FO R SL AG T IL B UDG ET 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FO R SL AG T IL B UDG ET 2009"

Transkript

1 FO R SL AG T IL B UDG ET 2009 Bilagsdel ydelseskatalog

2

3 Københavns kommunes Budgetforslag 2009 Ydelseskatalog Revisionsdirektoratet s. 3 Borgerrådgiveren s. 6 Beredskabskommisionen s. 8 Økonomiudvalget s. 15 Kultur- og Fritidsudvalget s. 52 Børne- og Ungdomsudvalget s. 70 Sundheds- og Omsorgsudvalget s. 101 Socialudvalget s. 129 Teknik- og Miljøudvalget s. 159 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget s. 188 Bilag s. 216

4 2

5 REVISIONSDIREKTORATET YDELSE: Revisionsdirektoratet Ydelsens indhold Omfatter for Revisionsdirektoratets vedkommende nedenstående 3 hovedopgaver: Revisionsopgaverne Revisionsarbejdet skal udføres, så det opfylder kravene til god offentlig revisionsskik, dvs. omfattende dels finansiel revision dels forvaltningsrevision. Finansiel revision omfatter: Regnskabet er rigtigt. Bevillingskontrol. Juridisk-kritisk revision. Den finansielle revision svarer i princippet til den revision, der er foreskrevet for selskaber i aktieselskabsloven mv. Ved den kommunale revision lægges der dog større vægt på kontrollen med overholdelsen af bevillingsmæssige og juridiske rammer for drift og anskaffelser. Forvaltningsrevision omfatter: Sparsommelighedsaspektet. Produktivitetsaspektet. Effektivitetsaspektet. Ledelsesrevision. Københavns Kommunes regnskaber har i mange år været underkastet forvaltningsrevision, der udføres ved inddragelse af alle fire aspekter og har udviklet sig i nøje samklang med forvaltningsrevisionen i den statslige sektor. Regnskabsgennemgangen Ved gennemgangen skal det navnligt påses, at regnskabet er undergivet en betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at forvaltningen af midlerne er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. revisionsvedtægtens 5. Øvrige opgaver Revisionsdirektoratets opgaver ud over revisionsvedtægtens krav om revision og regnskabsgennemgang omfatter bl.a. afgivelse af revisorerklæringer til statslige myndigheder mfl. samt rådgivning til kommunens institutioner. Økonomi Pris Driftsramme i alt t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af Revisionsdirektoratet. Prioritering Enhedspris (2009 p/l) I alt ny enhedspris i budgetforslag Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 3

6 REVISIONSDIREKTORATET YDELSE: Intern Revision Ydelsens indhold Intern Revision etableres pr. 1. januar Intern Revisions opgaver består bl.a. i at bistå kommunens revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision, understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen samt yde rådgivning og assistance til forvaltningerne inden for økonomistyring og revision. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af Intern Revision er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af Intern Revision. Prioritering Enhedspris (2009 p/l) I alt ny enhedspris i budgetforslag Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 4

7 REVISIONSDIREKTORATET YDELSE: Pulje til udvidet forvaltningsrevision Ydelsens indhold Puljen til udvidet forvaltningsrevision skal dække udgifter til større revisionsmæssige undersøgelser. Midlerne i puljen udmøntes efter beslutning i Revisionsudvalget. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af puljen til udvidet forvaltningsrevision er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af puljen til udvidet forvaltningsrevision. Prioritering Enhedspris (2009 p/l) I alt ny enhedspris i budgetforslag Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 5

8 borgerrådgiveren Ydelse: Borgerrådgiver Ydelsens indhold Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver og den primære målgruppe er borgere, brugere og erhvervsdrivende i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren kan desuden tage sager op af egen drift, gennemfører generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget og som stikprøvekontrol foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed. Som led i de nævnte opgaver fører Borgerrådgiveren endvidere tilsyn med diskrimination i kommunens regi. Borgerrådgiverudvalget har som mål for Borgerrådgiveren fastsat, at der indenfor den nævnte rammebevilling årligt skal kunne modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder at der skal kunne behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i konkrete klagesager skal være under 30 dage. Det er endvidere fastsat, at Borgerrådgiveren årligt iværksætter mindst 16 inspektioner og generelle egen drifts undersøgelser efter en nærmere fastlagt årsplan, som udarbejdes i samråd med Borgerrådgiverudvalget. Endvidere skal der årligt kunne mægles i 20 sager om diskrimination. For de statistiske nøgletal for Borgerrådgiverens virke henvises til de årlige beretninger, hvor der gives et samlet overblik over antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, sagsbehandlingstiden, resultatet af sagernes behandling, sagernes indhold samt fordelingen af påklagede forhold på kommunens forvaltninger. Endvidere gives i beretningerne en beskrivelse af egen drifts virksomheden og diskriminationstilsynet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: : Administrationsbygninger t.kr : Sekretariat og forvaltninger t.kr. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af Borgerrådgiveren er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af én borgerrådgiverfunktion i Københavns Kommune med en personalenormering på 11 årsværk. Prioritering Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 6

9 borgerrådgiveren Supplerende oplysninger Brugertilfredshed: Der blev i 2006 foretaget en ekstern evaluering af Borgerrådgiveren, hvor Institut for Konjunktur-Analyse konkluderede, at der blandt evalueringens tre målgrupper (borgere, brugere og forvaltning) var en høj grad af tillid til Borgerrådgiveren samt bred enighed om, at Borgerrådgiveren kan bidrage til en forbedring af kommunens sagsbehandling og service. Evalueringen satte ikke spørgsmålstegn ved berettigelsen i etableringen og den fortsatte eksistens af Borgerrådgiveren, men den viste, at kendskabet til Borgerrådgiveren på daværende tidspunkt endnu ikke var på det målsatte niveau. Efterfølgende har Borgerrådgiveren konstateret et stigende sagspres formentlig som følge af en øget synliggørelsesindsats som led i opfølgning på evalueringen. Derfor gennemføres primo 2008 en fornyet måling af kendskabsgraden. Alle ekstraordinære aktiviteter som ligger ud over institutionens almindeligt forekommende information henover året er sat i bero indtil målingen foreligger og der er heller ikke for indeværende planlagt fornyede målinger af brugertilfredsheden. 7

10 Beredskabskommissionen YDELSE: Brand- og redningsberedskab Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion: Bevilling Redningsberedskabet: Redningsberedskab (94 %) Brand- og redningstjenesten er en kommunal tjeneste, som er dimensioneret på baggrund af en risikoanalyse, hvor Københavns Brandvæsen for Beredskabskommissionen varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende dimensioneringsbekendtgørelse. Det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet) godkendte redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemandet døgnet rundt med i alt 75 pladser fordelt på syv stationer. Ydelsens indhold R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv. Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj) 5 min. 43 sek. 7 min. 7 min. Resultatmål Brandtjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min. (først mødte køretøj) 95 % 99 % 95 % Jf. bestemmelserne i Beredskabsloven og kontrakten mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen er brandtjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 7 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er beredskabet placeret på 7 brandstationer fordelt ud over København. Øget trafiktæthed samt den løbende udbygning af Københavns udkantsområder gør det i stigende grad vanskeligt at overholde Virksomhedskontraktens målsætning om fremkomst indenfor 10 min, hvorfor det anførte budgetmål er nedjusteret fra 99 % til 95 %. I foråret 2008 igangsættes en undersøgelse og vurdering af, hvilke tiltag, herunder af trafikmæssig karakter og lign., der kan igangsættes for at undgå et sådant fald i måltallet. Antallet af kørsler til brand- og redningsopgaver er steget de seneste år. Antallet kørsler for 2008 var derfor i budget 2008 forventet til at udgøre kørsler, hvor budgettet for 2007 var på kørsler. Resultatet i 2007 har vist en større stigning end forventet, hvorfor der forventes kørsler i

11 Beredskabskommissionen Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg Brand- og Redningsberedskab Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver. Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Brand- og Redningsberedskab Nettoudgift (1.000 kr.) Antal døgnbemandede pladser (stk.) Nettoudgift pr. plads (pris pr. antal, kr.) Brand- og Redningsberedskab Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 12 Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (262/2008) 1 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over 6000 udrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt. 9

12 Beredskabskommissionen YDELSE: Sikkerhed & Beredskab Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet: Redningsberedskab (1 %) Bevilling Redningsberedskabet, anlæg: Redningsberedskab (100 %) Ydelsens indhold Sikkerhed & Beredskab er en kommunal opgave. 1 Det fremgår af Beredskabsloven - kapitel Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning. 2 Det fremgår af Et robust og sikkert samfund, som er regeringens politik for beredskabet i Danmark. Politikken giver de overordnede retningslinier for kommunens videre arbejde med at forebygge større ulykker og katastrofer samt håndtere større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres arbejdet med at: Styrke koordinationen af den operative indsats på alle niveauer Prioritere forebyggelse højt og mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden Styrke beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer Videreudvikle uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet Målrette arbejdet med vidensopbygning og analyse Aktivt inddrage den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet 3 I november måned 2006 vedtog Borgerrepræsentationen en samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune efter oplæg fra Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK) og indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen samt Plan for udvikling af området inden for sikkerhed og beredskab. 4 Københavns Brandvæsen skal udvikle en proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder Den Nationale Beredskabsplan, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som Københavns Kommunes Beredskabsplan skal indpasses i - altså udvikle en helhedsorienteret beredskabsproces. 5 Københavns Brandvæsen skal koordinere arbejdet i kommunens beredskabsforum, Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK). Arbejdet i BSKK omfatter bl.a.: Udarbejde oplæg til den generelle del af kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode Udarbejde forslag til løbende revision af den generelle del af kommunens beredskabsplan Bistå og koordinere forvaltningernes udarbejdelse af delplaner og specialplaner Forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter iht. beredskabsplankomplekset Rådgive forvaltningerne om sårbarhedsreducerende foranstaltninger 6 Oprettelse af Kommandocentral Københavns Kommunes samlede kriseledelse bestående af den administrative stab, støttefunktionen, krisestaben og kriseledelsen oprettes i dag - i tilfælde af en krisesituation - i lokaler på Hovedbrandstationen, der til daglig anvendes til andre formål. For at sikre en hurtigere og mere driftssikker etablering af faciliteter ved behov for akut kriseledelse skal der oprettes en permanent kommandocentral for Københavns kommune. Projektet igangsættes ultimo Herudover er opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum indtil endelig implementering af ny struktur en integreret del af denne kerneydelse. 10

13 Beredskabskommissionen Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Sikkerhed & Beredskab Beskyttelsesrum Kommandocentral Sikkerhed & Beredskab i alt Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver. Mængde/antal Målgruppen for denne ydelse er byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune. Sikkerhed & Beredskab Nettoudgift (1.000 kr.) Antal medarbejdere indenfor området (stk.) Nettoudgift pr. medarbejder (pris pr. antal, kr.) Sikkerhed & Beredskab Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret -198 Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 11

14 Beredskabskommissionen YDELSE: Brandforebyggelse Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet: Redningsberedskab (5 %) Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlige oplag og opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte så som udarbejdelse af beredskabsmapper til institutioner samt information og rådgivning. Forebyggende afdeling indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager. Brandvæsenet rådgiver Center for Byggeri under Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet bidrager således til Teknik- og Miljøforvaltningens samlede byggesagsbehandling, hvor Center for Byggeri er den samlende funktion. Ydelsens indhold R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv. Antal pligtige brandsyn Antal byggesager Antal øvrige sagsbehandlinger Antal nye beredskabsmapper Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage 83 % 70 % 70 % Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage 96 % 95 % 95 % Antallet af øvrige sagsbehandlinger følger delvist udviklingen i byggeaktiviteten i København. Erfaringen fra 2007 har vist en opbremsning i byggeaktiviteten og dermed færre sagsbehandlinger, hvorfor det forventede antal for 2009 er reduceret i forhold til det budgetterede i Der er pr. 31. december 2007 registreret objekter, hvor Brandvæsenet skal foretage brandsyn efter fastlagte terminer. Det er et mål - og et krav - at alle lovpligtige brandsyn gennemføres. Den høje byggeaktivitet i København afstedkommer et højt antal byggesager, hvoraf mange er relativt store og komplekse. Der forventes en stabilisering i antallet af byggesager i de kommende år. Øvrig sagsbehandling omfatter primært behandling af anmeldelser, andragender og skriftlige forespørgsler af forskellig art med relation til brandforebyggende forhold. Antallet er for tiden stigende. I 2007 blev der udarbejdet 95 beredskabsmapper til forskellige bygninger i Københavns Kommune, hvorefter det samlede antal beredskabsmapper har rundet 511. Brandvæsenet opfatter sagsbehandlingstid som et af kvalitetsmålene for den brandforebyggende indsats. Der følges løbende op på målopfyldelsen. 12

15 Beredskabskommissionen Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Brandforebyggelse Mængde/antal Målgruppen for for den brandforebyggende indsats er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Forebyggende Afdeling Nettoudgift (1.000 kr.) Antal sagsbehandlere (stk.) Nettoudgift pr. sagsbehandler (pris pr. antal, kr.) Forebyggende Afdeling Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) 441 Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 3 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 13

16 Beredskabskommissionen YDELSE: Sekretariatsbetjening Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Sekretariat og forvaltninger (100 %) Ydelsens indhold Ydelsen varetages af Økonomiforvaltningen og omfatter sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der forelægges Beredskabskommissionen. Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Sekretariatsbetjening Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Økonomiforvaltningen, som varetager ydelsens opgaver. Mængde/antal Sekretariatsbetjening af Beredskabskommissionen (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total Politikerbetjening Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 pl) 391 Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 2 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredsheden. 14

17 Økonomiudvalget Ydelse: Generel sekretariatsbetjening Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter kommunale og forvaltningsmæssige udgifter, som ikke direkte kan henføres til en faglig aktivitet. Det vil typisk omfatte overheadudgifter, herunder lønninger til borgerrepræsentanterne, samt kommunale kontingenter. Indhold af Generel sekretariatsbetjening Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Omfatter arrangementer og modtagelser på Rådhuset samt ikke fagligt henførbar betjening af offentligheden bl.a. i forbindelse med aktindsigtssager. Omfatter BR-medlemmernes løn samt generel servicering af BR-medlemmer, Overborgmesteren og Beredskabskommissionen. Omfatter kommunens udgifter til KL-medlemskabet. Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen, herunder ressourcer til drift af direktionen og direktionssekretariatet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (84 %) Funktion (92 %) Funktion (16 %) Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Generel Sekretariatsbetjening udgør af den pågældende funktion. Økonomi Pris Pris for Generel sekretariatsbetjening i kr. (2009 p/l) Generel sekretariatsbetjening

18 Økonomiudvalget Mængde/antal Generel sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 16

19 Økonomiudvalget Ydelse: Faglig sekretariatsbetjening Ydelsens indhold: Ydelsen indeholder de aktiviteter, der normalt ikke hører under en centralforvaltnings typiske kerneydelser (tværgående økonomi, HR, it og planlægning). Ydelsen omfatter bl.a. ansvaret for busdriften i Københavns Kommune samt driften af Borgerservicecentrene. Indhold af Faglig sekretariatsbetjening Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Omfatter bl.a.: Ansvar for busdriften i Københavns Kommune, drift af Borgerservicecentre, Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen for alarmcentralen, rådighedsløn og pensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn, tilskud til fond der forestår driften af Københavns Madhus, fire årlige Åbent Rådhusarrangementer, tænketanksprojekter, driftstilskud til Operaen, erhvervsrettede arrangementer og udvikling, drift af Rådhusoplysningen, drift af kk.dk, drift af erhvervskontaktcentret samt drift af Københavns Erhvervsservice. Omfatter bl.a.: Rådgivning og sekretariatsbetjening af politikerne, udvikling og vedligehold af erhvervspolitik, udvikling og vedligehold af international politik samt drift af lokaludvalg. Omfatter bl.a.: Udvikling og vedligehold af strategisk kommunikationspolitik, drift og vedligehold af KKnet, udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i kommunen (opgaven udføres af Koncernservice), anlægsinvesteringer på busdriftsområdet, herunder til oprettelse af en Citybus, aktiviteter vedr. Klimatopmødet. Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen - Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (15 %) Funktion (8 %) Funktion (40 %) Funktion (100 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg: Funktion (100 %) Funktion (70 %) Funktion (1 %) 17

20 Økonomiudvalget Økonomi Pris Pris for Faglig sekretariatsbetjening i kr. (2009 p/l) Faglig sekretariatsbetjening Mængde/antal Faglig sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 216/2008) Ændret prioritering som følge af august-instillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag

21 Økonomiudvalget Supplerende oplysninger Der opstilles følgende mål for budget 2009 inden for ydelsen Faglig sekretariatsbetjening: Mål Resultatkrav i 2009 Kvalitet i Borgerservicen Henvendelser i Borgerservicecentrene Borgerbetjening Kort ventetid Min. 95 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med servicen Minimum henvendelser opkald pr. måned 80 % af opkald skal være besvaret inden for 20 sekunder Rådhusoplysningen står for salg på Københavns Rådhus af billetter til de organiserede omvisninger samt af gaveartikler. Herudover besvares henvendelser fra borgere, medarbejdere i Københavns Kommune samt turister. Til turisterne tilbydes personlig betjening på engelsk og tysk. Det er forventningen, at besøgstallet i 2008 og 2009 kommer til at ligge på ca. samme niveau som i Der er i 2009 planlagt en ombygning af Rådhusoplysningen, så den fremstår mere attraktiv og iøjefaldende for de mange dagligt besøgende. Antal deltagende i organiserede omvisninger på Københavns Rådhus forventet forventet Besøgende omvist i Rådhuset Besøgende til Tårnet Besøgende til Jens Olsens Ur Total Økonomiforvaltningens ambition er at levere den nødvendige rådgivning og ekspertise til at udarbejde indstillinger af høj kvalitet samt at sikre, at møderne forløber korrekt og med optimale vilkår for Københavns Kommunes Borgerrepræsentanter samt for Økonomiudvalgets medlemmer. 19

22 Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget Forventede tal, 2008 Møder i Borgerrepræsentationen Møder i Økonomiudvalget Antal sager behandlet i Borgerrepræsentationen Antal sager behandlet i Økonomiudvalget Københavns Borgerservice er en del af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening og er etableret med det formål at give en bedre og mere sammenhængende service til borgerne i det lokale miljø. Københavns Borgerservice har siden starten i 2004 oplevet en voldsom stigning i antal henvendelser. Fra starten var der tale om en begrænset søgning, da der blandt borgere var en vis usikkerhed om, hvilke opgaver og anden kommunal service, man kunne få løst i Københavns Borgerservice. Denne tvivl er ikke længere til stede, da mange borgere har opdaget servicetilbuddet. Af samme årsag ses en stor stigning i antal henvendelser: Mål og resultater forventet 2009 forventet Antal opgaver i borgerservicecentrene Antal henvendelser i borgerservicecentrene Antal opgaver pr. henvendelse 1,11 1,15 1,15 1,16 1,17 Antal henvendelser straksafklaret i Københavns Kommunes Kontaktcenter Tilfredshed med Borgerservicecentrene 2005 mål 2005 resultat 2006 mål 2006 resultat 2007 mål 2007 resultat 2008 mål Tilfredshed med servicen i borgerservicecentrene 95% 99% 95% 98% 95% 95% 95% Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 20

23 Økonomiudvalget Ydelse: Økonomi Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter aktiviteter inden for udvikling og drift af kommunens og Økonomiforvaltningens økonomi. Indhold af Økonomi Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter - Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Omfatter orienteringer til politikerne og udarbejdelse af svar på spørgsmål relateret til økonomiske problemstillinger. Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, økonomiske analyser og etablering af et fælles budgetmodul i kommunen. Herudover omfatter ydelsen kommunens udgifter til drift og udvikling af KØR samt fælles indkøb. Omfatter forvaltningens ressourcer til den interne økonomifunktion, samt til bogholderiadministrationen (udføres af Koncernservice). Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (18 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg. Funktion (2 %) Økonomi Pris Pris for Økonomi i kr. (2009 p/l) Økonomi

24 Økonomiudvalget Mængde/antal Økonomi fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 22

25 Økonomiudvalget Ydelse: HR Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter kommunale og forvaltningsmæssige HR-aktiviteter. Indhold af HR Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Omfatter evaluering og opfølgning på arrangementet vedr. 100-års jubilæet for kvindernes kommunale valgret i Politikerbetjening - Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Omfatter personale-, løn- og organisationsudviklingsaktiviteter. Omfatter forvaltningens ressourcer til løn- og personaleadministration (opgaven udføres af Koncernservice), samt ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning inden for bl.a. mangfoldighed, ledelsesudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Omfatter herudover forvaltningens ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Fælles rammepuljer: Funktion (23 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (15 %) Funktion (100 %) Økonomi Pris Pris for HR i kr. (2009 p/l) HR

26 Økonomiudvalget Mængde/antal HR fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) -52 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 24

27 Økonomiudvalget Ydelse: It Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter kommunale og forvaltningsmæssige it-aktiviteter. Indhold af It Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Midler til projektet Real Time Copenhagen. Omfatter it-support til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget samt drift af it i BR sal og partikontorer (udføres af Koncernservice) Omfatter it-driftsaftaler (varetages af Koncernservice), midler til digital borgerservice samt ressourcer til varetagelse af den tværkommunale it-sikkerhedsopgave. edoc-drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support, drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt it-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger (udføres og varetages af Koncernservice). Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (2 %) Funktion (6 %) Økonomi Pris Pris for It i kr. (2009 p/l) It

28 Økonomiudvalget Mængde/antal It fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 26

29 Økonomiudvalget Ydelse: Anlæg og planlægning Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter bl.a. kommunale planlægningsopgaver samt anlægsprojekter. Indhold af Anlæg og planlægning Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder, indtægter og udgifter vedrørende Fisketorvsbroen, drift af Kraghavearealerne, finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling samt midler til gennemførsel af metrocityringen. Omfatter midler til trængselsafgiftsprojektet. Omfatter projekter og udviklingsaktiviteter inden for en række anlægsprojekter i kommunen, herunder vedr. Klimatopmødet, Metropolzonen, bydelsplanlægning, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik samt en pulje til jordkøb. Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen - Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (100 %) Funktion (5 %) Bevilling Salg af rettigheder m.v.: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling Fælles anlægspuljer: Funktion (100 %) Funktion (11 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg: Funktion (30 %) Funktion (100 %) Funktion (97 %) Økonomi Pris Pris for Anlæg og planlægning i kr. (2009 p/l) Anlæg og planlægning

30 Økonomiudvalget Mængde/antal Anlæg og planlægning fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) Ændret prioriterng som følge af august-indstillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 28

31 Økonomiudvalget Ydelse: Budgetpuljer Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter centrale puljer, der udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune. Indhold af Budgetpuljer Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter - Politikerbetjening - Servicering og udvikling af Københavns Kommune Omfatter centrale puljer, der udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune, herunder bl.a. Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen - Barselsfonden Puljen til uforudsete udgifter Puljer til Klimatopmødet Pulje til Sikker by-initiativerne. Pulje til hjemmeplejeplan Investeringspulje Pulje til byfornyelsesformål Pulje til dækning af stigende byggepriser P/L-pulje DUT-pulje Indtægtsramme vedr. sociale refusioner Indtægter til dækning af øgede lejeindtægter i Teknik- og Miljøforvaltningen Pulje vedr. Haveforeningen Prøvestenen Pulje vedr. psykiatriplan Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Fælles driftspuljer: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling Fælles rammepuljer: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (77 %) Funktion (100 %) Bevilling Fælles anlægspuljer: Funktion (90 %) 29

32 Økonomiudvalget Økonomi Pris Pris for Budgetpuljer i kr. (2009 p/l) Budgetpuljer Mængde/antal Budgetpuljer fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ingen samlet pris i det vedtagne budget for 2008 Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne - Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) - Ændret prioritering som følge af august-indstillingen - I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 30

33 Økonomiudvalget Ydelse: Sikkerhed og beredskab, anlæg Ydelsens indhold Anlægsydelsen under Sikkerhed og beredskab, anlæg består af følgende projekt: Kommandocentral Københavns Kommunes samlede kriseledelse bestående af den administrative stab, støttefunktion, krisestaben og kriseledelsen oprettes i dag - i tilfælde af en krisesituation - i lokaler på hovedbrandstationen, der til daglig anvendes til andre formål. For at sikre en hurtigere og mere driftssikker etablering af faciliteter ved behov for akut kriseledelse skal der oprettes en permanent kommandocentral for Københavns Kommune. Projektet er påbegyndt i 2008 Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Redningsberedskab (100 %) Økonomi Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg Kommandocentral Sikkerhed og beredskab, anlæg i alt Mængde/antal Sikkerhed og beredskab, anlæg Udgift (1.000 kr) Antal (stk.) Pris pr. antal Kommandocentral Prioritering Beløb i kr. Enhedspris (2009 pl) i budgetforslaget 0 Ændret prioritering som følge af august-indstillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal Brugertilfredshed: Der ligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed 31

34 Økonomiudvalget YDELSE: Patienttransporttjeneste Ydelsens indhold Patienttransporttjenesten består af to delaktiviteter: Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance Sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste Såvel akutambulancetjenesten som sygetransporttjenesten er regionsopgaver. Opgaven var tidligere overdraget til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som efter 1. januar 2007 er en del af Region Hovedstaden (Region H). Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - tjenesterne for Region H i henhold til indgået kontrakt. Region H afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for akutambulanceberedskabet og gennem en fast turpris for sygetransporttjenesten. Akutambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. Ambulancerne ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året, og de er fordelt på byens 7 brandstationer. Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulant behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse. Akutambulancetjenesten har sammen med sygetransporttjenesten af H:S været udbudt i licitation. Københavns Brandvæsen fik opgaven og har med Frederiksberg Brandvæsen som underentreprenør indgået kontrakt med H:S (nu Region H) pr. 1. oktober 2005 og foreløbig indtil udgangen af 2008 med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Region H har i marts 2008 sendt patienttransporttjenesten i ny licitation. Resultatet af udbuddet vil først være kendt i efteråret I det udarbejdede budgetforslag for 2009 er der forudsat uændret aktivitetsniveau i Patienttransporttjenesten. R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv Antal kørsler til akutambulanceopgaver Antal fakturerede til sygetransportopgaver Turpris vedr. sygetransportkørsler 984, , ,- Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid (udrykningskørsel). 5 min. 16 sek. 5 min. 30 sek. 5 min. 30 sek. Resultatmål Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min. (Udrykningskørsel). 93 % 99 % 95 % Patienttransporttjenesten udføres i henhold til kontrakten med H:S (nu Region H). Kontrakten indeholder klare krav til kvalitet og dokumentation af ydelserne i henhold til kravspecifikationen. Jf. bestemmelserne i kontrakten mellem Region H og Københavns Brandvæsen er patienttransporttjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 5:30 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er 10 døgnbetjente ambulancer placeret på de syv brandstationer i København og 2 på Frederiksberg. 32

35 Økonomiudvalget Øget trafiktæthed samt den løbende udbygning af Københavns udkantsområder gør det i stigende grad vanskeligt at overholde kontraktens målsætning om fremkomst indenfor 10 min, hvorfor det anførte budgetmål er nedjusteret fra 99 % til 95 %. I foråret 2008 igangsættes en undersøgelse og vurdering af hvilke tiltag, herunder af trafikmæssig karakter o. lign., der kan igangsættes for at undgå et sådant fald i måltallet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Redningsberedskab (33 %) Økonomi Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Indtægtsdækket virksomhed Akutambulanceberedskab Sygetransport Patienttransporttjenesten i alt Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra Region H i henhold til indgået kontrakt. Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Patienttransporttjenesterne er personer, der befinder sig i Københavns Kommune. Patienttransporttjenesten Bruttoudgift (1.000 kr.) Antal ambulancer (stk.) Bruttoudgift pr. ambulance (pris pr. antal, kr.) Patienttransporttjenesten Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret -412 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 33

36 Økonomiudvalget YDELSE: Alarmcentral Ydelsens indhold Alarmcentralen modtager opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og Redningstjenesterne, ambulancetjenesterne og Politiet samt koordinerer ressourceanvendelsen for områdets Brand- og Redningstjenester og ambulancetjenester. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune. R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv. Antal opkald til Alarmcentralen Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører Antallet af opkald til Alarmcentralen steg kraftigt fra et niveau på ca opkald i 2005 til ca opkald i Dette skyldtes primært afvikling af TDC s mobil-sluse, som indtil 2006 frasorterede en stor del af de fejlopkald, der kommer til Alarmcentralen fra mobilnettet. På tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet for 2008 (primo 2007) skønnedes det, at antallet af opkald fortsat ville stige svagt til et niveau på ca opkald pr. år i Resultatet i 2007 har derimod vist, at antallet af opkald har stabiliseret sig til ca opkald årligt, hvilket er baggrunden for de forventede antal i Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Redningsberedskab (4 %) Økonomi Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg Indtægtsdækket virksomhed Alarmcentral Dækning fra Økonomiforvaltningen Alarmcentral Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen). Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt. 34

37 Økonomiudvalget Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis Staten og fra Københavns Kommune. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet. Alarmeringscentral Bruttoudgift (1.000 kr.) Gennemsnitligt antal døgnbetjente - Operatørpladser (stk.) Bruttoudgift pr. operatørplads (pris pr. antal, kr.) Alarmeringscentral Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 16 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 35

38 Økonomiudvalget YDELSE: Pc-service Ydelsens indhold Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pc-arbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads til brug for administrative eller borgerrettede funktioner, herunder adgang til de fagsystemer som anvendes i forvaltningen. Serviceniveauet på pc en varierer i forhold til behovene i de enkelte forvaltninger. Serviceniveauet kan variere dels i forhold til afskrivningshorisonten på den enkelte pc (antal år, som en pc skal fungere i, før den som hovedregel udskiftes), dels i forhold til antallet af henvendelser, der kan rettes til servicedesken. Der afregnes i forhold til det antal pc er, som forvaltningerne har tilknyttet kommunens netværk. Hvis en forvaltning ønsker at nedlægge en pc, kan det ske med tre måneders varsel. Der betales i det tilfælde for det antal kvartaler, som pc en har været i funktion frem til udløbet af tremåneders fristen. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Sekretariat og forvaltning Økonomi Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg It-service Pris Priserne på pc er i budget 2009 omfatter 10 prismodeller. Antallet af modeller skal standardiseres, så der kommer færre modeller. Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der aftalt med forvaltningerne. 36

39 Økonomiudvalget Enhedspris pr. pc-arbejdsplads (kr.). Pris pr. pc Vedtaget budget 2008 Budgetforslag 2009 Alle forvaltninger: Stationær standard pc. med 3 års afskrivning og 6 årlige henvendelser til servicedesken. Bærbar pc: kr. Ikke opgjort Kultur- og Fritidsforvaltningen: Stationær biblioteks-pc (adm.) med lavere licensudgifter og service. Ikke opgjort Kultur- og Fritidsforvaltningen: Stationær biblioteks-pc (publikum) med lavere licensudgifter og service. Ikke opgjort Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Stationær standard pc (3 års afskrivning) med 25 pct. lavere serviceniveau end alm. standard pc. (4 opkald til servicedesk pr. pc) Ikke opgjort Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen: Stationær Citrix-pc (tynd-klient), 4 års afskrivning med 25 pct. lavere serviceniveau end Alm. standard pc (4 opkald til servicedesk pr. pc) Ikke opgjort Socialforvaltningen: Stationær standard pc. Bærbar pc: kr. Difference på 70 kr. i 2007 til alm. Standard pc. er finansieret gennem engangsbetaling til KS fra SOF. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen: Stationær standard pc med 4 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesken. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen (skoler): Stationær Citrix pc med 5 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesk. Pc en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen (sektornet): Stationær standard pc med 4 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesken. Pc en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. Forvaltningen finansierer selv udgifter til Microsoft licenser. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen: Stationær standard pc med 6 års afskrivning og en årlig henvendelse til servicedesken. Pc en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. Forvaltningen finansierer selv udgifter til Microsoft licenser Ikke opgjort

FORSLAG TIL BUDGET 2011

FORSLAG TIL BUDGET 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2011 BILAGSDEL - YDELSESKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2011 YDELSESKATALOG Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i vedtaget budget

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004

Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004 ÅRSRAPPORT 2003 APRIL 2004 INDHOLD Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab 27 Regnskab 27 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 5 Generelle bemærkninger... 7 Drift Økonomiudvalget.. 29 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Forslag til budget 2011

Forslag til budget 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2011 Forslag til budget 2011 forslag til budget 2011 københavns kommune økonomiforvaltningen august 2010 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-08-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010

Teknik- og Miljøudvalget Ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse Ydelse: Ordinær drift...2 Aktivitet: Administrativ støttefunktion...2 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Anlæg og Udbud...4 Aktivitet: Driftsopgaver i Center for Bydesign...5 Aktivitet:

Læs mere

Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen

Operationel risikostyring i Københavns Kommune. Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen Operationel risikostyring i Københavns Kommune Strategiske overvejelser ved samling af risikostyringsog sikringsopgaver i Københavns Brandvæsen Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu,

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2014. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2014. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 Dato: 21. december 2012 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere