Talentudvikling. i de humanistiske og kunstneriske fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentudvikling. i de humanistiske og kunstneriske fag"

Transkript

1 Talentudvikling i de humanistiske og kunstneriske fag Arbejdsgruppen Uffe Englund, Skt. Annæ Gymnasium Mogens Halken, Skt. Annæ Gymnasium Søren Christensen, Holstebro Gymnasium og HF Esben Dalsgaard, Aalborg Tekniske Gymnasium Charlotte Scriver, Roskilde Handelsskole Styregruppen (Uddannelsesstyrelsen) Benedicte Kieler, undervisningskonsulent Dorthe Wang, fagkonsulent Hans Oluf Schou, fagkonsulent

2 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Talentudvikling og didaktisk design... 3 Hvad er talent?... 4 Forløbskatalog... 5 Pressemedarbejder... 5 Komponist og arrangør... 8 Retorikforløb Spiludvikling Skriv med forfatteren Informations-/reklamekampagne Kanonforløb Sprog og kommunikation Danmark i krig

3 Forord De gymnasiale bekendtgørelser fra august 2010 indeholder alle krav om, at de enkelte skoler udarbejder særlige tilbud til særligt talentfulde elever, herunder at skolerne afsætter en pulje af elevtid til elever med særlige talenter. I forlængelse heraf nedsatte Kontor for gymnasiale uddannelser (Uddannelsesstyrelsen) en række gymnasiale arbejdsgrupper med henblik på at facilitere og kvalificere talentarbejdet ude på skolerne. Denne rapport indeholder et katalog af undervisningsforløb med fokus på talentudvikling. Kataloget er udarbejdet af arbejdsgruppen for humanistiske og kunstneriske fag i de gymnasiale uddannelser i løbet af foråret Nogle forløb er rettet mod enkelte fag, mens andre lægger op til et samspil mellem flere fag. Et dilemma omkring talentudviklingen i de gymnasiale uddannelser er, at de særlige tilbud til elever med særlige talenter på den ene side nødvendigvis rækker ud over den løbende undervisning, og på den anden side skal disse særlige tilbud ligge i forlængelse af eller kunne integreres i den løbende undervisning. Arbejdsgruppen har i processen omkring forløbene haft fokus på netop dette dilemma, og giver i forløbsbeskrivelserne konkrete bud på, hvordan opgaven kan løses organisatorisk og didaktisk på skolerne. Alle undervisningsforløb er beskrevet i samme skabelon. Formatet er valgt for at læseren hurtigt kan danne sig et overblik over materialet. Skabelonen indeholder i det væsentlige de oplysninger, der skal medtages i undervisningsbeskrivelserne. For hvert forløb er det endvidere anført, hvilke særlige elementer i forhold til netop talentudviklingen, der indgår i forløbet. Skabelonen indeholder desuden forslag til organisering, fx blokdage, holddannelse mm. Disse forslag skal naturligvis udfoldes lokalt under hensyntagen til skolens øvrige organisering. Endelig er forløbene tilrettelagt sådan, at det er muligt for den enkelte skole at koble til andre fokusområder på skolen, fx Ny skriftlighed og de forskellige faglige samspil i uddannelserne (Almen studieforberedelse, studieområdet, toning af studieretningerne m.fl.) Talentudvikling og didaktisk design Når man står over for opgaven at skulle give talentfulde elever et undervisningstilbud, der svarer til deres særlige faglige forudsætninger, er det i første omgang nærliggende at kigge på fagenes mål og kernestof, dvs. undervisningen hvad. Nogle stofområder kræver et særligt abstraktionsniveau, og de talentfulde elever vil ofte kunne komme mere i dybden med stoffet, ligesom der kan inddrages stofområder, der normalt ikke hører hjemme på et gymnasialt niveau. Udfordringen kan dog ikke reduceres til et spørgsmål om stofudvælgelse. De talentfulde elever kalder også på en anden didaktik, og når talentet skal udvikles og udfordres, er det nødvendigt at indtænke den didaktiske praksis, dvs. undervisningens hvordan. Forløbene i dette katalog bygger samlet set på tanken om at talentudviklingen (også) ligger i valget af faglige metoder og arbejdsformer, og herunder elev- og lærerroller, der på flere punkter adskiller sig fra den daglige praksis. Fx har det været en gennemgående tanke i arbejdet med forløbene at sætte fokus på læreren som den faglige rollemodel, der kan inspirere de talentfulde elever til at mobilisere det fornødne ambitionsniveau. Målet er at eleverne 3

4 kan opleve at være en slags fagkollegaer med lærerne, og at lærerne får mulighed for at byde ind med sider af deres faglighed, som måske sjældent kommer i spil til daglig. I flere af forløbene indgår desuden inddragelse af professionelle. Tanken bag dette er, at de talentfulde elever skal opleve fagligheden i anvendelse: Hvordan udfoldes faget uden for skolens mure? De talentfulde elever har ofte et skoleforløb bag sig, som de har oplevet som mere af det samme. Derfor sætter nogle af undervisningsforløbene fokus på en anden form for faglighed, end den de typisk har mødt op gennem skolesystemet. Det ses tydeligst i de forløb, der munder ud i et produkt, der kan bruges i den virkelige verden, og hvor eleverne har mødt professionelle fagfolk som inspiratorer, mentorer og/eller modtagere. Hvad er talent? Når man som skole eller lærerteam går i gang med talentudviklingen, må man som det første besvare spørgsmålet: hvem er målgruppen? Hvilke elever drejer det sig helt konkret om, og efter hvilke kriterier udvælges de? Arbejdsgruppen - der som nævnt dækker både de humanistiske og de kunstneriske fag i de gymnasiale uddannelser - kan konstatere, at der på dette felt er forskel på de to fagområder: inden for de kunstneriske fag er der en veludviklet tradition for at sætte ord på talentet, ligesom der allerede findes en række tilbud til de elever, der har et særligt talent for fx musik. Denne synlighed genfindes ikke umiddelbart i de humanistiske fag. Hvornår har man talent for historie? Eller for filosofi? I dette udviklingsarbejde har arbejdsgruppen taget udgangspunkt i en forholdsvis bred definition, hvor talentet både kan være akademisk og håndværksmæssigt. Typisk vil der være tale om to forskellige elevtyper. Fælles for dem er, at deres talent for faget/fagene udmøntes i en høj grad af faglig kreativitet og abstraktionsevne. De udviklede forløb henvender sig til begge elevtyper ved om end i forskelligt omfang at inddrage både teori og praksis, og ved at koble faglighed og kreativitet. Når man har besluttet sig for, hvordan man vil definere humanistisk og kunstnerisk talent, melder sig det næste spørgsmål: hvordan evaluerer man disse elevers arbejde? En evaluering af det faglige udbytte volder næppe problemer, men når der iværksættes særligt tilrettelagte forløb for en udvalgt elevgruppe, sker det i forventning om et udbytte, der rækker ud over dette. Når en elev i særlig grad fordyber sig i et fag, kan man antage, at det vil et have en positiv afsmitning på elevens øvrige arbejde men det er svært at måle! Fra arbejdsgruppens synspunkt handler det overordnet set om at skabe et inspirerende fagligt miljø, hvor talentet kan få lov at udfolde sig. Dette katalog af målrettede undervisningsforløb kan forhåbentligt bidrage til dette arbejde. 4

5 Forløbskatalog Pressemedarbejder Titel: Pressemedarbejder. Formidling af kulturbegivenhed Skoleåret 2011/2012 Fag Dansk og et eller flere kunstneriske fag; Billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag, musik. Deltagere Æstestisk begavede elever med evne for formidling. Formål og indhold Undervisningsforløbet skal igennem forskellige læringsaktiviteter og arbejdsformer styrke elevernes æstetisk-analytiske kompetencer og kommunikationsbevidsthed. Kravet om offentliggørelse af elevteksterne er med til at sikre, at motivationen til at levere et produkt af høj kvalitet kommer tilstede. Hensigten er at lave et undervisningsforløb, der kobler teori og praksis gennem fokus på dels en række teoretiske indgange om sprog og kommunikation, dels oplevelsesbaserede og formidlingsorienterede strategier, dels et konkret produkt. Eleverne skal konkret løse pressemedarbejderens opgave i forbindelse med afviklingen af en koncert, et teaterstykke, en film, et modeshow eller en danseforestilling. Forløbet indeholder derfor forskellige mundtlige og skriftlige genrer som foromtale i pressen, introduktion i programmet og mundtlig introduktion på dagen for publikum før begivenheden. Talentpleje Talentplejen i dette undervisningsforløb består i, at læreren kan give de talentfulde elever større udfordringer ved at kræve en bestemt genre i produktet, ligesom der er muligheder for differentiering i forhold til valg af medie for offentliggørelse. Didaktisk design Undervisere: De relevante lærere og en pressemedarbejder fra den kulturinstitution, hvor begivenheden finder sted og som opgaven løses for/i samarbejde med. Den praktiske del af forløbet Forløbet er opbygget således, at omdrejningspunktet er elevernes eget produkt. Den praktiske del af undervisningsforløbet kan beskrives som en proces, der kan inddeles i tre faser. Faserne dækker både over undervisningstid og hjemmearbejde. I læringsfase 1 skal eleverne først og fremmest præsenteres for produktkravet. De skal desuden introduceres for: Forløbets arbejdsformer (individuelt/par/kollektivt) IT-støtte (fx fællesforum i facebook) 5

6 Tilbagemeldingspraksis på produktet (par/klasse/lærer) I læringsfase 2 fordeles eleverne på de forskellige opgaver, som løsningen af den samlede pressemedarbejderopgave kræver, og eleverne præsenteres for forløbet op til begivenheden. Der udarbejdes en sproglig bank baseret på elevernes erfaringer, små skriveopgaver, som deres (faste) makker eller lærer kommenterer på (hvis man har et fællesforum kan andre klassekammerater også kommentere), og mundtlige oplæg til selve introduktionen. Materialet samles i en (elektronisk) arbejdsportfolio, så det hele tiden er muligt at dokumentere og følge skriveprocessen. I læringsfase 3 skal eleverne mundtligt præsentere deres tekster, først for deres faste klassekammerat og efterfølgende til præsentation for hele holdet. Det er ligeledes i denne fase, at teksterne finpudses med henblik på at blive klar til offentliggørelse. Produkt og formidling Den teoretiske del af forløbet Den teoretiske del af forløbet foregår sideløbende med den praktiske. Her skal der arbejdes med forskellige teorier inden for sprog og kommunikation, fx genreteori, kommunikationsmodeller, pragmatik, tekstlingvistik, sproglige virkemidler, stilistik, argumentation og retorik. Inden for de kunstneriske fag arbejdes der med relevante analyse- og målgruppeteorier. Mundtligt: En introduktionstale Skriftligt: En tekst eller et spot til offentliggørelse/visning. Organisering og tid Faglige mål Kernestof timer Eleven skal kunne: Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer ( ) med formidlingsbevidsthed (målene er taget fra stx-bekendtgørelsen) Tilegne sig viden om musik, film, dramatik, design og dans på et højt fagligt niveau og kommunikere denne viden på en tilegnet, bredt forståelig og engagerende måde. anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på de relevante kunstneriske stofområder. Dansk: Kommunikationsanalyse, genrebegreber, nyhedstekster. Billedkunst: Teoretisk arbejde med form-, betydnings- og socialanalyse. Dans: Analytisk arbejde med sceniske danseformer 6

7 Evaluering Design: Designhistorie og designparametre. Dramatik: den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kunstnerisk og kulturel kontekst. Mediefag: Analysemetoder, kommunikationsforhold og formidling. Musik: Musikhistoriske og musikkulturelle forhold Forløbet bør primært evalueres på produkternes kvalitet i faglærernes og den professionelle pressemedarbejders bedømmelse. Det, at produktet rammer det professionelle miljøs kvalitetskrav, er altafgørende. Der foretages en løbende evaluering af den enkelte elevs udvikling i forhold til de opstillede mål. Der foretages desuden en evaluering af den enkelte elevs afsluttende produkts anvendelighed i forhold til den valgte målgruppe. 7

8 Komponist og arrangør Titel: Komponist og arrangør Fag Musik Skoleåret 2011/2012 Deltagere Formål og indhold Talentudvikling Didaktisk design Eleverne skal være stærke i den skriftlige disciplin på A-niveaumusikholdet og have flair for komposition og/eller arrangement. Hensigten er at lave et undervisningsforløb, der dels kobler teoretiske og praktiske indgange til komposition og instrumentation, dels frembringer et konkret produkt i form af en komposition eller et arrangement. Undervisningsforløbet skal igennem forskellige læringsaktiviteter og arbejdsformer styrke elevernes bevidsthed om forskellige 4-5-stemmige ensemblers klangverden og muligheder samt udvikle evnen til at tænke og formulere sig instrumentalt og ensemblemæssigt. Elevernes evne til at se den kompositoriske tankegang bagved et partiturbillede og til selv at omsætte en kompositorisk idé til partitur, således at komposition og instrumentation er sammenvævede. Musiklæreren suppleres med en ekstern kompositionslærer. Den praktiske del af forløbet Forløbet er opbygget således, at omdrejningspunktet er elevernes eget produkt. Undervisningsforløbet inddeles i tre faser. Faserne dækker både over undervisningstid og hjemmearbejde. I læringsfase 1 skal eleverne først og fremmest præsenteres for produktkravet. De skal desuden introduceres for: Forløbets arbejdsformer (individuelt/par/kollektivt) IT-støtte (fx fællesforum i facebook/youtube) Tilbagemeldingspraksis på produktet (par/hold/lærer) I læringsfase 2 vælger eleverne den stil og den ensembletype, som de vil skrive i. Samtidig udarbejder de små skriveopgaver, som deres lærer eller makker (i parsamarbejde) kommenterer på (hvis man har et fællesforum kan andre klassekammerater også kommentere). Materialet samles i en (elektronisk) arbejdsportfolio, så det hele tiden er muligt at dokumentere og følge arbejdsprocessen. Der er også krav om et mundtligt produkt i form af mindre redegørelser for elevernes kompositoriske og instrumentationsmæssige valg for nogle af holdets elever. I læringsfase 3 skal eleverne præsentere deres produkt, først for deres 8

9 makker i parsamarbejdet, og efterfølgende udvælges nogle til præsentation for holdet. Det er ligeledes i denne fase, at produkterne finpudses med henblik på at blive klar til fremførelse. Produkt og formidling Organisering og tid Faglige mål Kernestof Evaluering Den teoretiske del af forløbet Den teoretiske del af forløbet foregår sideløbende med den praktiske. Her skal der arbejdes med forskellige teorier inden for komposition (homofon og polyfon sats, stemmeføring, dissonansbehandling) og instrumentation (orkestrets instrumentgrupper og klangfarver). Et arrangement eller en komposition for mindst 4 stemmer til opførelse ved en afsluttende koncert. Man bør indgå aftale om samarbejde med det lokale mgk-kursus' ensembler, lokale amatørensembler, byorkestre eller landsdelsorkestrene timer. Det er vigtigt, at der indlægges mindst en uge mellem hver session, for at det bliver muligt for deltagerne at nå at arrangere eller komponere fra gang til gang. - Eleven skal kunne udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret skriftlig sats - Harmonisering og udsættelse af musikalsk forlæg. De udarbejdede musikalsk arrangementer/kompositioner er tilsigtet offentlig opførelse, og forløbet bør primært evalueres på, i hvor høj grad produkternes kvalitet rammer det professionelle miljøs kvalitetskrav. 9

10 Retorikforløb Titel: Brug dine talegaver få styr på retorikken Skoleåret 2011/2012 Fag Dansk, Dramatik og Retorik Deltagere Forløbet henvender sig til elever, der har særligt talent for performance og kan udtrykke sig med krop og stemme. Desuden har eleverne talent for den kreative leg med sproget. Formål og indhold Forløbet tager udgangspunkt i praktisk anvendt retorik, brug af kropssprog og stemmeføring. Det praktiske kobles med teori om retorik og kommunikation. Det afsluttende produkt er tre korte taler, som eleverne holder for skolens øvrige elever organiseret som en talekonkurrence i tre runder, hvor den bedste tale kåres af publikum. Holdets taler kan også udgives på skolen eller offentliggøres på hjemmesiden evt. også som podcast. Talentudvikling Talentplejen i dette undervisningsforløb består i, at styrke elevernes sproglige kreativitet og formidlingsmæssige gennemslagskraft. Desuden er det muligt at differentiere (også opad) i forhold til, hvor meget teori man skal kunne genfinde i elevernes taler. Didaktisk design Den praktiske del af forløbet Forløbet er opbygget således, at omdrejningspunktet er elevernes eget produkt. Den praktiske del af undervisningsforløbet kan beskrives som en proces, der kan inddeles i tre faser. Faserne dækker både over undervisningstid og hjemmearbejde. 1. I læringsfase 1 skal eleverne først og fremmest præsenteres for produktkravet. De skal desuden introduceres for: - Forløbets arbejdsformer, praktiske øvelser (individuelt/par/kollektivt) - Tilbagemeldingspraksis på produktet (par/klasse/lærer) - Den afsluttende talekonkurrence, hvor publikum kårer en vinder. 2. I læringsfase 2 afprøver eleverne forskellige talegenrer. De prøver at holde korte taler på talerstolen ud fra et allerede skrevet manuskript. Dermed trænes kropssprog og stemmeføring i talesituationen og bevidstheden om retoriske virkemidler. Eleverne kan evt. vejledes af professionel skuespiller, som fungerer som gæstelærer. Det er også en mulighed at arbejde med humor og timing som virkemidler evt. støttet af stand up komiker som gæstelærer. Dernæst begynder eleverne at skrive 10

11 egne korte taler, som de giver hinanden feedback på evt. organiseret med en fast makker. Eleverne holder egne korte taler for klassen på talerstolen. Klassen giver også konstruktiv feedback. Derpå modtager eleverne deres emnekategorier til talekonkurrencen. Disse kategorier kan evt. være valgt på baggrund af forslag fra skolens øvrige elever. Eleverne begynder arbejdet med det endelige produkt, som er de taler, der skal afholdes ved den afsluttende konkurrence. 3. I læringsfase 3 skriver eleverne deres taler færdig i samarbejde med en makker. Makkerparret fungerer som coach for hinanden i skriveprocessen. Dernæst skal eleverne indøve deres taler i grupper og som afslutning holde deres taler ved talekonkurrencen. Det kan organiseres som en konkurrence i tre runder, hvor der i hver kåres de bedste taler af publikum. Den teoretiske del af forløbet Den teoretiske del af forløbet foregår sideløbende med den praktiske. Her skal der arbejdes med forskellige teorier inden for sprog, retorik og kommunikation, fx kommunikationsmodeller, sproglige virkemidler, stilistik, argumentation og retorik. Produkt og formidling Mundtligt: talepræsentation for klassekammerat, evt. (gruppe- )fremlæggelse, talekonkurrence med skolens øvrige elever som publikum Skriftligt: Elevernes taler til konkurrencen offentliggøres Visuelt: Talerne udgives som podcast Organisering og tid Talenteleverne samles på et hold på tværs af klasser. Det kan være praktisk at afsætte en til to halve blokdage i forbindelse med besøg af gæstelærer. Forløbets varighed er lektioner Faglige mål Eleven skal kunne: Udtrykke sig engageret og medrivende med krop, stemme og sprog Argumenter overbevisende for egne synspunkter Anvende teori om retorik og kommunikation i praksis Kernestof Fra det sproglige stofområde: Retorisk argumentation og virkemidler Retorikkens appelformer Retorikkens forarbejdningsfaser Kommunikationsteori Fra dramatiks stofområde: Kropssprog og stemmeføring Evaluering Forløbet evalueres ud fra elevernes opnåede kreative og kommunikative kompetencer i forhold til den mundtlige og skriftlige dimension i forløbet. Desuden er det oplagt evaluere forløbet som talentarbejde. 11

12 Spiludvikling Titel: Spiludvikling Skoleåret 2011/2012 Fag Dansk, kommunikation og it (A) Deltagere Forløbet henvender sig primært til elever med kreative og innovative evner og håndværksmæssig kunnen inden for arbejdet med computere. Men der bliver også lagt vægt på at eleverne har analytiske evner og teoretisk forståelse. Formål og indhold Danmark har vundet mange priser for computerspil, og markedet for computerspil er meget stort. Samtidig fylder computerspil en større og større del af mediebilledet, og mange gymnasieelever har erfaringer med computerspil. I dette forløb skal elevernes arbejde med at udvikle deres eget computerspil. Dette arbejde bliver suppleret med undervisning om computerspil der både skal give eleverne en teoretisk viden om computerspil, og nogle redskaber til at arbejde med deres eget spil. Talentudvikling Forløbet lægger i særlig grad vægt at er at udvikle elevernes kreative og innovative it-kompetencer. Dette til gode ses ved at eleverne får mulighed at fordybe sig selvstændigt i udarbejdelsen af et computerspil under supervision af både lærer og eksterne samarbejdspartnere. Der skal lægges vægt på at eleverne udarbejder selvstændig viden, og at de laver et rigtigt produkt, der bliver evalueret af rigtige brugere. Der lægges også vægt på at eleverne har en analytisk og teoretisk forståelse af det spil de har lavet, og at de kan fremlægge denne viden for et publikum. Didaktisk design I dette forløb lægges hovedvægt på elevernes udvikling af eget produkt. Det følger naturligt af at det er de kreative og innovative evner der er i fokus. Forløbet giver i mindre omfang nogle teoretiske rammer der skal indarbejdes i elevernes spiludviklingspraksis. Undervisningen skal veksle mellem teoretisk undervisning (ca. 6. lektioner) mens klassen er samlet og projektarbejde hvor eleverne i grupper udvikler deres eget computerspil (ca.12 lektioner). Det oplagte vil være at 12

13 hver arbejdsgruppe både består af en blanding af håndværksmæssigt- og teoretisk talentfulde elever. Lektionerne der behandler computerspil teoretisk, skal omhandle computerspilsmediet (leg, fortælling og konkurrence) computerspilsgenrer (action, strategi, simulation, adventure, MMORPG) computerspilsdramaturgi (forløbsstrukturer, rammefortælling, gameplay, plotfelter og plotpunkter) De teoretiske lektioner skal placeres i starten af forløbet, og det er vigtigt at de enkelte teoretiske lektioner efterfølges af timer hvor eleverne arbejder i grupper så de løbende kan anvende den lærte teori. Til at belyse nogle af ovenstående emner, kan man invitere eksterne foredragsholdere (medieforskere, professionelle spiludviklere) I lektionerne hvor eleverne arbejder med spiludviklingen arbejder eleverne projektorienteret, og læreren er vejleder eller konsulent. Der læsses vægt på flere delafleveringer som evalueres løbende (både af elev-elev og lærer-elev) Produkt og formidling I forløbets afsluttende fase arrangeres en computerspilsmesse (LANparty) hvor de forskellige spil præsenteres og afprøves. Her vil det være oplagt at inddrage professionelle it-folk til at bedømme elevernes produkter, men også at de som brugere afprøver hinandens spil. Det bedste spil kan evt. premieres. Det kan være en god ide at invitere andre klasser til at afprøve spillene. Eleverne skal udvikle et computerspil, som skal præsenteres mundtligt til den afsluttende messe. Undervejs i processen skal de udarbejde en tidsplan, projektbeskrivelse, storyboard, prototyper. Disse skal samles i en arbejdsportfolio så der bliver mulighed for en løbende evaluering Organisering og tid Forløbet strækker sig over ca. 18 klokketimer. Faglige mål Dansk formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen (htx) analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår (htx) anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger (htx) 13

14 Kernestof Kom/It A gennemføre forundersøgelser, herunder målgruppeanalyse og afsenders forhold, og derfra udarbejde en plan for kommunikationens gennemførelse. planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen Dansk tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer (htx) visuel information, herunder faste og levende billeder (htx) mediernes udvikling, form og indhold (htx) digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse (htx) teknologiske betingelsers betydning for kommunikationens indhold og form (htx) Evaluering Elevernes produkter skal både bedømmes af lærerne/eksterne samarbejdspartnere, samt af de øvrige elever (brugerne). Desuden skal der lægges stor vægt på den formative, løbende evaluering, hvor eleverne skal forholde sig til hinandens ideer og produkter, og hvor lærerne skal give faglig sparring. 14

15 Skriv med forfatteren Titel: Skriv med forfatteren Skoleåret 2011/2012 Fag Dansk Deltagere Et udvalgt hold af dygtige danskelever (en masterclass) eller egen danskklasse. Eleverne skal have interesse for og lyst til litterær tekstanalyse og skriftlig formidling, ligesom de skal være indstillet på at ville arbejde procesorienteret med skriftlighed. Formål og indhold Hensigten er at lave et undervisningsforløb, der kobler teori og praksis inden for temaet moderne litteratur. Eleverne arbejder indledningsvis med en tekst af den deltagende forfatter. Efterfølgende beskæftiger de sig med litteraturhistorien for den periode, som teksten stammer fra. Således får de indsigt i periodens tidsånd samt redskaber til at afkode forfatterens stil i forhold til mere generelle tendenser, der gør sig gældende for perioden. Denne viden skal bruges i det videre forløb, hvor eleverne enten selv skriver alternative slutninger på forfatterens tekst eller skriver en ny tekst i samme stil som forfatteren. Gennem forskellige læringsaktiviteter og arbejdsformer skal forløbet styrke elevernes litteraturhistoriske bevidsthed inden for nyere litteratur. Koblingen mellem teori, praksis og et samarbejde med en forfatter sikrer, at forløbet bliver mere virkelighedsnært for eleverne. Kravet om udarbejdelse af alternative tekstafslutninger eller en ny tekst i samme stil som forfatterens er ligeledes med til at motivere eleverne til en tæt tekstanalyse, da indsigt i forfatterens stil er nødvendig for den videre proces. Talentudvikling Talentudviklingen består i, at eleverne trænes intensivt i tekstnært litteraturanalyse. Analysen danner efterfølgende udgangspunkt for egen tekstproduktion og betyder, at elevernes skriftlige produkt er underlagt bevidste form- og indholdsmæssige krav. Disse fakta skulle gerne åbne elevernes øjne for egne evner inden for litterær analyse og deres talent for at skrive. 15

16 Didaktisk design Den praktiske del af forløbet Forfatterens besøg og tekst står centralt i undervisningsforløbet. Den praktiske del af undervisningsforløbet kan beskrives som en proces med tre læringsfaser. Forfatteren er på besøg og præsenterer sin tekst for eleverne. Eleverne introduceres for: Forløbets arbejdsformer (processkrivning med faste deadlines) Vejledningspraksis under processen I læringsfase 2 tilegner eleverne sig viden om forfatteren og den litteraturhistorie, som forfatterens tekst stammer fra. Det er i fase 2, at eleverne skal aflevere deres forfattertekst. Før læringsfase 3 læser, retter og kommenterer læreren elevteksterne, hvorefter et par eksemplariske vælges. Forfatteren udvælger også et par tekster, som skal bruges, når han/hun anden gang besøger skolen. Når forfatteren igen er på skolen, skal han/hun sammen med et udvalgt elevpanel vælge forløbets tre bedste tekster som eventuelt kan trykkes i gymnasiets skoleblad. Produkt og formidling Den teoretiske del af forløbet Den teoretiske del af forløbet foregår sideløbende med den praktiske. Vekselvirkningen mellem teori og praktisk tekstproduktion medfører en øget elevaktivering, da alle skal levere delprodukter undervejs i undervisningsforløbet. Teoriundervisningen veksler mellem lærer-, forfatter og elevoplæg. Alle elever bør præsentere deres tekst for en klassekammerat og enkelte for klassen. De tre elever, der har skrevet de bedste tekster, læser disse op. Forfatteren (og læreren) giver et par eksempler på, hvori kvaliteten i teksterne består. Organisering og tid Forløbet strækker sig over timer. Forfatteren deltager i to seancer af ca. 1½-2 timers varighed. Faglige mål Eleven skal kunne: Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatik- 16

17 Kernestof kens og stilistikkens grundbegreber Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer ( ) med formidlingsbevidsthed Analysere, fortolke og perspektivere ( ) Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik Genrebegreber Litteraturteori og litterær metode Tekster fra 2000-tallet ( ) Fiktion- og faktakoder Evaluering Eleverne skal have løbende feedback på deres skriveøvelser, så de kan bruge de råd og den vejledning, de får, i den tekst/tekstafslutning, som de skal aflevere til læreren og forfatteren. Nogle af elevskriveøvelserne bør gennemgås/evalueres på klassen i forhold til forløbets litteraturhistorie, så læreren får mulighed for at inddrage denne i forhold til elevernes egne tekster. 17

18 Informations-/reklamekampagne Titel: Informations-/Reklamekampagne Fag Dansk og mediefag samt evt. billedkunst, musik, markedskommunikation Skoleåret 2011/2012 Deltagere Formål og indhold Talentpleje Didaktisk design Kreativt tænkende kommunikationsorienterede elever. Af hensyn til gruppedannelsen minimum 6 elever. Hensigten er at lave et undervisningsforløb, der igennem forskellige læringsaktiviteter og arbejdsformer styrker elevernes evne til kreativ kommunikation. Forløbet hviler på en kobling af dels en række teoretiske og praktiske indgange til verbal og nonverbal kommunikation, dels udarbejdelse af en reklame-/ informationskampagne for et produkt, en organisation eller en begivenhed. Forløbet indeholder mulighed for at arbejde i forskellige mundtlige, skriftlige, visuelle og auditive genrer i form af radio-, tv- eller internetspots. Talentplejen i dette undervisningsforløb består i, at den faglige og tværfaglige sparring mhp udviklingen af et produkt af høj kvalitet sikrer, at den enkelte elevs kreative og kommunikative evner udfordres og skærpes. Målet om offentliggørelse og anvendelse af reklame/informationskampagnen er med til at sikre, at motivationen til at levere et produkt af høj kvalitet kommer tilstede. En kreativ medarbejder fra et reklamebureau deltager som underviser. Forløbet er opbygget således, at omdrejningspunktet er elevernes eget produkt. Undervisningsforløbet består af en introducerende fase og derefter to sideløbende arbejdsfaser, der har henholdsvis en teoretisk og en praktisk tilgang. Faserne dækker både over undervisningstid og hjemmearbejde. I introduktionsfasen skal eleverne først og fremmest præsenteres for produktkravet. De skal desuden introduceres for: Forløbets arbejdsformer (individuelt, faggruppe og redaktion) IT-støtte (fx fællesforum i facebook) Tilbagemeldingspraksis på produktet (faggruppe/redaktion, lærer) Produktet, organisationen, begivenheden, der skal reklameres for. Hver elev deltager i to matrixgrupper: 18

19 1) en redaktion, hvor der er repræsenteret én elev pr. fag 2) en faggruppe, idet arbejdet foregår i en vekselvirkning mellem fagspecifik udredning i faggruppen og produktorienteret proces i redaktionen. Produkt og formidling Fase 2 og 3 forløber sideløbende, idet eleverne præsenteres for teori eller arbejder praktisk i enten faggruppen for sig eller i redaktionen. Det udarbejdede materiale samles løbende i en (elektronisk) arbejdsportfolio, så det hele tiden er muligt at dokumentere og følge arbejdsprocessen. Hermed sikres at idéudveksling og faglig sparring foregår både indenfor det enkelte fag og i forhold til det endelige produkt. Et radio-, tv- eller netspot. Spottet skal som afslutning på projektet så vidt muligt afprøves på dets målgruppe og anvendes i offentligheden eller på f.eks. youtube. Organisering og tid Faglige mål Kernestof Forløbet er berammet til undervisningstimer. Da idéen med forløbet er at skabe et kreativt miljø på tværs af fag, bør i hvert fald arbejdet i redaktionen organiseres som halve eller hele blokdage, mens arbejdet i faggruppen kan foregå i elevernes normale timer. Eleven skal kunne: Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt Anvende teorier om forskellige nonverbale udtryksformer i praksis Udarbejde et produkt, der ved koblingen af teori og praksis opfylder sit formål. Mediefag: produktionstilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af synopsis, manuskript og storyboard kommunikationsforhold og formidling Dansk: Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik Kommunikationsanalyse Visuelle udtryksformer Billedkunst: praktisk og teoretisk arbejde med forskellige gengivelsesstrategier Markedskommunikation: 19

20 kommunikationsstrategi kreativ strategi reklamemidler og -medie Musik: teoretisk og praktisk arbejde med arrangement medier og teknologi Evaluering Forløbet bør primært evalueres på produkternes kvalitet i faglærernes og den professionelle kreative medarbejders bedømmelse. Det, at produktet rammer det professionelle miljøs kvalitetskrav, er altafgørende. Ligeledes bør produktet evalueres ved en visning for den valgte målgruppe, som her skal tilkendegive sit endelige valg af spot. Man kan afhængig af aftageren vælge at indføje et succeskrav om at mindst X % af elevernes spots anvendes. 20

21 Kanonforløb Titel: Kanonforløb De moderne gennembrud Forløbet dækker kanonforfatterne Pontoppidan, Bang, Andersen Nexø, Jensen Skoleåret 2011/2012 Fag Dansk (der er mange muligheder for at inddrage andre fag) Deltagere Udvalgte deltagere fra forskellige gymnasieklasser, dvs. en talentklasse der er udvalgt på tværs af stamklasser. Det er i særlig grad elever med gode tekstanalytiske evner og elever der er dygtige til at formulere sig skriftligt der skal deltage til at deltage i dette forløb Formål og indhold Forløbet sætter under overskriften De moderne gennembrud fokus på fire kanonforfattere fra perioden , nemlig Henrik Pontoppidan, Herman Bang, Martin Andersen Nexø og Johannes V. Jensen. I forløbet balanceres en litteraturhistorisk tilgang med en metodisk og teoretisk, dvs. at eleverne ud over en indsigt i hvordan de fire forfattere indskriver sig i en historisk sammenhæng, også skal præsenteres for nye metodiske tilgange og nye perspektiver til det tekstanalytiske arbejde. Metoderne skal give eleverne værkøjer der kan anvendes i elevernes selvstændige arbejde med teksterne. Forløbet skal desuden gennem en analyse- og skriveperiode give eleverne mulighed for selvstændig videns-produktion. Målet er her at lave et Litterært tidsskrift, der enten udgives af skolen eller i samarbejde med et rigtigt tidsskrift. Lige som eleverne skal fremlægge deres analyse mundtligt. Talentpleje Talentplejen i dette undervisningsforløb består dels i udvælgelsen af stoffet (undervisningens hvad se forordet), og i arbejdsformerne og didaktikken (undervisningens hvordan). I forhold til stofudvælgelsen suppleres det traditionelle analysearbejde med teoriske, filosofiske og perspektiverende tekster. Derudover bliver den litteraturhistoriske tilgang hvor værket ses som et eksempel på det tidstypiske, balanceret med en metodisk tilgang hvor eleven får nye værktøjer til arbejdet med teksterne. I forhold til didaktikken giver forløbet eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt under vejledning. Workshoparbejdet samt analyse- og skrivefasen skal særligt understøtte disse muligheder. 21

22 Didaktisk design Forløbet består af to hovedfaser, en workshop-fase, og en analyse- og skrivefase. De to hovedfaser omkranses af en introduktion og en evalueringsfase (herunder præsentation, publicering og respons). I introduktionsfasen (2 lektioner) præsenteres perioden, forfattere og teori (evt. med en gæst (ekspert)) udefra. Undervisningsformen vil primært være klasseundervisning, evt. suppleret af korte tænkeskrivningsøvelser. I workshopfasen (8 lektioner) afholdes der fire workshops. Hver workshop har udgangspunkt i en af de fire forfattere. Hvis talentholdet er sammensat fra forskellige klasser, skal de enkelte workshops sammensættes så de går på tværs af de oprindelige klasser. I denne fase skal eleverne arbejde med forskellige teksttyper. Inspireret af antologien Litteraturens huse, vil eleverne i løbet af de fire workshops møde fokustekster, dybdetekster og relieftekster. Dette vil yderligere blive suppleret af teoritekster (fx litteraturteori og værklæsninger). Dybdeteksten er den tekst eleverne primært skal analyse, og anvende de metodiske værktøjer i forhold til. Det vigtige ved dybdeteksten er at den ikke kun bruges som eksempel på det periodetypiske, men at dens analysepotentiale bliver udfoldet i forløbet. Det er væsentligt at teksten har litterære kvaliteter der udfordrer eleverne. Fokusteksterne er tekster der rummer formuleringer af tidens dominerende tanker og vil ofte være mere reflekterende og filosofiske. Reliefteksterne er tekster der sætter dybdeteksten i perspektiv, også internationalt. De didaktiske overvejelser over disse tekstvalg er at fokus-, relief- og teoriteksterne kan være med til at give de talentfulde elever nogle af de ekstra analytiske lag og teoretiske tilgange de vil savne i et normalt undervisningsforløb hvor gennemgangen af dybdeteksten vil sluge det meste af undervisningstiden. (se bilag 2 for eksempler på litteratur) Undervisnings- og arbejdsformerne i workshopfasen vil variere mellem indledende faglige indspark (fra læreren, eller en gæsteekspert) med vægt på at give eleverne redskaber og metoder til arbejdet med teksten, individuelle skriveøvelser (fx hurtigskrivning, undre-spørgsmål, mini-lex, mindma), gruppearbejde i workshoppen. Produkter og formidling I analyse- og skrivefasen (8 lektioner) skal eleverne arbejde selvstændigt eller parvist med en analyse af en selvvalgt tekst fra en af de fire forfattere. Målet er at skrive en litterær artikel eller en analyse og fortolkningsopgave om det pågældende værk. I denne periode vil læreren primært fungere som vejleder og konsulent. Det didaktiske formål med denne fase er at tilgodese den talentfulde elevs muligheder for fordybelse, selvstændighed, produktion af egen vi- 22

23 den, mulighed for at kombinere teori og praksis. I evalueringsfasen skal eleverne fremlægge deres analyser for hinanden i workshoppen, og deres skriftlige produkt skal evalueres af enten af en ekstern samarbejdspartner, eller af et bedømmelsesudvalg (se produkt). Mundtligt: præsentation af egen analyse for de øvrige medlemmer af ens workshop. Skriftligt: en tekst til et litterært tidsskrift, som udgives af skolen evt. i samarbejde med et rigtigt tidsskift. Det anbefales at eleverne får en ekstern bedømmelse (redaktør, universitet, seminarieunderviser eller lignende - det kunne også være andre lærere på skolen eller et bedømmelsesudvalg på skolen) Organisering og tid Et forslag til organisering kunne være at stamklasserne på et eller flere gymnasier brydes op i ca. en måned. Eleverne inddeles efter fagligt niveau, således at der dannes en talentklasse (om skolen samtidig vil danne en middelniveau-klasse og en under middelniveau-klasse, er frit for skolen). Talentklassen vil således have mulighed for at have undervisning samtidig med de øvrige elever. Lektionerne er i beskrivelsen ovenfor på 60 min. Faglige mål Kernestof Evaluering anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster (htx) anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker (htx) fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog (htx) Fra det litterære stofområde danske tekster i historisk og internationalt perspektiv (htx) forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster (htx) Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø (htx) Da det især er elverenes tekstanalytiske evner samt deres skriftlige kompetencer der er i fokus er det også disse evner der primært skal bedømmes. Begge disse evner kommer i spil i analyse og skrivefasen, og vil blive evalueret summativt i forbindelse med udgivelsen af tidsskiftet Workshopforløbene giver god mulighed for formativ evaluering, da eleverne kan få afprøvet deres forskellige fortolkninger af de fire kanonforfattere. 23

24 Sprog og kommunikation Titel: Sprog og kommunikation i teori og praksis Skoleåret 2011/2012 Fag Dansk Deltagere Et udvalgt hold af dygtige danskelever (en masterclass) eller egen danskklasse. Eleverne skal have interesse for og lyst til skriftlig formidling. De skal ville arbejde procesorienteret med skrivning. Formål og indhold Hensigten er at lave et undervisningsforløb, der kobler teori og praksis og det receptive og det produktive gennem fokus på dels en række teoretiske indgange om sprog og kommunikation, dels et konkret skriftligt produkt, som eleverne hver især skal udforme med henblik på offentliggørelse i fx det lokale dagblad, et skoleblad, på en blog eller i en landsdækkende avis. Undervisningsforløbet skal igennem forskellige læringsaktiviteter og arbejdsformer styrke elevernes kommunikationsbevidsthed. Kravet om offentliggørelse af elevteksterne sikrer, at produktet ikke bliver en traditionel danskaflevering. Talentudvikling Talentudviklingen i undervisningsforløbet består i at give eleverne større udfordringer i arbejdet med skriftlighed end de er vant til i hverdagen. Dette gøres ved fx at kræve en bestemt genre i elevernes produkter, ligesom det er muligt at differentiere i forhold til valg af medier til offentliggørelse af tekster. Med andre ord handler det om at indbygge nogle bestemte krav til produktet ( benspænd ), så eleverne bliver udfordret både på form og indhold. Didaktisk design Den praktiske del af forløbet Forløbet har elevernes eget produkt som omdrejningspunkt. Den praktiske del af undervisningsforløbet er en proces, der kan inddeles i tre faser. Faserne dækker over både forberedelses- og undervisningstid. 24

25 I læringsfase 1 skal eleverne præsenteres for produktkravet. De skal desuden introduceres for: Forløbets arbejdsformer (individuelt/par/plenum) IT-støtte (fx et fællesforum i facebook) Tilbagemeldingspraksis på produktet (elev/lærer/evt. journalist) I læringsfase 2 fastlægger eleverne i samarbejde med læreren den genre, som de vil skrive i, og stedet, hvor de forsøger at få deres produkt publiceret. Samtidig laver de små skriveøvelser, som de skal have feedback på. Materialet samles i en elektronisk portfolio, så det hele tiden er muligt at dokumentere og følge skriveprocessen. Man kan med fordel inddrage en journalist som gæstelærer, som fx kan bruges til at holde oplæg om skrivning i praksis, vejledning og evaluering af nogle af elevernes skriveøvelser. Muligvis kan journalisten også formidle en kontakt til sit arbejdssted, hvor nogle af elevteksterne kan publiceres. I læringsfase 3 skal eleverne mundtligt præsentere deres tekster for en klassekammerat. Efterfølgende udvælges nogle tekster til fælles gennemgang på klassen. Det er ligeledes i denne fase, at teksterne finpudses med henblik på offentliggørelse. Produkt og formidling Den teoretiske del af forløbet Den teoretiske del af forløbet foregår sideløbende med den praktiske. Her skal der arbejdes med forskellige teorier inden for sprog og kommunikation, fx genreteori, kommunikationsmodeller, pragmatik, tekstlingvistik, sproglige virkemidler, stilistik, argumentation og retorik. Teoriundervisningen veksler mellem lærer-, gæste- og elevoplæg. Det er ikke alle oplæg, der er relevante i forhold til den enkelte elevs produkt. Men så kan eleverne træne notatteknik og samle materiale til deres portfolio. I læringsfase 2 (se ovenfor) aftaler den enkelte elev med læreren, hvor han/hun vil forsøge at få sin tekst offentliggjort. Der er naturligvis ingen garanti for, at det lykkes for alle at få deres tekster trykt. Derfor kan man med fordel samle teksterne i et kompendium til eleverne. Hermed ved eleverne, at deres tekster under alle omstændigheder skal læses (og vurderes) af andre end deres lærer. 25

26 Desuden bør man sikre, at alle elever prøver at formidle indholdet af deres tekst mundtligt enten for en klassekammerat eller for klassen. Organisering og tid Hvis forløbet gennemføres for udvalgte elever (en masterclass), bør det afholdes over 5-6 gange af 2-2½ times varighed. Hermed får eleverne tid i det kreative talentmiljø til processkrivning og læreren får bedre mulighed for at kombinere teorioplæg med praktiske øvelser. Hvis forløbet gennemføres i egen danskklasse, bør man tilstræbe at få nogle dobbelttimer med klassen, så der kan findes tid og ro til elevernes skriveproces. Faglige mål Kernestof Eleven skal kunne: Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst ( ) Beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber Anvende centrale skriftlige fremstillingsformer ( ) med formidlingsbevidsthed Sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik Argumentationsanalyse Retorisk analyse Kommunikationsanalyse Genrebegreber Nyhedskriterier Fiktions- og faktakoder Evaluering Eleverne skal have løbende feedback på deres skriveøvelser, så de kan bruge de råd og den vejledning, de får, i den (slut-)tekst, som de forsøger at få publiceret. Nogle af elevskriveøvelserne bør gennemgås/evalueres på klassen i forhold til forløbets teoretiske tekster, så læreren får mulighed for at drøfte teori i forhold til praksis med eleverne i tekster, som de har et personligt forhold til. 26

27 Danmark i krig Titel: Danmark i krig Skoleåret 2011/2012 Fag Historie, Samfundsfag, International Økonomi, Filosofi, Idéhistorie Deltagere Undervisningsforløbet henvender sig til elever, der har en historisk viden og en historisk og politisk interesse, og som har talent for abstrakt tænkning. Eleverne skal også have lyst til at formidle deres viden til andre elever på skolen. Formål og indhold Hensigten er et undervisningsforløb, der sætter Danmarks deltagelse i krig i et historisk perspektiv og gennem konkrete nedslag på krige Danmark har været involveret i, fokuserer på Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik og engagement i konflikter regionalt og internationalt. Forløbet dækker det moderne Danmark fra 1800-tallet til nutiden med vægten på tiden efter murens fald og globaliseringen. International politik, teori fra freds- og konfliktforskningen samt filosofiske teorier om krig og retfærdighed bliver brugt som ramme for diskussion af dansk krigsdeltagelse. Produktet kan være en udstillingsproduktion med udgangspunkt i video og lyd, som kan vises for skolens elever (andre interessenter). Udstillingen skal formidle problemstillinger i forbindelse med dansk krigsdeltage og mulige konfliktløsninger. Talentudvikling Talentplejen i dette undervisningsforløb består i at styrke og udvikle elevernes historiske og politiske interesse ved at give dem en teoretisk baggrund for at tage stilling til krig og konfliktløsning og arbejde med at omsætte dette til formidling af historie. Didaktisk design Den praktiske del af forløbet Forløbet er opbygget således, at omdrejningspunktet er elevernes eget produkt. Den praktiske del af undervisningsforløbet kan beskrives som en proces, der kan inddeles i tre faser. Faserne dækker både over undervisningstid og hjemmearbejde. I læringsfase 1 skal eleverne først og fremmest præsenteres for produktkravet. De skal desuden introduceres for: 27

28 Forløbets arbejdsformer (individuelt/par/kollektivt) Eventuel it-søtte i form af konferencesystem/lms Tilbagemeldingspraksis på produktet (par/klasse/lærer) I læringsfase 2 tilegner eleverne sig viden om dansk krigsdeltagelse og viden om forsvars- og sikkerhedspolitik. Eleverne udarbejder i forlængelse heraf mundtlige oplæg om eksempler på dansk krigsdeltagelse for klassen i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitik. En skriftlig dimension kan inddrages ved fx at bruge wiki-bibliotek eller blog til at dokumentere og samle klassens arbejde. Som optakt til udarbejdelse af det praktiske produkt arbejder klassen med rollespil, hvor eleverne indtager roller som parter i en konflikt, gennemgår en forhandling og skitserer og begrunder en mulig konfliktløsning, der inddrager teoretisk viden. Det kan evt. være en mulighed at invitere en gæstelærer fra DIIS til et oplæg om Danmarks rolle i internationale konflikter. I læringsfase 3 skal eleverne i grupper udarbejde og siden præsentere udstillingsproduktionen for holdet. Holdets elever giver respons, og gruppernes udstillingsproduktioner justeres og gøres klar til offentliggørelse. Det er også en mulighed at vælge at lade eleverne udarbejde et dilemmaspil eller rollespil til skolens øvrige elever, der handler om krig og konfliktløsning. Talenteleverne kan derpå gennemføre deres rollespil eller dilemmaspil for andre elever og dermed fungere i som undervisere for en anden klasse på skolen. Den teoretiske del af forløbet Teoriundervisningen veksler mellem lærer/gæstelærer - og elevoplæg. Teorien kan tage udgangspunkt i Danmark som småstat muligheder og begrænsninger i udenrigspolitikken; international politik, forsvars- og sikkerhedspolitik, neutralitetspolitik, aktiv internationalisme, suverænitets- og realpolitik. Produkt og formidling Organisering og tid Udstillingsproduktion med video og lyd fremvises for skolens øvrige elever Rolle- eller dilemmaspil designet med skolens øvrige elever som målgruppe Talenteleverne samles på et hold på tværs af klasser. Forløbets varighed er ca lektioner. Det er vigtigt at der afsættes tid til at udarbejde produktet. Særligt videoproduktionen kræver, at der afsættes tid. 28

29 Faglige mål Undervisningsforløbet skal sætte eleven i stand til at vurdere baggrunden for kriges og konflikters opståen og mulig konfliktløsning. Produktkravet videoudstilling skal sikre elevernes evne til at formidle et stof fagligt nuanceret og engageret i forhold til modtagergruppen. Eleven skal kunne: Analysere årsager til krige og konflikter i historisk perspektiv Diskutere dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i globalt perspektiv Diskutere mulige strategier for fred i konkrete igangværende konflikter. Formidle et fagligt teoretisk stof i (sprog), lyd og billeder Redegøre for afgørende idéhistoriske konflikter i forskellige perioder Diskutere og perspektivere aktuelle problemstillinger i teknologi, videnskab, politik, kunst og etik med idéhistorisk baggrund. Kernestof Evaluering Dansk krigsdeltagelse Eksempler på dansk krigsdeltagelse fra De slesvigske krige til Mellemøsten International politik Dansk udenrigspolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik FN, NATO og EU Teorier om freds- og konfliktløsning Teorier om krig og retfærdighed Forløbet evalueres ud fra elevernes opnåede innovative og kommunikative kompetencer i forhold til at formidle et teoretisk stof på en kreativ måde. Desuden er det oplagt evaluere forløbet som talentarbejde. 29

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfags-bekendtgørelsen. Retorik C. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010

Vejledning / Råd og vink. Valgfags-bekendtgørelsen. Retorik C. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfags-bekendtgørelsen Retorik C Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Retorik C Valgfagsbekendtgørelsen Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser,

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

Studieordning EUX - Tømrer

Studieordning EUX - Tømrer Studieordning EUX - Tømrer Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Atuarfitsialak. Metoder & Værktøjer. Inerisaavik

Atuarfitsialak. Metoder & Værktøjer. Inerisaavik Atuarfitsialak Metoder & Værktøjer Inerisaavik 1 2 Atuarfitsialak Metoder & Værktøjer Inerisaavik 3 Indhold Introduktion... 5 Undervisningens indhold og organisering... 6 Kultur og værdier i undervisningen...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 Ved opgaveperiodens udløb afleveres opgavebesvarelsen i tre eksemplarer på ansættelsesskolen. På baggrund af ministeriets udmelding

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen Engelsk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Forord Engelsk A hhx Vejledning /Råd og Vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45 2009 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Imødegåelse af negativ social arv

Imødegåelse af negativ social arv Projektnr.: 125901 Projekttitel: Legitimering af mål og afkodning af sproget i de humanistiske fag Pulje: GYM6141 GYM Reform Kontaktperson: Rikke Herold, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Afrapportering

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere