgetteret med, at der er 1 2 personer, som vil gøre brug af frit valg/anden leverandør. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen. Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst: Antal behandlingsdage i alt Indskrevne brugere i årets løb Gennemsnitlig alder Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne bruger ,3 143 Kilde: Statistik fra Alkoholbehandlingscentret Stofmisbrugere Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jfr. servicelovens 101 samt sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling. TOTAL Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år Der er indgået en bilateralaftale med Odense Kommune Rusmiddelcentret Ordningen er ydelsesbaseret og der sker månedlig takstakstafregning, fordelt på visiterede brugere og behandlingstilbud takster for ambulant behandling: Ungeafdelingen Voksenafdelingen Modul B1 Modul B2 Omsorgs- Behandling Udlevering 99 kr. 277 kr. 155 kr. 153 kr. 30 kr. Kilde: Bilateral aftale med Odense Kommune I Budget 2015 er der taget afsæt i indskrevne personer i misbrugsbehandling i 1. kvartal 2014 sammenholdt med afsluttet Regnskab Der er budgetteret med 44 personer dagligt, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug, heraf 2 personer, som får udlevering/alternativ behandling, fordelt som følgende: 23 personer i Ungeafdelingen 8 personer i Voksenafdelingen, modul B1 8 personer i Voksenafdelingen, modul B2 3 personer i Omsorgsbehandling 146 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

32 2 personer i udlevering Alle takster afregnes som en pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen. Beskyttet beskæftigelse Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Der afregnes ikke for beskæftigelsestilbud i kommunens egne institutioner. TOTAL Beskyttet beskæftigelse inkl. transport Betaling fra andre kommuner samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2014 Der er i budget 2015 taget afsæt i indskrevne personer i første kvartal 2014, og der er budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 40 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud. Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten er beregnet til kr. pr. borger pr. år inkl. transport. Der er øget fokus på kommunens eget beskæftigelsestilbud Nordfynsværkstedet, hvor viften af tilbud er blevet mere varieret, fleksibel og afpasset de forskellige målgruppens ønsker og behov. Sigtet er, at målgruppen visiteres til dagtilbud i eget regi. Der disponeres over 10 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet. Der opkræves ikke betaling for tilbud i kommunens eget tilbud. Der forventes dog indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedets værkstedstilbud. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ombygge Nordfynsværkstedet og udvide antallet af pladser. Der er således prioriteret kr. i 2015 og kr. i til udvidelse af antallet pladser på Nordfynsværkstedet. Der er indarbejdet en besparelse på kr. i 2015 og kr. i på 103 tilbud og en besparelsen på kr. i 2015 og kr. i 2016 til 2018 på 104 tilbud ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. Aktivitets- og samværstilbud Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre. TOTAL Aktivitets og samværstilbud inkl. transport Betaling fra andre kommuner samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj Der er i budget 2015 taget afsæt i afsluttet regnskab 2013 sammenholdt med indskrevne personer i første kvartal Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten for dagtilbud er beregnet til kr. pr. borger pr. år inkl. transport. 147 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

33 Kørslen afregnes under foranstaltningen. 19 ud af de 30 borgere som er omfattet af transportordning, er kørestolsbrugere, som medfører en højere afregning end de øvrige dagtilbudsbrugere. Der er i budgetforudsætninger taget afsæt i, at der sker samkørsel til samværs- og aktivitetstilbud, 104. Der er i 2015 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 75 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud. Herudover disponeres der over 18 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet og 18 fuldtidspladser på Nordfyns Psykiatricenter. Der opkræves ikke betaling for dagtilbud i kommunes egne tilbud. Der er budgetteret med indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedets og Nordfyns Psykiatricenters aktivitetstilbud. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ombygge Nordfynsværkstedet og udvide antallet af pladser. Der er således prioriteret kr. i 2015 og kr. i til udvidelse af antallet pladser på Nordfynsværkstedet. Budgettet er reduceret med kr. i 2015 og kr. i på 103 tilbud og på 104 tilbud er budgettet reduceret med kr. i 2015 og kr. i 2016 til 2018 ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet på kørsel til Tarup gl. præstegård med kr. årligt. Botilbud for længerevarende ophold Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. I de tilfælde hvor Nordfyns Kommune ikke har et botilbud til målgruppen, samarbejdes der med regionen, kommuner eller private leverandør vedrørende længerevarende botilbud, herunder enkeltmandsprojekter. TOTAL Særprojekt Floravænget Personer med særlige sociale problemer Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør Sindslidende Refusion dyre enkeltsager Betaling fra kommuner Budgetreduktion Budgetaftale samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj Der er fortsat øget fokus på kontraktforhandlinger, handleplaner og statusmøder i tæt samarbejde med relevante samarbejdsparter i forhold til borgere i særforanstaltninger, ligesom der er fokus på om opgaven kan løses i Nordfyns Kommunes egne længerevarende botilbud eller ved etablering af botilbudslignende foranstaltninger i egen kommune. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget at flytte botilbud til senhjerneskadede fra Vestervænget til Møllehaven og udvide antallet af pladser ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. Det betyder at der er prioriteret kr. i 2015 og kr. i til Botilbud for Senhjerneskadede, mens der er indarbejdet en reduktion på køb af eksterne 108 pladser på kr. i 2015 og kr. i I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere udgifterne til dyre enkeltsager på socialområdet. Der er prioriteret kr. til hjerneskadekoordinator under Sundhed og Rehabilitering og der er indarbejdet en reduktion på kr. på eksterne 108 tilbud årligt. 148 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

34 Botilbud midlertidig botilbud Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for midlertidigt ophold i boformer. Formålet i 107 er: Optræning, indlæring og vedligeholdelse af ADL Støtte den enkelte borger i at opbygge et selvstændigt liv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritid Give den enkelte borger tryghed og fællesskab Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigennem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv At yde den omsorg, som den enkelte måtte have behov for TOTAL Plejefamilier Personer med særlige sociale problemer Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør Sindslidende Sindslidende, privat leverandør Refusion dyre enkeltsager Betaling fra kommuner Budgetreduktion Budgetaftalen samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2014 inkl. forventet tilgang fra B&U i Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2014 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2015, ligesom der er budgetteret med op til 15 personer, som hen over året visiteres til den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), hvor bo-delen er en del af tilbud. Der tages afsæt i mindste indgribende foranstaltnings princippet og der er et løbende samarbejde med botilbuddene for etablering af satellitboliger i tilknytning til botilbuddene, ligesom målgruppen med særlige sociale problemer tilbydes bolig på Fredensbocentret. Det Socialpsykiatriske Team har base på Fredensbocentret og indgår som et tilbud til målgruppen, hvis der vurderes at være behov herfor. Der er i budgettet indregnet døgnbehandling til 2 misbrugere af 4 måneders varighed af kr. månedlig, hvilket er svarende til hvad der er bevilget i de forgange år. Analyse af Psykiatrien TOTAL Analyse af Psykiatrien Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der prioriteret kr. i 2015 til ekstern analyse af psykiatriområdet i Nordfyns Kommune. Der er indgået aftale med Marselisborg Konsulenterne om gennemførelse af analysen i foråret Hjælpemidler og befordring Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån. 149 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

35 Social- og Sundhedsudvalget TOTAL Støtte til køb af bil Tilbagebetaling for ydet lån Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2015 gives bevilling i ca. 7 sager. 5 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring kr. 2 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring kr. Indtægten er beregnet med afsæt i 50 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages årligt pr. bevilling. Socialpædagogisk støtte og behandling Formålet med forebyggende indsats jfr. 85 er: At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk TOTAL Særlige bevillinger Betaling til kommuner Ekstra støtte fra botilbud samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2013 inkl. forventet tilgang fra Jobcenter og B&U i Særlige bevillinger Her budgetteres med 8 personer, der er bevilliget 53 timer ugentligt og hvor opgaven varetages af eksternt personale. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogiske støtte som alternativ til botilbud. Endvidere er der 1 borgere i anden kommune. Ekstra støtte i/udenfor egne botilbud Der er 10 personer i og udenfor botilbud, som er bevilget socialpædagogisk støtte med 60 timer ugentligt, og hvor opgaven varetages af botilbuddenes personale. Kontaktperson- og ledsagerordninger Ledsagerordninger bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Kontaktperson skal ledsage til kursus, landsstævnemøde, erfa-møder, uddannelsestilbud for døvblinde, ferie, aktiviteter til praktiske hverdagsgøremål og gåture, ligesom lovpligtige kurser for kontaktpersoner også er en del af bevillingen. Borgerstyret personlig assistance (BPA) kan bevilges til borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, ledsagerordning, f.eks. fordi hjælpen har en så personlig karakter, at det er væsentligt, at borgeren selv får mulighed for at vælge sine hjælpere, eller fordi hjælperordningen skal dække opgaver, der går ud over, hvad der normalt kan dækkes som praktisk og personlig hjælp, herunder ledsagefunktioner. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder. Heri ligger f.eks. udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv. 150 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

36 Social- og Sundhedsudvalget TOTAL Ledsagerordning Kontaktperson for døvblinde BPA-ordninger Betaling fra Region Syddanmark Refusion dyre enkeltsager samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2013 Ledsagerordning for personer under 67 år Bevillingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Der er p.t. 25 personer tilknyttet ordningen, heraf 10 borgere i andre kommuner. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for i Budget 2015 og frem. Kontaktperson for døvblinde Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Der er budgettet med 3 personer, som er bevilget kontaktperson med i alt timer årlig. Borgerstyret personlig assistance Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2013 på BPA-ordningerne. Der er lagt en gns. timetakst på 210 kr. (2014 takst) til grund for budget 2015 og med afsæt i timer årligt inkl. arbejdsbestemte tillæg, pension, ferietillæg, lønadministration, arbejdsgiverbidrag samt lovpligtig forsikring, kurser, dækning af udgifter forbundet med hjælperordning m.m. Der er i 4 borgere, som er bevilget døgnhjælp og 4 borgere har bevillinger varierende mellem timer ugentligt. Sociale formål Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Ordningen omfatter ikke personer, der er tilkendt pension før 1. januar Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. årlig, og afrundes op til nærmeste 100 kr. TOTAL CSV voksenundervisning Merudgift voksne Statsrefusion på merudgift Hjerneskaderådgivning Abonnementsordning BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

37 Vedrørende voksenundervisning er der indgået en bilateral aftale med CSV i Odense Kommune. Hjerneskaderådgivning Hjerneskaderådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune og er en abonnementsordning. Abonnementsordning Mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 og 12, såsom Center for døve, Nyborgskolen, Kontaktpersonsordning, Døvblinde, Kofoedsminde (udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.). Handicapcenter Nordfyn TOTAL Fællesudgifter Handicapcenter Udeteam Nordfynsværkstedet Toftekær Edelkær Bøgeparken Stadionvej Botilbud Vestervænget/Møllehaven 9* Botilbud Vesterled Fællesudgifter Handicapcenter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter. Udeteam 85 Handicap består af 5 fuldtidsstillinger, som p.t. dækker 45 brugere. Nordfynsværkstedet er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forholdt til 10 værkstedspladser og 18 dagcenterpladser. Toftekær, Bøgeparken, Stadionvej og Edelkær er et midlertidigt botilbud til udviklingshæmmede der er normeret til i alt 41 pladser. Botilbud Vestervænget er et længerevarende botilbud til Senhjerneskadede der er normeret til 6 pladser. Med virkning fra 1. marts 2014 forventes tilbuddet udvidet med 3 pladser til 9 pladser i alt på baggrund af flytningen fra Vestervænget til Møllehaven. Botilbud Vesterled er et længerevarende botilbud til udviklingshæmmede, der er normeret til 12 pladser. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ombygge Nordfynsværkstedet og udvide antallet af pladser. Der er således prioriteret kr. i 2015 og kr. i til udvidelse af antallet pladser på Nordfynsværkstedet. Der er indarbejdet en besparelse på kr. i 2015 og kr. i på 103 tilbud og en besparelsen på kr. i 2015 og kr. i 2016 til 2018 på 104 tilbud ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at flytte botilbud til senhjerneskadede fra Vestervænget til Møllehaven og udvide antallet af pladser ved hjemtagelse af borgere i eksterne tilbud. Det betyder at der er prioriteret kr. i 2015 og kr. i til Botilbud for Senhjerneskadede, mens der er indarbejdet en besparelse på køb af eksterne pladser på kr. i 2015 og kr. i Psykiatricentret Nordfyns Psykiatricenter 152 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

38 Social- og Sundhedsudvalget TOTAL Psykiatricentret Værestedet Psykiatricenter består af 16 boliger, som er midlertidig botilbud for sindslidende samt 18 pladser i dagcenter for målgruppen, og et uvisiteret tilbud for sindslinde på Værestedet i Otterup. Psykiatri - Fredensbo Alle beløb i hele kr.og 2015-priser TOTAL Fredensbo Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på at begrænse tilgangen af unge på permanente ydelser, understøtte unge til at gennemføre ungdomsuddannelse samt sikre støtte til unge med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom den ny førtids- og fleksjobreform også har en afsmittende effekt på den socialpædagogiske støtte. Det socialpsykiatriske team Der er budgetlagt med 4 årsværk, som varetager opgaver i forhold til ca. 50 borgere som omfattet af målgruppen psykisk skrøbelige, misbrug eller særlig socialt udsatte, jævnfør bevilling fra Handicap- og psykiatriafdelingen. Genhusning Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. Når det ikke er muligt at skaffe en permanent bolig fra starten, indkvarteres flygtningene i midlertidige boliger, indtil permanente forefindes. TOTAL Midlertidig boligplacering Lejetab og garanti ved fraflytning Udlændingestyrelsen har udmeldt en kommunekvote for 2015, hvor der forventes 40 flygtninge til Nordfyns Kommune. 153 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

39 Ydelser - Udbetaling Danmark Social- og Sundhedsudvalget I 2013 er udbetalingsopgaven vedrørende følgende ydelser overgået til Udbetaling Danmark: Boligstøtte Pensioner Varmetillæg Budgetansvaret for den kommunale nettoudgift er imidlertid fortsat forankret i kommunerne jævnfør 26 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. Boligstøtte Boligydelse til pensionister Udbetaling af boligydelse foretages jf. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1. januar Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger. TOTAL Boligydelse Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2014 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Boligsikring Udbetaling af boligsikring foretages jf. Lov om individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. TOTAL Boligsikring Budgettet for 2015 svarer samlet set til budgettet for Førtidspension efter % Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 efter Lov om social pension. 154 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

40 Social- og Sundhedsudvalget TOTAL Førtidspension Betaling til/fra kommuner Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en nettotilgang på 25 sager. Denne nettotilgang dækker over: Tilgang af forventede tilkendte pensioner i 2014 Indregning af effekten af en forventet pensionsreform, hvor borgere under 40 år ikke vil kunne tilkendes pension men i stedet skal have et ressourceforløb Indregning af en procentvis afgang på 3% (flytning, overgang til folkepension samt død) Budgetaftalen 2014 Konsekvens af ny sygedagpengereform Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns Kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. I 2014 forventes tilkendt 22 årssager, idet effekten af ny pensionsreform ikke helt er slået igennem. Borgere skal gennemføre ressourceforløb inden pension. Kun åbenlyse alvorlige lidelser kan danne grundlag for pensionstilkendelse. Betaling til/fra kommuner er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder af Tallet er vanskeligt at forudsige, idet vi ikke ved, hvor mange borgere, som har fået tilkendt pensionen, der flytter til andre kommuner, og ligeså andre kommuners borgere flytter til os. Budgetaftalen 2015 I forbindelse med budgetvedtagelsen er de nye førtidspensionssager blevet reduceret med kr. årligt. Førtidspension før % refusion Førtidspension tilkendt efter 1. januar 1999 efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold har mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg i form af førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67. år, hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, men finansieres mellem 65 og 67 år 100% af staten. Hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, bevares retten til førtidspensionen til det 67. år, men finansieres 100% af staten i perioden mellem 65 og 67 år. TOTAL Alm. og forhøjet pension Højeste og mellemste førtidspension Betaling til kommuner Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 3 måneder i 2014 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er taget højde for en forventelig afgang på 5% grundet flytning af gamle pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald. Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. En del borgere har valgt at overgå til ny førtidspension med tilbagevirkende kraft til 1.januar 2013, hvorfor udgiften overgår til ny pensionsordning. 155 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

41 Førtidspension 50% refusion Social- og Sundhedsudvalget Førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999 efter Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt før 1. januar 1999 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoindtægt og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her. F.eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre. TOTAL Alm. og forhøjet pension Højeste og mellemste førtidspension Betaling fra kommuner Budgettet er beregnet ud fra Budget I denne beregning er der taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig 5%. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik pr. 1. april Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. En del borgere har valgt at overgå til ny førtidspension med tilbagevirkende kraft til 1.januar 2013, hvorfor udgiften overgår til ny pensionsordning. Varmetillæg Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav, og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. TOTAL Varmetillæg Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2015 er beregnet med baggrund i forbrug de første 3 måneder af BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

42 Nøgletal på udvalgte områder Social- og Sundhedsudvalget Med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik, er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Aktiv pleje og omsorg Udgifter til pleje og omsorg af ældre I nedenstående graf er medtaget udgifter til pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt plejehjem og beskyttede boliger. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til Sundheds- og Rehabiliteringsområdet Udgifter til aktivitetsbestemt sundhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitetsbestemt sundhed. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 157 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

43 Udgifter til hjælpemidler I nedenstående graf er medtaget udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Nøgletal relateret til Socialcentrets områder Udgifter til behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrugere) I nedenstående graf er medtaget udgifter til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 158 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

44 Udgifter til botilbud til midlertidig ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til midlertidig ophold. Social- og Sundhedsudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til botilbud til længerevarende ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til længerevarende ophold. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 159 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

45 Udgifter til aktivitets- og samværstilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitets- og samværstilbud. Social- og Sundhedsudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over på Fyn gennemsnittet over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til kontaktperson- og ledsagerordning I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 160 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

46 Nøgletal relateret til områder hørende under Udbetaling Danmark Udgifter til boligstøtte I nedenstående graf er medtaget udgifter til boligydelser til pensionister samt boligsikring. Social- og Sundhedsudvalget Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik Udgifter til førtidspensioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til førtidspensioner. Sidestående nøgletal for Budget 2014 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under på Fyn gennemsnittet på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Kilde: Danmarks Statistik 161 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere