Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II"

Transkript

1 1 Ydelsesbeskrivelse Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II Indledning Initiativet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller II (FIF 2) er en videreførelse af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller fra 2013/14. Projektet har til formål, at flere små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Midtjylland sætter fokus på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Fokuseringen på industrielle forretningsmodeller er bl.a. baseret på Reg-Labs analyse Fremtidens industri i Danmark, fra 2012 samt Region Midtjyllands analyse fra Maj Den globale konkurrence betyder, at industrivirksomheder til stadighed skal forny sig. Det relaterer sig til både nye produkter og mere effektive måder at fremstille dem på. Region Midtjyllands analyse understreger, at det er en meget kompleks opgave at drive og udvikle en konkurrencedygtig produktionsvirksomhed. Rapporten peger på flere faktorer for succes, som virksomheden selv kan arbejde med strategisk og det er på baggrund af dette analysearbejde, at FIF 2 tager sit udgangspunkt. De 4 overordnede emner, som FIF 2 søger konsulenter indenfor er: Kunderelationer og Salg Organisationsudvikling Virksomhedsdrift og Produktionsoptimering Nye forretningskoncepter og produkter Som tidligere nævnt er FIF 2 en videreførelse af FIF 1 fra 2013/14 og en række af de erfaringer, der er erhvervet i det første projekt vil blive videreført til FIF 2. Dette skyldes blandt andet, at der har været tale om et vellykket projekt, hvilket dokumenteres af både konsortiepartnernes og ikke mindst virksomhedernes evalueringer af projektet. Projektet er blevet vurderet som logisk struktureret, transparent, behovsorienteret og præget af et højt informationsniveau mellem de mange parter. De processer og procedurer, der er udviklet i det tidligere projekt vil mestendels blive fastholdt i det udbudte projekt. Projektets mål Det overordnede formål med projektet er, at udvikle og øge antallet af vækstvirksomheder i region Midtjylland inden for fremstillingsindustrien. Dette indbefatter strategisk udvikling, sparring og kompetenceudvikling med det formål, at styrke virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne på det globale marked. Indsatsen skal sikre, at produktionsvirksomhederne øger deres evne til langsigtet og strategisk forretningsudvikling. De specifikke projektmål relaterer sig projektets delprocesser og er: Generel formidling om projektet primært via erhvervsfremmesystemet og sekundært via relevante faglige netværk, branche og interesseorganisationer, således flertallet af potentielle vækstorienterede produktionsvirksomheder hører om initiativet At identificere, vurdere og rekruttere produktionsvirksomheder med vækstpotentiale

2 2 At virksomheden gennem en kvalificeret dialog sætter fokus på dets udviklingsbehov og barrierer for vækst At virksomheden gennem en proces får adresseret en strategisk prioritering af initiativer for at udvikle sine vækstambitioner og potentialer At virksomheden gennem en key account funktion fastholder sit faglige udviklingsfokus. At virksomheden qua et 1-1 konsulentsamarbejde rådgives og fastholdes i realiseringen af sine strategiske vækstinitiativer At virksomheden i en vækstgruppe sparrer med andre virksomheder og tilknyttede konsulenter og derigennem fastholdes i realiseringen af sine strategiske vækstinitiativer og samtidig kompetenceudvikles. De tre sidste delmål relaterer sig direkte til udbuddet for FIF 2 og de opgaver, som skal løses af private konsulenter. Konkret er der i projektet opstillet følgende kvantitative mål: 60 indledende specialiserede vejledninger 45+ virksomheder, der deltager på basecamp 45 virksomheder der gennemfører strategiworkshop 5-10 vækstgruppe forløb med deltagelse af op til 40 virksomheder Ca. 35 virksomheder, der gennemfører et vækstløft med en varighed på ca. 45 timer i gennemsnit. Der er tale om estimater i forhold til vækst/udviklingsforløb samt vækstløft idet begge aktiviteter i stor grad er afhængige af virksomhedernes efterspørgsel og deres vilje til at medfinansiere forløbene. Projektets Målgruppe Målgruppen for projektet er Små- og mellemstore produktionsvirksomheder med minimum 5 fuldtidsansatte Beliggende i region Midtjylland (CVR nummer) Vækstorienterede virksomheder med vækstpotentiale Virksomheder inden for de midtjyske styrkepositioner, som for eksempel fødevare og energi- og miljø vil blive prioriteret i det opsøgende arbejde. Projektets aktiviteter vil efter projektperioden være forankret hos konsortiets partner i forlængelse af den arbejds- og rollefordeling, der har været i projektet, og i tråd med parternes rolle i erhvervsfremmesystemet. De udarbejdede handlingsplaner vil være afsæt for opfølgning i relation til den enkelte virksomhed, også efter projektperioden. Det vil ligge inden for rammerne af Væksthus Midtjyllands regionale forpligtelse. Finansiering Projektet er finansieret af midler fra EU s Regionalfond, midler fra Region Midtjylland samt virksomhedernes deltagerbetaling. Organisering Projektet gennemføres af et konsortium bestående af VIA University College, Væksthus

3 3 Midtjylland, Aarhus Universitet, Innovationsnetværket for Produktion og Fremstillingsindustrien, en del af Dansk Industri. VIA University College er lead-partner og operatør på opgaven. Projektet ønskes at bygge videre og udvikle på det grundlag, der blev skabt i det tidligere FIF projekt, som har været organiseret på en måde, som sikrer overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed samt skaber læring på tværs og komplementaritet til andre initiativer. Følgende rollefordeling skal skitseres Styregruppe (3 x årligt) Projektledelse og administration Markedsføring og kommunikation Rekruttering Specialiseret vejledning Facilitering og organisering af basecamp møder Basecamp panel Key Account Strategi workshops Vækstløft Vækstgrupper Evaluering Alle konsortiedeltagere VIA VIA Alle konsortiedeltagere sammen med LES og relevante netværk VHM VIA Alle konsortiedeltagere VHM Private konsulenter efter udbud Private konsulenter efter udbud Private konsulenter efter udbud Region Midtjylland og VIA Overordnet indhold af programmet De fem overordnede projektaktiviteter, som virksomhederne forventes at gennemløbe helt eller delvist er: 1. Specialiseret vejledning (60 virksomheder 2. Basecamp deltagelse (45+ virksomheder) 3. Strategiworkshops (45 virksomheder) 4. Vækstgruppe deltagelse (op til 40 virksomheder) 5. Vækstløft (op til 35 virksomheder) Specialiseret Vejledning Den specialiserede vejledning gennemføres af Væksthus Midtjylland, som vil anvende værktøjet Væksthjulet, hvor dette findes hensigtsmæssigt. Alle vejledninger registreres efterfølgende i et fælles CRM-system, hvor et referat af mødet også lagres. Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland er enstrenget, og virksomhederne behøver kun at henvende sig ét sted for at få adgang til alle ydelser/ muligheder inden for vejledning og specialiseret rådgivning. Væksthus Midtjylland udgør i den sammenhæng en regional knudepunktsfunktion og tilbyder let og samlet adgang til de mange tilbud på tværs af de enkelte aktører og udbydere. Væksthus Midtjylland vil via den specialiserede vejledning kunne identificere de vækstproduktionsvirksomheder, der er målgruppen for projektet, mens andre vil kunne introduceres til andre tilbud, hvis relevant. Konsulenter fra VHM afholder møde med virksomheden på dennes lokation med henblik på:

4 4 1. At kortlægge i dialog med virksomheden dennes udviklingsbehov, vækstpotentialer og barrierer for vækst 2. Formidle projektet og dets aktiviteter 3. Vurdere hvorvidt virksomheden er egnet og motiveret for at deltage i projektet samt få, i dialog med virksomheden, en indikation af, hvorvidt virksomheden efterfølgende skal på basecamp møde med en række eksperter fra konsortiet. Basecamp / afklaringsmøde Aktiviteten finder sted efter den specialiserede vejledning og før de private konsulenter introduceres for virksomhederne. Rationalet bag afklaringsmødet er, at 1. Sikre at der sættes fokus på virksomhedens væsentligste udfordring 2. I dialog med virksomheden at afklare virksomhedens vækstpotentialer fra flere faglige perspektiver 3. Matche virksomheden (branche, kultur, faglig udfordring m.m.) med den rigtige private konsulent 4. Virksomheden gennem en periode frem mod mødet har haft mulighed for at reflektere over egne vækstambitioner og udfordringer og præsentere dem over for et professionelt og uvildigt panel. Dette gør virksomheden mere afklaret og motiveret. Konsortiets parter (VIA, Århus Universitet, Fremstillingsindustrien/DI, Inno-Pro og VHM) vil udgøre det panel, der møder virksomhederne, og som medvirker til at skabe synergi og komplementaritet til andre initiativer. VIA vil være arrangør og facilitere basecamp møderne. Strategi workshop Efter basecamp mødet tilbydes virksomhederne en strategi workshop, hvilket består af en eller flere strategi workshops faciliteret af den udvalgte private konsulent. Formålet er, i yderligere grad at identificere virksomhedens centrale udfordringer og at prioritere virksomhedens fremadrettede indsats. Som udgangspunkt vil strategi workshoppen bestå af følgende aktiviteter. - Et forbedrende møde med virksomhedens ledelse - En analyse proces, hvor virksomhed og konsulentarbejder sammen på at etablere den fornødne viden - En eller flere workshops - Et afsluttende møde, hvor en handlingsplan for virksomheden præsenteres og diskuteres Det faglige udkomme af strategi workshoppen vil være forskellig fra virksomhed til virksomhed, mens fælles er, at der udvikles et referat og en handleplan, som involverer en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de næste 3-5 år. Der tildeles 20 timer pr. virksomhed til løsning af ovenstående opgaver og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at få virksomhedens ressourcer aktiveret mellem møderne, således der etableres den bedste læring, største commitment fra virksomhedens side og den mest optimale udnyttelse af konsulentressourcerne. Maksimum betaling for afholdelse af en strategiworkshop inklusiv alt, herunder men ikke begrænset til indledende og afsluttende møder, procesfacilitering af workshoppen, transport, materialer m.m. er ekskl. moms.

5 5 Virksomheden afregner selv med den valgte konsulent til gennemførelsen af strategi workshoppen og ved fremvisning af faktura udbetales det fulde beløb direkte fra VIA til virksomheden. Det tilstræbes en sagsbehandlingstid på max 10 hverdage fra VIA modtager faktura og betalingsdokumentation til betalingsoverførsel til virksomheden. Vækstløft Vækstløft er en aktivitet specifikt målrettet 1-1 rådgivning af den enkelte virksomhed som gennemføres af private konsulenter. Under vækstløftet gives der over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer sit vækstpotentiale. Her fokuseres rådgivningen på de emner, som handlingsplanen fra strategiworkshoppen indeholder. Virksomhedens ledelse får gennemført en strategisk prioritering af fremtidige initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de følgende 3-5 år. Det er den enkelte virksomhed, som fastlægger de konkrete dele af handlingsplanen, der ønskes gennemført. Projektet medfinansierer aktiviteten med 50% og op til max kr., men virksomheden skal selv aftale med konsulenten faglig udfordring, proces, opgaver og afleveringer m.m. Maksimum betaling for afholdelse af vækstløft inklusiv alt, herunder men ikke begrænset til workshops, kurser, transport, forplejning til deltagere, leje af lokaler, materialer m.m. er kr ekskl. moms. Virksomheden afregner selv med den valgte konsulent til gennemførelsen af vækstløft og ved fremvisning af faktura og timeregnskab udbetales halvdelen af det aktuelle beløb direkte fra VIA til virksomheden. Det tilstræbes en sagsbehandlingstid på max 10 hverdage fra VIA modtager faktura, betalingsdokumentation og korrekt udfyldt timeregnskab til betalingsoverførsel til virksomheden. Vækstgrupper Ligesom aktiviteten vækstløft tilbydes virksomhederne at deltage i en række vækstgrupper. Dette gøres for understøtte virksomhedernes udfoldning af deres handlingsplan. Dertil kommer at vækstgrupperne også vil tilbyde kompetenceudvikling inden for et fagligt relevant område (e.g. trimmet produktion, strategisk salg eller ny produktudvikling) samt introduktion til ledelsesværktøjer. Det er væsentligt, at emnerne ligger inden for projektets faglige fokus (industrielle forretningsmodeller) og samtidig er efterspørgselsdrevne. I vækstgrupperne har virksomhederne endvidere mulighed for at lære af hinanden herunder hvordan andre virksomheder implementerer deres strategier. Muligheden for deltagelse i vækstgrupperne formidles til virksomheden via key account en funktion, som også sørger for tilbagemelding om virksomhedens efterspørgsler på emner. Etablering af vækstgrupperne organiseres af konsortiet, og forløbet gennemføres og faciliteres af private konsulenter. Der forventes mellem 5-10 grupper med i alt op til 40 virksomheder. Sammen gennemgår virksomhederne et samlet forløb i form af seminarer eller workshops. Endvidere er der mulighed for at arrangere større temamøder på tværs af grupperne. Som minimum forventes hvert forløb gennemført med 5-7 vækstgruppemøder, det kan være halv- eller heldagsmøder, aftenmøder, digitalt baserede kurser samt mindre dialogmøder alt afhængig af virksomhedernes ønsker, krav og behov.

6 6 Resultatforventningerne til vækstgrupperne er: - Bedre muligheder for at udfolde virksomhedernes egne handleplaner og derigennem sætte fokus på handleplanernes realisering - Viden om det faglige emne, som vækstgruppen omhandler - Viden og kompetenceudvikling inden for udvalgte ledelsesværktøjer Dertil kommer forbedret udgangspunkt for deltagerne for at anvende netværk som arbejdsform. Der er tilknyttet en virksomhedsfinansiering på kr. pr. deltagende virksomhed pr. vækstgruppe og det forventes, at der vil være 2 deltagere pr. virksomhed. Konsulentens betaling for afholdelse af vækst gruppe forløb inklusiv alt, herunder men ikke begrænset til workshops, kurser, transport, forplejning til deltagere, leje af lokaler, materialer m.m. er ekskl. moms for gruppeforløbet og ekskl. moms for hver deltagende virksomhed. Virksomheden skal som minimum deltage i 3 møder for at kunne registreres som deltager. VIA betaler udgiften direkte til den valgte konsulentvirksomhed. Tidsmæssig udstrækning 1. marts december 2015 Hvis tilskudsgiver (Region Midtjylland og erhvervsstyrelsen) forlænger projektet vil den tidsmæssige udstrækning sandsynligvis følge den givne forlængelsesperiode. VIA har som følge heraf som anført i rammeaftalen forbeholdt sig ret til at forlænge rammeaftalen med yderligere 12 måneder ifht. den ovenfor anførte og nu kendte projektperiode. Beskrivelse af fagligt indhold Der er forud defineret en række overordnede temaer, som er gennemgående både i forhold til afholdelsen af de individuelle strategiworkshops og faciliteringen af de efterfølgende vækst- og udviklingsgrupper. Nye forretningskoncepter og produkter Det er væsentligt, at de deltagende virksomheder opnår en erkendelse af, at produktet ikke længere kan stå alene. Der skal i stedet sættes fokus på at maksimere kundens værdi ved at anvende produkterne. Virksomhederne skal støttes i at udvikle sammenhængende produktkoncepter, som kan indbefatte service, rådgivning, kundespecifikke funktionaliteter samt integration af fx klima- og miljøkrav hos kunden i produktudviklingen. Virksomhederne skal motiveres til at bevæge sig op i værdikæden. Det er væsentligt, at virksomhederne får en erkendelse af, at en god markedsforståelse er absolut nødvendig samt viden om den samlede værdikæde. Mange af de produktfokuserede virksomheder har været vant til enten at udvikle og producere et fast produktsortiment, som de efterfølgende har markedsført på hjemme- og eksportmarkederne eller som ordreproducerende virksomhed været hurtige og fleksible i forhold til at reagere på de specifikationer, de modtog fra deres industrielle kunder. I dag er kundernes (eller kundernes kunders) anvendelse af produkterne i centrum. Der skal være fokus på at skabe størst mulig værdi for kunden og en tilsvarende dyb forståelse for virksomhedens egen position i kæden. De succesfulde virksomheder sælger generelt ikke længere bare produkter. De sælger løsninger, koncepter og i nogle tilfælde oplevelser, som ofte indeholder kombinationer af produkter og

7 7 services. De nye forretningsmodeller repræsenterer en ny måde at drive industrivirksomhed på en ny form af vækststrategi. De kræver et dybt blik for, hvad der sker i hele værdikæden. Og for at være de første til at opfange og indtænke nye trends, regulative krav, slutbrugerbehov mv. Samlet set skal der ske en betydelig oprustning i de produktionsopfølgende led. Service, kundefeedback og samspil mellem salg og udvikling bliver blandt andet afgørende parametre. Fokus skal dels være på at udvikle services (vedligeholdelse, rådgivning, after sale services, software, træning mv.) omkring produkterne, - dels på at indbygge nye funktionaliteter samt tilpasse produkter og processer til markedets udvikling. Kunderelationer og salg De fleste succesfulde SMV er har udviklet sig fra en passiv, kundetilpassende rolle til en kundeudviklende rolle. Det indebærer blandt andet fælles udviklingsprojekter med kunderne. Det strategiske fokus er i mange virksomheder på at være med som partner allerede, når nøglekunders egen innovationsproces starter. De nye forretningskoncepter forudsætter et andet samspil med kunderne, end hvad der kendetegnede den traditionelle produktproducent og underleverandør. Kort sagt er det traditionelle kundeleverandørforhold hvor virksomhederne blot reagerer på konkrete krav hos kunderne ikke tilstrækkeligt til at skabe den værdikædeforståelse, som er fundamentet for industriel succes. I dag sker innovationen i langt større omfang i et løsningsorienteret samspil med kunderne men også med egne leverandører af materialer, komponenter og færdige produkter. Underleverandørvirksomheder skal se det som et centralt konkurrenceparameter at blive inddraget tidligt i kundernes eget udviklingsarbejde. Ambitionen er at opbygge en unik teknisk know-how, og at kunderne udnytter denne know-how i deres produktdesign. Fælles for succesfulde underleverandører er, at de i høj grad har skabt vækst på deres evne til at udvikle og producere komplekse emner. Der er sket et betydeligt løft inden for en bred vifte af kompetencer som konstruktion, ingeniørfaglig ekspertise, test og prøveproduktion. Det samlede billede er, at nye forretningskoncepter og kundeudviklende relationer er hinandens forudsætninger i vækst-smv ere. Samarbejdet kan organiseres på forskellig vis og afhænger blandt andet af, om vækstvirksomhederne producerer delemner eller færdige produkter. Men fælles er en ambition om at være med på kundens fuzzy front end, altså at være involveret i og kunne håndtere den fase, hvor kunderne egen innovationsproces starter. Det kræver blandt andet en særlig forståelse for kundernes forretningskoncepter. For producenter af færdige produkter er relationerne bygget anderledes op, men den grundlæggende satsning på kundeudviklende relationer bør være den samme. Organisationsudvikling Udvikling af nye forretningskoncepter og produkter, strategisk salg og tætte kunderelationer gør, at der stilles store krav til en effektive udviklingsorganisation. Den tætte udviklingsorganisation skal kunne håndtere et tæt samspil mellem udvikling, produktion og salg, hvilket er afgørende for at bringe nye løsninger hurtigt og succesfuldt på markedet. Virksomheder med en stærk forankret produkttradition skal til at konkurrere på nye kombinationer af produkter og services. De skal skifte fra et produktteknisk univers til et kundecentreret univers. Og på at indhente og integrere viden om de yderste led i værdikæden i egne produkter. Alt dette kræver nye kompetencer og nye måder at organisere arbejdet på. Der er blandt andet brug for et langt tættere samspil mellem salg, udvikling og produktion, end den traditionelle industrivirksomhed har været vant til. Samtidig skal viden indholdet i produkterne øges, samspillet mellem udvikling og produktion skal optimeres. Der skal i højere grad anvendes ressourcer på produktionsforberedende opgaver (udvikling, design, servicedesign, prøveproduktion, mv.) Time-to-Market er et vigtig parameter, og derfor er det afgørende af have

8 8 styr på sine udviklingsprocesser og have en agil tilgang for at reducere udviklingsprojektets gennemløbstid. Adgang til den nyeste viden og teknologi skal også være integreret i forløbet for at sikre en konkurrencedygtig og fremtidssikret løsning. Derfor er et centralt begreb i den nye udviklingsorganisation ofte agil produktudvikling og projektledelse. Organisationsudvikling involverer også emner som den professionelle bestyrelse, ejerskifte problematikker og ledelsesudvikling. Virksomhedsdrift og Produktionsoptimering For fortsat at være konkurrencedygtige i de produktionsgennemførende led skal de fleste industrivirksomheder igennem større omstillings- og effektiviseringsprocesser. Det omfatter indførelse af ny teknologi og omfattende leanprojekter. Herudover er produktionsoptimering ofte forbundet med en høj grad af delegering. Trimmet produktion dækker over flere forskellige strategiske tiltag i virksomhederne, hvoraf nogle er knyttet direkte til de nye forretningsmodeller. Medens andre handler om at holde omkostningerne nede og minimere de ulemper, der er ved at have produktion i et højomkostningsland som Danmark. Væsentligt er emnerne automatisering og indførelse af ny (robot) teknologi, som kan være med til at reducere lønnens andel af produktionsomkostningerne. På de lidt mere håndværksprægede områder af produktionen, hvor automatisering kun i begrænset omfang er en mulighed, har mange vækstvirksomhederne optimeret deres processer gennem omfattende Lean-projekter. Nøgleord er fleksibilitet, uddelegering af beslutningskompetence samt hurtige omstillinger. Hertil kommer et stort behov for at skabe overskuelighed i organisationen. Trimmet produktion handler således også om at optimere kommunikationsvejene og ikke mindst sikre, at den viden, der opsamles i produktionen, hurtigt kan anvendes i de produktionsforberedende og produktions opfølgende dele af virksomheden. Effektiv og fleksibelt samspil mellem leverandører, produktion med tilhørende logistikløsninger er endvidere ofte en vigtig ingrediens i underleverandørernes evne til at servicere kunderne. Samlet dækker overskriften virksomhedsdrift og produktionsoptimering over en række forskellige strategiske forandringer i hvordan virksomheden drives på herunder produktionsoptimering, økonomistyring, leverandørforhold og optimering og udvikling af IT systemer. Krav til anvendelse af anviste værktøjer og programmer Der vil i projektet blive anvendt et fælles webvideo- og konferencesystem, der vil kunne anvendes til dialoger og møder med projektledelse og virksomheder. Endvidere vil al afrapportering til operatør primært ske via fælles projektwebsted. Konsulentvirksomhederne forpligtiger sig endvidere til at anvende de systemer, skabeloner m.m. som projektet gennem sin projektperiode anvender. Krav til mødelokale og forplejning, herunder krav til geografisk placering af møder Det tilstræbes, at de forskellige strategiworkshops afholdes på virksomhedens adresse eller i umiddelbar nærheden af denne. Virksomheden forestår selv den nødvendige forplejning i forbindelse med afviklingen af den virksomhedsindividuelle strategiworkshop.

9 9 Det tilstræbes, at afholdelsen af vækst- og udviklingsgrupperne er i umiddelbar nærhed af virksomhedernes lokationer eller på de deltagenes virksomheders adresse. Forplejning til diverse møder skal være af en tilfredsstillende karakter. Tilfredsstillende karakter betyder i denne sammenhæng, at møder, som starter om morgenen, skal inkludere kaffe/the, vand rundstykker med pålæg. Møder, der strækker sig over middag, skal inkludere en almindelig frokost med vand. Møder, der strækker sig over eftermiddagen, skal inkludere kaffe/the, vand og kage eller frugt. Aftenmøder skal ligeledes inkludere kaffe/the, vand og kaffe/frugt, mens møder, som løber over tidsrummet 17:30-19:00 skal inkludere sandwich og vand. Konsulenten skal afholde samtlige omkostninger til forplejning og møde i forbindelse med gennemførelse af vækst- og udviklingsgrupperne, og omkostningerne skal være indeholdt i de tilbudte timelønssatser. Evaluering Såvel strategiworkshops, vækstgrupper og vækstløft evalueres løbende af projektets projektledelse. Virksomhedens ledelse vil få tilsendt et spørgeskema, ligesom der i enkelte tilfælde også vil foregå en mundtlig evaluering initieret af projektledelsen. Konsulentvirksomhederne er jf. rammeaftalens pkt. 11 forpligtet til at deltage i evalueringen. Konsulentvirksomhederne opnår jf. rammeaftalens pkt. 7, 10 og 11 ikke timeprishonorering for bistand i forbindelse med evaluering. Konsulentvirksomhederne vil dog få udbetalt et engangshonorar på kr ekskl. moms for deltagelse i 3 ½-dages evalueringsmøder. Udbetaling af honorar for dette forudsætter deltagelse i samtlige evalueringsmøder og betaling vil ske umiddelbart efter sidste evalueringsmøde. Konsulentvirksomhedernes evt. yderligere omkostninger til evaluering skal være indeholdt i de tilbudte timelønssatser for gennemførelse af strategiworkshops og vækst- og udviklingsforløb. Det er et eksplicit succeskriterium for begge aktiviteter, at virksomhederne vurderer, at der er høj kvalitet i forløbene. Bilag Fremtidens industri, Reglab analyserapport, 2012 Industrien i Region Midtjylland, rapport udgivet af Region Midtjylland 2013

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

fremtidens industri i danmark

fremtidens industri i danmark fremtidens industri i danmark?? fremtidens industri i danmark indhold Forord 5 Kapitel 1. Indledning og sammenfatning 8 1.1. Indledning udviklingen i dansk industri kan vendes 8 1.2. Karakteristisk af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Det nordjyske vækstlag

Det nordjyske vækstlag Marts 2015 Det nordjyske vækstlag - Profilanalyse af nordjyske vækstvirksom- heder og deres udbytte af erhvervsfremme Indholdsfortegnelse Forord... 4 Resumé... 6 Kapitel 1 - Sammenfatning... 8 1.1 Indledning...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Vejle Kommune. Vækst i Vejle en analyse af Vejles industri og dens behov for lokal erhvervsfremme

Vejle Kommune. Vækst i Vejle en analyse af Vejles industri og dens behov for lokal erhvervsfremme Vejle Kommune Vækst i Vejle en analyse af Vejles industri og dens behov for lokal erhvervsfremme August, 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og anbefalinger... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Konklusioner

Læs mere

Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området?

Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området? Januar, 2015 Trekantområdet som produktionscentrum Hvad udfordrer industrivirksomhederne i området? 1. Indledning Trekantområdets position som produktionscentrum Trekantområdet er en velstående region.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012 Kortlægning TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer April 2012 Kortlægning Side 2 af 32 [Indholdsfortegnelse] [Indholdsfortegnelse]... 3 [Indledning]... 4 Baggrund for

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere