KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS. kontaktperson social og pædagogisk håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS. kontaktperson social og pædagogisk håndbog"

Transkript

1 KLAUS GOLDSCHMIDT HENRIKSEN MARIE BRØGGER ANDERSEN METTE LADEFOGED PETERSEN RUTH BORRITS kontaktperson social og pædagogisk håndbog

2 Social og Pædagogisk Håndbog. Kontaktperson. Af Klaus Goldschmidt Henriksen, Marie Brøgger Andersen, Mette Ladefoged Petersen og Ruth Borrits. Forfatterne og SPUK ApS Publikationen er udgivet af SPUK, Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ApS. Nørrebrogade 32 A Baghuset 4. sal 2200 København N. Kontakt: Chefkonsulent Klaus Goldschmidt Henriksen Chefkonsulent Peter Jensen Layout: D-Grafisk Tryk: Aka-Print, Århus 1. udgave, 1. oplag 2011 ISBN Støttet af

3 Indholdsfortegnelse Indledning...9 Del 1: Kontaktpersonsordningen Kapitel 1: Kontaktpersonsordningen...17 Del 2: De unge Kapitel 2: Hvilke unge får en kontaktperson? Del 3: Kontaktpersonens pædagogiske arbejde Kapitel 3: Kontaktpersonens hovedopgaver...51 Kapitel 4: Den personlige og professionelle kontaktperson Kapitel 5: Kontaktpersonens mange roller...71 Kapitel 6: Faser i kontakt- og relationsarbejde Kapitel 7: Metoder i kontakt- og relationsarbejde Kapitel 8: En systematisk hverdagspædagogik Kapitel 9: Metoder i systematisk hverdagspædagogik Kapitel 10: Familie, venner og netværk Kapitel 11: Metoder i arbejdet med familie, venner og netværk Del 4: Et kontaktpersonsforløb Kapitel 12: Børnefaglig undersøgelse Kapitel 13: Handleplan Kapitel 14: Opfølgning og dokumentation Kapitel 15: Afslutning af forløb og efterværn

4 Del 5: Organisatoriske og fysiske rammer Kapitel 16: Ansættelsesforhold Kapitel 17: Fysiske rammer Del 6: Tværfagligt samarbejde Kapitel 18: Samarbejde Kapitel 19: Kontaktpersonens råderum Kapitel 20: Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Kapitel 21: Underretningspligt Del 7: Ledelse og kompetenceudvikling Kapitel 22: Ledelse af kontaktpersonens arbejde Kapitel 23: Sparring, coaching og supervision Kapitel 24: Kompetencer og kompetenceudvikling

5 Oversigt figurer og værktøjskasser Nr. Figurer Kapitel Side 5 Anerkendende dialog Automatiske tanker Coaching og supervision Efteruddannelse af kontaktpersoner Eksternaliserende sprogbrug Evalueringsmodel inspireret af De Bonos tænkehatte Fordele/Ulempe skema Genogram Handleplan eksempel Handleplan oversigt ICS modellen Institutionsidentitet til normalitet Interessent forbindelse Kognitivt analyseskema Kompetenceniveauer Konflikttrappen Konsekvenser Kontaktpersonens råderum Kontaktrebus Livslinje Marginaliseringsspiral Medarbejderens jobmodenhed Målskema udfyldt Målskema med udgangspunkt i handleplanen Netværkskort børn og unge Netværkskort kontaktperson og sagsbehandler Nærmeste udviklingszone Omsorgsvigt og overgreb

6 12 Optrappende og afspændende sprog Personlig, professionel relation Positivt reformulerede mål Problemer eller løsninger Professionelle relationer Pædagogisk ledelse Relationsfasemodel Signs of Safety modellen Situationsbestemt ledelse Socialt gruppearbejde Strategisol Systematisk hverdagspædagogik for kontaktpersoner Systematisk hverdagspædagogik og netværksarbejde Usynlig, demokratisk og autoritær ledelse Nr. Værktøjskasse Kapitel Side 2 Aktiv lytning Anerkendende dialog Evaluering Genogram Grundfølelser Handleplan ICS modellen Kognitive metoder Konflikthåndtering Kontaktpersonens råderum Livslinje Lokalaftale et eksempel Løsningsfokuseret metode Målskema Narrative samtaler Netværkskort børn og unge Netværkskort kontaktperson og sagsbehandler Netværksmøder Projektstyring Signs of Safety Skriftlig dokumentation sammen med den unge Socialt gruppearbejde Supervision Systematisk undersøgelse

7 Indledning Denne håndbog handler om kontaktpersonens arbejde. Håndbogen indeholder inspiration, gode råd, konkrete forslag og metoder til, hvordan det pædagogiske arbejde som kontaktperson kan planlægges og udføres. I håndbogen findes også inspiration til, hvordan de vanskelige dilemmaer, der knytter sig tæt til arbejdet med unge, der lever under vanskelige forhold, kan synliggøres og håndteres. Desuden gennemgår håndbogen et kontaktpersonsforløb fra den første børnefaglige undersøgelse og udarbejdelse af handleplanen og frem til afvikling af kontaktpersonsforløbet. Og endelig behandler bogen også emner som tværfagligt samarbejde, kontaktpersonens ansættelsesforhold, ledelse af kontaktpersonsarbejdet, supervision, kompetenceudvikling og meget andet. Baggrund for håndbogen Med finansiering fra BG Fonden og Bikubenfonden har Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter (SPUK) gennemført et toårigt metodeudviklingsprojekt med fokus på det organisatoriske og pædagogiske arbejde på kontaktpersonsområdet. Kontaktpersoner, sagsbehandlere og ledere fra Hillerød Kommune, Frederikssund Kommune, Københavns Kommune og Brøndby Kommune har deltaget i projektforløbet. Projektdeltagerne har bidraget med interessante erfaringer, problematikker og dilemmaer fra deres praktiske arbejde med kontaktpersonsordningen. Undervejs i forløbet har projektdeltagerne udvekslet erfaringer og reflekteret over SPUK s faglige inputs med udgangspunkt i deres praktiske arbejde. Projektdeltagernes erfaringer og refleksioner har bidraget til at udvikle nye indsigter og metoder i det pædagogiske og organisatoriske arbejde med kontaktpersonsordningen. indledning 9

8 Håndbogen er skrevet på baggrund af samarbejdet med de fire kommuner. Det er SPUK, der er ansvarlig for håndbogens indhold, og hvis ikke andet fremstår tydeligt er det SPUK s meninger, holdninger og vurderinger, som præsenteres i bogen. SPUKS medarbejdere på metodeudviklingsprojektet er chefkonsulent Klaus Goldschmidt Henriksen, konsulent Marie Brøgger Andersen og projektkoordinator Mette Ladefoged Petersen. Ruth Borrits har desuden været seniorkonsulent på projektet. Projektforløbet har bestået af otte kontaktpersonsseminarer, tre sagsbehandlerseminarer og tre fællesseminarer for både kontaktpersoner og sagsbehandlere. I forbindelse med projektet er der desuden gennemført 26 interview, en række møder med ledere og følgegruppe samt lokal konsulentbistand. Denne håndbog udgør sammen med konferencen Kontaktperson En udstrakt hånd, et kærligt spark bagi eller...? afslutningen på metodeudviklingsprojektet. Indsigt i kontaktpersonsarbejdet Ideen til at gennemføre et metodeudviklingsprojekt på kontaktpersonsområdet udspringer af SPUK s mangeårige arbejde med at yde støtte og kompetenceudvikling til kontaktpersoner, sagsbehandlere, gadeplansmedarbejdere og andre socialarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. En væsentlig indsigt er, at kontaktpersonsordningen, på trods af at den bruges i stadig større omfang, kun er beskrevet på et meget overordnet plan i lov om social service og i vejledning til lov om social service. Den sparsomme tradition på kontaktpersonsområdet for skriftlige og mundtlige faglige udvekslinger har desuden betydet, at der kun lokalt - og i forskelligt omfang - er blevet udviklet en fælles faglig identitet og forståelse af kontaktpersonsarbejdet. Dette bevirker, at kommunernes praksis på området har udviklet sig meget forskelligt, og at kontaktpersonerne og deres ledere lokalt hver især kan have forskellige forståelser af, hvad kontaktpersonsopgaven går ud på. Især det sidste kan besværliggøre samarbejdet. Da kontaktpersonsarbejdet samtidig er et ensomt arbejde, hvor der ofte er begrænsede muligheder for sparring i vanskelige situationer, kan der let opstå utryghed og usikkerhed om den pædagogiske indsats. Dette kan i sidste ende belaste de børn og unge, der har brug for hjælp. Det er derfor SPUK s ambition med metodeudviklingsprojektet samt denne håndbog at bidrage til at øge en fælles forståelse og refleksion, som sammen med konkrete værktøjer og metoder kan være med til at kvalificere indsatsen. Hvem kan få glæde af håndbogen? Håndbogen er først og fremmest udarbejdet som inspiration til kontaktpersoner, sagsbehandlere, deres ledere og koordinatorer. 10 kontaktperson

9 Dernæst er bogen tiltænkt øvrige samarbejdspartnere omkring kontaktpersonsordningen for eksempel personale fra skoler, aktivitets- og klubtilbud, gadeplansarbejde, SSP-samarbejde, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt politikere og forvaltningschefer. Endelig er håndbogen tænkt som undervisningsmateriale til brug for lærere og studerende på især pædagogiske kurser og uddannelser og socialrådgiveruddannelser, samt andre der er interesseret i socialt og pædagogisk arbejde med udsatte unge. Hvordan kan håndbogen læses? Håndbogen består af syv dele. Vi har tilstræbt, at du kan slå op i håndbogen og læse håndbogens dele både i en sammenhæng og hver for sig. Håndbogens første del handler om de formelle bestemmelser og rammer for kontaktpersonsordningen. Håndbogens anden del handler om de unge, som kontaktpersonsordningen tiltænkes at støtte. Om det moderne ungdomsliv, om hvilke unge der får tildelt en kontaktperson, og nogle af de problematikker der kan være i deres liv. Håndbogens tredje del handler om kontaktpersonens pædagogiske arbejde med de unge. Om kontaktpersonens hovedopgaver, om hvad det vil sige at være en personlig professionel kontaktperson, om roller i kontaktpersonsarbejdet, om kontakt- og relationsdannelse, om det målrettede pædagogiske omsorgs- og udviklingsarbejde og om samarbejdet med familien og den unges private netværk. I håndbogens tredje del præsenterer vi desuden en lang række metoder, som kontaktpersoner kan lade sig inspirere af i det pædagogiske arbejde. Håndbogens fjerde del handler om, hvordan et typisk kontaktpersonsforløb med en ung forløber fra gennemførelsen af den børnefaglige undersøgelse og udarbejdelsen af handleplanen til opfølgningen og dokumentationen af den pædagogiske indsats og afslutningen af kontaktpersonsforløbet. Matchningen mellem kontaktperson og ung behandles også i denne del. I de enkelte kapitler i denne del beskriver vi desuden de juridiske rammer for kontaktpersonsordningen samt ændringerne i lovgivningen som følge af Barnets Reform. Og så præsenterer vi nogle metoder, som især sagsbehandlere kan lade sig inspirere af i deres arbejde med kontaktpersonssager. Håndbogens femte del handler om de organisatoriske og fysiske rammer for kontaktpersonsarbejdet. Om kontaktpersoners ansættelsesforhold og om de forskellige fysiske rammer for kontaktpersonens pædagogiske arbejde. Håndbogens sjette del handler om det tværfaglige samarbejde omkring kontaktpersonsordningen. Om kontaktpersonens samarbejde med de øvrige indledning 11

10 professionelle aktører omkring den unge, om kontaktpersonens råderum og om reglerne for tavshedspligt og underretningspligt i det tværfaglige samarbejde. Håndbogens syvende del handler om ledelse af kontaktpersoner, om sparring, supervision og coaching samt om kontaktpersonens kompetencer og kompetenceudvikling. Håndbogens syvende del rummer desuden ideer til efteruddannelse af kontaktpersoner. Undervejs i håndbogens forskellige kapitler har vi skrevet henvisninger til, hvor du eksempelvis kan søge mere viden om emnet. Brug af citater, cases og eksempler Gennem håndbogen præsenteres løbende en række citater, cases og eksempler. De citater, der er anvendt i håndbogen, er typisk hentet fra de logbøger, der er blevet nedfældet under projektets seminarrække for kontaktpersoner, sagsbehandlere og ledere, og fra de interviews, der er foretaget i forbindelse med projektet. Nogle citater har vi valgt at anonymisere, for at mindske genkendeligheden og sløre unges, kontaktpersoners, sagsbehandleres eller lederes identiteter. Efter hvert citat har vi noteret, hvem udtalelsen kommer fra ikke med navns nævnelse, men med jobfunktion der vil typisk stå: Kontaktperson, Sagsbehandler eller Leder. Cases og eksempler brugt gennem bogen er inspireret af kontaktpersonernes fortællinger om de unge og egne erfaringer med arbejde med udsatte børn og unge, men de er ikke eksakte gengivelser af virkelige hændelser. Gennem håndbogen er kontaktpersonen, sagsbehandleren og den unge navngivet eller omtalt som han eller hun. Vi har valgt at variere kønnene i de forskellige kapitler og cases for at fastholde, at begge køn er repræsenteret både som sagsbehandler, kontaktperson og ung. Et særligt fokus på de unge Kontaktpersonsordningen har til formål at yde støtte til børn og unge, som har et særligt behov herfor. Ordningen retter sig således både mod børn og unge. Der er imidlertid stor forskel på, hvilke dilemmaer kontaktpersonen møder i sit arbejde, og hvilke pædagogiske tilgange og metoder, hun kan anvende i arbejdet, afhængigt af om hun er kontaktperson for et barn på fem år eller en ung på 16 år. I denne håndbog har vi valgt at rette vores fokus imod kontaktpersonsarbejdet med de unge. Det har vi først og fremmest, fordi undersøgelser peger på, at unges oplevelse af egen trivsel falder igennem ungdomsårene 1, men også fordi børn typisk er mere skærmede i forhold til både individuelle og samfundsmæssige forhold, der kan have betydning for deres trivsel og udvikling. Vi har derfor valgt at afgrænse os fra emner, der relaterer sig særligt til børn, der får tildelt en kontaktperson. 12 kontaktperson

11 Tak til Først og fremmest skal vi rette en stor tak til BG Fonden og Bikubenfonden, som har finansieret metodeudviklingsprojektet og denne håndbog. En stor tak skal også rettes til projektets deltagere: kontaktpersoner, sagsbehandlere og ledere fra Frederikssund Kommune, Hillerød Kommune, Københavns Kommune og Brøndby Kommune. Vi vil også sige tak til projektets følgegruppe: Marianne Kruse, fagchef i Brøndby Kommune; Susanne Bloch Jespersen, børne- familieteamchef i Hillerød Kommune; Hanne Ilona Sørensen, børne- familieteamchef i Frederikssund Kommune; Lotte Borgvold, afdelingsleder, Børnefamiliecenter Valby, Københavns Kommune; Jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden og BG Fonden; Bente Nielsen, leder af Baglandet i Århus; Dorthe Nørgaard, konsulent i Kommunernes Landsforening, Børne- og kulturkontoret; Pauline Ansel Henry, konsulent i BUPL s pædagogiske team; Niels Andersen, faglig sekretær for LFS; Mette Grostøl, socialfaglig konsulent i SL; Hanne Warming, Ph.d. og lektor ved RUC; Ellinor Colmorten, fuldmægtig i Socialministeriet; Preben Michaelsen, psykolog og konsulent i VISO Børn og Unge. Og endelig skal der rettes en tak til de øvrige personer, der på forskellig vis har bidraget til projektet. Det er: Simon Thorbek, lektor ved Den Sociale Højskole; Terese Mersebak, leder af De 4 Årstider; Susanne Lihme, lektor ved Den Sociale Højskole; Lester Johannessen - Henry, proceskonsulent, Wenche Svensson, seniorkonsulent i SPUK og Peter Jensen, chefkonsulent i SPUK. En særlig tak skal desuden rettes til Helle Brandt, faglig koordinator for kontaktpersoner i Frederikssund Kommune og Hanne Holm Jensen, leder for kontaktpersonsteamet i Hillerød Kommune for gennemlæsning og kommentarer til denne håndbog. Noter 1 Se eksempelvis Ottosen, Mai Heide et al. (2010). Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. indledning 13

12

13 del 1 kontaktpersonsordningen kapitel 1: kontaktpersonsordningen

14 Indhold kapitel 1 Kontaktpersonsordningen Lov om social service...17 En stabil voksenkontakt...17 Lovændringer på kontaktpersonsområdet...19 Kontaktpersonsordningens indhold...19 En tillidsfuld relation...19 Den totale livssituation At være til rådighed Familien...22 Tildeling af kontaktperson Efterværn Ungdomskontrakt Betinget dom med vilkår Ungdomssanktion del 1: kontaktpersonsordningen

15 kapitel 1 kontaktpersonsordningen Som et tilbud for børn og unge med særlige behov for en fast voksenkontakt placerer kontaktpersonsordningen sig inden for den del af lovgivningen, der behandler forhold omkring børn og unge med behov for særlig støtte. Denne del af lovgivningen vil derfor indledningsvist blive præsenteret, hvorefter vi stiller skarpt på selve kontaktpersonsordningen. Lov om social service Når børn og unge og deres familier har brug for støtte, og der er grund til bekymring for det enkelte barn eller den enkelte unge, har kommunernes sociale myndigheder efter lov om social service mulighed for at sætte en vifte af frivillige foranstaltninger i værk. Formålet med foranstaltningerne er, at børn og unge med særlige problemer og behov skal kunne opnå de samme muligheder i livet som deres jævnaldrende. De skal gives hjælp til, at de kan udvikle sig personligt, være sunde, og at de på væsentlige områder kan forberede sig til et selvstændigt voksenliv. En vigtig forudsætning for at opnå dette er, at barnet eller den unge sikres en opvækst med nære og stabile relationer til voksne en opvækst som er præget af kontinuitet, tryghed og omsorg. 1 Af 46 i lov om social service fremgår det endvidere, at støtte til børn og unge med særlige behov skal være tidlig og helhedsorienteret, at den skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og at den skal inddrage barnets eller den unges egne synspunkter. Desuden fremgår det, at barnets eller den unges vanskeligheder så vidt muligt skal afhjælpes i samarbejde med familien. 2 En stabil voksenkontakt Der er mange andre former for rådgivninger, hvor unge kan henvende sig, hvor man ikke har en relation, hvor man ikke føler sig tryg, og hvor man ikke vil kunne sige det samme, som man kan i sådan en en-til-en-relation. Kontaktperson En af de foranstaltninger, som kommunernes sociale myndigheder kan sætte i værk over for børn og unge med særlige behov for støtte, er kontaktpersonsordningen. Kontaktpersonsordningen har eksisteret siden Forud for etableringen kapitel 1: kontaktpersonsordningen 17

16 af ordningen havde der i en årrække været et øget fokus på mønsterbrud blandt udsatte børn og unge. Mønsterbrud kan i denne forbindelse forstås som ændring af negative habituelle mønstre og vaner, der truer det enkelte individ med marginalisering. 3 Forskningen viste, at én af de væsentligste betingelser for mønsterbrud hos børn og unge, som befandt sig i en marginaliseret position hvad angik eksempelvis sociale forhold, kriminalitet eller skolegang, var at der var positive potentialer til stede i barnets eller den unges sociale miljø. 4 Havde børnene og de unge mulighed for en kontinuerlig kontakt med betydningsfulde voksne, viste forskningen, at de havde bedre chancer for at bryde med de gamle mønstre og forbedre deres livssituation. Socialministeriets projekt Drop Afmagten Skab Kontakten (DASK) drog lignende konklusioner. DASK-projektet havde til formål at udvikle og afprøve arbejdsmetoder over for børn og unge, der var i risiko for marginalisering. Projektets erfaringer viste, at lokal opbakning fra eksempelvis forældre, skole, offentlige myndigheder og det lokale arbejdsmarked er en vigtig forudsætning for at kunne skabe brugbare løsninger for børnene og de unge. 5 Forskningen i mønsterbrud såvel som Socialministeriets DASK-projekt viste således, at man ved at tilbyde udsatte børn og unge relationer med troværdige voksne havde mulighed for at forebygge eller bremse negative mønstre hos disse børn og unge. Forskningen i mønsterbrud samt DASK-projektet var da også medvirkende faktorer i beslutningen om at etablere en ordning med faste kontaktpersoner for børn og unge med særlige behov for støtte. Kontaktpersonsordningen har nu eksisteret i en længere årrække. I den periode ordningen er blevet anvendt, har den vist sig overordnet set at leve op til sit formål om at tilbyde børn og unge med særlige behov for støtte en stabil voksenkontakt. En nyligt udkommet rapport fra Socialforskningsinstituttet (SFI) viser således, at kontaktpersonsordningen er signifikant bedre end andre forebyggende foranstaltninger til at give de unge en voksenkontakt og dermed sikre et støttende voksennetværk. 6 Lektor ved Roskilde Universitetscenter Hanne Warming og lektor ved Aalborg Universitet Inger Glavind Bo har gennemført en undersøgelse af kontaktpersonsordningen og ordningen med personlige rådgivere. Af undersøgelsen fremgår det, at noget af det, som de medvirkende børn og unge lægger særlig vægt på i deres kontaktpersonsforløb, netop er relationen til deres kontaktperson. At opleve en tillidsfuld relation til en troværdig voksen giver børnene og de unge mod på at gå ind i tillidsfulde relationer til andre børn, unge eller voksne. Det, der i særlig grad har betydning for børnene og de unge, er at opleve at blive set, hørt og anerkendt af den voksne del 1: kontaktpersonsordningen

17 Lovændringer på kontaktpersonsområdet Ordningen med faste kontaktpersoner blev etableret I vejledning til lov om social service beskrives ordningens indhold og forskellen mellem kontaktpersonsordningen og ordningen med personlige rådgivere. Her fremgår det, at hvor ordningen med personlige rådgivere retter sig imod situationer, hvor børn og unge skønnes at have behov for vejledning og rådgivning om en række praktiske forhold, retter ordningen med faste kontaktpersoner sig imod situationer, hvor barnet eller den unge skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som familien ikke anses at kunne udfylde. Mens ordningen med personlige rådgivere retter sig imod afgrænsede problematikker, retter ordningen med faste kontaktpersoner sig således imod barnets eller den unges samlede livssituation. 8 Vedtagelsen af lovændringer som følge af Barnets Reform betyder imidlertid, at ordningen med personlige rådgivere og ordningen med faste kontaktpersoner bliver sammenskrevet, således at der pr. 1. januar 2011 kun eksisterer én ordning. Det betyder, at den nye kontaktpersonsforanstaltning fremover dels vil rumme en begrænset støttefunktion i forhold til en række praktiske forhold som for eksempel skolegang, og dels vil den rumme en omfattende støttefunktion, der yder vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation. Samtidig bliver ordningen udvidet således, at en kontaktperson kan fungere som en mentor for eksempel for unge, der har begået kriminalitet. 9 Læs mere i kapitel 13. I denne håndbog er det særligt den mere omfattende kontaktpersonsordning målrettet barnets eller den unges hele liv, som vi beskæftiger os med. Som nævnt i indledningen er det desuden primært unge, der får tildelt en kontaktperson, som vi beskæftiger os med i denne håndbog. Vi afgrænser os altså fra at gå ind i emner, der særligt relaterer sig til børn, der får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonsordningens indhold Elementerne i ordningen med faste kontaktpersoner er beskrevet i vejledning til lov om social service. I det følgende vil vi fremhæve nogle af de bemærkninger, som fremgår af vejledningen. 10 Det, vi særligt kommenterer, er de dele, der knytter sig til den mere omfattende kontaktpersonsordning efter Barnets Reform. 11 Den svarer i sit indhold til den tidligere kontaktpersonsordning. En tillidsfuld relation Ifølge vejledning til lov om social service skal kommunen overveje, hvorvidt der er behov for en kontaktperson i situationer, hvor en ung ikke i tilstrækkeligt omfang har en fast og stabil voksenkontakt, og hvor kommunen vurderer, at den unges familie ikke kan opfylde behovet. Kontaktpersonen skal forholde sig til den unges totale situation på linje med, hvad der normalt kapitel 1: kontaktpersonsordningen 19

18 ville være forældrenes opgave. 12 Når de sociale myndigheder vurderer, at forældrene ikke i tilstrækkelig grad kan varetage den unges behov, er det naturligt i samme åndedrag også at forholde sig til, om andre foranstaltninger under 52, som for eksempel den mere indgribende døgnanbringelsesforanstaltning, ville være en bedre støtte for den unge end en kontaktperson. Sagsbehandleren foretager en sådan vurdering ved at gennemføre en børnefaglig undersøgelse, en såkaldt 50-undersøgelse efter lov om social service. Læs mere i kapitel 12. Hvis det vurderes, at en kontaktperson er den bedst egnede foranstaltning for den unge, udpeges en kontaktperson, der kan varetage opgaven. I vejledningen fremhæves vigtigheden af, at der vælges en kontaktperson, som den unge er tryg ved. Det er derfor væsentligt, at den, der udpeges, er en person, som barnet eller den unge føler sig tryg ved. De særlige forudsætninger for den person, der udpeges, må være, at der eksisterer et tillidsforhold mellem barnet eller den unge og den voksne, eller at det vurderes, at et sådant tillidsforhold meget hurtigt vil kunne etableres. En mulig kontaktperson vil derfor ofte skulle findes i barnets eller den unges nære omgivelser, fx en pædagog, en lærer, en klubmedarbejder, en idrætstræner eller en anden voksenperson, som barnet eller den unge har tillid til. 13 Ved udpegning af personlig rådgiver (og kontaktperson) til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk bør kommunen være særlig opmærksom på de forhold som familiens etniske, religiøse, kulturelle og sproglige baggrund giver anledning til. Det vil være relevant at finde en rådgiver, der taler forældrenes sprog eller har en særlig forståelse for barnet eller den unges baggrund. 14 Kommunerne opfordres således til at udpegningen af kontaktperson til den unge sker under hensyntagen til den enkelte unges behov og interesse. Mange kommuner har oprettet teams af fastansatte kontaktpersoner, hvor tildelingen af kontaktperson også sker efter, hvem der har ledig tid. Det er i disse tilfælde vigtigt, at man hurtigt foretager en vurdering af, om en tillidsfuld relation rent faktisk kan etableres imellem kontaktpersonen og den unge. Kan den ikke det, må det give ret til at ændre matchningen. Læs mere i kapitel 13. Som ovennævnte problemstilling antyder, er der stor forskel på kontaktpersoners ansættelsesforhold rundt omkring i kommunerne. Nogle er ansat ad hoc til konkrete kontaktpersonsopgaver, eksempelvis på baggrund af et kendskab til den unge, mens andre er fastansatte og løser aktuelle kontaktpersonsopgaver uafhængigt af forudgående relationer til den unge. Læs mere i kapitel 16. Den totale livssituation Når en kontaktperson udpeges som en særlig støtte til en ung, skal kontaktpersonen forholde sig til og arbejde med hele den unges livssituation. Uan- 20 del 1: kontaktpersonsordningen

19 set at kontaktpersonen ikke specifikt skal arbejde med den samlede familie, men med den enkelte unge, er det altså ikke godt nok kun at arbejde med dele af den unges liv eller at se de problemer, den unge måtte have, som individuelle problemer, der er uafhængige af den unges levevilkår. Læs mere i kapitel 3 og kapitel 12. En kontaktpersons opgave er [...] at forholde sig til barnets eller den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave. 15 Beslutter kommunen med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren at udpege en kontaktperson, skal denne således supplere forældrene på flere områder eller ligefrem erstatte dem på de områder, hvor de ikke selv magter omsorgsopgaven. Det bliver dermed tydeligt, at kontaktpersonen som almindeligvis forældrene gør må forholde sig til den unges totale situation. Det bliver også tydeligt, at opgaven som kontaktperson kræver en betydelig indsats både på det personlige, sociale og økonomiske plan. Vejledningen går da også videre med at forholde sig til opgaven især på det personlige plan men også på andre niveauer. Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af. Kontaktpersonen kan udfylde flere forskellige funktioner alt efter, hvad den unge har behov for. Kontaktpersonen kan således som nævnt være en person, som den unge kan tale med om eventuelle problemer, kontaktpersonen kan også gå med den unge til for eksempel møder i forvaltningen eller andre steder, hvor den unge har behov for en voksen til at skabe ekstra tryghed. 16 En væsentlig opgave for kontaktpersonen er således at være til stede for den unge på det nære personlige plan og at være den unges fortrolige. Kontaktpersonen skal kunne rumme den unges bekymringer og problemer. Samtidig skal kontaktpersonen kunne se både den unges ressourcer og omgivelsernes ressourcer, så det kan lade sig gøre at opmuntre den unge og dermed give ham en tro på, at der findes en vej videre. I denne sammenhæng kan det være vigtigt at støtte den unge i hans møder med det omgivende samfund og for eksempel yde støtte ved møder med offentlige instanser, hvor den unge ellers kan have svært ved at få sine synspunkter hørt. Læs mere i kapitel 4, 5, 6, 7, 10 og 11. Imidlertid fremhæver vejledningen samtidig, at kontaktpersonen skal adfærdsregulere. Det vil sige, at kontaktpersonen skal kunne korrigere eller stoppe adfærd, der er til skade for den unge selv eller for omgivelserne, og at hun skal kunne stille krav til den unge. Kontaktpersonen skal samtidig kunne stille krav til og korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der udvises uacceptabel adfærd. 17 Læs mere i kapitel 8 og 9. kapitel 1: kontaktpersonsordningen 21

20 At der er grænser for fortrolighed og opmuntring på den unges præmisser, og at kommunen også stiller krav om kontrol, kan stille kontaktpersonen i en række etiske dilemmaer og rollekonflikter. Alene at forholde sig til, hvem der har ret til at bestemme, hvad der er uacceptabel adfærd, er en dilemmafyldt opgave. Læs mere i kapitel 4 og 5. At være til rådighed Kontaktpersonsopgaven stiller store krav til den enkelte. Eksempelvis forventes kontaktpersonen at være til rådighed for den unge, når han har brug for støtte. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at kontaktpersonen skal være til rådighed døgnet rundt. Dilemmaer imellem det professionelle og det private liv kan derfor skabe udfordringer for kontaktpersonen. Den faste kontaktpersons tidsmæssige indsats vil variere efter forholdene i de enkelte tilfælde. I nogle tilfælde vil nogle få timer ugentlig være tilstrækkeligt, mens det i andre tilfælde er afgørende, at barnet eller den unge har mulighed for at kunne bruge kontaktpersonen døgnet rundt i en periode. 18 I praksis bevilliges kontaktpersonen ofte kun få i timer om ugen. Nogle kommuner har faste standarder for tidsforbruget i forhold til bestemte typer opgaver. Dette giver igen anledning til dilemmaer i arbejdet. Læs mere i kapitel 4. Familien De sociale myndigheder i kommunerne har mulighed for ikke alene at udpege en kontaktperson til den unge, men også at tilbyde en kontaktperson til hele familien. En kontaktperson for hele familien kaldes også en familiekonsulent eller en familierådgiver. Muligheden ses som et led i styrkelsen af indsatsen over for utilpassede unge. Der kan udpeges en kontaktperson til familien, uanset om den unge har eller får tildelt en kontaktperson. Det er kontaktpersonens opgave at medvirke til en koordineret indsats over for hele familien. 19 I de tilfælde, hvor den unge og hele familien har hver sin kontaktperson, er det vigtigt, at kontaktpersonerne er særligt opmærksomme på at forhindre, at ordningen får en konfliktskabende virkning i familien at der eksempelvis opstår jalousi og loyalitetskonflikter. Det bør samtidig sikres, at de to kontaktpersoner arbejder ud fra de samme mål, samt at ansvarsfordelingen imellem dem er veldefineret. Når kontaktpersonen tilknyttes hele familien indebærer det, at indsatsen udover at inddrage forældre og børn eller unge, også inddrager eventuelle andre familiemedlemmer, som kan være af betydning for en forandring af forholdene i familien. Inddragelse af andre familiemedlemmer i arbejdet kan især være relevant i forhold til familier med anden etnisk baggrund end dansk, hvor fx onkler, 22 del 1: kontaktpersonsordningen

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011 Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv Ida Schwartz 2011 Program 1. Grundforståelser i forældresamarbejde 2. Lovgivning Barnets Reform 3. Forældresamarbejde set ud fra børn og unges perspektiver

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk

Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Mentorfamilier styrker anbragte børns relationer og familienetværk Oktober 2016 1 1. Sammenfatning Flere børn i plejefamilie

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013

PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013 PROJEKT NETVÆRKSINDDRAGELSE 2012-2013 Oplæg JYFE d. 20.03.2014 Projektets formål 2årigt projekt i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen netop afsluttet (2012-2013) Kvalificere inddragelsen af børn og

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde er forskelligt fra kommune til kommune og har ofte flere dagsordner afhængig af hvem man spørger. I denne workshop vil du blive bragt

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere