Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet"

Transkript

1 Udbudsbetingelser vedr. levering af Babylance til Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet EU-udbud nr. 2015/S

2 Udbudsbetingelser Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. BILAG ORDREGIVER ORDREGIVERS KONTAKTPERSON GENERELT TILBUDDETS UDFORMNING TILBUDSGIVERS EVENTUELLE FORBEHOLD CHECKLISTE TIL TILBUDDET SPROG UDARBEJDELSE AF TILBUDDET FORTROLIGHED FRISTER OG TIDSPLAN FOR UDBUDDET SPØRGSMÅL TILBUDSFRIST OG TILBUDSFORMATER ADRESSAT ÅBNING AF TILBUD VEDSTÅELSESFRIST AFTALETILDELING OG -START LEVERINGSFRISTER OG IBRUGTAGNING UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG LEVERANCENS OMFANG SERVICEAFTALE TILBUDSAFGIVELSE PRIS AFGIVELSE AF DELBUD AFGIVELSE AF ALTERNATIVT TILBUD KRAVSPECIFIKATION AFTALEUDKAST TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERING PRIS 60 % KVALITET OG FUNKTIONALITET 20 % LEVERING OG SERVICE 20 % UDVÆLGELSESKRITERIER RETLIG SITUATION ØKONOMISK OG FINANSIEL SITUATION TEKNISK KAPACITET... 11

3 Udbudsbetingelser Side 3 af Bilag Bilag A. Bilag B. Aftaleparadigme Danske Regioners standardbetingelser for Køb og Levering af forbrugsvarer og teknisk udstyr samt for køb og udførsel af tjenesteydelser af (foreligger desuden i engelsk oversættelse) Bilag C. Kravspecifikation med bilag (1-2) Bilag D. Bilag E. Tilbudsliste Tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45 (foreligger desuden i engelsk oversættelse) 2. Ordregiver Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal 2750 Ballerup Danmark 2.1 Ordregivers kontaktperson Indkøbsansvarlig kontaktperson: Specialkonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf.: Direkte tlf.: Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: EU-udbud nr. 2015/S Specialambulance. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via ovennævnte kontaktperson. 3. Generelt Nærværende udbud er et offentligt udbud offentliggjort ved bekendtgørelse 2015/S d. 29. april Den aftale, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er en offentlig kontrakt. Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser med bilag inklusive udkast til aftale med aftalebilag. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbud således skal afgives i overensstemmelse med alle krav i hele dette materiale.

4 Udbudsbetingelser Side 4 af Tilbuddets udformning Tilbuddet skal afgives i nøje overensstemmelse med de krav, som er anført i nærværende udbudsmateriale. Alle ønskede oplysninger skal fremgå af tilbuddet og Tilbudsgiver skal svare udtømmende på alle punkter og i alle skemaer, hvor besvarelse er ønsket. Der skal kun vedlægges dokumentation, hvor det er udtrykkeligt nævnt eller må anses som et nødvendigt supplement til Tilbudsgivers besvarelse af udbudsmaterialet. Eventuel yderligere supplerende dokumentation for Tilbudsgivers besvarelse skal fremsendes på anmodning. Ordregiver gør opmærksom på, at ufuldstændige tilbud kan medføre, at tilbuddet ikke anses som konditionsmæssigt, idet Ordregiver ikke - ud over det som Implementeringsbekendtgørelsens 12 giver mulighed for, jf. punkt efterfølgende har mulighed for at lade Tilbudsgiver korrigere sit tilbud. Det er Tilbudsgivers ansvar, at det afgivne tilbud indeholder alle nødvendige oplysninger samt nødvendig dokumentation m.v. 3.2 Tilbudsgivers eventuelle forbehold Ved forbehold forstås afvigelser fra udbudsmaterialets krav, uanset hvorledes afvigelsen betegnes. Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres tydeligt i tilbudsbrevet med reference til det punkt, det vedrører, og bedes begrundet. Ordregiver kapitaliserer evt. forbehold. Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder blandt andet pris, ibrugtagningsfrister, aftalevilkår samt forbehold, som Ordregiver ikke kan kapitalisere, vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke konditionsmæssigt. Dette gælder uanset om forbeholdet er anført i tilbudsbrevet eller ej. Tilbuddet vil derfor ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. Flere ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element, således at forbehold overfor denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at tilbuddet ikke tages i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver vedlægger egne salgs- og leveringsbetingelser vil disse ikke blive betragtet som en del af tilbuddet og vil ikke indgå i evalueringen af tilbuddet eller i aftalegrundlaget. 3.3 Checkliste til tilbuddet Følgende oplysninger skal fremgå af tilbuddet: Udfyldt tilbudsliste, jf. Bilag D. Tilbudsgivers beskrivelser vedr. tildelingskriterierne, herunder evt. efterspurgte tekniske specifikationer, datablade, diagrammer og tegninger mv. jf. pkt. 9

5 Udbudsbetingelser Side 5 af 11 Materiale til kvalifikation af Tilbudsgiver, jf. punkt Sprog Ordregiver forbeholder sig dog ret til under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet at gøre brug af Implementeringsbekendtgørelsens 12, såfremt eventuelle mangler vedrørende formelle krav i tilbudsgivers fremsendte tilbud er omfattet af denne bestemmelse. Tilbud skal afgives på dansk. Dog accepteres evt. tekniske specifikationer, datablade, diagrammer og tegninger og tekniske specifikationer samt materiale til kvalifikation af Tilbudsgiver, jf. pkt. 10 Udvælgelseskriterier, på engelsk/tysk/svensk/norsk. Udbudsmateriale er, og aftale vil være affattet på dansk. Ordregiver har dog vedlagt Bilag B Danske Regioners Standardbetingelser og Bilag E (tro-og-love-erklæring) i en fuldgyldig engelsk oversættelse. Al øvrig kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og/eller engelsk og være skriftlig. Besvarelse af spørgsmål vil være på dansk. 3.5 Udarbejdelse af tilbuddet Tilbuddet udarbejdes for Tilbudsgivers regning og risiko og returneres ikke. 3.6 Fortrolighed Tilbud vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men Ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Anmodes Ordregiver om aktindsigt, vil Tilbudsgiver om muligt blive hørt, inden Ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 4. Frister og tidsplan for udbuddet 4.1 Spørgsmål Ordregiver opfordrer Tilbudsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er forhold og krav, der efter Tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller som synes beskrevet på ufuldstændig vis. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt skriftligt pr. til den i punkt 2.1 anførte indkøbsansvarlige kontaktperson så tidligt som muligt og senest den 27. MAJ Spørgsmålene vil blive besvaret senest den 2. JUNI Spørgsmål, der

6 Udbudsbetingelser Side 6 af 11 stilles efter nævnte spørgefrist, vil blive besvaret, hvis det er muligt, senest pr. ovennævnte svarfrist. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/om-region-h/indkøb-og-udbud/sider/aktuelleudbud.aspx?rhkeywords=aktuelle+udbud Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Ordregiver forventer, at spørgsmål opstilles på listeform med tydelig angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. 4.2 Tilbudsfrist og tilbudsformater Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde: senest MANDAG den 8. JUNI 2015 kl. 14:00. For sent indkomne tilbud vil ikke blive taget i betragtning i tilbudsvurderingen. Det er alene Tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Tilbuddet bedes mærket Tilbud vedrørende EU-udbud nr. 2015/S Specialambulance. Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag og datablade (elektronisk eller papirversion). Endvidere bedes afleveret: 1 kopi af tilbuddet samt bilag og evt. datablade 1 CD-rom er eller USB-stik indeholdende det fulde tilbud samt bilag og evt. datablade. De elektroniske eksemplarer må ikke være kopibeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf. Alle dokumenter bedes indleveret i samme format som fremsendt af ordregiver i nærværende udbudsmateriale. Tilbudsgiver har ansvaret for, at den elektroniske tilbudskopi af det fulde tilbud i indhold er identisk med det originale tilbud. I tilfælde af modstrid imellem dokumenterne vil det være den underskrevne, originale papirversion, der har forrang. Såfremt et dokument ved en fejl ikke er indeholdt i den originale papirversion men findes i den elektroniske kopi, betragtes dette ikke som modstrid. Ordregiver forbeholder sig ret til med 3 dages varsel at udbede sig yderligere kopier af det underskrevne originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag til brug for eventuelle aktind-

7 Udbudsbetingelser Side 7 af 11 sigtsbegæringer og/eller klagesagsbehandlinger. 4.3 Adressat Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til nedenstående kontaktperson: Region Hovedstaden Koncernøkonomi - Indkøb Regionsgården, Blok C, 1.sal Kongens Vænge Hillerød Kontaktperson: Kristina Østergaard Mikkelsen Tlf. : Åbning af tilbud Der vil ikke være mulighed for, at Tilbudsgiver kan overvære åbningen af de indkomne tilbud. 4.5 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå tilbuddet minimum 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. 4.6 Aftaletildeling og -start Meddelelse vedr. tildeling af aftale forventes at ske i uge Aftale anses dog ikke for indgået, før aftalens endelige underskrivelse af begge parter, som først kan finde sted efter udløb af standstill-perioden. 4.7 Leveringsfrister og ibrugtagning Levering skal ske inden udgangen af december Levering skal ske i overensstemmelse med Tilbudsgivers leveranceplan. 5. Udbuddets formål og omfang Babylancen er et specialkøretøj, som vil blive anvendt til transport af kuvøse samt af Rigshospitalets neonatale rejsehold til Rigshospitalet fra hospitaler i Region Hovedstaden, Østdanmark (Sjælland) og enkelte transporter fra øvrige dele af Danmark. Transportholdet varetager højrisiko-transporter af meget syge nyfødte og helt små børn. Der blev i 2014 gennemført ca. 140 transporter, heraf ca. 2/3 fra hospitaler indenfor Region Sjælland. Babylancen skal dog fremover også kunne varetage transport af lidt større børn på PICUspineboard.

8 Udbudsbetingelser Side 8 af Leverancens omfang Udbuddet vedrører indkøb af 1 styk komplet og funktionsdygtig babylance (specialkøretøj) til Den Præhospitale Virksomhed. Udbuddet omfatter: Et opbygget køretøj (babylance). Serviceaftale, jf. punkt 5.2. Indregistrering/syn Levering til det angivne leveringssted Modtagekontrol, afprøvning og test. 2 års garanti-/afhjælpningsperiode jf. Bilag A (Aftaleparadigme) De aftalevilkår, som vil være gældende for leverancen, fremgår af punkt 8 og aftaleudkastet (Bilag A) med tilhørende underbilag. Den konkrete kravspecifikation, herunder krav til kvalitet og funktionalitet m.v. fremgår af punkt 7 og de yderligere punkter i kravspecifikationen (Bilag C). 5.2 Serviceaftale Udbuddet omfatter serviceaftale. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på en grundlæggende serviceaftale med angivelse af pris pr. måned. Tilbudsgivers prissætning af grundlæggende serviceaftale i hele køretøjets forventede brugstid (5 år/60 måneder) vil indgå direkte i Ordregivers evaluering af den samlede pris, jf. pkt Serviceaftalen skal opfylde de i kravspecifikationen, jf. Bilag C opstillede mindstekrav. Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet vedlægge egen serviceaftale til udfyldning og supplement ud over de fastsatte mindstekrav. Såfremt tilbudsgivers egne standardservicebetingelser strider mod de fastsatte mindstekrav, vil mindstekravene have forrang. Serviceaftalen indgår i evalueringen, jf. pkt. 9.3 Levering og service. 6. Tilbudsafgivelse 6.1 Pris Tilbud skal afgives i danske kroner ekskl. moms, uden kursforbehold, men inkl. told og øvrige afgifter. Alle priser skal være faste, medmindre der i nærværende materiale er angivet mulighed for prisregulering. 6.2 Afgivelse af delbud Der kan ikke afgives tilbud på dele af leverancen. Der skal derimod afgives tilbud på alle positioner indenfor leverancen.

9 Udbudsbetingelser Side 9 af Afgivelse af alternativt tilbud Ved et alternativt tilbud forstås et tilbud, der tager sigte på at løse Ordregivers grundlæggende behov på en anden måde, end Ordregiver har angivet, og som dermed funktionelt og kvalitativt ikke lever op til Ordregivers kravspecifikation. Alternative tilbud modtages ikke. 7. Kravspecifikation Det udbudte køretøj er beskrevet i kravspecifikationerne, jf. Bilag B. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med kravspecifikationen. 8. Aftaleudkast Vedlagte udkast til aftale (Bilag A) inkl. bilag udgør vilkårene for samhandel i tilfælde af tildeling. Aftaleudkastet suppleres med relevante oplysninger og bilag fra Tilbudsgivers tilbud. Det fremgår af udkastet, hvor aftalen suppleres. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for aftalevilkår. Tilbudsgiver opfordres til at gennemlæse aftaleudkast nøje og stille evt. spørgsmål hertil hurtigst muligt og inden spørgefristens udløb, jf. punkt Tildelingskriterier og evaluering Ordregiver agter at indgå aftale med den Tilbudsgiver, der afgiver det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra følgende underkriterier: Pris 60 % Kvalitet og funktionalitet 20 % Levering og service 20 % 9.1 Pris 60 % Prisparameteret vurderes på basis af: Anskaffelsespris for køretøjet Serviceaftale: Serviceomkostninger beregnet som den månedlige servicepris for serviceaftalen i hele serviceperioden (60 måneder) jf. Tilbudslisten (bilag D). 9.2 Kvalitet og funktionalitet 20 % Kriteriet vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse:

10 Udbudsbetingelser Side 10 af 11 Løsningsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af: - Tegning/skitse af køretøjets indretning og placering af udstyr. - Stole-løsningen i behandlerrum. - Løsning for fastspænding af ordregivers kuvøse. Der lægges vægt på: - Indretning af behandlerrum, herunder brugervenlig, ergonomisk hensigtsmæssig og sikker indretning af rummet samt placering af kuvøse og behandlerstoleløsning. - Optimal udnyttelse af behandlerrummets areal. - Sikker og stabil fastspænding af ordregivers kuvøse samt løsningens fleksibilitet ved anvendelse af andre kuvøsetyper. 9.3 Levering og service 20 % Kriteriet vurderes på baggrund af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af: - Leveringsplan med angivelse af leveringstidspunkt og relevante milepæle, som minimum i overensstemmelse med krav nr. 1.2, 1.3 og 1.7, jf. Kravspecifikationen (Bilag C). Der lægges vægt på, at leveringsplanen er robust og realistisk og afspejler inddragelse af og godkendelse fra ordregiver på relevante tidspunkter i opbygningsprocessen. - Serviceaftale: servicetider med angivelse af bestillingstid for: o planlagt service (alm. service efter producentens anbefalinger), o planlagt udskiftning af sliddele, o ikke-planlagt reparation dvs. tidsinterval fra varsling ved nedbrud til servicestedets påbegyndte reparation af køretøjet. Der lægges vægt på kortest mulige servicetider for køretøjet. 10. Udvælgelseskriterier For at komme i betragtning skal Tilbudsgiver afgive nedenstående minimumsoplysninger vedrørende sin retlige situation, sin økonomiske og finansielle situation samt tekniske kapacitet. Ved tilbudsgivning fra en sammenslutning af økonomiske aktører stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retslige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig Tilbudsgiver, der tegner alle de bydende ved tilbuddet og efterfølgende. Endvidere skal de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af aftalen. Ved sammenslutninger af økonomiske aktører skal nedenstående dokumentation gives i sin helhed for hver enkelt virksomhed. Virksomheder, der ikke afgiver nedenstående minimumsoplysninger, vil ikke komme i betragtning. Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger viser, at Tilbudsgiver ikke er egnet til at løse opgaven.

11 Udbudsbetingelser Side 11 af Retlig situation Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet følgende: Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Ved afgivelse af tro og love erklæring vedr. Art. 45 i udbudsdirektivet, kan Tilbudsgiver vedlægge tro og love erklæringen i Bilag E i udfyldt og underskrevet stand. Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildelingen, men før aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, højest 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for at den/de Tilbudsgiver(e), der får tildelt en kontrakt ikke befinder sig i en situation som beskrevet i Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f Økonomisk og finansiel situation Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet følgende: Omsætningserklæring: Erklæring om tilbudsgivers relevante omsætning inden for det område, som udbuddet vedrører i det seneste regnskabsår. Mindstekrav: Der stilles krav om en minimumsomsætning indenfor det område, som udbuddet vedrører på 5 mio. DKK i det seneste regnskabsår Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet følgende: Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden. Dokumentation for virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at leverandøren kan dokumenterer minimum én reference indenfor opbygning af specialkøretøjer i overensstemmelse med DS/EN 1789, som vedrører leverancer indenfor de seneste tre år. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et certificeret kvalitetsstyringssystem (f.eks. ISO 9001 eller tilsvarende).

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere