Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. februar 2008 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S (advokat Pernille Knudsen) Dommere: Jens Peter Bostrup, Oluf Engell, Erik Kjærgaard, Knud Erik Linius, Poul Monggaard, Per Sørensen (retsformand) og Nicolai Westergaard. Ved kendelse af 29. november 2006 i en faglig voldgiftssag mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S blev det bestemt, at Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S skal anerkende, at kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 fandt anvendelse på kabel- og trækrørsarbejdet i området omkring Osvej og Dalengen i Jyllinge. Baggrunden for sagen var, at det af bygge- og anlægsoverenskomstens 28 om Velfærdsforanstaltninger ikke permanente arbejdspladser fremgår, at velfærdsforanstaltninger skal gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som indgår i overenskomstforholdet. Da kabelarbejdet blev udført, var den relevante bekendtgørelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse af 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Denne sag angår spørgsmålet, om MT Højgaard A/S skal idømmes en bod for ikke at have iagttaget bekendtgørelsens bestemmelser om velfærdsforanstaltninger og for at have været for sen til at efterleve voldgiftskendelsen af 29. november

2 PÅSTANDE Klager, Landsorganisationen i Danmark for 3F, Byggegruppen, har nedlagt påstand om, at MT Højgaard A/S skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat alvorlig bod til 3F. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S, har påstået frifindelse. SAGEN 1. I Bygge- og anlægsoverenskomsten (2004) hedder det bl.a.: 28 Velfærdsforanstaltninger ikke-permanente arbejdspladser 1. Velfærdsforanstaltninger gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som indgår i nærværende overenskomstforhold, for tiden Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 6. Såfremt det konstateres, at der er mangler, der medfører en væsentlig forringelse af brugsværdien, betales skurpengesats 1 fra den dag forholdet er påtalt skriftligt, og indtil forholdet er bragt i orden. 10. Eventuelle mangler jf. stk. 6 og 8 skal af arbejdsgiveren rettes inden 5 arbejdsdage efter orienteringsmødet h.h.v. kravet er rejst skriftligt overfor arbejdsgiveren. I modsat fald kan sagen eventuelt videreføres i det arbejdsretlige system. 11. Såfremt arbejdets varighed er max 3 arbejdsdage eller 6 manddage og arbejdsgiveren ikke stiller passende toilet- og spisefaciliteter til rådighed, kan de ansatte kræve skurpengesats 1. 2

3 12. Skurpengesats 1 udgør pr. mand pr. dag kr Skurpengesats 2 udgør pr. mand pr. dag kr. 90, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder indeholder bestemmelser, der gennemfører rådets direktiv nr. 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (EFT 1992 nr. 245/6). I bekendtgørelsen hedder det bl.a.: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen gælder for indretningen af arbejdssteder for byggeog anlægsarbejde (byggepladser), hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiver selv eller af selvstændige uden ansatte. Stk. 2. Dog gælder bestemmelserne i kapitel 9, om velfærdsforanstaltninger, ikke ved arbejde, hvor der ikke beskæftiges ansatte, eller som omfattes af 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø. Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 9, om velfærdsforanstaltninger, gælder desuden ikke ved arbejde, 1. hvor arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelser er på højst 6 manddage, eller 2. hvor de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen. Ved sådanne arbejder skal den ansatte have velfærdsforanstaltninger efter reglerne om skiftende arbejdssteders indretning. Stk. 4. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse 3

4 1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder 2. opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg 3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte 4. rør- og kabellægning 5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og 6. nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf. Kapitel 9 Velfærdsforanstaltninger 45. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til 1. toilet, der er aflåseligt 2. spiserum med adgang til drikkevand i nærheden 3. håndvask med rindende koldt og varmt vand 4. omklædningsrum 5. brusebad, jf. dog stk. 2, og 6. soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove Stk. 2. Ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke er umiddelbart muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet 4

5 1. er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende 2. medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige 3. medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning af, eller 4. udsætter den ansatte for høje temperaturer, eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse. 46. Faciliteterne skal etableres på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen og være til rådighed fra arbejdets begyndelse. Stk. 2. Faciliteterne kan dog helt eller delvis etableres på et samlingssted uden for byggepladsen ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger. Stk. 3. Etablering af faciliteter på et samlingssted kan desuden ske ved anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under fremføring af anlægget som fx ved vejbygning og ledningsarbejde. 50. I forbindelse med anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under fremføringen af anlægget, og hvor faciliteterne ikke etableres på et samlingssted, men etableres løbende i umiddelbar nærhed af byggepladsen, finder ovenstående bestemmelser anvendelse med følgende lempelser. 3. I bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning hedder det bl.a.: 1. Bekendtgørelsen gælder ved arbejde, som en arbejdsgiver lader ansatte udføre uden for sit eget bedriftsområde 5

6 Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke ved arbejde på arbejdssteder for bygge- og anlægsarbejde, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Nærværende bekendtgørelses kapitel 4 Velfærdsforanstaltninger gælder dog, hvis 1. arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelse er højst 6 manddage, eller 2. de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen. 4. MT Højgaard A/S udfører bl.a. kabel- og ledningsarbejde for forsyningsselskaber. Under en entreprise, der var indgået inden for rammerne af en flerårig rammeaftale med NESA A/S (nu DONG Energy), nedlagde virksomheden i foråret 2006 kabler i Jyllinge. Under arbejdet blev opmåler i 3F, Johan Kongeskov, i maj måned opmærksom på, at der ikke var foretaget velfærdsforanstaltninger i overensstemmelse med bekendtgørelse nr F anmeldte forholdet til Arbejdstilsynet, der efter et besøg i området ved et brev af 11. juni 2006 fremsendte et udkast til påbud om etablering af velfærdsforanstaltninger for ansatte som udfører kabelarbejder. I brevet hedder det bl.a.: Arbejdstilsynet har besøgt byggeplads Gulddyssevej 83 Ved besøget talte Arbejdstilsynet med projektleder Michael Thomsen. Beskrivelse I forbindelse med inspektion af et større kabelarbejde i Jyllinge konstaterede Arbejdstilsynet, at der flere steder foregik arbejdsopgaver uden forsvarlig sikring af de ansatte mod påkørsel ved udførelse af arbejde i og ved vej. 6

7 Da Arbejdstilsynet spurgte efter skurby, hvor henvendelse kunne ske, orienterede Michael Thomsen om, at der ingen skurby var, men at der var indrettet et mødeskur på Gulddyssevej 83 i Jyllinge. Sikkerhedsforholdene blev gennemgået Endvidere blev velfærdsforanstaltningerne drøftet. Vurdering Velfærdsforholdene for de ansatte, som udfører grave- og kabelarbejderne er mangelfulde da der ikke er henvist til egnede spise omklædnings- og badeforhold. Påbud Firmaet skal sørge for Hjemmel Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret med lov nr. 300 af 19. april , stk. 2 og 42 - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder 45 og 46. Efter at have modtaget MT Højgaards høringssvar trak Arbejdstilsynet sit udkast til påbud tilbage under henvisning til, at sagen om velfærdsforanstaltninger fortsatte i det fagretlige system. 5. Ved opmandskendelsen af 29. november 2006 fik 3F medhold i, at Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S skulle anerkende, at kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 589 fandt anvendelse på kabel- og trækrørsarbejde i det pågældende arbejdsområde i Jyllinge. I opmandens begrundelse herfor hedder det: 7

8 Byggepladsbekendtgørelsen (nr. 589 af 22. juni 2001) gælder for indretningen af arbejdssteder for bygge- og anlægsarbejder (byggepladser) ( 1, stk. 1), og ved bygge- og anlægsarbejde forstås bl.a. rør- og kabellægning. Bekendtgørelsen gælder således for indretningen af arbejdssteder for rør- og kabellægning. Det forhold, at arbejdsstedet (byggepladsen) under sådant arbejde flytter sig i takt med, at ledningsarbejdet skrider fremad, er uden betydning for anvendeligheden af bekendtgørelsens kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger, som indeholder særlige bestemmelser og lempelser for netop disse tilfælde, jf. 46, stk. 3, og 50. Det må derfor bero på en bedømmelse af den enkelte rør- og kabellægningsopgaves omfang, om den er undtaget fra kapitel 9 i medfør af 1, stk. 3, nr. 1, fordi arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelse er på højst 6 manddage. Den foreliggende entreprise i Jyllinge nord har helt åbenbart ikke et sådant begrænset omfang, at den falder ind under denne undtagelsesbestemmelse. Herefter og da det, indklagede i øvrigt har anført, ikke kan føre til et andet resultat tages klagers påstand til følge. 6. Da voldgiftskendelsen efter 3Fs opfattelse ikke blev efterlevet tilstrækkeligt hurtigt, indkaldtes til et fællesmøde, der blev afholdt den 22. december På mødet gjorde arbejdstagersiden gældende, at der forelå et brud på overenskomsten, fordi kendelsen ikke var blevet efterlevet. Arbejdsgiversiden bestred, at virksomheden ikke havde efterlevet kendelsen, idet der blev henvist til, at arbejdet med etableringen af velfærdsforanstaltningerne var blevet iværksat umiddelbart efter, at virksomheden havde modtaget kendelsen. Da mødet blev afholdt, var skure blevet opstillet, men elektricitet og vand m.v. var endnu ikke blevet tilsluttet. Dette skete den 3. januar

9 FORKLARINGER Der er afgivet forklaring af opmåler i 3F John Kongeskov, faglig sekretær i 3F Finn Larsen, regionsdirektør i MT Højgaard A/S Karsten Sunne Haslund og sektionsdirektør i MT Højgaard A/S Kenneth Møller. John Kongeskov har forklaret bl.a., at han som opmåler i 3F inden for bygge og anlæg den 19. maj 2006 var på pladsbesøg i området i Jyllinge, hvor MT Højgaard nedlagde kabler, lysledere og trækrør i en dybde på ca. 70 cm. Renderne var maskingravet, men oprensningen foregik ved håndkraft. Det havde været regnvejr, og arbejdet var meget beskidt. Han bemærkede, at der var op til 25 mand i gang med arbejdet. Da han konstaterede, at der manglede velfærdsforanstaltninger, tog han først kontakt til byggepladslederen, der oplyste, at arbejderne var blevet henvist til at anvende et toilet på en tankstation. På grund af ombygning var toilettet imidlertid ikke tilgængeligt. Der var et toilet i byggepladskontoret, som arbejderne ikke havde adgang til. Byggepladslederen oplyste, at medarbejderne ikke havde krav på yderligere velfærdsforanstaltninger, da der var tale om skiftende arbejdssteder. Der blev ikke udbetalt skurpenge, og der var ikke plads til at opstille skurvogne. Han gjorde opmærksom på, at han ikke var enig i, at bestemmelserne om velfærdsforanstaltninger var iagttaget. Efter afsigelsen af opmandskendelsen den 29. november 2006 begyndte virksomheden at betale skurpenge med 90 kr. pr. dag, hvilket kom til at beløbe sig til i alt kr. Desuden blev opstillingen af en skurby påbegyndt, men da han på ny besøgte området den 22. december 2006 viste det sig, at der endnu ikke var tilsluttet kloak og el. Dette var først i orden den 3. eller 4. januar 2007, selv om der muligvis blev arbejdet mellem jul og nytår. Finn Larsen har forklaret bl.a., at John Kongeskov i maj måned havde kørt sagen lokalt, hvorefter den blev overdraget til forbundet. Der blev afholdt fællesmøde i juli, hvor der ikke kunne opnås enighed. 9

10 Han var involveret i sagen i Vallø/Strøby Egede, fordi det forlig, der var blevet indgået med den lokale afdeling, ikke var blevet overholdt, idet der ikke blev betalt skurpenge. Han konstaterede da, at den lokale afdeling, der ikke havde de fornødne forudsætninger for at vurdere overenskomstens bestemmelser om velfærdsforanstaltninger, havde begået en fejl ved overhovedet at indgå forliget. Der var ikke tale om skiftende arbejdssteder, der var omfattet af bekendtgørelse nr. 290 om skiftende arbejdssteders indretning, og den lokale afdelings indgåelse af forliget var ikke dækkende for forbundets holdning. Dette meddelte forbundet også MT Højgaard, da man modtog mødereferatet, men han husker ikke hvornår. Karsten Sunne Haslund har forklaret bl.a., at han er regionsdirektør for MT Højgaards afdeling for kabelnedlæggelser på Sjælland. Han er uddannet som ingeniør og har været ansat hos MT Højgaard siden 1. januar I de første år forestod han nedlæggelse af kabler for TeleDanmark i et stort område omkring Roskilde. Det samme materiel blev brugt under arbejdet i Jyllinge. Arbejdet, der vedrørte elforsyningen, bestod i at fjerne luftkabler, nedlægge jordkabler og kabelrør til fiber, opsætte jordstik og opstille nye lysmaster. Arbejdet blev hovedsageligt udført med en minigraver, og arbejderne fik udleveret arbejdstøj og det fornødne sikkerhedsudstyr, herunder regntøj og gummistøvler. Der var en række sjak, som havde hvert deres speciale, og som flyttede rundt i takt med arbejdets udførelse. Efter hans opfattelse var arbejdet af helt samme karakter som det, der var tale om i opmandskendelsen af 17. maj 1996, dvs. skiftende arbejdssteder, da arbejderne ikke begyndte og sluttede samme sted. De krav om velfærdsforanstaltninger, som bekendtgørelse nr. 290 om skiftende arbejdssteders indretning indeholder, var derfor også opfyldt under arbejdet i Jyllinge. Hvert sjak var på 2-3 personer. De havde bil med dobbeltkabine, der kan rumme 5-6 mand, til rådighed, således at de kunne opbevare deres ting og spise i bilen. Bilen var forsynet med et separat oliefyr, der hurtigt kunne aktiveres, og der var desuden en vanddunk samt sæbe og papir. Overvejelserne med hensyn til, om der skal opstilles skurvogne, går på, hvor stort et område, arbejdet strækker sig over, og dermed hvor langt arbejderne skal transportere 10

11 sig til næste job. Virksomheden har skurbyer, hvor geografien er tættere, som f.eks. København og Frederiksberg. Modsat dækker SEAS og Dong Energy meget store områder. Siden opmandskendelsen i 1996 har MT Højgaard i forbindelse med arbejderne rundt omkring løbende været i dialog med 3F, og den praksis, man har fulgt, er blevet bakket op af Dansk Byggeri. Helt frem til opmandskendelsen af 29. november 2006 var virksomheden derfor i god tro med hensyn til indretningen af velfærdsforanstaltningerne. Kenneth Møller har forklaret bl.a., at han som sektionsdirektør hos MT Højgaard havde ansvaret for opgaven i Jyllinge. Han er selv tidligere kabelarbejder, inden han læste til ingeniør, og han har haft ansvaret for en række tidligere lignende arbejder. Virksomheden er miljøcertificeret. Det er rigtigt, at arbejdet i Jyllinge blev udført på et geografisk begrænset område, men det er et langstrakt område på ca. 2 x 4 km. med tætte, smalle veje. Området har tidligere været sommerhusområde, men er nu udlagt til helårsbeboelse. Forud for opgaven lavede de som sædvanlig en arbejdspladsvurdering, og inden arbejdets igangsætning blev medarbejderne orienteret om forholdene. Virksomheden har gennem en årrække indrettet sig på samme måde som i Jyllinge, således at man, som forklaret af Karsten Sunne Haslund, har benyttet mandskabsbiler med dobbeltkabine. Hvad angår toiletter blev medarbejderne henvist til den lokale tankstation, der lå midt i området, og som man havde indgået en aftale med. Kun hvor den geografiske udstrækning af et arbejdsområde i enkelte tilfælde har været meget mindre, har man indrettet skurbyer. Under de løbende drøftelser, man under de forskellige arbejder har haft med 3F, har forbundet aldrig anfægtet virksomhedens praksis. Han mente ikke, at man kunne anse området i Jyllinge som en byggeplads i den forstand, der følger af bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, da man ikke kunne afskærme offentlige arealer på den måde, det er forudsat i bekendtgørelsen. Han mener derfor, at det ikke var åbenbart, at arbejdet var omfattet af bekendtgørelsen. Det skal også tages i betragtning, at bygherren ikke havde afsat plads til skurvogne. 11

12 Efter afsigelsen af opmandskendelsen af 29. november 2006 gik man straks i gang med at etablere skurbyer. De så på flere pladser såvel offentlige som private men det kræver tilladelse fra det offentlige at opstille skurbyer, og der skal være adgang til kloak og strøm. Kommunen kunne ikke anvise nogen plads, selv om bygherren havde kontrakt med kommunen, og der gik derfor lidt tid, før de fik indgået et lejemål med en privat lodsejer på en grund, der lå op til 7 km. fra flere af arbejdspladserne i området. De fik dispensation til at etablere skurbyen med tørkloset uden kloaktilslutning. Det var kun toiletfaciliteterne, der blev brugt. Der er ikke tradition for, at medarbejderne anvender badefaciliteter i skurbyerne, da de møder og kører hjem i deres arbejdstøj. De er aflønnet på akkord. PARTERNES ARGUMENTER LO har anført, at MT Højgaard A/S uden at der forelå rimelig tvivl om fortolkningen af det regelsæt, der vedrører velfærdsforanstaltninger gennem næsten et år fratog medarbejderne de basale velfærdsforanstaltninger, de havde krav på. En virksomhed af MT Højgaards størrelse og omdømme må forventes at sætte sig ind i de bekendtgørelser, der er nævnt i overenskomstens 28, nr. 1. Af 1, stk. 4, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 589 fremgår direkte, at rør- og kabellægning er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen. At der ikke foreligger nogen rimelig fortolkningstvivl fremgår klart dels af Arbejdstilsynets udkast til påbud dels af kendelsen af 29. november 2006, hvori opmanden udtaler, at entreprisen i Jyllinge helt åbenbart ikke havde et sådan begrænset omfang, at den faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i 589- bekendtgørelsens 1, stk. 3, nr. 1. Det forhold, at arbejdsstedet (byggepladsen) flyttede sig i takt med, at ledningsarbejdet skred frem, var uden betydning for anvendeligheden af bekendtgørelsens kapitel 9. LO har endvidere anført, at DA ikke har fremført noget, der kan begrunde, at der har foreligget undskyldende omstændigheder for virksomheden. Den opmandskendelse af 17. maj 1996 i en sag mellem SiD og Entreprenørforeningen, som DA har henvist til, omhandlede en hel anden situation, idet parterne i den pågældende sag var enige om, at sagen skulle afgøres efter bekendtgørelse nr. 290 om skiftende arbejdssteders 12

13 indretning. Det er også uden betydning for afgørelsen af denne sag, at den lokale fagforening under en sag vedrørende en arbejdsplads i Strøby Egede var enig med arbejdsgiversiden i, at arbejdet var omfattet af bekendtgørelse nr Denne enighed blev erklæret, uden at forbundet havde været impliceret i sagen. LO har om bodens størrelse anført, at det må tages i betragtning, at arbejdet i det pågældende område i Jyllinge blev indledt allerede i marts 2006 og først blev afsluttet lidt ind i Det er en skærpende omstændighed, at voldgiftskendelsen af 29. november 2006 ikke straks blev efterlevet, jf. herved 5-dages fristen i bekendtgørelsens 28, nr. 10. DA har gjort gældende, at MT Højgaard A/S frem til afsigelsen af kendelsen den 29. november 2006 var i en undskyldelig vildfarelse med hensyn til forståelsen af bekendtgørelsen om velfærdsforanstaltninger. Virksomheden havde grund til at gå ud fra, at et arbejde af den pågældende art var omfattet af bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteder, og kravene til velfærdsforanstaltningerne i denne bekendtgørelse var opfyldt af virksomheden. De velfærdsforanstaltninger, virksomheden havde stillet til rådighed, svarede til det niveau, som kan udledes af den faglige voldgiftkendelse, der blev afsagt 17. maj Virksomheden baserede sin opfattelse på en konkret fortolkning af såvel overenskomsten som den pågældende kendelse sammenholdt med arten af det pågældende kabel- og ledningsarbejde. Det må herved også tages i betragtning, at MT Højgaard A/S har mange års erfaringer med den type arbejde, at 3F i en årrække ikke har fundet anledning til at påtale virksomhedens praksis, og at forbundet da også var enig med virksomheden om forståelsen af bekendtgørelserne under behandlingen af sagen i Vallø/ Strøby Egede. Det kan på denne baggrund lægges til grund, at virksomheden ikke havde til hensigt at omgå reglerne om velfærdsforanstaltninger. Om perioden efter afsigelsen af kendelsen den 29. november 2006 har DA anført, at det i praksis ikke var muligt at etablere de nødvendige velfærdsforanstaltninger før umiddelbart efter nytår. Som det også fremgår af Kenneth Møllers forklaring blev etableringen af velfærdsforanstaltningerne forsinket, fordi det var vanskeligt at finde 13

14 plads til skurbyen, og fordi der skulle forhandles med kommunen om de sanitære forhold. Hertil kommer, at det på grund af et overophedet byggemarked var meget vanskeligt at fremskaffe de nødvendige skurvogne. ARBEJDSRETTENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det følger af resultatet af voldgiftskendelsen af 29. november 2006, at MT Højgaard A/S har begået brud på bestemmelsen om velfærdsforanstaltninger i 28 i bygge- og anlægsoverenskomsten. Det arbejde, der er beskrevet i kendelsen, blev i en stor del af 2006 udført kontinuerligt på et ca. 5 km 2 stort område, og opmanden fandt, at entreprisen i Jyllinge helt åbenbart ikke var af et sådant begrænset omfang, at den faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i 1, stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. MT Højgaard A/S er en stor virksomhed, der i henhold til flerårige rammeaftaler med forsyningsselskaber løbende udfører kabellægningsarbejder som det i Jyllinge. Der påhvilede derfor virksomheden en forpligtelse til nøje at vurdere, om entreprisearbejdet var omfattet af 589- bekendtgørelsen og ikke af bekendtgørelse nr. 290 om skiftende arbejdssteder, og i hvert fald burde udtalelsen i brevet af 11. juni 2006 fra Arbejdstilsynet, der har udstedt bekendtgørelsen, have givet virksomheden anledning til at iværksætte velfærdsforanstaltninger i overensstemmelse med 589-bekendt-gørelsen i stedet for at afvente udfaldet af voldgiftskendelsen. Der må på den anden side gives DA medhold i, at i hvert fald sagen i Vallø/Strøby Egede, hvor en lokal afdeling fortolkede bekendtgørelsen forkert, burde have givet 3F anledning til at sikre sig, at Entreprenørforeningen og dens medlemsvirksomheder ikke forblev i den tro, at forbundet var enig i den lokale afdelings fortolkning. På den anførte baggrund og med bemærkning, at Arbejdsretten ikke finder grundlag for at tillægge forløbet efter afsigelsen af voldgiftskendelsen skærpende virkning, finder Arbejdsretten, at MT Højgaard A/S skal betale en bod til 3F på kr. 14

15 T H I K E N D E S F O R R E T: Indklagede, MT Højgaard A/S, skal inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom til Fagligt Fælles Forbund betale en bod på kr. Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S skal betale kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Per Sørensen 15

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 26.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 26.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 26.februar 2008 i sag nr. A2007.445: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Byggegruppen (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Virksomheden Arne Mose Hansen, CVR-nr. 84654418 (chefkonsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR2013.0031 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Lars Vedsmand, Arbejdsmiljørådgiver VELFÆRD REGLER, KRAV OG FÆLDER

Lars Vedsmand, Arbejdsmiljørådgiver VELFÆRD REGLER, KRAV OG FÆLDER Lars Vedsmand, Arbejdsmiljørådgiver VELFÆRD REGLER, KRAV OG FÆLDER Indretning servicebiler Service arbejde Den lille plads Den store plads Reglerne http://haandbogen.info/byggepladsindretning/sk urvognsfaciliteter.aspx?alttemplate=display

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Kendelse af 8. februar 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak (forhandlingssekretær Tonny Holm) mod

Kendelse af 8. februar 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak (forhandlingssekretær Tonny Holm) mod Kendelse af 8. februar 2016 i faglig voldgift FV2015.0183: Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak (forhandlingssekretær Tonny Holm) mod Dansk Byggeri for Frederiksværk Brolægning A/S (overenskomstchef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. juni 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0058, afsagt den 12. juli 2013 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS, Galten (konsulent Erling Olsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 i sag nr. A2006.479: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere