Udvalget for. social og ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for. social og ældre"

Transkript

1 Udvalget for social og ældre

2 i hele kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Beboelse Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt soc.arbejde mv Øvrige sociale formål Social & Ældre i alt Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Kollektiv trafik Busdrift Tilbud til ældre og handicappede

3 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Borgerservice i alt Udvalget for social og ældre

4 Social & Ældre Social & Ældre varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet, voksne med særlige behov samt udgifter vedrørende integrationsindsatsen Beboelse Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Der er 7 boliger på Fredensvej og budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme Permanente og midlertidige boliger til flygtninge Budgettet er udgifter til forbrugsafgifter, el og varme. Udgifter vedrørende lejetab for lejede boliger er der 100 % statsrefusion på Kommunal tandpleje ( ) Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen). Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt en abonnementsudgift på grundlag af faktisk antal brugere. Der budgetteres med 55 brugere af specialtandplejeordningen med udgifter til behandling af brugere, der har behov for narkose samt indtægt fra cirkulærebestemt brugerbetaling Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Socialpædagogisk opholdssted Gamstvej 10- uledsagede flygtningebørn I forbindelse med at Vejen Kommune modtog uledsagede flygtningebørn under 18 år i sommeren 2010 besluttede Byrådet at etablere et socialpædagogisk opholdssted i lejede bygninger på Gamstvej 10, 6600 Vejen, jf. servicelovens 66, stk. 1, nr. 5. Ejendommen er lejet for en 3-årig periode. Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt husleje og bygningsdrift. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifterne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Social og ældre - flygtningebørn % refusion Budgettet består af udgifter vedr. den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge, og flygtningefamilie med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til: Konsulentbistand Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Fast kontaktperson for barnet eller den unge Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Der er 100 % statsrefusion på udgifterne Ældreboliger Området omfatter terminsydelser eksklusiv ydelsesstøtte, ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger og kommunale ældreboliger bortset fra renter og afdrag, der bogføres

5 på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat kr. til lejetab på ældreområdet. Der er afsat kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedr. de lejligheder, som i en periode står tomme på det sociale område Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Det nære sundhedsvæsen Der er afsat kr. som udgør Udvalget for social og ældres andel af de puljemidler, der er afsat i aftalen om kommunernes økonomi. Midlerne skal blandt andet anvendes til følgende indsatser: rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset styrket sygepleje, evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis samarbejde om opgaveoverdragelser REHAB på senhjerneskadeområdet Demografisk udvikling I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der for overslagsårene indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling Merudgifter I beregningen er der indregnet sund aldring med 0,50 % i 2015 stigende til 2,0 % i kr. er overført til puljen Afregning, pleje og praktisk hjælp. Udskiftning af biler i hjemmeplejen Der er afsat kr. til udskiftning af biler i hjemmeplejen. Afregning, pleje og praktisk hjælp Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til områdecentrene denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til visiteret tid og særligt plejekrævende borgere. Der er i 2015 afsat kr. til udligning i forbindelse afregning af leveret personlig og praktisk hjælp. Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp),( Servicelovens 83 og 94) Fællesudgifter og indtægter omfatter udgifter og indtægter vedrørende: personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne hjemmesygepleje

6 private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger. Budgettet for hjemmehjælp/praktisk bistand er budgetlagt ud fra afregningsmodellen. Der indgår 16 nattevagtstillinger ude og inde. Visiteringer ude BTP procent Dagvagt 51,90 % Aftenvagt 47,92 % Nattevagt 48,65 % Praktisk hjælp 63,65 % BTP-procenten er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med brugeren eller for brugeren. Herudover indeholder budgettet midler til afregning af, GPS er til demente, træningshjælperordningen samt midler til projekt BASH. BASH er hjælp til at Bevare en Aktiv og Selvstændig Hverdag og er et tilbud om hjælp til selvhjælp i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer, der for eksempel efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist. Udgiften til hjemmehjælp for udeområdet er budgetteret på det enkelte ældrecenter i forhold til skønnet forbrug. Budgettet reguleres månedsvis bagud, ud fra antal visiterede timer. Fra er indeområdet budgetteret med et fast budget, med mulighed for budgetreguleringer fra puljen Afregning pleje og praktisk hjælp, til særligt ressourcekrævende borgere. Udgiften til hjemmesygepleje er budgetteret som et fast budget på de 3 områdecentre. Fagpersonale Der er afsat kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, BASH-konsulenter, demenskonsulenter samt arbejdsmiljøkonsulent. Heraf er fra afsat til BASH-konsulenter på det sociale område. Uddannelse m.v. Der er afsat kr. til kurser og uddannelser. Aktiviteter Der er afsat kr. til udgifter vedrørende madservice, heraf er kr. til tab på grund af prisloft, kr. til tab på debitor samt til centrenes andel af udgifter til datasystemet til registrering af madservice (PC-data). Der er afsat kr. til drift af PDA erne (håndholdt computer), IP mv. primært abonnementsudgifter. Til drift af Care (sundheds- og omsorgsystemet til styring af hjemme og sygepleje) er der afsat kr. Til et fællesbudget til IT og undervisning er der afsat kr. Derudover er der afsat kr. til kontorhold. Elevuddannelser ældreområdet Elevuddannelserne omfatter: Social- og sundhedshjælperelever Social- og sundhedsassistentelever

7 Sygeplejestuderende Grundforløb Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes elevrefusion). I budgettet er der regnet med 80 elever i alt. Social- og sundhedshjælperelever Antal personer Unge under 25 år 34 Voksne over 25 år 32 I alt 66 Social- og sundhedsassistentelever Unge under 25 år 3 Voksne over 25 år 11 I alt 14 Uddannelse i ny teknologi Der er afsat en pulje på kr. til uddannelse i brug af ny teknologi. Udgifter vedrørende demensområdet Der er afsat kr. til udgifter indenfor demensområdet, herunder indkøb og vedligehold af GPS. Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning Der er afsat kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb. Betaling andre offentlige myndigheder Der er afsat kr. til betaling til andre kommuner. Der var 25 personer på opgørelsestidspunktet. Der er afsat til betaling fra andre kommuner. Der var 19 personer på opgørelsestidspunktet. Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Servicelovens 94b og 95) Der er afsat kr. til tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter 83 og 84, jf. 95 stk. 1 i lov om social service. Beløbet dækker også udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, jf. 95 stk.2 i lov om social service, herunder hjælp, der udbetales til nærtstående, som passer den pågældende jf. 95, stk. 3. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 96) Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 10 personer med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for 1 person bosat i andre kommuner. Der er afsat kr. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (skønnet) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (skønnet) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

8 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, servicelovens 9,jf. 91 og 92 Levering af ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens 83, jf. 91, 92 og 93. Der er afsat kr. i budgettet. Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug. Vejen Kommune har pr kontrakt med 8 private leverandører. 3 leverandører tilbyder både personlig og praktisk hjælp 4 leverandører tilbyder kun praktisk hjælp 1 leverandør tilbyder kun madservice Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i 3 distrikter bestående af følgende ældrecentre: Distrikt 1: Plejeboliger - Midlertidige Demens I alt inde Kærdalen, Vejen Birkely, Askov Lindecenter, Bække Distrikt 2: Plejeboliger - Midlertidige Demens I alt inde Dixensminde, Jels Enghaven, Rødding Distrikt 3. Plejeboliger - Midlertidige Demens I alt inde Blomsterengen, Holsted Plejehjemmet Lundtoft Åparken, Holsted Åstruplund, Glejbjerg Antal boliger i alt Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme. Ældrecentrenes budget er opdelt i et indeområde uden frit valg og et udeområde med frit valg. Fra er alle plejeboliger på indeområdet budgetteret med et fast budget. For udeområdet er ældrecentrene tildelt lønbudget til hjemmehjælp i forhold til skønnet forbrug, budgettet reguleres månedsvis bagud, ud fra antal visiterede timer. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv. En del af plejehjemmet Lundtoft er omfattet af de gamle regler for 140 plejehjem. Det vil sige, at der skal beregnes husleje, el, varme og vand efter servicelovens 140. Disse udgifter og indtægter skal bogføres under funktion 5.34 plejehjem. Særlige tilbud Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold. Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet.

9 Kommunen råder over to boliger til disse formål. Madproduktion Det er etableret et produktionskøkken i Vejen Kommune til produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer køle vakuum mad til plejecentre og ældre i eget hjem. Vagtcentral/radioanlæg Der er afsat kr. til vagtcentral, nødkald og kaldeanlæg. Ledelse og administration Der er afsat kr. til ledelse og administration Investering i velfærdsteknologi Der er afsat til investering i velfærdsteknologi, til indkøb af teknologi, samt ansættelse af en fagperson Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Budgettet er personaleudgifter i form af støtte i egen bolig til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens Fællesudgifter og indtægter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79. Der er afsat kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens 84, 85 og 102 Der er budgetteret med kr. vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er fra 2015 indregnet effektiviseringer på de sociale institutioner på kr. De sociale institutioner dækker 85, 108, 103 og 104. Effektiviseringerne findes bl.a. ved hjælp af ændret arbejdstilrettelæggelse på institutionerne. Derudover er der flyttet kr. fra de sociale institutioner på 85 området til rehabilitering på senhjerneskadeområdet under det nære sundhedsvæsen på funktion Der er budgetteret med en pulje på -0,3 mio. kr. fra 2015 stigende til -1,3 mio. kr. som en del af effektiviseringen Rehabilitering/recovery på handicap og psykiatriområdet. Puljen vil blive udlignet via forventede mindreudgifter til løn på institutionerne på handicapog psykiatriområdet. Der budetteret med løn- og øvrige driftsudgifter til BASH-indsatsen på socialområdet på 0,8 mio. kr. i 2015 stigende til 1,0 mio. kr. i Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder. Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 36 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for Der er afsat kr. Betalinger til private leverandører Der er afsat kr. til private leverandører for 12 personer, under det sociale område.

10 Dagcentre: Der er dagcentre / aktivitetscentre følgende steder: Område Vest: Blomsterengen, Holsted Dagcenter Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud Dagcenter Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup Dixensminde, Dixensvej 3, Jels Enghaven, Engvej 3, Rødding Knudepunktet, Kærhøjparken 19 Vejen Linie fem, Markdannersvej 5, Andst Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten Kærdalen, Kærdalen 1, Vejen Birkely, Maltvej 58, Askov Lindecentret, Lindeparken 25, Bække Lundtoft, Magnolievej 28, Brørup Område Vest, Åparken 19, Holsted Område Vest, Åstruplund, Borgergade 110, Glejbjerg Aktivitetscenter, Østergade 28, Rødding Aktivitetscenter, Holsted Dagcentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café og aktivitetspersonale. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv. På det sociale område er der tilført kr. til diverse tilskud som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet Bo-Støtten Fredensvej 10, Brørup Bo-Støtten, Fredensvej 10 tilbyder 6 træningslejligheder. Medio 2014 udvides tilbuddet til 8 træningslejligheder efter 107 og 85. I Bo-Støtten findes 1 Hotelværelse, som bruges til akutte situationer når en borger er i krise. I opgangen findes endvidere 3 almindelige lejligheder for sindslidende borger. Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af 3 lejligheder, som alle modtager 85 støtte. Søndergade Teamet yder desforuden ydelser omkring specialopgaver og fungerer som akut team. Bo-Støtten og Søndergade Teamet er forankret under Socialpsykiatrisk Center ABS. På grund af Bo-udvidelse i Bo-Støtten er den opnormeret med en 30 timers stilling pr. 1/ Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 8,975 fuldtidsstillinger inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider.

11 Lille Veum, støtte i eget hjem 85 - eksterne Der ydes støtte til 5 personer på Blomsterengen 8a. Derudover ydes bostøtte i eget hjem til ca. 32 personer i Brørup/Holsted distriktet. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 5,113 stilling inkl. vikar. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold mv Vejen Støttecenter, Ahorngade 62 og Kirsebærvej 65-67, Vejen Vejen Støttecenter yder hjemmevejledning i egen bolig iht. til SEL 85 til 6 beboere i botilbuddet i Ahorngade, 8 beboere botilbuddet på Kirsebærvej samt hjemmevejledning til ca. 28 eksterne borgere i egen bolig i Vejen området. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 7,933 fuldtidsstillinger inkl. vikar, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar samt betaling for servicearealer (vagtstuen) til boligselskabet. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 2 personer Bakkehuset, Bakkegårdsparken 124, Rødding Botilbuddet Bakkegårdsparken består af 8 boenheder. Ca. 30 personer, som bor i Bakkegårdsparken eller andre steder i Rødding og omegn, er tilknyttet støttecentret i bofællesskabet. De modtager alle hjemmestøtte. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 13,708 fuldtidsstillinger inkl. vikarudgifter. Det øvrige budget består af aktivitetsudgifter, administration, it og inventar og materiel samt bygningsdrift. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 3 personer Vejlederteam, 85-støtte i eget hjem- Socialpsykiatrisk Center ABS Vejlederteamet yder 85-støtte til sindslidende i egen bolig til pt. 93 personer. Vejlederteamet er organiseret under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup. Budgettet består af personaleudgifter til 85- støtte for sindslidende personer i egen bolig med 6,111 fuldtidsstilling. Som følge af en tilgang af visiterede personer i ordningen fra 70 personer i 2007 til pt. 93 personer er budgettet forhøjet med virkning fra den med 1½ fuldtidsstilling. Der er fra 2014 afsat kr. til et strakstilbud i socialpsykiatrien. Beløbet skal bl.a. være med til at tage hånd om borgerne med det samme samt nedbringe den store efterspørgsel på området. Strakstilbuddet er normeret med 3,0 fuldtidsstilling Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med 140 plejehjemmenes ejendomsdrift vedrørende Plejehjemmet Lundtoft i Brørup Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark. Budgettet på kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en klippekortsbetaling, hvor der betales efter timeforbrug i ordningen.

12 Der budgetteres med kr. til betalinger for personlige hjælpemidler og betalinger til og fra andre kommuner. Personlige hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet består af udgifter til nedenstående områder: Kontoområde Lovgrundlag 001 Støtte til køb af bil mv. Servicelovens Optiske synshjælpemidler Servicelovens Arm- og benproteser Servicelovens Høreapparater til personer Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Servicelovens Inkontinens- og stomihjælpemidler Servicelovens Andre hjælpemidler Servicelovens Forbrugsgoder Servicelovens Hjælp til boligindretning Servicelovens Tilbagebetaling vedr. støtte til bil Servicelovens 114 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen pr Der er ikke indregnet udgifter til større boligændringer. Tilbagebetaling af bilstøtte er budgetteret ud fra bevilling af 25 nye billån pr. år. Der er ikke budgetteret med tilbagebetaling vedrørende lån til boligindretning. Fra 2015 er der indregnet en effektivisering på stomiprodukter på kr Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Myndighedsafdelingen Social og Ældre på hjælpemiddelområdet Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Budgettet på kr til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud vedrørende specialrådgivning, bl.a. Institut for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refnæs og Kolonien Filadelfia mv. er nulstillet i budget 2015 og fremover. Betalingen opkræves ikke mere ved kommunerne. Myndighedsafdelingen Der budgetteres med personaleudgifter til ergoterapeuter med 6,67 fuldtidsstillinger samt uddannelse, tjenestekørsel mv. Budgettet er på kr Fælles hjælpemiddeldepot. Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter: Der er afsat kr. til bygningsdrift af det tidligere hjælpemiddeldepot i Holsted. Leasingudgifter Ved kontraktophør med Zealand Care blev hjælpemidlerne, som var ude hos borgerne, overtaget af Vejen Kommune. Udgiften hertil kr., blev finansieret via kommuneleasing. Udgiften tilbagebetales over 5 år med et beløb på kr., som der er budgetlagt med.

13 Indkøb af hjælpemidler Der er budgetteret med kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre og kr. til indkøb af genbrugshjælpemidler Hjælpemiddel Service Vejen Vejen Kommune overtog pr. 1. juli 2013 driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af hjælpemidler fra Zealand Care. Til driften af det nye servicecenter, der er etableret i lejede lokaler i Brørup, budgetteres med: 4,878 fuldtidsmedarbejdere øvrige udgifter, bygninger, biler, værksted m.v. Vejen Kommune varetager selv opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer. Der er budgetteret med 2,216 fuldtidsmedarbejdere, indkøb af ramper mv., inventar og drift af biler mv. Samlede udgifter i forbindelse med opgaven er kr Tilbud til voksne med særlige behov Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens 109 og 110. Det drejer sig om udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Budgettet er beregnet på grundlag af det prisfremskrevne budget Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der 4 botilbud, 3 enkeltmandsprojekter tilknyttet Nørregadehus 75, samt 7 private botilbud/opholdssteder. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (skønnet) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (skønnet) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet Fællesudgifter og indtægter Puljer: Der budgetteres med en pulje på kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse. Puljen til længerevarende sygdom vedrørende personale i bo- og dagtilbud er fra 2015 afskaffet. Puljen til en særlig indsats er fra 2015 nulstillet.

14 Der budgetteres med kr. til nye kendte borgere samt unge, der fylder 18 år, og som skal have et bo- eller dagtilbud. Budgettet er lagt på baggrund af kendte til- og afgange. Der er afsat kr. til Social Tilsyn Syd. På området er der desuden indregnet gevinst på kr. som følge af flere effektiviseringstiltag på det specialiserede socialområde. 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier (folketal) jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af , og udgiften opkræves Region Sjælland. Budgettet er fra 2015 øget med kr. så budgettet i 2015 er kr. 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personaleudgifter Der budgetteres med kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for 27 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til andre kommuner og regioner for 13 borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i Bostøtte fra Bo-Vejen - Bo- KMJ-projekt Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 2,240 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter samt drift af den bil, der er tilknyttet projektet Nørregadehus, Nørregade Vejen Nørregadehus er et længerevarende botilbud for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 24 boliger. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 29,680 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventarudgifter, udgifter til bil og bygningsudgifter. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 2 personer. Der er i 2014 indregnet en effektivisering på kr. Effektiviseringen opnås ved at man går fra 2-1 ved forflytning på Nørregadehus Bostøtte fra Bo-Vejen, - Nørregade 79 A Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,096 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med betaling fra anden kommune for denne person.

15 Bostøtte fra Bo-Vejen, - Kærhøjparken 36 BP, Vejen Der budgetteres med bostøtte til 1 person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 1,004 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder, heraf 8 nybyggede lejligheder samt 8 lejligheder i eksisterende bygninger. Budgettet består af personaleudgifter svarende til 15,336 fuldtidsmedarbejder samt øvrige driftsudgifter bestående af uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration og bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 3 personer Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Målgruppen for botilbuddet er primært for ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 20,908 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 3 personer. Der er i løbet af 2014 gennemgået en organisationsændring, som medfører, at der kun er en forstander for Bakkehuset i Rødding og Nørrevang i Skodborg. Derfor er der fra 2015 indregnet en effektivisering på Nørrevang på kr Botilbuddet Bøgely Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydeligt fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til 6 beboere. Boligerne består af 6 individuelle og handicapvenlige 2-værelses lejligheder med the køkken, bad/toilet. I tilknytning hertil er fælles spise- og opholdsrum, samt et specialindrettet fælleskøkken. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 12,678 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til bygningsdrift Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 3 personer Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Fællesudgifter og indtægter 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Personaleudgifter Der budgetteres med udgifter til 4 personer i familiepleje i andre kommuner. Der er afsat kr. i budgettet.

16 Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for borgere fra Vejen Kommune med 16 personer. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Midlertidigt botilbud for sindslidende Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling til regionen for 1 person Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 24 personer. Der er afsat kr. i budgettet. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 8 personer med sindslidelser. Der er afsat kr. til området Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning) 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til midlertidigt botilbud for 1 person med betaling fra anden kommune. I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud for en person under 67 år i en konkret sag overstiger en årlig udgift på kr. (skønnet) refunderer staten 25 % af udgifterne og 50 % af udgifterne, hvor den årlige udgift er over kr. (skønnet) Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager Kontaktperson- og ledsageordninger Fællesudgifter og -indtægter Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for ca. 60 personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet til området er på kr. I 2015 er der tilført kr., da flere er begyndt at bruge ledsagerordningen Beskyttet beskæftigelse Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune er der 3 dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpsykiatrisk Center ABS. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet.

17 Fællesudgifter og indtægter 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Beskæftigelse/aktivitetstilbud Der budgetteres med betaling til dagtilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for 15 personer. Budgettet til området er på kr. Betalinger til andre offentlige myndigheder Der budgetteres med betaling for 25 personer i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud, heraf 1 person med betaling fra Grønlands Hjemmestyre. Budgettet er på kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Borgere der er +65 år og bor i Vejen Kommune tilbydes et dagtilbud eller aktivitetstilbud i Vejen Kommune / Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 37 heldagsbrugere - heraf 1 person, der udover dagcentertilbud har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider. Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 10,797 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 6 personer Værkstedet Elmegade 12, Vejen Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 27 helårsbrugere. Derudover er der 17 brugere i skånejob. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 6,532 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen. I henhold til servicelovens 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12. Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for 6 brugere Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Socialpsykiatrisk Center ABS er et beskæftigelses- og kompetence tilbud efter 103 til personer med psykiske lidelser. Socialpsykiatrisk Center ABS er normeret til 33 pladser, som fordeler sig på hel- og halvtidspladser. Derudover er der 15 åbne væresteds pladser efter 104 som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og ikke kræver visitation. Socialpsykiatrien har igennem det sidste år omlagt aktivitetstilbuddene til beskyttet beskæftigelse efter 103 i SL med forskellig produktions- og serviceydelser for andre. Endvidere er der lagt op til, at arbejdsmarkedsafdelingen/jobcentret kan købe beskæftigelsespladser for psykisk sårbar borger som mangler arbejdspraktik. Væresteds- og samværstilbud efter 104 er forankret i kommunens aktivitetscentre med psykiatrifaglig personale nogle eftermiddage om ugen, der er ingen visitation hvilket betyde,r at alle sindslidende i kommunen kan benytte tilbuddet.

18 Der budgetteres med personaleudgifter, svarende til 8,120 fuldtidsstillinger ekskl. pædagogstuderende. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er i perioden afsat kr. til lønudgifter til et nyt samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatrisk Center ABS og BUC Vejen Beskyttet beskæftigelse ABS Socialpsykiatrisk Center ABS driver Cafe Noget Særligt, som beskyttet beskæftigelse efter 103. En Cafe som indeholder et kunst glasværksted sammen med en frokost cafe, hvor der produceres forskellige frokostretter. Værkstedet er et arbejdstilbud for de borger, som ønsker produktion. Caféen kan også modtage psykisk sårbare borgere fra jobcentre, der har behov for et praktikforløb. Cafe Noget Særlig har et samarbejde med Røde Kors Genbrugsbutik, som befinder sig i den anden ende af bygningen. Budgettet består af husleje vedr. aktivitetsdelen, lys og varme, aktivitetsbudget samt driftsudgifter og /indtægter vedr. cafedriften Aktivitets- og samværstilbud Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 104. I Vejen Kommune er der 2 aktivitets- og samværstilbud: Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen og Nørrevang aktivitetscenter, Nørregade 6, Skodborg. Der budgetteres fra 2015 med et beløb til administrationsomkostninger på bo- og dagtilbudsområdet Fællesudgifter og / indtægter 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 53 personer samt betaling for 2 personer med aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud. Der budgetteres med betaling fra en anden kommune på 1 person. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for Budgettet på området er kr Dagcenter Kærhøj Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere i Dagcenter Kærhøj. Budgettet består af personaleudgifter, svarende til 10,391 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedr. bil samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra en anden kommune for 1 bruger Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud Dagcenteret er normeret til 21 dagcenterpladser.

19 Der budgetteres med personaleudgifter svarende til 1,914 fuldtidsstillinger. Det øvrige driftsbudget består af udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter til bil samt udgifter til bygningsdrift. Der er budgetteret med betaling fra andre kommuner for 3 brugere Introduktionsydelse 050 Ej refusionsberettigede udgifter. Generelle kommunale udgifter Der budgetteres med udgifter til aflønning af 1 person ansat i fleksjob på Kærsdalgård Sociale formål Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser: Kontoområde Lovgrundlag Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn Aktivlovens 83 og 84 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 41 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens 100 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Servicelovens 42 Budgettet er beregnet på grundlag af budgetkontrollen i foråret Der er 50 % statsrefusion på området Øvrige sociale formål Budgettet består af udgifter og indtægter vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, udgifter til husly, tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv.

20 Borgerservice Borgerservice varetager bl.a. udbetaling og beregning af en række sociale ydelser på området. Pr. 1. oktober 2013 er der oprettet et fælles kørselskontor under Borgerservice Busdrift Budgettet består af udgifter til individuel handicapkørsel og er fastsat på baggrund af budgetoplæg fra Sydtrafik. Der er afsat 1,202 mio. kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) På området budgetteres med 1,851 mio. kr. til kørsel til dagcentre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring På området budgetteres med kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler Beskyttet beskæftigelse ( 103) På området budgetteres med kr. til kørsel til beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ( 104) På området budgetteres med kr. til kørsel til aktivitets- og samværstilbud Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Budgettet består af udgifter til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven, jf. kap. 6. Der er 50 % statsrefusion på området Personlige tillæg Budgettet omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg. De personlige tillæg kan tildeles hhv. folkepensionister og de førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar Helbredstillæg ydes med tilskud op til 85 % til pensionistens egen andel til helbredsrelaterede udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling og høreapparater. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige kr. (2014). Størrelsen af tillægget er tillige afhængig af den personlige indkomst. Desuden ydes tilskud til varmeudgifter. Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tilskuddet ydes efter en nærmere konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Budgettet er udarbejdet ud fra det senest kendte regnskab. Der ydes 50% statsrefusion på området. Administration af varmetilskud varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen medfinansierer 25 % Førtidspension Administration af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark, så budgettet omfatter udgifter til medfinansieringsbidrag til førtidspensioner med henholdsvis 65 % og 50 % kommunal medfinansiering. Det er kommunerne, der tilkender førtidspensioner.

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre 1 i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme -169-169 -169-169 11 Beboelse -169-169 -169-169 02.32 Kollektiv trafik 1.189 1.189 1.189

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre 1 i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 00.25 Faste ejendomme 651 651 651 651 11 Beboelse -229-229 -229-229 19 Ældreboliger 881 881 881 881 04.62 Sundhedsudgifter

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre B2017 BO2018 BO2019 BO2020 00.25 Faste ejendomme -226-226 -226-226 11 Beboelse -226-226 -226-226 03.30 Undervisning og kultur 1 0 0 0 46 Ungdomsuddannelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere