SWOT analyse Louise SWOT analysen belyser Aarhus Teaters nuværende interne og eksterne situation, og vil være grundlaget for denne rapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SWOT analyse Louise SWOT analysen belyser Aarhus Teaters nuværende interne og eksterne situation, og vil være grundlaget for denne rapport."

Transkript

1 Indledning Når man skal fastlægge en kommunikationsstrategi for en virksomhed, er det vigtigt at kende virksomheden og organisationen. I denne rapport indgår metoder fra fagene organisationste- ori og kommunikation. Rapporten tager udgangspunkt i en SWOT analyse, som giver et over- blik af Aarhus Teatrets styrke- og konkurrencesituation. Analysen efterfølges af en organisa- tionsteoretisk del, hvor bl.a. virksomhedens magtfordeling, struktur og ledertyper diskuteres. På baggrund af analysen i Organisationsteori udvikles en fremtidig kommunikationsstrategi, hvor målet med strategien er at få flere unge til at gå i Aarhus Teater. SWOT analyse Louise SWOT analysen belyser Aarhus Teaters nuværende interne og eksterne situation, og vil være grundlaget for denne rapport. 1 Ledertyper Louise Ledelsen på Aarhus Teater består af en daglig ledelse, som er todelt. AT har siden 2009 gen- nemgået et ledelsesskift. Tidligere blev den daglige ledelse ledet af én person, i dag består samarbejdet af et parløb mellem Henning Kærsgaard (direktør) og Mick Gordon (teaterdirek- tør). Direktionen er ansat for en tidsbegrænset periode den udskiftes hvert fjerde år i hen- hold til Bekendtgørelsen om landsdelsscenerne 2. Med udgangspunkt i Adizes PAEI model 3 belyses, hvilke ledertyper hhv. Henning Kærsgaard og Mick Gordon er. 1 Se bilag 1 for uddybende analyse 2 scenen/organisation- og- %C3%B8konomi/ 3 Se bilag 2 1/

2 Pegende Producent Entreprenør Orden Kreativitet Administrator Integrator Lyttende Figur 1: Adizes' PAEI model Direktør Henning Kærsgaard Henning Kærsgaard blev ansat som direktør på AT i Tidligere var han ansat 40 år i Dan- ske Bank, hvor han de sidste 20 år havde siddet på bankens topposter. Brancheskiftet fra bank til teater krævede, at Henning Kærsgaard skulle tænke mere åbent og menneskeligt m.a.o. skulle han være en Y- leder. 4 Tilbage i 2009, hvor Henning Kærsgaard fik teatrets direktørpost, stod teatret i en stor, økonomisk krise. Teatret ansatte derfor ham, som den økonomiske le- der, der skulle styre budgettet og administrationen. Han skulle være den udførende hånd. Kort tid efter Henning Kærsgaards tiltrædelse etablerede han en genopretningsplan for teat- ret. En plan, som bar præg af en omkostningsbevidst ledelsesstil med besparelser gennem nedskæringer. Det var samtidig også en plan, som skabte struktur i organisationen. Henning Kærsgaard iværksatte nye initiativer, f.eks. et intranet, en stresspolitik og en kommunikati- onsplatform. På baggrund af ovenstående kan man antage, at Henning Kærsgaard er en leder- type med en administrator rolle, fordi hans opgave har været at skabe struktur og fastlægge en daglig procedure. I øvrigt kan man argumentere for, at Henning Kærsgaard er en ledertype 4 Lederen mener, at mennesket er vækst- og udviklingsorienteret 2/

3 med producentrollen. Han har udarbejdet et enormt stykke arbejde for teatret, som har med- ført lange arbejdsdage for direktøren 5. Henning Kærsgaard er en initiativtager, problemløser og resursefordeler i organisationen, hvilket også kan karakterisere ham som en leder med beslutningsrollen 6. Teaterdirektør - Mick Gordon Den anden topleder i Aarhus Teaters organisation er den irske instruktør, Mick Gordon. Han overtog posten som teaterdirektør i I teatrets organisation er han den kunstneriske leder, som skaber kreative ideer og nye muligheder på scenen. Det er ham, som udfolder krea- tive handlingsmuligheder ud fra de økonomiske rammer, som Henning Kærsgaard sætter. Med udgangspunkt i PAEI modellen kan man derfor karakterisere Mick Gorden som en leder- type med entreprenørrollen. Forinden Mick Gordons ansættelse på AT, var han langt fra ukendt. Han havde tidligere instrueret anmelderroste forestillinger i Danmark, og han havde en unik baggrund som bl.a. instruktør og dramatiker. Derfor kan man, med udgangspunkt i Minzbergs lederroller, også karakterisere Mick Gordon som en leder med en interpersonel rolle. Han er topfigur og anfører for AT, og hans anerkendelse i teaterbranchen forstærker teatrets image. Aarhus Teater har en todelt ledelse, som består af en økonomiske leder og en kunstnerisk le- der. Henning Kærsgaard er en ledertype, som besidder administrator- og producentrollen, og samtidig kan han karakteriseres som en leder med beslutningsrollen. Mick Gordon er entre- prenørrollen, som skaber kunstneriske ideer. I øvrigt er han ledertypen med en interpersonel rolle, idet han er topfigur for Aarhus Teater. Forandringen i Aarhus Teater Vivienne I 2009 var Aarhus Teater i krise på grund af et stort økonomisk underskud. 7 Derfor ansatte teatret to nye ledere, Stefan Larsson som teaterdirektør og Henning Kærsgaard som direktør. 5 Artikel: 6 Jf. Mintzberg hovedgrupper af lederroller 7 Artikel Aarhus Teater får kæmpe underskud Politikken, 09/11/2009 3/

4 De to erstattede den tidligere teaterleder Madeleine Røn Juul, og delte opgaverne imellem sig. 8 På bare tre år vendte de underskuddet til et overskud på over 6 mio. 9 I det følgende vil vi gennemgå de relevante dimensioner af forandringen, udviklet af Cheney, 10 og henvise til Kotters 8- trinsmodel 11, for til sidst at vurdere om forandringen har været en suc- ces. Vi vurderer graden af forandringen ud fra organisationen Aarhus Teaters eget perspektiv, til at være anden orden. En større forandring i en organisation defineres ud fra, at den med- fører et omfattende brud med eksisterende rutine- handlings- og fortolkningsmønstre, og da Henning Kærsgaard indførte årlige besparelser for 4 mio., uden at gå på kompromis med kun- sten, må det have betydet ændringer i den daglige drift. Besparelserne er fundet i alt fra rejser til hotelophold, og han går selv i spidsen for besparelserne ved at bo og rejse billigt 12. Det er et godt eksempel på trin 4 i Kotters 8- trinsmodel 13, hvor man lader den styrende koalition frem- stå som et forbillede for den adfærd, der forventes af medarbejderne. Typen af forandring er administrativ. Der oprettes en styrende koalition, som skal lede for- andringen. Kotter beskriver dette i trin 2, som en gruppe med tilstrækkelig indflydelse til at kunne styre mod det ønskede mål. Forandringen var planlagt med flere faktorer, som førte til udskiftning i direktionen. Det satte fokus på økonomistyring 14 og det nye fokus er trin 1, hvor man identificerer en krise og etablerer en oplevelse af nødvendighed. Forandringen er styret, med hård hånd af Henning Kærsgaard. Her har han fat i trin 8: For- ankring af nye arbejdsmåder i kulturen, hvor han fastholder de økonomiske forandringer. Årsagen til forandringen har været på tværs af eksterne og interne grunde. Et faldende an- tal besøgende i teatret 15, har mindsket deres indkomst, og Aarhus Teater har, ikke styret øko- nomien ordentligt og haft overforbrug. Desuden ramte finanskrisen, som gjorde de ydre om- givelser mere usikre og fik de potentielle gæster til at holde på deres penge Artikel Ny duo i spidsen for Aarhus Teater BT, 10/02/ Artikel Fallit- truet teater sikrer historisk overskud Politikken, 24/10/ Se bilag2 + når dimensionerne nævnes i brødteksten vil de være fremhævet med fed skrift 11 Se bilag3 + når 8- trinsmoddel nævnes i brødteksten vil det være fremhævet med kursiv 12 Artikel Teatrets redningsmand aarhusportalen.dk, 11/03/ Fremover vil det være underforstået at trin x er i Kotters 8- trinsmodel 14 Artikel Aarhus Teater får kæmpe underskud Politikken, 09/11/ Artikel Ny duo i spidsen for Aarhus Teater BT, 10/02/ bilag 4: statistik over besøgende 16 Artikel Ny duo i spidsen for Aarhus Teater BT, 10/02/2009 4/

5 Forandringen på AT var nødvendigt, for at rette op på et stort underskud. Henning Kærsgaard var hurtig til at skære i de daglige udgifter og gik selv i spidsen for forandringen. Forandrin- gen var planlagt og styret og årsagen var på tværs af intern og eksterne faktorer. Forandrin- gen har derved været en stor succes og AT har fået en hel ny fremtid. Scotts perspektiver Nanna Aarhus Teater, bærer præg af det naturlige og det åbne perspektiv 17 Det naturlige perspektiv fordi Aarhus Teater er en organisme, hvor enkelte individer med forskellige kompetencer stræber mod et fælles mål, som er overlevelse. Det naturlige per- spektiv kommer til udtryk via en uformel struktur. Strukturen skyldes at teatret er en mindre og kunstnerisk organisation. Her er man som medarbejder med til at påvirke organisationen og dens processer, da man har mulighed for at være i tæt samarbejde med ledelsen. Det skyl- des dog også, at flere af de ansatte på AT er produktet, og det skaber et afhængighedsbånd fra organisationens side. AT bærer også præg af det åbne perspektiv, fordi de hele tiden er nødt til at være i samspil med omverdenen. De er nødt til at lave nogle forestillinger, som relaterer til tendenserne i omverdenen og dermed det, som interesserer publikum. Hvis AT ikke tager hensyn til sam- spillet med omverdenen, risikerer de, at publikummet svigter. AT har tidligere haft en mere fri struktur under ledelse af den kunstneriske chef Madeleine Røn Juul. Man kan antage at efter ansættelsen af den nye direktør Henning Kærsgaard, har teatret fået nogle elementer fra det rationelle perspektiv. Det skyldes, at Henning Kærsgaard er tidligere bankmand, og kommer fra en verden hvor effektivisering og struktur er nøgleord. Dette har han formået at implementere i AT via besparelser og omstrukturering, som har væ- ret med til at skabe den nødvendige struktur for organisationen. 18 Aarhus Teater er en kombination af alle tre perspektiver. Denne kombination har været med til at skabe en balancegang mellem den kunstneriske, frie tankegang og den økonomisk effek- tiviserende og profitindtjenende tankegang, som Henning Kjærsgaard kommer med. Det er 17 Bog: Peter Mejlby m.fl Introduktion til organisationsteori kap. 3 s se bilag 5: beskrivelse af Scotts Perspektiver 18 Artikel Teatrets redningsmand aarhusportalen.dk, 11/03/2010 5/

6 derfor en kombination af Scotts tre perspektiver, som egner sig bedst til en beskrivelse af Aarhus Teater. Magt Mikkel Ser man magten i ekstern perspektiv er AT en del af en strukturel magt. 19 Kulturministeriet, det offentlige og samfundet danner rammerne om AT. Kulturministeriet er en del af det of- fentlige, som igen er en del af samfundet. AT skal tage hensyn til alle, da alle påvirker AT indi- rekte. SAMFUNDET STATEN DET OFFENTLIGE KULTURMINISTERIET AARHUS TEATER Figur 2: Rammestruktur strukturel magt Internt er der tale om en direkte magt fra bestyrelse og ledelse. Det fremgår af AT s vedtæg- ter, at bestyrelsen er topledelsen. 20 De refererer til Kulturministeriet, hvilket fremgår af en bekendtgørelse under Teaterloven. 21 Bestyrelsen har en direkte magt da de fremsætter ret- ningslinjer for teatrets daglige drift, samt kontrollere om der føres en forsvarlig virksomheds- drift. Kulturministeriet har en indirekte magt, da de sidder som et kontrolorgan over for bestyrel- sen og stiller krav til indhold i produktionen. Desuden bidrager de med et væsentligt tilskud til driften af AT. Overholdes de gældende resultataftaler ikke kan det betyde ændringer i til- skuddet, hvilket vil påvirke organisationen økonomisk. Direktionen, som er ansat og valgt af bestyrelsen, består af en teaterdirektør og en direktør. De har begge en direkte magt, da de står for den daglige drift og fordelingen af ressourcer til produktion og udvikling. Da det er en kunstnerisk organisation, hvilket er et speciale, besid- 19 Magt og postmodernitet - slide 26, Vedtægter for den midtjyske landsdelsscene, Aarhus Teater, 6 stk.1 21 Bekendtgørelse for landsdelsscener: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12018#k6 6/

7 der de ansatte en faglig viden og kompetencer som AT er afhængig af. Derfor har de en indi- rekte magt, da de kan påvirke beslutninger i ledelseslaget. Mintzberg beskriver magtfordeling i to dimensioner 22 Den vertikale dimension Den hierarkiske fordeling af magt fra top til bund Den horisontale dimension Den påvirkning medarbejdere udenfor ledelseslaget har på organisationens beslutninger Det antages at Aarhus Teater bærer præg af begge magtdimensioner. Den vertikale dimension kommer til udtryk idet det er ministeriet og en bestyrelse under et samarbejde sidder som øverste organ. Så er der topledelsen som står over medarbejdersta- ben. Den horisontale dimension kommer til udtryk idet medarbejdere har en daglig gang med le- delsen, og besidder en faglige viden og kompetencer. De kan derved påvirke de beslutninger der bliver taget i ledelsen, og man kan derfor tale om et bredt fagligt samarbejde. Magtfordelingen kan derfor antages at være en blanding af en hierarkisk og horisontal forde- ling, da der dannes et krydsfelt i samarbejdet mellem top og bund. Magten er direkte og placeret i bestyrelsen i et samarbejde med Kulturministeriet som har en indirekte påvirkning. Dernæst har ledelsen en direkte magt i form af de to direktører. Medar- bejderne har en indirekte magt gennem deres faglige viden og deres kompetencer. Kulturindtryk af aarhusteater.dk Frederik Vi har valgt at beskrive kulturindtryk på AT's hjemmeside 23 fra et funktionalistisk perspektiv, fordi man her forstår kultur som noget, man kan skabe, præge eller nedbryde. En hjemmeside har et bestemt formål, og man kan bevidst fremhæve de ting, man ønsker at de besøgende skal se. Dermed præger og skaber man kulturen på hjemmesiden. Schein arbejder med tre kulturniveauer, som tilsammen betegner kultur: artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. I vores analyse fravælges de grundlæggende antagelser, da vi på hjemmesiden ikke kan gennemskue dem fordi de er en ikke åbenlys 22 Bog: Christian F. & Kjeld Schmidt, 2012 Organisationsanalyse kap. 5, s /

8 adfærd 24. Vi kan derimod se på hjemmesidens skueværdier 25. De kommer til udtryk ved de mål og strategier, som virksomheden fremlægger under fanen Bag Scenen1. Her lægger AT vægt på, at de er landets største landsscene med et ambitionsniveau af international klasse. Det giver et indtryk af, at de er stolte af deres arbejde, og at de har en professionel tilgang til kunst. Bag Scenen giver os et indblik i AT's selvbevidsthed, og dermed et indtryk af kulturen. En hjemmeside er fyldt med artefakter 26 og giver derfor et indtryk af AT's kultur. De første artefakter ser på hjemmesiden, er et slideshow af forestillinger, logoet at og et funktionelt webdesign. Det fremstår uinspirerende. Forsiden fremhæver genveje til billetsalg og giv et gavekort. m.fl. Det giver et indtryk af at hjemmesiden er kapitaliseret. Hjemmesiden bruger en animeret galionsfiguren, som er inspireret af gargoylen på toppen af teatret 27. Den drager en sammenhæng mellem den gamle teaterbygninger og virksomheden. Ved at sammenfatte ovenstående, stemmer indtrykkene ikke overens, med de værdier som vi forbinder med teatervirksomhed. Hjemmesiden er ikke inspirerende, og bærer præg af funktionalitet og kapitalisering. AT s selvbevidsthed som en af landets største scener, og den professionelle tilgang til at arbejde kunstnerisk, ligger som en del af AT s kultur. Artefakterne på hjemmesiden giver primært indtryk af en funktionel og kapitaliseret virksomhed. 24 Side 16, Edgar Schein, Organisationskultur og ledelse, Forlaget Valmuen 1994, 25 Er værdier som der er en enighed om i organisatíonen og kan udtrykkes i et fysisk miljø. 26 Artefakter skaber virksomhedens overflade og dermed de umiddelbare indtryk af kulturen. 27 Se bilag x: historien om gargoylen 8/

9 Kommunikationsstrategien Aarhus Teater Fjerner Fordommene Aarhus Teaters nuværende kommunikation ift. unge Vivienne Aarhus Teater er ikke særlig synlig i deres markedsføring. De har en hjemmeside, som ikke umiddelbart appellerer til nogen bestemt målgruppe. Den fungerer primært som billetlu- ge,som viser information om priser og forestillinger. Det kan dog undre en, at AT ikke frem- hæver den eksisterende rabat til unge og studerende. Siden er meget funktionalistisk og salgsorienteret i forhold til, at den skal repræsentere et klassisk og kunstnerisk teater. Det undrer os, at AT ikke på nogen måde fremhæver de favorable priser, som de har til unge og studerende AT er aktiv på sociale medier med en profil på både Facebook, Instagram og Youtube, hvilket appellerer til unge. Dog bliver man ikke gjort opmærksom på dette, udover et lille facebook- ikon på deres hjemmeside. På facebook er AT dog bedre til at være ungdommelige, værdila- dede og de bruger et hverdagssprog. Trods det, mangler der stadig elementer, som henvender sig direkte til de unge og studerende. Kommunikation bærer i dag præg af, at mange mennesker kender AT, fordi det er et kendt varemærke for Aarhus. Den eksterne kommunikation hviler i den tryghed om, at forestillin- gerne sælger sig selv. Denne passive kommunikation når ikke ud til de unge forbrugere, fordi deres opmærksomhed ofte fanges af aktiv kommunikation på sociale medier, og det de ople- ver i gadebilledet. Derfor har vi udviklet en kommunikationsstrategi, som omfavner dette. Generelt appellerer Aarhus Teaters kommunikation ikke til unge. Dette skyldes mangel på synlighed i gadebilledet og direkte henvendelse til de unge på hjemmesiden og sociale medier. Sammenhæng mellem organisationsanalysen og kommunikationsstra- tegien (Louise) Aarhus Teater befinder sig på business- to- consumer markedet, og derfor henvender vores kommunikationsstrategi sig direkte til forbrugerne, som i dette tilfælde er unge. Kommunika- tionsstrategien udarbejdes på baggrund af nedenstående styrker og svagheder fra SWOT ana- lysen. 9/

10 Svagheder - Usynlig kommunikation - Uinteressant hjemmeside Trusler - Mange konkurrenter - Fordomme om at teaterbilletter er dyre - Unge fravælger teatret Kommunikationsstrategien skal udnytte vores trusler som muligheder og derigennem ændre ovenstående svagheder til styrker. Strategien vil forbedre hjemmesiden markant, og kommu- nikationen skal synliggøres med en intensiv reklamekampagne, som henvender sig til den unge målgruppe. Vores kommunikationsstrategi har derfor fokus på parameteret Promotion i virksomhedens handlingsparameter 28. I næste afsnit uddybes kommunikationsstrategien i Lasswells formel for at skabe et overblik, herefter følger en konkret handlingsplan og en ak- tantmodel, som belyser strategiens svagheder og styrker både eksternt og internt. Aarhus Teater fjerner fordommene i Lasswells formel Louise Kommunikationsstrategien, Aarhus Teater dropper fordommene, er målrettet massekom- munikation. Strategien skal på én gang komme ud til mange unge brugere. Lasswells model afspejler bl.a. strategiens afsender, budskab og modtager. 29 Præsentation af Aarhus Teater fjerne fordommene Mikkel Det overordnet mål med vores nye kommunikationsstrategi er at trække flere unge og stude- rende til Aarhus Teater. Vi vil nå vores mål ved at nedbryde fordomme med en kampagne, som fokuserer på, at det ikke er dyrt at gå i teatret[1]. Strategien er udarbejdet i en tre- trins handlingsplan. Kampagnen kræver, at skuespillerne på AT selv er inddraget. Derfor er det vigtigt at forklare strategien internt i organisationen, hvorfor vores først trin er intern kom- munikation. Andet trin i handlingsplanen er at forbedre teatrets hjemmeside og deres bruger- flade på de sociale medier. Det sidste trin er selve kampagnen, som både skal kommunikere 28 De faktorer, som en virksomhed kan ændre i konkurrencesituationen 29 Se bilag for uddybelse 10/

11 budskabet fysisk og visuelt. I nedenstående vil vi uddybe tre- trins handlingsplanen mere kon- kret. 1. Trin - Intern kommunikation Når man tager nye initiativer i en organisation, er det vigtigt at have baglandet med sig. AT er en mellemstor organisation hvor ledelse og ansatte har et tæt samarbejde. Det er derfor vig- tigt, at man inden kommunikationsstrategiens start har gennemgået formålet internt, for at undgå fremtidige misforståelser. Dette kan blandt andet ske via. interne møder, og opfølgning på intranettet. Den interne kommunikation vil i dette henseende have det formål, at skabe samhørighed og opbakning fra de ansatte på AT. Denne opbakning er især vigtig ift. denne strategi, da mange af de ansatte på AT er selve produktet og skal fremgå i selve kampagnen. I øvrigt kan der være en fare i, at skuespillere og instruktører føler, at de mister deres kunst- neriske integritet, når AT reklamerer med billige billetter og begynder at konkurrere med et mere kommercielt medie som biografen. Det er derfor første trin i handlingsplanen, at skabe forståelse for kampagnen fra organisationens medarbejdere. 2. Trin - Hjemmeside og sociale medier Aarhus Teaters hjemmeside, skal gennemgå et facelift så den får et me- re moderne udtryk og appellerer til unge. Ændringer i udseende og layout skal skabe et bedre indtryk og overblik. Når man besøger hjemmesiden, skal forsiden ikke kun indeholde salgs- orienteret slides og information om forestillinger, der skal også gøres plads til information omkring rabatter for unge under 25 år, et fokus på tilbud til studerende, samt hvilke fordele teatret kan tilbyde dem. Et yderligere tiltag på hjemmesiden er narrative fortællinger. Aarhus Teater har en lang historie og rummer derfor interessante fortællinger. Unge drages af gode fortællinger og får lysten til at se og besøge stedet, fordi de tilknytter stedet værdier. Unge drages også af aktualitet, og derfor bør der laves plads på hjemmesiden til aktuelle nyheder fra AT om events og anderledes tiltag. Deres hjemmeside skal også henvise til de sociale me- dier via mere synlige genveje. AT skal henvende sig mere til de unge på de sociale medier via brugerinddragelse og fokus på tilbud og events for unge og studerende. 3. Trin Kampagnen Vi vil lave en kampagne, der har til formål at gøre de unge opmærksomme på teatret som et alternativ til biografturen. Dette vil blive gjort ved at fortælle, at en tur i Aarhus Teater ikke 11/

12 behøver at koste mere end en tur i biografen. Dermed skabes fokus på den største fordom ved unge, som er prisen. Det vil desuden gøre opmærksom på de nuværende rabatter til unge under 25 år og stude- rende. Der skal også skabes en diskurs omkring teaterkulturen, at det hverken er dyrt eller et sted for det ældre segment. Kampagnen vil fysisk bestå af plakater og virale videoer. Plakaterne skal ud i gademiljøet, hvor unge er; ved busstoppesteder og uddannelsessteder, mens de virale videoer skal være tilgængelige på Facebook, Youtube og hjemmesiden. Plakat og video skal have et ensformigt udtryk, så modtageren forbinder dem med hinanden og Aarhus Teater. Vi forestiller os, at prominente skuespillere fra forestillingerne skal præsentere et klart bud- skab. Et eksempel kunne være en plakat med Stig Rossen, som synger: Billigere end bio. El- ler Ghita Nørby, som siger: Fuck 3D her optræder vi i 4D. Dermed fremstilles et klart bud- skab, en reference til produktet (skuespil), samt en humoristisk tilgang. Plakater og videoer skal laves professionelt og tage hensyn til at skuespillerne og teatret fastholder den kunstne- riske integritet. Vores kommunikationsstrategi omfatter en handlingsplan bestående af tre dele. Med intern kommunikation skal der skabes forståelse og opbakning for kampagnen hos medarbejderne. Ved at modernisere AT s hjemmeside og sociale medier, appelleres der mere til unge forbru- gere. En kampagne bestående af plakater og virale videoer skal kommunikere et budskab om at AT har rabatter til unge og derfor er et godt alternativ til biografen. Disse tre trin vil i sidste ende være med til at nedbryde fordomme og derved opnå målet, som er, at få flere unge til gå i teatret. Aktantmodellen 30 - fordele og ulemper ved Aarhus Teater fjerner for- dommene. Nanna Intern hjælp 30 Se bilag 6: beskrivelse af aktantmodellen 12/

13 Den interne hjælp er med til at hjælpe subjektet med at nå objektet. I dette tilfælde er AT (subjektet), der gerne vil have flere unge i teatret (objektet). 31 Det faktum, at AT er en etable- ret institution, spiller en stor og positiv rolle. Det er et sted, som mange mennesker kender til. Samtidig er det også et sted med en lang historie, og derigennem en stor anerkendelse og pre- stige. En anden hjælp er samtidig, at kendte ansigter i form af skuespillere, som dagligt betræ- der de skrå brædder på AT, vil være en del af kampagnen. Det betyder, at det er personer, som de unge kender fra andre medier som fx tv og film, hvilket vil vække opsigt og fange opmærk- somhed, og skabe en lyst til at udforske teatre nærmere. Derudover er de anerkendte og kvalitetssikre forestillinger som AT er kendt for, også en hjælp internt, da de er med til at underbygge AT s troværdighed som afsender. Intern modstand Én af de største modstandere internt er skuespillerne, og deres anerkendelse af kampagnen og projektet generelt. Det er tiltænkt, at de skal optræde i selve kampagnen, er det vigtigt, at de har lyst til at deltage. Det kan derfor være en stor modstand, hvis de ikke vil, da det vil gø- re, at hele kampagnen mislykkedes. En anden intern modstander er den økonomiske begrænsning, som Henning Kjærsgaard har sat på dagsordenen for AT. Den strammere struktur 32, kan have en stor indvirkning på denne kommunikationsstrategi, da det er et sats økonomisk, og det er derfor op til AT og Henning Kærsgaard, om de er villige til at satse. Ekstern hjælp En ekstern hjælp for AT, er den teknologiske udvikling. Det er blevet nemt, at nå ud til den målgruppe, som man gerne vil ramme fx igennem de sociale medier. De sociale medier er en platform, som de unge ofte gør brug af, og dette gør det nemt for AT at kommunikere med de unge. Derudover er kommunikation igennem de sociale medier også et billigt medie, hvor man selv kan tilpasse kommunikationen. Dette vil derfor tilgodese den interne modstand, som den begrænsede økonomi udgør. En anden oplagt ekstern hjælp, er at der er mange unge mennesker i Aarhus. Det betyder, at målgruppen for kommunikationsstrategien er lige ude foran AT s egne døre, strategiens formål er blot at fange deres opmærksomhed. Ekstern modstand 31 Bog: Jørgen Helder 2009 m.fl. Kommunikationsteori en grundbog kap. 16 s Beskrevet under organisationsteoridelen 13/

14 En af de eksterne modstandere er, at samfundstendensen viser et generelt dalende antal af danskere, som går i teater. 33 Dog kan man antage, at denne kampagne vil sætte fornyet fokus på det at gå i teater, og derved blive implementeret i de unges bevidsthed, som et alternativ til fx biografen. Den største eksterne modstand er dog fordommene blandt unge mennesker, såsom at det er dyrt at gå i teatret. Disse fordomme vil denne kampagne ligeledes forsøge at nedbryde, da den sætter fokus på, at teatret er lige så billigt for unge som en tur i biografen. Vores kommunikationsstrategi i aktantmodellen viser, at de eksterne modstandere som vores kampagne kan risikere at møde, bliver behandlet i strategien. Derved tager strategien højde for modstanden og mindsker den. Modstanden internt kan også afværges, da det blot er et spørgsmål omkring økonomisk prioritering og god kommunikation i organisationen. Med god intern kommunikation får man også opbakning fra alle medarbejderes side, og på den måde undgår man modstand derfra. Man kan derfor udlede, at denne kommunikationsstrategi vil være vellykket, da den besidder flere hjælpsomme faktorer frem for modstand og udfordrin- ger. Teoretisk refleksionsafsnit Frederik Aarhus Teaters nuværende kommunikationsteori i et teoretisk perspektiv Vi mener at den nuværende kommunikationsform på hjemmesiden er præget af injektionsnålsmodellen 34. Kommunikationen er en input- output tankegang, som ikke er modificeret til målgrupper. Hjemmesiden kommunikere primært klare budskaber såsom "køb billet", "giv et gavekort" mfl. Luhmann er kritisk i forhold til denne kommunikationsform 35. Han mener, at et budskab ikke vil blive accepteret af modtageren, blot fordi det bliver afsendt. Vi er tilhængere af denne kritik af injektionsnålsmodellen. Vi tror ikke på, at man ved at sende det samme budskab ud til alle og enhver, vil sælge en billet. Vi mener derimod, ligesom Luhmann, at kommunikation forståes(kodes) forskelligt alt efter hvilken måde man koder kommunikationen på Se bilag 4 34 Side 34, Kommunikationsteori en grundbog, Jørn Helder m.fl. 35 Side 180, Kommunikationsteori en grundbog, Jørn Helder m.fl 36 Side 191, Kommunikationsteori en grundbog, Jørn Helder m.fl. 14/

15 alle og enhver, vil sælge en billet. Vi mener derimod, ligesom Luhmann, at kommunikation er kontekstafhængig. Aarhus Teater fjerner fordommene i et teoretisk perspektiv Habermas mener, at alt kommunikation har indbyrdes forståelse som formål 37. Det er vi tilhængere af. Vi ved, at vi har billige billetter til de unge. Det ved de unge ikke. Vores mål er at skabe en indbyrdes forståelse. Habermas forståelse af kommunikation er altså den vi tilegner os, når vi arbejder med kommunikationsstrategien. Vi anvender også teori fra Bourdieu. Med feltteorien opdeler han samfundet i sociale felter 38. Som kommunikatør, er det godt at bruge feltteorien, fordi vi derved inddeler samfundet i grupper af mennesker, som hver især har forskellige kapitaler(værdier) og habitus(opførsel) Side 217, Kommunikationsteori en grundbog, Jørn Helder m.fl 38 Side Kommunikationsteori en grundbog, Jørn Helder m.fl 39 bourdieu/ 15/

Organisationsteori og Kommunikation WS2. Aarhus Teater En moderne selvejende institution. Kommunikation strategi til unge, der ikke er ens

Organisationsteori og Kommunikation WS2. Aarhus Teater En moderne selvejende institution. Kommunikation strategi til unge, der ikke er ens Aarhus Teater En moderne selvejende institution. Kommunikation strategi til unge, der ikke er ens Gitte Velling, dmjx, 1. sem E13, solo Side 1 af 6 Indledning Aarhus Teater startede i 1900. Teateret udviklet

Læs mere

Århus Teater til de unge

Århus Teater til de unge Århus Teater til de unge Tæppet løftes for en ny strategi Peter Møller, Emil Brix, Frederik Fisker, Ida Eigenbroth, Anne Krarup og Laura Kroer 23.995 anslag Indhold Indledning (Laura)... 3 Organisation...

Læs mere

Aarhus Teater. TeaterTorsdag Ses på scenekanten. Gruppe 4. Thea Adler, Frederik Schmidt, Louise Berg Rasmussen

Aarhus Teater. TeaterTorsdag Ses på scenekanten. Gruppe 4. Thea Adler, Frederik Schmidt, Louise Berg Rasmussen TeaterTorsdag Ses på scenekanten Aarhus Teater Gruppe 4 Thea Adler, Frederik Schmidt, Louise Berg Rasmussen Nina Dahl, Trine Lyngsø & Line Falk Rasmussen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING (NINA) 3 2. ORGANISATIONSTEORI

Læs mere

1. Indledning - Fælles 2. Organisationsanalyse 3. Teater Torsdag Kommunikationsstrategi 4. Konklusion 5. Litteraturliste: 6. Bilag

1. Indledning - Fælles 2. Organisationsanalyse 3. Teater Torsdag Kommunikationsstrategi 4. Konklusion 5. Litteraturliste: 6. Bilag Indhold 1. Indledning - Fælles... 3 2. Organisationsanalyse... 3 2.1 Opsummering af SWOT- analyse - Fælles... 3 2.2 Forandringen - Fælles... 3 2.3. Aarhus Teater ud fra Scotts organisatoriske perspektiver

Læs mere

Knap op for Aarhus Teater

Knap op for Aarhus Teater Knap op for Aarhus Teater Indholdsfortegnelse 1 Indledning (Fælles)... 2 2 Organisationsdel... 2 2.1 SWOT- analyse (Maria)... 2 2.2 Aarhus Teater ud fra Scotts perspektiver (Sofie)... 2 2.3 Forandringen

Læs mere

at:meet Gruppe 6 Anslag: 23.965 AFSLUTTENDE WORKSHOP ORGANISATIONSTEORI OG KOMMUNIKATION 1

at:meet Gruppe 6 Anslag: 23.965 AFSLUTTENDE WORKSHOP ORGANISATIONSTEORI OG KOMMUNIKATION 1 at:meet Gruppe 6 Anne-Kirsten Norlyk Afsnit: 4.0-4.2, 6.0, 6.1 Malene Løvig Nielsen Afsnit: 5.0-5.3, 8.3.1 Mark Macmillan Kay Afsnit: 2.0-2.1, 7.0, 8.1 Michelle H.K. Nielsen Afsnit: 3.0-3.1, 8.3.2 Nikoline

Læs mere

Andreas, Anna, Jannie, Mia, Rikke & Suheeshan UGE 44. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 1. 1.0 Virksomhedsbeskrivelse (Suheeshan) 2

Andreas, Anna, Jannie, Mia, Rikke & Suheeshan UGE 44. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 1. 1.0 Virksomhedsbeskrivelse (Suheeshan) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Virksomhedsbeskrivelse (Suheeshan) 2 2.0 Organisations- og ledelsesstrukturen (Andreas) 2 3.0 Ledelse 3 3.1 Ditlev Engel (Rikke) 3 3.2 Anders Runevad (Anna)

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN I samarbejde med BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN Landets kulturinstitutioner står i de kommende år over for et øget politisk pres for at betyde mere for flere kunne tjene flere penge selv. Der

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI Af Mikkel E. Ejlertzen, Nanna V. Kvist, Frederik T. Mikkelsen, Vivienne Bruun & Louise Malling 1 Indholdsfortegnelse VESTAS - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank Tourist Campaign Indledning Vi er et visuelt markedføringsbureau som har fået til opgave, at lave en kampagne for et lokalt turistbureau

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI

TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI 1 TVÆRFAGLIG AFLEVERINGSOPGAVE ORGANISATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEORI Af Mikkel E. Ejlertzen, Nanna V. Kvist, Frederik T. Mikkelsen, Vivienne Bruun & Louise Malling 2 Indholdsfortegnelse VESTAS - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Projekt om Københavns Musikteater

Projekt om Københavns Musikteater Projekt om Københavns Musikteater Spørgsmål og områder til første vejledning Vi har tænkt os at lave et redesign af Københavns Musikteaters hjemmeside med følgende undersider: o Forside o Forestillinger

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Anders Moestrup Uddannet officer i Livgarden & Forsvarets HR-uddannelse, pt. master i organisationspsykologi på RUC Leder gennem mere end 10 år ved Livgarden Kompagnichef, Chef

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Intern Kommunikation anno 2013

Intern Kommunikation anno 2013 Intern Kommunikation anno 2013 I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere