KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 Budget 2012"

Transkript

1 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2011 og Budget

2 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen Kerteminde CVR-nr Telefon Internet Repræsentantskab Dorthe Hindsgaul (Formand) Lars Haagen Hansen (Næstformand, P&U udvalg) Nils Høj (Kasserer) Niels Juul Hansen (Klubhusudvalg) Morten Grove (Fyn Rundt udvalg) Bjarne Rasmussen (Kølbådsudvalg) Ulla Bach Andreasen (Pigesejlerudvalg) Per Buch (Klassebådsudvalg) Henrik Boye Pedersen (Ungdoms-/Jolleudvalg) Peter Steen Christensen (Sejlerskolen) Ole Gorm Larsen (Big Boat Challenge) Fini Rasmussen (Materieludvalg) Frede Schjerning (Bladudvalg) Forretningsudvalg Dorthe Hindsgaul Lars Haagen Hansen Nils Høj Revision Ejvind Skaalum Peter Lund Rasmussen 2

3 Forretningsudvalgets beretning: 2011 har været et turbulent år, nyt administrationsselskab, ny kasserer, mistillidserklæring, intensiv mødeaktivitet i Repræsentantskabet, ekstraordinær generalforsamling, efterårsgeneralforsamling og nu forårsgeneralforsamlingen. Der opstod tidligt på året usikkerhed om økonomien, bl.a. på grund af strukturen i klubbens regnskab, med de mange decentrale udvalgsregnskaber, hvilket er en hindring for et samlet overblik over udviklingen. Desværre viste det sig at vi var inde i en inde i en negativ udvikling. Der blev udarbejdet flere økonomiske oversigter, som alle viste et betydeligt underskud. Der blev i løbet af sidste halvår iværksat omfattende besparelser, omlægning af rutiner m.m., hvilket har medført, at underskuddet er blevet væsentlig reduceret. Stor tak og ros til alle som har ydet en indsats og dermed har medvirket til at gøre dette muligt. Vi fik i løbet af efteråret udarbejdet en Forretningsorden for Repræsentantskabet, som sammen med vedtægterne udstikker klare retningslinier og arbejdsregler for klubbens ledelse. Regnskabet har fået en ny udformning der gør det mere informativt og gennemskueligt. Det er et arbejde som fortsætter i det nye år, hvor der sker en sammensmeltning af de mange udvalgsregnskaber, til et sammenhægende regnskab for hele KS. Dette vil i fremtiden sikre os det økonomiske overblik og den hurtige rapportering, som er helt nødvendig i en klub af vores sammensætning og størrelse. Det grundige arbejde med tallene bestyrker vores opfattelse om, at årsregnskabet giver et restvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr , herunder resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret. Medlemstallet er pr på 408, var det på marts Dorthe Hindsgaul Lars Haagen Hansen Nils Høj 3

4 Revisionspåtegning: Regnskab med tilhørende materiale (bilag m.m.) er gennemgået og revideret incl.. stikprøvekontrol af bilag og udvalgsregnskaber samt fuldstændig afstemning af balancen. Det er vores opfattelse at regnskabet viser et retvisende billede af klubbens drift samt balance. Kerteminde, den 14. marts 2012 Eivind Skaalum Peter Lund Rasmussen 4

5 Resultatopgørelse pr. 31. december Note Indtægter Resultat Budg/Estim. Resultat Budget Aktivitetsudvalg 1 Ungdoms/jolleudvalg Sejlerskolen Kølbåde Klassebåde Pigesejlads Sejladsudvalg Aktivitetsudvalg i alt Stævner/Havnefest 7 SailExtreme Big Boat Classic Fyn Rundt Folkebådsstævne DM/EM/VM-stævner Andre sejladsstævner Havnefest Stævner/Havnefest i alt Materieludvalg 13 Ledsagerbåde og materiel Forsikringer Afskrivninger Materieludvalg i alt Aktiviteter og Stævner i alt Fællesindtægter Kontingent Bidrag Fællesindtægter i alt Klubhuse 16 Klubhus Klubhus Klubhuse i alt Fællesomk. 18 Klubblad Kontingenter DS, Fynskreds Administration + diverse FU + Repræsentantskab P&U udvalg, m.m Fællesomk. i alt Renter Årets resultat

6 Note Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Ejendommenes bogførte værdi Driftsmidlernes bogføre værdi Jubi Jubilæumsfond Udestående fordringer, se note Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver 25 Egenkapital: Prioritetslån Kerteminde Kommune Dansk Sejlunion Jubilæumsfonden Obligationslån fra medlemmer Saunaindskud fra medlemmer Ungdomsudvalg Jubi Jubilæumsfond Facilitetsforbedringer Hensat til Klubhus Hensat til tab Nybygning, se note Skat Kreditorer/hensættelser og skyldige omkostninger Passiver i alt

7 Note Ungdoms Jolleudvalg Indtægter Brugerbetaling/deltagergebyr ,00 0 Offentlige tilskud 9.340, ,00 Andre tilskud , ,00 Sponsorer , ,00 Indtægter egne arrangementer 6.030,00 0 Øvrige indtægter ,00 0 Indtægter i alt , ,00 Rejseomk. og andet vederlag , ,00 Vedligeholdelse og drift af materiel , ,23 Forsikring 541,25 0 Egne arrangementer , ,75 Faciliteter på land ,55 0 Catering -712, ,00 Kurser og undervisningsmatr , ,00 Møder og administration , ,00 Diverse , ,48 i alt , ,46 Resultat , ,46 2 Sejlerskolen Indtægter Brugerbetaling/deltagergebyr , ,00 Øvrige indtægter 4.125,00 0 Indtægter i alt , ,00 Rejseomk. og andet vederlag Vedligeholdelse og drift af materiel , ,46 Havnepladser , ,24 Deltagelse i frm. Stævner ,00 0 Egne arrangementer ,40 0 Catering , ,52 Kurser og undervisningsmatr , ,20 Møder og administration 0-550,00 Diverse , ,50 i alt , ,92 Resultat , ,92 7

8 Note Kølbåde Indtægter , ,00 Fortæring , ,00 Diverse udgifter , ,00 i alt , ,00 Resultat 3.616,28-257,00 4 Klassebåde Indtægter 6.900,00 0 Fortæring -711,00 0 Diverse udgifter ,50 0 i alt ,50 0 Resultat 330,50-186,00 5 Pigesejlads Pigesejlads, indtægter 4.500, ,00 Pigesejlads fortæring -894,50-265,00 Pigesejlads udgifter , ,00 i alt , ,00 Resultat 605, ,00 6 Sejladsudvalg Tursejllads, udgifter -588,85-882,25 Fester og vinterarrangementer ,00 Resultat -588, ,25 7 SailExtreme Sponsorater iflg regnskab , ,00 Øvrige indtægter iflg regnskab , ,39 Indtægter i alt , ,39 iflg regnskab , ,00 Resultat , ,39 8 Big Boat Indtægter iflg regnskab , ,22 iflg. regnskab , ,61 Resultat 7.297, ,61 9 Classic Fyn Rundt Indtægter iflg regnskab , ,13 iflg regnskab , ,46 Resultat , ,67 8

9 Note Folkebådsstævne, Storebæltsmest. Indtægter iflg. opgørelse ,50 0 iflg. opgørelse ,29 0 Resultat 5.495, DM/EM/VM-stævner RS:X WM indtægt Tab sponsorat, Harbo , ,00 RS:X WM udgifter Tilbageført hensat , ,00 Øvrige indtægter ,04 iflg opgørelse ,22 Resultat , ,82 12 Andre sejladsstævner Romsø Rundt, Afriggersejlads , ,00 Resultat , ,00 Havnefest Havnefest indtægter , ,00 13 Ledsagerbåde og materiel Rep. og pladsleje , ,00 Rep. motorer leds.både , ,00 Rep. joller , ,00 Trailere / drift , ,69 Diverse -294,29-230,25 Nyanskaffelser , ,00 Vedl./ småindkøb materiel , ,00 Fortæring matr.udvalg -400,25 0 Klubstandere , ,00 Benzin , ,00 I alt , ,94 14 Forsikringer Klubbåde , ,00 Erhverv ,00 0 I alt , ,00 15 Afskrivninger Joller , ,00 Sejlerskolen , ,00 Inventar , ,00 I alt , ,00 9

10 Note Klubhus 1 Forpagtningsafgift , ,00 Indtægter i alt , ,00 Vedligeholdelse , ,00 Hensat til vedligeholdelse ,00 0 Fjernvarme, el og vand , ,00 Fortæring -687,00-983,00 Ejendomskat og afgifter , ,00 Forsikring og alarm , ,00 Diverse, reception mm ,75-963,00 Maritim aftenskole ,00 i alt , ,00 Resultat , ,00 17 Klubhus 2 Fjernvarme og vand -886,62 0 El ,44 0 Forsikring og alarm ,00 0 Renter og bidrag ,14 0 Diverse ,05 0 i alt , Klubblad Klubblad indtægter , ,00 Indtægter i alt , ,00 Klubblad div udgifter , ,00 Porto, blad og kalender , ,00 kalender , ,00 i alt , ,00 Resultat , ,00 10

11 Note Administration + diverse Løn regnskabsfører , ,00 Administration ,38 0 Kontorartikler , ,00 Telefon, internet, VHF , ,00 Porto og gebyrer , ,00 Smådiff. 9,00 0 i alt , ,00 20 FU + Repræsentantskab Fortæring , ,00 Møder, rejser gaver , ,00 Nytårskur ,00 0 Flagmast tilskud Nordea ,00 0 Flagmast udgifter , stk. Logo flag db bådstander ,50 0 Medlemskort 2.943,75 0 vedr. EM 2012, aflyst 8.766,85 0 Øvrige udgifter 2.793, ,00 i alt , ,00 21 Renter Renteindtægter 342,74 53,00 Renteudgifter , ,00 I alt , ,00 11

12 Note Anlægsaktiver (både, trailere, motorer, huse m.v.) Afskr. Sidst kendte Bogført Årets Bogført periode Art anskaff.sum værdi Årets køb Årets salg afskr. værdi ult. 0 pr. år Klubhus I år Klubhusinventar pr. år Klubhus II år Juniorhus Ejendomme/inventar i alt år H både år Ynglinge år Ledsagerbåde år Motorer til ledsagerbåde år Trailere år Laser/europajolle år Optimist joller år Zoom B år 29 ere& RSX surfboard år Gummibåde Afrunding Både, trailere m.v Årets afskrivning og bogført værdi pr. 31. december Bemærkninger: Klubhus I, fra 2000 foretages der ikke afskrivning på klubhus I, tidligere har der været foretaget afskrivninger. Offentlig vurdering Marinavejen 2 udgør kr Marianavejen 6 er endnu ikke off. vurderet, byggeomkostninger udgør kr Klubhus II foretages der ikke afskrivning på, huset er opført i Lejemålet med kommunen på grunden løber indtil år Udestående fordringer: Kontingent Tilgodehavende hos udvalg Andel af tilgodehavende LAG Kerteminde Øvrige tilgodehavende (heraf kr udlånt til havnefestformål) Udestående fordringer i alt Egenkapital: Primo saldo Overført fra jubilæumskonto Årets resultat Egenkapital ultimo Prioritetslån Realkredit DK Realkredit A/S, 50% delt med Kjakklub I alt Nybygning Skyldigeomkostninger Andel hæftelse for byggelån I alt Kreditorer/hensættelser og skyldige omkostninger Skyldige omkosntinger Hensat fælles omkostning Hensat Havnefest I alt

13 Regnskab 2011 Kerteminde Sejlklubs Ungdomsjubilæumsfond Resultatopgørelse Indtægter: Renter 0,00 Årets resultat 0,00 Status Aktiver: Jubilæumskonto Danske Bank 0 Lån til gummibåd, grå 0 Aktiver i alt 0 Passiver: Jubilæumsfond primo ,22 Årets resultat 0 Overført til Kerteminde Sejlklubs egenkapital ,22 Jubilæumsfond ultimo 0 Passiver i alt 0 13

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10

Kongelig Dansk Yachtklub CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2009/10 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2009/10 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 De kritiske revisorers udtalelse 6 Oversigt over resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Thurø Sejlklub 74 år. Generalforsamling 25. januar 2015 i Egely kl. 10.00

Thurø Sejlklub 74 år. Generalforsamling 25. januar 2015 i Egely kl. 10.00 Thurø Sejlklub 31. december 2014 Side 1 Thurø Sejlklub 74 år Generalforsamling 25. januar 2015 i Egely kl. 10.00 (Kaffe og rundstykker fra kl. 09.30) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning samt

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Borup Fitness Årsregnskab 2014

Borup Fitness Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider

Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider Årsrapporten indeholder 18 sider 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Holte Rideklub Årsrapport

Holte Rideklub Årsrapport 2012 Årsrapport Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør -------

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Regnskab for året 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisors erklæring... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere