Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 251 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark)

2 BEGRUNDELSE Punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 giver mulighed for gennem en fleksibilitetsmekanisme at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle rammes relevante udgiftsområder. Betingelserne for EGF-støtte er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2. Den 6. oktober 2010 indgav Danmark ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser på Odense Staalskibsværft i Danmark. Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE Nøgledata: EGF-referencenummer EGF/2010/025 Medlemsstat Danmark Artikel 2 Litra a) Hovedvirksomhed Odense Staalskibsværft Leverandører og producenter i efterfølgende 0 produktionsled Referenceperiode Startdato for de individualiserede tilbud Ansøgningsdato Afskedigelser i referenceperioden 710 Afskedigelser før og efter referenceperioden 646 Støtteberettigede afskedigelser i alt Afskedigede arbejdstagere, der er tiltænkt støtte 950 Udgifter til de individualiserede tilbud (EUR) EGF-implementeringsomkostninger 3 i EUR EGF-implementeringsomkostninger i procent 4,3 Samlet budget (EUR) EGF-støtte (65 %) i EUR Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 6. oktober 2010 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden indtil den 8. marts Ansøgningen opfylder EGF's særlige interventionskriterier i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006. DA 1 DA

3 Sammenhængen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen eller den internationale finansielle og økonomiske krise 3. For at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise, anfører Danmark, at de europæiske skibsværfter i Europa i de seneste årtier har tabt væsentlige markedsandele til Asien. Dernæst påvirkede den internationale finansielle og økonomiske krise desuden det internationale skibsbygningsmarked, således at den internationale ordrebog ifølge sammenslutningen af de europæiske skibsværfter (CESA) faldt fra 194,2 mio. KBRT 4 til 156,2 mio. KBRT mellem 2008 og 2009, mens nye ordrer gik tilbage fra 43,0 mio. KBRT til 16,5 mio. KBRT i samme periode. 4. CESA skriver i sin årsrapport for , at tilbagegangen i den internationale ordrebog førte til en hurtig nedgang i skibsværfternes arbejdsmængde. Siden efterspørgslen brød sammen inden for segmenterne standardfragtskibe, er de europæiske skibsværfters markedsandele af segmenterne inden for tankskibe, containerskibe og massegodsskibe faldet yderligere, da ca. 1,5 mio. KBRT, rundt regnet 17 % af CESA-medlemmernes nuværende ordrebog, er blevet annulleret siden anden halvdel af Ifølge CESA bidrog den høje værdi og kompleksiteten i forbindelse med de skibe, der blev færdigbygget i 2009, til at formindske virkningen på omsætningen 5 % sammenlignet med et fald på 20 % i tonnagen. Den fulde virkning af de nuværende betingelser på de europæiske skibsværfter vil imidlertid slå igennem senere som følge af lange produktionstider. Siden 2008 er tilgangen af nye ordrer til skibsværfterne inden for CESA faldet drastisk. Med hensyn til beskæftigelsen var gennemsnitligt 20 % af arbejdspladserne på skibsværfterne allerede berørt ved udgangen af Uden nye ordrer inden sommeren 2010 skønnede CESA, at en beskæftigelseskrise, hvor halvdelen af arbejdspladserne kunne være i fare, ville være uundgåelig. En lang række europæiske skibsværfter anvendte i stigende grad korttidsarbejde, varslede afskedigelser eller foretog afskedigelser. Nogle skibsværfter var allerede gået konkurs, hvilket medførte en kædereaktion hos deres leverandører. 5. Dette er den tredje EGF-sag inden for skibsbygningssektoren, og de argumenter, der er forelagt i de to tidligere sager (EGF/2010/001 DK/Nordjylland 5 og EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan 6 ) gælder fortsat. Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra a) 6. Danmark indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en Kompenserede bruttoregistertons (KBRT) er en indikator for den mængde arbejde, der er nødvendig for at bygge et givet skib, og beregnes ved at gange et skibs tonnage med en koefficient, som fastsættes efter et bestemt skibs type og størrelse (Compensated Gross Tonnage (CGT) is an indicator of the amount of work that is necessary to build a given ship and is calculated by multiplying the tonnage of a ship by a coefficient, which is determined according to type and size of a particular ship (http://en.wikipedia.org/wiki/compensated_gross_tonnage)). KOM(2010) 451 endelig. KOM(2010) 631 endelig. DA 2 DA

4 periode på fire måneder i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled. 7. Der er ifølge ansøgningen tale om 710 afskedigelser på Odense Staalskibsværft i referenceperioden fra den 13. april 2010 til den 31. juli 2010 såvel som yderligere 646 i perioden fra den 10. august 2009, da skibsværftets lukning blev meddelt, til januar 2011 inklusive. Den ansøgende medlemsstat valgte ikke at anvende de fulde fire måneder med hensyn til at fastsætte referenceperioden, da det tal, der var opnået efter tre og en halv måned, var tilstrækkeligt til at godtgøre støtteberettigelse. Antallet af afskedigelser blev opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1927/2006. Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed 8. De danske myndigheder gør gældende, at lukningen af skibsværftet og de deraf følgende afskedigelser var uforudseelige. Skibsværftets ejere investerede kraftigt i værftet indtil 2009; det ville ikke være sket, hvis lukningen havde været ventet. Det skal bemærkes, at det er et af de største og mest moderne skibsværfter i Europa, som er indehaver af rekorder, f.eks. bygningen (i ) af de største containerskibe i verden, Emma Mærsk og hendes søsterskib i E-klassen. Skibsværftet har været kendt for at projektere og bygge innovative skibe, der anvender den nyeste teknologi inden for design og udstyr. Præcisering af afskedigelserne og identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser 9. Ansøgningen vedrører i alt afskedigelser på Odense Staalskibsværft. Den ansøgende medlemsstat har efter en rundspørge konkluderet, at næsten 70 % af de berørte arbejdstagere ønsker at benytte EGF-foranstaltningerne. 10. De arbejdstagere, der tiltænkes støtte, fordeler sig som følger: Kategori Antal Procent Mænd ,0 Kvinder 47 4,9 EU-borgere ,0 Ikke-EU-borgere 0 0, årige 58 6, årige , årige ,1 Over 64 år 4 0,4 11. Der er ingen arbejdstagere med langvarige sundhedsproblemer eller handicap hverken blandt de berørte arbejdstagere eller blandt de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte. 12. Fordelingen på faggrupper er som følger: Kategori Antal Procent Eksperter/akademikere 30 3,2 Teknikere og beslægtede fagfolk ,8 Kontoransatte 19 2,0 DA 3 DA

5 Personale inden for service, salg og ,1 markedsføring Ufaglært arbejde ,9 13. I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006 har Danmark bekræftet, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og om ikkeforskelsbehandling er blevet anvendt og vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser, især med hensyn til adgang til fonden. Beskrivelse af det pågældende geografiske område og dets relevante myndigheder og andre interessenter 14. Odense er Danmarks tredjestørste by med næsten indbyggere. Byen er beliggende midt på Fyn, hvor den samlede befolkning er tæt på Fyn er den østlige del af Region Syddanmark med en samlet befolkning på indbyggere. Infrastrukturen både på Fyn og i regionen er godt udviklet, og den erhvervsaktive befolkning pendler til og fra arbejde uden for deres bopælsbyer. I forbindelse med arbejdstagerne fra Odense Staalskibsværft er det imidlertid ikke en løsning på deres beskæftigelsesproblem at pendle til og fra arbejde, da der er få beskæftigelsesmuligheder for arbejdstagere andre steder på øen og ingen arbejdskraftmangel i Danmark som helhed i metalindustrien. Det vil derfor kræve en stor indsats at forberede de afskedigede arbejdstagere til nye job. 15. Odense har adgang til havet via en kanal og Odense fjord, ved hvilken Odense Staalskibsværft er beliggende i den lille by Munkebo (5 500 indbyggere). Munkebo er en del af Kerteminde kommune, der udgør den nordøstlige del af Fyn. 16. I 2008 var den samlede arbejdsstyrke i Odense og Kerteminde på personer. De direkte tab på Odense Staalskibsværft, der er omfattet af denne ansøgning, er derfor på mere end 1 % af arbejdsstyrken; hertil kommer yderligere jobtab hos underleverandører, som vil opstå på et senere tidspunkt, og yderligere tab hos selve skibsværftet, når det lukker helt. Det skønnes, at det indirekte jobtab i sidste ende vil være lige så stort som det direkte, hvilket betyder, at lukningen af skibsværftet anses for at være en stor krise i regionens økonomi. Uddannelsesniveauet for den erhvervsaktive del af arbejdsstyrken i Kerteminde er under både det nationale gennemsnit og gennemsnittet for Fyn. I 2008 havde ca. 27,3 % af arbejdsstyrken i Kerteminde fået en eller anden form for videregående uddannelse, hvorimod det tilsvarende tal for Fyn var på 33 %, og det nationale gennemsnit var på 34,8 %. 17. Begge kommuner Odense og Kerteminde er inddraget i denne ansøgning, som de har støttet fra starten. Afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan DA 4 DA

6 18. Den generelle beskæftigelsessituation forværredes drastisk i Danmark i 2009 og i Ledigheden steg fra et rekordlavt tal på 3,3 % for 2008 til 8,2 % i december 2010 (kilde: Eurostat 7 ). 19. Industristrukturen i Kerteminde karakteriseres af en høj andel af beskæftigelsen inden for fremstilling, især metalindustrien. Mange job i denne industri er allerede gået tabt til andre lande med lavere lønninger. De afskedigede skibsværftsarbejdere har en høj teknisk ekspertise, som er vanskelig at anvende inden for andre industrier på Fyn eller sågar i hele Danmark. Dertil kommer, at skibsværftet afvikles i etaper, og grupper af arbejdstagere afskediges, i takt med at de sidste skibsordrer færdiggøres. Det forventes, at yderligere arbejdstagere vil blive afskediget i tre omgange i Uden en betydelig omskoling vil det være svært for disse arbejdstagere at finde ny beskæftigelse. 20. Siden lukningen blev meddelt i august 2009, har et konsortium bestående af lokale, regionale og nationale aktører drøftet og udarbejdet en strategi for nye vækstmuligheder i regionen. Det er denne strategi, som har været udslagsgivende for valget af foranstaltninger i forbindelse med denne ansøgning. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og en opdeling af de anslåede omkostninger, herunder oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der modtager støtte gennem strukturfondene 21. På den ene side planlægger og udarbejder Region Syddanmark foranstaltninger, der kan træffes i henhold til Lissabonmålsætningerne, med det formål at opnå en stærk europæisk konkurrenceevne. Det regionale vækstforum anvender både ESF- og EFRU-finansiering såvel som national arbejdsmarkedshjælp for at opfylde disse langsigtede målsætninger med hensyn til at fremme nye vækstindustrier på området. 22. Imidlertid er det nødvendigt med mere specifikke aktiviteter for at yde hjælp i forbindelse med disse umiddelbart forestående afskedigelser. Disse aktiviteter omfatter almen uddannelse, erhvervsuddannelse, beskæftigelsesincitamenter og incitamenter til at starte egen virksomhed. Den tiltænkte målgruppe af arbejdstagere har allerede gode kvalifikationer, men inden for et område, hvor perspektiverne for fremtidig beskæftigelse er ringe. Derfor vil de foranstaltninger, der foreslås dem, være noget dyrere, end det vil være tilfældet for andre arbejdstagere i forbindelse med masseafskedigelser, som ofte rammer personer med relativt få kvalifikationer. Diagnose, udredning og vejledning: Det skønnes, at denne foranstaltning vil blive anvendt af ca. 70 % af de afskedigede arbejdstagere. Kurset strækker sig i gennemsnit over fire uger og indeholder både gruppeundervisning og individuel rådgivning. Formålet er at få arbejdstagerne til bedre at forstå deres egen situation og blive mere motiveret til at acceptere en komplet omskoling, forstå de muligheder, der findes i regionen, indkredse deres egne kompetencer, udpege de muligheder, der interesserer dem, og træffe beslutninger om yderligere foranstaltninger, som de ønsker at iværksætte. Denne foranstaltning medfører meget mere intensiv og individuel rådgivning end det, som jobcentrene er i stand til at levere. 7 DA 5 DA

7 Erhvervsuddannelse og almen uddannelse: Det skønnes, at også denne foranstaltning vil blive anvendt af 70 % af de afskedigede arbejdstagere, der kan vælge mellem flere områder inden for uddannelse og omskoling. Nogle af arbejdstagerne er måske nødt til at styrke deres almene uddannelse, inden de kan anvende videreuddannelsestilbuddene. Den første af disse muligheder er energiteknologi, som indebærer elektricitetsproduktion, energilagring, energiinfrastruktur og energieffektivitet og hvor fokus vil være på grøn energi inden for disse områder. Det er et nyt erhvervsuddannelsesområde, inden for hvilket jobcentrene hidtil ikke har tilbudt noget. Den anden mulighed er bygge- og anlægsarbejde samt landskabsarbejde, hvor der allerede er større offentlige forpligtelser, der skal gennemføres i de kommende år. Foranstaltningen omfatter specifik læring i energieffektivt byggeri. Der er tale om innovative erhvervsuddannelsesforanstaltninger, som afviger fra det eksisterende på området. Den tredje foranstaltning er inden for robotteknologi, som er et område i stærk vækst, hvor Danmark har succes på internationalt plan. De væsentlige områder vil være inden for industriproduktion, leg og indlæring og biologisk produktion. Dette område varetages ikke af jobcentrene i øjeblikket, men det vil kunne ske fremover, hvis denne ordning kommer til at fungere. Den fjerde foranstaltning er inden for velfærdsteknologi, som allerede er centreret omkring Odense. Efterspørgslen efter offentlig velfærd på hospitaler og på sundhedsområdet forventes at stige i fremtiden. Der vil hovedsageligt være fokus på en generel introduktion til teknologi og en praktisk opkvalificering. Denne foranstaltning udbydes ikke i øjeblikket af jobcentrene, men kan måske give gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden. Den femte foranstaltning er almen uddannelse, som kan være en forudsætning for, at mange afskedigede arbejdstagere kan påtage sig de tilbudte erhvervsuddannelsesforanstaltninger. Det skønnes, at en fjerdedel af den samlede målgruppe vil benytte sig af denne foranstaltning, som er sat til at vare ca. 22 uger pr. person. Denne foranstaltning udbydes af jobcentrene, men de drukner i øjeblikket i forespørgsler fra ledige og er altid ikke i stand til at følge med. Tiltrække de unge til og beholde dem i videregående uddannelse: Foranstaltningen vil hjælpe de unge arbejdstagere med at vende tilbage til uddannelse, støtte dem og finansiere uddannelsesomkostninger i op til et år. Den ydede støtte strækker sig ud over det, som normalt ydes af jobcentrene. Beskæftigelsesincitamenter virksomhedsforlagt undervisning: Foranstaltningen vil hjælpe den afskedigede arbejdstager, der leder efter ny beskæftigelse, ved at lette indlæringen og tilpasningen for både arbejdsgiveren og den nye arbejdstager. Det vil som ofte finde sted som et supplement til en af de andre foranstaltninger, der forbereder arbejdstageren på et nyt arbejde. Rent praktisk er det et kursus til DA 6 DA

8 nyansatte på en til tre dage om ugen i en periode på seks til ti uger. Det vil gøre det meget lettere for nye arbejdsgivere at ansætte afskedigede arbejdstagere, da disse vil få hjælp til hurtigere at tilpasse sig deres nye arbejdsplads. Incitamenter til at starte en ny virksomhed. Iværksætterkulturen i Danmark befinder sig på et lavt om end stigende niveau og er især lav i de to mest berørte kommuner. Interessen for denne foranstaltning fra de afskedigede arbejdstageres side var dog over middel, og næsten en tredjedel (285) af arbejdstagerne udtrykte interesse. De planlagte workshopper vil være med til at hjælpe disse arbejdstagere med at udvikle ideer og kreativitet, screeningen af idéer vil medvirke til, at der fokuseres på de bedste eksempler med hensyn til yderligere udvikling; et seks ugers kursus i iværksætteri vil gøre det muligt for dem, der beslutter sig for denne løsning (ca. 95 arbejdstagere), at fokusere på, hvordan man driver en virksomhed; et mindre antal (ca. 45 arbejdstagere) vil dernæst få hjælp i form af rådgivning om produktudvikling og den nødvendige markedsanalyse. Ca. 20 nye iværksættere vil få vejledning og personlig assistance i den tidlige startfase og en mentorordning i form af en række møder i løbet af det første år. De personer, der har held med at starte en virksomhed, vil få hjælp med marketing og PR-aktiviteter, herunder branding. Iværksættere, der opfylder strenge krav, kan ansøge om et lån det skønnes, at ca. 10 ansøgere vil være berettiget til at søge om denne ultimative form for støtte. Ud over disse foranstaltninger foreslår Danmark at der betales en godtgørelse på 100,67 EUR pr. arbejdstager pr. aktivitetsdag. 23. De EGF-implementeringsomkostninger, der er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedelser, forvaltning, oplysning og reklame samt kontrolaktiviteter. Alle de involverede parter i denne foranstaltning er forpligtet til at underrette om den EGFstøtte, som de modtager. 24. De individualiserede tilbud, der forelægges af de danske myndigheder, er aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De danske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til EUR og EGFimplementeringsomkostningerne til EUR (4,3 % af det samlede beløb). Der anmodes om EGF-støtte på i alt EUR (65 % af de samlede omkostninger). DA 7 DA

9 Foranstaltninger Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) Samlede omkostninger i EUR (EGF og national medfinansiering) Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Diagnose, udredning og vejledning: , Erhvervsuddannelse inden for energiteknologi , Erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsarbejde samt landskabsarbejde , Erhvervsuddannelse inden for robotteknologi , Erhvervsuddannelse inden for velfærdsteknologi , Almen uddannelse , Tiltrække de unge til og beholde dem i videregående uddannelse: , Virksomhedsforlagt undervisning , Fremme af iværksætterkultur , Screening af ideer , Iværksætterkursus , Kursus i produktudvikling , Markedsanalyse og gennemførlighedsundersøgelse , Start af egen virksomhed , Mentorordning , Reklame og branding , Lån til iværksættelse , Godtgørelse , Subtotal - individualiserede tilbud DA 8 DA

10 EGF-implementeringsomkostninger (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Forberedelser Forvaltning Oplysning og reklame Kontrolaktiviteter Subtotal - EGFimplementeringsomkostninger Samlede anslåede udgifter EGF-støtte (65 % af de samlede omkostninger) * Totalerne stemmer ikke helt som følge af valutaomregning fra DKK og afrunding 25. De danske myndigheder bekræfter, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger supplerer foranstaltninger, hvortil der modtages støtte gennem strukturfondene, og at man vil undgå dobbeltfinansiering. Dato for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere 26. Den 1. oktober 2010 iværksatte Danmark de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere fra den samordnede pakke, og som EGF er blevet anmodet om at medfinansiere. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for enhver EGF-støtte. Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 27. Region Syddanmark og Odense og Kerteminde kommune har i samarbejde udarbejdet ansøgningen. Dette arbejde har involveret en række arbejdsmarkedsparter, fagorganisationer, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner. Der er blevet afholdt fælles møder, hvor parterne drøftede og udarbejdede detaljerede vækststrategier og ekstraordinære foranstaltninger i overgangsplanen. 28. De danske myndigheder bekræftede, at kravene i den nationale lovgivning og EUlovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler 29. Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de danske myndigheder i deres ansøgning: bekræfte, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler DA 9 DA

11 dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer bekræfte, at de ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af EU's finansielle instrumenter. Forvaltnings- og kontrolsystemer 30. Danmark har meddelt Kommissionen, at den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer bidrag fra Den Europæiske Socialfond, som også har Erhvervs- og Byggestyrelsen som forvaltningsorgan. Den attesterende myndighed vil blive varetaget af en anden afdeling af samme organ. Revisionsmyndigheden vil blive varetaget af Erhvervs- og Byggestyrelsens EU-Controllerfunktion. Finansiering 31. På grundlag af ansøgningen fra Danmark beløber den foreslåede EGF-støtte til den samordnede pakke af individualiserede tilbud sig til EUR, hvilket svarer til 65 % af de samlede omkostninger. Kommissionens foreslåede tildeling fra fonden er baseret på oplysninger fra Danmark. 32. Under hensyn til den maksimale økonomiske støtte fra EGF i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006 og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der opføres under udgiftsområde 1a i den finansielle ramme. 33. Med det foreslåede økonomiske støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/ Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde. 35. Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger opført på budgettet for 2011, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj Kilde til betalingsbevillinger 36. Da budgettet for 2011 indeholder betalingsbevillinger på EUR under budgetposten "Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)" vil denne budgetpost blive anvendt til at dække beløbet på EUR, som er nødvendigt i forbindelse med denne ansøgning. DA 10 DA

12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/025 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 8, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 9, særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Kommissionen 10 og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise. (3) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (4) Danmark indgav den 6. oktober 2010 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Odense Staalskibsværft og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 8. marts Ansøgningen opfylder EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. DA 11 DA

13 kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på EUR. (5) Der bør derfor som følge af Danmarks ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF - VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles/Strasbourg, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne [ ] Formand På Rådets vegne [ ] Formand DA 12 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 272 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 502 final C7-0292/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2010 KOM(2010)416 endelig C7-0200/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 27.1.2015 2015/2018(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 24.10.2013 2013/2262(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 62 endelig C7-0056/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) P7_TA(2013)0531 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2014 COM(2014) 620 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 703 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2295(BUD) 25.11.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2017 (OR. en) 13604/17 FIN 651 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af EuropaKommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. december 2010 P7_TA-PROV(2010)12-14 FORELØBIG UDGAVE PE 453.923 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2010 KOM(2010) 451 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.4.2016 COM(2016) 210 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 10.3.2015 2015/2056(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.1.2015 COM(2015) 13 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 456 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 726 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

VEDTAGNE TEKSTER. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0285 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2015 COM(2015) 37 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2016 COM(2016) 1 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 31.8.2011 2011/2167(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 23. november 2010 EUROPA - PARLAMENTET

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 23. november 2010 EUROPA - PARLAMENTET EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 23. november 2010 P7_TA-PROV(2010)11-23 FORELØBIG UDGAVE PE 453.165 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 5.11.2014 A8-0024/2014 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0707 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0707 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0707 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 707 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 706 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 553 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2011 KOM(2011) 388 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0493 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0493 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0493 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 493 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobiliseringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond DA DA OPLYSNINGER OM OG

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2010 KOM(2010) 452 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.1.2015 COM(2015) 9 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere