Udvalget for. social og ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for. social og ældre"

Transkript

1 Udvalget for social og ældre

2 i hele kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Beboelse Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt soc.arbejde mv Øvrige sociale formål Social & Ældre i alt Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Kollektiv trafik Busdrift Tilbud til ældre og handicappede

3 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Borgerservice i alt Udvalget for social og ældre

4 Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet, voksne med særlige behov samt udgifter vedrørende integrationsindsatsen Beboelse Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej og budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme Permanente og midlertidige boliger til flygtninge Budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme. Udgifter vedrørende lejetab for lejede boliger er der 100 % statsrefusion på Kommunal tandpleje ( ) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt en abonnementsudgift på grundlag af faktisk antal brugere. Der budgetteres med 55 brugere af specialtandplejeordningen med udgifter til behandling af brugere, der har behov for narkose samt indtægt fra cirkulærebestemt brugerbetaling Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Socialpædagogisk opholdssted Gamstvej 10- uledsagede flygtningebørn I forbindelse med at Vejen Kommune modtog uledsagede flygtningebørn under 18 år i sommeren 2010 besluttede Byrådet at etablere et socialpædagogisk opholdssted i lejede bygninger på Gamstvej 10, 6600 Vejen, jf. servicelovens 66, stk. 1, nr. 5. Ejendommen er lejet for en 3-årig periode. Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt husleje og bygningsdrift. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifterne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Social og ældre - flygtningebørn % refusion Budgettet består af udgifter vedr. den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge, og flygtningefamilie med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til: Konsulentbistand Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Fast kontaktperson for barnet eller den unge Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne Ældreboliger Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte, ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og kommunale ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der bogføres

5 på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat kr. til lejetab på ældreområdet. Der er afsat kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedr. de lejligheder, som i en periode står tomme på det sociale område Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Det nære sundhedsvæsen Der er afsat kr. som udgør Udvalget for social og ældres andel af de puljemidler, der er afsat i aftalen om kommunernes økonomi. Midlerne skal blandt andet anvendes til følgende indsatser: rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset styrket sygepleje, evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis samarbejde om opgaveoverdragelser REHAB på senhjerneskadeområdet Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der for overslagsårene indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling Merudgifter I beregningen er der indregnet sund aldring med 0,50 % i 2015 stigende til 2,0 % i kr. er overført til puljen Afregning, pleje og praktisk hjælp. Udskiftning af biler i hjemmeplejen Der er afsat kr. til udskiftning af biler i hjemmeplejen. Afregning, pleje og praktisk hjælp Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til områdecentrene denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til visiteret tid og særligt plejekrævende borgere. Der er i 2015 afsat kr. til udligning i forbindelse afregning af leveret personlig og praktisk hjælp. Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp),( Servicelovens 83 og 94) Fællesudgifter og indtægter omfatter udgifter og indtægter vedrørende: personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne hjemmesygepleje

6 private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger. Budgettet for hjemmehjælp/praktisk bistand er budgetlagt ud fra afregningsmodellen. Der indgår 16 nattevagtstillinger ude og inde. Visiteringer ude BTP procent Dagvagt 51,90 % Aftenvagt 47,92 % Nattevagt 48,65 % Praktisk hjælp 63,65 % BTP-procenten er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af, GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der for eksempel efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. Udgiften til hjemmehjælp for udeområdet er budgetteret på det enkelte ældrecenter i forhold til skønnet forbrug. Budgettet reguleres månedsvis bagud, ud fra antal visiterede timer. Fra er indeområdet budgetteret med et fast budget, med mulighed for budgetreguleringer fra puljen Afregning pleje og praktisk hjælp, til særligt ressourcekrævende borgere. Udgiften til hjemmesygepleje er budgetteret som et fast budget på de 3 områdecentre. Fagpersonale Der er afsat kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, BASH-konsulenter, demenskonsulenter samt arbejdsmiljøkonsulent. Heraf er fra afsat til BASH-konsulenter på det sociale område. Uddannelse m.v. Der er afsat kr. til kurser og uddannelser. Aktiviteter Der er afsat kr. til udgifter vedrørende madservice, heraf er kr. til tab på grund af prisloft, kr. til tab på debitor samt til centrenes andel af udgifter til datasystemet til registrering af madservice (PC-data). Der er afsat kr. til drift af PDA erne (håndholdt computer), IP mv. primært abonnementsudgifter. Til drift af Care (sundheds- og omsorgsystemet til styring af hjemme og sygepleje) er der afsat kr. Til et fællesbudget til IT og undervisning er der afsat kr. Derudover er der afsat kr. til kontorhold. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever

7 Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes elevrefusion). I budgettet er der regnet med 80 elever i alt. Social- og sundhedshjælperelever Antal personer Unge under 25 år 34 Voksne over 25 år 32 I alt 66 Social- og sundhedsassistentelever Unge under 25 år 3 Voksne over 25 år 11 I alt 14 Uddannelse i ny teknologi Der er afsat en pulje på kr. til uddannelse i brug af ny teknologi. Udgifter vedrørende demensområdet Der er afsat kr. til udgifter indenfor demensområdet, herunder indkøb og vedligehold af GPS. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat kr. til betaling til andre kommuner. Der var 25 personer på opgørelsestidspunktet. Der er afsat til betaling fra andre kommuner. Der var 19 personer på opgørelsestidspunktet. Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Servicelovens 94b og 95) Der er afsat kr. til tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter 83 og 84, jf. 95 stk. 1 i lov om social service. Beløbet dækker også udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. 95 stk.2 i lov om social service, herunder hjælp, der udbetales til nærtstående, som passer den pågældende jf. 95, stk. 3. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 10 personer med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 person bosat i andre kommuner. Der er afsat kr. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (skønnet) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (skønnet) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

8 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, servicelovens 9,jf. 91 og 92 Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91, 92 og 93. Der er afsat kr. i budgettet. Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug. Vejen Kommune har pr kontrakt med 8 private leverandører. 3 leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp 4 leverandører tilbyder kun praktisk hjælp 1 leverandør tilbyder kun madservice Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i 3 distrikter bestående af følgende ældrecentre: Distrikt 1: Plejeboliger - Midlertidige Demens I alt inde Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Plejeboliger - Midlertidige Demens I alt inde Dixensminde, Jels Enghaven, Rødding Distrikt 3. Plejeboliger - Midlertidige Demens I alt inde Blomsterengen, Holsted Plejehjemmet Lundtoft Åparken, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Antal boliger i alt Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme. Ældrecentrenes budget er opdelt i et indeområde uden frit valg og et udeområde med frit valg. Fra er alle plejeboliger på indeområdet budgetteret med et fast budget. For udeområdet er ældrecentrene tildelt lønbudget til hjemmehjælp i forhold til skønnet forbrug, budgettet reguleres månedsvis bagud, ud fra antal visiterede timer. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for 140 plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Disse udgifter og indtægter skal bogføres under funktion 5.34 plejehjem. Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet.

9 Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion Det er etableret et produktionskøkken i Vejen Kommune til produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer køle vakuum mad til plejecentre og ældre i eget hjem. Vagtcentral/radioanlæg Der er afsat kr. til vagtcentral, nødkald og kaldeanlæg. Ledelse og administration Der er afsat kr. til ledelse og administration Investering i velfærdsteknologi Der er afsat til investering i velfærdsteknologi, til indkøb af teknologi, samt ansættelse af en fagperson Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Budgettet er personaleudgifter i form af støtte i egen bolig til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er afsat kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 84, 85 og 102 Der er budgetteret med kr. vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er fra 2015 indregnet effektiviseringer på de sociale institutioner på kr. De sociale institutioner dækker 85, 108, 103 og 104. Effektiviseringerne findes bl.a. ved hjælp af ændret arbejdstilrettelæggelse på institutionerne. Derudover er der flyttet kr. fra de sociale institutioner på 85 området til rehabilitering på senhjerneskadeområdet under det nære sundhedsvæsen på funktion Der er budgetteret med en pulje på -0,3 mio. kr. fra 2015 stigende til -1,3 mio. kr. som en del af effektiviseringen Rehabilitering/recovery på handicap og psykiatriområdet. Puljen vil blive udlignet via forventede mindreudgifter til løn på institutionerne på handicapog psykiatriområdet. Der budetteret med løn- og øvrige driftsudgifter til BASH-indsatsen på socialområdet på 0,8 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. i Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 36 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for 12 personer, under det sociale område.

10 Dagcentre: Der er dagcentre / aktivitetscentre følgende steder: Område Vest: Blomsterengen, Holsted Dagcenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Dagcenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Dixensminde, Dixensvej 3, Jels Enghaven, Engvej 3, Rødding Knudepunktet, Kærhøjparken 19 Vejen Linie fem, Markdannersvej 5, Andst Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten Kærdalen, Kærdalen 1, Vejen Birkely, Maltvej 58, Askov Lindecentret, Lindeparken 25, Bække Lundtoft, Magnolievej 28, Brørup Område Vest, Åparken 19, Holsted Område Vest, Åstruplund, Borgergade 110, Glejbjerg Aktivitetscenter, Østergade 28, Rødding Aktivitetscenter, Holsted Dagcentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv. På det sociale område er der tilført kr. til diverse tilskud som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Bo-Støtten, Fredensvej 10 tilbyder 6 træningslejligheder. Medio 2014 udvides tilbuddet til 8 træningslejligheder efter 107 og 85. I Bo-Støtten findes 1 Hotelværelse, som bruges til akutte situationer når en borger er i krise. I opgangen findes endvidere 3 almindelige lejligheder for sindslidende borger. Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af 3 lejligheder, som alle modtager 85 støtte. Søndergade Teamet yder desforuden ydelser omkring specialopgaver og fungerer som akut team. Bo-Støtten og Søndergade Teamet er forankret under Socialpsykiatrisk Center ABS. På grund af Bo-udvidelse i Bo-Støtten er den opnormeret med en 30 timers stilling pr. 1/ Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 8,975 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider.

11 Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til 5 personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 32 personer i Brørup/Holsted distriktet. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 5,113 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til 6 beboere i botilbuddet i Ahorngade, 8 beboere botilbuddet på Kirsebærvej samt hjemmevejledning til ca. 28 eksterne borgere i egen bolig i Vejen området. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 7,933 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 2 personer Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af 8 boenheder. Ca. 30 personer, som bor i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn, er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 13,708 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 3 personer Vejlederteam, 85-støtte i eget hjem- Socialpsykiatrisk Center ABS Vejlederteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig til pt. 93 personer. Vejlederteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85- støtte for sindslidende personer i egen bolig med 6,111 fuldtidsstilling. Som følge af en tilgang af visiterede personer i ordningen fra 70 personer i 2007 til pt. 93 personer er budgettet forhøjet med virkning fra den med 1½ fuldtidsstilling. Der er fra 2014 afsat kr. til et strakstilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tage hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området. Strakstilbuddet er normeret med 3,0 fuldtidsstilling Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med 140 plejehjemmenes ejendomsdrift vedrørende Plejehjemmet Lundtoft i Brørup Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Budgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen.

12 Der budgetteres med kr. til betalinger for personlige hjælpemidler og betalinger til og fra andre kommuner. Personlige hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet består af udgifter til nedenstående områder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Høreapparater til personer Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens Tilbagebetaling vedr. støtte til bil Servicelovens 114 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen pr Der er ikke indregnet udgifter til større boligændringer. Tilbagebetaling af bilstøtte er budgetteret ud fra bevilling af 25 nye billån pr. år. Der er ikke budgetteret med tilbagebetaling vedrørende lån til boligindretning. Fra 2015 er der indregnet en effektivisering på stomiprodukter på kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Myndighedsafdelingen Social og Ældre på hjælpemiddelområdet Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Budgettet på kr til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud vedrørende specialrådgivning, bl.a. Institut for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refnæs og Kolonien Filadelfia mv. er nulstillet i budget 2015 og fremover. Betalingen opkræves ikke mere ved kommunerne. Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til ergoterapeuter med 6,67 fuldtidsstillinger samt uddannelse, tjenestekørsel mv. Budgettet er på kr Fælles hjælpemiddeldepot. Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter: Der er afsat kr. til bygningsdrift af det tidligere hjælpemiddeldepot i Holsted. Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var ude hos borgerne, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil kr., blev finansieret via kommuneleasing. Udgiften tilbagebetales over 5 år med et beløb på kr., som der er budgetlagt med.

13 Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre og kr. til indkøb af genbrugshjælpemidler Hjælpemiddel Service Vejen Vejen Kommune overtog pr. 1. juli 2013 driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af hjælpemidler fra Zealand Care. Til driften af det nye servicecenter, der er etableret i lejede lokaler i Brørup, budgetteres med: 4,878 fuldtidsmedarbejdere øvrige udgifter, bygninger, biler, værksted m.v. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Der er budgetteret med 2,216 fuldtidsmedarbejdere, indkøb af ramper mv., inventar og drift af biler mv. Samlede udgifter i forbindelse med opgaven er kr Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det drejer sig om udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet er beregnet på grundlag af det prisfremskrevne budget Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der 4 botilbud, 3 enkeltmandsprojekter tilknyttet Nørregadehus 75, samt 7 private botilbud/opholdssteder. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (skønnet) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (skønnet) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet Fællesudgifter og indtægter Puljer: Der budgetteres med en pulje på kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Puljen til længerevarende sygdom vedrørende personale i bo- og dagtilbud er fra 2015 afskaffet. Puljen til en særlig indsats er fra 2015 nulstillet.

14 Der budgetteres med kr. til nye kendte borgere samt unge, der fylder 18 år, og som skal have et bo- eller dagtilbud. Budgettet er lagt på baggrund af kendte til- og afgange. Der er afsat kr. til Social Tilsyn Syd. På området er der desuden indregnet gevinst på kr. som følge af flere effektiviseringstiltag på det specialiserede socialområde. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af , og udgiften opkræves Region Sjælland. Budgettet er fra 2015 øget med kr. så budgettet i 2015 er kr. 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Der budgetteres med kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for 27 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 13 borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,240 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet Nørregadehus, Nørregade Vejen Nørregadehus er et længerevarende botilbud for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 24 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 29,680 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 2 personer. Der er i 2014 indregnet en effektivisering på kr. Effektiviseringen opnås ved at man går fra 2-1 ved forflytning på Nørregadehus Bostøtte fra Bo-Vejen, - Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,096 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for denne person.

15 Bostøtte fra Bo-Vejen, - Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,004 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, heraf 8 nybyggede lejligheder samt 8 lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 15,336 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 3 personer Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært for ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 20,908 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 3 personer. Der er i løbet af 2014 gennemgået en organisationsændring, som medfører, at der kun er en forstander for Bakkehuset i Rødding og Nørrevang i Skodborg. Derfor er der fra 2015 indregnet en effektivisering på Nørrevang på kr Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til 6 beboere. Boligerne består af 6 individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med the køkken, bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum, samt et specialindrettet fælleskøkken. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 12,678 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 3 personer Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og indtægter 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til 4 personer i familiepleje i andre kommuner. Der er afsat kr. i budgettet.

16 Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for borgere fra Vejen Kommune med 16 personer. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til regionen for 1 person Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 24 personer. Der er afsat kr. i budgettet. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 8 personer med sindslidelser. Der er afsat kr. til området Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 1 person med betaling fra anden kommune. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (skønnet) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (skønnet) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Kontaktperson- og ledsageordninger Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for ca. 60 personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet til området er på kr. I 2015 er der tilført kr., da flere er begyndt at bruge ledsagerordningen Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der 3 dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpsykiatrisk Center ABS. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet.

17 Fællesudgifter og indtægter 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for 15 personer. Budgettet til området er på kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for 25 personer i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf 1 person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Borgere der er +65 år og bor i Vejen Kommune tilbydes et dagtilbud eller aktivitetstilbud i Vejen Kommune / Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 37 heldagsbrugere - heraf 1 person, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,797 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 6 personer Værkstedet Elmegade 12, Vejen Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 27 helårsbrugere. Derudover er der 17 brugere i skånejob. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 6,532 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen. I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 6 brugere Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Socialpsykiatrisk Center ABS er et beskæftigelses- og kompetence tilbud efter 103 til personer med psykiske lidelser. Socialpsykiatrisk Center ABS er normeret til 33 pladser, som fordeler sig på hel- og halvtidspladser. Derudover er der 15 åbne væresteds pladser efter 104 som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og ikke kræver visitation. Socialpsykiatrien har igennem det sidste år omlagt aktivitetstilbuddene til beskyttet beskæftigelse efter 103 i SL med forskellig produktions- og serviceydelser for andre. Endvidere er der lagt op til, at arbejdsmarkedsafdelingen/jobcentret kan købe beskæftigelsespladser for psykisk sårbar borger som mangler arbejdspraktik. Væresteds- og samværstilbud efter 104 er forankret i kommunens aktivitetscentre med psykiatrifaglig personale nogle eftermiddage om ugen, der er ingen visitation hvilket betyde,r at alle sindslidende i kommunen kan benytte tilbuddet.

18 Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 8,120 fuldtidsstillinger ekskl. pædagogstuderende. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er i perioden afsat kr. til lønudgifter til et nyt samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatrisk Center ABS og BUC Vejen Beskyttet beskæftigelse ABS Socialpsykiatrisk Center ABS driver Cafe Noget Særligt, som beskyttet beskæftigelse efter 103. En Cafe som indeholder et kunst glasværksted sammen med en frokost cafe, hvor der produceres forskellige frokostretter. Værkstedet er et arbejdstilbud for de borger, som ønsker produktion. Caféen kan også modtage psykisk sårbare borgere fra jobcentre, der har behov for et praktikforløb. Cafe Noget Særlig har et samarbejde med Røde Kors Genbrugsbutik, som befinder sig i den anden ende af bygningen. Budgettet består af husleje vedr. aktivitetsdelen, lys og varme, aktivitetsbudget samt driftsudgifter og /indtægter vedr. cafedriften Aktivitets- og samværstilbud Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 104. I Vejen Kommune er der 2 aktivitets- og samværstilbud: Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen og Nørrevang aktivitetscenter, Nørregade 6, Skodborg. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet Fællesudgifter og / indtægter 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 53 personer samt betaling for 2 personer med aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud. Der budgetteres med betaling fra en anden kommune på 1 person. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr Dagcenter Kærhøj Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere i Dagcenter Kærhøj. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 10,391 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra en anden kommune for 1 bruger Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Dagcenteret er normeret til 21 dagcenterpladser.

19 Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 1,914 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter til bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner for 3 brugere Introduktionsydelse 050 Ej refusionsberettigede udgifter. Generelle kommunale udgifter Der budgetteres med udgifter til aflønning af 1 person ansat i fleksjob på Kærsdalgård Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn Aktivlovens 83 og 84 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 41 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens 100 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 42 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen i foråret Der er 50 % statsrefusion på området Øvrige sociale formål Budgettet består af udgifter og indtægter vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, udgifter til husly, tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv.

20 Borgerservice Borgerservice varetager bl.a. udbetaling og beregning af en række sociale ydelser på området. Pr. 1. oktober 2013 er der oprettet et fælles kørselskontor under Borgerservice Busdrift Budgettet består af udgifter til individuel handicapkørsel og er fastsat på baggrund af budgetoplæg fra Sydtrafik. Der er afsat 1,202 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) På området budgetteres med 1,851 mio. kr. til kørsel til dagcentre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring På området budgetteres med kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler Beskyttet beskæftigelse ( 103) På området budgetteres med kr. til kørsel til beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ( 104) På området budgetteres med kr. til kørsel til aktivitets- og samværstilbud Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Budgettet består af udgifter til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven, jf. kap. 6. Der er 50 % statsrefusion på området Personlige tillæg Budgettet omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg. De personlige tillæg kan tildeles hhv. folkepensionister og de førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar Helbredstillæg ydes med tilskud op til 85 % til pensionistens egen andel til helbredsrelaterede udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling og høreapparater. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige kr. (2014). Størrelsen af tillægget er tillige afhængig af den personlige indkomst. Desuden ydes tilskud til varmeudgifter. Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tilskuddet ydes efter en nærmere konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Budgettet er udarbejdet ud fra det senest kendte regnskab. Der ydes 50% statsrefusion på området. Administration af varmetilskud varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen medfinansierer 25 % Førtidspension Administration af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark, så budgettet omfatter udgifter til medfinansieringsbidrag til førtidspensioner med henholdsvis 65 % og 50 % kommunal medfinansiering. Det er kommunerne, der tilkender førtidspensioner.

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2012 budget 203.497.683 210.513.464 197.687.100 206.619.912 Forskel 5.810.583 3.893.552

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben BILAG 3 23. marts 2006 Sagsnr.: 300262 Dok.nr.: 1801219 Overblik over budget 2006 Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere