Digital dannelse og studieforberedelse Hvordan klæder vi den danske gymnasieskole på til det 21. århundredes udfordringer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital dannelse og studieforberedelse Hvordan klæder vi den danske gymnasieskole på til det 21. århundredes udfordringer?"

Transkript

1 Digital dannelse og studieforberedelse Hvordan klæder vi den danske gymnasieskole på til det 21. århundredes udfordringer? Afrapportering af DEFF-forprojekt: Strategi for informationspraksis i de gymnasiale uddannelser. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Projektets målsætning... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Projektforløbet... 5 Sammenfatning... 5 Perspektivering... 5 Formidling

2 Indledning I det følgende opsummeres resultaterne fra delprojektet Udarbejdelse af en national strategi for informationspraksis i de gymnasiale uddannelser. Delprojektet indgår som første fase i et større projekt, hvor formålet er at etablere et tværorganisatorisk netværk, der skal arbejde for implementering, udvikling og evaluering af undervisningen i informationsteknologi og informationskompetencer i de gymnasiale uddannelser. Baggrund Baggrunden for projektet er behovet for at optimere og kvalificere undervisningen i informationskompetence i de gymnasiale uddannelser. Den underliggende dagsorden er todelt. For det første er der en styrkelse af det almene dannelsesperspektiv, hvor uddannelse sikrer velfungerende og kompetente borgere, som kan begå sig i et demokratisk samfund. For det andet, og mindst lige så centralt, så har Danmark som mål at have uddannelser i verdensklasse. Det er derfor vigtigt løbende at højne uddannelsesniveauet og derved styrke konkurrenceevnen og sammenhængskraften. Det kræver imidlertid, at uddannelserne matcher vidensamfundet, som er baseret på, at den enkelte kan indgå i og udvikle faglige netværk og videnfællesskaber, og hvor ny digital teknologi, skærpet konkurrence og ændrede kundebehov er blandt drivkræfterne bag den høje grad af forandring og innovation. Nye former for læring og uddannelse Danmark er en del af den moderne globale økonomi, og det indebærer, at uddannelsesinstitutionerne er nødt til at gennemtænke, hvilken form for læring og uddannelse børn og unge har brug for, hvis vi på sigt skal være konkurrencedygtige. Danske gymnasieelever kunne førhen nå langt, hvis de fik vejledning af deres lærer og orienterede sig på biblioteket. I dag surfer alle af sted på oceaner af information og viden, kravene til tværfaglighed er store, og det er centralt udvikle den enkelte elevs evne til kritisk og selektivt at kunne navigere. Det er i vidensamfundet en færdighed på linje med at kunne læse, skrive og regne. Nyt fokus på elevernes kompetencer Det kræver et nyt fokus på elevernes kompetencer og på samspillet mellem elev-lærer-bibliotekar. Desuden er vilkårene for informationsforsyning og vejledning vidt forskellige. Mange gymnasier har adgang til mange kvalitetssikrede ressourcer og fokus på elevernes kompetencer, men andre har tilsyneladende ingenting, og der er meget store forskelle ikke kun fra region til region, men også fra gymnasium til gymnasium. Risikoen er, at der i en tid hvor Danmark har hårdt brug for at understøtte uddannelse, forskning og innovation samlet set sker et tab af viden, fordi danske gymnasieelever ikke har den fornødne informations- og studiekompetence og adgang til de nødvendige kvalitetssikrede viden. Og risikoen er en social opdeling, hvor det er vigtigt at sikre, at alle med en studentereksamen er digitalt kompetente og IThandledygtige, uanset hvilken skole, de kommer fra og uanset, hvilken familiebaggrund, de har. Fra elev til studerende Hvis danske gymnasielever hurtigere skal udvikle sig til at blive studerende, er der brug for en helhedsorienteret og tværorganisatorisk strategi, så eleverne bliver kompetente til at udnytte de meget store digitale ressourcer både med hensyn til informationssøgning og læreprocesser. Det handler om at identificere en informationspraksis for gymnasieelevernes adgang til og anvendelse af information, herunder at behandle den kritisk og omdanne den til viden. En viden de senere kan bruge i den videre uddannelse og i arbejdslivet. 2

3 Erfaringer fra Finland, Norge og USA viser, at udarbejdelsen af en informationspraksis eller digital dannelse fordrer en meget høj grad af interessent- og brugerinvolvering på alle niveauer. I Danmark er de mulige interessenter og partnere: Gymnasiesektoren: rektorer, lærerne, eleverne og embedsværket Aftagerside: professionshøjskoler og universiteter mm. Erhvervslivet, de faglige organisationer og andre relevante aktører Hele gymnasiesektoren er i fokus: htx, hhx, stx og hf. Projektets målsætning Delprojektet har, med baggrund i hvad internationale erfaringer og forskning på området fortæller os, haft til formål at skabe fundamentet for udviklingen af et tværorganisatorisk netværk, der skal arbejde for en national og helhedsorienteret strategi og implementering på området. Fremgangsmåde Det teoretiske afsæt for projektet er en tilgang til begrebet informationskompetence forstået som en informationspraksis. Nyere forskning peger på informationspraksis som et samlebegreb for det at fremfinde, anvende, dele og skabe ny viden. Begrebet er endvidere afhængigt af en række faktorer af institutionel karakter. Det betyder, at informationskompetence skal udvikles hos den enkelte i sammenhæng med de faglige læreprocesser. For at skabe overblik over den nationale og den internationale viden på området blev der udført en systematisk litteratursøgning i centrale forskningsdatabaser, hvor følgende spørgsmål blev stillet: Hvad er omfanget af empiriske studier om undervisning i informationskompetencer i de kortere, mellemlange og videregående uddannelser? Hvilken metode anvendes i studierne? Hvilket uddannelsesniveau analyseres? Hvilket perspektiv anlægges? (de studerendes, underviserens, det organisatoriske) Hvad er studiernes formål og hovedkonklusioner For at lokalisere den erfaringsbaserede viden på området, blev den systematiske søgning suppleret med en bred søgning i danske baser, i Google og Googlescholar. Arbejdet med research på den nationale og internationale viden resulterede i første omgang i en opmærksomhed på begrebet Digital Dannelse som af nogle defineres som: At indsamle og kritisk behandle og anvende digitalt indsamlet materiale At forstå dialogen på nettet og deltage i den At etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet At være villig til konstant at lære nyt og eksperimentere At producere selvstændigt digitalt materiale til nettet OECD har de senere år iværksat et udredningsarbejde og udarbejdet en række anbefalinger. Her er fokus på adgang, anvendelse, produktion, deling og refleksion. Resultaterne fra søgningen dannede efterfølgende baggrund for udviklingen af en konference og en workshop, der med overskriften Digital dannelse i de almene gymnasier skulle belyse, diskutere og 3

4 afdækket muligheder og udfordringer i arbejdet informationskompetence og digital dannelse i en fremtidig kontekst; det digitale samfund. Resultater Konference og workshop blev udviklet i et samarbejde mellem DEFF Nye Institutioner, Dansk Industri, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Gymnasieskolernes Rektorforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Bibliotekarforbundet. Interessen var overvældende, og med i alt ca. 70 tilmeldte var vi desværre nødt til at sige nej til en del. Deltagerfeltet var bredt med deltagere fra forskellige niveauer fra ovenstående organisationer samt fra Uddannelsesstyrelsen, Evalueringsinstituttet, Undervisningsministeriet og Digital Dannelse. Referat og erfaringsopsamling er vedlagt som bilag 1. Konferencens oplægsholdere var Professor, dr.phil. Harry Haue, Syddansk Universitet, som holdt oplæg under temaet Fra Grundtvig til Google, om almendannelsens rummelighed og udvikling over tid, udfordringer gymnasieskolen står overfor, og hvilke færdigheder og kompetencer gymnasieelever og deres lærere må pejle i mod. Professor Kirsten Drotner, Syddansk Universitet, som holdt oplæg om Digital dannelse og kompetence i Gymnasieskolen, hvor der var fokus på fremtidens ungdomsuddannelser, behovet for en fælles vision og en række nationale minimumskrav for digital dannelse og kompetence. Herunder implikationerne for uddannelsen af fremtidens gymnasielærere og bibliotekarer og efteruddannelse af de nuværende. Professor Helle Mathiasen, Aarhus Universitet, som holdt oplæg under temaet Hvorfor digitale medier og netmedierede værktøjer og tjenester i gymnasiet? Med udgangspunkt i seneste års følgeforskning af elever og læreres tilgang til it-brug præsenterede hun udvalgte resultater. Figur 1: Fra Konferencen på LIFEE , fra venstre: Kirsten Drotner, Jens Thorhauge, Harry Haue, Helle Mathiasen og Tom Togsverd 4

5 Derudover indledte direktør Jens Thorhauge, direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier, som sammen med direktør Tom Togsverd, ITEK-gruppen under Dansk Industri, deltog i den efterfølgende paneldebat. Efterfølgende er det projektgruppens plan ud fra et tværorganisatorisk sigte at kontakte interessenterne og nedsætte det netværk Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen som er kernen i projektets fase II. Se bilag 2. Med afsæt i konferencen og forskningen og undersøgelserne inden for feltet har delprojektet desuden resulteret i en projektansøgning og handleplan for fase II, som er vedhæftet som bilag 3. Med igangsættelse af projektets fase 2, kan DEFF i regi af Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling adressere både de overordnede samfundsmæssige udviklingstendenser, der tegner sig for bibliotekssektoren som helhed, og de særlige udfordringer gymnasierne står over for. DEFF kan med etableringen af et tværorganisatorisk netværk være med til at løfte en række af de tværgående, centrale og store udfordringer, der blev identificeret på konferencen. Projektforløbet Forprojektet er i store træk forløbet, som beskrevet i ansøgningen. De mindre afvigelser, der har været, har drejet sig om projektopstarten, det strategiske arbejde med workshoppen og ikke mindst fastlæggelse af en dato for arrangementet, hvilket var en stor udfordring. Sammenfatning Resultaterne fra forprojektet antyder, at bibliotekarfunktionen i fremtiden kan få en ny og central betydning for samspillet med læringsmiljøerne og muligvis en helt anden form for involvering i læringsmiljøerne end den, man ser i dag. Perspektivering Med sit fokus på digital dannelse har projektet åbnet for nye perspektiver for samarbejdet mellem bibliotek og uddannelse. Set i et bredere perspektiv kan arbejdet med en national strategi for området være med til at kaste lys på biblioteksfunktionen som en central aktør i arbejdet med elevernes vidensøgning og videnhåndteringskompetencer. Formidling Resultaterne fra forprojektet formidles via REVY (Danmarks Forskningsbibliotekarforening), Nye Institutioners mailingliste, målrettet opfølgning i forhold til interessenter og deltagere i konferencen og via projektets sociale netsted på adressen: Regnskab (inkl. bilag) Se bilag 4 og 5. Det videre forløb dannelse digital tænketank/netværk Projektets videre plan er jf. bilag 2 og 3 at der nedsættes et netværk (eller digital tænketank) som med en bred tværorganisatorisk forankring, skal arbejde visionært og praksisnært. Der laves strategi og udvælges indsatsområder. Omdrejningspunktet for netværkets overordnede arbejde vil forventeligt tage udgangspunkt i: En helhedsorienteret opsamling af og tilgang til 5

6 o status over tiltag o anvendt praksis o evidens og den identificerede forskning Identificering af barrierer og styrker mm. (SWOT-analyse) Søge at omsætte begrebet digital dannelse til en anvendelig pædagogisk og didaktisk praksis, der sikrer livslang digital læring, i forlængelse heraf: o Inddragelsen af kompetencemål, herunder fokus på gymnasiernes årshjul o Inddragelsen af didaktik og fælles snifalder mellem lærere og bibliotekarer Løbende opfølgning i forhold til forskningen og anvendt praksis på området. Inddragelse af en uddannelsespolitisk dagsorden. Reflektere over mulig ændringer af Undervisningsministeriets bekendtgørelse og den løbende uddannelsespolitiske dagsorden. Udarbejdelse af projekter og indsatsområder, der sikrer resultater Stile mod udarbejdelsen af en evalueringskultur i forhold til de enkelte projekter, men også forsøg til en mere overordnet tilgang fx i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Litteratur Delprojektet bygger på følgende tidligere DEFF-arbejder og projekter: Biblioteker som katalysatorer for udviklingen af Danmark som innovativt samfund. DEFF-strategi Uddannelseskompetencer til det nye årtusinde 1 i samarbejde med Det Nationale Videncenter for E Informationskompetence i gymnasiet et debatoplæg. Claus Holm, Trine Schreiber, Pia Hvid Tønnesen og Annegret Friedrichsen. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Fra teori til praksis; udvikling af en kommunikationsstrategi for Nye Institutioner. 2008/ Samarbejde mellem bibliotek og uddannelse om formidling af informationskompetence; et delprojekt under DEFF hovedprojektet Biblioteket som en aktiv læringspartner nye roller for forskningsbibliotekerne Endvidere på følgende (i alfabetisk orden): Hanne Leth Andersen (red.). Informationskompetence i udvikling. Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet Knud Holch Andersen: Dansk gymnasium anno Gymnasieskolen, december

7 M. Buhl: 2.0'erne - den sociale uddannelsespraksis. Dansk Pædagogisk Tidsskrift (4) David M. Considine: From Gutenberg to Gates: Media Matters. The Social Studies, March/April 2009: David Considine, Julie Horton og Gary Moorman: Teaching and Reading the Millennial Generation Through Media Literacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy 52(6), March 2009: Kirsten Drotner og Thomas Illum Hansen: Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Danish Research Centre on Advandced Media Materials (DREAM) A. Friedrichsen og P.H. Tønnesen. Informationskompetence i gymnasiet: delrapport Jesse S. Gainer: Critical Media Literacy in Middel School: Exploring the Politics of Representation. Journal of Adolescent & Adult Literacy 53(5), February 2010: Karsten Gynter (red.): Didaktik 2.0: læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Akademisk Forlag Peter Jamieson: The Serious Matter of Informal Learning. Planning for Higher Education. 37(2): A. Kakkonen og A.Virrankoski. Implementation of the Finnish University Libraries National Information Literacy Recommendation into academic studies at the Kumpula Science Library, University of Helsinki. New Library World ; 111(11): Camilla Moring: Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet. Ph.D.-afhandling, Danmarks Biblioteksskole, Lotte Nyboe: Digital Dannelse. Børn og unges mediebrug og -læring inden for og uden for institutionerne. Frydenlund Niels Ole Pors: Gymnasieelever og biblioteker. En undersøgelse af 998 elevers brug af biblioteker og informationsressourcer. Styrelsen for Bibliotek og Medier Maj Rosenstand, Karen Harbo og L. Birch Andreasen: Fra information til læring: bibliotek og uddannelsen i vidensamfundet Thomas Ryberg og Marianne Georgsen: Enabling Digital Literacy. Nordic Journal of Digital Literacy, Trine Schreiber og Pia Hviid Tønnesen: Googling er ikke nok heller ikke i gymansiet. Gymnasieskolen, august Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen, Erik Kruse Sørensen og Michael Paulsen: Ret og gyldighed i Gymnasiet. Fjerde delrapport fra forskningsprojektet om nye lærerroller efter reformen. Gymnasiepædagogik, nr

8 Mai Aggerbech Knud Holch Andersen Thomas Kaarsted Bilag 1. Referat fra konferencen på LIFE. 2. Tænketanken, liste over interessenter. 3. Projektansøgning til fase II og inklusive handleplan. 4. Regnskab for fase I. 5. Bilag til regnskab. 8

Digital dannelse i gymnasieskolen

Digital dannelse i gymnasieskolen Strategi Digital dannelse i gymnasieskolen Tænketank for Digital Dannelse i Gymnasieskolen Executive summary hører til i verdenseliten, når det gælder adgang til it-udstyr, Digital dannelse rummer et stort

Læs mere

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi.

E-BØGER. dansk materiale, på fornuftige vilkår og til en fornuftig økonomi. E-BØGER EVALUERING AF FORSØG MED DIGITALISERET MATERIALE PÅ TRE PROFESSIONSHØJSKOLER På baggrund af en projektansøgning til DEFF blev der etableret et forsøg med udlån af e-bøger på tre Professionshøjskoler,

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere

Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium. 2. faglige rapport

Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium. 2. faglige rapport Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium 2. faglige rapport Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle

Læs mere

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Foto Sonja Iskov Arnt Louw Vestergaard lsgymnasium Rikke Brown og Birgitte Simonsen Erhvervsskolernes Forlag Handelsgymnasium

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

R E C I T. Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF. Annette Lorentsen. Rådgivnings- og Evalueringscenter for IT-omstilling

R E C I T. Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF. Annette Lorentsen. Rådgivnings- og Evalueringscenter for IT-omstilling R E C I T Rådgivnings- og Evalueringscenter for IT-omstilling Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF Et nordjysk bidrag til afprøvningen og udforskningen af det virtuelle gymnasium Annette Lorentsen RECIT

Læs mere

Beskrivelse af interventionsdesign for It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede

Beskrivelse af interventionsdesign for It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede Beskrivelse af interventionsdesign for It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede 0 Forord Dette er første version af beskrivelsen af interventionsdesignet

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2. periode (maj-august) 2011 Oktober 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport

talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentrapport talentudvikling evaluering og strategi talentrapport af Arbejdsgruppen til talentudvikling

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Side 1 Indhold 04 Formandens beretning 08 08 08 08 Strategiske og organisatoriske aktiviteter Styregruppen for DEFF Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter

Læs mere

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle Gymnasium

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus

Læs mere

SPROGKERNEN EN UNDERSØGELSE AF FREMMEDSPROG UNDERVISNINGEN I DET ALMENE GYMNASIUM

SPROGKERNEN EN UNDERSØGELSE AF FREMMEDSPROG UNDERVISNINGEN I DET ALMENE GYMNASIUM SPROGKERNEN EN UNDERSØGELSE AF FREMMEDSPROGS- UNDERVISNINGEN I DET ALMENE GYMNASIUM LÆRERE ELEVER FREMMEDSPROG GLOBALISERING EXECUTIVE SUMMARY Projekt Sprogkernen har med støtte fra Undervisningsministeriet

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 BAGGRUND for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Baggrund for Københavns Biblioteker Strategi 2014-2019 Indholdsfortegnelse Oplysning og uddannelse ny rolle for Københavns Biblioteker... 1 Biblioteket

Læs mere