Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II"

Transkript

1 1 Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II Indledning Initiativet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II (FIF 2) er en videreførelse af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller fra 2013/14. Projektet har til formål, at flere små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Midtjylland sætter fokus på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Fokuseringen på industrielle forretningsmodeller er bl.a. baseret på Reg-Labs analyse Fremtidens industri i Danmark, fra 2012 samt Region Midtjyllands analyse fra Maj Den globale konkurrence betyder, at industrivirksomheder til stadighed skal forny sig. Det relaterer sig til både nye produkter og mere effektive måder at fremstille dem på. Region Midtjyllands analyse understreger, at det er en meget kompleks opgave at drive og udvikle en konkurrencedygtig produktionsvirksomhed. Rapporten peger på flere faktorer for succes, som virksomheden selv kan arbejde med strategisk og det er på baggrund af dette analysearbejde, at FIF 2 tager sit udgangspunkt. De 4 overordnede emner, som FIF 2 søger konsulenter indenfor er: Kunderelationer og Salg Organisationsudvikling Virksomhedsdrift og Produktionsoptimering Nye forretningskoncepter og produkter Som tidligere nævnt er FIF 2 en videreførelse af FIF 1 fra 2013/14 og en række af de erfaringer, der er erhvervet i det første projekt vil blive videreført til FIF 2. Dette skyldes blandt andet, at der har været tale om et vellykket projekt, hvilket dokumenteres af både konsortiepartnernes og ikke mindst virksomhedernes evalueringer af projektet. Projektet er blevet vurderet som logisk struktureret, transparent, behovsorienteret og præget af et højt informationsniveau mellem de mange parter. De processer og procedurer, der er udviklet i det tidligere projekt vil mestendels blive fastholdt i det udbudte projekt. Projektets mål Det overordnede formål med projektet er, at udvikle og øge antallet af vækstvirksomheder i region Midtjylland inden for fremstillingsindustrien. Dette indbefatter strategisk udvikling, sparring og kompetenceudvikling med det formål, at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne på det globale marked. Indsatsen skal sikre, at produktionsvirksomhederne øger deres evne til langsigtet og strategisk forretningsudvikling. De specifikke projektmål relaterer sig projektets delprocesser og er: Generel formidling om projektet primært via erhvervsfremmesystemet og sekundært via relevante faglige netværk, branche og interesseorganisationer, således flertallet af potentielle vækstorienterede produktionsvirksomheder hører om initiativet At identificere, vurdere og rekruttere produktionsvirksomheder med vækstpotentiale

2 2 At virksomheden gennem en kvalificeret dialog sætter fokus på dets udviklingsbehov og barrierer for vækst At virksomheden gennem en proces får adresseret en strategisk prioritering af initiativer for at udvikle sine vækstambitioner og potentialer At virksomheden gennem en key account funktion fastholder sit faglige udviklingsfokus. At virksomheden qua et 1-1 konsulentsamarbejde rådgives og fastholdes i realiseringen af sine strategiske vækstinitiativer At virksomheden i en vækstgruppe sparrer med andre virksomheder og tilknyttede konsulenter og derigennem fastholdes i realiseringen af sine strategiske vækstinitiativer og samtidig kompetenceudvikles. De tre sidste delmål relaterer sig direkte til udbuddet for FIF 2 og de opgaver, som skal løses af private konsulenter. Konkret er der i projektet opstillet følgende kvantitative mål: 60 indledende specialiserede vejledninger 45+ virksomheder, der deltager på basecamp 45 virksomheder der gennemfører strategiworkshop 5-10 vækstgruppe forløb med deltagelse af op til 40 virksomheder Ca. 35 virksomheder, der gennemfører et vækstløft med en varighed på ca. 45 timer i gennemsnit. Der er tale om estimater i forhold til vækst/udviklingsforløb samt vækstløft idet begge aktiviteter i stor grad er afhængige af virksomhedernes efterspørgsel og deres vilje til at medfinansiere forløbene. Projektets Målgruppe Målgruppen for projektet er Små- og mellemstore produktionsvirksomheder med minimum 5 fuldtidsansatte Beliggende i region Midtjylland (CVR nummer) Vækstorienterede virksomheder med vækstpotentiale Virksomheder inden for de midtjyske styrkepositioner, som for eksempel fødevare og energi- og miljø vil blive prioriteret i det opsøgende arbejde. Projektets aktiviteter vil efter projektperioden være forankret hos konsortiets partner i forlængelse af den arbejds- og rollefordeling, der har været i projektet, og i tråd med parternes rolle i erhvervsfremmesystemet. De udarbejdede handlingsplaner vil være afsæt for opfølgning i relation til den enkelte virksomhed, også efter projektperioden. Det vil ligge inden for rammerne af Væksthus Midtjyllands regionale forpligtelse. Finansiering Projektet er finansieret af midler fra EU s Regionalfond, midler fra Region Midtjylland samt virksomhedernes deltagerbetaling. Organisering Projektet gennemføres af et konsortium bestående af VIA University College, Væksthus

3 3 Midtjylland, Aarhus Universitet, Innovationsnetværket for Produktion og Fremstillingsindustrien, en del af Dansk Industri. VIA University College er lead-partner og operatør på opgaven. Projektet ønskes at bygge videre og udvikle på det grundlag, der blev skabt i det tidligere FIF projekt, som har været organiseret på en måde, som sikrer overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed samt skaber læring på tværs og komplementaritet til andre initiativer. Følgende rollefordeling skal skitseres Styregruppe (3 x årligt) Projektledelse og administration Markedsføring og kommunikation Rekruttering Specialiseret vejledning Facilitering og organisering af basecamp møder Basecamp panel Key Account Strategi workshops Vækstløft Vækstgrupper Evaluering Alle konsortiedeltagere VIA VIA Alle konsortiedeltagere sammen med LES og relevante netværk VHM VIA Alle konsortiedeltagere VHM Private konsulenter efter udbud Private konsulenter efter udbud Private konsulenter efter udbud Region Midtjylland og VIA Overordnet indhold af programmet De fem overordnede projektaktiviteter, som virksomhederne forventes at gennemløbe helt eller delvist er: 1. Specialiseret vejledning (60 virksomheder 2. Basecamp deltagelse (45+ virksomheder) 3. Strategiworkshops (45 virksomheder) 4. Vækstgruppe deltagelse (op til 40 virksomheder) 5. Vækstløft (op til 35 virksomheder) Specialiseret Vejledning Den specialiserede vejledning gennemføres af Væksthus Midtjylland, som vil anvende værktøjet Væksthjulet, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Alle vejledninger registreres efterfølgende i et fælles CRM-system, hvor et referat af mødet også lagres. Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland er enstrenget, og virksomhederne behøver kun at henvende sig ét sted for at få adgang til alle ydelser/ muligheder inden for vejledning og specialiseret rådgivning. Væksthus Midtjylland udgør i den sammenhæng en regional knudepunktsfunktion og tilbyder let og samlet adgang til de mange tilbud på tværs af de enkelte aktører og udbydere. Væksthus Midtjylland vil via den specialiserede vejledning kunne identificere de vækstproduktionsvirksomheder, der er målgruppen for projektet, mens andre vil kunne introduceres til andre tilbud, hvis relevant. Konsulenter fra VHM afholder møde med virksomheden på dennes lokation med henblik på:

4 4 1. At kortlægge i dialog med virksomheden dennes udviklingsbehov, vækstpotentialer og barrierer for vækst 2. Formidle projektet og dets aktiviteter 3. Vurdere hvorvidt virksomheden er egnet og motiveret for at deltage i projektet samt få, i dialog med virksomheden, en indikation af, hvorvidt virksomheden efterfølgende skal på basecamp møde med en række eksperter fra konsortiet. Basecamp / afklaringsmøde Aktiviteten finder sted efter den specialiserede vejledning og før de private konsulenter introduceres for virksomhederne. Rationalet bag afklaringsmødet er, at 1. Sikre at der sættes fokus på virksomhedens væsentligste udfordring 2. I dialog med virksomheden at afklare virksomhedens vækstpotentialer fra flere faglige perspektiver 3. Matche virksomheden (branche, kultur, faglig udfordring m.m.) med den rigtige private konsulent 4. Virksomheden gennem en periode frem mod mødet har haft mulighed for at reflektere over egne vækstambitioner og udfordringer og præsentere dem over for et professionelt og uvildigt panel. Dette gør virksomheden mere afklaret og motiveret. Konsortiets parter (VIA, Århus Universitet, Fremstillingsindustrien/DI, Inno-Pro og VHM) vil udgøre det panel, der møder virksomhederne, og som medvirker til at skabe synergi og komplementaritet til andre initiativer. VIA vil være arrangør og facilitere basecamp møderne. Strategi workshop Efter basecamp mødet tilbydes virksomhederne en strategi workshop, hvilket består af en eller flere strategi workshops faciliteret af den udvalgte private konsulent. Formålet er, i yderligere grad at identificere virksomhedens centrale udfordringer og at prioritere virksomhedens fremadrettede indsats. Som udgangspunkt vil strategi workshoppen bestå af følgende aktiviteter. - Et forbedrende møde med virksomhedens ledelse - En analyse proces, hvor virksomhed og konsulentarbejder sammen på at etablere den fornødne viden - En eller flere workshops - Et afsluttende møde, hvor en handlingsplan for virksomheden præsenteres og diskuteres Det faglige udkomme af strategi workshoppen vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed, mens fælles er, at der udvikles et referat og en handleplan, som involverer en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de næste 3-5 år. Der tildeles 20 timer pr. virksomhed til løsning af ovenstående opgaver og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at få virksomhedens ressourcer aktiveret mellem møderne, således der etableres den bedste læring, største commitment fra virksomhedens side og den mest optimale udnyttelse af konsulentressourcerne. Maksimum betaling for afholdelse af en strategiworkshop inklusiv alt, herunder men ikke begrænset til indledende og afsluttende møder, procesfacilitering af workshoppen, transport, materialer m.m. er ekskl. moms.

5 5 Virksomheden afregner selv med den valgte konsulent til gennemførelsen af strategi workshoppen og ved fremvisning af faktura udbetales det fulde beløb direkte fra VIA til virksomheden. Det tilstræbes en sagsbehandlingstid på max 10 hverdage fra VIA modtager faktura og betalingsdokumentation til betalingsoverførsel til virksomheden. Vækstløft Vækstløft er en aktivitet specifikt målrettet 1-1 rådgivning af den enkelte virksomhed som gennemføres af private konsulenter. Under vækstløftet gives der over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer sit vækstpotentiale. Her fokuseres rådgivningen på de emner, som handlingsplanen fra strategiworkshoppen indeholder. Virksomhedens ledelse får gennemført en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de følgende 3-5 år. Det er den enkelte virksomhed, som fastlægger de konkrete dele af handlingsplanen, der ønskes gennemført. Projektet medfinansierer aktiviteten med 50% og op til max kr., men virksomheden skal selv aftale med konsulenten faglig udfordring, proces, opgaver og afleveringer m.m. Maksimum betaling for afholdelse af vækstløft inklusiv alt, herunder men ikke begrænset til workshops, kurser, transport, forplejning til deltagere, leje af lokaler, materialer m.m. er kr ekskl. moms. Virksomheden afregner selv med den valgte konsulent til gennemførelsen af vækstløft og ved fremvisning af faktura og timeregnskab udbetales halvdelen af det aktuelle beløb direkte fra VIA til virksomheden. Det tilstræbes en sagsbehandlingstid på max 10 hverdage fra VIA modtager faktura, betalingsdokumentation og korrekt udfyldt timeregnskab til betalingsoverførsel til virksomheden. Vækstgrupper Ligesom aktiviteten vækstløft tilbydes virksomhederne at deltage i en række vækstgrupper. Dette gøres for understøtte virksomhedernes udfoldning af deres handlingsplan. Dertil kommer at vækstgrupperne også vil tilbyde kompetenceudvikling inden for et fagligt relevant område (e.g. trimmet produktion, strategisk salg eller ny produktudvikling) samt introduktion til ledelsesværktøjer. Det er væsentligt, at emnerne ligger inden for projektets faglige fokus (industrielle forretningsmodeller) og samtidig er efterspørgselsdrevne. I vækstgrupperne har virksomhederne endvidere mulighed for at lære af hinanden herunder hvordan andre virksomheder implementerer deres strategier. Muligheden for deltagelse i vækstgrupperne formidles til virksomheden via key account en funktion, som også sørger for tilbagemelding om virksomhedens efterspørgsler på emner. Etablering af vækstgrupperne organiseres af konsortiet, og forløbet gennemføres og faciliteres af private konsulenter. Der forventes mellem 5-10 grupper med i alt op til 40 virksomheder. Sammen gennemgår virksomhederne et samlet forløb i form af seminarer eller workshops. Endvidere er der mulighed for at arrangere større temamøder på tværs af grupperne. Som minimum forventes hvert forløb gennemført med 5-7 vækstgruppemøder, det kan være halv- eller heldagsmøder, aftenmøder, digitalt baserede kurser samt mindre dialogmøder alt afhængig af virksomhedernes ønsker, krav og behov.

6 6 Resultatforventningerne til vækstgrupperne er: - Bedre muligheder for at udfolde virksomhedernes egne handleplaner og derigennem sætte fokus på handleplanernes realisering - Viden om det faglige emne, som vækstgruppen omhandler - Viden og kompetenceudvikling inden for udvalgte ledelsesværktøjer Dertil kommer forbedret udgangspunkt for deltagerne for at anvende netværk som arbejdsform. Der er tilknyttet en virksomhedsfinansiering på kr. pr. deltagende virksomhed pr. vækstgruppe og det forventes, at der vil være 2 deltagere pr. virksomhed. Konsulentens betaling for afholdelse af vækst gruppe forløb inklusiv alt, herunder men ikke begrænset til workshops, kurser, transport, forplejning til deltagere, leje af lokaler, materialer m.m. er ekskl. moms for gruppeforløbet og ekskl. moms for hver deltagende virksomhed. Virksomheden skal som minimum deltage i 3 møder for at kunne registreres som deltager. VIA betaler udgiften direkte til den valgte konsulentvirksomhed. Tidsmæssig udstrækning 1. marts december 2015 Hvis tilskudsgiver (Region Midtjylland og erhvervsstyrelsen) forlænger projektet vil den tidsmæssige udstrækning sandsynligvis følge den givne forlængelsesperiode. VIA har som følge heraf som anført i rammeaftalen forbeholdt sig ret til at forlænge rammeaftalen med yderligere 12 måneder ifht. den ovenfor anførte og nu kendte projektperiode. Beskrivelse af fagligt indhold Der er forud defineret en række overordnede temaer, som er gennemgående både i forhold til afholdelsen af de individuelle strategiworkshops og faciliteringen af de efterfølgende vækst- og udviklingsgrupper. Nye forretningskoncepter og produkter Det er væsentligt, at de deltagende virksomheder opnår en erkendelse af, at produktet ikke længere kan stå alene. Der skal i stedet sættes fokus på at maksimere kundens værdi ved at anvende produkterne. Virksomhederne skal støttes i at udvikle sammenhængende produktkoncepter, som kan indbefatte service, rådgivning, kundespecifikke funktionaliteter samt integration af fx klima- og miljøkrav hos kunden i produktudviklingen. Virksomhederne skal motiveres til at bevæge sig op i værdikæden. Det er væsentligt, at virksomhederne får en erkendelse af, at en god markedsforståelse er absolut nødvendig samt viden om den samlede værdikæde. Mange af de produktfokuserede virksomheder har været vant til enten at udvikle og producere et fast produktsortiment, som de efterfølgende har markedsført på hjemme- og eksportmarkederne eller som ordreproducerende virksomhed været hurtige og fleksible i forhold til at reagere på de specifikationer, de modtog fra deres industrielle kunder. I dag er kundernes (eller kundernes kunders) anvendelse af produkterne i centrum. Der skal være fokus på at skabe størst mulig værdi for kunden og en tilsvarende dyb forståelse for virksomhedens egen position i kæden. De succesfulde virksomheder sælger generelt ikke længere bare produkter. De sælger løsninger, koncepter og i nogle tilfælde oplevelser, som ofte indeholder kombinationer af produkter og

7 7 services. De nye forretningsmodeller repræsenterer en ny måde at drive industrivirksomhed på en ny form af vækststrategi. De kræver et dybt blik for, hvad der sker i hele værdikæden. Og for at være de første til at opfange og indtænke nye trends, regulative krav, slutbrugerbehov mv. Samlet set skal der ske en betydelig oprustning i de produktionsopfølgende led. Service, kundefeedback og samspil mellem salg og udvikling bliver blandt andet afgørende parametre. Fokus skal dels være på at udvikle services (vedligeholdelse, rådgivning, after sale services, software, træning mv.) omkring produkterne, - dels på at indbygge nye funktionaliteter samt tilpasse produkter og processer til markedets udvikling. Kunderelationer og salg De fleste succesfulde SMV er har udviklet sig fra en passiv, kundetilpassende rolle til en kundeudviklende rolle. Det indebærer blandt andet fælles udviklingsprojekter med kunderne. Det strategiske fokus er i mange virksomheder på at være med som partner allerede, når nøglekunders egen innovationsproces starter. De nye forretningskoncepter forudsætter et andet samspil med kunderne, end hvad der kendetegnede den traditionelle produktproducent og underleverandør. Kort sagt er det traditionelle kundeleverandørforhold hvor virksomhederne blot reagerer på konkrete krav hos kunderne ikke tilstrækkeligt til at skabe den værdikædeforståelse, som er fundamentet for industriel succes. I dag sker innovationen i langt større omfang i et løsningsorienteret samspil med kunderne men også med egne leverandører af materialer, komponenter og færdige produkter. Underleverandørvirksomheder skal se det som et centralt konkurrenceparameter at blive inddraget tidligt i kundernes eget udviklingsarbejde. Ambitionen er at opbygge en unik teknisk know-how, og at kunderne udnytter denne know-how i deres produktdesign. Fælles for succesfulde underleverandører er, at de i høj grad har skabt vækst på deres evne til at udvikle og producere komplekse emner. Der er sket et betydeligt løft inden for en bred vifte af kompetencer som konstruktion, ingeniørfaglig ekspertise, test og prøveproduktion. Det samlede billede er, at nye forretningskoncepter og kundeudviklende relationer er hinandens forudsætninger i vækst-smv ere. Samarbejdet kan organiseres på forskellig vis og afhænger blandt andet af, om vækstvirksomhederne producerer delemner eller færdige produkter. Men fælles er en ambition om at være med på kundens fuzzy front end, altså at være involveret i og kunne håndtere den fase, hvor kunderne egen innovationsproces starter. Det kræver blandt andet en særlig forståelse for kundernes forretningskoncepter. For producenter af færdige produkter er relationerne bygget anderledes op, men den grundlæggende satsning på kundeudviklende relationer bør være den samme. Organisationsudvikling Udvikling af nye forretningskoncepter og produkter, strategisk salg og tætte kunderelationer gør, at der stilles store krav til en effektive udviklingsorganisation. Den tætte udviklingsorganisation skal kunne håndtere et tæt samspil mellem udvikling, produktion og salg, hvilket er afgørende for at bringe nye løsninger hurtigt og succesfuldt på markedet. Virksomheder med en stærk forankret produkttradition skal til at konkurrere på nye kombinationer af produkter og services. De skal skifte fra et produktteknisk univers til et kundecentreret univers. Og på at indhente og integrere viden om de yderste led i værdikæden i egne produkter. Alt dette kræver nye kompetencer og nye måder at organisere arbejdet på. Der er blandt andet brug for et langt tættere samspil mellem salg, udvikling og produktion, end den traditionelle industrivirksomhed har været vant til. Samtidig skal viden indholdet i produkterne øges, samspillet mellem udvikling og produktion skal optimeres. Der skal i højere grad anvendes ressourcer på produktionsforberedende opgaver (udvikling, design, servicedesign, prøveproduktion, mv.) Time-to-Market er et vigtig parameter, og derfor er det afgørende af have

8 8 styr på sine udviklingsprocesser og have en agil tilgang for at reducere udviklingsprojektets gennemløbstid. Adgang til den nyeste viden og teknologi skal også være integreret i forløbet for at sikre en konkurrencedygtig og fremtidssikret løsning. Derfor er et centralt begreb i den nye udviklingsorganisation ofte agil produktudvikling og projektledelse. Organisationsudvikling involverer også emner som den professionelle bestyrelse, ejerskifte problematikker og ledelsesudvikling. Virksomhedsdrift og Produktionsoptimering For fortsat at være konkurrencedygtige i de produktionsgennemførende led skal de fleste industrivirksomheder igennem større omstillings- og effektiviseringsprocesser. Det omfatter indførelse af ny teknologi og omfattende leanprojekter. Herudover er produktionsoptimering ofte forbundet med en høj grad af delegering. Trimmet produktion dækker over flere forskellige strategiske tiltag i virksomhederne, hvoraf nogle er knyttet direkte til de nye forretningsmodeller. Medens andre handler om at holde omkostningerne nede og minimere de ulemper, der er ved at have produktion i et højomkostningsland som Danmark. Væsentligt er emnerne automatisering og indførelse af ny (robot) teknologi, som kan være med til at reducere lønnens andel af produktionsomkostningerne. På de lidt mere håndværksprægede områder af produktionen, hvor automatisering kun i begrænset omfang er en mulighed, har mange vækstvirksomhederne optimeret deres processer gennem omfattende Lean-projekter. Nøgleord er fleksibilitet, uddelegering af beslutningskompetence samt hurtige omstillinger. Hertil kommer et stort behov for at skabe overskuelighed i organisationen. Trimmet produktion handler således også om at optimere kommunikationsvejene og ikke mindst sikre, at den viden, der opsamles i produktionen, hurtigt kan anvendes i de produktionsforberedende og produktions opfølgende dele af virksomheden. Effektiv og fleksibelt samspil mellem leverandører, produktion med tilhørende logistikløsninger er endvidere ofte en vigtig ingrediens i underleverandørernes evne til at servicere kunderne. Samlet dækker overskriften virksomhedsdrift og produktionsoptimering over en række forskellige strategiske forandringer i hvordan virksomheden drives på herunder produktionsoptimering, økonomistyring, leverandørforhold og optimering og udvikling af IT systemer. Krav til anvendelse af anviste værktøjer og programmer Der vil i projektet blive anvendt et fælles webvideo- og konferencesystem, der vil kunne anvendes til dialoger og møder med projektledelse og virksomheder. Endvidere vil al afrapportering til operatør primært ske via fælles projektwebsted. Konsulentvirksomhederne forpligtiger sig endvidere til at anvende de systemer, skabeloner m.m. som projektet gennem sin projektperiode anvender. Krav til mødelokale og forplejning, herunder krav til geografisk placering af møder Det tilstræbes, at de forskellige strategiworkshops afholdes på virksomhedens adresse eller i umiddelbar nærheden af denne. Virksomheden forestår selv den nødvendige forplejning i forbindelse med afviklingen af den virksomhedsindividuelle strategiworkshop.

9 9 Det tilstræbes, at afholdelsen af vækst- og udviklingsgrupperne er i umiddelbar nærhed af virksomhedernes lokationer eller på de deltagenes virksomheders adresse. Forplejning til diverse møder skal være af en tilfredsstillende karakter. Tilfredsstillende karakter betyder i denne sammenhæng, at møder, som starter om morgenen, skal inkludere kaffe/the, vand rundstykker med pålæg. Møder, der strækker sig over middag, skal inkludere en almindelig frokost med vand. Møder, der strækker sig over eftermiddagen, skal inkludere kaffe/the, vand og kage eller frugt. Aftenmøder skal ligeledes inkludere kaffe/the, vand og kaffe/frugt, mens møder, som løber over tidsrummet 17:30-19:00 skal inkludere sandwich og vand. Konsulenten skal afholde samtlige omkostninger til forplejning og møde i forbindelse med gennemførelse af vækst- og udviklingsgrupperne, og omkostningerne skal være indeholdt i de tilbudte timelønssatser. Evaluering Såvel strategiworkshops, vækstgrupper og vækstløft evalueres løbende af projektets projektledelse. Virksomhedens ledelse vil få tilsendt et spørgeskema, ligesom der i enkelte tilfælde også vil foregå en mundtlig evaluering initieret af projektledelsen. Konsulentvirksomhederne er jf. rammeaftalens pkt. 11 forpligtet til at deltage i evalueringen. Konsulentvirksomhederne opnår jf. rammeaftalens pkt. 7, 10 og 11 ikke timeprishonorering for bistand i forbindelse med evaluering. Konsulentvirksomhederne vil dog få udbetalt et engangshonorar på kr ekskl. moms for deltagelse i 3 ½-dages evalueringsmøder. Udbetaling af honorar for dette forudsætter deltagelse i samtlige evalueringsmøder og betaling vil ske umiddelbart efter sidste evalueringsmøde. Konsulentvirksomhedernes evt. yderligere omkostninger til evaluering skal være indeholdt i de tilbudte timelønssatser for gennemførelse af strategiworkshops og vækst- og udviklingsforløb. Det er et eksplicit succeskriterium for begge aktiviteter, at virksomhederne vurderer, at der er høj kvalitet i forløbene. Bilag Fremtidens industri, Reglab analyserapport, 2012 Industrien i Region Midtjylland, rapport udgivet af Region Midtjylland 2013

Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Ydelsesbeskrivelse: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Indledning Det er en kompleks opgave at drive og udvikle en konkurrencedygtig produktionsvirksomhed i Danmark, og der skal

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Resultatkontrakt inkl. tillæg

Resultatkontrakt inkl. tillæg Resultatkontrakt inkl. tillæg Opfølgning pr. 1. marts 2015 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-30. september 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Det er op til tilbudsgiverne frit at fastsætte timelønssatsen og timelønssatsen er således ikke begrænset til tilbudsgiverens faktiske kostpris.

Det er op til tilbudsgiverne frit at fastsætte timelønssatsen og timelønssatsen er således ikke begrænset til tilbudsgiverens faktiske kostpris. Spørgsmål og svar til udbuddet for Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller (TED-publication 334896-2013 (2013-10-05)) 1. Spørgsmål stillet d. 8 oktober Det handler om rammeaftalen, hvor vi gerne vil

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE Hvem står bag? Fokus på vækstlaget i dansk industri! Analysen sætter fokus på industrielle vækst-smver Fire centrale spørgsmål: 1. Hvem er vækstvirksomhederne?

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Fremtidens industrielle forretningsmodeller

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Fremtidens industrielle forretningsmodeller Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI. MEA 18. september

FREMTIDENS INDUSTRI. MEA 18. september FREMTIDENS INDUSTRI MEA 18. september Hvem står bag? Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE

FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE FREMTIDENS INDUSTRI - HOVEDRESULTATER AF REG LAB ANALYSE Analysen sætter fokus på industrielle vækst-smver Fire centrale spørgsmål: 1. Hvem er vækstvirksomhederne? Hvor mange er de? Hvor kommer de fra?

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER VEU-centre Midt 31. oktober 2013 Pointer 1. Udflytning vil aftage i de kommende år. 2. Dansk produktion er fantastisk: konkurrencedygtige og højproduktiv og dét

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Fremtidens industri i Region Midtjylland. En ambitiøs satsning på produktionserhverv som motor for øget produktivitet og eksport i Region Midtjylland

Fremtidens industri i Region Midtjylland. En ambitiøs satsning på produktionserhverv som motor for øget produktivitet og eksport i Region Midtjylland Fremtidens industri i Region Midtjylland En ambitiøs satsning på produktionserhverv som motor for øget produktivitet og eksport i Region Midtjylland 15. november 2012 1 Indledning Midtjylland er Danmarks

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts Fremtidens industrielle forretningsmodeller

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts Fremtidens industrielle forretningsmodeller Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere