Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark"

Transkript

1 Til Aktører Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark 27. marts 2015 JKL / PBU Energinet.dk Udbud af strategiske reserver i Østdanmark Dok. 14/ /10

2 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed balanceansvarlige og aggregator/ressourceejere (herefter benævnt tilbudsgivere eller tilbudsgiverne ) til at afgive tilbud på strategiske reserver i Østdanmark 1 for perioden 1. januar 2016 til 31. december Indkøbet af strategiske reserver, herunder procedurer og krav til de strategiske reserver, bygger på Energitilsynets metodegodkendelse af 27. januar 2015 samt Energistyrelsens godkendelse af behovet af 9. juli Energinet.dk ønsker at indkøbe minimum 200MW strategiske reserve. Udbuddet gennemføres som et frivilligt udbud og er hverken omfattet af tilbudsloven, EU s udbudsdirektiver eller de grundlæggende normer for tildeling af kontrakter, der kan udledes af TEUF-traktatens regler og principper. 2. Generelle oplysninger 2.1 Ordregivende myndighed Ordregiver er: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia 2.2 Tilbudsgivere For at kunne deltage i udbuddet for strategiske reserver skal tilbudsgiver leve op til de krav, som er beskrevet nedenfor. Alle indehavere af et af de nedennævnte produktions- eller forbrugsenheder kan afgive tilbud. Det er således ikke nødvendigt at tilbudsgiver er balanceansvarlig. Produktions- og balanceansvarlige aktører kan afgive tilbud på vegne af deres portefølje af henholdsvis produktions- og forbrugsenheder. Ved afprøvning og aktivering af de strategiske reserver foregår al kommunikation mellem Energinet.dk og den balanceansvarlige aktør Produktionsenheder der modtager grundbeløb Produktionsenheder der modtager grundbeløb 1, grundbeløb 2, eller begge dele, skal kunne dokumentere, at den modtagne støtte udgør mindre end 60 % af de nødvendige omkostninger for at opretholde anlæggets produktionsevne. Nødvendige omkostninger defineres som de omkostninger, der benævnes stilstandsomkostninger i rapporten Analyse af den gasfyrede kraftvarmesektor udgivet af Dansk Gasteknisk Center i De nødvendige omkostninger udgøres således af følgende elementer: Lovpligtige eftersyn 1 Ved Østdanmark forstås budområdet DK2 eksklusiv Bornholm Dok. 14/ /10

3 Varmholdelse af motor/produktionsenhed Transformertab Forsikring Uddannelse (stærkstrøm/sikkerhed) Gas- og elkapacitet Andet eftersyn (Serviceaftale) Omkostningerne skal dokumenteres ved hjælp af fakturaer, revisorpåtegning eller lignende. 2.3 Kontaktpersoner Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til Peter Frost Andreasen, Tilbudsgiver bedes umiddelbart efter modtagelsen af udbudsmaterialet pr. til ovennævnte kontaktperson oplyse navn, adresse, telefonnummer og adresse for den person, som skal være kontaktperson på vegne af tilbudsgiver vedrørende korrespondance under udbuddet. 2.4 Udbudstidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge nedenstående tidsplan, dog afhænger tidsplanen af tidspunktet for godkendelse ved EU Kommissionen: Udsendelse af udbudsmateriale 13. juli 2015 Eventuelle afklaringsmøder med tilbudsgivere august/september 2015 Tilbudsfrist 14. september 2015 Udvælgelse af leverandører Senest 05. oktober Udbudsmateriale 3.1 Udbuds materialets omfang Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Dette dokument Kontrakt paradigme (bilag A) Energitilsynets metodegodkendelse af d. 27. januar 2015 (bilag 1) Tekniske betingelser (bilag 2) Tilbudsliste (bilag 3) 3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Energinet.dk opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav og kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Dok. 14/ /10

4 Ligeledes opfordres tilbudsbudsgiver, såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, til at gøre Energinet.dk opmærksom herpå. Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, skal stilles skriftligt via til: Peter FrostAndreasen, Alle spørgsmål og svar vil blive sendt pr. mail til samtlige tilbudsgivere i anonymiseret form. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være os i hænde senest kl. 24:00 7 arbejdsdage før tilbudsfristen. Henvendelser, som modtages senere end 7 arbejdsdage før tilbudsfristen kan således ikke garanteres besvaret inden fristen for tilbudsgivning. Spørgsmål og svar udsendes i anonymiseret form senest 6 arbejdsdage før tilbudsfristen. 3.3 Rettelsesblade I tilfælde af at Energinet.dk finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet og/eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil meddelelse herom blive givet skriftligt til samtlige tilbudsgivere i form af rettelsesblade. Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. Rettelsesbladene fremsendes pr. til tilbudsgiverne. Der vil som udgangspunkt ikke blive offentliggjort rettelsesblade senere end 6 arbejdsdage før fristen for tilbudsgivning. 4. Teknisk afklarende drøftelser og dialog med tilbudsgiverne forud for tilbudsafgivelsen 4.1 Energinet.dk ønsker, at tilbudsgiverne opnår det bedst mulige kendskab til Energinet.dk s ønsker og forventninger til kontrakten samt den udbudte ydelse. Der vil derfor på en tilbudsgivers anmodning kunne afholdes et og efter omstændighederne flere individuelle afklarende møder mellem tilbudsgiveren og Energinet.dk. Tilbudsgiver vil på det/de afklarende møde(r) kunne præsentere sine bemærkninger til udbudsmaterialet samt sine foreløbige overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet for Energinet.dk. Mødet vil ikke have karakter af et forhandlingsmøde. Dok. 14/ /10

5 I det omfang der skriftligt eller under de individuelle afklarende møder med den enkelte tilbudsgiver fremkommer forhold, som efter Energinet.dk s opfattelse er relevante for samtlige tilbudsgivere, vil tilbudsgiverne blive orienteret om disse forhold med udsendelse af rettelsesblade. Tilbudsgivere, der ønsker afholdelse af et individuelt afklarende møde med ordregiver, skal rette henvendelse til ordregivers kontaktperson, jf. pkt. 3.2 senest 14 dage før tilbudsfristen jf Den udbudte leverance 5.1 Leverancens omfang Der udbydes strategiske reserver i form af 200MW reserver i perioden 1. januar 2016 til 31. december De tekniske specifikationer for den strategiske reserve er som specificeret i bilag 2. Der indkøbes minimum 200MW. Indkøbet kan overstige 200MW såfremt en mængde større end 200MW samlet set er billigere end præcis 200MW, eller hvis det marginale bud medfører en mængde større end 200MW. Det vil således ikke være muligt for Energinet.dk at afkorte bud. 5.2 Bud fra Produktionsenheder For Produktionsenheder skal buddene svare til Forsyningskædens Maksimale effekt, som defineret i Aftalen pkt. 2. Budene kan indgives med en opløsning ned til tiendedele MW (dvs. 0,1MW) og minimumsbud er Forsyningskædens Maksimale effekt. Der kan dermed ikke indgives flere bud for samme Forsyningskæde Der kan afgives separate bud for de enkelte Forsyningskæder eller ét samlet bud for flere Forsyningskæder Produktionsenhederne, der indgår i tilbuddet, skal være specificerede jf. Aftalens pkt For Produktionsenheder der modtager grundbeløb 1, grundbeløb 2, eller begge dele, skal tilbuddet indeholde dokumentation jf. pkt Bud fra Forbrugsenheder Forbrugsenheder kan bydes ind enkeltvis eller puljes. Budene kan indgives med en opløsning ned til tiendedele MW (dvs. 0,1MW) Der kan kun indgives ét bud per Forbrugsenhed eller pulje af Forbrugsenheder Der kan indgives bud uden forudgående specificering af de enkelte Forbrugsenheder. I sådanne tilfælde, forpligter tilbudsgiver sig til at specificere de enkelte enheder og fremsende information om disse, jf. pkt. 5.5 i Aftalen, til Energinet.dk senest d. 1. december Herefter kan Energinet.dk kræve afprøvning af den kontraherede mængde, inden reserven går i drift 1. januar 2016 jf. pkt i Aftalen. Dok. 14/ /10

6 5.4 Buddets udformning Bud fra Produktions- henholdsvis Forbrugsenheder skal indgives separat. Det er således ikke tilladt at pulje Forbrugs- og Produktionsenheder. Budene skal indgives med følgende tre priser: Årlig rådighedsbetaling i DKK for det samlede antal MW som tilbydes Pris ved start/stop i DKK Pris ved levering i DKK/MWh Hvis en eller flere af de tre ovenstående omkostningsdrivere ikke indgår i Enhedens omkostningsstruktur, er det tilladt at angive en pris på 0 DKK for den pågældende omkostningsdriver. 5.5 Beregning af budpris Energinet.dk beregner det samlede tilbud per år efter følgende formel: Budpris = årlig rådighedsbetaling + (én start/stop omk. + 5*variabel omk.*x MW) Hvor x er den tilbudte effekt. Der må IKKE indbygges prismæssige afhængigheder mellem de enkelte bud således, at prisen for ét bud specifikt gøres betinget af køb af øvrige bud. Prisen på de enkelte bud skal således kunne stå alene. Der kan angives en samlet rabat for ydelserne ved indgivelse af to eller flere bud (d.v.s. angivelse af årlig rådighedsbetaling for buddene suppleret med den samlede rabat for to eller flere bud). 5.6 Data for Produktionsenheder og nødstrømsanlæg Ved bud baseret på Produktionsenheder eller nødstrømsanlæg skal følgende oplyses ved budgivning: Enhedens navn Type f.eks. dampturbine eller dieselmotor Brændstof Maksimal effekt Starttid til maksimal effekt Gradient/rampehastighed 5.7 Øvrige informationer i tilbuddet Ved afgivelse af tilbud skal Tilbudsgiver oplyse hvilke Enheder tilbuddet er baseret på jf. Aftalens pkt. 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.1, Optioner Der udbydes ikke optioner. Dok. 14/ /10

7 5.9 Kontraktens varighed Tilbudsgiver skal afgive bud på en kontrakt som løber i tre år. Nærmere bestemt træder kontrakten i kraft 1. januar 2016 og ophører 31. december Opsigelse Aftalen er uopsigelig for begge parter i et år. Aftalen kan således tidligst opsiges 1. januar 2017 med efterfølgende opsigelsesvarsel jf. pkt Ved udløb af uopsigelighedsperioden har begge parter et opsigelses- varsel på minimum 6 måneder Prissætning Prissætning af ydelsen i buddet skal følge de krav, som fremgår af pkt Kontraktforhold Kontrakten skal indgås på grundlag af udkast til aftale af 27. marts 2015 vedlagt som bilag A. Indgives og accepteres mere end ét selvstændigt prissat bud fra samme leverandør, jf. pkt. 5.2 og 5.3, vil buddene rent kontraktuelt blive behandlet som én kontrakt med fælles vilkår. Dog vil priser, jf. pkt. 5.4.og tekniske specifikationer, jf. pk.t og i de tekniske specifikationer, kunne specificeres for de enkelte enheder i nødvendigt omfang, ligesom bodsbestemmelserne i kontrakten vil gælde separat for det enkelte bud. Afgives flere bud fra samme leverandør men prissat med en samlet rabat for buddene betragtes dette kontraktuelt som ét bud, hvor alle kontraktvilkår vil gælde det samlede bud. 6. Udarbejdelse af tilbud 6.1 Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives på dansk. Beløbsangivelser skal være i danske kr. (DKK) ekskl. moms. 6.2 Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud frem til 1. december Tilbudsgiverne har dog mulighed for at angive, om man ønsker at vedstå tilbuddet i en længere periode. Dette af hensyn til at blive udvalgt som leverandør, hvis en anden allerede udvalgt leverandør, ikke kan levere. Dok. 14/ /10

8 Energinet.dk anser ikke en aftale for indgået og udbuddet for afsluttet, før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter. 6.3 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenlignelighed i besvarelsen) skal tilbuddet afleveres i en mappe og følge nedennævnte disposition: 1. Identifikation af tilbudsgiver mv. (fane 1) Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse samt kontaktpersoner. Oplysninger om eventuelle undertilbudsgivere. 2. Selve tilbuddet, forbehold og forudsætninger (fane 2) Tilbuddet skal relateres til relevante bestemmelser i kontraktparadigmet (bilag A). Forbehold over for udbudsmaterialet samt Energinet.dk s krav skal angives særskilt under overskriften Forbehold. Forbehold skal være specifikke, og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. 3. Økonomi (fane 3) Tilbud afgives ved at udfylde tilbudslisten (bilag 3). Tilbudsgiver kan frit vælge format for udformning af tilbudslisten (Word, Excel eller andet) men strukturen angivet i tilbudslisten skal følges. Som det fremgår af tilbudslisten skal der oplyses følgende priser: Årlig rådighedsbetaling i DKK per år for den tilbudte effekt Pris ved start/stop i DKK Pris ved levering i DKK/MWh 4. Geografisk placering af anlæg (fane 4) For tilbud baseret på Produktionsenheder skal Tilbudsgiver vedlægge et kort over DK2, med angivelse af, hvor de Produktionsenheder, som omfattes af tilbuddet, er placeret. 6.4 Tilbudsvederlag Der udbetales ikke tilbudsvederlag. Dok. 14/ /10

9 6.5 Fortrolighed mv Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers undertilbudsgivere, er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed i alle forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Hvis tilbudsgiver har specificeret bestemte oplysninger som fortrolige, vil Energinet.dk, i det omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne informationer ikke kan gøres tilgængelig for de øvrige tilbudsgivere. Ethvert tilbud vil i øvrigt blive behandlet fortroligt af Energinet.dk i overensstemmelse med lov om offentlighed i forvaltningen. Efter udbuddets afslutning vil de bud, der har fået tilsagn, blive offentliggjort med den beregnede budpris og mængde. Alle indkomne bud, vil af Energinet.dk, blive fremsendt til Energitilsynet, såfremt Energitilsynet anmoder herom Ejendomsforbehold Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Energinet.dk s ejendom, og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge uden Energinet.dk s forudgående, skriftlige samtykke. Det afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 7. Aflevering af tilbud 7.1 Aflevering Energinet.dk skal have modtaget tilbuddet senest den 14. september 2015 kl. 13:00. Tilbuddet skal afleveres i et trykt eksemplar og et elektronisk eksemplar på USB-stik til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Att.: Peter Frost Andreasen Tilbuddet skal mærkes Strategiske reserver i Østdanmark Dok. 14/ /10

10 7.2 Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 8. Tilbudsevaluering 8.1 Tildeling Energinet.dk ønsker ud fra et forsyningssikkerhedsmæssigt synspunkt en kontraktportefølje, der sikrer Energinet.dk s reservebehov bedst muligt til den laveste pris. Den samlede kontraktportefølje kan således bestå af reserver fra både Produktions- og Forbrugsenheder. Ved vurderingen af de afgivne tilbud og sammensætningen af den endelige kontraktportefølje vil Energinet.dk derfor lægge vægt på følgende kriterier: Pris (den beregnede budpris jf. punkt 5.4) for den samlede portefølje af 200MW eller derover. Energinet.dk udvælger således den portefølje af bud, der samlet giver den laveste pris. Maksimalt 20MW af den samlede portefølje må udgøres af Forbrugsenheder, som indgår i den strategiske reserve under de Særlige Forbrugsvilkår jf. pkt i Aftalen. Hvis to bud er ens i både pris og mængde, vælges det bud, som benytter den mest klimavenlige teknologi Et eksempel på udvælgelse af bud, findes i Bilag 1, Energitilsynets metodegodkendelse s Forkastning af bud Samtidig forbeholder Energinet.dk sig ret til at forkaste alle bud, såfremt den samlede budsum overstiger den anmeldte samlede udgiftsramme for indkøb af strategiske reserver i perioden 2016 til og med 2018, jf. 4, stk. 4 i Bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsyningssikkerheden. 8.3 Orientering om resultatet af udbuddet Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgivernes tilbud er identificeret som de bedste tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne. 8.4 Offentliggørelse af budpriser Ved kontraktindgåelse vil de vindende tilbud offentliggøres med mængde og budpris jf. pkt Dok. 14/ /10

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere