Referat 2014/04. Bestyrelsesmøde 22. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 2014/04. Bestyrelsesmøde 22. april 2014"

Transkript

1 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv Rønne www. bo42.dk mail: tlf.: Referat 2014/04 Bestyrelsesmøde 22. april 2014 Tilstede: Formand Helge Hansen (HH), næstformand Britta Hammer Sonne (BHS), Flemming Thorsen (FT), Per Carlo Nilsson (PCN), Tina Andersen (TA), Grete Sonne (GS), Pernille Wedel (PW), Klaus Garberg (KG) og Morten Bech (MB), samt uden stemmeret forretningsfører Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck. Fraværende: Ingen. Dagsorden: Indledningspunkter: 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. Beslutningspunkter: 3. Godkendelse af årsregnskaber. 4. Revisionsprotokollat. 5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse. 6. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, herunder stillingsannonce. 7. Almene Boligdage, september Markering af Bo42 s 75-års jubilæum; 8. maj Afdelingsbestyrelsesmøder, administrationens deltagelse. 10. Drøftelse af behov for nedsættelse af forretningsudvalg. 11. Afdeling 2, fibernet-projekt; godkendelse, herunder stillingtagen til eventuelt tilskud. 12. Afdeling 11, røgalarmanlæg; godkendelse af internt lån på 30 måneder. 13. Afdeling Svaneke, BRK-nabohøring; byggeafsnit Postgade, glasgennemgang. Orienteringspunkter: 14. Formanden orienterer. 15. Forretningsføreren orienterer. 16. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. Eventuelt. 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden. Der var ingen punkter under eventuelt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. Referatet nr blev enstemmigt godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. side 1 af 6

2 3. Godkendelse af årsregnskaber. EF gennemgik kort årsregnskabet for 2013 for boligorganisationen. Bilag var udsendt sammen med indkaldelsen. Bo42 har i 2013 haft et overskud på kr , hvilket er meget tilfredsstillende. Pr. 31. december 2013 havde boligorganisationen en egenkapital på kr og en balance på kr Årsregnskabet for 2013 for boligorganisationerne blev enstemmigt godkendt. EF fremlagde overordnet årsregnskaberne for 2013 for afdelingerne. Der er to afdelinger med underskud i 2013; Afdeling 2 (kr ) og Afdeling 11 (kr ), og ingen afdelinger med underskudssaldi fra tidligere år. EF orienterede om afdelingernes lejeniveau og opsparing. De samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er steget, hvormed den gennemsnitlige henlæggelse er steget fra kr. 522 pr. m 2 til kr. 593 pr. m 2. Der er enkelte afdelinger, hvor saldoen for henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er for lille og afdelinger, hvor saldoen er i underkanten. Årsregnskabet for 2013 for afdelingerne blev enstemmigt godkendt under forudsætning af, at de efterfølgende godkendes af de respektive afdelingsbestyrelser. I Afdeling 1, Afdeling 13, Afdeling 19, Rosenlunden og Støberigården skal regnskaberne godkendes af bestyrelsen, da der ikke er valgt afdelingsbestyrelser. Årsregnskabet for 2013 for afdelingerne; Afdeling 1, Afdeling 13, Afdeling 19, Rosenlunden og Støberigården blev enstemmigt godkendt. Årsregnskaberne for disse afdelinger blev herefter påtegnet af HH. 4. Revisionsprotokollat. HH fremlagde revisionsprotokollat siderne af 17. marts Revisionsprotokollat blev forelagt og underskrevet. 5. Repræsentantskabsmøde, herunder dagsorden og øvrig forberedelse. HH fremlagde udkast til dagsordenen til repræsentantskabsmødet, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Dagsordenen blev drøftet. Bestyrelsen havde ingen forslag til emner til behandling under punktet indkomne forslag. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Bornholms Revision. Udkast til dagsorden blev enstemmigt godkendt. HH foreslog Verner Landin til dirigent på repræsentantskabsmødet. Det blev enstemmigt besluttet at HH retter henvendelse til Verner Landin for at afklare, hvorvidt han har mulighed for at stille sig til rådighed som dirigent på repræsentantskabsmødet. Det blev ligeledes enstemmigt besluttet at PCN er et bud på en intern dirigent til repræsentantskabsmødet. Det blev endvidere enstemmigt besluttet at administrationen arrangerer og bestiller repræsentantskabsmiddagen på linje med sidste år. side 2 af 6

3 6. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, herunder stillingsannonce. HH fremlagde udkast til annonce i forbindelse med rekruttering af beboere, der ønsker at indtræde i bestyrelsen for Bo42. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen. BHS supplerede med at oplyse, at udkastet til stillingsannoncen var udarbejdet på baggrund af skabelon fra BL s værktøjskasse. Stillingsannoncen blev drøftet, og der var enighed om at idéen er god. Det blev enstemmigt besluttet at arbejde videre med stillingsannoncen på Bestyrelsesseminaret den april Det blev ligeledes enstemmigt besluttet at stillingsannoncen derefter skal publiceres i Bornholms Tidende, Rytterknægten, og på Bo42 s hjemmeside. Det blev endvidere enstemmigt besluttet at vedlægge stillingsannoncen til repræsentanterne ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 7. Almene Boligdage, september HH fremlagde programmet for Almene Boligdage, der afholdes i Bella Center den september Valg af workshops og/eller ekskursion skal ske sammen med tilmeldingen. EF redegjorde for økonomien. Der er i budgettet for 2014 afsat kr til bestyrelsens deltagelse i kurser, konferencer, uddannelse mv., hvilket er en fordobling i forhold til budget Midlerne blev afsat for at tilgodese deltagelse i Almene Boligdage. Der har i det indeværende år været en del kursusaktiviteter m.v., hvorfor der p.t. allerede er afholdt/disponeret udgifter i en størrelsesorden på omkring kr Der var enighed om at prioritere deltagelsen i Almene Boligdage, og se på besparelser på andre områder eks. repræsentantionskontoen. Det blev enstemmigt besluttet at HH, PCN, TA, PW og KG deltager i Almene Boligdage. 8. Markering af Bo42 s 75-års jubilæum; 8. maj HH fremlagde forslag om at der bliver udarbejdet en jubilæumsavis i forbindelse med Bo42 s 75-års jubilæum. Det blev enstemmigt besluttet at HH undersøger muligheder og rammer for en jubilæumsavis. Det blev enstemmigt vedtaget at orientere repræsentantskabet om at der påtænkes nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med markeringen af jubilæet. Det blev endvidere enstemmigt besluttet at nedsætte et udvalg efter repræsentantskabsmødet. 9. Afdelingsbestyrelsesmøder, administrationens deltagelse. HH fremlagde mail fra et afdelingsbestyrelsesmedlem om administrationens deltagelse i afdelingsbestyrelsesmøder. Bilaget var udsendt sammen med indkaldelsen. Efter drøftelser blev det enstemmigt besluttet, at der ikke er grundlag for en ændring. Den nuværende fleksibilitet fortsætter og aftales direkte med administrationen. side 3 af 6

4 10. Drøftelse af behov for nedsættelse af forretningsudvalg. HH fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen. Der har i nogle sager været behov for hurtig stillingtagen til ad hoc sager f.eks. høringssager, hvilket besværliggøres, hvis det ikke er muligt at få en hurtig tilbagemelding fra bestyrelsen. Efter drøftelser blev det enstemmigt besluttet at der for nærværende ikke er behov for at nedsætte et forretningsudvalg, og der fortsættes med nuværende ordning med godkendelse pr. mail. 11. Afdeling 2, fibernet-projekt; godkendelse, herunder stillingtagen til eventuelt tilskud. EF fremlagde anmodning fra afdelingsbestyrelsen i Afdeling 2 om godkendelse og eventuelt tilskud. Afdeling 2 har på afdelingsmøde afholdt den 17. september 2013 vedtaget forslag om at få etableret fibernet i afdelingen. Afdelingen har allerede et netværk, hvor de tilsvarende ydelser kan modtages i de enkelte boliger. Netværket er fælles med Afdeling 3 og Afdeling 4, og kan således ikke nedlægges separat for Afdeling 2. En forudsætning for tilskud er nedlæggelse af nuværende netværk, hvormed lejerne ikke fremover kan modtage signalforsyning fra YouSee. Nuværende aftale kan opsiges med 12 måneders varsel til udløb af et kvartal. KG oplyste at afdelingsbestyrelsen i Afdeling 2 ønskede at trække anmodningen tilbage. Det blev enstemmigt besluttet at lukke punktet med en opfordring til afdelingsbestyrelsen om at sørge for at afstemme afrundingen på det førstkommende afdelingsmøde i september Det blev endvidere enstemmigt besluttet at boligorganisationen kun giver tilladelse til individuel etablering af fibernet i det omfang af loven kræver dette. 12. Afdeling 11, røgalarmanlæg; godkendelse af internt lån på 30 måneder. EF fremlagde endeligt budget for etablering af røgalarmanlæg i Afdeling 11 og kommunal tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse. Materialet var udsendt sammen med indkaldelsen. Udgifterne har vist sig at være lavere end anslået, hvorfor det anbefales at der ikke optages realkreditlån, men at de samlede projektudgifter på kr ydes som et internt lån på 30 måneder med en lejestigning på 1,92 %. Endeligt budget med internt lån på kr blev enstemmigt godkendt. Huslejestigningen vil træde i kraft pr. 1. august 2014 og varsling udsendes inden 1. maj Afdeling Svaneke, BRK-nabohøring; byggeafsnit Postgade, glasgennemgang. EF fremlagde skrivelse fra Teknik & Miljø om nabohøring angående glasgennemgang ved facaden af ejendommen Bryggerigænge 8. Efter drøftelser blev det enstemmigt besluttet at vi ikke har bemærkninger til glasgennemgangen. side 4 af 6

5 14. Formanden orienterer. HH oplyste at BL Boligkonference 2014 den 5. april på Hotel Griffen forløb godt. at udkastet til bestyrelsens beretning forventes klar i løbet af næste uge. Orienteringen blev taget til efterretning. 15. Forretningsføreren orienterer. EF oplyste, at Bo42 nu er medlem af Destination Bornholm. at Carsten Clemmensen fra Bornholms Regionskommune har bekræftet vores tilsagn om at ville støtte skøjtebanen i 2014/2015 sæsonen. at Landsbyggefonden i nyhedsbrevene LBF Orienterer nr. 626, 627 og 630 har meddelt, at der pr. 1. april er åbnet for indberetning af Dokumentpakke 2014, ny webbaseret regnskabsindberetningsplatform og offentlig adgang til Almenstyringsdialog.dk. at Landbyggefonden i skrivelse af 9. og 10. april 2014 har fastsat de pligtmæssige bidrag til A og G- indskud for 2014 til kr ,70, og Bo42 s indbetalinger for 2014 til landsdispositionsfonden på afviklede lån til kr Endeligt har vi modtaget statusbrev for kapitaltilførsel til Afdeling 1, hvoraf det fremgår, at der i 2015 udbetales kr i kapitaltilførsel og kr i investeringstilskud. at vi den 10. april 2014 har modtaget udbytte fra Nykredit Invest på samlet kr Der har i 1. kvartal 2014 været et positivt afkast på 1,32 og 2,77 på henholdsvis korte og mellemlange obligationer i Nykredit Invest. Hos Nordea Invest A (korte obligationer) har der været et afkast på 0,62 i 1. kvartal at Beboerklagenævnet den 1. april 2014 har behandlet 2 af vores flyttesager med fraflytning henholdsvis den 4. juni 2012 og 2. april I sagen fra 2012 har Beboerklagenævnet vurderet at frist for fremsendelse af endelig flytteopgørelse ikke var overholdt og sagen er derfor tabt på formalia. Kendelsen tages til efterretning og indbringes ikke for Boligretten. at der er aftalt et administrativt møde den 23. april 2014 med Michael Hansen Bager fra Bornholms Regionskommune omkring muligt samarbejde om etablering af startboliger i Bo42. Frist for eventuel ansøgning er den 15. maj at de fysiske arbejder i forbindelse med køkkenrenoveringsprojektet i Ågården er afsluttet og realkreditlån er hjemtaget til fordelagtig pris. Byggeregnskab forventes udfærdiget og forelagt til bestyrelsens godkendelse inden juli at køkken- og badrenoveringsprojektet i Afdeling 9 afvikles efter planen og halvdelen af boligerne er færdigmeldt. Der færdiggøres en bolig pr. uge. De fysiske arbejder forventes afsluttet i august Lejeforhøjelse varsles i maj 2014 til ikrafttrædelse pr. 1. oktober at der i Afdeling 1 er afholdt licitation den 27. marts 2014 og byggeudvalgsmøde den 2. april Licitationsresultatet vurderes umiddelbart positivt og billigst bydende var Nordbornholms Byggeforretning med et bud på kr inkl. moms. Byggebudget ved indeksering er ca. kr. 29 mio. inkl. moms. Alle lejere i de 12 boliger i 1. etape er genhuset. side 5 af 6

6 at vi på alle boliger i Svaneke har modtaget digitaliserede plantegninger i 2D og 3D fra Årstidernes Arkitekter/Eseebase. Opmålinger forventes modtaget inden sommer, således at det kan implementeres i administrationsprogrammet, hvormed der også kan laves elektroniske syn i boligerne i afdeling Svaneke. at der den 20. marts 2014 blev afholdt møde med Jakob Bøjen fra Lejerbo og afdelingsbestyrelsen om fremtidsanalyse for Afdeling 56. Jakob Bøjen oplyste, at grundet en kollegas sygemelding vil en medarbejder fra SBS Byfornyelse kobles på efterfølgende omkring bygningsscreening. Der laves informationsskrivelse til lejerne omkring telefoninterview, som gennemføres over samtlige lejere i april og maj Interviewene forventes at vare 10 minutter og er anonyme. at afdelingsformanden i Byparken, Arly Mogensen, grundet sygdom er udtrådt af afdelingsbestyrelsen pr. 31. marts Frank Holm er indtrådt. Det lykkedes ikke i første omgang at konstituere sig med en ny afdelingsformand. Lene Sorterup har efterfølgende meddelt, at hun gerne påtager sig hvervet frem til førstkommende afdelingsmøde. at der ikke længere er nogen afdelingsbestyrelse i Afdeling 19, da afdelingsformand Walter Andersen grundet sygdom er udtrådt af afdelingsbestyrelsen. De 2 øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at fortsætte i afdelingsbestyrelsen. Orienteringen blev taget til efterretning. 16. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. FT oplyste, at der er bestilt nye hårde hvidevarer til køkkenet i Fælleshûzed, da disse er udtjente. Finansieringen sker via henlæggelserne. Der var ikke orienteringer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Orienteringerne blev taget til efterretning. Eventuelt. Næste møde er den 27. maj 2014 kl Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl HH takkede for god ro og orden. Rønne, den 27. maj Bestyrelsen: side 6 af 6

Referat 2013/08. Bestyrelse. estyrelsesmøde. smøde 5. november 2013

Referat 2013/08. Bestyrelse. estyrelsesmøde. smøde 5. november 2013 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Referat 2013/08 Bestyrelse estyrelsesmøde smøde 5. november 2013 Tilstede: Britta Hammer Sonne (BHS), Tina

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/04. Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/04 Bestyrelsesmøde, afholdt den 17. april 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00

Bestyrelsen Referat 2012/10. Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Bestyrelsen Referat 2012/10 Bestyrelsesmøde, afholdt den 11. december 2012, kl. 15.00 Tilstede: Formand Helge

Læs mere

Bestyrelsen Referat 2012/02

Bestyrelsen Referat 2012/02 Boliger med kvalitet Bo42 Gartnervangen 20 Tlf.: 5695 1942 E-mail: bo42@bo42.dk 3700 Rønne www.bo42.dk Bestyrelsen Referat 2012/02 02 Bestyrelsesmøde, afholdt den 31. januar 2012,, kl. 15.00 1 Tilstede:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 7. august 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 14. august 2014 kl. 17.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:00

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere