Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling."

Transkript

1 Årsberetning Nye udviklingsområder. Beretning om Læremiddel.dk s første år fra september 2010 til september 2011 uden en ministeriel bevilling. Nye udviklingsområder Det fjerde møde i Læremiddel.dk s følgegruppe er samtidig det første møde i en ny æra, hvor videncentret ikke længere er direkte støttet af en ministeriel bevilling. Mødet og konferencen finder sted torsdag d. 27. oktober I den forbindelse vil vi gøre status over dette første år, men også forholde os mere generelt til videncentrets nye eksistensmodus. Som det gerne skulle fremgå af årsberetningen igen i år, er der fortsat bred opbakning til videncentret, men det er ikke en opbakning, vi tager for givet. Det årlige følgegruppemøde er derfor stadig et vigtigt element i vores løbende sikring og udvikling af videncentrets kvalitet også efter den ministerielle bevillings udløb. Kvaliteten og kontinuiteten i videncentrets virke er intakt, fordi det fortsat har sin forankring i videncentrets ledelsesgruppe Jens Jørgen Hansen (UC Syddanmark), Karsten Gynther (UC Sjælland) og Thomas Illum Hansen (UC Lillebælt)), sekretariat (Tina Danielsen og Ditte B. Bundesen) og en række kernemedarbejdere (Dorthe Carlsen, René Christiansen, Peter Brodersen m.fl.), der har bidraget til videncentrets basisaktiviteter: a) kvalitetssikring af projekterne og faglig sparring, der er med til at sikre en ensartet og sammenhængende kvalitet, b) redaktion af E-tidsskriftet Læremiddeldidaktik og bidrag til det fjerde og femte nummer af tidsskriftet, c) to større konferencer om henholdsvis Digitale læremidler og Professionsuddannelse 2.0, d) systematisk vidensspredning via hjemmesiden, forskningsrapporter og publikationer, e) fundraising, der omfatter ansøgninger til LB-fonden, Egmont-fonden og andel i en ansøgning med Teknologisk Instituts som hovedaktør, f) repræsentation og/eller ekspertbistand i rådgivende organer og interesseorganisationer (bl.a. Advisory Board for Institut for didaktik (DPU), Teknologirådet, følgegruppen for UNI- C s materialeplatform og it-didaktisk rådgivning i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens pulje for e-museer), g) intern kompetenceudvikling af uc-medarbejdere, h) intern udvikling af professionsuddannelser, fx udvikling af læreruddannelsen, hvor videncentret har været med til at sætte læremidler på den didaktiske dagsorden og gøre dem til omdrejningspunkt for en praksisorientering af uddannelsen, i) udvikling af forlagssamarbejde, så det også omfatter KMD, j) udbygning af samarbejdet med bladet Folkeskolen om Læremiddeltjek, 1

2 k) udbygning af det internationale netværk og samarbejde herunder bidrag til internationale udgivelser i regi af det globale netværk IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and Educational Media) og projektdeltagelse i en international kortlægning af læremiddelforskning, l) udbygning af kommunalt samarbejde, hvor videncentret gennemfører projekter for kommunerne, m) udbygning af et forskningssamarbejde med DPU og forskningsprogrammet IT og medier i læringsperspektiv bl.a. gennem fælles fundraising, publikationer, deltagelse i Advisory Board og samarbejde om et mastermodul om digitale læremidler, n) udvikling af nye uddannelser, aktuelt en professionsmaster i læremidler. De nævnte basisaktiviteter vidner om, at Læremiddel.dk fortsat fungerer som et nationalt videncenter, der samarbejder med en bred vifte af aktører. Kommunikationsindsatsen Læremiddel.dk s elektroniske platform er fortsat omdrejningspunktet for videncentrets strategiske kommunikation og vidensspredning i bred forstand. Videncentret har således bibeholdt det månedlige nyhedsbrev og videncentrets e-tidsskrift for at sikre en direkte kontakt til en differentieret målgruppe, der både omfatter lærere, lærerstuderende, skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter, politiske beslutningstagere og forlagsbranchen. Læremiddel.dk opretholder desuden den nye vidensplatform som subsite til vores hjemmeside, fordi den dels fungerer som et reservoir for den viden om digitale læremidler, der blev produceret i forbindelse med projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler, dels signalerer, at digitalisering af læremidler har været med til at præge Læremiddel.dk s genstandsområde og som følge heraf kommunikationsstrategi. Samarbejdet med fagbladet Folkeskolen har også båret frugt. Foreløbigt har det udmøntet sig i, at systematiske læremiddelevalueringer inden for de to store fag i skolen, dansk og matematik, er blevet publiceret på Folkeskolens hjemmeside og distribueret via dobbeltopslag i fagbladet. Virkningerne af denne form for kommunikation har affødt en heftig aktivitet med foredrag for skolebibliotekarer rundt omkring i landet. Endelig er bogudgivelser stadig en central det af vores vidensspredning. Alene i 2011 udkommer tre bogbaserede publikationer og en trykt rapport ved siden af de webbaserede publikationer, vi gør tilgængelige via videncentrets hjemmeside. Projekterne 2011 er året, hvor Læremiddel.dk sætter nye projekter i gang. De fleste store projekter fra Læremiddel.dk s bevillingsperiode er afsluttet, en del af dem er endnu under udgivelse, men ellers har vi været travlt beskæftiget med at igangsætte nye projekter og aktiviteter. Takket været ekstern 2

3 finansiering har vi sat projekter i gang, der viderefører centrets tre projektspor: produktionssporet, anvendelsessporet og vurderingssporet. Desuden har vi deltaget i et stort internationalt kortlægningsprojekt, der går på tværs af de tre projektspor, eftersom der er tale om et meta-projekt om læremiddelforskning i det hele taget. Derfor vil det blive beskrevet her som indgang til projektsporene. Projektet er interessant i flere henseender. Det er det første internationale forskningsprojekt, som Læremiddel.dk har været involveret i. Det er finansieret af det norske Utdanningsdirektorat. Og så er det en konkret udmøntning af, at det internationale forskningssamarbejde kan føre til nye typer af forskningsprojekter. Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold har været tovholder på projektet, der blev gennemført i et samarbejde mellem fire skandinaviske forskningsmiljøer. Udover Høgskolen i Vestfold og Læremiddel.dk var Didaktik Design, Stockholm Universitet og Åbo Akademi med i projektet. Det danske delprojekt blev ledet af Thomas Illum Hansen og involverede fire medarbejdere. Det bestod i en kortlægning af læremiddelforskning i England, Tyskland og Danmark. Første trin var en omfattende databasesøgning, der blev lagt til grund for selektion, beskrivelse af forskningsmiljøer og reviews af udvalgte forskningspublikationer. Delprojektets resultat var tre landerapporter, der var af en standard, så den norske tovholder har valgt at bruge et dansk eksempel som mønstereksempel på afrapportering over for Utdanningsdirektoratet. Hensigten med projektet er at skabe klarhed over, hvad der findes af forskning, og hvor der bør investeres i mere forskning. På den baggrund har Læremiddel.dk en begrundet forventning om, at projektet kan kaste nye projekter af sig. Produktionssporet Inden for produktionssporet er det især nyskabende, at Læremiddel.dk har udvidet typer af samarbejdspartnere. Videncentret er således i et partnerskab med forskningsprogrammet It og medier i læringsperspektiv (DPU) blevet købt af KMD til at udvikle strukturer til Education store, der er en intelligent platform til distribution af digitale læremidler til folkeskolen. Formålet med projektet er at facilitere digitaliseringen af folkeskolen ved at udvikle et digitalt værktøj, der kan understøtte lærerne i forberedelse, afvikling og evaluering af undervisningsforløb. Projektet er todelt og består af henholdsvis udvikling af en kategoriseringsstruktur og en ratingstruktur. Begge dele ligger i naturlig forlængelse af de læremiddeltypologier og modeller til evaluering af læremidler, som Læremiddel.dk har udviklet de seneste fire år, men byder også på nye udfordringer, da teori og modeller skal udvikles og omsættes i et interaktionsdesign, der kan give brugerne både overblik og indblik i udbuddet af digitale læremidler. Projektet gennemføres dels som teoriudvikling, dels som prototypeafprøvning af modeller og strukturer i brugerworkshop med lærere og konsulenter fra kommunerne som centrale brugergrupper. Målet er at samle de to deleelementer til en digital uddannelsesbutik, der gør, at lærerne selv kan finde de bedste digitale læremidler ift. elevernes behov, potentiale og udfordringer, således at kvaliteten af undervisningen højnes og elevernes læring øges. 3

4 Et andet vigtigt tiltag inden for dette spor er, at vi har udviklet og afholdt et forlagskursus om faglig læsning og læremidler i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning den januar Kurset var første trin i udviklingen af nye uddannelsestilbud, der foreløbigt er kulmineret med, at Læremiddel.dk på vegne af partnerskabets tre professionshøjskoler har stået bag en selvvurdering af videncentrets faglige miljø, der skal gøre det muligt at udbyde en professionsmaster i læremidler. Den 6. oktober 2011 har partnerskabet fremsendt miljøbeskrivelsen til EVA med henblik på at komme i betragtning som udbyder af en professionsmaster. Som led i denne udvikling bør to andre videncenteraktiviteter nævnes. For det første har forskningssamarbejdet med DPU bl.a. medført, at Læremiddel.dk i 2011 har været ansvarlig for et modul om digitale læremidler på den master i ikt og læring, der udbydes af Ålborg Universitet i samarbejde med DPU og RUC, og vi har netop sagt ja til at stå for modulet igen i For det andet har Læremiddel.dk i december 2010 i samarbejde med Høgskolen i Vestfold og Stockholm Universitet udgivet en teoretisk antologi om analyse af læremidler og pædagogiske tekster til brug på masterniveau. Endelig bør det nævnes, at Læremiddel.dk er med i en større ansøgning sammen med Teknologisk Institut og DPU med henblik på at udvikle og prototypeafprøve en platform til produktion og kombination af digitale læremidler (herunder et visuelt programmeringssprog og læremiddeldidaktiske typologier) og efterfølgende udvikle og afprøve et koncept for kompetenceudvikling af producenter af digitale læremidler i samarbejde med Teknologisk Institut. Anvendelsessporet I 2011 blev det sidste store anvendelsesprojektet, der var finansieret af den ministerielle bevilling, færdiggjort: Professionsdidaktik og læremidler (ledet af Jens Jørgen Hansen). Projektet er et meta-projekt, der har bearbejdet de empiriske data i et andet projekt, Professionsuddannelser og læremidler (afsluttet i 2010), med henblik på at systematisere erfaringerne og teoretisere og perspektivere brugen af læremidler i professionsuddannelserne. Resultatet af dette projekt bliver formidlet på konferencen Professionsuddannelse 2.0 den 27. oktober og i det femte nummer af e-tidsskriftet Læremiddeldidaktik, der bliver udgivet op til konferencen. Et andet eksternt finansieret projekt, der gav genlyd i 2011, var Fagenes integration af it (ledet af Karsten Gynther), der er et fagdidaktisk projekt om integration af it i fagene dansk, matematik og engelsk med fokus på it og inklusion. Projektet var finansieret af og blev gennemført i samarbejde med Slagelse Kommune. Som sådan repræsenterer det en ny type af projekter, som Læremiddel.dk fremover vil satse på som en væsentlig bestanddel af anvendelsessporet. Hensigten er at bidrage til en generel skoleudviklingsmodel for integration af it i fagene og for pædagogisk udvikling i det hele taget. En helt ny type af projekter var en evaluering af et web 2.0-kursus, der blev afholdt af IT-center Fyn for gymnasier på Fyn. Kurset var finansieret via midler fra UVM og skulle evalueres i den forbindelse. Læremiddel.dk har påtaget sig evalueringsopgaven, da det det falder umiddelbart inden for videncentrets aktionsradius. Evalueringen har samtidig været et udviklingsprojekt, idet vi har brugt web 2.0-teknologier som værktøjer til dataindsamling som grundlag for evalueringen. 4

5 Som beskrevet sidste år er Læremiddelab blevet omdrejningspunkt for et samarbejde med Læreruddannelsen i Odense. Målet er at skabe et konkret mødested for forskellige perspektiver (brugere, forskere, producenter, vejledere, lærerstuderende og -undervisere) og udvikle professionsrelevant viden om læremidler som led i en praksisorientering af uddannelsen. Læremiddellab er dels et mobilt laboratorium udviklet i samarbejde med Læreruddannelsen i Odense, dels et metodisk koncept for virkningsevaluering af læremidler, der udnytter nyere teknologi (webkameraer og digital lydoptagelse) til at monitorere og dokumentere læremidlers virkning såvel eksplorativt (i skolens praksis) som laborativt (i simulerede praksismiljøer). I første omgang er laboratoriet udviklet og anvendt i samarbejde med Odense Kommune, men hensigten er at udvide feltet, så forskellige aktører inden for læremiddelfeltet kan rekvirere empirisk dokumenterede undersøgelser af læremidlers virkning i praksis. Seneste tiltag er, at læremiddellab også bliver anvendt i forbindelse med bachelorprojekter og efter- og videreuddannelsesaktiviteter, fordi kombinationen af læremiddelfokus og videodokumentation er velegnet som empirisk underbygning af de studerendes projektarbejde både i læreruddannelsen og i PD-uddannelserne. Vurderingssporet 2011 blev året hvor Læremiddel.dk offentliggjorde et stort videnspredningsprojekt sammen med fagbladet Folkeskolen, nemlig Læremiddeltjek (ledet af Dorthe Carlsen og Thomas Illum Hansen). Projektet har til hensigt at skabe offentlighed omkring vurdering af digitale og analoge læremidler og styrke slutbrugernes læremiddelkompetencer dvs. både lærerstuderende, lærere, skolebibliotekarer og skolens øvrige vejledere (læsevejledere, naturvejledere, it-vejledere m.fl.), CFU-konsulenter og kommunernes pædagogiske konsulenter). Næste skridt er et systematisk læremiddeltjek af læremidler til faglig læsning i dansk på 4. klassetrin. Projektet er samfinansieret af Dansklærerforeningen og Danmarks lærerforening og gennemføres i løbet af vinteren 2011/2012. I forlængelse af projektet Klassikere i klasseværelset blev der i 2011 publiceret tre udgivelser af Thomas Illum Hansen ved Dansklærerforeningens forlag, en bog, Kognitiv litteraturdidaktik, en mindre web-publikation, It og multimodalitet i litteratur, og en større videnskabelig publikation om det teoretiske grundlag, Poetik og lingvistik. De tre publikationer tegner tilsammen et billede af, hvorfor den nyeste kognitive sprog- og litteraturvidenskab kan bidrage til læremiddelforskningen ved at tydeliggøre en kognitive progressions- og differentieringstænkning som grundlag for analyse og vurdering af læremidler. Endelig er de første to bøger i udgivelsesserien Mål og midler med i alt tolv udgivelser ved Klims forlag sendt til trykning og udkommer ultimo Den første, Fælles mål og midler, har fået støtte af Tips og Lotto-puljen, så vi kan distribuere den gratis til alle skolebibliotekarer i folkeskolen samt undervisere og førsteårsstuderende i læreruddannelsen i Danmark. Den anden udgivelse, Læremidler i didaktikken didaktikken i læremidler, er en teoretisk perspektiverende antologi, der følger op med muligheder for fordybelse i de teoretiske problemstillinger. På vegne af Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen, oktober

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009.

Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Årsberetning Konsolidering og videreudvikling. Beretning om det andet år i Læremiddel.dk s treårige bevillingsperiode fra september 2008 til september 2009. Konsolidering og videreudvikling af Læremiddel.dk

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Ansøgningsskema Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg vedr. it i folkeskolen A. Projektets titel GENERELLE OPLYSNINGER It-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv B. Ansøger

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del-

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK INDHOLD: Forord til nummer 6 Læremiddeldidaktik nummer 6, december 2013 Redaktion: Marie Falkesgaard Slot mfsl@ucl.dk (ansvarshavende) Rene B Christiansen rbc@ucsj.dk Hildegunn Juulsgard Johannesen hjoh@ucsj.dk

Læs mere

Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde

Årsberetning 2014. Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde SEKTIONEN FOR LÆRERUDDANNELSE Årsberetning 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Medlemsstatus 4. Bestyrelsens løbende arbejde 4.1. Danskfagligt møde 4.2. Fagpolitisk oprustning

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012

Indhold. Tina Düsterdich, UCC, 28.09.2012. Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012 Afsluttende rapport Sprogpakken: 29092010 til 28092012 Indhold Opgaven... 2 Opgaveløsningen... 3 Vidensgrundlag... 3 Samarbejde med landets kommuner... 3 Information om Gåhjemmøder... 3 Efteruddannelsesforløb...

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på TEmA Gør det selv-viden 28 til folkeskolen Årsberetning 2008 Tema 56 Alle vil vide hvad der virker Tema 8 Når viden får ben at gå på Tema 34 Gymnasiereformen giver fagligheden et nyt ansigt Årsberetning

Læs mere

Learning Museum. Evalueringsrapport

Learning Museum. Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk) Videncenter for almen pædagogik og formidling Udvikling og forskning University College Syddanmark, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Forord Formidlingen

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere