Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening"

Transkript

1 Notat CH 2.september 2013 Side 1 af 1 Handleplaner til Lederpolitik i Dansk Socialrådgiverforening Indledning Ledere på såvel det offentlige som det private arbejdsmarked stilles overfor store krav. Fælles for dem er, at lederne skal lede medarbejderne og arbejdspladserne i en periode, hvor færre ressourcer står til rådighed til at løse stadig større udfordringer og forandringer. For at lederne kan løse denne opgave kræver det, at de selv har gode vilkår, indflydelse og et tilstrækkeligt ledelsesrum. Dansk Socialrådgiverforening er en landsdækkende fagforening for socialrådgivere og ledere med socialrådgiverbaggrund på alle niveauer på offentlige og private arbejdspladser primært på det socialfaglige område. Dansk Socialrådgiverforening kender de offentlige arbejdspladser og det socialfaglige område til bunds. Vi forhandler overenskomster på vores område og vores konsulenter er klar til at yde en hurtig og effektiv indsats, når medlemmerne har brug for hjælp. Dansk Socialrådgiverforenings ledersektion skal være et stærkt, troværdigt og lederfagligt fællesskab for alle ledere med en socialrådgiver baggrund. Vi ser ledere på alle niveauer som strategisk vigtige for udviklingen af socialrådgiver professionen, og for udviklingen af arbejdsvilkår for øvrige socialrådgivere. Og vi anerkender, at foreningens ledermedlemmer har en stor indflydelse på politikdannelsen og prioriteringen i den offentlige sektor. Dansk Socialrådgiverforening vil med denne lederpolitik lægge et fundament for arbejdet på lederområdet og lederpolitikken vil sætte retningen for udviklingen de kommende år. Nedenfor beskriver vi, hvordan Dansk Socialrådgiverforening vil sætte handling bag lederpolitikken til gavn for vores ledermedlemmer. God professionel ledelse Ledere med socialrådgiverbaggrund styrker den offentlige forvaltning med socialfaglig indsigt, forståelse for det enkelte menneske og viden om vigtige politiske emner. Ledere skal tage initiativ til langtidsholdbar og faglig meningsfuld udvikling af arbejdsmåder og -metoder. Der er brug for ledere, som kan coache, vejlede og sikre, at vilkårene for at kunne levere en faglig velfunderet indsats overfor borgeren er til stede.

2 Side 2 af 12 Ledere på alle niveauer skal have de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at yde god ledelse til alle medarbejdergrupper, herunder også til ledelse af mellemledere og afdelingsledere. For at kunne udøve god ledelse er det vigtigt, at lederne forpligter sig til relevant ledelsesuddannelse. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Medvirke til at informere om ledernes vilkår Viden om ledernes vilkår formidles til eksterne målgrupper gennem artikler i Offentlig Ledelse og Socialrådgiveren Formanden for Dansk Socialrådgiverforening og øvrige politikere samt Ledersektionens bestyrelse deltager aktivt i fora, hvor lederes vilkår diskuteres I Dansk Socialrådgiverforening deles viden på personalemøder og ved temamøder i regionsbestyrelser, i ledernetværket og i Ledersektionens bestyrelse Mindst én gang i repræsentantskabsperioden har Hovedbestyrelsen og Ledersektionens bestyrelse en professionsrettet drøftelse med inddragelse af lederperspektiver Implementering: Start 4 kvt. 2013, implementeret 1. kvt Ansvarlig: Formanden, regionsformænd, formand for ledersektionens bestyrelse Konsulenter i Dansk Socialrådgiverforening har viden om ledelse Som et led i kompetenceudvikling tilbydes lederkonsulenter en teoretisk uddannelse i ledelse Ved rekruttering af nye lederkonsulenter, lægges vægt på erfaring med ledelse og/ eller relevant uddannelse Lederkonsulenter deltager årligt i konferencer og temadage, fyraftensmøder og lign. om ledelse Lederkonsulenter deler viden i eget netværk Implementering: Start 4. kvt. 2013, implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til uddannelse, deltagelse i konferencer, deltagelse i netværk Ansvarlig: Kontorledere, medlemschef og lederkonsulenter

3 Side 3 af 12 Medarbejdere i Dansk Socialrådgiverforening har de nødvendige kompetencer for at kunne yde en god og professionel rådgivning og service til ledermedlemmerne, Lederkonsulenter opkvalificeres med kurser i regi af ledernetværket om cheflønsaftale, resultatløn for ledere, åremålsansættelse, forhandling og kontrakter På personalemøder og gennem særlige initiativer sikres det, at alle medarbejdere har basisviden om ledermedlemmer og kan henvise ledermedlemmer til information på hjemmesiden, Lederweb og Offentlig Ledelse. Implementering: Start 2. kvt. 2014, implementeret 4. kvt Ressourcer: Udgifter til efteruddannelse af konsulenter Ansvarlig: Kontorledere, medlemschef og sekretariatschef Indgå i den offentlige debat om hvad god ledelse er, Der afholdes workshop mellem Ledersektionens bestyrelse og Hovedbestyrelsen for at skabe en fælles holdning til god professionel ledelse og til tillidsreform, effektivisering, afbureaukratisering og styrkelse af MED systemet Foreningens politikere og relevante aktører i foreningen deltager i aktivt i workshops i Forum for Ledelse og andre ledelsesfora for at dele tanker og bidrage til meningsdannelsen Foreningens politikere og Ledersektionens bestyrelse bidrager til debatten gennem blog, kronikker m.v. i Socialrådgiveren og Offentlig ledelse, og dagspressen Temadage for ledermedlemmer om god professionel ledelse Implementering: Start 2. kvt. 2014, implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til deltagelse i laboratorier og workshops og timer Ansvarlig: Formand, konsulent i sekretariatet og ledersektionens formand samt Kommunikationsafdeling Arbejde for et konstruktivt samarbejde i MED udvalg mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, MED skal ses som et styringsværktøj og lederne skal klædes på til brugen af MED-systemet gennem tilbud om kursus i arbejdsmiljø Temadag om MED som styringsværktøj sammen med TR Interview i Offentlig Ledelse og Socialrådgiveren med leder og medarbejder fra et velfungerende MED udvalg Implementering: Start 4. kvt med interview, implementeret 1. kvt. 2015

4 Side 4 af 12 Ressourcer: Udgifter til afholdelse af kurser og temadage, timer Ansvarlig: Arbejdsmiljøansvarlige i samarbejde med lederkonsulenter. Medvirke til dialog mellem ledersektionens medlemmer og ledere i andre faglige organisationer Fælles netværkstilbud med HK/K og SL s ledermedlemmer Temadage tilbydes i fællesskab med HK/K og SL Promovere tilbud og initiativer fra FTF til ledermedlemmer via mailingliste og hjemmeside Implementering: Start 3. kvt. 2013, implementeret 4. kvt. i 2014 og udgifter i forbindelse med afholdelse af temadage Ansvarlig: Konsulent i sekretariat Sikre et højt informationsniveau om god offentlig ledelse blandt andet gennem magasinet Offentlig Ledelse og Socialrådgiveren Formanden for Ledersektionen bidrager til informationsniveauet med relevante politiske temaer med ledervinkel til konsulent i sekretariat ved kvartalsvise drøftelser Formanden for Ledersektionen bidrager aktivt til sparring om aktuelle emner til artikler i Offentlig ledelse og Socialrådgiveren Implementering: Start 3. kvt. 2013, implementeret 4. kvt Ansvarlig: Formand for Ledersektionen og konsulent i sekretariat Løn Ledere skal have en løndannelse, der afspejler ledelsesansvaret og lederens kompetencer og som er på niveau med sammenlignelige stillinger inden for samme arbejdsplads. Ledere på alle niveauer har ret til en individuel rådgivning om egne løn og ansættelsesforhold. Dansk Socialrådgiverforening forhandler for og yder sparring til den enkelte leder. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at:

5 Side 5 af 12 Udarbejde principper for lønpolitikker til ledere på alle niveauer, der tager højde for ansvarsområder, ansættelsesområder og kompleksitet i opgaven DS vil i rådgivningen af, og i dialogen med, ledermedlemmer skabe forståelse for lønsammensætning og principperne bag Lokal Løndannelse samt betydningen af sammenlignelighed og lønhieraki Til brug for en ensartet sagsbehandling ved rådgivning af ledermedlemmer om løn udarbejdes en intern procedurebeskrivelse for lønforhandling med opdeling i ny ansættelser og årlige genforhandlinger af løn Implementering: Start 4. kvt. 2013, implementeret 2. kvt i Region øst/ledernetværk Udvikle lederdelen af overenskomster, herunder at hæve trinskalaen, forbedre pensionsvilkår og sidestille med vilkår i cheflønsaftale om blandt andet fratrædelse 1 Ved OK forhandlingerne arbejder Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med Ledersektionens bestyrelse kontinuerligt på, at lederdelen af overenskomsterne udvikles Implementering: Start 2. kvt. 2014, implementeret 4. kvt Ansvarlig: Formanden og forhandlingschefen Styrke rådgivningen om lønforhandling og øvrige vilkår, der kan indgå i en lønforhandling Oversigt over alle ansættelsesformer udarbejdes og lægges på hjemmesiden Lederkonsulenter opkvalificeres med kursus om ledere ansat udenfor Funktionærloven Ledermedlemmer tilbydes kursus i samtale om egen løn som pilotprojekt Implementering: Start 3. kvt. 2014, implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til kursus, oplægsholder, forplejning etc., timer til planlægning og deltagelse Lægge generelle råd og vejledning om løndannelse og lønforhandling på foreningens hjemmeside 1 Ordlyd indstilles ændret til Udvikle lederdelen af overenskomsten

6 Side 6 af 12 På hjemmesiden vises en graf med udvikling i lederlønninger Fakta og myter om løn lægges på hjemmesiden På hjemmesiden beskrives forskellen på aftaleret og forhandlingsret 10 gode råd til samtalen ved hhv. ny ansættelse og årlig forhandling udarbejdes og lægges på hjemmesiden, evt. udgifter til journalist til udarbejdelse af tekst Implementering: Implementeret 2. kvt Uddannelse og netværk Ledere på alle niveauer skal have de nødvendige kvalifikationer og deltage aktivt i livslang læring på ledelsesområdet. Offentlige ledere skal tilbydes lederuddannelse på diplomniveau. Ledere på cheflønaftalen bør have en lederuddannelse på master niveau. Langt de fleste ledere har ønske om at være del af et netværk til kvalificeret og målrettet sparring om ledelsesudfordringer og egne udfordringer som leder. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Stille krav om relevant uddannelsesplan ved ansættelse som leder 2 Ved forhandlinger sikrer lederkonsulenten at uddannelsesplan drøftes - for nyansatte ledere med udgangspunkt i Aftale om kompetenceudvikling Der spørges til arbejdspladsens kompetenceudviklingspolitik og om der er noget specifikt på lederområdet Implementering: Implementeret 1. kvt Ressourcer: Inden for rammerne af eksisterende ressourcer Have en holdning til uddannelsernes indhold, som understøtter god ledelse 2 Ordlyd indstilles ændret til Indgå i dialog om relevant "

7 Side 7 af 12 Temadiskussion først i Ledersektionens bestyrelse om forventninger til lederuddannelsernes kvalitet og niveau, derefter Temadrøftelse i Hovedbestyrelsen med henblik på politisk stillingtagen Implementering: Implementeret 2. kvt Ansvarlig: Konsulenter i sekretariatet, Ledersektionens formand, næstformand i foreningen og uddannelsesansvarlig konsulent. Udbygge samarbejdet med Væksthus for ledelse om Lederweb med henblik på at formidle konkrete værktøjer Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside for Ledersektionen udbygges med konkrete redskaber fra Væksthus/Lederweb Implementering: Implementeret 3. kvt Ansvarlig: Konsulent i sekretariatet Understøtte lokale netværk til ledere I samarbejde med HK/K og SL s ledergrupper udbydes tværgående lokale netværk Lederkonsulenter skal opkvalificeres til at understøtte og facilitere start af lokale netværk særligt med henblik på nye ledere Konsulenter kan holde oplæg om relevante emner på netværksmøder fx. lederens egen lønsamtale Implementering: Start 4. kvt begyndende med tilbud om lokale netværk, samt opkvalificering af konsulenter. Implementeret 1 kvt samt udgifter til forplejning ved netværksmøder Forpligte sig til at have særligt fokus på nyudnævnte ledere Velkomstbrev ved ny-ansættelse udbygges Konsulenten inviterer til dialog om overgangen fra basismedarbejder til leder, dilemmaer i ledelse, udfordringer m.v.

8 Side 8 af 12 samt hvordan Dansk Socialrådgiverforening kan understøtte lederne i processen Der udarbejdes pjece om lederpolitik/konsulenter/tilbud som udsendes med velkomstbrev Telefonisk opfølgning eller via mail efter 6 mdrs. ansættelse eller ved stillingsskifte med dialog om fx løn, arbejdsmiljø, uddannelse, jobtilfredshed og nye opgaver Implementering: Start 4. kvt med velkomstbrev, dialog om overgang og telefonisk opfølgning. Pjece udarbejdes i 4. kvt. 2014, udgifter til journalist, layout og trykning af pjecer Arbejde for faglige mentorordninger for ledere Lederkonsulenter arbejder for at fremme mentorordninger på arbejdspladserne for nye ledere. Lederkonsulenten kan evt. formidle lokale kontakter mellem mentor og mentee Implementering: Implementeret 1. kvt og konsulent i sekretariat Ledernes arbejdsvilkår Lederne skal støttes i at opnå de bedst mulige arbejdsvilkår i deres ansættelse. Støtten og vejledningen skal tage udgangspunkt i den enkelte leders situation og ønsker. Ved forhandling af ansættelseskontrakter skal der arbejdes bredt med ansættelsesvilkår herunder løn, arbejdstid, fleksible arbejdstider, ferie, bredbånd, hjemmearbejdsplads, avis, mobil med mere for at sikre de bedste arbejdsvilkår for den enkelte leder. Det kræver stor viden om ledernes arbejdsvilkår for at kunne yde den optimale og individuelt tilrettelagt indsats for lederes arbejdsvilkår. For at skabe det bedst mulige samspil med omverdenen er det vigtigt med et højt informationsniveau om og forståelse for ledernes arbejdsvilkår.

9 Side 9 af 12 Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Konsulenter ved forhandling af kontrakter eller sparring herom inddrager ledernes arbejdsvilkår bredt Lederkonsulenter rådgiver ledermedlemmerne ved ny ansættelser om inddragelse af andre vilkår end løn, fx bredbånd, hjemmearbejdsplads, avis, mobil, arbejdstid, frihedsgrader etc. Informationen lægges på hjemmesiden. Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Inden for de eksisterende ressourcer Konsulenter støtter lederen i afklaringen af ledelsesrummet i forhold til nærmeste leder, arbejdstilrettelæggelse og ledelseskompetence Lederkonsulenter drøfter med udgangspunkt i funktionsbeskrivelse ledelsesrummet. Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Indenfor de eksisterende ressourcer Konsulenter er i aktiv dialog med lederne om ledernes eget arbejdsmiljø Lederkonsulenter opkvalificeres til at give individuel sparring til stressramte ledere og inddrager regionens arbejdsmiljøkonsulenter Pilotprojekt i Region Nord om ledernes arbejdsmiljø sættes i værk til afdækning af evt. problematik Implementering: Implementeret 1. kvt Ressourcer: Udgifter til opkvalificering Ansvarlig: Kontorledere Konsulenter forhandler og rådgiver lederen ved omplacering og afskedigelse Der udarbejdes en procedurebeskrivelse til afskedigelsessager som formidles på hjemmesiden Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Indenfor rammerne af eksisterende ressourcer i Region Øst

10 Side 10 af 12 Have fokus på og beskrive ledernes arbejdsmiljø i Socialrådgiveren og på hjemmesiden Der skrives artikel til Socialrådgiveren om ledernes arbejdsmiljø Der skrives indlæg om ledernes arbejdsmiljø til hjemmesiden med udgangspunkt i FTF s arbejdsmiljørapport Implementering: Implementeret 4. kvt Ressourcer: Udgifter til journalist og arbejdsmiljøkonsulent i sekretariatet i samarbejde med ledersektionens bestyrelse Dialog med og om ledermedlemmer Dansk Socialrådgiverforening vil styrke og fremme dialogen og det gode samarbejde mellem foreningen og ledermedlemmerne. Dansk Socialrådgiverforening vil arbejde med de dilemmaer, der ligger i at repræsentere både basismedarbejdere og ledere i samme konflikt på arbejdspladsen. Der skal være en balanceret tilgang til pressen i forhold til kritisable forhold i den offentlige forvaltning. Dansk Socialrådgiverforening vil sikre dette ved at: Ledersektionens bestyrelse aktivt bidrager til drøftelser i Hovedbestyrelsen Mindst én gang i repræsentantskabsperioden har Hovedbestyrelsen og ledersektionens bestyrelse en professionsrettet drøftelse med inddragelse af lederperspektiver 3 Implementering: Implementeret 2. kvt Ansvarlig: Ledersektionens bestyrelse samt konsulent i sekretariat Udarbejde en kommunikationsstrategi på lederområdet 3 Gentagelse fra side 1

11 Side 11 af 12 Der udarbejdes forslag til en kommunikationsstrategi på lederområdet som skal medvirke til at styrke kommunikationen mellem ledermedlemmer og Dansk Socialrådgiverforening samt skabe kendskab til lederpolitikken og foreningens holdning til god professionel ledelse - se bilag 1. Kommunikationsstrategien formidles på hjemmesiden Formanden for Dansk Socialrådgiverforening og formanden for Ledersektionens bestyrelse er i tæt kontakt ved 2 årlige møder for at sikre et kontinuerligt politisk fokus på lederområdet Formanden for Dansk Socialrådgiverforening deltager i et årligt møde med Ledersektionens bestyrelse Formand og regionsformænd inviteres til at deltage i ledersektionens generalforsamling Repræsentant for lederkonsulenterne deltager sammen med konsulent fra sekretariatet i Ledersektionens bestyrelsesmøder Implementering: Implementeret 1. kvt evt. udgifter til layout af kommunikationsstrategi Ansvarlig: Konsulent i sekretariat samt kommunikationsafdeling Lave undersøgelser af trivsel og tilfredshed hos ledermedlemmer Tilfredshedsundersøgelse laves hvert andet år, næste gang i 2. kvt Undersøgelsen udvides med spørgsmål om trivsel, brug af social kapital og erfaringer med mentorordninger Implementering: Implementeret 2. kvt Ansvarlig: Konsulent i sekretariat i samarbejde med Ledersektionens bestyrelse Udarbejde klare anvisninger på, hvor lederne skal henvende sig, når de har brug for hjælp i forhold til sager i pressen eller på arbejdspladsen. Der udarbejdes vejledning til hjemmesiden om, hvad lederen, hvis hun føler sig presset, kan finde råd og vejledning til i Dansk Socialrådgiverforening og i hvilke situationer lederen skal søge hjælp på egen arbejdsplads Foreningen tager kontakt til et ledermedlem, hvis der er kendskab til en mulig sag Implementering: Implementeret 1. kvt Ansvarlig: Konsulent i sekretariat i samarbejde med kommunikationsafdeling

12 Side 12 af 12 Evaluering Lederpolitikken vurderes generelt i forbindelse med Ledertilfredshedsundersøgelsen i 2016, hvor alle punkter vil være fuldt implementererede i en længere periode. De enkelte punkter i handlingsplanen evalueres løbende i forhold til implementeringstidspunktet ved en kvalitativ evaluering fx brug af voxpop eller fokusgruppeinterview. Dette følges op i Ledersektionens bestyrelse. Lederkonsulenter er ansvarlige for evaluering.

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

DM s arbejdsprogram 2014

DM s arbejdsprogram 2014 DM s arbejdsprogram 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vision... 5 Politik... 6 Ledelse og styring... 6 Faglighed og medindflydelse... 6 Dannelse i uddannelse... 6 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning

3. UDKAST. 12. juni 2007. Indledning 12. juni 2007 3. UDKAST Indledning God offentlig service spiller en central rolle i et moderne velfærdssamfund. Den offentlige sektor bidrager til uddannelse, velfærd og tryghed. Det er med til at sikre

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital I denne pjece kan du læse om Yngre Lægers vision»yngre Læger lægeliv med kant og retning«og om Yngre Lægers otte politiske

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere