Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening"

Transkript

1 Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles for dem er, at lederne skal lede medarbejderne og arbejdspladserne i en periode, hvor færre ressourcer står til rådighed til at løse stadig større udfordringer og forandringer. For at lederne kan løse denne opgave kræver det, at de selv har gode vilkår, indflydelse og et tilstrækkeligt ledelsesrum. Dansk Socialrådgiverforening er en landsdækkende fagforening for socialrådgivere og ledere med socialrådgiverbaggrund på alle niveauer på offentlige og private arbejdspladser primært på det socialfaglige område. Dansk Socialrådgiverforening kender de offentlige arbejdspladser og det socialfaglige område til bunds. Vi forhandler overenskomster på vores område og vores konsulenter er klar til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp. Dansk Socialrådgiverforenings ledersektion skal være et stærkt, troværdigt og lederfagligt fællesskab for alle ledere med en socialrådgiver baggrund. Vi ser ledere på alle niveauer som strategisk vigtige for udviklingen af socialrådgiver professionen, og for udviklingen af arbejdsvilkår for øvrige socialrådgivere. Og vi anerkender, at foreningens ledermedlemmer har en stor indflydelse på politikdannelsen og prioriteringen i den offentlige sektor. Dansk Socialrådgiverforening vil med denne lederpolitik lægge et fundament for arbejdet på lederområdet og lederpolitikken vil sætte retningen for udviklingen de kommende år. Nedenfor beskriver vi, hvordan Dansk Socialrådgiverforening vil sætte handling bag lederpolitikken til gavn for vores ledermedlemmer. God professionel ledelse Ledere med socialrådgiverbaggrund styrker den offentlige forvaltning med socialfaglig indsigt, forståelse for det enkelte menneske og viden om vigtige politiske emner. Ledere skal tage initiativ til langtidsholdbar og faglig meningsfuld udvikling af arbejdsmåder og -metoder. Der er brug for ledere, som kan coache, vejlede og sikre, at vilkårene for at kunne levere en faglig velfunderet indsats overfor borgeren er til stede.

2 Side 2 af 12 Ledere på alle niveauer skal have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at yde god ledelse til alle medarbejdergrupper, herunder også til ledelse af mellemledere og afdelingsledere. For at kunne udøve god ledelse er det vigtigt, at lederne forpligter sig til relevant ledelsesuddannelse. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Medvirke til at informere om ledernes vilkår Viden om ledernes vilkår formidles til eksterne målgrupper gennem artikler i Offentlig Ledelse og Socialrådgiveren Formanden for Dansk Socialrådgiverforening og øvrige politikere samt Ledersektionens bestyrelse deltager aktivt i fora, hvor lederes vilkår diskuteres I Dansk Socialrådgiverforening deles viden på personalemøder og ved temamøder i regionsbestyrelser, i ledernetværket og i Ledersektionens bestyrelse Mindst én gang i repræsentantskabsperioden har Hovedbestyrelsen og Ledersektionens bestyrelse en professionsrettet drøftelse med inddragelse af lederperspektiver Implementering: Start 4 kvt. 2013, implementeret 1. kvt Ansvarlig: Formanden, regionsformænd, formand for ledersektionens bestyrelse Konsulenter i Dansk Socialrådgiverforening har viden om ledelse Som et led i kompetenceudvikling tilbydes lederkonsulenter en teoretisk uddannelse i ledelse Ved rekruttering af nye lederkonsulenter, lægges vægt på erfaring med ledelse og/ eller relevant uddannelse Lederkonsulenter deltager årligt i konferencer og temadage, fyraftensmøder og lign. om ledelse Lederkonsulenter deler viden i eget netværk Implementering: Start 4. kvt. 2013, implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til uddannelse, deltagelse i konferencer, deltagelse i netværk Ansvarlig: Kontorledere, medlemschef og lederkonsulenter

3 Side 3 af 12 Medarbejdere i Dansk Socialrådgiverforening har de nødvendige kompetencer for at kunne yde en god og professionel rådgivning og service til ledermedlemmerne, Lederkonsulenter opkvalificeres med kurser i regi af ledernetværket om cheflønsaftale, resultatløn for ledere, åremålsansættelse, forhandling og kontrakter På personalemøder og gennem særlige initiativer sikres det, at alle medarbejdere har basisviden om ledermedlemmer og kan henvise ledermedlemmer til information på hjemmesiden, Lederweb og Offentlig Ledelse. Implementering: Start 2. kvt. 2014, implementeret 4. kvt Ressourcer: Udgifter til efteruddannelse af konsulenter Ansvarlig: Kontorledere, medlemschef og sekretariatschef Indgå i den offentlige debat om hvad god ledelse er, Der afholdes workshop mellem Ledersektionens bestyrelse og Hovedbestyrelsen for at skabe en fælles holdning til god professionel ledelse og til tillidsreform, effektivisering, afbureaukratisering og styrkelse af MED systemet Foreningens politikere og relevante aktører i foreningen deltager i aktivt i workshops i Forum for Ledelse og andre ledelsesfora for at dele tanker og bidrage til meningsdannelsen Foreningens politikere og Ledersektionens bestyrelse bidrager til debatten gennem blog, kronikker m.v. i Socialrådgiveren og Offentlig ledelse, og dagspressen Temadage for ledermedlemmer om god professionel ledelse Implementering: Start 2. kvt. 2014, implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til deltagelse i laboratorier og workshops og timer Ansvarlig: Formand, konsulent i sekretariatet og ledersektionens formand samt Kommunikationsafdeling Arbejde for et konstruktivt samarbejde i MED udvalg mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, MED skal ses som et styringsværktøj og lederne skal klædes på til brugen af MED-systemet gennem tilbud om kursus i arbejdsmiljø Temadag om MED som styringsværktøj sammen med TR Interview i Offentlig Ledelse og Socialrådgiveren med leder og medarbejder fra et velfungerende MED udvalg Implementering: Start 4. kvt med interview, implementeret 1. kvt. 2015

4 Side 4 af 12 Ressourcer: Udgifter til afholdelse af kurser og temadage, timer Ansvarlig: Arbejdsmiljøansvarlige i samarbejde med lederkonsulenter. Medvirke til dialog mellem ledersektionens medlemmer og ledere i andre faglige organisationer Fælles netværkstilbud med HK/K og SL s ledermedlemmer Temadage tilbydes i fællesskab med HK/K og SL Promovere tilbud og initiativer fra FTF til ledermedlemmer via mailingliste og hjemmeside Implementering: Start 3. kvt. 2013, implementeret 4. kvt. i 2014 og udgifter i forbindelse med afholdelse af temadage Ansvarlig: Konsulent i sekretariat Sikre et højt informationsniveau om god offentlig ledelse blandt andet gennem magasinet Offentlig Ledelse og Socialrådgiveren Formanden for Ledersektionen bidrager til informationsniveauet med relevante politiske temaer med ledervinkel til konsulent i sekretariat ved kvartalsvise drøftelser Formanden for Ledersektionen bidrager aktivt til sparring om aktuelle emner til artikler i Offentlig ledelse og Socialrådgiveren Implementering: Start 3. kvt. 2013, implementeret 4. kvt Ansvarlig: Formand for Ledersektionen og konsulent i sekretariat Løn Ledere skal have en løndannelse, der afspejler ledelsesansvaret og lederens kompetencer og som er på niveau med sammenlignelige stillinger inden for samme arbejdsplads. Ledere på alle niveauer har ret til en individuel rådgivning om egne løn og ansættelsesforhold. Dansk Socialrådgiverforening forhandler for og yder sparring til den enkelte leder. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at:

5 Side 5 af 12 Udarbejde principper for lønpolitikker til ledere på alle niveauer, der tager højde for ansvarsområder, ansættelsesområder og kompleksitet i opgaven DS vil i rådgivningen af, og i dialogen med, ledermedlemmer skabe forståelse for lønsammensætning og principperne bag Lokal Løndannelse samt betydningen af sammenlignelighed og lønhieraki Til brug for en ensartet sagsbehandling ved rådgivning af ledermedlemmer om løn udarbejdes en intern procedurebeskrivelse for lønforhandling med opdeling i ny ansættelser og årlige genforhandlinger af løn Implementering: Start 4. kvt. 2013, implementeret 2. kvt i Region øst/ledernetværk Udvikle lederdelen af overenskomster, herunder at hæve trinskalaen, forbedre pensionsvilkår og sidestille med vilkår i cheflønsaftale om blandt andet fratrædelse 1 Ved OK forhandlingerne arbejder Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med Ledersektionens bestyrelse kontinuerligt på, at lederdelen af overenskomsterne udvikles Implementering: Start 2. kvt. 2014, implementeret 4. kvt Ansvarlig: Formanden og forhandlingschefen Styrke rådgivningen om lønforhandling og øvrige vilkår, der kan indgå i en lønforhandling Oversigt over alle ansættelsesformer udarbejdes og lægges på hjemmesiden Lederkonsulenter opkvalificeres med kursus om ledere ansat udenfor Funktionærloven Ledermedlemmer tilbydes kursus i samtale om egen løn som pilotprojekt Implementering: Start 3. kvt. 2014, implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til kursus, oplægsholder, forplejning etc., timer til planlægning og deltagelse Lægge generelle råd og vejledning om løndannelse og lønforhandling på foreningens hjemmeside 1 Ordlyd indstilles ændret til Udvikle lederdelen af overenskomsten

6 Side 6 af 12 På hjemmesiden vises en graf med udvikling i lederlønninger Fakta og myter om løn lægges på hjemmesiden På hjemmesiden beskrives forskellen på aftaleret og forhandlingsret 10 gode råd til samtalen ved hhv. ny ansættelse og årlig forhandling udarbejdes og lægges på hjemmesiden, evt. udgifter til journalist til udarbejdelse af tekst Implementering: Implementeret 2. kvt Uddannelse og netværk Ledere på alle niveauer skal have de nødvendige kvalifikationer og deltage aktivt i livslang læring på ledelsesområdet. Offentlige ledere skal tilbydes lederuddannelse på diplomniveau. Ledere på cheflønaftalen bør have en lederuddannelse på master niveau. Langt de fleste ledere har ønske om at være del af et netværk til kvalificeret og målrettet sparring om ledelsesudfordringer og egne udfordringer som leder. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Stille krav om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder 2 Ved forhandlinger sikrer lederkonsulenten at uddannelsesplan drøftes - for nyansatte ledere med udgangspunkt i Aftale om kompetenceudvikling Der spørges til arbejdspladsens kompetenceudviklingspolitik og om der er noget specifikt på lederområdet Implementering: Implementeret 1. kvt Ressourcer: Inden for rammerne af eksisterende ressourcer Have en holdning til uddannelsernes indhold, som understøtter god ledelse 2 Ordlyd indstilles ændret til Indgå i dialog om relevant "

7 Side 7 af 12 Temadiskussion først i Ledersektionens bestyrelse om forventninger til lederuddannelsernes kvalitet og niveau, derefter Temadrøftelse i Hovedbestyrelsen med henblik på politisk stillingtagen Implementering: Implementeret 2. kvt Ansvarlig: Konsulenter i sekretariatet, Ledersektionens formand, næstformand i foreningen og uddannelsesansvarlig konsulent. Udbygge samarbejdet med Væksthus for ledelse om Lederweb med henblik på at formidle konkrete værktøjer Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside for Ledersektionen udbygges med konkrete redskaber fra Væksthus/Lederweb Implementering: Implementeret 3. kvt Ansvarlig: Konsulent i sekretariatet Understøtte lokale netværk til ledere I samarbejde med HK/K og SL s ledergrupper udbydes tværgående lokale netværk Lederkonsulenter skal opkvalificeres til at understøtte og facilitere start af lokale netværk særligt med henblik på nye ledere Konsulenter kan holde oplæg om relevante emner på netværksmøder fx. lederens egen lønsamtale Implementering: Start 4. kvt begyndende med tilbud om lokale netværk, samt opkvalificering af konsulenter. Implementeret 1 kvt samt udgifter til forplejning ved netværksmøder Forpligte sig til at have særligt fokus på nyudnævnte ledere Velkomstbrev ved ny-ansættelse udbygges Konsulenten inviterer til dialog om overgangen fra basismedarbejder til leder, dilemmaer i ledelse, udfordringer m.v.

8 Side 8 af 12 samt hvordan Dansk Socialrådgiverforening kan understøtte lederne i processen Der udarbejdes pjece om lederpolitik/konsulenter/tilbud som udsendes med velkomstbrev Telefonisk opfølgning eller via mail efter 6 mdrs. ansættelse eller ved stillingsskifte med dialog om fx løn, arbejdsmiljø, uddannelse, jobtilfredshed og nye opgaver Implementering: Start 4. kvt med velkomstbrev, dialog om overgang og telefonisk opfølgning. Pjece udarbejdes i 4. kvt. 2014, udgifter til journalist, layout og trykning af pjecer Arbejde for faglige mentorordninger for ledere Lederkonsulenter arbejder for at fremme mentorordninger på arbejdspladserne for nye ledere. Lederkonsulenten kan evt. formidle lokale kontakter mellem mentor og mentee Implementering: Implementeret 1. kvt og konsulent i sekretariat Ledernes arbejdsvilkår Lederne skal støttes i at opnå de bedst mulige arbejdsvilkår i deres ansættelse. Støtten og vejledningen skal tage udgangspunkt i den enkelte leders situation og ønsker. Ved forhandling af ansættelseskontrakter skal der arbejdes bredt med ansættelsesvilkår herunder løn, arbejdstid, fleksible arbejdstider, ferie, bredbånd, hjemmearbejdsplads, avis, mobil med mere for at sikre de bedste arbejdsvilkår for den enkelte leder. Det kræver stor viden om ledernes arbejdsvilkår for at kunne yde den optimale og individuelt tilrettelagt indsats for lederes arbejdsvilkår. For at skabe det bedst mulige samspil med omverdenen er det vigtigt med et højt informationsniveau om og forståelse for ledernes arbejdsvilkår.

9 Side 9 af 12 Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Konsulenter ved forhandling af kontrakter eller sparring herom inddrager ledernes arbejdsvilkår bredt Lederkonsulenter rådgiver ledermedlemmerne ved ny ansættelser om inddragelse af andre vilkår end løn, fx bredbånd, hjemmearbejdsplads, avis, mobil, arbejdstid, frihedsgrader etc. Informationen lægges på hjemmesiden. Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Inden for de eksisterende ressourcer Konsulenter støtter lederen i afklaringen af ledelsesrummet i forhold til nærmeste leder, arbejdstilrettelæggelse og ledelseskompetence Lederkonsulenter drøfter med udgangspunkt i funktionsbeskrivelse ledelsesrummet. Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Indenfor de eksisterende ressourcer Konsulenter er i aktiv dialog med lederne om ledernes eget arbejdsmiljø Lederkonsulenter opkvalificeres til at give individuel sparring til stressramte ledere og inddrager regionens arbejdsmiljøkonsulenter Pilotprojekt i Region Nord om ledernes arbejdsmiljø sættes i værk til afdækning af evt. problematik Implementering: Implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til opkvalificering Ansvarlig: Kontorledere Konsulenter forhandler og rådgiver lederen ved omplacering og afskedigelse Der udarbejdes en procedurebeskrivelse til afskedigelsessager som formidles på hjemmesiden Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Indenfor rammerne af eksisterende ressourcer i Region Øst

10 Side 10 af 12 Have fokus på og beskrive ledernes arbejdsmiljø i Socialrådgiveren og på hjemmesiden Der skrives artikel til Socialrådgiveren om ledernes arbejdsmiljø Der skrives indlæg om ledernes arbejdsmiljø til hjemmesiden med udgangspunkt i FTF s arbejdsmiljørapport Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Udgifter til journalist og arbejdsmiljøkonsulent i sekretariatet i samarbejde med ledersektionens bestyrelse Dialog med og om ledermedlemmer Dansk Socialrådgiverforening vil styrke og fremme dialogen og det gode samarbejde mellem foreningen og ledermedlemmerne. Dansk Socialrådgiverforening vil arbejde med de dilemmaer, der ligger i at repræsentere både basismedarbejdere og ledere i samme konflikt på arbejdspladsen. Der skal være en balanceret tilgang til pressen i forhold til kritisable forhold i den offentlige forvaltning. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Ledersektionens bestyrelse aktivt bidrager til drøftelser i Hovedbestyrelsen Mindst én gang i repræsentantskabsperioden har Hovedbestyrelsen og ledersektionens bestyrelse en professionsrettet drøftelse med inddragelse af lederperspektiver 3 Implementering: Implementeret 2. kvt Ansvarlig: Ledersektionens bestyrelse samt konsulent i sekretariat Udarbejde en kommunikationsstrategi på lederområdet 3 Gentagelse fra side 1

11 Side 11 af 12 Der udarbejdes forslag til en kommunikationsstrategi på lederområdet som skal medvirke til at styrke kommunikationen mellem ledermedlemmer og Dansk Socialrådgiverforening samt skabe kendskab til lederpolitikken og foreningens holdning til god professionel ledelse - se bilag 1. Kommunikationsstrategien formidles på hjemmesiden Formanden for Dansk Socialrådgiverforening og formanden for Ledersektionens bestyrelse er i tæt kontakt ved 2 årlige møder for at sikre et kontinuerligt politisk fokus på lederområdet Formanden for Dansk Socialrådgiverforening deltager i et årligt møde med Ledersektionens bestyrelse Formand og regionsformænd inviteres til at deltage i ledersektionens generalforsamling Repræsentant for lederkonsulenterne deltager sammen med konsulent fra sekretariatet i Ledersektionens bestyrelsesmøder Implementering: Implementeret 1. kvt evt. udgifter til layout af kommunikationsstrategi Ansvarlig: Konsulent i sekretariat samt kommunikationsafdeling Lave undersøgelser af trivsel og tilfredshed hos ledermedlemmer Tilfredshedsundersøgelse laves hvert andet år, næste gang i 2. kvt Undersøgelsen udvides med spørgsmål om trivsel, brug af social kapital og erfaringer med mentorordninger Implementering: Implementeret 2. kvt Ansvarlig: Konsulent i sekretariat i samarbejde med Ledersektionens bestyrelse Udarbejde klare anvisninger på, hvor lederne skal henvende sig, når de har brug for hjælp i forhold til sager i pressen eller på arbejdspladsen. Der udarbejdes vejledning til hjemmesiden om, hvad lederen, hvis hun føler sig presset, kan finde råd og vejledning til i Dansk Socialrådgiverforening og i hvilke situationer lederen skal søge hjælp på egen arbejdsplads Foreningen tager kontakt til et ledermedlem, hvis der er kendskab til en mulig sag Implementering: Implementeret 1. kvt Ansvarlig: Konsulent i sekretariat i samarbejde med kommunikationsafdeling

12 Side 12 af 12 Evaluering Lederpolitikken vurderes generelt i forbindelse med Ledertilfredshedsundersøgelsen i 2016, hvor alle punkter vil være fuldt implementererede i en længere periode. De enkelte punkter i handlingsplanen evalueres løbende i forhold til implementeringstidspunktet ved en kvalitativ evaluering fx brug af voxpop eller fokusgruppeinterview. Dette følges op i Ledersektionens bestyrelse. Lederkonsulenter er ansvarlige for evaluering.

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Notat. CH ESDH-sag: [sagsnummer] Arbejdsplan for Ledersektionens bestyrelse 2012-2014

Notat. CH ESDH-sag: [sagsnummer] Arbejdsplan for Ledersektionens bestyrelse 2012-2014 Notat Dato Side 1. 1 november af 9 2012 CH ESDH-sag: [sagsnummer] Arbejdsplan for Ledersektionens bestyrelse 2012-2014 Tidspunkt 16. november 2012 kl. 10.00 Julefrokost kl 12.30 Reception kl. ca 14.30

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Fælles visioner for det fremtidige arbejde

Fælles visioner for det fremtidige arbejde Den lokale lederforenings bestyrelse BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn Fælles visioner for det fremtidige arbejde 2016-2018 1 Forord De to lokale lederforeningsbestyrelser i BUPL Nordsjælland og

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer NOTAT 21-03-2017 Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer Forord: Dette notat er udfærdiget med henblik på, at synliggøre de vakante opgaver, der opstår i kredsens nærmeste

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere