KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010"

Transkript

1 KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 i faglig voldgiftssag, FOA Fag og Arbejde (konsulent Mumme Thing) mod Dansk Industri for Arriva Skandinavien A/S (chefkonsulent, advokat Marianne Lage) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om FOAs overenskomst med Arriva omfatter garageanlægget for busser beliggende Ved Amagerbanen 37, 2300 København S. Påstande Klager har nedlagt påstand om, at Arriva Skandinavien A/S skal anerkende, at overenskomsten mellem FOA Fag og Arbejde og Arriva Skandinavien A/S, som er gældende for Chauffører ansat i Arriva Danmarks driftsområder i København, omfatter garageanlægget beliggende Ved Amagerbanen 37, 2300 København S. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling Sagen, der er henvist til faglig voldgift af Arbejdsretten den 19. maj 2009, blev behandlet mundtligt den 14. december 2009 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede konsulent Sidsel Boertmann Brüel og konsulent Tonny Selvig, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede personalejuridisk chef Niels Grøn Fabech og personalejuridisk chef Hans Henrik Mortensen. Der blev under forhandlingen afgivet forklaringer af sektorformand Reiner Burgwald, afdelingsformand Bent Møller Jensen, personalechef Henning Nellemann og driftsdirektør Torben Hansen Topp.

2 2 Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter optaget til opmandens kendelse. Sagsfremstilling Dansk Industri har meddelt følgende baggrundsoplysninger: Den kollektive bustransport i københavnsområdet var oprindelig en offentlig opgave, som blev varetaget af en række skiftende offentlige selskaber. Således var det oprindelig HT, der senere via Busdivision blev til Bus Danmark A/S, der stod for kørslen i København og omegn. Bus Danmark var den gamle busdivision af HT, som blev delt i 1990 i en administrationsdivision og en busdivision. Da HT blev oprettet i 1974, overtog HT 12 offentligt ejede eller dominerede selskaber. Som følge af privatiseringen af busdriften i hovedstadsområdet faldt HTs andel af busdriften sidst i 1990 erne. I begyndelsen af marts 1999 solgte de tidligere ejere København, Roskilde og Frederiksborg amter og København og Frederiksberg kommuner selskabet til den britiske Arriva plc., der i 1997 etablerede sig i Danmark ved købet af aktiemajoriteten i Unibus. Bus Danmark og Unibus blev lagt sammen den 30. maj 1999 og blev den 14. juni 1999 til Arriva Danmark A/S (pr. 1. november 2006 Arriva Skandinavien A/S). I 2007 overtog Arriva en række aktiviteter fra det franske selskab Veolia, som gennem en årrække havde varetaget en del af busdriften i Danmark. Arriva overtog i den forbindelse bl.a. et garageanlæg til busser på Vasbygade 18, 2450 København SV. Den 10. januar 2009 tog Arriva et nyt garageanlæg til busser i brug på adressen Ved Amagerbanen 37, 2300 København S. Samtidig lukkede Arriva garageanlægget på Vasbygade. De chauffører, der havde været tilknyttet buslinjer, der udgik fra anlægget på Vasbygade, blev overført til tre andre anlæg, nemlig de i forvejen eksisterende anlæg i Gladsaxe og Ryvang og det ny anlæg på Ved Amagerbanen. Samtlige chauffører, der blev tilknyttet det ny anlæg, kom fra anlægget på Vasbygade. Arriva meddelte i den forbindelse FOA, at kørslen på anlægget på Ved Amagerbanen var planlagt udført efter reglerne i Tillægsoverenskomst til Landsoverenskomst for Rutebilkørsel indgået mellem AKT [Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik] og Fagligt Fælles Forbund [3F] (3Foverenskomsten). LO protesterede heroverfor med henvisning til, at FOA-overenskomsten for chauffører ansat i Arrivas driftsområde i København fandt anvendelse på det ny anlæg på Ved Amagerbanen. I en redegørelse af 5. januar 2009, udarbejdet af afdelingsformand Bent Møller Jensen, TF, hedder det bl.a.: De ansatte i Veolia havde en særlig lokalaftale ovenpå overenskomsten som lå i 3F.

3 3 Den ønskede Arriva at komme ud af. Der blev derfor lokalt ført forhandlinger imellem 3F-repræsentanter ansat med Veoliavilkår og alm. 3F ansatte, samt ansatte med FOAbaggrund. Forhandlingerne gik ud på om der kunne laves en helt ny fælles Arriva-vilkårsaftale, uanset Arrivas hidtidige forpligtelser. Dette led skibbrud. 3F s repræsentanter blev tilbudt at de alle kunne komme til at køre på en overenskomst/lokalaftale/vilkår der byggede på hvad vi havde i FOAoverenskomsten, men dette tilbud sagde 3F-forbundet og dermed de lokale tillidsrepræsentanter NEJ TAK til, og der blev i stedet lavet en overbygning/lokalaftale på 3F-overenskomsten gældende for 3F ere som løste en række af problemerne. Aftalen er tidsbegrænset frem til næste OK-forhandling. Men den fik løst Arrivas problem med at komme ud af Veoliaaftalen. Vi gjorde gældende at vi anså at vores overenskomst kunne gøres gældende på Vasbygade og de øvrige anlæg som var i Københavnsområdet, og som nu var kommet ind i Arriva-koncernen. Vi fik under hånden at vide, at Vasbygade anlægget ville blive lukket ultimo 08. Vi fortsatte derfor ikke ud af den tangent for ikke at forværre klimaet med 3F yderligere. Overenskomstforhold og tidligere tvister m.v. Det fremgår af den neden for omtalte opmandskendelse af 24. september 1999, at Trafikfunktionærernes Fagforening/FOA i 1987 fik overenskomst vedrørende busdriften i HT området, og at overenskomsten indeholdt følgende bestemmelse om overenskomstens område: Overenskomsten omfatter HT-chauffører ansat i Hovedstadsområdets Trafikselskabs driftsområder i København. Driftsområderne i København er p.t.: Artillerivej, Islevdalvej, Ryvang, Irlandsvej og Ørnevej. Efter nedlæggelsen af garageanlægget på Irlandsvej udgik dette af overenskomsten i I 1995 udgik Artillerivej af overenskomsten, og i 1997 udgik Ørnevej. Den 6. december 1996 afsagde Grænseudvalget kendelse i en sag mellem Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), nu 3F, og FOA vedrørende spørgsmålet, om FOA bevarede organisationsretten for buschauffører på de ruter, der ved udlicitering fra HT (Bus Danmark A/S) blev overtaget af en privat vognmand, som var medlem af Rutebilejernes Arbejdsgiverforening.

4 4 Under sagen nedlagde SiD følgende påstand: FOA skal anerkende, at alene SiD er berettiget til at organisere chauffører ansat hos medlemmer af Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, samt ansat hos Bus Danmark A/S, udenfor Københavns Kommune, p.t. Nordsjælland (Hillerød, Gilleleje og Kokkedal), Ballerup og Køge, samt udenfor HT-området. Såfremt et medlem af Rutebilejernes Arbejdsgiverforening overtager kørsel, der hidtil har været dækket af en overenskomst med FOA, og overdragelsen er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, kan chaufførerne dog forblive medlemmer af FOA i den løbende overenskomstperiode, således at organisationsretten derefter overgår til SiD. FOA erklærede under sagen at ville efterkomme påstandens 1. led. Over for 2. led påstod FOA afvisning, subsidiært frifindelse, således at SiD skal anerkende, at FOA som faglig organisation har en interesse i at videreføre sine medlemmers interesser ved muligheden for indgåelse af overenskomster, herunder ved paralleloverenskomster indgået mellem FOA og Rutebilejernes Arbejdsgiverforening. Det anføres i kendelsens sagsfremstilling, at FOAs holdning til 1. led i SiDs påstand indebærer, at FOA må træde ud af Ballerup som overenskomstpart, idet Ballerup aldrig har hørt til FOAs overenskomstområde. Ved kendelsen blev FOA frifundet for 2. led i SiDs påstand. I præmisserne hedder det bl.a.: Udvalget kan ikke på forhånd udelukke, at der ved de enkelte udliciteringer kan gøre sig særlige forhold gældende som nødvendiggør en konkret stillingtagen til overenskomstdækningen. Herefter finder udvalget det overvejende betænkeligt på forhånd at fastlægge de fremtidige overenskomstforhold, således som påstået i 2. led i Specialarbejderforbundets påstand. I forbindelse med forhandlingerne i foråret 1997 mellem TF/FOA og Bus Danmark A/S om fornyelse af overenskomsten for chauffører ansat i Bus Danmark A/S driftsområder i København pr. 1. april 1997 udarbejdede Bus Danmark A/S den 6. marts 1997 et internt notat, hvori det bl.a. hedder: Bus Danmark siger nej til paralleloverenskomst. TF/FOA ønsker overenskomstens område omdefineret. Foreslår liniebestemt. Bus Danmark fastholder geografisk bestemmelse. I et senere udateret notat om overenskomstforhandlingerne, udarbejdet af Bus Danmark A/S, hedder det bl.a.:

5 5 Forhandlingstemaer: Overenskomstens område løbetid 1, stk. 1 Overenskomsten omfatter chauffører ansat i Bus Danmarks driftsområder på Islevdalvej og Ryvangen samt nye driftsområder, der ibrugtages inden for Københavns Kommune. I aftale om fornyelse af overenskomst for chauffører ansat i Bus Danmarks driftsområder i København, underskrevet af TF/FOA og Bus Danmark A/S den 15. maj 1997, hedder det bl.a.: 1, stk. 1 ændres til Overenskomsten omfatter chauffører ansat i Bus Danmarks driftsområder på Islev og Ryvang samt nye driftsområder, inden for Københavns-området. Områdebestemmelsen i overenskomstens 1, stk. 1, er ikke senere blevet ændret. I den nugældende Overenskomst mellem FOA Fag og Arbejde og Arriva Skandinavien A/S gældende for chauffører ansat i Arriva Skandinaviens driftsområder i København (FOA-overenskomsten) hedder det således i 1, stk. 1: Overenskomsten omfatter chauffører ansat i Arriva Skandinavien A/S driftsområder på Islev og Ryvang samt nye driftsområder inden for Københavns-området. I 1999 opstod der tvist mellem FOA og Arriva om overenskomstforholdene for chauffører tilknyttet buslinje 250S, efter at denne buslinje var blevet flyttet fra garageanlægget på Islevdalvej, som blev lukket, til et garageanlæg i Ballerup. Garageanlægget på Islevdalvej var før ændringerne omfattet af TF/FOA-overenskomsten, mens garageanlægget i Ballerup var omfattet af SiD(3F)- overenskomsten. Tvisten blev afgjort ved opmandskendelse i faglig voldgift den 24. september I kendelsen blev det fastslået, at Arriva ikke havde brudt en lokalaftale af 15. maj 1997 ved at flytte buslinje 250S til garageanlægget i Ballerup, og at lokalaftalen, der ikke kunne tillægges forrang frem for TF/FOA-overenskomsten, ikke indebar, at overenskomsten fandt anvendelse på linje 250S efter flytningen til Ballerup. Det anføres bl.a. i præmisserne, at lokalaftalen må fortolkes i lyset af, at overenskomstens område er defineret i selve overenskomsten, at Bus Danmark (Arriva) til stadighed og senest under overenskomstforhandlingerne i 1997 har fastholdt det geografiske kriterium og derfor har afslået FOAs ønsker om en linjebestemt definition af overenskomstens område, og at FOAs overenskomst ikke gælder for buslinjer, der som linje 250S er stationeret på garageanlægget i Ballerup. I 2005 opstod der tvist mellem Arriva og TF/FOA om overenskomstforholdene for chauffører tilknyttet buslinje 2A, som Arriva overtog fra Connex den 23. oktober Arriva skrev i den anledning således til TF den 29. juni 2005: På et møde i Arriva tidligere i juni måned 2005 har TF nævnt muligheden for at chaufførerne på linje 2A kunne være omfattet af virksomhedsoverenskomsten indgået

6 6 mellem Arriva og FOA (Ryvang-overenskomsten) uanset hvilket hjemsted Arriva måtte vælge at placere linje 2A på. Arriva arbejder på at få placeret linje 2A på et nyoprettet anlæg i Albertslund Kommune. I den anledning skal vi meddele TF, at såfremt dette bliver den endelige placering, vil chaufførerne på linje 2A være omfattet af overenskomsten mellem SiD og AKT (Tillægsoverenskomsten, som jo dækker hele HUR-området, som tillæg til Landsoverenskomsten). Om end den geografiske adskillelse mellem de 2 overenskomster gennem tiden har været genstand for nogen debat, betragter vi det som uomtvisteligt, at en placering i Albertslund Kommune ikke hører under FOAs overenskomstområde. Vi skal bl.a. henvise til, at der i årene eksisterede et HT-busanlæg i Albertslund Kommune. Chaufførerne på dette busanlæg (Driftsområde Glostrup) var omfattet af Amtsrådsforeningens (HTs) overenskomst med SiD. Og endvidere til grænseudvalgskendelsen fra 1996 ifgl. hvilken FOA har erklæret at ville efterkomme 1. led i SiDs påstand. Her hedder det om SiDs dækningsområde i Bus Danmark: Chauffører ansat udenfor Københavns Kommune samt udenfor HTområdet. I brev af 4. juli 2005 protesterede TF/FOA og anførte, at linje 2A var omfattet af overenskomsten med TF/FOA. På en ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober 2009 besluttede buschaufførerne i TF under FOA at gå sammen med Chaufførernes Fagforening (CF) under 3F. I en pressemeddelelse udsendt af TF og CF om beslutningen hedder det bl.a.: Beslutningen, der sætter endegyldigt punktum i en årelang grænsekrig om medlemmerne mellem FOA og 3F, vil styrke buschaufførerne ved de kommende overenskomstforhandlinger, fastslår lokalformændene for de to fagforeninger, Jakob Andersen, Chaufførernes Fagforening, og Bent Møller Jensen, Trafikfunktionærernes Fagforening. - Ved at gå sammen bliver vi ikke alene stærkere, vi har også god mulighed for at samle det bedste fra vore to overenskomster i en ny overenskomst til gavn for samtlige buschauffører i Hovedstaden, siger afdelingsformand Jakob Andersen, Chaufførernes Fagforening. - Vore medlemmer er på ingen måde utilfredse med FOA, tværtimod. Vi har været glade for samarbejdet og de resultater, vi har opnået på det kommunale område i FOA. Men vi må i dag erkende, at vi halter bagefter arbejdsgiverne, der har samlet kræfterne i Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT), mens vi på lønmodtagerside har været delt i to. 3F har forhandlingsretten til AKT-overenskomsten for buschauffører, mens vi i Trafikfunktionærernes Fagforening alene har en såkaldt virksomhedsoverenskomst med Arriva.

7 7 - Den risikerer vi at miste ved de kommende overenskomstforhandlinger, fordi arbejdsgiverne ikke længere vil acceptere to overenskomster på den samme arbejdsplads. Det har medlemmerne nu taget konsekvensen af og stemt for en sammenlægning, siger afdelingsformand Bent Møller Jensen, Trafikfunktionærernes Fagforening. Det vides endnu ikke, hvornår sammenlægningen er en realitet, men de to lokalafdelinger forventer, at de videre forhandlinger vil fortsætte i samme konstruktive ånd som hidtil, så hovedstadens buschauffører kan gå styrkede til forårets overenskomstforhandlinger med AKT. Forklaringer Reiner Burgwald har forklaret bl.a., at han er sektorformand i FOA, Teknik og Service. Han har tidligere været buschauffør. Den områdebestemmelse, der kom ind i 1997-overenskomsten, var en konsekvens af Grænseudvalgets kendelse af 6. december Han deltog selv i overenskomstforhandlingerne i 1997 og har underskrevet aftalen af 15. maj 1997 på vegne TF. FOA og TF ønskede områdeafgrænsningen fastlagt efter de enkelte buslinjer, men det kunne ikke gennemføres, da Bus Danmark fastholdt, at der skulle gælde et geografisk kriterium. Det endte med en samlet pakkeløsning. Bent Møller Jensen har forklaret bl.a., at han er afdelingsformand i TF. Han har tidligere været buschauffør. Han har udarbejdet redegørelsen af 5. januar Man stillede over for Arriva krav om, at anlægget på Vasbygade skulle omfattes af FOA-overenskomsten. Det blev imidlertid oplyst, at anlægget skulle lukke, og at et nyt anlæg skulle tages i brug på Amager, og man besluttede derfor at afvente åbningen af det ny anlæg. Henning Nellemann har forklaret bl.a., at han er personalechef hos Arriva, og at han har deltaget i samtlige overenskomstforhandlinger siden Bus Danmark blev i 1999 (inden overtagelsen af Arriva) indmeldt i arbejdsgiverorganisationen AHTS/RA (Rutebilejernes Arbejdsgiverforening), senere HTS/AKT og igen senere DI/AKT. På dette tidspunkt var Bus Danmark part i to transportoverenskomster, hvilket var historisk betinget. Afgrænsningen mellem de to overenskomster var baseret på et geografisk kriterium. Den ene overenskomst var med SiD (3F) og var gældende for bustransport uden for københavnsområdet. Den anden var med TF/FOA og var gældende for selskabets driftsområder på Islev og Ryvang, samt nye driftsområder inden for Københavns-området. AHTS/RA var i 1999 part i en overenskomst med SiD gældende for alle anlæg i hovedstadsområdet. Da Bus Danmark indmeldte sig i AHTS/RA blev det med SiD aftalt, at selskabets allerede bestående overenskomst med SiD gældende for alle anlæg uden for københavnsområdet skulle sammenlægges med eller erstattes af AHTS/RA-overenskomsten gældende for alle anlæg i hovedstadsområdet. Samtidig blev TF/FOAoverenskomsten videreført som en virksomhedsoverenskomst med uændret dækningsområde. Dette bevirkede en vis dobbeltdækning på grund af SiD-overenskomstens generelle dækningsområde. Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 ønskede Bus Danmark en geografik opdeling, for TF/FOAs vedkommende gerne afgrænset til Københavns Kommune. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed herom, og resultatet blev, at der kom til at stå Københavns-området. Baggrunden

8 8 for, at dækningsområdet ikke blot skulle være de eksisterende anlæg i Ryvang og Islev, men også nye driftsområder inden for Københavns-området, var, at TF/FOA ville beskytte sig mod en udhuling af dækningsområdet, hvis der måtte blive gennemført en opsplitning af de to eksisterende anlæg. Anlægget på Vasbygade var et anlæg, der forud for Arrivas overtagelse af det i 2007 havde været i brug længe som garageanlæg for busser. Chaufførerne på dette anlæg havde under den tidligere ejer Veolias drift udelukkende været omfattet af en 3F-overenskomst, svarende til den overenskomst, som Bus Danmark havde og Arriva har med SiD/3F. Anlægget blev af driftsmæssige grunde lukket i Der er væsentlige forskelle mellem 3F-overenskomsten og FOA-overenskomsten, og det vil medføre store vanskeligheder, hvis begge overenskomster skal være gældende for chauffører på Amager-anlægget. Arriva har opsagt FOAs overenskomst, som alene har virkning for anlægget i Ryvang, pr. 1. marts Herefter vil der ikke være overenskomstmæssig dobbeltdækning, medmindre FOA får medhold i den foreliggende sag. Torben Hansen Topp har forklaret bl.a., at han er driftsdirektør i Arriva. Da Arriva i 2007 købte en række aktiviteter af Veolia og dermed overtog anlægget på Vasbygade, var det planen, at anlægget fortsat skulle anvendes, men det viste sig, at bygningerne var angrebet af skimmelsvamp, og man besluttede derfor at lukke anlægget og anskaffe et nyt. Der var ledig kapacitet på anlæggene i Gladsaxe og Ryvang, men det var på grund af afstanden til disse anlæg ikke hensigtsmæssigt at anvende dem til busser, som skulle køre på Amager. Parternes argumenter Der er enighed mellem parterne om, at anlægget på Ved Amagerbanen 37 er beliggende i Københavns-området, og at et garageanlæg er et driftsområde. Tvisten går på, om Amageranlægget er omfattet af udtrykket nye driftsområder i overenskomsten. Klager har anført, at der ved nye driftsområder skal forstås driftsområder, der er nye for Arriva. Enhver anden fortolkning vil tømme overenskomsten for indhold. Fortolkningen må være den samme, hvad enten anlæg nedlægges eller oprettes. Der har altid været anvendt et geografisk kriterium ved afgrænsningen af anvendelsesområdet for de to overenskomster med henholdsvis 3F og FOA. Det insisterede Bus Danmark selv på ved overenskomstforhandlingerne i 1997, og det er også er fremhævet i opmandskendelsen af 24. september Der er ikke noget til hinder for, at et anlæg kan være dækket af to forskellige overenskomster. Der er inden for arbejdsretten velbeskrevet, hvordan man skal forholde sig i en sådan situation. Indklagede har anført, at overenskomsterne med 3F og FOA siden 1999 har været praktiseret adskilt således, at FOA-overenskomsten blev anvendt på chauffører ansat i Arrivas driftsområder i Islev og Ryvang, mens 3F-overenskomsten blev anvendt på selskabets øvrige driftsområder i hovedstaden. Formålet med FOA-overenskomsten var at opretholde status quo og at sikre FOA mod udhuling ved evt. opsplitning af de eksisterende anlæg. Formålet var derimod ikke at åbne op for, at helt nye anlæg kunne blive omfattet, idet sådanne anlæg ville være omfattet af 3F-overenskomsten.

9 9 Arrivas overtagelse i 2007 af et antal busruter, som hidtil havde været drevet af Veolia, har ikke karakter af etablering af nye driftsområder inden for Københavns-området, og overflytningen fra Vasbygade til Amager, som var sagligt begrundet i driftsmæssige forhold, har ikke karakter af etablering af et nyt driftsområde i overenskomstens forstand, men er udtryk for, at et anlæg, som aldrig har været dækket af en FOA-overenskomst, er blevet erstattet af et andet anlæg, som derfor heller ikke dækkes. 3F-overenskomsten omfatter chaufførerne på Amager anlægget, og der bør ikke etableres en praktisk uhåndterbar situation, hvor to forbund, som begge er tilsluttet LO, har overenskomster med overlappende dækningsområder. Opmandens begrundelse og resultat Der er under sagen enighed om, at anlægget på Ved Amagerbanen 37 er beliggende i Københavnsområdet, ligesom der er enighed om, at anlægget udgør et driftsområde i overenskomstens forstand. Spørgsmålet under sagen er, om anlægget er omfattet af udtrykket nye driftsområder i FOAoverenskomsten. Det må efter oplysningerne om de overenskomstmæssige forhold lægges til grund, at FOAs overenskomster vedrørende busdriften i det tidligere HT-område i hvert fald fra 1987 har omfattet driftsområderne i København, senere angivet som Københavns-området. I overenskomsten blev det anført, at driftsområderne i København p.t. var Artillerivej, Islevdalvej, Ryvang, Irlandsvej og Ørnevej. Efter at kun anlæggene i Islev og Ryvang var tilbage, blev det ved overenskomsten af 1997 aftalt, at FOA-overenskomsten omfattede chauffører ansat i driftsområderne på Islev og Ryvang samt nye driftsområder inden for Københavns-området. Man var under overenskomstforhandlingerne opmærksom på afgrænsningsproblemstillingen i forhold til overenskomsten med SiD (3F) og det blev drøftet at ændre afgrænsningen, således at den blev buslinjebestemt, men det blev ikke gennemført, da Bus Danmark fastholdt, at afgrænsningen skulle ske på grundlag af et geografisk kriterium. Formuleringen af FOA-overenskomstens dækningsområde er ikke blevet ændret ved de overenskomster, der er indgået efter 1997, heller ikke efter, at Bus Danmark i 1999 indmeldte sig i arbejdsgiverorganisationen AHTS/RA, senere DI/AKT, og man gjorde dækningsområdet for 3F-overenskomsten generelt. Efter ordlyden af FOA-overenskomsterne af 1997 og senere omfatter udtrykket nye driftsområder inden for Københavns-området ethvert nyt garageanlæg inden for området, uanset om det er fremkommet ved opsplitning af eksisterende anlæg omfattet af FOA-overenskomsten, eller om der er tale om etablering af helt nye anlæg, evt. til erstatning for anlæg, som ikke har været dækket af FOA-overenskomsten. Denne forståelse er i overensstemmelse med formuleringen af overenskomsten og med det geografiske kriterium, som man fra arbejdsgiverside til stadighed har fastholdt, både ved overenskomstforhandlinger og i forbindelse med tvister som følge af flytninger m.v. af anlæg. Der er ikke heroverfor godtgjort et grundlag for en fortolkning af overenskomsten, således at den kun omfatter eksisterende anlæg, der er dækket af FOA-overenskomsten, og nye anlæg, som stammer fra en opsplitning af disse anlæg. Jeg tager herefter klagers påstand til følge, idet det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til, om de pågældende chauffører, som findes at være omfattet af FOA-overenskomsten, tillige er omfattet af 3F-overenskomsten, og hvad virkningerne heraf i givet fald er.

10 10 THI BESTEMMES: Arriva Skandinavien A/S skal anerkende, at overenskomsten mellem FOA Fag og Arbejde og Arriva Skandinavien A/S, som er gældende for Chauffører ansat i Arriva Danmarks driftsområder i København, omfatter garageanlægget beliggende Ved Amagerbanen 37, 2300 København S. Hver part bærer sine omkostninger for voldgiftsretten. Parterne betaler opmandens honorar med halvdelen hver.

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. april 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. april 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. april 2011 I sag nr.: AR2010.0664 Landsorganisationen i Danmark FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverening DI Arriva Skandinavien A/S (advokat

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt)

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) OPMANDSKENDELSE af 11. oktober 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0103 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advok Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033): Fagligt Fælles Forbund (Advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Vejle Taxas Økonomiske Forening (Advokat Lotte Gaarn Johansen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere