Netværket Lingua Nordica Lingua franca: MANDAG 08. OKTOBER KL Forskningsmetoder og lingua franca: MANDAG 08. OKTOBER KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværket Lingua Nordica Lingua franca: MANDAG 08. OKTOBER KL. 9.00-9.30. Forskningsmetoder og lingua franca: MANDAG 08. OKTOBER KL. 9.30-10."

Transkript

1 Netværket Lingua Nordica Lingua franca: MANDAG 08. OKTOBER KL Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir, Islands Universitet Konferencen Lingua Nordica - Lingua Franca arrangeres af Vigdís Finnbogadóttir Institutet og af nordiske forskere, som deltager i et forskernetværk i NOS-HS regi. Med netværket samles der nordisk ekspertise inden for sprogforskning og dataingvistik med det formål at udforske nordisk kommunikation, især ligheder og forskelle mellem de nordiske sprog, som er sandsynlige til at fremme eller forhindre internordisk kommunikation. Forskningsmetoder og lingua franca: MANDAG 08. OKTOBER KL Birna Arnbjörnsdóttir, Islands Universitet I mit oplæg vil forskningsspørgsmål og metodiske tilgange i forbindelse med udforskning af engelsk som lingua franca blive diskuteret. Desuden vil det blive belyst, hvad undersøgelser på feltet har vist mht. fonetiske og fonologiske funktioner. Således gøres der rede for, hvordan disse funktioner enten kan være neutrale mht. receptionen af et kommunikativt budskab eller virke som hindring for forståelse af engelsk blandt dem, som har forskellige andre modersmål end engelsk og som anvender sproget som lingua franca. Der gives en kort oversigt over, hvad forskningen har indhøstet i forbindelse med brugen af engelsk som lingua franca, ikke mindst når det gælder pragmatiske spørgsmål og strategier, såsom kommunikationsstrategier og akkomodation. Hovedformålet med forelæsningen er at belyse, hvad man kan lære af forskningen i engelsk som lingua franca, og om og i givet fald hvordan den kan komme forskning i internordisk kommunikation til gode. Endvidere vil det blive drøftet, om de avendte metoder og tilgange inden for lingua franca forskningen kan bidrage til en større forståelse for, hvad der kan fremme eller evt. forhindre kommunikation blandt nordboerne. Dvs. når kommunikationen finder sted på forskellige nordiske sprog og varianter afnordiske sprog, dvs. når modersmålstalende og ikke-modersmålstalende komunikere, dels på deres modersmåls, dels vha. de nordiske sprog som fremmed- eller nabosprog.

2 Metode og nabosprogsforståelse: MANDAG 08. OKTOBER KL Ulla Börestam, Uppsala universitet Här vill jag försöka ge en samlad översikt över tidigare forskning om nordisk språkförståelse ur främst metodiskt, men också i viss mån teoretiskt perspektiv. Forskning om nordisk språkförståelse har bedrivits sedan 1953 då Einar Haugen presenterade resultatet av en enkätundersökning. Sedan dess har en rad undersökningsmetoder använts, och numera bedrivs forskningen inte bara med kvantitativa utan också med kvalitativa metoder. Færøsk-dansk tosproglighed. Processer og resultater: MANDAG 08. OKTOBER KL Hjalmar P. Petersen, Fróðskaparsetur Føroya Data i foredraget bygger på FADAC databasen, som er en database med færøske og færøsk-danske optagelser fra tre generationer på Færøerne. Informanterne kommer fra forskellige områder af Færøerne. Ved at bruge van Coetsems teori, som han harbeskrevet i bogen A General and Unified Theory of the Transmission Process in Language Contact er det muligt at give et billede af, hvad det er, som sker i færøsk pga. sprogkontakten, og hvad der sker i færøsk-dansk, som er det danske, som færingerne bruger som deres første andetsprog (S2). Det viser sig, at transmissionsprocessen er komplementær, hvad angår fonologi, morfologi og leksikon. Hvad angår syntaksen, viser data en del konvergenser, som resulterer i henholdsvis kompleksitet og simplifikation. 6

3 Den Nordiska språkgemenskapen Några pragmatikinriktade studier: MANDAG 08. OKTOBER KL Jens Allwood, Kollegium SSKKII, Göteborgs universitet Föredraget inleds med att först definiera och beskriva pragmatik. Därefter presenteras några av pragmatikens delområden. Språk som handling Teorier om språk som handling är troligen det först utvecklade av pragmatikens delområden. De har ofta sitt ursprung i Austins How to do things with words och Searles Speech acts. Vad innebär det att handla med hjälp av språk? Kan man upprätta inventarier för kommunikativa handlingar för de nordiska länderna? Skiljer de sig åt inbördes? Skiljer sig de nordiska länderna från resten av världen? Är t.ex. den stora förtjusningen i tackande ett gemensamt nordiskt drag? Förståelse och underförstått innehåll Vilka faktorer påverkar vår förståelse av kommunikation i olika sociala aktiviteter, särskilt då det gäller förståelse av implicit underförstådd information. Vilka sorters kontextuellt betingad implicit förståelse är viktig i de nordiska länderna? Interaktion Från kommunikation som handling och förståelse kommer vi till pragmatiska teorier för språk och kommunikation som interaktion. Finns det interaktions- och aktivitetstyper som är specifikt nordiska? Skiljer sig de nordiska länderna åt med avseende på tex turreglering, återkoppling och utbytestyper? Hur ser i så fall skillnaderna ut?

4 Kontext Ett fjärde huvudområde för pragmatik är kontextens roll för språk och kommunikation. Vilka typer av kontext har stor inverkan på språk och kommunikation? Finns det typer av kontext som är specifika för Norden? Skiljer sig kontexttyperna åt mellan de nordiska länderna? Avslutningsvis beskrivs två projektidéer. Två projektidéer A. Lingua Receptiva fallet danska-svenska Vi spelar in och analyserar interaktion mellan svenskar och danskar, där båda parter talar sitt eget språk. B. Fraser med gester Med utgångspunkt från svenska och danska lexikaliserade fraser, undersöker vi två videobaserade korpora där dessa förekommer för att se om det finns gester som standardmässigt åtföljer de talade lexikala fraserna. Sociokulturel og grammatisk kompetence Sproglige udfordringer i den akademiske diskurs? MANDAG 08. OKTOBER KL Karen Lund, Aarhus Universitet I mit foredrag vil der være fokus på nogle af de sproglige kompleksiteter der møder studerende i den akademiske diskurs. En lang række sprogtræk i et uddannelsesfagligt sprog kan stille sig barriereskabende i vejen for den faglige læring for studerende der ikke har dansk som modersmål, og dermed få afgørende konsekvenser for deres muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse. Det åbne spørgsmål er nu: Har disse akademiske sprogtræk også barriereskabende indflydelse i en internordiske kommunikation? 8

5 Nordisk sprogforståelse: MANDAG 08. OKTOBER KL Ulla Börestam, Uppsala universitet Här vill jag försöka ge en bild av vad jag själv menar är de mest angelägna forskningsfrågorna i nuläget, relaterat till vad vi vet och inte vet om internordisk kommunikation. Vad jag efterlyser är fler kvalitativa studier, gärna så att enstaka individer står i fokus. Själv ger jag exempel på en egen studie av grannspråksförståelsen med rent experimentell uppläggning. Vi bör också fortsätta den successiva breddningen av forskningsområdet i pragmatisk riktning. Språk används för att utföra kommunikativa handlingar. Vad duger mellanförståeligheten (i dess olika ansikten) respektive semikommunikationen till? När är andra språkval eller strategier att föredra och vilka är egentligen alternativen? Det första föredraget siktar med andra ord bakåt, det andra framåt i tiden.

6 Når vi mixer på nordisk forskelligsprogethed (heteroglossia) i skriftlige internordiske tekster: MANDAG 08. OKTOBER KL Nina Møller Andersen, Københavns Universitet Heteroglossia, som man kan oversætte til forskelligstemmethed, er i de senere år blevet et meget anvendt begreb inden for mange forskningsområder: sociolingvistik (Jan Blommaert, Ben Rampton), børnesprogsforskning (Kyrazis et al), klasserumsforksning (Olga Dysthe) for bare at nævne nogle. Begrebet er taget fra den russiske litteratur- og sprogforskerforsker Michail Bachtins teorier, eller rettere sagt fra oversættelse af hans teorier, hvilket har ført til en lemfældig og af og til forfejlet brug af begrebet. I oplægget vil jeg redegøre for hvordan begrebet bruges i Bachtins tekster, dvs. forsøge at føre det tilbage til dets oprindelse, og diskutere hvordan det kan bruges inden for diskursanalyse. Begrebet har især relevans i analyser af talesprog; jeg vil dog i denne sammenhæng afprøve det på internordiske skriftsprogstekster. Udtale på dansk, svensk og norsk anskuet kontrastivt: MANDAG 08. OKTOBER KL Jan Heegård Petersen, Handelshøjskolen i København Det har længe været kendt at talesprog bød på udfordringer for fonologisk teori som ikke var enten anerkendte eller relevante for en ordbaseret fonologi. Dresslers og Stampes arbejder i 1970 er og 1980 erne og, på dansk grund, Katlev (1981, 1989) er kendte eksempler på forsøg på at opstille en fonologi der inddrager de processer der er så udpræget i daglig tale: assimilation, kontraktion, segment- og stavelsestab osv. Med opkomsten af stadig flere og større talesprogskorpora har vi imidlertid mulighed for på kvantitativ og ikke-introspektiv vis at formulere velunderbyggede generelle tendenser og modeller for fonologiske processer. Foredraget skitserer kort, og selektivt, og med udgangspunkt i dansk, hvilke tendenser der kan spores i denne talesprogsforskning i de skandinaviske sprog svensk, norsk og dansk. 10

7 Sprogmixning og andre tilpasningsstrategier i internordisk kommunikation: MANDAG 08. OKTOBER KL Randi Benedikte Brodersen, Islands Universitet Når vi nordboere taler sammen på skandinaviske sprog og nordiske varianter af dansk, norsk, svensk og finlandssvensk tilpasser vi os i stor stil til hinanden ved at kombinere forskellige tilpasningsstrategier. Vi strør om os med sproglige strategier som fx leksikalsk, udtalemæssig og evt. morfologisk og syntaktisk tilpasning som i varierende kombinationer bliver til sprogmixning og sprogskift, gentagelser og omformuleringer. Vi bruger også ikke-sproglige strategier som nedsat talehastighed, distinkt (ud)tale og øget brug af kropssprog. I mit indlæg giver jeg eksempler på danskeres tilpasning til norsk i Norge og svenskeres tilpasning til dansk i Danmark og desuden eksempler på disse gode nordboeres beskrivelser af og metasproglige refleksioner, vurderinger og holdninger omkring tilpasning og tilpasningsstrategier. Mit ærinde er tresidigt: 1) at vise eksempler på den mest udbredte tilpasningsstrategi i internordisk kommunikation, nemlig sprogmixning, 2) at fremme brugen af og tolerancen til at sprogmixe og til skandinavisk(e) blandingssprog med inspiration fra en særlig effektiv islandsk tilpasningsspecialitet, nemlig at tale skandinavisk og 3) at styrke det sproglige fællesskab og den sproglige mangfoldighed i Norden. Jeg slutter med en perspektiverende opfordring: Bliv alle stolte sprogmixere, og sæt sprogmix og sprogmixning på dagsordenen!

8 Ordforråd i et kontrastivt perspektiv: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Gunnstein Akselberg, Universitetet i Bergen I innlegget min vil eg sjå på tradisjonelt norsk ordtilfang sett i eit dansk perspektiv, dvs. norske lånord i dansk skriftspråk. Ein av dei som har studert norske leksikalske lån i dansk, såkalla norske importord i dansk, er Niels Åge Nielsen i Norske indslag i nydansk. II. Liste over lånord fra norsk ca (1984). Grunnlaget for innlegget mitt er eit utval av dei registrerte norske lånorda i lista til Nielsen. Målet er å sjå kva for type norske lånord som er registrerte i nydansk i perioden , korleis desse orda i dag er representerte og brukte i målformene nynorsk og kjennskapen til dei er blant danskar i dag. Kollokationer i et kontrastivt perspektiv: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Birgit Henriksen, Københavns Universitet bokmål, og korleis Beherskelse af kollokationer, dvs. faste 2-3 ordforbindelser (glad aften, sætte grænser for), volder ofte problemer for fremmedsprogsindlærere, selv på de mere avancerede niveauer i sprogindlæringen. Skal de indlæres gennem læsning eller gennem kommunikativ brug af sproget, kræver det meget og varieret autentisk input, og sprogindlærere er for det meste ikke bevidst om kollokationerne og bemærker dem ikke i inputtet. Bruges de produktivt, opstår der ofte interferensfejl som skyldes direkte oversættelse af kollokationerne fra modersmålet. Det er derfor blevet foreslået, at en kontrastiv tilgang til arbejdet med kollokationer i sprogundervisningen kan være en hensigtsmæssig måde at styrke tilegnelsen af disse ordforbindelser for fremmedsprogsindlæreren. I mit oplæg vil jeg diskutere kollokationer i et kontrastivt perspektiv i forbindelse med sprogindlæring og undervisning med særligt fokus på behovet for at se mere nuanceret på forskellige typer af kollokationer, og hvordan de skal inddrages i sprogundervisningen. 12

9 Fraser anskuet kontrastivt: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Auður Hauksdóttir, Islands Universitet Som bekendt er de nordiske sprog beslægtede og ligner i høj grad hinanden. Forskning i ordforrådet viser, at der ofte kan konstateres en forbavsende stor lighed mellem ordforrådet i de nordiske sprog, mens der i andre tilfælde kan være tale om lumske ligheder eller store forskelle, som kan volde misforståelser eller føre til kommunikationsbrist. I forbindelse med indlæring og brug af de nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog (andetsprog), er beherskelsen af faste ordforbindelser eller fraser af allerstørste betydning. Inden for forskningen har fokuset dog i udpræget grad været rettet mod enkeltord frem for mod faste ordforbindelser eller helheder i sproget. På baggrund af et komparativt forskningsprojekt af forskellige frasetyper i dansk og islandsk gøres der i forelæsningen rede for ligheder og forskelle mellem faste ordforbindelser af typen billedlige idiomer og kommunikative formler, og det drøftes, hvilke problemer der kan være forbundet med islændingenes indlæring og brug af denne del af ordforrådet på dansk. Vha. konkrete eksempler på almindellige idiomer og kommunikative formler fra dansk og islandsk og til en vis grad også fra svensk belyses det, hvordan ligheder og forskelle i visse sammenhænge kan lette kommunikationen og i andre belaste receptiv og produktiv brug af målsproget eller endda føre til kommunikationsbrist. I forelæsningen præsenteres sprogværktøjet som indeholder idiomer, kollokationer, kommunikative formler, præpositioner og sammenligninger på dansk og islandsk, og dets muligheder drøftes i forbindelse med islændingenes og til en vis grad også danskernes indlæring og brug af henholdsvis dansk og islandsk. Endvidere drøftes mulighederne for at udvide værktøjet, således at det også vil omfatte de øvrige nordiske sprog.

10 Ordforråd på tværs af de nordiske sprog: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Þórhildur Oddsdóttir, Islands Universitet Islandske børn og unge kan forstå en del mere skandinaviske sprog - uden at have været til formel undervisning - end de fleste af os går og tror. De ved også mere end de selv tror. Det er noget af en opgave at få dem overbevidst om den kendsgerning og få dem til at bygge videre på den viden. Det gælder ikke bare islandsk versus de andre sprog, det gælder også de andre nordiske sprog indbyrdes. Spørgsmålet er hvordan vi kan afsløre den viden. De nordiske attituders prosodi: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Peter Juel Henrichsen, Handelshøjskolen København Dette oplæg præsenterer vores aktuelle studier af nordboers tale- og kropssprog. Vi undersøger, på baggrund af video- og audiooptagelser, hvordan de attituder og emotioner som nordboer giver til kende når de mødes for første gang, kan identificeres og analyseres. Vi fremlægger vores første kvalitative og kvantitative data afledt af aktuelle optagelser. Med dette afsæt ønsker vi at åbne en debat om hvordan man kan og skal studere de attituder og emotioner som nordboer giver til kende når de møder hinanden over sproggrænser. 14

11 Att lära sig ämnesspråk i och utanför de designade virtuella lärmiljöerna: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Ola Knutsson, Stockholms universitet I projektet WIDE (Writing to Learn in Digital Environments) forskar vi om elever och studenters utveckling av olika ämnesspråk (t.ex. biologi eller kriminologi), och hur design och funktionalitet i de digitala miljöerna påverkar denna utveckling. Vi intresserar oss dels för designade lärmiljöer, så kallade Virtuella Lärmiljöer (eng. Virtual Learning Environments, VLEs), dels mer informella lärmiljöer där sociala medier på olika sätt används i undervisningen. Noterbart är att de senare inte primärt är designade för lärande, utan oftast har andra syften. En vigtig punkt för projektet är att hur lärmiljön är designad, och vilka pedagogiska idéer som ligger bakom, spelar stor roll för vilken typ av lärandeaktiviteter som är möjliga och vilka som faktiskt sker. Inom ramen för projektet har ett flertal studier bedrivits (se t.ex. Knutsson et al, 2012), och flera är också pågående. Något som är gemensamt för projektets resultat såhär långt är att de aktiviteter som hittills studerats har ett flertal beröringspunkter med en explicit pedagogik, nämligen genrepedagogiken (se t.ex. Martin & Rose, 2005). Vi ser genrepedagogiken som en dellösning av de design- och lärandeproblem som vi hittills upptäckt i våra empiriska studier. Den stora utmaningen bliver hur den hittills så klassrumsorienterade genrepedagogiken, delvis skall kunna flyttas över till de digitala lärmiljöerna. Detta undersöker vi just nu i en designstudie, som inte enbart utvecklar design för rent språkliga övningar, utan även tager hänsyn till helheten och de andra aktiviteter som är centrala inom genrepedagogiken som att t.ex. utveckla kunskap om verksamheten som studeras (t.ex. evolutionsläran inom biologin), och hur texter inom denna verksamhet tager sig språkliga uttryck och är uppbyggda. I mitt föredrag kommer jag att presentera hur genrepedagogikens grundpelare kan komma att manifesteras i de digitala lärmiljöerna.

12 Martin, J. R. & Rose, D. (2005). Designing literacy pedagogy: scaffolding democracy in the classroom. In Webster, J.,Matthiessen, C. & Hasan, R. (Eds.) Continuing Discourse on Language. London: Continuum, (pp ). Knutsson, O., Blåsjö, M., Hållsten, S., Karlström, P. (2012) Identifying different registers of digital literacy in virtual learning environments. In: The Internet and Higher Education, Volume 15, Issue 4, (pp ). Elektronisk nordisk ordbog for børn: TIRSDAG 09. OKTOBER KL Torbjørg Breivik, Språkrådet Nordisk miniordbok på nett er en ressurs i nabospråksundervisninga i de skandinaviske skolene. Brukerne søker fra eget språk, ordboka oppfatter hvilket språk de kommer fra (leser IP-adressen), og ser hva ordet heter på eget språk og på de tre basisspråkene dansk, norsk (bokmål og nynorsk) og svensk. Ordboka skal inneholde et grunnleggende ordforråd med tillegg av hverdagsord for målgruppa som er ungdommer fra rundt tolv år og oppover. Det er mulig både å lese og lytte til oppslagsordet, og boka er tilgjengelig på flere plattformer. Ordboka har et eget domenenavn, men brukes også som til å forklare ord i tekster som ligger på Norden i skolen (ifinger-teknologi). 16

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog?

Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog? Dansk og svensk Fra nabosprog til fremmedsprog? Hvor godt forstår den unge generation af danskere og svenskere hinanden? Ikke særlig godt, ifølge en undersøgelse foretaget i Malmø og København i efteråret

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

Læsefærdigheder i Norden Studie 4

Læsefærdigheder i Norden Studie 4 Læsefærdigheder i Norden Studie 4 Lisbeth Lentz og Charlotte Rotbøll Danmarks Evalueringsinstitut TemaNord 2006:577 Læsefærdigheder i Norden Studie 4 TemaNord 2006:577 Nordisk Ministerråd, København 2006

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

REVIEW I FAGET ENGELSK

REVIEW I FAGET ENGELSK REVIEW I FAGET ENGELSK 2015 Udarbejdet af Robert Lee Reviever, Louise Wandel og Karoline Søgaard, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag Indledning Dette review er en oversigt over tekster,

Læs mere

Atomkraft i Jylland? Om kritisk læsning af nettekster. Lektier på sms kan man egentlig det? Digitalt didaktisk design i læreruddannelsen

Atomkraft i Jylland? Om kritisk læsning af nettekster. Lektier på sms kan man egentlig det? Digitalt didaktisk design i læreruddannelsen Nr. 16 2014 Tema: Med strøm på læse- og læreprocesser med inddragelse af digitale medier Atomkraft i Jylland? Om kritisk læsning af nettekster side 6 Lektier på sms kan man egentlig det? side 50 Digitalt

Læs mere

De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter

De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter af Pia Jarvad Indhold Indledning National sprogpolitik Hvad er nu engelsk, og hvad er dansk/svensk/norsk

Læs mere

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark FREMMEDSPROG TIL FREMTIDEN 3 Udgivet af Institut for Internationale

Læs mere

Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation

Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation Indledning I rapporten It i skolen blev det afdækket, at it-inddragelsen i folkeskolen ofte kun bliver implementeret af ildsjælene på skolerne.

Læs mere

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet De nordiska universiteten har med ett The omhuldat aim of this ord text is to report on the status Denne of research så träffande about the

Læs mere

Et korpusbaseret studie af tale- og skriftsprog

Et korpusbaseret studie af tale- og skriftsprog DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SCANDINAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 2 ANU LAANEMETS Passiv i moderne dansk, norsk og svensk Et korpusbaseret studie af tale- og skriftsprog DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SCANDINAVICAE

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling Nr. 2 Juni 2008 E-portfolio og selvfremstilling Indhold Er socialt software vejen for e-portfolio? Lise Agerbæk, Knowledge Lab 4 I et samfund af skuespillere og gøglere Lars Bo Løfgreen, Knowledge Lab

Læs mere

Forlaget Navimat Matematikundervisning og tosprogethed

Forlaget Navimat Matematikundervisning og tosprogethed Forlaget Navimat Matematikundervisning og tosprogethed Birgitte Henriksen Matematikundervisning og tosprogethed Redaktion: NAVIMAT Udarbejdet af : Birgitte Henriksen Omslag: Thea Lund Knudsen fra Mazarin

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Redaksjon Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren

Redaksjon Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren LEXICONORDICA Redaksjon Henning Bergenholtz (ansv.), Sven-Göran Malmgren Redaksjonskomité Martin Gellerstam, Dag Gundersen, Jón Hilmar Jónsson, Nina Martola, Knud Troels Thomsen Utgitt av Nordisk forening

Læs mere

På vej mod effektiv udtaleundervisning

På vej mod effektiv udtaleundervisning www.nyidanmark.dk På vej mod effektiv udtaleundervisning Oktober 2006 På vej mod effektiv udtaleundervisning Katrine Kirk og Lene Mølgaard Jørgensen, Københavns Universitets Humanistiske Fakultet Danskuddannelse

Læs mere

1 INTRODUKTION 3 1 1 3 1 2 4 1 3 6 1 4 12 2 CASES 13 2 1 13 2 2 18 2 3 21 3 FREMSTIL EN L ÆRINGSENHED I CLILSTORE

1 INTRODUKTION 3 1 1 3 1 2 4 1 3 6 1 4 12 2 CASES 13 2 1 13 2 2 18 2 3 21 3 FREMSTIL EN L ÆRINGSENHED I CLILSTORE 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION. 3 1.1. Hvad er Content and Language Integrated Learning?. 3 1.2 Hvordan kan tools for clil teachers projektet hjælpe dig?. 4 1.3 Et hurtigt overblik over Clilstore,

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv Et socialsemiotisk blik på literacy og sproglig diversitet Helle Pia Laursen, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Socialsemiotikken er en teori om, hvordan mennesker

Læs mere

Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder?

Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder? Af Bodil HedeBoe, lektor, PH.d., StockHolmS universitet i en lille svensk forstadsskole (klassetrin 1 6) har lærerne

Læs mere

Inger Askehave* & Marianne Grove Ditlevsen*

Inger Askehave* & Marianne Grove Ditlevsen* Inger Askehave* & Marianne Grove Ditlevsen* 161 Berge, Coppock, Maagerø (red.): Å skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan og J.R. Martin. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed

Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed SPROGFORUM NO. 30, 2004 Sproglig opmærksomhed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8776130711 Nr 30, 2004: Tema: Sproglig opmærksomhed Redaktionen for nr. 30: Pia Ohrt, Karen-Margrete Frederiksen, Karen Lund, Kirsten

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Dannelse og anvendelse af passiv i dansk, norsk og svensk

Dannelse og anvendelse af passiv i dansk, norsk og svensk Tartu Universitet Germansk-romansk filologi Dannelse og anvendelse af passiv i dansk, norsk og svensk Magisterafhandling af Anu Laanemets Vejledere: prof. Stig Örjan Ohlsson Skandinavistika Tartu Universitet

Læs mere

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier

Nr. 3 August 2008. Sprog, læring og medier Nr. 3 August 2008 Sprog, læring og medier Indhold Sprog er nøglen til integration? Berit Toft Fihl, Dansk Arbejdsgiverforening 4 It og sprog i rygsækken Interview med Lars Bo Nielsen og Mia Sander, Mikro

Læs mere