Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu"

Transkript

1 Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads?

2 EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse af arbejdstagere mod risici (herunder anvendelse af nanomaterialer) på arbejdspladsen: Arbejdsgivernes generelle forpligtelser Undgå risici Evaluering af risici, der ikke kan undgås Bekæmpelse af risici ved kilde Tilpasning af arbejdet til den enkelte (design af arbejdspladsen, arbejds- og produktionsmetoder osv.) Tilpasning til den tekniske udvikling Udskiftning af det farlige med det ufarlige eller mindre farlige Sammenhængende overordnet forebyggelsespolitik (teknologi, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold...) Prioritering af kollektive beskyttelsesforanstaltninger frem for individuelle beskyttelsesforanstaltninger Udstedelse af behørige instruktioner til medarbejderne Relevant EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed og kemikalier på arbejdspladsen: Rammedirektiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (Rådets direktiv 89/391/EØF) Direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (Rådets direktiv 98/24/EF) Direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (Direktiv 2004/37/EF) qid= &uri=celex:32004l0037r%2801%29 REACH-forordning (Forordning (EF) nr. 1907/2006) ENG CLP-forordning om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger(forordning (EF) nr. 1272/2008) qid= &uri=celex:32008r1272

3 EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2) Oplysninger til arbejdstageren Arbejdsgiveren skal træffe passende foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget får... alle de tilstrækkelige oplysninger vedrørende sikkerheds- og sundhedsrisici og beskyttelses- og forebyggende foranstaltninger og aktiviteter... generelt og for hver type arbejdsstation og/ eller job Høring og inddragelse af arbejdstagerne Arbejdsgiverne skal høre arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter og lade dem deltage i diskussioner om alle spørgsmål vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen... Arbejdstagere eller deres repræsentanter med specifik ansvar for arbjdstagernes sikkerhed og sundhed skal deltage på en afbalanceret måde... eller høres på forhånd og i god tid af arbejdsgiveren med hensyn til... enhver foranstaltning, der måtte have væsentlige følger for sikkerheden og sundheden... Worker-Participation

4 EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (3) Specifikt i forbindelse med kemikalier: Arbejdsgiverens forpligtelser: Bestemmelse og vurdering af risikoen ved farlige kemiske stoffer Forebyggelse af risici forbundet farlige kemiske stoffer Specifikke beskyttelses- og forebyggelseforanstaltninger Eliminering eller reduktion til mindste risiko ved farlige kemikalier ved at erstatte dem med noget ufarligt eller mindre farligt Foranstaltninger i tilfælde af ulykker, hændelser og nødsituationer Underretning og oplæring af arbejdstagerne Producenter eller importører af stoffet: "ingen data, intet marked" derfor "ingen eksponering" (i teorien) Vurdering af stoffer og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter

5 Nano introduceret på arbejdspladsen Europæisk og national sundheds- og sikkerhedslovgivning kræver, at arbejdsgivere informerer arbejdstagere om risikoelementer på arbejdspladsen og rådfører sig med dem i forbindelse med disse spørgsmål Lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen varierer fra land til land, så man skal undersøge, hvor det er bedst at lede efter oplysninger fra ens nationale (og muligvis regionale) og virksomhedens sundheds- og sikkerhedsstrukturer Der er alvorlig forringelse af oplysninger i hele forsyningskæden, så arbejdsgiverne er ikke altid opmærksomme på, at arbejdstagere kan blive udsat for nanomaterialer (via produktets sammensætning, blandinger, færdige produkter, osv.) Sikkerhedsoplysninger om nanomaterialer er ofte svære at finde, så vi foreslår nogle grundlæggende trin til informationssøgning

6 Risikovurdering: arbejdsgiverens ansvar EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen kræver, at arbejdsgiverne: træffer de nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder forebyggelse af erhvervsbetingede risici, tilvejebringelse af oplysninger og uddannelse samt tilvejebringelse af nødvendige organisation og midler implementerer foranstaltninger (ovenfor) er baseret på at undgå risici, evaluere "uundgåelige" risici, bekæmpelse af risici ved kilden, tilpasse arbejdet til mennesket, tilpasning til den tekniske udvikling, udskiftning af det farlige med ufarligt eller mindre farligt, udvikle en sammenhængende overordnet forebyggelsespolitik, prioritere kollektiv i forhold til individuel beskyttelsesforanstaltninger, give hensigtsmæssige instruktioner til arbejdstagere vurderer risici i forbindelse med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder valg af arbejdsudstyr, kemiske stoffer og præparater, der anvendes (dette gælder for nano), og indretning af arbejdspladser (værnemidler) besidder en risikovurdering for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder de grupper af arbejdstagere, der er udsat for særlige risici Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU- OSHA) giver landespecifikke oplysninger på webstedet om lovgivning vedrørende risikovurdering: https://osha.europa.eu/en/topics/ riskassessment/index_html!! Reference: EU-direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

7 Risikovurdering: nærmere oplysninger EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser kræver at arbejdsgiverne: Bestemmer tilstedeværelsen af eventuelle farlige kemiske agenser på arbejdspladsen og vurderer eventuelle risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed som følge af deres tilstedeværelse under hensyntagen til: deres farlige egenskaber oplysninger om sundhed og sikkerhed leveret af stoffets leverandør styrke, type og varighed af arbejdstagereksponering omstændighederne ved arbejde, der involverer stoffet (herunder mængden heraf) eventuelle grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering eller biologisk grænseværdi, som er etableret nationalt virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes konklusioner, der skal drages, af enhver helbredskontrol, der allerede er iværksat Reference: EU-direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser https://osha.europa.eu/en/about/director_corner/blog/ world-day-2014-safety-and-health-in-the-use-ofchemicals-at-work

8 Officielle oplysninger, der kræves leveret fra arbejdsgiveren 1. Bed din arbejdsgiver om en erklæring om: - Nanomaterialer bliver anvendt på arbejdspladsen - Hvilke nanomaterialer, der anvendes - Hvordan hvert nanomateriale er afspejlet i kemikalierisikovurderingen, som virksomheden bør have udarbejdet - Hvilke foranstaltninger er der truffet for at undgå eksponering for arbejdstageren 2. Har arbejdsgiveren gjort oplysninger tilgængelige for arbejdstagerne? 3. Hvis den øverste ledelse ikke er sikker, eller hvis du vil have flere oplysninger, end hvad virksomheden har leveret, er der flere eksterne kilder, som muligvis kan give oplysninger. File:Orienteering_map.jpg

9 Find selv oplysninger 4. Prøv at identificere navnet på producenten af nanomaterialer (også i blandinger), som anvendes på din arbejdsplads. Producenten er juridisk forpligtet til at offentliggøre sikkerhedsdatablade (SDS). Disse giver specifikke oplysninger om et bestemt stof, herunder sundhedsmæssige effekter og procedurer til sikker håndtering eller arbejde med stoffet. SDS'er er normalt tilgængelige på internettet. 5. Nogle gange er det svært at finde oplysninger om nanomaterialer, eller det kan være for begrænset til brug på arbejdspladsen. Prøv at finde oplysninger først fra faglige kilder start med din nationale branchespecifikke fagforening (deres hjemmeside eller deres sundheds- og sikkerhedspersonale). 6. Fortsæt dialogen med din arbejdsgiver og/eller virksomhedens sundheds- og sikkerhedsstruktur, indtil du opnår en passende beskyttelse af arbejdstagerne. options-get-information

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling 4. november 5. november 2004 i København, Danmark København/Vilvorde-deklarationen om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION

FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE AF ASBESTRELATEREDE SYGDOMME OG DERES KOMPENSATION Rue Royale 45/3 B- 1000 Bruxelles Tlf.: +32 2 227 10 40 Fax: +32 2 219 82 28 Mail : info@efbh.be Web : www.efbww.org FORSLAG OM REGISTRERING, BEDRE ARBEJDS- BETINGELSER, UDDANNELSE AF ARBEJDSTAGERE, ANERKENDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren

EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren DET EUROPÆISKE JERNBANEAGENTUR EN SYSTEMBASERET FREMGANGSMÅDE Anvendelsesvejledning i udformning og indførelse af et sikkerhedsledelsessystem inden for jernbanesektoren Version 1.0 13/12/2010 Versionsstyring

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 1 Sapa Extrusion Tønder A/S Tønder den 06-02-2014 CSR-Erklæring fra Sapa Extrusion Tønder A/S Med dette dokument erklærer Sapa Extrusion Tønder A/S, at den lever op til

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

ØVRIGE RETSAKTER MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER. 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1

ØVRIGE RETSAKTER MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER. 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1 8.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 68/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER ØVRIGE RETSAKTER Vejledning af 7. marts 2013 i god distributionspraksis

Læs mere