Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19"

Transkript

1 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget Rev. 9. februar 2015

2 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

3 Forord Det kommende års budgetarbejde frem mod budgetvedtagelse 8. oktober 2015 skal fastholde stærkt fokus på at have balance i økonomien og samtidig skal vi skabe råderum til prioriteringer der skal være med til at realisere den ambitiøse vision 2030, som en samlet kommunalbestyrelse vedtog i Vi har I år valgt at udarbejde en budgetstrategi som opsamler alle baggrundsinformationer, rammevilkår, procesbeskrivelser, opgavefordeling og tidsplan. På denne måde håber vi at læseren bliver i stand til at forstå hele budgetprocessen og spille konstruktivt ind i udarbejdelsen af budgettet for Arbejdet med at implementere visionen for Vordingborg Kommune 2030 pågår sideløbende med budgetprocessen og vil på mange områder være forankret i fagudvalgene og administrationens faglighed. Det er dog vigtigt at de indsatser som igangsættes for at udmønte visionen også understøttes økonomisk i prioriteringen af budgettet. Knud Larsen Borgmester 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Udviklingen i budgettet Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlægsudgifter Øvrige udgifter Resultat og kassebeholdningen Økonomistyring Budgetprocessens elementer Rammevilkår Udgangspunktet er det vedtagne budget Vedtaget reduktion på 10 mio. kr. (0,5%) Demografiregulering Tekniske korrektioner Proces og opgavefordeling Udarbejdelse af det tekniske budget Den politiske budgetbehandling Rum til prioritering og Vision Budgetbalance og råderum Den økonomiske politik Nøgletal

5 1. Udviklingen i budgettet Nedenstående tabel viser udviklingen i budgetterne til henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter. I tabellen er der korrigeret for udviklingen i løn og priser så tallene er sammenlignelige over årene. Alle udgifter og indtægter er omregnet til priser hvorfor tallene ikke er 100 % sammenlignelige med regnskaber, som præsenteres i årets priser. Indtægterne i budgettet er normalt ligeledes i årets priser, men er her omregnet til 2015-niveau Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlægsudgifter Øvrige udgifter Resultat Regnskabstal for perioden , forventet regnskab for 2014 og budgettal for Alle tal er i 2015-priser. - Betyder indtægter/overskud og + betyder udgifter/underskud 1.1. Indtægter Som det ses i tabellen er indtægterne stabile, men faldende. Det skyldes dels det faldende befolkningstal som vores statstilskud (bloktilskud) beregnes ud fra, dels at beskatningsgrundlaget har været vigende både hvad angår ejendomsværdier og indkomster. Indtægterne fra udligningen er godt nok steget, men ikke nok til at opveje faldet i de øvrige indtægter Serviceudgifter Som det fremgår af tabellen har tendensen været faldende serviceudgifter. Det forklares dels af at befolkningstallet er faldende og dels af at der løbende er gennemført effektiviseringer i driften Overførselsudgifter Her er tendensen faldende udgifter. Disse udgifter er meget konjunkturafhængige og selvom vi ikke i øjeblikket har en decideret højkonjunktur, så har der været forbedringer siden Den store stigning i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes en stor refusionsomlægning der trådte i kraft Anlægsudgifter Investeringerne i bygninger og infrastruktur har i perioden været ekstraordinært høje. Det er begrundet I et ønske om at sikre gode rammer for serviceproduktionen og for borgerne i kommunen for at kunne tiltrække og fastholde befolkningen samt i et ønske om at fastholde et højt aktivitetsniveau lokalt i en tid hvor investeringerne ellers ikke var ret store lokalt Øvrige udgifter 5

6 Dette dækker over renter, afdrag, lånoptagelse, afskrivninger af tilgodehavender og lignende finansielle forskydninger. Der er ingen tendens eller mønster med forklaring af disse udgifter, men de er medtaget for at give det samlede overblik i tabellen 1.6. Resultat og kassebeholdningen Viser regnskabsresultatets betydning for kassebeholdningen. Som det fremgår af nedenstående tabel har den gennemsnitlige kassebeholdning udviklet sig negativt siden 2012, hvilket alene kan tilskrives det ekstraordinært høje anlægsbudget. I de kommende år forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stabilisere sig omkring mio. kr., hvis antagelsen om at der findes indtægter fra tilskud og lån som sikrer at det finansielle resultat i året er 0 i både 2016, 2017 og I 2015 er der budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 5 mio. kr. Samtidig er der en forventning om at overførslerne fra 2014 er større end overførslerne fra 2015 til Der er dermed et nettoforbrug af kassebeholdningen på ca. 30 mio. kr Gns. kassebeholdning 208,1 169,2 128,3 111,4 94,0 93,8 93,8 6

7 2. Økonomistyring Forudsætning for seriøst arbejde med budgetlægningen er at budgetterne overholdes og at de opstillede mål og delmål opnås. Vi har i Vordingborg Kommune skabt en kultur hvor budgetoverholdelse er et grundlæggende vilkår for både ledere og medarbejdere. Det betyder at budgetterne har været overholdt de seneste fire år, og præcisionen i den løbende rapportering bliver også bedre år for år. De faglige og indholdsmæssige mål er selvfølgelig langt mere interessante end små afvigelser fra budgettet. På alle områder arbejdes der hver dag for at leve op til mål og skabe de ønskede effekter for borgere og samfundet, men vi er endnu ikke blevet ret gode til at måle og præsentere resultaterne. I 2015 vil ledelsesinformationen til politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen bestå af en rapportering hvert kvartal. Den vil ligesom i dag indeholde en økonomisk del, hvor fokus er på forventet regnskab og afvigelser fra korrigeret budget. Dette vil blive suppleret med en række KPI er (Key Performance Indicators). Disse KPI er udvælges og udarbejdes med udgangspunkt i fagligheden på de forskellige områder, men med blik for det styringsrelevante informationsbehov. Det vil sige at administrationen vil udvælge de 3-7 væsentligste indikatorer på hvert udvalgsområde som rapporteres og forklares, hvis der er behov for dette. Arbejdet med KPI er og ledelsesinformation på denne måde er endnu under udvikling og det må forventes at både administrationen og udvalgene vil forbedre rapporteringen løbende, men vi skal jo starte et sted. Administrativt vil der være fokus på økonomirapportering hver måned og langt flere styringsrelevante KPI er på de forskellige ledelsesniveauer. Økonomirapporteringerne udarbejdes af økonomi og i tæt samarbejde med afdelingerne. Af nedenstående tabel fremgår tidsplan for økonomirapportering for 2015: Foreløbigt regnskab 14 Kvartalsrapportering Månedsrapportering Månedsrapportering Halvårs- Regnskab Rapporttræk i økonomisystemet Økonomi udarbejder økonomirapportering for hver afdeling Økonomi udarbejder samlet økonomirapportering inkl. likviditetsprognose. Direktionen behandler rapporteringen. Validering af tal og forklaringer ØPU behandler rapporteringen Kommunalbestyrelsen behandler rapporteringen

8 Månedsrapportering Kvartalsrapportering Månedsrapportering Månedsrapportering Foreløbigt Regnskab Rapporttræk i økonomisystemet. Økonomi udarbejder økonomirapportering for hver afdeling Økonomi udarbejder samlet økonomirapportering inkl. likviditetsprognose. Direktionen behandler rapporteringen. ØPU behandler rapporteringen. Kommunalbestyrelsen behandler rapporteringen Januar 2016 Februar 2016 Februar 2016 Februar

9 3. Budgetprocessens elementer 3.1. Rammevilkår Kommunernes økonomiske rammevilkår må forventes at fortsætte uændret. Det betyder, at udgangspunktet er nulvækst. Det kan i princippet oversættes til, at serviceniveauet ligger fast, og nye tiltag skal finansieres ved omprioriteringer. For den enkelte kommune er der dog ikke sikkerhed for, at nulvækst er lig med råderum til uændret serviceniveau. Den gældende budgetlov betyder, at den økonomiske ramme for kommunernes udgifter, som udmeldes i juni måned, skal overholdes både i budgetlægningen og senere i regnskabet. Overskrides de udmeldte udgiftslofter på både drift og anlæg, er finansministeren bemyndiget til at indføre sanktioner overfor kommunerne både kollektivt (hvis enten budget eller regnskab overskrider rammen) og individuelt (kun hvis regnskabet overskrider rammen) Udgangspunktet er det vedtagne budget I det budget som blev vedtaget for 2015 var der tre overslagsår som nu kommer til at være udgangspunktet for budgettet kr Indtægter Drift og refusion Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Resultat af skattefinansierede områder Øvrige Ændring af likvid beholdning I årene er der budgetlagt med et forbrug af kassebeholdningen mellem 24 og 35 mio. kr. om året. Dette er selvfølgelig ikke et realistisk niveau, når kassebeholdningen ikke er større end den er. I teksten omkring budgetforliget fremgår det da også at der regnes med et særtilskud, et finansieringstilskud og større låntagning. Disse forhold vil dog først være kendt når Regeringen og KL har lavet en aftale om kommunernes økonomi i Dette forventes at ske midt i juni måned. Administrationen tror stadig på disse forudsætninger, men erkender at det forestående folketingsvalg vil have en forholdsvis stor indflydelse på aftalens resultater og dermed for kommunernes økonomi. Både tidspunktet og udfaldet af valget (hvis det sker i 1. halvår) vil være afgørende for hvor stram den økonomiske kurs overfor kommunerne vil være Vedtaget reduktion på 10 mio. kr. (0,5%) Der er regnet med en årlig reduktion på 10 mio. kr. som endnu ikke er fordelt ud på udvalgenes budgetrammer. Dette svarer til ca. 0,5 % af udvalgenes budgetter indenfor budgetramme 1. Ideen med denne langsigtede reduktionspulje er for det første at det skal være muligt at effektivisere driften på alle områder med mindst 0,5 % om året og samtidig kan man allerede nu forberede sig på de kommende års effektiviseringskrav, da de jo er kendt. På denne måde vil det være muligt at tage fat på organisatoriske eller strukturelle ændringer der kan effektivisere driften. 9

10 Udvalg Fordeling af reduktion på 10 mio. kr. Økonomi, Planlægning og Udvikling 1,5 Erhverv 0,1 Uddannelse og Arbejdsmarked 0,2 Social 2,4 Sundhed og Psykiatri 1,2 Teknik og Miljø 0,6 Børn, Unge og Familie 3,7 Kultur, Idræt og Fritid 0,3 I alt 10,0 I denne tabel vises hvordan de 10 mio. kr. fordeles på udvalgsrammer Demografiregulering I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det aftalt at der skal udarbejdes en ny model for demografiregulering til budget Dette arbejde er ved at være afsluttet administrativt og det forventes at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler forslag til ny model for demografiregulering på mødet 18. februar Af denne årsag kan modellen ikke beskrives nærmere her Tekniske korrektioner I løbet af budgetprocessen foretages en række tekniske korrektioner. Det drejer sig omfølgende typer: Opdaterede skøn for udviklingen i priser og lønninger (P/L-regulering). KL udsender flere gange årligt nye skøn for udviklingen og vi har ikke forudsætningerne for at have en anden mening om denne udvikling, så de indarbejdes i budgettet. Konsekvenser i budgetperioden af politiske beslutninger fx flerårige tillægsbevillinger, budget der flyttes fra et år til et andet eller fra et udvalg til et andet. Nye forventninger til indtægter fra skat, tilskud og udligning beregnes i en model fra KL som ud fra vores forudsætninger beregner de forventede indtægter, denne model opdateres omkring 1. juli. Ændringer i budgettet som følge af nye love og cirkulærer. Det kan både være øgede budgetter og reducerede budgetter. Der regnes med udgangspunkt i de beløb som er aftalt mellem Regeringen og KL, men tages lokale hensyn hvis der er forudsætninger for anden beregningsmetode. Ændrede skøn over udgifter til overførsler som følge af ændrede forventninger til ledigheden og øvrige konjunkturer. Alt dette beregnes administrativt og indarbejdes i budgetmaterialet. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler alle de indarbejdede tekniske korrektioner på mødet 19. august

11 4. Proces og opgavefordeling Budgetprocessen er tilrettelagt på baggrund af indhøstede erfaringer med tidligere års budgetlægning og tilpasset de økonomiske vilkår og udfordringer som kommunen står over for i de kommende år Udarbejdelse af det tekniske budget For at opnå og fastholde et budget i balance med de nævnte målsætninger samt budgettilpasning til ændrede vilkår på alle serviceområder udarbejdes et Teknisk budget 1, som tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslag for 2016, beslutninger/bevillinger godkendt af KB, demografiregulering og regulering efter pris- og lønudviklingen (skønnet af KL). Dertil kommer en Beregning af det tekniske budget budgetoverslagsår beslutninger fra KB + demografiregulering + P/L-regulering + beregnet reduktionsramme til hvert fagudvalg = Teknisk budget 1 + tilpasning indtægter + justering budgetramme 2 + Lov og Cirkulæreprogram + andet = Teknisk budget 2 forholdsmæssig fordeling af reduktioner på 10 mio. kr. mellem udvalgsrammer. Teknisk budget 1 godkendes af ØPU i marts efter indstilling fra administrationen. Efter sommerferien fremlægges et Teknisk budget 2, som tager udgangspunkt i Teknisk budget 1 og en række tekniske korrektioner: - Tilpasning af indtægtssiden (skat, udligning og tilskud) efter forhandlingen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, - Justering af udgifter til overførselsudgifter og medfinansiering af regionalt sundhedsvæsen i overensstemmelse med beregnede forventninger (budgetramme 2) - Tilpasninger som følge af ændrede love mv. (Lov & Cirkulæreprogrammet) - Andet (eventuelle budgetfejl, justering af budget til særligt store kontraktuelle udgifter og lignende) ØPU er garant for en ensartet vurdering af tekniske korrektioner, som godkendes af ØPU efter indstilling fra administrationen. Dog behandles justeringen af budgetramme 2 også i respektive fagudvalg, som anbefaler overfor ØPU efter indstilling fra administrationen Den politiske budgetbehandling Med godkendelsen af denne budgetstrategi igangsætter administrationen arbejdet med at lave forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner. Begge dele med en værdi af 1,5 % af budgetrammerne. Fagudvalgene præsenteres for det foreløbige arbejde hurtigst muligt og arbejdet med prioriteringsforslag sker løbende i foråret i administrationen og i dialog med udvalgene. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkender den 18. marts udvalgsrammer som herefter er grundlaget for alle fagudvalgs budgetarbejde. I udvalgsrammerne er indarbejdet demografireguleringer og en udmøntning af driftsbesparelser på 10 mio. kr. I fagudvalgene skal der i møderne juni foretages politiske prioriteringer indenfor udvalgenes driftsbudgetter. Inden da skal der være en dialog med eller en præ-høring af relevante interessenter. Fagudvalgene fastlægger egen proces for disse prioriteringer og dialog. Der må forventes flere behandlinger af budgettet i hvert udvalg. Det Tekniske budget 2, fagudvalgenes udmøntning af reduktionen på 10 mio. kr., omprioriteringer til visionen og nye politikker indenfor budgetrammerne, samt de eventuelle forslag til nye anlægsprojekter og øvrige ændringer i driftsbudgettet samles i et budgetforslag 11

12 der udsendes elektronisk forud for budgetseminaret 3. september Dette er samtidig det materiale der sendes i høring og udgangspunktet for de politiske forhandlinger om budget Budgettet for vedtages på KBs møde den 8. oktober Disse processer er samlet i nedenstående tidsplan for budgetlægningen. Tidspunkt Hvem Handling 5. februar Hovedudvalg Hovedudvalget behandler forslag til budgetprocedure 18. februar ØPU Behandler budgetstrategi samt forslag til ny model for demografiregulering Februar - marts Hovedudvalg + MED områdeudvalg Hovedudvalget udsender budgetprocedure til MED områdeudvalgene, som skal tilrettelægge en proces der sikre medinddragelse gennem hele budgetbehandlingen. 18. marts ØPU Godkender Teknisk budget 1 inklusiv demografiregulering med ny model Godkender budgetrammer for fagudvalgene Marts - april Fagudvalg Dialog mellem fagudvalg og administration om proces og fokusområder i budgetlægningen maj Fagudvalg Drøftelse af budget og prioriteringsskemaer samt involvering af interessenter og høringsberettigede parter juni Fagudvalg Sidste udvalgsbehandling af budgetmateriale inkl. prioriteringsskemaer 17. juni ØPU Udvalget behandler eget budget med prioriteringsskemaer og orienteres om den generelle budgetstatus, hvis der er noget nyt fra KL. 12. august Hovedudvalg Behandler det foreløbige budgetmateriale 19. august ØPU Behandler samlet budgetsag og godkendelse af alle tekniske korrektioner foretaget siden 22. april august Økonomi & Personale Budgetmateriale til seminar 3. september udsendes 24. august Økonomi & Personale Budgetforslag tilgængeligt på hjemmeside til høringsprocessen og mail med link udsendes. Frist for høringssvar er 8. september kl september Kommunalbestyrelsen Budgetseminar for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret indeholder en status for budgettet og præsentation af borgmesterens forslag samt en opstart på de politiske forhandlinger som forventes at fortsætte nogle uger. 8. september Interessenter Sidste frist for aflevering af høringssvar til økonomistaben kl september Hovedudvalget Behandling af forslag til budget september ØPU 1. behandling af forslag til budget Møde med hovedudvalget, herunder drøftelse af budget 17. september Kommunalbestyrelsen 1. behandling af forslag til budget september Politiske partier Frist for budgetforlig, hvis det skal indgå som samlet ændringsforslag til 2. behandlingen i ØPU 30. september ØPU 2. behandling af forslag til budget september Politiske partier Sidste frist for aflevering af ændringsforslag som ønskes samlet af administrationen og udsendt med dagsorden til 2. behandling i KB 8. oktober Kommunalbestyrelsen 2. behandling af forslag til budget

13 5. Rum til prioritering og Vision 2030 I august 2014 blev en ambitiøs vision for Vordingborg Kommune 2030 vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse. Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Som det fremgår, er visionen formuleret bredt og kræver at den efterfølgende konkretiseres i en prioriteret række af delmål og effekter. Dette arbejde er igangsat og vil forløbe sideløbende med budgetprocessen det meste af Blandt andet lægges der op til en gennemgang af alle politikker/politikområder, med henblik på at fokusere politikkerne mod visionen og at opstille effektmål på alle områder. For at opnå effekterne og dermed visionen skal der prioriteres nogle indsatser på alle områder som ikke har været prioriteret tidligere. Vi skal således gøre noget andet end vi gør i dag for at opnå noget andet end vi har i dag. Ellers ville der ikke være et behov for en ny vision og en stor og inddragende proces omkring hvad vi kan gøre anderledes. I budgettet findes der ikke store reserver som uden videre kan prioriteres til nye indsatser på de forskellige områder. Budgetprocessen bliver derfor også en proces hvor alle udvalg skal igennem to processer. Først skal der prioriteres et antal nye indsatsområder/effektmål. Sammen med disse, skal der afsættes budgetmidler således at der umiddelbart kan ske noget i driften. Da midlerne til disse prioriteringer skal findes i eget udvalgsområde skal alle udvalg således også prioritere et antal reduktionsforslag indenfor udvalgets egen ramme (budgetramme1). Vores vision og de politikker vi vedtager i løbet af 2015 er ikke kun signalpolitik. Vi vil som kommunalbestyrelse sætte handling bag ordene og har derfor tilrettelagt et forløb hvor vi afsætter op til 1,5 % af driftsbudgettet til disse indsatser. Det er således klart at der er nogle opgaver vi skal nedprioritere for at have mulighed for at opprioritere andet. Vi tror og håber at borgere og medarbejdere kan se meningen med denne omprioritering og det er vigtigt at understrege, at det ikke er en spareøvelse, for alle pengene forudsættes omprioriteret indenfor udvalgets driftsbudget. For at sikre at disse to processer reelt gennemføres på alle områder stiller Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling krav om at der omprioriteres nedenstående i hvert udvalg, som svarer til 1,5 % af udvalgets driftsbudget (budgetramme 1) til nye tiltag, der er en udmøntning af visionen. Udvalg 1,5% til omprioritering Økonomi, Planlægning og Udvikling 4,1 Erhverv 0,2 Uddannelse og Arbejdsmarked 0,5 Social 6,3 Sundhed og Psykiatri 3,3 Teknik og Miljø 1,5 Børn, Unge og Familie 9,6 Kultur, Idræt og Fritid 0,8 I alt til omprioritering 26,3 13

14 Administrationen udarbejder et katalog med nye indsatser, som er beskrevet med omkostninger, forventede effekter, tidshorisont, og eventuelle afledte fordele eller ulemper. Udvalget skal således forvente at have en række forslag at prioritere imellem. På samme vis udarbejder administrationen reduktionsforslag som mindst svarer til udgifterne i det samlede katalog over nye indsatser. Også her skal udvalget forvente en række forslag der skal prioriteres imellem Budgetbalance og råderum Det politiske råderum og dermed mulighederne for at prioritere visionen og politikkerne afhænger i høj grad af resultatet af forhandlingerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i Først når vi kender denne aftale og dermed rammerne for vores økonomi kan vi være helt sikre på om forudsætningen for budgetlægningen holdt. Vi tager udgangspunkt i at det tekniske budget kommer i balance med nogle øgede indtægter i form at finansieringstilskud, særtilskud og øgede lånemuligheder. Hvis dette sker, kan de nævnte omprioriteringer indenfor fagudvalgene foretages som ønsket. Hvis det derimod viser sig at vi ikke får de forventede indtægter eller lånemuligheder, så skal der reduceres i udgifterne. Det kan gøres i anlægsbudgettet eller man kan benytte sig af de reduktionsforslag som fagudvalgene har prioriteret i foråret. Sagt på en anden måde, så producerer alle fagudvalg en række forslag til nye tiltag og forslag til reduktioner i foråret. I august, når vi kender de økonomiske rammer, viser det sig så om reduktionerne kan blive i fagudvalgets område og prioriteres til de ønskede tiltag eller om de (delvist) skal bruges til at få budgettet i balance uden træk på kassebeholdningen. Grunden til at der er valgt 1,5 % som prioriteringskrav er at det svarer til 26 mio. kr. i budgettet. Vordingborg Kommunes andel af det ekstraordinære finansieringstilskud i 2015 var ca. 30 mio. kr. Hvis dette mod forventning bortfalder helt uden erstatning i regeringsaftalen så er vi tilnærmelsesvis dækket ind. 14

15 6. Den økonomiske politik I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en revideret Økonomisk Politik. De væsentligste punkter herfra er gengivet i nedenstående. Det politiske råderum skal skabe plads til en fortsat udvikling af kommunens opgaveløsning. Det politiske råderum til anlægsinvesteringer skal være 80 mio. kr. om året. I dette investeringsniveau indgår vejvedligeholdelse ikke. Det politiske råderum til erhvervsfremme, udvikling og markedsføring af kommunen skal være 25 mio. kr. årligt afsat i driftsbudgettet. Der skal i driftsbudgettet være afsat mindst 15 mio. kr. - gerne 20 mio. kr. årligt som bevillingsreserve. Ufinansierede tillægsbevillinger gives som udgangspunkt ikke. Den løbende økonomistyring og rapportering skal sikre budgetterne ikke overskrides. Der udarbejdes flerårige handleplaner i de tilfælde hvor udfordringerne ikke kan håndteres indenfor et budgetår. Der er mulighed for "finansierede" tillægsbevillinger, hvilket betyder, at et område kan få en tillægsbevilling til omstruktureringer, investeringer og lignende, såfremt der samtidig laves aftale om finansiering i form af merindtægter og/eller mindreudgifter inden for en kortere tidshorisont. Likviditeten skal skabe frihed til politiske prioriteringer, stabilitet i serviceniveau samt uafhængighed af lån og øvrige dispensationer. Målsætningen for likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage) er at den skal ligge i imellem 100 og 200 mio.kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning må kun kortvarigt komme under 100 mio. kr. hvis der samtidig er vedtaget et budget som indeholder en prognose for at kassebeholdningen genoprettes til mellem 100 og 200 mio. kr. Hvis kassebeholdningen kommer over 200 mio. kr. skal der i budgetlægningen tages stilling til formålet. Her vil der være mulighed for at øge anlægsinvesteringerne eller øge driftsbudgettet, hvis budgetbalancen tillader dette. Langfristet gæld optages i forbindelse med anlægsinvesteringer indenfor reglerne om kommunal låntagning. Der skal budgetlægges med et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. Kommunale ældreboliger). Det vil sige at nye lån kun kan optages svarende til de årlige afdrag på bestående lån. Ved særlige investeringer i strategisk jordkøb eller lignende kan der i enkelte år afviges fra politikken. Kommunale skatter skal være på et uændret niveau Vordingborg Kommune. Det kommunale skattetryk (kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift) er et konkurrenceparameter i kommunens ønske om at tiltrække borgere og virksomheder. Derfor vurderes det løbende i forhold til landsgennemsnit, kommuner i nærområdet m.v., 15

16 7. Nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal til at få et hurtigt overblik inden budgetlægningen starter. Vordingborg Sammenlignings Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet OVERORDNEDE NØGLETAL 2014 Udgiftsbehov pr. indb. 106,7 103,1 101,3 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 90,4 90,7 98,5 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 100,8 100,4 98,9 100,0 Ressourcepres 105,8 102,7 102,4 100,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 103,0 104,1 100,9 100,0 Serviceniveau 96,5 100,8 99,6 100,0 Beskatningsniveau 103,0 103,1 101,8 100,0 Skat/service forhold 106,7 102,3 102,3 100,0 Faktisk udgiftspres 102,1 103,6 102,0 100,0 Balanceindikator 100,8 99,6 99,9 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Vord.borg er: 12 Gruppen omfatter kommuner mellem og indb. Ressourcepresset er moderat KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

17 RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.30 Vordingborg Sammenlignings Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

18 FINANSIELLE FORHOLD 3.10 Vordingborg Sammenlignings Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet FINANSIELLE NØGLETAL 2014 Udskrivningsgrundlag Grundværdier, landbrugsejendomme Grundværdier, øvrige ejendomme Beskatningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,20 25,78 25,42 24,90 Grundskyldspromille, landbrugsejendomme 7,20 6,61 6,81 6,96 Grundskyldspromille, øvrige ejendomme 32,32 25,82 26,50 26,25 Beskatningsniveau 25,64 25,68 25,36 24,90 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Vord.borg er: 12 Gruppen omfatter kommuner mellem og indb. Ressourcepresset er moderat KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret. Bo Panduro. tlf ,

NOTAT. De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret. Bo Panduro. tlf , NOTAT De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Februar 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk.

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere