Indledning... 4 Struktur... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 4 Struktur... 4"

Transkript

1

2 Indledning... 4 Struktur... 4 Sammenfatning: anbefalinger og handlinger... 5 Materialet som socialt objekt for uddybende beskrivelse se emne Biblioteket som et skabelsessted for uddybende beskrivelse se emne Biblioteket som et mødested for uddybende beskrivelse se emne Bibliotekar eller bruger som kurator for uddybende beskrivelse se emne Integrering af netbibliotekerne for uddybende beskrivelse se emne Organisering af arbejdet med Bibliotek.dk for uddybende beskrivelse se emne Samspil mellem Bibliotek.dk og andre webtjenester/sites... 8 Sammenfatning af handlinger... 9 Emne 1. Materialet som et socialt objekt Generelt Kommentarer Brugere som bibliotekarer Kommentarer og ratings Kommentarer: Konsumering Emne 2. Biblioteket som et skabelsessted Biblioteket som skabelsessted Kommentarer Emne 3. Biblioteket som et mødested Biblioteket som mødested Kommentarer Emne 4. Bibliotekar eller bruger som kurator Kurator sporet Kommentarer Emne 5. Integrering af Netbibliotekerne (oprettet af gruppe på selve workshoppen) Kommentarer Emne 6. Organisation (Oprettet af gruppe på selve workshoppen) Behovsdreven udvikling Kommentarer Organisationsovervejelser Bibliotek 2.0 under huden

3 Indlæg på bloggen fra Per Hofman Hansen Indflydelse fra den sprudlende udvikling på web Kommentarer Program for workshoppen og deltagerliste Program Deltagerliste Oplæg til workshoppen

4 Indledning. Styrelsen for Bibliotek og Medier afholdt den 14. februar 2008 en workshop med emnet Bibliotek.dk og sociale teknologier. Workshoppen bestod af tre dele: 1. Et oplæg fra firmaet Wemind, som skitserede forskellige spor for inddragelse af sociale teknologier i bibliotek.dk. 2. Workshop hvor deltagerne inddelt i 4 grupper bloggede om emnet: a. Hver gruppe leverede indlæg om bestemt emne/spor b. Grupperne kommenterede på hinandens indlæg c. Grupperne oprettede nye emner på bloggen og kommenterede på disse 3. Efter workshoppen blev bloggen holdt åben for deltagerne i 14 dage, så der kunne kommenteres/diskuteres yderligere samt oprettes nye indlæg. Denne rapport indeholder først og fremmest en sammenfatning, som inkluderer vedtagne opfølgninger samt øvrige handlingsmuligheder. Derudover indeholder rapporten en struktureret præsentation af workshoppen og bloggen. Struktur Første del af rapporten Sammenfatning og anbefalinger sammenfatter i kort form input fra workshop og blog samt redegør for såvel mulige som planlagte handlinger i forlængelse af workshoppen. Anden del er en struktureret sammenskrivning af al dialogen på bloggen. Denne del har primært dokumentationsmæssig betydning, men kan også tjene til at opnå en dybere forståelse af de forskellige ideer og holdninger, som kom til udtryk på workshoppen og bloggen. Sammenskrivningen er inddelt således, at hvert emne/spor præsenteres selvstændigt. Ved de spor, som var en del af Wemind s oplæg, vil dette oplæg blive vist først. Derefter vises de indlæg, som er oprettet under sporet og sidst vises kommentarerne til de enkelte indlæg med kursiv. Indlæg, som ikke relaterer direkte til Wemind s oplæg, følger samme struktur med indlæg fulgt af kommentarer med kursiv. Sidst i rapporten er indsat program for workshoppen, en deltagerliste og oplægget til workshoppen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.. Indlæggene er (på nær et enkelt) anonymiserede, da langt de fleste indlæg er oprettet på vegne af grupperne, men af ansatte i Styrelsen for Bibliotek og Medier (der var kun én pc pr. gruppe). 4

5 Sammenfatning: anbefalinger og handlinger Denne sammenfatning beskriver de forskellige temaer og holdninger, som blev bragt op af Wemind eller deltagerne. For hvert tema redegøres for, hvilke initiativer Styrelsen for Bibliotek og Medier vil initiere, samt for øvrige handlemuligheder for bibliotekerne og andre centrale aktører. Vi har ikke satset på at lave en fuldstændig liste over muligheder. Materialet som socialt objekt for uddybende beskrivelse se emne 1. Kommentarer, ratings og tagging Der var forholdsvis bred opbakning om at forsøge med indførelse af faciliteter som tagging, rating og brugeranmeldelser af materialerne i Bibliotek.dk. Enkelte deltagere ytrede dog tvivl om, der ville være tilstrækkelig interesse hos brugerne, og om effekten ville stå mål med indsatsen. Der var enighed om, at sådanne brugerskabte data bør opsamles og kunne tilgås via en central national service ikke kun Bibliotek.dk. En fælles service blev betragtet som afgørende for momentum og for opnåelse af en kritisk masse. Endvidere var ønsket, at data skal kunne opsamles centralt og bruges lokalt og omvendt. På bloggen blev muligheder for at slå visning af brugerskabte data til og fra i Bibliotek.dk diskuteret. Diskussionen ækvivalerer tidligere brugerrespons, hvor brugerne var delt i to lejre mht. brugen af tagging, rating og kommentarer i Bibliotek.dk. 1. Handling: Styrelsen for Bibliotek og Medier B&M har besluttet at indføre brugeranmeldelser og rating på bibliotek.dk. Der er overordnet et krav om hurtig handling og dermed også accept af enkel løsning. Det er et krav at løsningen er modulær med en webservice-snitflade, og at der bliver en reel mulighed for, at databasedelen bliver en i forhold til DBC og bibliotek.dk ekstern løsning. B&M venter ikke på en national løsning på opsamling af brugerskabte data, men løsningen i forhold til bibliotek.dk skal kunne skaleres op til både andre typer brugerskabte data og til servicering af systemer (som f.eks. lokale biblioteker og netbiblioteker). Brugeranmeldelser og ratings tilknyttes værkniveau i bibliotek.dk med opdeling på overordnede materialetyper (tekst, musik, levende billeder). 2. Koordinationsgruppen for netbibliotekerne giver tilskud til et forprojekt, der skal udmunde i et beslutningsgrundlag og en kravspecifikation til en national løsning, der kan anvendes af alle. Beslutningsgrundlaget skal danne baggrund for et muligt udbud af et implementeringsprojekt. B&M forvalter tilskuddet og følger op på projektet. Forprojektet skal indeholde udarbejdelse af udkast til beskrivelse, en tidsplan, afholdelse af en workshop med begrænset deltagerkreds efter aftale med Styrelsen for Bibliotek og Medier samt levering af en endelig beskrivelse. Forprojektet kan indeholde andre aktiviteter, der skal beskrives i ansøgningen. 3. Efter implementering af løsning for ratings og anmeldelser vil B&M se på mulighederne for at implementere bruger-tagging funktionaliteter. Konsumering 5

6 Konsumering betyder i denne sammenhæng, at brugeren deler sin oplevelse/konsumering af materialet. Det kan fx være som en form for webservice, der kan anvendes på andre platforme fx. Facebook. I denne sammenhæng blev Bruger-profiler diskuteret. Brugerprofiler kan bruges til identifikation og etablering af interessefællesskaber. Profiler kan både være søgbare og opsamles til bibliotek.dk. I fx Wikipedia kan man se, hvem der har skrevet hvad, og dette kan kobles til brugerens egen profil. Man kan give et øjebliksbillede af aktuelle aktiviteter, så man kan komme i kontakt med andre brugere, der er i gang med noget lignende. Man kan måske chatte eller lign. 4. Handling: B&M mener, at information om konsumering af værker, som er at finde på Bibliotek.dk, har mest interesse på sites som Facebook o.l. Vi ser derfor mulighederne som en del af emnet Samspil med andre webtjenester (se nedenfor). Faciliteter, som bruges til eksponering på andre platforme, hvor brugeren selv er i fokus, er implementeret og udviklingsplanen har et åbent projekt for yderligere tiltag (B03). Biblioteket som et skabelsessted for uddybende beskrivelse se emne 2. Ideen var, at etablere funktioner, som hjælper ophav af enhver slags ved fremstilling af produkter (musik-, litteratur- og filmværker). Værkerne vil også kunne formidles via Bibliotek.dk. Der blev udtrykt delte holdninger til ideen: Der findes fora allerede, der er beregnet til at publicere videoer & tekster. Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken, og vi skal heller ikke konkurrere mod giganter. Der var tvivl, om brugerne vil opfatte Bibliotek.dk som stedet for denne type services. Men ikke tvivl overfor, om brugerne vil opfatte biblioteket, som et sted, hvor denne type tiltag hører hjemme. Handling: Pt. ingen. B&M anser det som mest realistisk, at biblioteker entreer med partnere/sites, som giver hjælpen til værkskabelse. Biblioteket som et mødested for uddybende beskrivelse se emne 3. Bibliotek.dk som sted for fælles information og dialog om arrangementer i bibliotekerne. Der var meget udbredt skepsis overfor ideen. Hovedargumentet imod er, at ideen overlapper med brugen af Det blev problematiseret om arrangementer er nationalt interessante biblioteksspecifikt. Lokale biblioteker laver noget sådant i forvejen - oftest i samarbejde med Kulturaut.dk. Handling: Evt. at undersøge mulighederne for samspil mellem Bibliotek.dk og Kultunaut.dk fx specifikt ift. forfatter- og genrearrangementer (se nedenfor Samspil med andre webtjenester ). Bibliotekar eller bruger som kurator for uddybende beskrivelse se emne 4. 6

7 Ideen er, at implementere faciliteter til skabelse og visning af lister over materialer (fx afgrænsede på emne eller form men kan også være favoritlister indenfor bestemt materialetype). Selve ideen blev ikke problematiseret, og listerne har sikkert mindst samme værdi som ratings og kommentarer på de enkelte værker. Information om afsender/autoritet blev generelt anset som vigtigt. Der var en del diskussion om behovet for kontrol/censur. En tilknyttet rating-funktionalitet kan sikkert minimere behovet for kontrol. 5. Handling Det er B&Ms vurdering at en mulighed for at danne lister i bibliotek.dk vil være værdifuldt både i form af faglige lister og mere top-50 orienterede lister. En forudsætning for at indføre lister i bibliotek.dk vil være at der er etableret en login-løsning i Bibliotek.dk. Styrelsen for Bibliotek og Medier vil tage initiativ til at forberede en listefunktion i bibliotek.dk. Øvrige handlemuligheder Indgår også som en del af Samspil med andre webtjenester, da listerne kan bidrage til personorienterede sites som fx Facebook. Integrering af netbibliotekerne for uddybende beskrivelse se emne 5. Der blev stillet forslag om fuld integration af Netbibliotekerne i Bibliotek.dk. Der var ikke enighed om emnet diskussionen inddrog kun enkelte netbiblioteker samt afspejlede forskelle i opfattelse af, hvad integration vil/kan indebære. 6. Handling: B&M vil arbejde for at fremme integration og samspil mellem netbibliotekerne og Bibliotek.dk. Bl.a. er det vigtigt at integration og samspil er en del af dagsordenen for den løbende udvikling af såvel Bibliotek.dk som netbibliotekerne. Organisering af arbejdet med Bibliotek.dk for uddybende beskrivelse se emne 6. Flere af deltagerne gav udtryk for, at de opfatter organiseringen af arbejdet med Bibliotek.dkudvikling som værende hæmmende for udviklingen. Ønskerne er bl.a., at etablere en udviklingsstyring, der er mere effektiv og risikovillig (betatankegang), at afsætte en passende og markant del af bevillingen og at give få personer mandat til at drive en del af udviklingen uden høringsrunder. Ønsker kolliderer i nogen udstrækning med den demokratiske tilgang til udviklingen, der afspejles i høringsrunderne. Ønsket er endvidere forsøgt imødekommet ved at lave en mere rammestyret udvikling Handling: Håndtering af udviklingsplanen og anvendelse af den professionelle blog til dialog om aktiviteter. Der blev fra og med høringen til 2008 taget en ny model for håndtering af udviklingsplanen i brug. Modellen er betydeligt mere rammebaseret end den tidligere mere detaljeprægede plan. Den nye model har fået positiv opbakning både på møde med bibliotekslederforeninger m.v. i december 2007 og på årets første møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk. Modellen vil blive evalueret på et møde i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk senere på året. 7

8 Konkrete udviklingsforslag kan til enhver tid sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier sendes til mærket bibliotek.dk. Der henvises til C59900BF4131}#: Nye projekter i årets løb og konkretisering af projekter Nye projekter og nye ideer vurderes løbende af Biblioteksstyrelsen. Her ses bl.a. på om der er så meget nyt i en foreslået aktivitet, at det vil være korrekt at give biblioteksoffentligheden mulighed for at kommentere inden beslutning. Dette kan ske på følgende måder: Projektet/ideen omtales på den professionelle bibliotek.dk blog Et formelt notat offentliggøres på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Der laves en formel høring, hvor et høringsoplæg lægges på Biblioteksstyrelsens hjemmeside og høringsbrev sendes til bibliotekslederforeninger m.v. Den sidste model forventes kun undtagelsesvist at blive anvendt. Det vil formentlig primært ske, hvis der enten er fremkommet vægtige kommentarer til et offentliggjort notat eller hvis der er tale om et meget omkostningskrævende projekt. Det betyder, at f.eks. en fase tre i et projekt ofte blot håndteres administrativt. Et formelt notat kan også være led i et aftalt forløb: DBC laver notat med udredning og implementeringsforslag med pristilbud. Ved at det lægges på Biblioteksstyrelsens hjemmeside med kommentarfrist, gives der interesserede mulighed for at kommentere. Den professionelle blog vil vi også prøve at bruge for at kunne få en hurtig respons - f.eks. til at afgøre om et nyt forslag kræver en mere omfattende behandling. Samspil mellem Bibliotek.dk og andre webtjenester/sites Se fx Ideer fra Per Hofman Hansen på s To af de mange spændende ideer fra Per Hofman Hansen går ud på at etablere samspil mellem Bibliotek.dk og FindVej.dk og Bibliotek.dk og Wikipedia. Området er dækket af udviklingsplanens Tema B03. Integration andre tjenester, som skal sikre løbende understøttelse af Bibliotek.dk s samarbejde med andre tjenester (hidtil bl.a. samarbejde med LibraryThing, Google Scholar og forberedelse af WorldCat integration) 9. Handling: Der er lavet en række funktioner til anvendelse i igoogle, Facebook mv.. Der er publiceret nye beskrivelser af disse 11. marts 2008 Se på: og samt for slutbrugere: og 8

9 Der kan søges eksternt fra i bibliotek.dk ved brug af webservice: Se: og for at hjælpe på vej er der også lavet en eksempelklient: Sammenfatning af handlinger Styrelsen for Bibliotek og Medier vil sikre at nedenstående handlinger gennemføres (bemærk: enkelte er allerede udført eller i gang). 1. Styrelsen for Bibliotek og Medier B&M har besluttet at indføre brugeranmeldelser og rating på bibliotek.dk. Der er overordnet et krav om hurtig handling og dermed også accept af enkel løsning. Det er et krav at løsningen er modulær med en webservice-snitflade, og at der bliver en reel mulighed for, at databasedelen bliver en i forhold til DBC og bibliotek.dk ekstern løsning. B&M venter ikke på en national løsning på opsamling af brugerskabte data, men løsningen i forhold til bibliotek.dk skal kunne skaleres op til både andre typer brugerskabte data og til servicering af systemer (som f.eks. lokale biblioteker og netbiblioteker). Brugeranmeldelser og ratings tilknyttes værkniveau i bibliotek.dk med opdeling på overordnede materialetyper (tekst, lyd, levende billeder). 2. Koordinationsgruppen for netbibliotekerne giver tilskud til et forprojekt, der skal udmunde i et beslutningsgrundlag og en kravspecifikation til en national løsning, der kan anvendes af alle. Beslutningsgrundlaget skal danne baggrund for et muligt udbud af et implementeringsprojekt. B&M forvalter tilskuddet og følger op på projektet. Forprojektet skal indeholde udarbejdelse af udkast til beskrivelse, en tidsplan, afholdelse af en workshop med begrænset deltagerkreds efter aftale med Styrelsen for Bibliotek og Medier samt levering af en endelig beskrivelse. Forprojektet kan indeholde andre aktiviteter, der skal beskrives i ansøgningen. 3. Efter implementering af løsning for ratings og anmeldelser vil B&M se på mulighederne for at implementere bruger-tagging funktionaliteter. 4. B&M mener, at information om konsumering af værker, som er at finde på Bibliotek.dk, har mest interesse på sites som Facebook o.l. Faciliteter, som bruges til eksponering på andre platforme, hvor brugeren selv er i fokus, er implementeret og udviklingsplanen har et åbent projekt for yderligere tiltag (B03). 5. Det er B&Ms vurdering at en mulighed for at danne lister i bibliotek.dk vil være værdifuldt både i form af faglige lister og mere top-50 orienterede lister. En forudsætning for at indføre lister i bibliotek.dk vil være at der er etableret en login-løsning i Bibliotek.dk. Styrelsen for Bibliotek og Medier vil tage initiativ til at forberede en listefunktion i bibliotek.dk. 6. B&M vil arbejde for at fremme integration og samspil mellem netbibliotekerne og Bibliotek.dk. Bl.a. er det vigtigt at integration og samspil er en del af dagsordenen for den løbende udvikling af såvel Bibliotek.dk som netbibliotekerne. 9

10 7. Der blev fra og med høringen til 2008 taget en ny model for håndtering af udviklingsplanen i brug. Modellen er betydeligt mere rammebaseret end den tidligere mere detaljeprægede plan. Der kan løbende stilles forslag til projekter. 8. Den professionelle blog på Bibliotek.dk vil forsøges anvendt til at få en hurtig respons - f.eks. til at afgøre om et nyt forslag til udviklingsplanen kræver en mere omfattende behandling. 9. Der er lavet en række funktioner til understøttelse af samspil med andre sites. Disse kan fx anvendes i igoogle, Facebook mv. 10

11 Emne 1. Materialet som et socialt objekt 11

12 12

13 1.1. Generelt Diskussion om bibliotekets rolle og formål. Ønsker brugerne at bidrage og ønsker de at benytte biblioteket som forum? Katalogen fungerer som indgang til lageret. Er man interesseret i at koble det sociale aspekt til? Hvad kan man få brugerne til at benytte? Brugerne skal formentlig opleve en added value for den enkelte og de skal tilbydes noget, som er unikt for biblioteket. Folkebibliotekernes forretningsidé kan bl.a. baseres på the long tail. Det gør man i det fysiske bibliotek ved at vise det på hylderne. Det skulle man måske også gøre mere på Nettet. Udfordringen består i at finde det, som kan skabe interesse hos brugerne og skabe kritisk masse. Librarything har været meget succesfuld, så hvis ideen er god, kan man skabe interessen. Facebook tilbyder lignende funktionalitet og har været succesfuld. Det er muligt at brugerne har en modvilje mod at gøre det på mere etablerede sites. Bibliotekerne kan ikke skabe interesse, hvis den ikke findes i forvejen. Der er interesse for at beskæftige sig med litteratur, så den kan udnyttes. Det er typisk kun 1 % der er aktive i sociale teknologier. Opgaven er at opbygge dialog og forholdet til brugeren, så man ikke er afhængig af én bestemt platform, for det skifter, som da brugerne gik fra Myspace til Facebook. Læseklubber kunne måske løftes ud. I bibliotek.dk er der en stor gruppe, som producerer indhold, og som har en stor interesse for materialet. Biblioteket bliver med sociale teknologier også et udstillingsvindue for medierne, ophavsmænd, kulturen. Bibliotekerne reklamerer for produkter og burde få reducerede priser. Hvor interessant er det at have en dialog med katalogen? Det skal være let at komme i dialog med andre og nemt at bruge. Man kan berige eksisterende materiale og samlingen med nye materialer og nye brugere, men der skal skabes koblinger mellem nyt og gammelt materiale og mellem brugernes benyttelse. Man skal måske kigge på, hvordan de forskellige tjenester kan berige hinanden. Man kunne også samarbejde med sites, der er gode i forvejen. Man skal ikke genopfinde Kulturnaut og Litteratursiden, men koble det på nye måder. Skal man trække ratings og anmeldelser ind fra Amazon? Flere sites tillader at man anvender deres data, men ikke at man opdaterer data Kommentarer 1. Ja: hvor interessant er det at kommunikere med en KATALOG? 13

14 Spørgsmålet er jo om vi ikke skal til at gribe an i ideerne fra Netseminaret i efteråret, hvor spørgsmålet blev rejst: hvorfor er bibliotek.dk en katalog - navnet indikerer jo noget andet. Hvorfor ikke vende det hele på hovedet - og integrere bibliotekernes fælles tilgang til deres materialer i en portal: bibliotek.dk som præsenterer det samlede nationale bibliotekstilbud? Det kunne måske give mere spillerum til de sociale tiltag Og der vil jo nok komme services som vi alligevel ikke kan integrere i en katalog. 2. Hvis man som bruger er ude efter at finde en bestemt bog eller en bestemt cd, så er det lige netop en katalog, som hun er interesseret i at kommunikere med. Jeg tror at det er vigtigt - og afgørende for en fortsat succes - at en bruger kan gå direkte til at søge uden at skulle omveje. bibliotek.dk bør aldrig blive et supermarked, hvor kunden skal forbi en masse tilbud inden hun når frem til skabet med mælk. Eller sagt på en anden måde: det ideelle er at dumpe ned lige der hvor ens behov kan blive opfyldt. Det kan gøres i dag (med valg af startside), men det kan sikkert gøres bedre. Til spørgsmålet om hvorfor at bibliotek.dk er en katalog: det er det fordi det var opgaven med lov om biblioteksvirksomhed fra maj Med bibliotek.dk har biblioteker et fælles sted på nettet til kernefunktionen søgning og bestilling - og siden Biblioteksvagten kom fast på forsiden også adgang til at stille spørgsmål. 3. Stort set enig. Men det ene udelukker ikke det andet. Jeg mener godt man kan tilbyde katalogfunktionen sammen med andre relevante nyheder/tilbud. Det er vel hele ideen i at blive lidt mere social. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om et nyt design. 4. Leg med de sociale netværk og på de sociale netværks præmisser. Det behøver ikke udelukkende centrere sig om bibliotek.dk. Jeg så gerne, at man udviklede f.eks. en Facebook applikation til bibliotek.dk - hvad? En søgegrænseflade i Facebook? Nej, hvad bruges Facebook mest af alt til? Tant og fjas først og fremmest!!! Så hvordan kunne sådan en applikation se ud? Det kunne være en quiz, hvor man kunne udfordre sine venner i viden om bøger (find svaret i bibliotek.dk?). Det kunne være en liste med mine favoritbøger, som så kunne linkes til bibliotek.dk med læs mere om forfatter, lån bogen osv. osv. Kun fantasien sætter grænser. Der findes et hav af kreative og vanedannende Facebook applikationer allerede og der mangler kort og godt den geniale, sjove og spændende bibliotek.dk Facebook applikation Brugere som bibliotekarer Tagging er en god idé bør indgå statistisk i form af tagclouds. Interessant at koble forskellige tag clouds f.eks. tags på personer og tags på materialer. Klassificere arrangementer, materialer og personer med samme tags, så man kan kombinere dem i forbindelse med søgninger Kommentarer og ratings 14

15 Data skal kunne opsamles centralt og bruges lokalt - og omvendt. Det bør være et krav til systemleverandører, at man kan udveksle data på denne måde. Det nationale tilbud kan skabe tilstrækkeligt interesse og brug. Skal kommentarer ligge i OPAC eller skal det ligge på et andet site. Det kan være en service, som man trækker ind. Uanset om den anvendes lokalt eller i bibliotek.dk kan man trække på den samme service. Hvem ejer data? Har brugeren ejerskab? Brugeren skal kunne finde sine ratings og anmeldelser på alle relevante bibliotekstjenester. Der etableres en national tjeneste, der kan levere til både bibliotek.dk og lokale sites. Brugeren må afkrydse, at data kan anvendes efter creative commons/share alike licensbetingelser. Tjenesten både opsamler og leverer data til alle relevante bibliotekssites. Det er afgørende, at man anvender en fælles tjeneste, for ellers vil man ikke have tilstrækkeligt momentum. Stor benyttelse af mange tjenester er en forudsætning for succes. Det er vigtigt at der er tale om en selvstændig webservice, som kan anvendes af mange forskellige sites. Det er vigtigt at katalogen også beriges med bogomslag, så det bliver mere interessant at være i dialog med katalogen. Det ville være godt med en national aftale om brug af anmeldelser fra aviser og lign. Det kan ændre bibliotekarens rolle, at man skal anmelde materiale og berige poster på nye måder. Kommentarfelt til lektørudtalelser, så f.eks. forfatteren også kan kommentere udtalelser. Communities inden for faggrupper kunne være en mulighed. Mange forskere har dog internationale communities. Det kunne dog måske være interessant, hvis en person fra ens egen faggruppe har ratet materialet. Alle data, der skabes, lægges i en søgbar brønd. Det er vigtigt at materiale kan genbruges i mange sammenhænge og kan søges Kommentarer: 1. Kan man ikke forudsætte at folk skal afgive rettigheder når de lægger data ud. Det må vel være nok at skrive det i betingelserne. Så enkelt og ubureaukratisk som muligt. - kun én mulighed. Behovet er velkendt. Det der mangler (der var en af Biblioteksstyrelsen arrangeret workshop nov som tilsvarende har beskrevet behovet) er en beslutning og at der bliver fundet en økonomisk baggrund. Bibliotek.dk bevillingen er ikke stor nok til at løse alle problemer i dansk biblioteksvæsen. En mulighed kunne lade det være udviklingspulje og deff som betaler. Vigtigt at modellen også skal brugelig i alle bibliotekstyper. 2. Når bibliotek.dk også indeholder anmeldelser, kommentarer mv. vil man ranke højere i Google, hvis man indekseres dér. 3. Det næste skridt er så, at Google bliver indgangen til bibliotekerne. 4. Bibliotek.dk skal være et oplevelses-site med mulighed for at vælge OPAC som en funktionalitet. 5. bibliotek.dk som oplevelsessite skal indeholde: bogforsider/covers Anmeldelser 15

16 ratings uddybende præsentationer omtaler diskussionsfora adgang til hele værket flere links til andre relevante sites 6. Det er vigtigt at kommentarer, ratings, tagging osv. kan bruges både lokalt og central, og det er en vigtig pointe fra en af bibliotek.dk undersøgelserne, at man kan slå tosserierne fra hvis man ikke gider se andres mere eller mindre lødige kommentarer. 7. Jeg synes klart at dette er det enkleste at gå i gang med straks (gerne inkl. hitlister). Men selv dette giver mange opgaver hvis der skal udvikles en national model med import/eksport, så der er nok at tage fat på. 8. Bibliotek.dk skal være både et oplevelsessite og en OPAC En del af tosserierne kan sikkert have bred interesse for mange brugerkategorier. Det med at kunne slå fra kan vel lige så vel være et tilbud om tilvalg evt. i form af et link? 1.4. Konsumering Det er i høj grad brugeren som objekt og fokus er ikke i så høj grad på materialet. Opdeling i niveauer - så f.eks. kun brugeren, venner eller alle kan se oplysninger. Oplysningerne kan være koblet til en rolle på Nettet. Erfaringen er, at mange gerne vil dele. Oplysningerne kan bruges til at opbygge en profil og løfte brugeren ind i et inspirationsrum. Hvis man ved, at en person har leveret mange indlæg eller læst meget om et emne kan man ved hjælp af de spor, som brugeren skaber etablere en profil. Profiler kan både være søgbare og opsamles til bibliotek.dk. I Wikipedia kan man se, hvem der har skrevet hvad, og dette kan kobles til brugerens egen profil. Man kan give et øjebliksbillede af aktuelle aktiviteter, så man kan komme i kontakt med andre brugere, der er i gang med noget lignende. Man kan måske chatte eller lign. På Amazon kan et hvilket som helst materiale generere en wiki. En søgning kan således ikke kun give henvisning til materialer, men også til personer og debatter. Bør man optræde anonymt eller skal man oplyse sit navn. Det må man godt i forhold til persondataloven, hvis folk selv opretter oplysningerne. Bibliotekerne ville måske være betænkelige ved at formidle noget uden at kende ophav. Det kan afhænge af hvilken social teknologi, der er tale om. I forhold til konsumering ville det nok være relevant med navn. For at anvende tjenesten skal man være oprettet som låner. På den måde kan biblioteket sikre at man i tilfælde af misbrug kan koble nickname og navn. Skal biblioteket udnytte eller underspille at man har en autoritet. Skal biblioteket lægge vægt på, at man kender den rigtige identitet og på den måde afskrække misbrug? Eller skal man underspille, at man har koblingen? 16

17 Overvejelsen er ikke så relevant, når det er rent private tjenester (min hylde), men bliver det, når det er offentligt. 17

18 Emne 2. Biblioteket som et skabelsessted 18

19 2.1. Biblioteket som skabelsessted Man skal overveje, hvem der er bedst til at gøre hvad. Handler det om at skabe funktionaliteten eller handler det i højere grad om integration fra eksisterende tjenester (youtube/flickr/vimeo etc.)? Maskintags på youtube - Trackback/twingly. Der findes fora allerede, der er beregnet til at publicere videoer & tekster. Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken, og vi skal heller ikke konkurrere mod giganter. Der er dog en ekstra værdi i bibliotek.dk for brugeren. Jeg kan læne mig op ad de store - jeg kan eksponeres i den rigtige kontekst. Altså når der søges på etablerede kunstnere, dukker jeg op som wild card. Serendipitet. Jeg kan trække på bibliotek.dk s massive værksamling. Der er genrer, der drukner Det kunne man undgå i denne sammenhæng Man kan differentiere sig på menneskelige ressourcer - der er 5000 ansatte i bibliotekerne. Nogle af dem kan bruges til at bringe de originale værker i spil. Få materialet værdiberiget. Er find et værk mere interessant end skab et værk? 19

20 Præparation er mere unik end produktion. Betapublikation, forskningspublikation. Udgivelse af works in progress (Creative Commons?) - lad andre skrive videre på dit værk. Remix. Netværksskabende. Det er mest interessant i en dansk kontekst? Kan være med til at profilere bibliotek.dk som et alternativ eller supplement til de internationale services Kommentarer 1. Materialeplatformen fra UNI-C kan måske inspirere. Man har haft udfordringer med rettigheder. Andre eksempler er Edumedia til på udveksling af videoer til undervisning og Bibstream. Måske ikke så nærliggende for bibliotek.dk. Hvordan bør man afgrænse biblioteket? F.eks. med skriveværksteder. På forskningsområdet ser man forskningskommunikation blive ændret, så biblioteket får nye roller i videnskabelsen. Diskussionen skal ikke afgrænses til bibliotek.dk men alle de ting, som bibliotekerne bør gøre fælles. Vil man opleve disse tiltag som støj? I det nuværende bibliotek.dk. vil det måske. For hver roman, der udgives, skrives der tonsvis til skufferne. Skal de på Nettet? 2. bibliotek.dk spiller sammen med det fysiske bibliotek. biblioteket faciliterer kreative værksteder - virtual & real 3. Vi vurderer, at skriveværksteder skal opstå i det sociale rum vi stiller til rådighed for brugerne. Hvis bibliotekspersonalet har lyst til at deltage, vil det foregå på lige fod med de almindelige brugere. Det kunne dog være udmærket, hvis et skriveværksted kunne henvende sig for at få sparring på materialesøgning, for derigennem at opbygge og løfte informationskompetencen. I forhold til kommentaren omkring støj, vurderer vi, at systemet i høj grad kan være selvregulerende. Det er brugerne, der bestemmer, hvad der er godt indhold. Vi er endvidere villige til at acceptere en mængde støj, hvis det samtidigt betyder aktivitet. Vi kender heller ikke omfanget, så måske man skulle se tiden an. 4. Gruppen bag spor 4 var skeptisk overfor om det er en bibliotek.dk opgave, men måske en biblioteksopgave - og gør nogle steder. Se f.eks. 5. Det er også sundt at være skeptisk, men en af kernesætningerne i dette eksperiment må være: prøv det! Kan det bære, så har vi en succes. Det er en læreproces for både os og vores brugere og vi har ingen færdige svar før vi er i luften med tjenesten. Og jeg tror ikke vi skal lade os begrænse af hvilke opgaver tilkommer hvem. Vi skal blot ikke lave en ny YouTube - vi skal interface hvor vi kan og med hvem, vi har mulighed for, de steder, hvor vi med fantasi ser et muligt sammenhængspunkt. 20

21 Emne 3. Biblioteket som et mødested 21

22 22

23 3.1. Biblioteket som mødested Bibliotek.dk kan understøtte samspillet mellem fysisk og virtuelt bibliotek. Brugerne skal kunne møde forfatteren og andre brugere via bibliotek.dk. Fx. gennem blogs (links til blogs). Link til (virtuelle og fysiske) arrangementer og link til supplerende præsentationer (fx litteratursiden, bibstream optagelser, Dk4 mm.) Mulige funktioner/trin: Indhold i Bibliotek.dk som udgangspunkt (Alle typer arrangementer tilknyttet materialet (samme funktionalitet som kan købes knappen)) Læseklubber Brugeranmeldelser og ratings af arrangementer Brugeranmeldelser generelt (også andet indhold) Det er svært at lægge snittet mellem, hvad Bibliotek.dk skal indeholde af funktioner og hvad Bibliotek.dk skal facilitere hos andre services. Der er væsentligt at finde ud af, hvordan vi får inviteret og involveret brugerne. Bibliotek.dk s rolle vil være at fungere som platform/vejviser Bibliotekarens rolle vil være at sammenstille, redigere og facilitere. Lokale vs. Nationale: Ja til nationalt niveau som både reel mulighed: Bibliotek.dk som oversigtsskabende for alle Kommentarer 1. Det er ikke så relevant og svarer ikke til det arbejde med arrangementsvirksomhed i bibliotekerne. Man går mere efter få kvalitetsarrangementer frem for en bredde med en masse aktiviteter. Der findes i forvejen Kulturnaut, så kunne man samarbejde med det. Der kunne være en arrangementskalender, som man kan reklamere på. Man kunne melde sig på læsegrupper i lokalområder. Det kunne være brugerne, der lægger det ind. Alternativt kunne man skrive omkring arrangementet før og efter, men næppe interessant nationalt. Google Adds - supplerende tilbud ved søgninger på materialer i bibliotek.dk. Kulturelle tilbud, som er relevant i relation til materialet. Det er igen et spørgsmål om bibliotekets profil. Man skal levere noget, som er relevant i forhold til bibliotekets rolle og ikke det samme som alle andre tilbyder. 23

24 2. Hvorfor er det interessant med et oversigtssted? Hvorfor skulle det være bibliotekarens rolle at redigere, sammenstille og facilitere? Man bør udnytte services som Kulturnaut. 3. Bibliotekernes skal tage stilling til, hvad man vil - ellers bliver det halvhjertede tiltag. Bibliotekerne kan samarbejde med læringsmiljøer. Biblioteket skal være tilstede i læringsprocessen. På den anden side søger bibliotekerne ind på område, hvor andre i forvejen har opgaver. Biblioteket kan dog få en anden rolle i processerne - f.eks. som frirum i forbindelse med lektiecafeer. Måske skulle bibliotekerne også invitere andre ind. Hvorfor har man i mange år lavet håbløse pjecer og websites uden at udnytte andres kompetencer. Eksisterer bibliotekerne om 10 år? Det er relevant at drøfte og definere rollen for ikke at ende som typograferne. Hvad tilfører bibliotekerne i processen, når den traditionelle opgave med materialeforsyning er overladt til Nettet? Bibliotekerne laver nogle gange tilbud som f.eks. læringsmiljøer og digitale tilbud, der ikke er gode nok. Biblioteket kan give inspiration til kulturoplevelser. Systematisering af oplysninger og organisering af viden. Man er vokset på med, at viden er bundet til et sted eller en institution. Nu skal bibliotekerne i højere grad guide og understøtte brugerens benyttelse af information. Man kan lave tilbud om at hjælpe borgerne med at lave podcasts, blogs, wikis og i det hele taget navigere i sociale teknologier. Man kan kigge på studiet af information behaviour of the researcher of the future på for inspiration til, hvordan bibliotekerne kan understøtte brugen af nye teknologier. 4. Overlapper med hvor bibliotekernes arrangementer i forvejen. Det blev problematiseret om arrangementer er nationalt interessant biblioteksspecifikt. Lokale biblioteker laver noget sådant i forvejen - ofte i samarbejde med Kulturaut.dk. Udbredt skepsis i gruppen. Skal forskningsformidling også indgå? 5. Rapporten Information Behaviour er en britisk undersøgelse som sine steder bygger på erfaringer fra USA i mangel af samme fra UK. Jeg er enig i at den kan give os nogle ideer - eller måske snarere: den kan bekræfte en del vi allerede selv har erfaret os til. Jeg tror bibliotekarrollen bliver en slags infocoach - her skal man agere både i det fysiske og det virtuelle rum. 24

25 Emne 4. Bibliotekar eller bruger som kurator 25

26 26

27 4.1. Kurator sporet Hvordan skal brugerne opfordres til at komme i gang med en sådan funktionalitet? Det skal kobles til et login. Altså på min side på bibliotek.dk skal man kunne oprette en Guide/liste. Når man har en liste, skal nye titler kunne tilføjes under almindelig brug af bibliotek.dk. Hvordan skal den præsenteres? Ud fra en post: Se andre titler i lister hvor denne titel indgår. Anden mulighed: adgang via emneoversigt. Tredje mulighed: mulighed at søge i lister. Fjerde mulighed: finde lister via listens forfatter. Skal alle have tilbuddet? Den enkelte bruger skal kunne fravælge at få præsenteret tilbuddet. Kan man skelne mellem fagligt niveau? Skal det markeres at det er en professor? Skal det kunne kategoriseres (altså autorisere f.eks. universitetsniveau ) - eller skal det være peer-review af selve listerne. Kan gøres på visse fagområder. Dette kunne være et obligatorisk felt i den offentlige profil - d.v.s. ikke kontrolleret, men erklæret. Følge af dette er at der skal være en profil bag en liste, så brugerne kan se hvem der har lavet listen. Listen skal af skaberen også forklares: overskrift og formål - og vedkommendes baggrund for at lave listen. Der er klart forskel mellem Mine bedste Dan Turell bøger og De bedste Web-designs guides. Det første er oplagt et subjektivt valg, mens den anden er en faglig vejledning (sagligt udvalg). Forskellen kan også være mellem oplevelse og eksakt viden. Der var en diskussion om objektiv/subjektiv: nogle vil opfatte en liste som objektiv (men bibliotekets autoritet bag) - andet synspunkt: alle lister er subjektive. Bibliotekerne kan også invitere personligheder til at lave lister - f.eks. en sportsstjerne. Netbibliotekerne kan også lave lister - erklæret som bibliotekarlister. Det skal være muligt at optræde i flere roller: glad amatør om fugle og bibliotekar hvor det er det biblioteksfaglige er udgangspunktet. En funktion ovenpå: markere lister som interessante for mig. > tagge lister. Skal bibliotekarrollen være at skabe struktur på lister - altså klassificere? Hvis rigtig mange lister, kan man opsætte filtre ved adgangen. Ved søgning typer Vurdering: 3/4 af de udtaleberettede tror mere på lister end tags (og det gør sekretæren måske også). Lokalt/centralt: hvorfor ikke kun ét sted (hvor alle titlerne findes) dvs. bibliotek.dk. Listerne skal kunne nås via URL er. Lokale lister over lokale emner kan eksporteres til bibliotek.dk og ikke kun via det lokale katalog. 27

28 I lokale kataloger kan listetilhørsforhold være knyttet til titlerne i det lokale bibliotek. Men viderelinket til andre titler skal ikke kun kunne være til titler i det lokale katalog Kommentarer 1. Data bør ligge centralt, men skal kunne udnyttes sømløst via et utal af applikationer - altså ikke kun gennem katalogen. Det er i strid med ideen om sociale teknologier at forsøge at filtrere centralt eller kontrollere. Brugerne kan opnå point gennem andre brugeres tillid. Man kan få digital troværdighed og overføre den fra en service til en anden. F.eks. fra Wikipedia til WoW Slip det fri! 2. Det bør dog være synlighed og identificerbarhed, når brugerne slippes løs. 3. Bare for en ordens skyld: filtrering handler om brugerens mulighed for at udvælge - ikke bibliotekerne som skal udelukke. 4. Vi mener ikke at man blot kan give frit spil. I lighed med andre debatsites må der være accepterede regler for deltagelse. Det bør også være muligt at kunne redigere eller fjerne, hvis indlæg ikke lever op til codex en 5. Det sociale medie er langt hen ad vejen selvcensurerende. F.eks. er Wikipedia efterhånden noget af det mest neutrale der findes i sine tekster, da netop muligheden for at alle sider af en sag kan bidrage og skal finde en gylden middelvej for at en tekst kan blive stående som defacto. Samtidig er muligheden for at digge - altså vende tommelfingeren opad eller nedad også en god mulighed for selvcensur. Man kunne måske også forestille sig en indbygget logik, der siger at 10 tommelfingre nedad medfører at et indlæg forsvinder fra brugergrænsefladen? 28

29 Emne 5. Integrering af Netbibliotekerne (oprettet af gruppe på selve workshoppen) På sigt mener vi at Netbibliotekerne skal være fuldt integreret i bibliotek.dk Begynd med Litteratursiden, udbyg Biblioteksvagten Kommentarer 1. Enig - som berigelser. Men lad os åbne biblioteksvagten og gøre den social. Eventuelt i to lag, så det autoritative indhold kan vælges eksklusivt. 2. Om integration af Litteratursiden: Nu ligger tekster på Litteratursiden inde i bibliotek.dk som selvstændige poster (søg f.eks. på dronningeskolen af Maria Helleberg) og de findes også under Søge litteratur om Maria Helleberg. Hvad er forestillingen med fuld integration? En ting er at sitet kan have en URL bibliotek.dk/litteratursiden (er på bibliotek.dk udv.planen) og formentlig flere data kan gøres tilgængelige fra posterne i bibliotek.dk. Også lister vil kunne integreres når denne mulighed er i bibliotek.dk. Jeg tror det er vigtigt at være konkret i beskrivelsen. Det er ellers for nemt at snakke forbi hinanden. 3. Hvad menes med at åbne Biblioteksvagten og gøre den social? Kunne man tænke sig at flere biblioteker tilbyder online service f.eks. i form af lokal chatservice - og når låneren er signet ind som tilhørende et bestemt bibliotek, vil kommunikationen gå til lånerens lokale bibliotek? Dette kan betragtes som bomben under en national service - men det kan også opfattes som en videreudvikling af ideen om det virtuelle bibliotek! 4. Til spørgsmål vedr. graden af integration - ud fra det nævnte eksempel: Dronningeskolen Man kan sige for og imod denne løsning - det handler jo i høj grad om hvordan vore brugere søger og forventer at finde resultater. Jeg tror nok jeg ville foretrække at få oplysninger om supplerende information direkte i forbindelse med posten. Den studerende ved måske nok hvordan man søger supplerende information. MEN den almindeligt litteraturinteresserede finder nok ikke lige Litteratursiden på denne måde (man kan jo ikke være sikker på at posterne kommer til at ligge så tæt??) Og Litteratursiden har jo et bredere sigte end kun studerende - og så har den jo allerede blog og mulighed for social kontakt (læseklub m.v.) Det kan blive et spørgsmål om at finde en bedre grafisk form på bibliotek.dk. Og det bliver også et spørgsmål om at få ryddet op og tydeliggjort meningen med alle de links der p.t. ligger i venstre side. 29

30 I andre tilfælde er det godt og rigtigt med fuld integrering som f.eks. ved Faktalink eller Bibliotekernes Netmusik (der søger man jo et konkret emne/musikstykke) Og det er vel også det DEF-bibliotekerne gerne vil have i forhold til deres tidsskrifspakker. 30

31 Emne 6. Organisation (Oprettet af gruppe på selve workshoppen) 6.1. Behovsdreven udvikling Vi laver disse ting alene for brugernes skyld. Det bør stå klart for enhver. Vi skal gøre os kvalificerede overvejelser om, hvordan vi inddrager brugerne allerede i udviklingsfasen - en betastrategi. Vi skal udvikle åbent og i kontinuerlig dialog med brugerne. Vi skal rekruttere betatestere blandt de nuværende brugere. Eksklusiv adgang til nye funktionaliteter og nyt indhold for dem, der involverer sig Kommentarer 1. Kunne man også forestille sig at række udover de sædvanlige online spørgeskemaer, og måske lave mere målrettede analyser af brugernes behov? Jeg tænker f.eks. antropologiske og etnografiske undersøgelser. 2. Nej, det har vi ikke tid til. Det er hurtigere og det kræver færre ressourcer at ændre det nuværende eller udvikle nyt, med risiko for fejltagelser, end at basere udviklingen på undersøgelser. Det bør være brugerne/markedet, der driver udviklingen. 3. Man kan kigge på best practice i andre sektorer og så oversætte brugen af teknologierne til bibliotekernes behov. 4. Der har nu i alle årene været brugt rigtige brugere både i udvikling af den basale funktionalitet og design og løbende siden. Der foretages brugertest af nye funktioner inden de slippes ud. Og af rigtige brugere hyret blandt de nuværende brugere. Vi har ganske mange data - f.eks. 254 svar på spørgsmålet om hvad brugerne gerne ser i posten fra brugerundersøgelse i efteråret Et udsnit kan ses på side 22 her: Organisationsovervejelser Nedbrud før opbrud Organisationen omkring bibliotek.dk er begrænsende for udviklingen. Der er derfor behov for, på dette område: At etablere en udviklingsstyring, der er mere effektiv og risikovillig (betatankegang) At afsætte en passende og markant del af bevillingen At give få personer mandat til at drive en del af udviklingen Der skal ikke tages politiske, religiøse eller moralske hensyn ved sammensætningen Ikke at være bundet af eksisterende aftaler, kontrakter og prioriteringer En stærk vision og mission for området Ingen høringer! Det er brugeren, der bestemmer, hvad der overlever og dør Failure is an option! 31

32 Technology is not an issue Heute denken, morgen fertig 7. Bibliotek 2.0 under huden Indlæg på bloggen fra Per Hofman Hansen Indflydelse fra den sprudlende udvikling på web 2.0 Der er masser af socialt initiativ og iderigdom blandt borgere, virksomheder og samfundets rødder Da jeg har haft lidt svært ved at rubricere nedenstående indlæg, har jeg været så frimodig at oprette en ny kategori under overskriften BIBLIOTEK 2.0 UNDER HUDEN. Jeg håber I tilgi r! Inspireret af artiklen Brud. Spin og taktik skal dø, politik skal leve skrevet af de to fremtidsforskere Steen Svendsen og Søren Steen Olsen fra Public Futures og trykt i Politiken søndag 24. februar 2008, vil jeg forsøge at starte et lidt andet sted end jeg oprindeligt havde planlagt i forbindelse med mine indlæg på vores blog Social bibliotek.dk. De to forskere skriver bl.a.: Det danske samfund er præget af fundamentale forandringer: stigende etnisk forskellighed, aldring af befolkningen, nye teknologiske muligheder, forandringer i arbejdslivet, udfordringen fra global opvarmning, ændrede familiemønstre, nye ungdomskulturer, en velfærdssektor under pres osv. Det skaber et behov for nye samfundsmæssige løsninger på de udfordringer, vi står med. [ ] Der er brug for visioner, ambitioner og nye idéer, som kan koble samfundsforandringerne og de nye behov til konkrete politiske programmer og dagsordener. Det er det, politikudvikling går ud på. Det er gennem systematisk og fremadrettet politikudvikling, at politik bliver en drivkraft i samfundsudviklingen. Politikudvikling er en opgave med mange dimensioner, men de vigtigste er at have et godt overblik over samfundsforandringer og at have evnen til at identificere og artikulere de mulige initiativer og løsninger. Overblikket kræver, at aktørerne på den politiske scene er åbne over for nye problemstillinger og temaer, dvs. nye politikområder. Opgaven er den samme om vi skifter politikudvikling ud med bibliotekspolitikudvikling : At have et godt overblik over samfundsforandringer og at have evnen til at identificere og artikulere de mulige initiativer og løsninger. Overblikket kræver, at aktørerne på den bibliotekspolitiske scene er åbne over for nye problemstillinger og temaer, dvs. nye bibliotekspolitiske områder. Forfatterne nævner i artiklen 3 eksempler på nye uopdyrkede områder 1. DET ALDRENDE SAMFUND Befolkningens alderssammensætning ændrer sig markant i disse årtier, og det er en udvikling uden historiske fortilfælde. Der har været fokus på de kvantitative og økonomiske udfordringer, men de kvalitative forandringer er stort set ikke blevet diskuteret. Vi er nødt til at udvikle et nyt syn på aldringen og udvikle samfundets institutioner, så de svarer til et nyt livsforløb. 32

33 Bibliotek.dk et trumfkort Da Bibliotek.dk uomtvisteligt er den danske biblioteksverdens stærkeste virtuelle trumfkort, skal den naturligvis også udnyttes kvalitativt i ethvert tænkeligt perspektiv og sammenhæng. Der skal heller ikke herske tvivl om at Bibliotek.dk som udgangspunkt er og skal forblive nationens nationalbibliografi og skatkiste, hvortil man til enhver tid kan vende tilbage og dokumentere den bibliografiske sandhed. Og Bibliotek.dk er med det ocean af information, den rummer, en uundværlig fælles kilde til vor kulturarv. Af natur er bibliotek.dk en verifikationsdatabase i den måde den oprindelig er tænkt og også i dag er udført. Bibliotek.dk kan derfor kun være meget vanskelig anvendelig til inspiration og som netværksgenerator. Men vil vi det, kan der sagtens ændres på det uden at det går ud over det oprindelige sigte med nationalbibliografien og den fælles bibliotekskatalog. Det er kun et spørgsmål om teknik og en sikker proces, hvor konkrete udviklingsinitiativer gennemføres på basis af en klar strategi og et overblik over formål og eventuelle konsekvenser og eventuelt afledte bivirkninger. Bibliotek.dk er i dag nok mest for de højt uddannede og for dem som er ret dybt inde i, hvordan man søger i et biblioteks data - og i mindre grad folkets sted. Sådan behøver det ikke at være - men bliver bibliotek.dk folkets, behøver det samtidig ikke at betyde, at vi skal gøre stedet populistisk. Det er nemlig på ingen måde tilfældet, blot fordi vi indfører sociale teknologier - bibliotekerne skal jo gøre det på en intelligent og relevant måde, som ikke er udformet med teknologi-fascinerede som målgruppe - men netop den brede befolkning. Med det rette sigte og de nye sociale teknologier, er der ingen tvivl i mit sind om, at langt flere vil finde ind til Bibliotek.dk, benytte den, bidrage til og værdiberige den, henvise til den og skabe både faglige, sociale og kulturelle sammenhænge i såvel databasemasse som mellem brugerne. Alle os aldrende (over 60, der snart går på pension!) er jo ikke forældede i morgen. Mange med en baggrund i det offentlige, i uddannelsessystemet eller i erhvervslivet skal først nu, hvor de får tid, til at realisere sig selv gennem eksempelvis rejser, hobbies, idræt, studier og sågar forskning. Det vil bringe en del brugere ind om Bibliotek.dk, men mange, mange flere ville finde derind af egen drift, hvis de fik nogle flere muligheder, end de nuværende: Kunne de finde relationer mellem skønlitterære forfattere og genrer (som Rune Eriksson forsker i på Danmarks Biblioteksskole) frembragt af dem selv gennem annotationer og tagging, ville det utvivlsomt blive højt værdsat. Se et ideoplæg her med Dan Turell og Dashiell Hammett. Hobbyisten, den rejsende, studenten og utvivlsomt også forskeren har allerede opdaget, at hun ofte finder sin litteratur (læs også: musik, film etc) andre steder, end netop i Bibliotek.dk. En meget sandsynlig forklaring kan være, at hun har brugt de emneord, som hun finder naturlige, men som ikke nødvendigvis er dem, der er valgt i Bibliotek.dk eller måske helt mangler. Lad Bibliotek.dk tale til hendes forfængelighed og lyst til at blive set og hørt, og giv hende til gengæld noget derfor. Lad hende logge sig på bibliotek.dk med sin allerede eksisterende ID og password til det lokale bibliotek eller bibliotek.dk, lad hende tænke: Den bog er altså helt central, når man vil vide noget om.. og lad hende lægge sine emneord og sin beskrivelse ind ved siden af de officielt tildelte. Se et eksempel med Floraen på Fanø.Som tak for hjælpen vil hendes emneord og annotation være signeret med hendes navn eller initialer, og de vil naturligvis være klikbare med henvisning til f.eks. , hendes visitkort på Bibliotek.dk, FaceBook, LinkedIn eller hendes egen hjemmeside. 33

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december I det virkelige liv Social software: Design & implementering 4. december Valgtema 10:00 Præsentation af panelet 10:10 Første gruppe: Anne, Stine, Rikke 10:22 Anden gruppe: Morten, Eva, Maj 10:34 Tredje

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community Lev Vel Sociale og digitale medier for ældre Kulturhuset Islands Brygge d. 30.08.2011 Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

!" #!" #$# % $ &# '#( #)# '

! #! #$# % $ &# '#( #)# ' !" #!" #$# % $ &# '#( #)# ' ! " ##$ % & ' %( ) %% # * %# % +%% #, - % %#..) / %# +%% #. 012 3# 4 % 5$ # " #%0 6 # %% +# 78 #8. 9 : 666 8 ; 2 2#% 8 % % % 6 5 + % 2 # # 8 # %0% # %+ %% 6#8 + #6 ' %% %+ %

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 EN GUIDE TIL FACEBOOK SIDER UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 1 ÅBOULEVARD 40, GÅRDHUSET 2200 KØBENHAVN N. HVORFOR DENNE GUIDE? Der er mange muligheder for tilstedeværelse på Facebook med hver

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Udredning om national opsamling af brugerskabte data

Udredning om national opsamling af brugerskabte data National opsamling af brugerskabte data side 1 Udredning om national opsamling af brugerskabte data Der har på forskellige workshops været enighed om, at brugerskabte data bør opsamles og kunne tilgås

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere