Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School"

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012 behandlet Copenhagen Business Schools (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 17. juni 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der er begrænset kontakt og dialog med aftagere udover aftagerpanelet, samt at dialogen med dimittender endnu er under opbygning. Desuden fremgår det ikke klart, hvordan dialogen med aftagerpanelet, aftagere og dimittender på nuværende tidspunkt anvendes i udviklingen af uddannelsen, og hvordan den skal indgå fremadrettet. Akkrediteringsrådet finder det desuden problematisk, at uddannelsens kompetenceprofil i sin helhed ikke understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Universitetet har således ikke sandsynliggjort, at de studerende realiserer alle kompetenceprofilens mål. Endelig finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at der ikke fuldt ud er overensstemmelse mellem kompetenceprofilen og uddannelsens titel, ligesom de enkelte fagelementers læringsmål ikke understøtter kompetenceprofilen i sin helhed. Universitetet er blevet givet en frist på 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist har universitetet indsendt dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat, har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet 11. juli 2012 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Akkrediteringsrådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige vurdering, at uddannelsen lever fuldt ud op til kriterierne for en positiv akkreditering. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven).

2 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. reviderede udgave, oktober Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev den 8. juli 2010 godkendt på baggrund af Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afgørelse af 24. juni 2010 vedrørende adgangskrav, takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumrammen, jf. universitetslovens 3, stk Da uddannelsen fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. Akkrediteringen er gældende til og med 1. august 2016, jf. 7, stk. 2 i akkrediteringsloven. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven).

3 Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering

4 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling for bacheloruddannelsen... 7 Resumé af kriterievurderingerne... 7 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil... 8 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen... 9 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil

6 Indledning Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af den supplerende akkrediteringsrapport, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Den supplerende akkrediteringsrapport har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. udgave, oktober Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for engelsk og kommunikation Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for engelsk og kommunikation Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet består af: Kernefaglige eksperter Trine Dahl, professor i engelsk, Norges Handelshøyskole, Bergen. Trine Dahl er professor i engelsk ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hennes forskningsinteresser ligger innen tekstlingvistikk i den anglosaksiske sjangertradisjonen. I de siste par tiår har hennes forskning primært vært relatert til akademiske tekster (lingvistikk og økonomi), med fokus på tekst som kunnskapsproduksjon. De siste par år har hun vært involvert i to forskningsprosjekter om klimakommunikasjon. Trine Dahl underviser på bachelor-, master- og PhD-nivå, både i English for professional purposes, intercultural communication og academic writing. Hun er seksjonsleder for engelskseksjonen og har også vært med i forskjellige komiteer og utvalg ved NHH. Hun gir også forelesninger ved andre institusjoner og har deltatt i forskjellige forskningsadministrative oppgaver i Norden, blant annet akkrediteringsarbeid for ACE Denmark i 2010, herunder bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation. Aftagerrepræsentant Elizabeth Pratt, markedschef, COWI Elizabeth Pratt er markedschef og leder kommunikationsrådgiverne i COWI. Hun er en erfaren facilitator og kommunikationsrådgiver med strategisk kommunikation og formidling som speciale. Desuden er hun en meget erfaren projektleder med stort kendskab til arbejdet med interkulturel kommunikation og ledelse. Hun har deltaget i akkrediteringer af både nye og eksisterende uddannelser, herunder bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation i Studerende Laura Salomonsen, stud.mag. i dansk og kulturforståelse, Aalborg Universitet. Laura Salomonsen har siddet i studienævnet siden 2010 som repræsentant for kulturforståelse og deltager desuden i forskningsprojektet Syntaktisk stilistik. Hun deltog i akkrediteringen af bachelor- og kandidatuddannelserne i fransk ved Københavns og Aarhus Universitet i efteråret Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 16. december 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 6. marts 2012 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Uddannelsens kompetenceprofil, https://e-campus.dk/portal/pls/portal/docs/1/ pdf. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 10. februar

8 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 16. april 2012 Høringssvar modtaget 30. april 2012 Sagsbehandling afsluttet 31. maj 2012 Bemærkninger Opfølgningen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. reviderede udgave, oktober 2009 og Akkrediteringsrådets afgørelse af den 17. juni Der er i forbindelse med opfølgningen på Akkrediteringsrådets afgørelse afholdt besøg på Copenhagen Business School, hvor akkrediteringspanelet afholdt møde med studieledelsen, som er tilknyttet bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation. 6

9 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2010 Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2010 Vedrørende kriterium 1, målepunkt 1.1.1: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der er begrænset kontakt og dialog med aftagere udover aftagerpanelet, samt at dialogen med dimittender endnu er under opbygning. Desuden fremgår det ikke klart, hvordan dialogen med aftagerpanelet, aftagere og dimittender på nuværende tidspunkt anvendes i udviklingen af uddannelsen, og hvordan den skal indgå fremadrettet. Vedrørende kriterium 3, målepunkt 3.2.1: Akkrediteringsrådet finder det desuden problematisk, at uddannelsens kompetenceprofil i sin helhed ikke understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Universitetet har således ikke sandsynliggjort, at de studerende realiserer alle kompetenceprofilens mål. Vedrørende kriterium 9, målepunkt 9.1.1: Endelig finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at der ikke fuldt ud er overensstemmelse mellem kompetenceprofilen og uddannelsens titel. Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation på Copenhagen Business School indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 7

10 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Med en bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation (EOK) får du kernekompetencer i engelsk erhvervssprog og organisationskommunikation så du kan varetage virksomheders interne og eksterne engelsksprogede kommunikation. Samtidig får du viden om virksomheders økonomiske forhold og i projektledelse, så du kan være med til at lede kommunikationsarbejdet i virksomheden. Dine kompetencer retter sig især mod mellemstore og store internationalt arbejdende virksomheder og organisationer, hvor professionel interkulturel kommunikation på engelsk er af afgørende betydning. Uddannelsen har fokus på engelsk sprog og tilrettelæggelse af virksomheders og organisationers sprogprocesser. Derigennem spiller du som bachelor i EOK en central rolle i kvalitetssikringen af virksomhedens sproglige produktion og dens interkulturelle samspil med sine stakeholders generelt. En virksomheds troværdighed afhænger i høj grad af dens evne til at kommunikere professionelt på engelsk både mundtligt og skriftligt, og her har virksomhederne brug for medarbejdere, som har forudsætningerne for at sikre en høj sproglig kvalitet. Uddannelsens hovedelementer, engelsk erhvervssprog og organisationskommunikation, udgør en kombination af kompetencer, som er unik på det danske uddannelsesmarked. Uddannelsens fokus og kompetencemål Uddannelsens hovedfokus er virksomheders og organisationers interne og eksterne kommunikation og det engelske sprogs særlige rolle som kommunikationsmiddel i en globaliseret verden. En solid basis i både teori og praksis inden for organisationskommunikation og engelsk giver dig viden om, hvordan sprog, kommunikation, organisation og kultur bruges strategisk til at forbedre samspillet i virksomheden og mellem virksomheden og omverdenen. Under uddannelsen opnår du et højt niveau i praktisk beherskelse af engelsk erhvervssprog, således at du kan bruge sproget sikkert og professionelt i sammenhænge, der er relevante for en internationalt orienteret virksomhed eller organisation. Centrale opgaver for en bachelor i engelsk og organisationskommunikation vil være: - Løsning af kommunikations- og formidlingsopgaver i en international kontekst - Kvalitetssikring i forbindelse med kommunikationsopgaver - Rådgivning af virksomheden og dens medarbejdere i sproglige og kulturelle spørgsmål. Mere konkret kan du som bachelor i engelsk og organisationskommunikation: - Sikre professionel interkulturel kommunikation på engelsk ved at identificere og analysere relevante kulturelle forskelle i en aktuel kommunikationssituation og tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg herefter - Rådgive virksomheden og dens medarbejdere i sproglige og kulturelle spørgsmål, f.eks. i forbindelse med kontraktforhandlinger - Indsamle og analysere information og præsentere materialet på en måde der er tilpasset formålet og målgruppen, mundtligt og skriftligt, f.eks som oplæg til forhandlinger, eller som bidrag til personaleblade, hjemmesider og intranet - Kommunikere og formidle på engelsk, herunder oversætte mellem engelsk og dansk - Benytte vidensteknologi til optimering af det sproglige arbejde, herunder etablere og vedligeholdele terminologiske databaser for (virksomhedsintern) fagterminologi - Deltage i ledelsen af sproglige processer og projekter, herunder sprog- og tekstrevision og oversættelsesprojekter. - Bidrage til på strategisk og operationelt niveau at o formulere og implementere en sprogpolitik i virksomheden og o kvalitetssikre virksomhedens sproglige produktion og løsningen af kommunikationsopgaver Uddannelsen har det dobbelte formål at kvalificere dig til både at gå direkte ud i beskæftigelse og til at fortsætte dine studier på cand.ling.merc-uddannelsen, på cand.soc. eller på andre videregående uddannelser. (Supplerende dokumentation, 6. marts 2012). 8

11 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2010 Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2010 Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der er begrænset kontakt og dialog med aftagere udover aftagerpanelet, samt at dialogen med dimittender endnu er under opbygning. Desuden fremgår det ikke klart, hvordan dialogen med aftagerpanelet, aftagere og dimittender på nuværende tidspunkt anvendes i udviklingen af uddannelsen, og hvordan den skal indgå fremadrettet. Vurdering ved genakkreditering i 2011 Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2011 Aftagerpanel/Aftagere Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation (BA EOK) udspringer af den tidligere bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation. De første studerende blev optaget på BA EOK i september 2009, og uddannelsen vil dermed producere sine første dimittender i juni Universitetet anfører i dokumentationsrapporten, at det formodes, at dimittenderne fra BA EOK vil følge samme mønster som dimittenderne fra bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation. I 2011 afsluttede 100 studerende denne uddannelse, og heraf har 80 % valgt at læse videre på en kandidatuddannelse på CBS. Akkrediteringspanelet konstaterer, at mere end 75 % af dimittenderne er fortsat på en kandidatuddannelse på CBS. Det anføres i dokumentationsrapporten, at der ikke er lavet særskilte undersøgelser af, hvad de resterende 20 % laver nu, men at det formodes, at de har valgt at læse videre på en anden institution, eventuelt i udlandet (Dokumentationsrapport, s. 2). Universitetet har udarbejdet en oversigt over, hvilke kandidatuddannelser ved CBS dimittenderne fra international virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation er fortsat på i 2011, jf. tabel 1.1 nedenfor. 9

12 Tabel 1.1. Fordeling af dimittender fra IVK med engelsk og kommunikation på CBS kandidatuddannelser i 2011 Kilde: Dokumentationsrapport, s. 2 Som det fremgår af tabellen, fortsatte 45 af dimittenderne fra international virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation i 2011 på cand.ling.merc. i sprog. CBS har netop fået akkrediteret en ny kandidatuddannelse, cand.ling.merc. (organisationskommunikation) (CLM-OK), der er udviklet som en direkte overbygning til bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation, og som har første optag i september 2012, hvor BA EOK har produceret sine første dimittender. Ifølge universitetet forventes CLM-OK ( ) at være den væsentligste aftager af EOK-dimittender (Dokumentationsrapport, s. 2). I forbindelse med udviklingen af den nye kandidatuddannelse har cand.ling.merc.-studienævnet nedsat en projektgruppe, som har haft tæt kontakt med bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation. Det fremgår således, at studielederen for CLM-OK løbende har orienteret BA EOK s studienævn og studerende om uddannelsen. Desuden har studerende på bacheloruddannelsen har været direkte involveret i udviklingsarbejdet, idet de dels har indgået i projektgruppen og dels har udført aftagerinterviews i små, mellemstore og store internationale virksomheder (Dokumentationsrapport, s. 2). Det fremgår endvidere af dokumentationsrapporten, at der har været drøftelser med studielederen for cand.merc.(kom), om BA EOK-dimittendernes muligheder og vilkår for at fortsætte på denne uddannelse. Derudover nævnes det, at uddannelsesdekanen ca. hver anden måned afholder studieledermøder for studielederne på både bachelor- og kandidatuddannelserne på CBS. På disse møder diskuteres en lang række uddannelsesmæssige problemstillinger på tværs af studier, ligesom progression og samarbejde mellem studierne diskuteres. (Dokumentationsrapport, s. 2). På besøget uddybede ledelsen, at der på CBS er stort fokus på at informere de studerende om, hvilke faglige krav og valgfag deres bacheloruddannelse skal indeholde for at sikre, at de kan komme ind på den kandidatuddannelse, de ønsker. Et andet eksempel på aftagerdialog er gennem det overordnede Advisory Board for CBS, som uddannelsesdekanen har nedsat med det formål at diskutere CBS s strategiske ageren på uddannelsesområdet. Advisory Boardet har otte eksterne medlemmer og to medlemmer fra CBS (Dokumentationsrapport, s. 3). BA EOK blev drøftet på Advisory Boardets seneste møde den 22. november Universitetet anfører i overensstemmelse med referatet for mødet, at medlemmerne fandt at den styrkelse af det organisatoriske element som har fundet sted ( ) [med indførelsen af faget Organisation på 1. semester, jf. kriterium 3], er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. (Dokumentationsrapport, s. 3). Det fremgår videre af dokumentationsrapporten, at der i 2011 er nedsat et fælles rådgivende aftagerpanel for BA EOK samt den nye CLM-OK-kandidatuddannelse. Dette panel udgøres af: - Anja Fabech (COWI) - Lone Kaas Bramer (Nordea) - Bente Børjesen (Widex) - Lars Kjær Hansen (Tryg) 10

13 - Lars Stæhr Jensen (Novo Nordisk) - Pernille Kjeldgaard (Københavns Kommune) (Dokumentationsrapport, s. 3). Det fremhæves i dokumentationsrapporten, at fem af de seks panelmedlemmer er uddannede i engelsk fra CBS ellers Handelshøjskolen i Aarhus. På besøget fortalte ledelsen, at det er studielederen fra CLM-OK, som har taget kontakt til aftagerne i forbindelse med nedsættelsen af panelet. Panelmedlemmerne er blevet udvalgt på baggrund af deres sproguddannelse, og at de har en ledelsesfunktion, hvorved de er opmærksomme på, hvad dimittender med en sproguddannelse skal kunne. Ledelsen fortalte videre, at det ikke er blevet overvejet, at panelmedlemmerne skal have ansættelseskompetence i deres jobs, og at der ikke har været inddraget personer med en organisationsteoretisk baggrund og/eller HR-funktion i panelet. Ifølge dokumentationsrapporten skal aftagerpanelet mødes med studienævnet for uddannelsen to gange om året. Panelet skal spille en rolle i processerne vedrørende akkreditering på nationalt plan, sparring med projektgruppen/studienævnene om uddannelsernes indhold, struktur og relevans for erhvervslivet, være ambassadører for uddannelserne samt levere inputs til tiltag i forbindelse med videreudvikling af uddannelserne (Dokumentationsrapport, s. 3). Panelets første møde fandt sted den 11. november 2011 og omhandlede aftagerrepræsentanters udfordringer forbundet med engelsk. Panelmedlemmerne gav udtryk for, at der i høj grad er brug for medarbejdere som behersker engelsk på højt niveau (Dokumentationsrapport s. 3f). Det fremtidige arbejde i panelet vil blandt andet omhandle drøftelse af studieordningernes fagbeskrivelser, herunder vægtning af fagelementer. Derudover vil studieledelserne inddrage enkelte medlemmer i konkrete udviklingsopgaver i relation til uddannelserne. Det fremgår således af dokumentationsrapporten, at to af panelmedlemmerne sammen med relevante undervisere i øjeblikket deltager i videreudviklingen af de skriftlige engelskdiscipliner. På et møde den 2. december 2011 medbragte de to aftagere konkrete eksempler på tekster, hvor engelsk bruges til kommunikation på tværs af kulturer. Disse cases skal inddrages i undervisningen med henblik på at styrke de studerendes kompetencer i interkulturel kommunikation på engelsk. Aftagerne har givet tilsagn om at levere flere lignende tekster (Dokumentationsrapport, s. 4). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er etableret en dialog med aftagere og aftagerpaneler, samt at dialogen anvendes i udviklingen af uddannelsen. Panelet bemærker dog kritisk, at der ved rekrutteringen af medlemmer til det fælles rådgivende aftagerpanel ikke er gjort overvejelser om at sikre, at de dækker både de sproglige og de organisatoriske elementer i uddannelsen. Dimittender/alumner Som nævnt ovenfor dimitterer de første studerende fra uddannelsen i 2012, og det har derfor ikke været muligt for uddannelsesledelsen at igangsætte en egentlig dimittenddialog på nuværende tidspunkt. Ifølge dokumentationsrapporten er Grundlaget for god dialog med de fremtidige dimittender ( ) skabt gennem løbende dialog i studietiden i form af stormøder for alle studerende 1-2 gange i hvert semester og møder med holdtalsmænd 2-3 gange pr. semester.( ) Med henblik på at sikre en fremtidig dialog med BAdimittenderne vil der i forårssemestret blive arbejdet på at etablere en alumneforening og også få dimittenderne til at melde sig ind i CBS alumni. På denne måde sikres en måde at bevare kontakten med de dimittender, som ikke fortsætter på CBS, således at det bliver muligt at få oplysninger om hvor de går hen og hvad de laver, og undersøge om der er behov for justeringer i uddannelsens indhold i forhold til bachelorernes faktiske erhvervsadfærd. (Dokumentationsrapport, s. 4). På besøget fortalte ledelsen, at dialogen med de studerende via stormøderne og holdtalsmændene har resulteret i nogle ændringer på uddannelsen. Eksempelvis er der blevet indført mere undervisning i økonomi. Der blev givet udtryk for, at ledelsen er glad for dialogen med de studerende, da den giver mulighed for at justere uddannelsen løbende. 11

14 Med hensyn til alumneforeningen forklarede ledelsen på besøget, at initiativet primært kommer fra studielederen, og at foreningen foreløbig vil bestå af en facebookgruppe, som dimittenderne kan melde sig ind i. Det er planen, at alumneforeningen på sigt også skal omfatte dimittenderne fra CLM-OK. Derudover fremgår det af dokumentationsrapporten, at Forbundet Kommunikation og Sprog i juli 2010 har gennemført en dimittendundersøgelse i samarbejde med CBS. Undersøgelsens formål var at få afdækket dimittendernes jobfunktioner og arbejdsopgaver og samtidig få input til udviklingen af cand.ling.merc.- uddannelsen CLM-OK. ( ) Undersøgelsen bekræfter overordnet behovet for BA-EOK og CLM-OK, men det er ikke muligt at udskille respondenter med en BA-uddannelse med fagkombinationen engelsk og kommunikation. Resultaterne indgår som baggrundsinformation i den fortsatte udvikling af BA-EOK. (Dokumentationsrapport, s. 4). På besøget fortalte ledelsen, at der på CBS fremover vil blive gennemført dimittendundersøgelser hvert 4. år. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive etableret en dialog med uddannelsens dimittender gennem de kommende dimittendundersøgelser samt alumneforeningen. Panelet bemærker positivt, at der har været en løbende dialog med de studerende på uddannelsen, som har ført til konkrete ændringer i uddannelsen. Desuden bemærker panelet positivt, at der vil blive oprettet en alumneforening for dimittenderne. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

15 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Vurdering ved akkreditering i 2010 Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2010 Akkrediteringsrådet finder det desuden problematisk, at uddannelsens kompetenceprofil i sin helhed ikke understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Universitetet har således ikke sandsynliggjort, at de studerende realiserer alle kompetenceprofilens mål. Vurdering ved genakkreditering i 2011 Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2011 Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål Ved akkrediteringen af uddannelsen i 2010 vurderede akkrediteringspanelet, at fagelementernes læringsmål ikke understøttede alle mål i uddannelsens kompetenceprofil. For det første var det uklart for panelet, hvordan de studerende opnåede følgende kompetencer på dansk: - Kommunikere og formidle på dansk og engelsk - Give feedback på andres kommunikative produkter på dansk såvel som engelsk - Indsamle, strukturere og analysere faglig viden og præsentere materialet mundtligt og skriftligt, på engelsk eller dansk, på en måde, der er tilpasset formålet og målgruppen (Dokumentationsrapport, s. 5) I dokumentationsrapporten anfører universitetet, at tanken med den oprindelige kompetenceprofil var, at dimittenderne skulle kunne løse de omtalte opgaver på dansk, baseret på de danskkundskaber der er en del af forudsætningen for optagelse på uddannelsen. Det har derfor ikke været tanken at EOK-uddannelsen skulle udbygge de studerendes danskkundskaber. (Dokumentationsrapport, s. 6). På den baggrund har universitetet valgt at ændre kompetenceprofilen, så de beskrevne kompetencer i dansk er i overensstemmelse med hvad man kan erhverve sig på uddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 6). Det betyder, at det af uddannelsens kompetenceprofil nu fremgår, at de studerende opnår de ovennævnte kompetencer på engelsk, men ikke på dansk. På besøget fortalte studielederen, at der gives feedback på de studerendes danskkompetencer i forbindelse med oversættelsesopgaver, men at det ikke er indbygget i uddannelsen, at de studerende bliver bedre til dansk grammatik, da det ville kræve, at der ansættes danskundervisere. Desuden fremgik det på besøget, at fagene Videnskabsteori og Terminologi og Termbaser udelukkende undervises på dansk, mens de fleste andre fag undervises på både dansk og engelsk. 13

16 Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil i forhold til de studerendes danskkompetencer, idet det ikke længere fremgår af kompetenceprofilen, at de studerende opnår kompetencer på dansk. Panelet bemærker, at danske virksomheder, som mange af de studerende vil finde ansættelse i efter endt uddannelse, har behov for, at de studerende kan formidle på dansk. Desuden bemærker panelet, at danskkompetencer indgår i læringsmålene for to af uddannelsens fag på 6. semester. Ifølge fagbeskrivelsen for faget Oral Interaction skal den studerende kunne anvende dansk og engelsk professionel i komplekse kommunikationssituationer., mens den studerende ifølge fagbeskrivelsen for Interlingual text production skal kunne producere parallelle tekster på dansk og engelsk (Dokumentationsrapport, s. 13). For det andet vurderede akkrediteringspanelet ved akkrediteringen i 2010, at det ikke var sandsynliggjort, at de studerende ville opnå den teoretiske viden om organisationer, som fremgik af kompetenceprofilen (Dokumentationsrapport, s. 5). Denne kritik er blevet imødegået af universitetet med indførelsen af faget Organisation på 1. semester, som erstatter faget Projektledelse og sprogpolitik, der tidligere lå på 4. semester (Dokumentationsrapport, s. 7). Ifølge fagbeskrivelsen for kurset er formålet to equip the students with theories and models, which enables them to understand and analyze organisational issues related to; groups and teams in organisations, the relationship between the individual and the organisation, organisational structure, and management in organisations. (Dokumentationsrapport, s. 8). Universitetet har desuden beskrevet, hvordan sammenhængen og progressionen sikres i uddannelsen, når Organisation erstatter Projektledelse og sprogpolitik. Eksempelvis er Organisation en del af kick off-casen, som indgår i uddannelsen i direkte forlængelse af introforløbet, og der bygges videre på faget i resten af uddannelsen, eksempelvis i fagene The organisation and its communication og Managerial Economics på 2. semester samt Business English, Legal English og Interlingual text production på 3., 4. og 6. semester (Dokumentationsrapport, s. 8). Akkrediteringspanelet vurderer, at indførelsen af faget Organisation understøtter, at de studerende opnår teoretisk viden om organisationer svarende til kompetenceprofilens mål. For det tredje vurderede akkrediteringspanelet ved akkrediteringen i 2010, at fagelementernes læringsmål ikke understøttede, at de studerende ville kunne varetage intern og ekstern kommunikation, da de havde et udpræget teoretisk fokus (Dokumentationsrapport, s. 6). Det fremgår af dokumentationsrapporten, at fagbeskrivelsen for faget Intercultural communication på 1. semester er blevet ændret, så det tydeligere fremgår, at faget indeholder praktiske færdigheder. Således bliver de studerende ifølge den nye fagbeskrivelse i stand til at evaluate the communicative process and make proposals for the parties linguistic and communicative strategy as evidence of transcultural competence (Dokumentationsrapport, s. 9). Desuden lister universitetet en række andre fag på alle uddannelsens semestre, hvor de studerendes færdigheder i at varetage kommunikationsopgaver trænes. Eksempelvis fremgår det af fagbeskrivelsen for Business English på 3. semester, at de studerende skal kunne producere tekster på engelsk i praksisnære situationer inden for de genrer, der hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer (Dokumentationsrapport, s. 11). Akkrediteringspanelet vurderer, at fagelementerne understøtter, at de studerende vil kunne varetage intern og ekstern kommunikation. For det fjerde vurderede akkrediteringspanelet ved akkrediteringen i 2010, at faget Culture and intercultural communication på 1. semester ikke understøttede kompetenceprofilens mål om, at de studerende efter endt uddannelse kunne sikre professionel interkulturel kommunikation på engelsk ved at identificere og analysere relevante kulturelle forskelle i en aktuel kommunikationssituation og tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg herefter (Dokumentationsrapport, s. 6). 14

17 Universitetet anfører, at andre fag også understøtter dette kompetencemål. I fagelementer hvis fokus er engelsk sprog, omfatter tilpasning til målgrupper også målgrupper med forskellig kulturel baggrund, og her bygges der naturligvis på den viden om kulturelle forskelle som er erhvervet i Culture and intercultural communication. (Dokumentationsrapport, s. 12). Eksempelvis er det overordnede mål med faget Business English på 3. semester, at den studerende bygger videre på sin teoretiske viden om interkulturel kommunikation og anvender denne viden til at oversætte og udforme tekster på engelsk (Dokumentationsrapport, s. 12), mens det af fagbeskrivelsen for faget Interlingual text production fremgår, at der Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges ( ) vægt på lokalisering af globale tekster til lokale behov (Dokumentationsrapport, s. 13). På besøget fortalte ledelsen, at de studerende i valg af opgaver og litteratur reflekterer over det interkulturelle i forhold til de målgrupper, de kommunikerer til, samt at de opøver interkulturelle kompetencer i forbindelse med oversættelsesopgaver. Desuden inddrages der praktiske cases på interkulturel kommunikation i faget Culture and intercultural communication. Endelig blev det nævnt, at en stor del af de studerende tager på udlandsophold, hvor de skal forstå og agere i en anden kultur. Akkrediteringspanelet vurderer, at fagelementerne understøtter, at de studerende bliver i stand til at tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg efter kulturelle forskelle i en aktuel kommunikationsstrategi. Samlet set er det akkrediteringspanelets vurdering, at fagelementernes læringsmål understøtter, at de studerende kan indfri uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

18 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Vurdering ved akkreditering i 2010 Bacheloruddannelsen: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2010 Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der ikke fuldt ud er overensstemmelse mellem kompetenceprofilen og uddannelsens titel. Vurdering ved genakkreditering i 2011 Bacheloruddannelsen: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2011 Titel Uddannelsens titel er Bachelor (BA) i engelsk og organisationskommunikation. Som nævnt ovenfor under kriterium 3 er der på uddannelsens 1. semester indført faget Organisation, som har til formål at equip the students with theories and models, which enables them to understand and analyze organisational issues related to; groups and teams in organisations, the relationship between the individual and the organisation, organisational structure, and management in organisations. (Dokumentationsrapport, s. 8). Akkrediteringspanelet vurderer, at indførelsen af faget betyder, at uddannelsen indeholder både engelsksproglige og organisatoriske elementer, hvorved der er overensstemmelse mellem uddannelsens kompetenceprofil og dens titel. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, engelsk

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde d. 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde d. 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer. Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e

Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e d i t e r i n g s p a n e l m e d l e m m e r, d e r

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere