Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl Referat fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet"

Transkript

1 Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Kirsten Højlyng, KL Jakob Sølvhøj, FOA Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Ronnie Prein, elevrepræsentant Afbud: Jan Bauditz, KL Gitte Vind, FOA Birgitte Rasmussen, FOA Karen Stæhr, FOA xx Danske Regioner Forslag til dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 3) Status for aktivitetsplan 4) Status for revision af uddannelsesordning for SOSU-uddannelsen 5) Godkendelse af kommunikationsstrategi og plan for revideret SOSUuddannelse 6) Godkendelse af udviklingsredegørelse 2012 for SOSU-uddannelsen 7) Godkendelse af udviklingsredegørelse 2012 for PAU-uddannelsen 8) Godkendelse af hjemmeside 9) Somatikprojekt henvendelse fra LUU SOSU-Silkeborg 10) Harmoniseringspixi - henvendelse LUU SOSU-Sjælland 11) Meddelelser 12) Evt.

2 Referat 1. sept. Ad 1) Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet, især til elevrepræsentant Ronnie Prein, elev på den pædagogiske assistentuddannelse på Gedvedafdelingen af UC VIA, som deltog for første gang. På grund af møde med Undervisningsministeriet og de her fremkomne bemærkninger til revisionen af bekendtgørelse for SOSU-uddannelsen og projekter om ændret praktikorganisering ønskede formanden, at der ikke blev truffet beslutninger vedr. pkt. 4, 9 og 10, men at punkterne blot blev drøftet med henblik på senere fornyet drøftelse i formandskabet. Susanne Wind ønskede punkt 7) flyttet frem som punkt 4). Med disse bemærkninger blev dagsordnen godkendt. Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet havde været udsendt til skriftlig kommentering. Der var indsendt kommentar fra Danske Regioner vedr. pkt. 11) Statistik at Danske Regioner ikke havde opfyldt kravet om de ekstra praktikpladser, hvorfor der omkring dimensionering kun skulle stå at KL supplerede statistikken med oplysning om, at aftalen om ekstraoptag i 2010 netop var dokumenteret opfyldt. Referatet blev herefter godkendt Ad 3) Status for aktivitetsplan John gennemgik kort aktivitetsplanen, der følger den besluttede årsplan. Sekretariatet arbejder stadig med at gøre fremstillingen læservenlig. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Ad 4) Status for revision af uddannelsesordning for SOSU-uddannelsen Formanden orienterede om, at der havde været afholdt møde med Uddannelsesstyrelsen, og styrelsen havde gjort klart, at PASS ønsker om at præcisere adgangskravene for voksne krævede økonomiske beregninger i styrelsen, og at styrelsen helst ville henvise denne del af ændringerne til det 360 graders tilsyn, som er bebudet for erhvervsuddannelserne. PASS vil gerne have ændringerne gennemført nu, men styrelsens udmeldinger samt det netop udskrevne valg betyder, at det synes meget vanskeligt at få revision af uddannelsen godkendt med virkning fra 1. jan Formandskabet har derfor besluttet at udskyde konferencen for LUU til senere på efteråret. Udvalget drøftede de indholdsmæssige ændringer i Uddannelsesordningen. Helle Stang tilkendegav, at det ville være ønskeligt, om man kunne opdele praktikmålene pr. praktikperiode. Det har været drøftet i processen, men for at opretholde fleksibi- Side 2 af 6

3 liteten i uddannelsen var det besluttet kun at operere med slutmål for praktikken i UO lokalt vil der fortsat være mulighed for at fastlægge delmål pr. praktikperiode. Helle Stang understregede ligeledes ønsket om, at den afsluttende prøve skulle tage udgangspunkt i praksis, og ved samarbejde skulle det sikres, at alle deltager aktivt i projektopgaven. Formanden takkede for kommentarerne og tilkendegav, at arbejdet med uddannelsesordningen herefter forventes afsluttet i samarbejde med skolerne og udsendes til endelig godkendelse i udvalget. Ad 5) Godkendelse af kommunikationsstrategi og plan for revideret SOSUuddannelse Sekretariatet præsenterede det udsendte forslag til kommunikationsstrategi indeholdende kommunikationsplan med beskrivelse af målgrupper og midler, en tidsplan for udrulning af planen, en oversigt over mulige konferencer og møder med udbyderne samt forslag til disposition for tre pjecer målrettet tre forskellige målgrupper. Den foreslåede tidsplan skal naturligvis tilpasses tidspunktet for endelig godkendelse i Uddannelsesstyrelsen. Udvalget drøftede planen og Helle Stang understregede, at der skulle afsættes god tid til implementeringen af den reviderede uddannelse. Medlemmer af LUU skal have tid til at afstemme interne forventninger og holdninger, inden de kan tage beslutninger om nye modeller og principper i den lokale Undervisningsplan. Kirsten fandt, at der var behov for at gøre sproget i planen mere mundret, så målgrupperne forstår budskabet. Med disse bemærkninger blev kommunikationsstrategi og plan godkendt. Ad 6) Godkendelse af udviklingsredegørelse 2012 for SOSU-uddannelsen Sekretariatet fremlagde det udsendte forslag til udviklingsredegørelsen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af den begrundelse for revision af uddannelsen, som er fremsendt til Uddannelsesstyrelsen sammen med forslag til revideret bekendtgørelse. De statistiske oplysninger er stadig mangelfulde, fordi det tager tid, inden de nye statiske oplysninger fra Easy-systemet giver valide og sammenlignelige tal. Efter en kort drøftelse blev udviklingsredegørelsen godkendt og vil blive fremsendt til Uddannelsesstyrelsen. Ad 7) Godkendelse af udviklingsredegørelse 2012 for PAU-uddannelsen Sekretariatet fremlagde de indsendte bidrag til udviklingsredegørelsen fra de lokale uddannelsesudvalg samt forslag til udviklingsredegørelsen. Bidragene peger på en række behov for præciseringer i kompetencemål, faglige mål og praktikmål. Præciseringerne vurderes nødvendige i forhold til overordnet at konkretisere uddannelsens profil og enkelte konkrete steder for at tilpasse uddannelsen til lovændringer (vedr. sprogscreening og børnemiljøvurderinger). Side 3 af 6

4 De indhentede oplysninger om frafald på uddannelsen giver et meget varieret billede af frafald, fra 7 over 30%. Udvalget bad om, at sekretariatet i nærmeste fremtid ville se på, om det var muligt at indhente flere valide statistikoplysninger om uddannelsen. Jakob Sølvhøj mente, at der var behov for, at udvalget præciserede, hvad LUU skulle udtale sig om for at opnå højere kvalitet i bidragene. Særligt savnedes beskrivelser af udviklingen på arbejdsmarkedet. Jakob mente i øvrigt, at de foreslåede præciseringer af målene skulle vente til, at udbyderne og arbejdspladserne havde opnået flere erfaringer med uddannelsen. Susanne Wind ønskede, at udviklingsredegørelsen præciserede uddannelsens rolle i forhold til fysisk- og psykisk handicappede og så gerne, at praktikmål og kompetencemål blev præciseret i forhold til dette jobområde. Ronnie Prein gav udtryk for, at der var mange gode praktiksteder på specialområdet, men at praktikmålene var formuleret, så det var næsten umuligt for en elev at nå alle praktikmålene fra både specialområdet og normalområdet. Der var enighed om, at behovet for arbejdskraft på det pædagogiske arbejdsmarked både er præget af en relativ stor aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet og af et stagnerende børnetal. Desuden ønskede udvalget en række sproglige præciseringer i udviklingsredegørelsen. Formanden konkluderede, at formandskabet i det kommende år vil nedsætte en mindre arbejdsgruppe, som kan se på behovet for præciseringer i praktikmålene. Sekretariatet skal undersøge, om der kan indhentes statistiske oplysninger om elevernes køn, alder og frafald. Udviklingsredegørelsen skal udsendes til skriftlig godkendelse inden fremsendelse til Uddannelsesstyrelsen. Ad 8) Godkendelse af hjemmeside Sekretariatet præsenterede strukturen og de første tekster på den nye hjemmeside. Sitet opbygges nu med 4 hovedområder, de uddannelsessøgende, praktikvirksomheder, udbyderne og udvalg. Det foreslås, at sitet omdøbes til passinfo.dk. Udvalget drøftede opbygningen og den skriftlige stil på sitet. KL udtrykte tilfredshed med de nye faneblade, men ønskede at teksterne i højere grad tydeliggjorde, at erhvervsuddannelse betyder, at eleven er i et ansættelsesforhold. FOA foreslog en liste i stil med 10 vigtige punkter når du starter. Desuden skulle det tydeliggøres, at der er flere udbudssteder, end skolernes hovedadresser antyder. FOA ønskede, at der ikke bruges forkortelser på forsiden og savner en knap til nyheder på forsiden. FOA foreslog, at sitet blev afprøvet på testpersoner. Kirsten Højlund pegede ligeledes på behovet for at udtrykkene på sitet særlig forsiden - var tilpasset jobområdet. Fx er ordet praktiksteder meget bedre end praktikvirksomheder. Helle Stang ønskede også at understrege behovet for at tydeliggøre, hvad et ansættelsesforhold betyder for en ny ung elev. Side 4 af 6

5 Ønsket om adresseændring blev drøftet, og det besluttedes at give det nye site navnet men samtidig fastholde at sosuinfo.dk stadig peger hen på samme side. Det besluttedes fortsat at arbejde for en snarlig offentliggørelse af sitet, men da LUU-konferencen den 20. sept. er udskudt, er denne dato ikke længere målsætningen. Ad 9) Somatikprojekt henvendelse fra LUU SOSU-Silkeborg LUU ved SOSU Silkeborg har fremsendt et projekt, der indeholder forsøg med gennemførelse af somatikpraktik på primærkommunale midlertidige pladser eller på genoptræningsafsnit i kommunen, til udtalelse i PASS. Da der er opstået tvivl om, hvorvidt en sådan model kan betyde, at eleverne ikke kan opnå autorisation fra Sundhedsstyrelsen, vil formandskabet forespørge herom i Indenrigs- og sundhedsministeriet. Samtidig vil formandskabet forespørge i Uddannelsesstyrelsen, om hvem der bestemmer definitionen af praktikstederne og dermed udtaler sig om, hvor praktikken kan gennemføres. Ad 10) Harmoniseringspixi - henvendelse LUU SOSU-Sjælland LUU ved SOSU Sjælland har fremsendt et projekt, som harmoniserer strukturen for teori- og praktikperioder for udbyderne i Region Sjælland, til udtalelse i PASS. Modellen betyder, at praktikken fordeles over fire perioder. Den 4. periode vil være et valgfrit praktiksted. Udvalget besluttede at behandle denne henvendelse på samme måde som henvendelsen fra SOSU Silkeborg. Ad 11) Meddelelser Der var vedlagt fire skriftlige meddelelser, som udvalget knyttede enkelte kommentarer til Vedr. DM i SOSU supplerede FOA med oplysninger om, at organisationen bidrager med en stand i Odense, hvorfra der udgår en lang række konkurrencer og informationer, der aktiverer de besøgende Vedr. brev fra UVM om Prøvetid i erhvervsuddannelserne kommenterede enkelte udvalgsmedlemmer brevet. Formanden konkluderede, at brevet ikke skal drøftes i PASS, da brevet er sendt til skolerne. PASS har modtaget brevet til orientering Ad 12) Evt. På forespørgsel om, hvem de private praktiksteder er, oplystes, at PASS godkender private virksomheder, som indgår aftaler om oplæring af elever med kommunerne. Side 5 af 6

6 KL oplyste, at der fremgik af bemærkningerne til lovforslaget om indlemmelse af SOSU uddannelserne i EUD, at dimensioneringen omfatter praktikpladser indenfor området, der udbydes af såvel de offentlige som private arbejdsgivere. KL forudsætter derfor, at dimensioneringen også omfatter de private aktører på området. Side 6 af 6

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Dorthe Jeppesen, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser

Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser Udvalget for de GrundlÆggende Socialog Sundhedsuddannelser Den 16. marts 2006 J.nr.: 5.01.01 Sagsbehandler: kol Godkendt referat af møde i Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser torsdag

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden

Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Punkt 1, bilag 1 Udvalg: FUHA formandskab Dato: 10. juni 2011 kl. 13 14.30 Emne: Forslag til dagsorden Baggrund: Forslag til dagsorden er udarbejdet i hht. årsplanen og aftalt med formanden Indstilling:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen September 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere