FO R SL AG T IL B UDG ET 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FO R SL AG T IL B UDG ET 2009"

Transkript

1 FO R SL AG T IL B UDG ET 2009 Bilagsdel ydelseskatalog

2

3 Københavns kommunes Budgetforslag 2009 Ydelseskatalog Revisionsdirektoratet s. 3 Borgerrådgiveren s. 6 Beredskabskommisionen s. 8 Økonomiudvalget s. 15 Kultur- og Fritidsudvalget s. 52 Børne- og Ungdomsudvalget s. 70 Sundheds- og Omsorgsudvalget s. 101 Socialudvalget s. 129 Teknik- og Miljøudvalget s. 159 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget s. 188 Bilag s. 216

4 2

5 REVISIONSDIREKTORATET YDELSE: Revisionsdirektoratet Ydelsens indhold Omfatter for Revisionsdirektoratets vedkommende nedenstående 3 hovedopgaver: Revisionsopgaverne Revisionsarbejdet skal udføres, så det opfylder kravene til god offentlig revisionsskik, dvs. omfattende dels finansiel revision dels forvaltningsrevision. Finansiel revision omfatter: Regnskabet er rigtigt. Bevillingskontrol. Juridisk-kritisk revision. Den finansielle revision svarer i princippet til den revision, der er foreskrevet for selskaber i aktieselskabsloven mv. Ved den kommunale revision lægges der dog større vægt på kontrollen med overholdelsen af bevillingsmæssige og juridiske rammer for drift og anskaffelser. Forvaltningsrevision omfatter: Sparsommelighedsaspektet. Produktivitetsaspektet. Effektivitetsaspektet. Ledelsesrevision. Københavns Kommunes regnskaber har i mange år været underkastet forvaltningsrevision, der udføres ved inddragelse af alle fire aspekter og har udviklet sig i nøje samklang med forvaltningsrevisionen i den statslige sektor. Regnskabsgennemgangen Ved gennemgangen skal det navnligt påses, at regnskabet er undergivet en betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at forvaltningen af midlerne er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. revisionsvedtægtens 5. Øvrige opgaver Revisionsdirektoratets opgaver ud over revisionsvedtægtens krav om revision og regnskabsgennemgang omfatter bl.a. afgivelse af revisorerklæringer til statslige myndigheder mfl. samt rådgivning til kommunens institutioner. Økonomi Pris Driftsramme i alt t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af Revisionsdirektoratet. Prioritering Enhedspris (2009 p/l) I alt ny enhedspris i budgetforslag Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 3

6 REVISIONSDIREKTORATET YDELSE: Intern Revision Ydelsens indhold Intern Revision etableres pr. 1. januar Intern Revisions opgaver består bl.a. i at bistå kommunens revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision, understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen samt yde rådgivning og assistance til forvaltningerne inden for økonomistyring og revision. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af Intern Revision er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af Intern Revision. Prioritering Enhedspris (2009 p/l) I alt ny enhedspris i budgetforslag Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 4

7 REVISIONSDIREKTORATET YDELSE: Pulje til udvidet forvaltningsrevision Ydelsens indhold Puljen til udvidet forvaltningsrevision skal dække udgifter til større revisionsmæssige undersøgelser. Midlerne i puljen udmøntes efter beslutning i Revisionsudvalget. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af puljen til udvidet forvaltningsrevision er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af puljen til udvidet forvaltningsrevision. Prioritering Enhedspris (2009 p/l) I alt ny enhedspris i budgetforslag Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 5

8 borgerrådgiveren Ydelse: Borgerrådgiver Ydelsens indhold Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver og den primære målgruppe er borgere, brugere og erhvervsdrivende i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren kan desuden tage sager op af egen drift, gennemfører generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget og som stikprøvekontrol foretage inspektion af institutioner eller virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed. Som led i de nævnte opgaver fører Borgerrådgiveren endvidere tilsyn med diskrimination i kommunens regi. Borgerrådgiverudvalget har som mål for Borgerrådgiveren fastsat, at der indenfor den nævnte rammebevilling årligt skal kunne modtages og håndteres mindst 2000 personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser, herunder at der skal kunne behandles og afsluttes mindst 800 sager på skriftligt grundlag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i konkrete klagesager skal være under 30 dage. Det er endvidere fastsat, at Borgerrådgiveren årligt iværksætter mindst 16 inspektioner og generelle egen drifts undersøgelser efter en nærmere fastlagt årsplan, som udarbejdes i samråd med Borgerrådgiverudvalget. Endvidere skal der årligt kunne mægles i 20 sager om diskrimination. For de statistiske nøgletal for Borgerrådgiverens virke henvises til de årlige beretninger, hvor der gives et samlet overblik over antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren, sagsbehandlingstiden, resultatet af sagernes behandling, sagernes indhold samt fordelingen af påklagede forhold på kommunens forvaltninger. Endvidere gives i beretningerne en beskrivelse af egen drifts virksomheden og diskriminationstilsynet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: : Administrationsbygninger t.kr : Sekretariat og forvaltninger t.kr. Økonomi Pris Enhedsprisen for drift af Borgerrådgiveren er rammebevillingen på t.kr. Mængde/antal Prisen for ydelsen i form af rammebevillingen dækker driften i 2009 af én borgerrådgiverfunktion i Københavns Kommune med en personalenormering på 11 årsværk. Prioritering Der er ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på enhedsprisen for den nævnte ydelse. 6

9 borgerrådgiveren Supplerende oplysninger Brugertilfredshed: Der blev i 2006 foretaget en ekstern evaluering af Borgerrådgiveren, hvor Institut for Konjunktur-Analyse konkluderede, at der blandt evalueringens tre målgrupper (borgere, brugere og forvaltning) var en høj grad af tillid til Borgerrådgiveren samt bred enighed om, at Borgerrådgiveren kan bidrage til en forbedring af kommunens sagsbehandling og service. Evalueringen satte ikke spørgsmålstegn ved berettigelsen i etableringen og den fortsatte eksistens af Borgerrådgiveren, men den viste, at kendskabet til Borgerrådgiveren på daværende tidspunkt endnu ikke var på det målsatte niveau. Efterfølgende har Borgerrådgiveren konstateret et stigende sagspres formentlig som følge af en øget synliggørelsesindsats som led i opfølgning på evalueringen. Derfor gennemføres primo 2008 en fornyet måling af kendskabsgraden. Alle ekstraordinære aktiviteter som ligger ud over institutionens almindeligt forekommende information henover året er sat i bero indtil målingen foreligger og der er heller ikke for indeværende planlagt fornyede målinger af brugertilfredsheden. 7

10 Beredskabskommissionen YDELSE: Brand- og redningsberedskab Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion: Bevilling Redningsberedskabet: Redningsberedskab (94 %) Brand- og redningstjenesten er en kommunal tjeneste, som er dimensioneret på baggrund af en risikoanalyse, hvor Københavns Brandvæsen for Beredskabskommissionen varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende dimensioneringsbekendtgørelse. Det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Velfærdsministeriet) godkendte redningsberedskab omfatter foruden brandtjenesten tillige en røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste og omfatter tilsammen 21 brand- og redningskøretøjer bemandet døgnet rundt med i alt 75 pladser fordelt på syv stationer. Ydelsens indhold R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv. Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid (først mødte køretøj) 5 min. 43 sek. 7 min. 7 min. Resultatmål Brandtjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min. (først mødte køretøj) 95 % 99 % 95 % Jf. bestemmelserne i Beredskabsloven og kontrakten mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen er brandtjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 7 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er beredskabet placeret på 7 brandstationer fordelt ud over København. Øget trafiktæthed samt den løbende udbygning af Københavns udkantsområder gør det i stigende grad vanskeligt at overholde Virksomhedskontraktens målsætning om fremkomst indenfor 10 min, hvorfor det anførte budgetmål er nedjusteret fra 99 % til 95 %. I foråret 2008 igangsættes en undersøgelse og vurdering af, hvilke tiltag, herunder af trafikmæssig karakter og lign., der kan igangsættes for at undgå et sådant fald i måltallet. Antallet af kørsler til brand- og redningsopgaver er steget de seneste år. Antallet kørsler for 2008 var derfor i budget 2008 forventet til at udgøre kørsler, hvor budgettet for 2007 var på kørsler. Resultatet i 2007 har vist en større stigning end forventet, hvorfor der forventes kørsler i

11 Beredskabskommissionen Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg Brand- og Redningsberedskab Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver. Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Brand- og Redningsberedskabet er mennesker, dyr, miljø og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Brand- og Redningsberedskab Nettoudgift (1.000 kr.) Antal døgnbemandede pladser (stk.) Nettoudgift pr. plads (pris pr. antal, kr.) Brand- og Redningsberedskab Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 12 Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (262/2008) 1 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed, men det kan bemærkes, at der for over 6000 udrykninger i gennemsnit forekommer mindre end 1 borgerklage årligt. 9

12 Beredskabskommissionen YDELSE: Sikkerhed & Beredskab Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet: Redningsberedskab (1 %) Bevilling Redningsberedskabet, anlæg: Redningsberedskab (100 %) Ydelsens indhold Sikkerhed & Beredskab er en kommunal opgave. 1 Det fremgår af Beredskabsloven - kapitel Her defineres kommunens planlægningsforpligtigelse inden for den civile sektors beredskab, herunder planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer - beredskabsplanlægning. 2 Det fremgår af Et robust og sikkert samfund, som er regeringens politik for beredskabet i Danmark. Politikken giver de overordnede retningslinier for kommunens videre arbejde med at forebygge større ulykker og katastrofer samt håndtere større hændelser og konsekvenserne heraf. I politikken prioriteres arbejdet med at: Styrke koordinationen af den operative indsats på alle niveauer Prioritere forebyggelse højt og mindske samfundets sårbarhed og dermed øge robustheden Styrke beredskabsplanlægningen med særlig fokus på den dertil knyttede kommunikation i krisesituationer Videreudvikle uddannelse og øvelser inden for beredskabsområdet Målrette arbejdet med vidensopbygning og analyse Aktivt inddrage den internationale udvikling og internationalt samarbejde i beredskabsarbejdet 3 I november måned 2006 vedtog Borgerrepræsentationen en samlet plan for beredskabet i Københavns Kommune efter oplæg fra Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK) og indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen samt Plan for udvikling af området inden for sikkerhed og beredskab. 4 Københavns Brandvæsen skal udvikle en proces for kommunens beredskabsplanlægning, som sammenholdt med samfundets øvrige beredskabs- og krisestyringssystemer, herunder Den Nationale Beredskabsplan, giver den planlægningsmæssige og operative ramme, som Københavns Kommunes Beredskabsplan skal indpasses i - altså udvikle en helhedsorienteret beredskabsproces. 5 Københavns Brandvæsen skal koordinere arbejdet i kommunens beredskabsforum, Beredskabssamordning i Københavns Kommune (BSKK). Arbejdet i BSKK omfatter bl.a.: Udarbejde oplæg til den generelle del af kommunens beredskabsplan mindst én gang i hver valgperiode Udarbejde forslag til løbende revision af den generelle del af kommunens beredskabsplan Bistå og koordinere forvaltningernes udarbejdelse af delplaner og specialplaner Forestå planlægning og gennemførelse af øvelsesaktiviteter iht. beredskabsplankomplekset Rådgive forvaltningerne om sårbarhedsreducerende foranstaltninger 6 Oprettelse af Kommandocentral Københavns Kommunes samlede kriseledelse bestående af den administrative stab, støttefunktionen, krisestaben og kriseledelsen oprettes i dag - i tilfælde af en krisesituation - i lokaler på Hovedbrandstationen, der til daglig anvendes til andre formål. For at sikre en hurtigere og mere driftssikker etablering af faciliteter ved behov for akut kriseledelse skal der oprettes en permanent kommandocentral for Københavns kommune. Projektet igangsættes ultimo Herudover er opgaven omkring forvaltning, vedligeholdelse og udlejning af beskyttelsesrum indtil endelig implementering af ny struktur en integreret del af denne kerneydelse. 10

13 Beredskabskommissionen Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Sikkerhed & Beredskab Beskyttelsesrum Kommandocentral Sikkerhed & Beredskab i alt Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionens betaling til Københavns Brandvæsen, som varetager ydelsens opgaver. Mængde/antal Målgruppen for denne ydelse er byens borgere, virksomheder og forvaltninger, herunder alle, som måtte arbejde eller opholde sig i Københavns Kommune. Sikkerhed & Beredskab Nettoudgift (1.000 kr.) Antal medarbejdere indenfor området (stk.) Nettoudgift pr. medarbejder (pris pr. antal, kr.) Sikkerhed & Beredskab Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret -198 Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 11

14 Beredskabskommissionen YDELSE: Brandforebyggelse Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Redningsberedskabet: Redningsberedskab (5 %) Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Opgaverne løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen og omfatter regelmæssige brandsyn samt godkendelse af brandfarlige oplag og opførsel, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover udføres opgaver med brandforebyggende sigte så som udarbejdelse af beredskabsmapper til institutioner samt information og rådgivning. Forebyggende afdeling indgår desuden som særlig sagkyndig på brandområdet i behandlingen af en række byggesager. Brandvæsenet rådgiver Center for Byggeri under Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende brandmæssige forhold i forbindelse med deres byggesagsbehandling. Brandvæsenet bidrager således til Teknik- og Miljøforvaltningens samlede byggesagsbehandling, hvor Center for Byggeri er den samlende funktion. Ydelsens indhold R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv. Antal pligtige brandsyn Antal byggesager Antal øvrige sagsbehandlinger Antal nye beredskabsmapper Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage 83 % 70 % 70 % Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage 96 % 95 % 95 % Antallet af øvrige sagsbehandlinger følger delvist udviklingen i byggeaktiviteten i København. Erfaringen fra 2007 har vist en opbremsning i byggeaktiviteten og dermed færre sagsbehandlinger, hvorfor det forventede antal for 2009 er reduceret i forhold til det budgetterede i Der er pr. 31. december 2007 registreret objekter, hvor Brandvæsenet skal foretage brandsyn efter fastlagte terminer. Det er et mål - og et krav - at alle lovpligtige brandsyn gennemføres. Den høje byggeaktivitet i København afstedkommer et højt antal byggesager, hvoraf mange er relativt store og komplekse. Der forventes en stabilisering i antallet af byggesager i de kommende år. Øvrig sagsbehandling omfatter primært behandling af anmeldelser, andragender og skriftlige forespørgsler af forskellig art med relation til brandforebyggende forhold. Antallet er for tiden stigende. I 2007 blev der udarbejdet 95 beredskabsmapper til forskellige bygninger i Københavns Kommune, hvorefter det samlede antal beredskabsmapper har rundet 511. Brandvæsenet opfatter sagsbehandlingstid som et af kvalitetsmålene for den brandforebyggende indsats. Der følges løbende op på målopfyldelsen. 12

15 Beredskabskommissionen Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Brandforebyggelse Mængde/antal Målgruppen for for den brandforebyggende indsats er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune. Forebyggende Afdeling Nettoudgift (1.000 kr.) Antal sagsbehandlere (stk.) Nettoudgift pr. sagsbehandler (pris pr. antal, kr.) Forebyggende Afdeling Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) 441 Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 3 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 13

16 Beredskabskommissionen YDELSE: Sekretariatsbetjening Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Sekretariat og forvaltninger (100 %) Ydelsens indhold Ydelsen varetages af Økonomiforvaltningen og omfatter sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der forelægges Beredskabskommissionen. Økonomi Pris: Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Sekretariatsbetjening Bruttoudgiften omfatter Beredskabskommissionen betaling til Økonomiforvaltningen, som varetager ydelsens opgaver. Mængde/antal Sekretariatsbetjening af Beredskabskommissionen (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total Politikerbetjening Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 pl) 391 Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 2 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredsheden. 14

17 Økonomiudvalget Ydelse: Generel sekretariatsbetjening Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter kommunale og forvaltningsmæssige udgifter, som ikke direkte kan henføres til en faglig aktivitet. Det vil typisk omfatte overheadudgifter, herunder lønninger til borgerrepræsentanterne, samt kommunale kontingenter. Indhold af Generel sekretariatsbetjening Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Omfatter arrangementer og modtagelser på Rådhuset samt ikke fagligt henførbar betjening af offentligheden bl.a. i forbindelse med aktindsigtssager. Omfatter BR-medlemmernes løn samt generel servicering af BR-medlemmer, Overborgmesteren og Beredskabskommissionen. Omfatter kommunens udgifter til KL-medlemskabet. Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen, herunder ressourcer til drift af direktionen og direktionssekretariatet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (84 %) Funktion (92 %) Funktion (16 %) Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Generel Sekretariatsbetjening udgør af den pågældende funktion. Økonomi Pris Pris for Generel sekretariatsbetjening i kr. (2009 p/l) Generel sekretariatsbetjening

18 Økonomiudvalget Mængde/antal Generel sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 16

19 Økonomiudvalget Ydelse: Faglig sekretariatsbetjening Ydelsens indhold: Ydelsen indeholder de aktiviteter, der normalt ikke hører under en centralforvaltnings typiske kerneydelser (tværgående økonomi, HR, it og planlægning). Ydelsen omfatter bl.a. ansvaret for busdriften i Københavns Kommune samt driften af Borgerservicecentrene. Indhold af Faglig sekretariatsbetjening Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Omfatter bl.a.: Ansvar for busdriften i Københavns Kommune, drift af Borgerservicecentre, Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen for alarmcentralen, rådighedsløn og pensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn, tilskud til fond der forestår driften af Københavns Madhus, fire årlige Åbent Rådhusarrangementer, tænketanksprojekter, driftstilskud til Operaen, erhvervsrettede arrangementer og udvikling, drift af Rådhusoplysningen, drift af kk.dk, drift af erhvervskontaktcentret samt drift af Københavns Erhvervsservice. Omfatter bl.a.: Rådgivning og sekretariatsbetjening af politikerne, udvikling og vedligehold af erhvervspolitik, udvikling og vedligehold af international politik samt drift af lokaludvalg. Omfatter bl.a.: Udvikling og vedligehold af strategisk kommunikationspolitik, drift og vedligehold af KKnet, udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i kommunen (opgaven udføres af Koncernservice), anlægsinvesteringer på busdriftsområdet, herunder til oprettelse af en Citybus, aktiviteter vedr. Klimatopmødet. Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen - Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (15 %) Funktion (8 %) Funktion (40 %) Funktion (100 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg: Funktion (100 %) Funktion (70 %) Funktion (1 %) 17

20 Økonomiudvalget Økonomi Pris Pris for Faglig sekretariatsbetjening i kr. (2009 p/l) Faglig sekretariatsbetjening Mængde/antal Faglig sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 216/2008) Ændret prioritering som følge af august-instillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag

21 Økonomiudvalget Supplerende oplysninger Der opstilles følgende mål for budget 2009 inden for ydelsen Faglig sekretariatsbetjening: Mål Resultatkrav i 2009 Kvalitet i Borgerservicen Henvendelser i Borgerservicecentrene Borgerbetjening Kort ventetid Min. 95 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med servicen Minimum henvendelser opkald pr. måned 80 % af opkald skal være besvaret inden for 20 sekunder Rådhusoplysningen står for salg på Københavns Rådhus af billetter til de organiserede omvisninger samt af gaveartikler. Herudover besvares henvendelser fra borgere, medarbejdere i Københavns Kommune samt turister. Til turisterne tilbydes personlig betjening på engelsk og tysk. Det er forventningen, at besøgstallet i 2008 og 2009 kommer til at ligge på ca. samme niveau som i Der er i 2009 planlagt en ombygning af Rådhusoplysningen, så den fremstår mere attraktiv og iøjefaldende for de mange dagligt besøgende. Antal deltagende i organiserede omvisninger på Københavns Rådhus forventet forventet Besøgende omvist i Rådhuset Besøgende til Tårnet Besøgende til Jens Olsens Ur Total Økonomiforvaltningens ambition er at levere den nødvendige rådgivning og ekspertise til at udarbejde indstillinger af høj kvalitet samt at sikre, at møderne forløber korrekt og med optimale vilkår for Københavns Kommunes Borgerrepræsentanter samt for Økonomiudvalgets medlemmer. 19

22 Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget Forventede tal, 2008 Møder i Borgerrepræsentationen Møder i Økonomiudvalget Antal sager behandlet i Borgerrepræsentationen Antal sager behandlet i Økonomiudvalget Københavns Borgerservice er en del af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening og er etableret med det formål at give en bedre og mere sammenhængende service til borgerne i det lokale miljø. Københavns Borgerservice har siden starten i 2004 oplevet en voldsom stigning i antal henvendelser. Fra starten var der tale om en begrænset søgning, da der blandt borgere var en vis usikkerhed om, hvilke opgaver og anden kommunal service, man kunne få løst i Københavns Borgerservice. Denne tvivl er ikke længere til stede, da mange borgere har opdaget servicetilbuddet. Af samme årsag ses en stor stigning i antal henvendelser: Mål og resultater forventet 2009 forventet Antal opgaver i borgerservicecentrene Antal henvendelser i borgerservicecentrene Antal opgaver pr. henvendelse 1,11 1,15 1,15 1,16 1,17 Antal henvendelser straksafklaret i Københavns Kommunes Kontaktcenter Tilfredshed med Borgerservicecentrene 2005 mål 2005 resultat 2006 mål 2006 resultat 2007 mål 2007 resultat 2008 mål Tilfredshed med servicen i borgerservicecentrene 95% 99% 95% 98% 95% 95% 95% Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 20

23 Økonomiudvalget Ydelse: Økonomi Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter aktiviteter inden for udvikling og drift af kommunens og Økonomiforvaltningens økonomi. Indhold af Økonomi Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter - Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Omfatter orienteringer til politikerne og udarbejdelse af svar på spørgsmål relateret til økonomiske problemstillinger. Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, økonomiske analyser og etablering af et fælles budgetmodul i kommunen. Herudover omfatter ydelsen kommunens udgifter til drift og udvikling af KØR samt fælles indkøb. Omfatter forvaltningens ressourcer til den interne økonomifunktion, samt til bogholderiadministrationen (udføres af Koncernservice). Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (18 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg. Funktion (2 %) Økonomi Pris Pris for Økonomi i kr. (2009 p/l) Økonomi

24 Økonomiudvalget Mængde/antal Økonomi fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 22

25 Økonomiudvalget Ydelse: HR Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter kommunale og forvaltningsmæssige HR-aktiviteter. Indhold af HR Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Omfatter evaluering og opfølgning på arrangementet vedr. 100-års jubilæet for kvindernes kommunale valgret i Politikerbetjening - Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Omfatter personale-, løn- og organisationsudviklingsaktiviteter. Omfatter forvaltningens ressourcer til løn- og personaleadministration (opgaven udføres af Koncernservice), samt ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning inden for bl.a. mangfoldighed, ledelsesudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Omfatter herudover forvaltningens ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Fælles rammepuljer: Funktion (23 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (15 %) Funktion (100 %) Økonomi Pris Pris for HR i kr. (2009 p/l) HR

26 Økonomiudvalget Mængde/antal HR fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) -52 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 24

27 Økonomiudvalget Ydelse: It Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter kommunale og forvaltningsmæssige it-aktiviteter. Indhold af It Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Midler til projektet Real Time Copenhagen. Omfatter it-support til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget samt drift af it i BR sal og partikontorer (udføres af Koncernservice) Omfatter it-driftsaftaler (varetages af Koncernservice), midler til digital borgerservice samt ressourcer til varetagelse af den tværkommunale it-sikkerhedsopgave. edoc-drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support, drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt it-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger (udføres og varetages af Koncernservice). Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (2 %) Funktion (6 %) Økonomi Pris Pris for It i kr. (2009 p/l) It

28 Økonomiudvalget Mængde/antal It fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 26

29 Økonomiudvalget Ydelse: Anlæg og planlægning Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter bl.a. kommunale planlægningsopgaver samt anlægsprojekter. Indhold af Anlæg og planlægning Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder, indtægter og udgifter vedrørende Fisketorvsbroen, drift af Kraghavearealerne, finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling samt midler til gennemførsel af metrocityringen. Omfatter midler til trængselsafgiftsprojektet. Omfatter projekter og udviklingsaktiviteter inden for en række anlægsprojekter i kommunen, herunder vedr. Klimatopmødet, Metropolzonen, bydelsplanlægning, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik samt en pulje til jordkøb. Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen - Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Økonomisk forvaltning, drift: Funktion (100 %) Funktion (5 %) Bevilling Salg af rettigheder m.v.: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling Fælles anlægspuljer: Funktion (100 %) Funktion (11 %) Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg: Funktion (30 %) Funktion (100 %) Funktion (97 %) Økonomi Pris Pris for Anlæg og planlægning i kr. (2009 p/l) Anlæg og planlægning

30 Økonomiudvalget Mængde/antal Anlæg og planlægning fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) Ændret prioriterng som følge af august-indstillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 28

31 Økonomiudvalget Ydelse: Budgetpuljer Ydelsens indhold: Ydelsen omfatter centrale puljer, der udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune. Indhold af Budgetpuljer Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter - Politikerbetjening - Servicering og udvikling af Københavns Kommune Omfatter centrale puljer, der udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune, herunder bl.a. Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen - Barselsfonden Puljen til uforudsete udgifter Puljer til Klimatopmødet Pulje til Sikker by-initiativerne. Pulje til hjemmeplejeplan Investeringspulje Pulje til byfornyelsesformål Pulje til dækning af stigende byggepriser P/L-pulje DUT-pulje Indtægtsramme vedr. sociale refusioner Indtægter til dækning af øgede lejeindtægter i Teknik- og Miljøforvaltningen Pulje vedr. Haveforeningen Prøvestenen Pulje vedr. psykiatriplan Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Bevilling Fælles driftspuljer: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (100 %) Bevilling Fælles rammepuljer: Funktion (100 %) Funktion (100 %) Funktion (77 %) Funktion (100 %) Bevilling Fælles anlægspuljer: Funktion (90 %) 29

32 Økonomiudvalget Økonomi Pris Pris for Budgetpuljer i kr. (2009 p/l) Budgetpuljer Mængde/antal Budgetpuljer fordelt på standardgrupper (Beløb i kr p/l) Pris Mængde Samlet enhedspris Total - Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter Politikerbetjening Servicering og udvikling af Københavns Kommune Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ingen samlet pris i det vedtagne budget for 2008 Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne - Ændret prioritering som følge af juni-indstillingen (ØU 262/2008) - Ændret prioritering som følge af august-indstillingen - I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng. 30

33 Økonomiudvalget Ydelse: Sikkerhed og beredskab, anlæg Ydelsens indhold Anlægsydelsen under Sikkerhed og beredskab, anlæg består af følgende projekt: Kommandocentral Københavns Kommunes samlede kriseledelse bestående af den administrative stab, støttefunktion, krisestaben og kriseledelsen oprettes i dag - i tilfælde af en krisesituation - i lokaler på hovedbrandstationen, der til daglig anvendes til andre formål. For at sikre en hurtigere og mere driftssikker etablering af faciliteter ved behov for akut kriseledelse skal der oprettes en permanent kommandocentral for Københavns Kommune. Projektet er påbegyndt i 2008 Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Redningsberedskab (100 %) Økonomi Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg Kommandocentral Sikkerhed og beredskab, anlæg i alt Mængde/antal Sikkerhed og beredskab, anlæg Udgift (1.000 kr) Antal (stk.) Pris pr. antal Kommandocentral Prioritering Beløb i kr. Enhedspris (2009 pl) i budgetforslaget 0 Ændret prioritering som følge af august-indstillingen I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal Brugertilfredshed: Der ligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed 31

34 Økonomiudvalget YDELSE: Patienttransporttjeneste Ydelsens indhold Patienttransporttjenesten består af to delaktiviteter: Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance Sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste Såvel akutambulancetjenesten som sygetransporttjenesten er regionsopgaver. Opgaven var tidligere overdraget til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som efter 1. januar 2007 er en del af Region Hovedstaden (Region H). Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - tjenesterne for Region H i henhold til indgået kontrakt. Region H afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for akutambulanceberedskabet og gennem en fast turpris for sygetransporttjenesten. Akutambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. Ambulancerne ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året, og de er fordelt på byens 7 brandstationer. Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulant behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse. Akutambulancetjenesten har sammen med sygetransporttjenesten af H:S været udbudt i licitation. Københavns Brandvæsen fik opgaven og har med Frederiksberg Brandvæsen som underentreprenør indgået kontrakt med H:S (nu Region H) pr. 1. oktober 2005 og foreløbig indtil udgangen af 2008 med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Region H har i marts 2008 sendt patienttransporttjenesten i ny licitation. Resultatet af udbuddet vil først være kendt i efteråret I det udarbejdede budgetforslag for 2009 er der forudsat uændret aktivitetsniveau i Patienttransporttjenesten. R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv Antal kørsler til akutambulanceopgaver Antal fakturerede til sygetransportopgaver Turpris vedr. sygetransportkørsler 984, , ,- Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid (udrykningskørsel). 5 min. 16 sek. 5 min. 30 sek. 5 min. 30 sek. Resultatmål Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min. (Udrykningskørsel). 93 % 99 % 95 % Patienttransporttjenesten udføres i henhold til kontrakten med H:S (nu Region H). Kontrakten indeholder klare krav til kvalitet og dokumentation af ydelserne i henhold til kravspecifikationen. Jf. bestemmelserne i kontrakten mellem Region H og Københavns Brandvæsen er patienttransporttjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 5:30 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er 10 døgnbetjente ambulancer placeret på de syv brandstationer i København og 2 på Frederiksberg. 32

35 Økonomiudvalget Øget trafiktæthed samt den løbende udbygning af Københavns udkantsområder gør det i stigende grad vanskeligt at overholde kontraktens målsætning om fremkomst indenfor 10 min, hvorfor det anførte budgetmål er nedjusteret fra 99 % til 95 %. I foråret 2008 igangsættes en undersøgelse og vurdering af hvilke tiltag, herunder af trafikmæssig karakter o. lign., der kan igangsættes for at undgå et sådant fald i måltallet. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Redningsberedskab (33 %) Økonomi Budget i kr. Bruttoudg. Bruttoindt. Nettoudg. Indtægtsdækket virksomhed Akutambulanceberedskab Sygetransport Patienttransporttjenesten i alt Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra Region H i henhold til indgået kontrakt. Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Patienttransporttjenesterne er personer, der befinder sig i Københavns Kommune. Patienttransporttjenesten Bruttoudgift (1.000 kr.) Antal ambulancer (stk.) Bruttoudgift pr. ambulance (pris pr. antal, kr.) Patienttransporttjenesten Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret -412 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. Brugertilfredshed: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 33

36 Økonomiudvalget YDELSE: Alarmcentral Ydelsens indhold Alarmcentralen modtager opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og Redningstjenesterne, ambulancetjenesterne og Politiet samt koordinerer ressourceanvendelsen for områdets Brand- og Redningstjenester og ambulancetjenester. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune. R2007 B2008 B 2009 Aktivitetsoplysninger mv. Antal opkald til Alarmcentralen Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører Antallet af opkald til Alarmcentralen steg kraftigt fra et niveau på ca opkald i 2005 til ca opkald i Dette skyldtes primært afvikling af TDC s mobil-sluse, som indtil 2006 frasorterede en stor del af de fejlopkald, der kommer til Alarmcentralen fra mobilnettet. På tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet for 2008 (primo 2007) skønnedes det, at antallet af opkald fortsat ville stige svagt til et niveau på ca opkald pr. år i Resultatet i 2007 har derimod vist, at antallet af opkald har stabiliseret sig til ca opkald årligt, hvilket er baggrunden for de forventede antal i Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Redningsberedskab (4 %) Økonomi Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg Indtægtsdækket virksomhed Alarmcentral Dækning fra Økonomiforvaltningen Alarmcentral Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen). Mængde/antal Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt. 34

37 Økonomiudvalget Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis Staten og fra Københavns Kommune. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet. Alarmeringscentral Bruttoudgift (1.000 kr.) Gennemsnitligt antal døgnbetjente - Operatørpladser (stk.) Bruttoudgift pr. operatørplads (pris pr. antal, kr.) Alarmeringscentral Prioritering Tabel i kr. Enhedspris i Vedtaget budget 2008 (2009 p/l) Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret 16 I alt ny enhedspris i budgetforslag Supplerende oplysninger 6-by nøgletal: Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal. BRUGERTILFREDSHED: Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed. 35

38 Økonomiudvalget YDELSE: Pc-service Ydelsens indhold Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pc-arbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads til brug for administrative eller borgerrettede funktioner, herunder adgang til de fagsystemer som anvendes i forvaltningen. Serviceniveauet på pc en varierer i forhold til behovene i de enkelte forvaltninger. Serviceniveauet kan variere dels i forhold til afskrivningshorisonten på den enkelte pc (antal år, som en pc skal fungere i, før den som hovedregel udskiftes), dels i forhold til antallet af henvendelser, der kan rettes til servicedesken. Der afregnes i forhold til det antal pc er, som forvaltningerne har tilknyttet kommunens netværk. Hvis en forvaltning ønsker at nedlægge en pc, kan det ske med tre måneders varsel. Der betales i det tilfælde for det antal kvartaler, som pc en har været i funktion frem til udløbet af tremåneders fristen. Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: Sekretariat og forvaltning Økonomi Budget i kr. Bruttoudg Bruttoindt Nettoudg It-service Pris Priserne på pc er i budget 2009 omfatter 10 prismodeller. Antallet af modeller skal standardiseres, så der kommer færre modeller. Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der aftalt med forvaltningerne. 36

39 Økonomiudvalget Enhedspris pr. pc-arbejdsplads (kr.). Pris pr. pc Vedtaget budget 2008 Budgetforslag 2009 Alle forvaltninger: Stationær standard pc. med 3 års afskrivning og 6 årlige henvendelser til servicedesken. Bærbar pc: kr. Ikke opgjort Kultur- og Fritidsforvaltningen: Stationær biblioteks-pc (adm.) med lavere licensudgifter og service. Ikke opgjort Kultur- og Fritidsforvaltningen: Stationær biblioteks-pc (publikum) med lavere licensudgifter og service. Ikke opgjort Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: Stationær standard pc (3 års afskrivning) med 25 pct. lavere serviceniveau end alm. standard pc. (4 opkald til servicedesk pr. pc) Ikke opgjort Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen: Stationær Citrix-pc (tynd-klient), 4 års afskrivning med 25 pct. lavere serviceniveau end Alm. standard pc (4 opkald til servicedesk pr. pc) Ikke opgjort Socialforvaltningen: Stationær standard pc. Bærbar pc: kr. Difference på 70 kr. i 2007 til alm. Standard pc. er finansieret gennem engangsbetaling til KS fra SOF. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen: Stationær standard pc med 4 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesken. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen (skoler): Stationær Citrix pc med 5 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesk. Pc en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen (sektornet): Stationær standard pc med 4 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesken. Pc en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. Forvaltningen finansierer selv udgifter til Microsoft licenser. Ikke opgjort Børne- og Ungdomsforvaltningen: Stationær standard pc med 6 års afskrivning og en årlig henvendelse til servicedesken. Pc en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. Forvaltningen finansierer selv udgifter til Microsoft licenser Ikke opgjort

VEDTAGET BUDGET 2009 BilAGsDEl ydelseskatalog VEDT A GET BUDGET 2009 Bil A G sde l yde ls E sk A T A lo G

VEDTAGET BUDGET 2009 BilAGsDEl ydelseskatalog VEDT A GET BUDGET 2009 Bil A G sde l yde ls E sk A T A lo G VEDTAGET BUDGET 2009 Bilagsdel ydelseskatalog Københavns kommunes Budget 2009 Ydelseskatalog Revisionsdirektoratet s. 3 Borgerrådgiveren s. 6 Beredskabskommisionen s. 8 Økonomiudvalget s. 16 Kultur- og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2008 YDELSESKATALOG

KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2008 YDELSESKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2008 YDELSESKATALOG Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i budgetforslag 2008. Dette gælder følgende: Ydelseskatalog for: o Borgerrådgiveren s.

Læs mere

Bevilling Nettoudgifter Personaletal

Bevilling Nettoudgifter Personaletal BILAG 2: Bevillingsoversigt Økonomiudvalget BEVILLINGSOVERSIGT Bevilling Nettoudgifter Personaletal Alle beløb opgives i 2008 2009 2010 2011 2012 2009 2008 løbende priser 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 2011

FORSLAG TIL BUDGET 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2011 BILAGSDEL - YDELSESKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2011 YDELSESKATALOG Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i vedtaget budget

Læs mere

Forord til Økonomiudvalgets ydelseskatalog Bilag 4

Forord til Økonomiudvalgets ydelseskatalog Bilag 4 Forord til udvalgets ydelseskatalog Bilag 4 forvaltningen har indgået en aftale mellem en række forvaltninger om at benytte en ens opgørelsesform for administrationsområdet i ydelseskataloget. Opgørelsesformen

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL. Fælles Driftspuljer

Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL. Fælles Driftspuljer Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL Fælles Driftspuljer Funktion og dranst Alle beløb er opgjort i pris- og Udgifter Indtægter lønniveau. Driftsramme 6.51.1 Sekretariat og forvaltning -49.883 0-49.883

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.

Nøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Kvalitative KPI er for it- og økonomiområdet. Status marts 2012 på Koncernservice' kvalitative KPI er. Dette notat indeholder opdaterede statusresultater

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010 KØBENHAVNS KOMMUNE vedtaget budget 2010 vedtaget budget 2010 københavns kommune økonomiforvaltningen november 2009 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning budget 2010 hovedindhold...9 indledende

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. august 2008 Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Baggrunden

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere