Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse"

Transkript

1 Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2015

2 Indholdsfortegnelse Del I Indledning Uddannelsens formål Målgruppe for uddannelsen Uddannelsens varighed Den uddannedes titel Adgangskrav Uddannelsens læringsudbytte, struktur og opbygning Afgangsprojekt Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse Prøver eksamen og evaluering Merit Studievejledning Overgangsordning Retsgrundlag Del II - Modulbeskrivelser Bilag Bilag Anvendte forkortelser COK ECTS GVU IKT Center for Offentlig Kompetenceudvikling European Credit Transfer System Grundlæggende voksenuddannelse Informations- og kommunikations teknologi 2

3 Del I 1. Indledning Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau er en erhvervsrettet og videregående uddannelse. Nærværende studieordning er udarbejdet af Center for Offentlig Kompetenceudvikling i henhold til Ækvivalensvurderingen fra Danmarks Evalueringsinstitut. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte vurderer på baggrund af den af EVA gennemførte ækvivalensvurdering i foråret 2013 at Kommunomuddannelsen er på niveau med uddannelser udbudt efter bekendtgørelsen om videregående uddannelser (akademiuddannelser). Uddannelsen udbydes landsdækkende på COKs regionale lokationer. 2. Uddannelsens formål Formålet med Sundhedskommunomuddannelsen er at kvalificere ansatte i kommuner og regioner til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for administration og forvaltning i sundhedsvæsenet samt forstå den centrale samfundsfaglige og retlige teori og metode, der anvendes i sundhedsvæsenet. Det er uddannelsens formål at kvalificere de studerendes faglige og tværfaglige færdigheder samt deres overblik over organisatoriske sammenhænge inden for Sundhedsvæsenet. Formålet er endvidere at styrke de studerendes kommunikative kompetencer i forhold til bruger-/patientrettet kontakt og i samarbejdet med andre faggrupper. Uddannelsen tager sigte på at udvikle de studerendes evner til selvstændigt og kontinuerligt at opgradere egen viden inden for professionsområdets metode og teori. Endvidere skal de studerende kvalificeres til ud fra praksisnære sammenhænge at udvikle egen praksis, opstille løsningsmuligheder og kunne formidle disse til samarbejdspartnere og brugere. 3. Målgruppe for uddannelsen Medarbejdere med administrative funktioner på sundhedsområdet i kommuner og regioner og på større institutioner. Medarbejdere i selvejende institutioner på sundhedsområdet, der samarbejder med kommuner og regioner. 4. Uddannelsens varighed Uddannelsen er normeret til et studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 ECTS 1 point. ECTS point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad. 60 ECTS svarer til 1680 timers arbejdsbelastning. Heri indgår alle studieaktiviteter: Skemalagt undervisning, forberedelse, selvstudium, obligatoriske opgaver, projektarbejde, vejledning, øvelser og eksamen. Uddannelsen er fleksibelt organiseret som deltidsstudium, men skal være afsluttet inden for en periode på 6 år fra tidspunkt for optagelsen. 1 European Credit Transfer System 3

4 5. Den uddannedes titel Titlen på uddannelsen er Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau (Academy Profession Level Education in Health Administration). 6. Adgangskrav Adgang til optagelse på uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grundlæggende voksenuddannelse (GVU), en gymnasial uddannelse eller relevant uddannelse på samme niveau. Ansøgere skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelsen. COK optager ansøgere, hvor en individuel realkompetencevurdering kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. COK kan optage ansøgere, der efter konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med relevant erhvervsuddannelse. Deltagerne indstilles i øvrigt helt overvejende af deres arbejdsplads. 7. Uddannelsens læringsudbytte, struktur og opbygning 7.1 Forventet læringsudbytte Ved deltagelse i Sundhedskommunomuddannelsen vil der blive arbejdet med et læringsindhold, der på en balanceret måde giver de studerende indsigt i den teoretiske baggrund for de metoder og principper, der præsenteres. Desuden indgår praksisrelaterede øvelser og opgaver, som er med til at sikre en høj grad af relevans for de studerende. Målet er at sikre et robust læringsudbytte for de studerende. Viden kunne skabe sammenhæng mellem praksisudfordringer i eget arbejde i sundhedsvæsenet og vide, hvorledes teorier og metode kan bringes i anvendelse i egen professions udvikling. kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå sundhedsvæsenets anvendelse af teori og metode. have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for administration i sundhedsvæsenet. Færdigheder kunne analysere egen og andres praksis og vide, hvorledes dette relaterer til relevant teori og metode inden for administration i sundhedsvæsenet. i praksis kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til egne faglige udfordringer inden for sundhedsadministration og service. 4

5 kunne vurdere omfanget af praksisnære problemstillinger i sundhedsvæsenet og herfra opstille og vælge løsningsmuligheder samt justere, tilpasse og udvikle arbejdsgange og processer. kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere, kolleger og brugere/patienter. Kompetencer kunne håndtere udviklingsorienterede og nye situationer inden for sundhedsvæsenet samt varetage planlægningsfunktioner i relation til professionens praksis. kunne deltage aktivt i den faglige udvikling og det tværfaglige samarbejde i sundhedsvæsenet. kunne udvikle egen praksis på en systematisk måde, så det reflekterer en tiltagende kvalitativ udvikling af eget arbejde og profession. 7.2 Uddannelsens struktur og opbygning Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau er en fleksibel og modulopbygget uddannelse, som består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og et Afgangsprojekt, således: Obligatoriske moduler I alt 30 ECTS Valgmoduler I alt 20 ECTS Afgangsprojekt (10 ECTS) Obligatoriske moduler Valgfrie moduler Afgangsprojekt Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi Eksamen Forløbskoordinering Eksamen Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode Eksamen Den danske kvalitetsmodel og akkreditering i Sundhedsvæsenet Sundhedsdata og DRG Vejlederuddannelsen for elevansvarlige lægesekretærer Moduler inden for områderne: Personlig udvikling Kommunikation og Innovation HR og personale Projektstyring Afgangsprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende Eksamen / individuelt eller i gruppe Eksamen Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. (For uddybning af læringsmål og indhold i obligatoriske og valgfrie moduler se bilag 1 og bilag 2). 5

6 8. Afgangsprojekt Afgangsprojektet er den obligatoriske afsluttende del af Kommunomuddannelsen. Omfanget svarer til 10 ECTS-point. Forudsætningen for Aafgangsprojektet er, at den studerende har bestået de tre obligatoriske moduler samt de to valgmoduler, således at den studerende har opnået 50 ECTS-point inden påbegyndelse af Afgangsprojektet. Formålet med Afgangsprojektet er, at den studerende får mulighed for at vise overblik og sammenhængsforståelse af studiets centrale videns- og færdighedsområder. Dette omfatter viden fra såvel de obligatoriske som de valgfrie moduler. Desuden skal den studerende gennem Afgangsprojektet kunne beskrive og reflektere over den viden, der er opnået gennem uddannelsesforløbet. Hertil kommer, at den studerende skal kunne begrunde, hvilke administrative færdigheder han/hun vil kunne praktisere som følge af Afgangsprojektets konklusioner. Det vil sige en videnbaseret forståelse af egen praksis og hvorledes den kan forandres i lyset af Afgangsprojektet. Endelig skal den studerende kunne reflektere over egen kompetenceudvikling. Med andre ord er Afgangsprojektet den studerendes mulighed for at vise en sammenhængende forståelse for læringsudbyttet af deltagelsen i studiet og demonstrere den opnåede viden og kompetence. Den studerende skal gennemføre det afsluttende projekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen. Afgangsprojektet skal have relation til den studerendes arbejdsplads eller praksissituation. Afgangsprojektets emne godkendes af COK og Afgangsprojektet kan skrives individuelt eller i en gruppe. Udbytte Viden have viden om og forstå, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og de opgaver, som sundhedsvæsenet er forpligtet til at udføre have viden om og forstå fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode forstå projektarbejdsmetoden og projektværktøjer kende til metode- og kildekritik og forstå vigtigheden af et holdbart datagrundlag Færdigheder kunne præsentere problemformulering, teori- og metodevalg, analyse samt konklusion i et projekt kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger ud fra relevant faglig teori og metode kunne anvende samfundsvidenskabelig metode og kildekritik og kan udarbejde et projekt kunne opstille og argumentere for forslag til løsninger og handlemuligheder på praksisnære problemstillinger 6

7 Kompetencer kunne medvirke til at udvikle sundhedsvæsenets opgaveløsning i et fagligt og tværfagligt samarbejde i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til opgaverne i sundhedsvæsenet 9. Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse COK har en lang tradition for at tilrettelægge praksisnær og aktionsorienteret undervisning, der sigter mod at gøre de studerende til aktive medspillere i undervisningen, herunder at anvende didaktiske metoder, der gør det muligt at fastholde uddannelsesperspektivet samtidig med, at de studerendes arbejdserfaringer og kontekst bliver et vigtigt element i den læringsmæssige strategi i uddannelsen. Underviserne på uddannelsen tilrettelægger deres undervisning, så der skabes grundlag for at de tre centrale dimensioner i uddannelsen teori, metode og praksis - hele tiden er nærværende. Undervisningen foregår ideelt i det læringsrum, hvor der veksles mellem dialog, forstyrrelser, tid til refleksion, selvstændigt arbejde med relevante problemstillinger, gruppearbejde og mere forelæsningsprægede oplæg fra underviserne. Deling af viden og erfaringer, bearbejdning af og refleksioner over iagttagelser og analyser er med til at skabe det ideelle læringsrum. De læringsprincipper, der anvendes, er følgende: Dialog undervisningen foregår i en dialog mellem de studerende og underviserne og de studerende indbyrdes. Inddragelse de studerende inddrages aktivt i undervisningen ud fra den synsvinkel, at læring foregår i det enkelte individ. Praksis al undervisning tager udgangspunkt i opgaveløsningen i sundhedsvæsenet og i videst muligt omfang i de studerendes praksis. Herved sikres, at teorien kobles på praksis, således at de studerende i højere grad kan overføre læringen fra undervisningsrummet til arbejdspladsen. Refleksion de studerende lærer at skærpe opmærksomheden på de mange forhold, relationer og sammenhænge, der er i spil i en given praksis, således at der skabes mulighed for nytænkning. 9.1 Informations- og kommunikationsteknologi I undervisningen anvendes relevante digitale platforme til fx generel informationssøgning, søgning af retskilder og som hjælpeværktøjer, således at de studerende trænes i at anvende de digitale redskaber, der indgår i arbejdet i det moderne sundhedsvæsen. Desuden har hvert hold adgang til et konferencesite/-gruppe på et lukket intranet, hvor de studerende bl.a. kan hente obligatoriske opgaver, udveksle erfaringer samt diskutere og planlægge opgaveløsninger fx ved samarbejde om projekter. 7

8 10. Prøver eksamen og evaluering Eksaminer og prøver er tilrettelagt efter følgende regelgrundlag: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 16/12/2013 og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 114 af 03/02/2015 Eksamens- og prøveformer Eksamen i de obligatoriske moduler foregår ved eksterne og interne prøver. Eksamen i de valgfrie moduler foregår ved interne prøver. Eksamen i Afgangsprojektet foregår ved eksterne prøver Eksamen er individuel eller i en gruppe. Gruppeeksamen Ved gruppeeksamen skal der være mulighed for individuelt at bedømme den enkelte studerende, og der gives individuelle karakterer. Karakteren er en samlet helhedsvurdering af opgaven/ projektet og præstationen ved den mundtlige eksamen. En gruppe må maks. bestå af 3 studerende. Ved karaktergivning anvendes 7-trinsskalaen efter reglerne i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 114 af 03/02/2015 om karakterskala og anden bedømmelse. For klager over eksamen gælder reglerne i Eksamensbestemmelser for Kommunomuddannelsen. I henhold til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 18 tilbydes særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med tilsvarende vanskeligheder. Der må ikke ske en forringelse af eksamensniveauet. Se de detaljerede eksamensbestemmelser i: Eksamensbestemmelser - generelle Eksamensbestemmelserne for de obligatoriske moduler på Sundhedskommunomuddannelsen Eksamensbestemmelserne for de valgfrie moduler Eksamensbestemmelserne for Afgangsprojektet Censorer Ved interne eksaminer udpeges interne censorer af COK. Ved eksterne eksaminer anvendes eksterne censorer, som repræsenterer brugerne og andre uddannelsesinstitutioner med uddannelser på minimum akademiniveau Overtrædelse af eksamensbestemmelserne En eksaminand kan bortvises fra eksamen, hvis han/hun overtræder de gældende bestemmelser for eksamen på Kommunomuddannelsen Sygeeksamen Bliver en eksaminand forhindret i at deltage i eller fuldføre eksamen i et eller flere fag på grund af sygdom, indstilles han/hun til sygeeksamen i det eller de pågældende fag. 8

9 10.4 Reeksamen En studerende, der ikke har bestået den ordinære eksamen, indstilles til reeksamen i det eller de fag, han/hun ikke har bestået. En studerende kan indstilles til reeksamen 2 gange i samme fag Dispensation Hvis en studerende ønsker dispensation fra bestemmelserne for eksamen på Sundhedskommunomuddannelsen, indsendes ansøgning til studievejlederen senest 4 uger, før eksamen afholdes. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvorfor der søges dispensation og dokumentation herfor Klage over eksamen Hvis en studerende ønsker at klage over eksamen, skal klagen sendes til COK senest 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved skriftlig eksamen tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Ankenævn COKs afgørelse kan indbringes et ankeudvalg bestående af 2 eksterne censorer, en underviser og en studerende. Anken skal være skriftlig og begrundet og sendes til COK senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. 11. Merit Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelsen kan give merit for beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Valgfrie moduler fra andre uddannelser kan dog højst udgøre 15 ECTS-point. Afgørelser om merit træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Bedømmelsen kan ske i form af test, vurdering, anerkendelse og/eller en kombination af bedømmelser. Betingelserne for at opnå merit er, at: Modulets indhold skal have en klar relevans for Kommunomuddannelsen, så det understøtter opfyldelsen af formålet med uddannelsen Modulet opfylder kravene til optagelse på Akademiniveau Modulet har som minimum et dokumenteret omfang (ECTS-point), der svarer til det modul, det forventes at erstatte Modulet er beviseligt afsluttet med eksamen Den studerende har modtaget formel realkompetencevurdering, der erstatter ovenstående kriterier som grundlag for overførelse af merit. Ansøgning om meritoverførsel skal indsendes skriftligt til Uddannelsesrådet for Kommunomuddannelsen inden undervisningens start. 9

10 12. Studievejledning Formålet med studievejledningen på Kommunomuddannelsen er at forebygge og/eller afhjælpe studiemæssige problemer for den enkelte studerende. 13. Overgangsordning Alle beståede fag på Sundhedsommunomuddannelsen på VVU-niveau kan kombineres med alle moduler på Kommunomuddannelsen på akademiniveau med undtagelse af følgende moduler: Bestået VVU - fag Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi Personaleforhold - sagsbehandleren Konflikthåndtering i praksis Kan ikke få godkendt disse Akademimoduler Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi Personalejura og HR Konflikthåndtering og læring på arbejdspladsen 14. Grundlag Uddannelsen følger de for akademiuddannelser gældende bekendtgørelser:: Lovbekendtgørelse nr. 578 af 01/06/2014 om om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Bekendtgørelse nr. 776 af 26/06/2014 om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser). Bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregårende uddannelser. Bekendtgørelse nr. 114 af 03/02/2015 om karakterskala og anden bedømmelse. Århus, juni

11 Del II - Modulbeskrivelser Bilag 1: Obligatoriske moduler Bilag 2: Valgfrie moduler 11

12 Bilag 1 Obligatoriske moduler I-III Oversigt Obligatoriske moduler/i alt 30 ECTS I. Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi Eksamen II. Forløbskoordinering Eksamen III. Kvalitet, patientrettigheder og samfundsvidenskabelig metode Eksamen 10 ECTS/275 timer 10 ECTS /275 timer 10 ECTS /275 timer Deltagelse i undervisningslektioner Forberedelse og litteratur Opgaveløsning og projektskrivning Selvstudie Eksamen Gældende fra: August

13 Obligatorisk modul I Titel Sundhedsvæsenet opgaver, struktur og økonomi Formål Formålet med undervisningen i faget er at kvalificere de studerende til reflekterende og selvstændigt at kunne: planlægge, organisere og gennemføre konkrete arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet medvirke ved tilrettelæggelsen af og gennemførelsen af udviklingsprojekter og informationsvirksomhed samarbejde tværfagligt med personer inden for og uden for eget fagområde forstå sundhedsvæsenets betydning i samfundet, og den måde sundhedsvæsenet er organiseret, finansieret og løser opgaverne på. Modulets hovedtemaer Sundhedsvæsenet generelt (30 %) Formelle juridiske rammer for sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenet opgaver og struktur Sundhedsvæsenets opgaver Sundhedspolitik holdninger og prioriteringer Fremtidens sundhedsvæsen Sundhedslovgivning og patientrettigheder (30 %) Patientrettigheder Sundhedslovgivningen generelt Regler der har betydning for den kliniske afdeling Sundhedsretlige regler Hospitalsvæsenets organisation og struktur(10 %) Hospitalsvæsenets opbygning og funktion Økonomi (30 %) Sundhedsvæsenets økonomi Hospitalets økonomiske muligheder og prioriteringer Budget, takststyring og ressourceallokering Metoder til økonomistyring Optimering af arbejdsgange Læringsmål og udbytte Viden forstå, hvordan de givne rammer for sundhedsvæsenet påvirker opgaveløsningen have grundlæggende viden om, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sundhedsvæsenets struktur og de opgave, som sundhedsvæsenet er forpligtet til at udføre 13

14 kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke sundhedsvæsenets prioritering, som igen påvirker velfærdssamfundets udvikling forstå, hvordan sundhedsvæsenets registreringssystemer anvendes i drift, planlægning, målopfyldelse og kvalitetssikring Færdigheder kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger kunne forholde sig kritisk til forskellige informationer kunne anvende reglerne om patienters retsstilling samt andre lovregler, der knytter sig til patienters rettigheder, således at de kan give patienter og pårørende relevant information både mundtligt og skriftligt før, under og efter patientforløbet kunne fungere som ressourcepersoner i afdelingen vedrørende spørgsmål om patientrettigheder Kompetence kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion i det aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske landskab, således at det styrker den studerendes overblik over handlinger og ansvar i egen position kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med henblik på tilrettelæggelsen af nye opgaver, ændringer af arbejdsgange, rutiner, materialer m.v. kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med modulets mål og indhold, som det fremgår af studieordningen. Skriftlig eksamen/ekstern prøve. Den studerende afleverer en skriftlig besvarelse af en centralt stillet opgave. Den studerende har 48 timer til besvarelsen. Øvrige informationer Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 14

15 Obligatorisk modul II Titel Forløbskoordinering Formål Modulet skal udvikle de studerendes personlige og faglige kompetencer inden for forløbskoordinering i sundhedsvæsenet. Formålet er, at de studerende bliver i stand til at analysere, vurdere og medvirke til et sammenhængende og rettidigt patientforløb fra henvisning og frem til afsluttet behandling og evt. kontrol samt rehabilitering. De skal i samarbejde med relevante parter kunne sikre registrering og kunne medvirke til, at det enkelte forløb er sammenhængende, koordineret og optimeret sundhedsfagligt, organisatorisk og patientoplevet. Yderligere skal de i et tværfagligt samarbejde på en konstruktiv og professionel måde medvirke til kontinuerlige forbedringer i patientforløbene. Modulets hovedtemaer Forløbskoordinering Henvisning, visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering Innovation og projektledelse Forløbsprogrammer Pakkeforløb Standarder i DDKM, som relaterer sig til forløbskoordinering Skriftlig information til patienter Mødefacilitering Tværsektorielt samarbejde Implementering af forandringer Kvalitetsudvikling MedCom-standarder, der relaterer sig til forløbskoordinering Sundhedsjura herunder: Behandlings- og udredningsgaranti, maksimale ventetider og forløbstider Anvendelse af patientkontoret Det frie og udvidede sygehusvalg Kontaktpersonordningen Patientrådgivere inden for psykiatrien Klagemuligheder Psykologi Krisepsykologi Holdninger/fordomme/værdier Tværfaglighed, relationer og kultur Relationel koordinering Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller Læringsmål og udbytte Viden have viden om visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering have viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og DDKM standarder 15

16 have viden om MedCom-standarder i relation til forløbskoordinering ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle have viden om god patientkommunikation have kendskab til metoder til kvalitetsudvikling have viden om relevant lovgivning. Færdighed administrativt kunne overskue og styre et patientforløb fra A til Z kunne gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog. Kompetence kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forløbskoordinering kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang kunne identificere og vurdere muligheder inden for eget arbejdsområde. Eksamen Formålet med eksamen i modulet er at dokumentere, i hvilken grad den studerende har opfyldt de læringsmål, der er fastsat for modulet i studieordningen for Sundhedskommunomuddannelsen. Intern prøve. 16

17 Den studerende afleverer en skriftlig besvarelse af en centralt stillet opgave. Den studerende har 48 timer til besvarelsen. Yderligere information Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 17

18 Obligatorisk modul III Titel Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode Formål Formålet med modulet er, at de studerende får personlige og faglige kompetencer, så de kan arbejde med udvikling og vedligeholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser. De får kompetencer til at arbejde med patientsikkerhed ved at medvirke til at opbygge sikre arbejdsgange og systemer, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet. Formålet med modulet er også at udvikle de studerendes evne til at gennemføre en evidensbaseret analyse og beskrivelse i praksis, så de kan understøtte deres arbejde med kvalificerede analyser, beskrivelser og anbefalinger. Modulets hovedtemaer I Kvalitet: (40 %) Kvalitet i offentlige organisationer Kvalitet i sundhedsvæsenet Kvalitetsudviklingsprocessen II Patientsikkerhed (30 %) Rammer for patientsikkerhed Patientsikkerhed i det daglige arbejde Metoder til patientsikkerhedsarbejdet III Samfundsvidenskabelig metode (30 %): Introduktion til relevante elementer i metode Konkrete elementer i samfundsvidenskabelig tilgang til opgaveskrivning Læringsmål og udbytte Viden have viden om sundhedslovgivningen i relation til kvalitet og patientsikkerhed have viden om og kunne gennemføre arbejdsgangsanalyser have kendskab til forskellige undersøgelsesmetoder og kunne anvende denne viden til at vurdere, hvorledes en særlig organisatorisk problemstilling kan analyseres kunne give praksisrelevante begrundelser for valg af analysemetode. 18

19 Færdigheder kunne medvirke til at gennemføre et forbedringsprojekt, som tager afsæt i et kvalitetsbrist i egen organisation kunne arbejde med analyser eller undersøgelser på egen arbejdsplads og kunne gennemføre konkrete undersøgelser i relation til egne funktioner, herunder valg af relevant metode kunne formidle resultater af undersøgelse til kollegaer og samarbejdspartnere og fungere som sparringspartner i forbindelse med undersøgelser i egen organisation. Kompetencer kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde fagligt som tværfagligt på tværs af sektorer selvstændigt kunne gennemføre relevante undersøgelser inden for eget funktionsområde og fremlægge forslag til løsninger eller ændringer kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde. Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for modulet, som de fremgår af studieordningen. Projektopgave/intern prøve 19

20 Bilag 2 Valgfrie moduler Oversigt Valgfrie moduler/ I alt 20 ECTS (5 el. 10 ECTS moduler) Den danske kvalitetsmodel og akkreditering i sundhedsvæsenet Vejlederuddannelsen for elevansvarlige lægesekretærer Sundhedsdata og DRG Eksamen Afgangsprojekt / I alt 10 ECTS Afgangsprojekt udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende Eksamen / Individuel eller gruppe efter eget valg 20

21 Valgmodul Titel Den danske kvalitetsmodel og akkreditering i sundhedsvæsenet Formål I faget får de studerende en dybdegående indsigt i Den Danske Kvalitets- Model (DDKM) og processen ved implementering af DDKM. De studerende bliver i stand til at kunne anvende metoder og værktøjer i praksis og kunne medvirke ved implementering af modellen. De studerende bliver i stand til at kunne medvirke ved kvalitetsovervågningen og kvalitetsudviklingen inden for sundhedsvæsenet ved anvendelse af DDKM, og de bliver i stand til at kunne fungere som konsulent i konkrete situationer og vejlede i akkrediteringsprocessen. Modulets hovedtemaer Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet Opbygning af DDKM Organisering af arbejdet med DDKM Akkrediteringsstandarder Akkrediteringsprocessen overordnet Internt survey Implementering af akkrediteringsstandarder Implementering af DDKM i egen afdeling Læringsmål og udbytte Viden kunne forstå Den Danske KvalitetsModel (DDKM) i en samfundsmæssig kontekst kunne forstå modellens opbygning og anvendelse kunne forholde sig kritisk-reflekterende til akkreditering, og forstå, hvorfor man arbejder med DDKM. Færdigheder kunne vurdere de forskellige metoder, der anvendes ved akkreditering kunne deltage i de forskellige trin i processen kunne fungere som intern surveyor kunne medvirke ved overvågningen af kvaliteten i afdelingen kunne medvirke ved analyse og videreudvikling af kvaliteten på baggrund af de indsamlede data, fx LUP-data, kliniske kvalitetsdatabaser og UTH-data kunne fungere som konsulent i konkrete situationer og vejlede i akkrediteringsprocessen. 21

22 Kompetence kunne medvirke ved kvalitetsudviklingen inden for sundhedsvæsenet ved anvendelse af DDKM kunne samarbejde med de øvrige personalegrupper om kvalitetsudviklingen. Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med modulets mål og indhold, som det fremgår af studieordningen. Eksamensform: Intern prøve Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis. Øvrige informationer Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 22

23 Valgmodul Titel Sundhedsdata & DRG Formål På modulet får de studerende forståelse for vigtigheden af korrekt registrering af data og efterfølgende DRG-afregning samt konsekvenser ved brug af data. De studerende får kendskab til de formelle love og regler omkring registrering og brug af data. Modulets hovedtemaer 1. Registreringspraksis 2. Dataregistre, Landspatientregistret og kliniske kvalitetsdatabaser 3. Klassifikationer, SKS, SNOMED CT, ICPC 4. Datasikkerhed 5. DRG & DAGS og takster - økonomi 6. Ledelsesinformationssystemer LIS 7. Borgerens adgang til sundhedsdata, Sundhed.dk og Sundhedsjournalen Læringsmål og udbytte Viden forstå styringselementer i sundhedsvæsenet, herunder betydningen af styring gennem præstationsbudgetter og incitamentsstrukturer forstå datas livscyklus og den basale registrering af data forstå formålet med kliniske databaser og hvordan disse kan anvendes i sygehus-/sundhedsvæsenet forstå potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejdsgange på arbejdspladsen have kendskab til brug af sundhedsdata i ledelsesinformationssystemer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion have viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser have viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser. Færdigheder kunne anvende sundhedsvæsenets klassifikations- og registreringssystemer kunne anvende DRG-værktøjer kunne anvende relevante love på konkrete datasikkerhedsproblemstillinger. Kompetence kunne medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata 23

24 kunne formidle viden om og medvirke til implementering af registrering og brug af sundhedsdata til samarbejdsparter, kolleger og ledelse kunne deltage i projekter med udvikling og implementering af ITsystemer til registrering og anvendelse af sundhedsdata. Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med modulets mål og indhold, som det fremgår af studieordningen. Intern prøve. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid. Øvrige informationer Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 24

25 Valgmodul Titel Vejlederuddannelsen for elevansvarlige lægesekretærer Formål Formålet med modulet er at øge de studerendes kompetencer i forhold til at udfylde opgaven som elevansvarlig for lægesekretærelevers praktikforløb i afdelingen. Yderligere bliver de studerende i stand til i praksis at kunne planlægge og gennemføre et praktikforløb for eleven og vejlede eleven. Modulets hovedtemaer Lægesekretæruddannelsens formelle grundlag Hvordan planlægges praktikforløbet (Projektstyring) Læring Forandring Kommunikation Coaching Motivation og læring Læringsmål og udbytte Viden have viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse på hhv. skolen og afdelingen forstå deres egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte elevs praktikforløb forstå vigtigheden af samarbejdet med andre kolleger om praktisk forløb, læringsforløb og læringsmål have viden om forskellige forandrings-, motivations -, kommunikations- og coachingteorier og kunne reflektere over disses anvendelse. Færdigheder kunne vurdere de problemstillinger, lægesekretæreleverne oplever i deres praktik og kunne coache eleven til selv at finde mulige løsninger kunne formidle deres viden om læringsforløb og læringsmål til kolleger kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier, herunder at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til elever og samarbejdspartnere kunne anvende en coachende tilgang i deres vejledning af eleven kunne anvende deres viden om motivation, læring og transfer i deres planlægning og tilrettelæggelse af et praktikforløb 25

26 kunne vurdere konkrete daglige problemstillinger af relevans for eleven og kunne formidle denne viden til elever og samarbejdspartnere kunne tilrettelægge et konkret læringsforløb ud fra en analyse og vurdering af den enkelte elev kunne agere i en foranderlig verden. Kompetence kunne deltage i det tværfaglige samarbejde omkring eleven med en professionel tilgang kunne reflektere over egen rolle som elevvejleder og herigennem udvikle egen praksis kunne tilegne sig ny viden om kommunikation og coaching og anvende denne viden i sin udvikling som elevvejleder. Prøver og eksamen Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med modulets mål og indhold, som det fremgår af studieordningen Eksamensform: Intern prøve Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Øvrige informationer Den studerende skal have gennemført en obligatorisk opgave for at kunne indstilles til eksamen. 26

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2016 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Målgruppe

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse. Gældende fra august 2016

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse. Gældende fra august 2016 - Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2016 01-08-2016 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

E-sundhed som kompetenceudvikling for lægesekretærer. Soile Friis Tidligere formand for Danske Lægesekretærer/HK

E-sundhed som kompetenceudvikling for lægesekretærer. Soile Friis Tidligere formand for Danske Lægesekretærer/HK E-sundhed som kompetenceudvikling for lægesekretærer Soile Friis Tidligere formand for Danske Lægesekretærer/HK Vision Lægesekretærernes vision er at sikre Danmark et effektivt og velkoordineret sundhedssystem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

uddannelsen Studieordning for Kommunomuddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA August 2017

uddannelsen Studieordning for Kommunomuddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA August 2017 - Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU Studieordning for Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Målgruppe for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere