Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1"

Transkript

1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

2 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3 Vordingborg Kommunes gældsportefølje (passivsiden)...4 Valutapositioner...5 Udførelse og kompetenceforhold...6 Rapportering...6 Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 2

3 Formål Formålet er: at optimere kommunens aktiv- og passivportefølje, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift. gennem en aktiv og effektiv låneoptagelse og lånestyring at minimere Vordingborg Kommunes finansieringsudgifter indenfor rammerne i denne politik og gældende lovgivning. Anvendelsen af instrumenter bygger på en forventning til en fremtidig udvikling. Denne politik definerer en risikoprofil samt beskriver rammerne og retningslinierne for håndtering af denne risiko set i forhold til: Likviditet (aktivsiden) herunder anbringelse af overskudslikviditet Gældsportefølje (passivsiden) Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden) Vordingborg Kommunes overskudslikviditet 1 kan i henhold til Styrelseslovens 44 placeres således: Kontantindskud i bank Aftaleindskud i bank (midlerne er bundet i en aftalt periode) (0-50%) Danske Statsobligationer Realkreditobligationer Investeringsforeninger, i hvilke fondes midler kan anbringes (0-50%), herunder aktier, højrente- og virksomhedsobligationer dog max. 10% Porteføljeplejeaftale, hvor Vordingborg Kommune giver kapitalforvalter fuldmagt til at placere likviditeten indenfor nærmere aftalte rammer Hvor ingen begrænsning er anført kan placeres mellem 0 og 100%. Ved kontantindskud i bank er op til kr omfattet af indskydergarantiordningen. Da Vordingborg kommune i perioder har indestående beløb i størrelsesorden op til 150 mio. kr. eller mere sker løbende vurdering af muligheder for placering af overskudslikviditet i kortfristede obligationer ligesom kommende lånoptagelser vil kunne etableres hos aktuel bankforbindelse med henblik på afdækning af risiko via reduktion i nettoengagement og heraf følgende minimering af mulige tab. Vedrørende overskudslikviditet som overstiger beløbsgrænse på mio. kr. indgås porteføljeplejeaftale med ekstern kapitalforvalter om forvaltning heraf. 1 Overskudslikviditet kan defineres som det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 3

4 I forbindelse med placering af overskudslikviditet i aktier og virksomhedsobligationer skal det sikres, at investeringen er etisk og samfundsmæssig ansvarlig. Dette sker ved kun at investere i selskaber som lever op til FN s Global Compact og internationale normer for virksomheders ansvar. Ligeledes vil investering i aktier og virksomhedsobligationer blive foretaget via samarbejdspartner som udøver aktivt ejerskab ved at indgå i dialog med selskaber som overtræder normerne, med henblik på ændring af selskabets adfærd. Såfremt ønskelig adfærdsændring ikke er opnåelig foretages salg af aktie-/obligationsbeholdning i selskabet. Vordingborg Kommunes placering af likviditet i obligationer og investeringsforeninger kan risikomæssigt styres ved hjælp af begrebet varighed 2. Omlægning af likviditeten foretages, når Vordingborg Kommune, eventuelt i samråd med rådgiver, vurderer det hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Vordingborg Kommune skal have en afbalanceret risikoprofil, hvilket betyder at den maksimale varighed, som udgangspunkt, ikke må overstige 5. Når den samlede varighed gøres op, medtages såvel kontantindskud, aftaleindskud og placering i værdipapirer og investeringsforeninger. Vordingborg Kommunes gældsportefølje (passivsiden) Vordingborg Kommunes finansiering af ældreboliger, indekslån og lån til selvejende institutioner er holdt uden for politikken, idet de styres i henhold til særskilt lovgivning og regler. Der sondres rentemæssigt mellem fast og variabelt forrentet gæld. Variabelt forrentet gæld defineres som gæld med en rentefastsættelse mellem 0 og 1 år. Fast forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse ud over 1 år. Af hensyn til ønske om minimering af udgift til rentebetaling må andelen for variabel gæld udgøre mellem 0 og 80%. I forbindelse hermed sker afdækning af risiko for rentestigning under hensyntagen til løbende udvikling på pengemarkedet. Lån optages med løbetid og afdragsprofil, som opfylder kravene i Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lån adskilles i en likviditetsdel og en rentedel: Likviditeten hjemtages altid, hvor den er billigst, hvorefter ca. 95% af Vordingborg kommunes låneportefølje ultimo regnskabsår 2010 er placeret hos Kommunekredit. 2 Varighed udtrykker den gennemsnitlige løbetid på en obligation. Varigheden udtrykker samtidig den forventede kursfølsomhed, der er på en obligation ved en renteændring på 1%. Varigheden som et kursfølsomhedsmål er relevant i forbindelse med risikostyring af en porteføljes markedsværdi. Jo lavere varighed, desto mere kursstabil er obligationen/porteføljen, hvis renten ændrer sig. Lav varighed betyder lav risiko og dermed også mindre gevinstmulighed, mens høj varighed betyder højere risiko og større gevinstmulighed. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 4

5 Finansielle instrumenter kan anvendes til at styre fordelingen mellem variabel og fast rente samt valuta. Omlægning af låneporteføljen foretages, når Vordingborg Kommune, eventuelt i samråd med rådgiver, vurderer det hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Der kan benyttes finansielle instrumenter, eller en kombination af disse, til at foretage omlægning af låneporteføljen, idet brug af finansielle instrumenter giver Vordingborg Kommune øget fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låneporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. Anvendelse af finansielle instrumenter forudsætter forventning om større gevinst ved benyttelse heraf. Valutapositioner Nye lån kan optages i andre valutaer end danske kroner, men skal være sluteksponeret i danske kroner (DKK) eller euro (EUR). Hovedprincippet er lavest mulig rente og begrænset valutakursrisiko. Eksisterende låneengagementer i CHF-valuta vil inden for de gældende løbetidsregler fortsat kunne omlægges i CHF valuta. Pr. ultimo september 2011 har vi 4 CHF-lån, heraf 3 swapaftaler. Rammerne for valg af valuta er følgende: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 0-100% EUR -0,5% 0-50% Foruden DKK er der valgt at medtage mulighed for EUR-finansiering, da denne historisk har været favorabel finansieringsvaluta. Valg af EUR-finansiering forudsætter der er en renteforskel på minimum minus 0,5% i forhold til lån i DKK på tidspunkt for låneffektuering. Andelen af valutafinansiering afgøres på baggrund af en løbende vurdering af rentespændet mellem valutakursens historiske udsving og forventede fremtidige udvikling. Konkret foretages vurderingen på baggrund af break-even 3 beregninger. Disse foretages på baggrund af den konkrete rentedifference. Derudover skal fastsættes stop-loss 4 niveauer ved indgåelse af valutafinansiering. 3 Break-even er det niveau for valutakursen, hvor finansieringsomkostningerne ved valutafinansiering har samme størrelse som en tilsvarende finansiering i DKK. 4 Stop-loss er det niveau for valutakursen, hvor kommunen skal overveje om kommunen stadig vil have valutafinansiering. Med andre ord fastsættes et valutakursniveau før break-even niveauet, hvor der skal tages stilling til om valutafinansieringen skal nedlukkes og finansieringen omlægges til DKK. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 5

6 Udførelse og kompetenceforhold Beslutningen om optagelse af lån herunder lånebeløb, løbetid og afdragsform træffes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelsesloven 41 stk. 1. Økonomiudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde. Anbringelse af midler sker i henhold til Styrelseslovens 44. Beslutninger om optimering af finansielle aktiver og passiver skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på markedet kan ændre sig markant over kort tid. Beslutningskompetencen i Vordingborg Kommune er derfor tilrettelagt sådan, at Vordingborg Kommune er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. Kommunaldirektøren kan, inden for rammerne i herværende politik, tage beslutninger om tilpasninger af overskudslikviditet samt gældsporteføljen, ligesom han kan delegere sin beslutningskompetence til øvrige medarbejdere involveret i administration af kommunens likviditet og gældsportefølje. Rapportering Økonomiudvalget orienteres på det efterfølgende udvalgsmøde om større ændringer af henholdsvis overskudslikviditet samt gældsporteføljen. Herudover modtager udvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen en redegørelse omkring status og fremtidige forventninger samt deraf følgende strategi. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 6

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje... 7 4.1. Etiske

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

BilagØU_130513_pkt.04_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune 3. udgave april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Den daglige porteføljestyring i... 3 3 Passivsiden - gældspleje... 3 3.1. Rentesammensætning... 5 3.2. Låneomlægning... 6 4. Aktivsiden - formuepleje...

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere