GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013"

Transkript

1 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING KONTRAKTENS OMFANG UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG UDBUDSMATERIALET 3 2. UDBUDSBETINGELSER ORDREGIVER TIDSPLAN FOR UDBUDDETS GENNEMFØRELSE SPØRGSMÅL TILBUDSFRIST VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING KONTRAKTINDGÅELSE EGNETHED TILBUDSGIVERS PERSONLIGE FORHOLD TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET TILBUDSGIVERS TEKNISKE KAPACITET TILDELINGSKRITERIUM "PRIS" "OPGAVENS UDFØRELSE" KRAV TIL UDFORMNING AF TILBUD ALTERNATIVE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST FORTROLIGHED VEDERLAG 11 2

3 1. INDLEDNING 1.1 KONTRAKTENS OMFANG Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Ordregiver") forestår tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) i Guldborgsund Kommune. Endvidere varetager Ordregiver administration af tømningsordningen. Ordregiver gennemfører dette udbud for at identificere den virksomhed ("Leverandøren"), som skal varetage denne opgave. Den udbudte kontrakt omfatter en årlig tømning af ca tanke, der geografisk opdeles efter kommunegrænserne fra de tidligere kommuner Nykøbing F., Nørre Alslev, Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing og Sydfalster. Kontrakten træder i kraft den 4. februar 2014 og ophører den 31. december 2016 med mulighed for forlængelse på op til to (2) år. Den maksimale varighed af den udbudte kontrakt er fem (5) år. Dokumentet "Arbejdsbeskrivelse" med bilag indeholder en udførlig beskrivelse af de opgaver, som er omfattet af den udbudte kontrakt. 1.2 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG Kontrakten er udbudt i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse. 1.3 UDBUDSMATERIALET Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Udbudsbekendtgørelse fremsendt til offentliggørelse den 4. december Nærværende udbudsbetingelser (UB). Kontraktudkast. Tilbudsliste (TBL). 3

4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). Arbejdsbeskrivelse med følgende bilag: Bilag A: Regulativ for tømning af bundfældningstanke Bilag B: Tømningsplan for Bilag C: Anbefalinger ved tømning af septiktanke på ejendomme med SPF-svin. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort i tilbudsfasen. Eventuelle spørgsmål og svar offentliggjort i tilbudsfasen. Bemærk: Udbudsmaterialet uploades på Ordregivers hjemmeside Det påhviler tilbudsgiverne at downloade dokumenterne fra denne hjemmeside. "Spørgsmål & svar" og "Rettelser" offentligøres tilsvarende på denne hjemmeside. Tilbudsgiverne skal derfor løbende holde sig orienterede på siden. Enhver henvisning til "udbudsmaterialet" i dette dokument eller i de dokumenter, som er anført ovenfor, skal forstås som en henvisning til de dokumenter, som er nævnt i dette afsnit UDBUDSBETINGELSER 2.1 ORDREGIVER Ordregiver er: Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr Gaabensevej Nykøbing F. Eventuelle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes til: Tanja Nielsen Alle henvendelser bedes mærket " Guldborgsund Spildevand Tømningsudbud. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser hverken direkte til Ordregiver eller dennes rådgivere vedrørende udbuddet. 2.2 TIDSPLAN FOR UDBUDDETS GENNEMFØRELSE Hovedtidsplanen for udbuddets gennemførelse er som følger: 4

5 AKTIVITET DATO Offentliggørelse af udbudsmateriale 5. december 2013 "Frist" for spørgsmål (se afsnit 2.2.1) 9. januar 2014, kl. 10:00 Tilbudsfrist (se afsnit 2.2.2) Underretning om tildelingsbeslutning (forventet) (se afsnit 2.2.3) Kontraktindgåelse (tidligst) (se afsnit 2.2.4) 20. januar 2014, kl. 10: januar februar2014 Indenfor udbudsdirektivets rammer forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre på ovenstående tidsplan SPØRGSMÅL Eventuelle spørgsmål bedes fremsendt pr. til: Tanja Nielsen Alle henvendelser bedes mærket "Guldborgsund Spildevand Tømningsudbud. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske skriftligt. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser. Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest torsdag den 9. januar 2014, kl. 10:00. Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Eventuelle rettelsesblade samt eventuelle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Ordregivers hjemmeside (www.guldborgsundforsyning.dk/udbud) i anonymiseret form TILBUDSFRIST Tilbudsfristen er mandag den 20. januar 2014, kl. 10:00. Tilbud skal fremsendes til/afleveres hos: Advokatpartnerselskabet Horten 5

6 Att. Tanja Nielsen Philip Heymans Allé Hellerup Tilbud skal være modtaget på ovenstående adresse senest ved tilbudsfristens udløb. Tilbuddet bedes afleveret i 2 fysiske eksemplarer og i 1 elektronisk eksemplar på CD-rom eller USB-stik. Tilbud bedes tydeligt mærkes: "Guldborgsund Spildevand tømningsudbud. Såfremt tilbudsgiver fremsender tilbuddet pr. post, skal tilbudsgiver selv sikre sig, at tilbuddet kommer frem inden tilbudsfristens udløb VURDERING AF TILBUD OG UNDERRETNING OM TILDELINGSBESLUTNING Efter udløbet af tilbudsfristen foretager Ordregiver en vurdering af, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige, dvs. opfylder de formelle og materielle krav til tilbuddets indhold og udformning. Dernæst foretager Ordregiver en vurdering af tilbudsgivers egnethed. Denne vurdering vil omfatte tilbudsgivers personlige forhold, tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet, samt endelig tilbudsgivers tekniske kapacitet. Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger/dokumentation vedrørende egnethed, som tilbudsgiverne skal fremsende i medfør af udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.1 III.2.3. Disse oplysninger er gentaget nedenfor i afsnit 2.3. Kun tilbud fra tilbudsgivere, som er vurderet egnede til at varetage kontrakten, vil indgå i evalueringen, se umiddelbart nedenfor. Ordregiver vil derefter foretage en evaluering af tilbuddene i forhold til de offentliggjorte under- og delkriterier, jf. afsnit 2.4. På baggrund af denne evaluering underretter Ordregiver elektronisk tilbudsgiverne om, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige KONTRAKTINDGÅELSE Kontrakten indgås mellem Ordregiver og vindende tilbudsgiver på baggrund af det kontraktudkast, som indgår i udbudsmaterialet, jf. afsnit 1.3. Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af den obligatoriske standstillperiode. Standstill-perioden løber 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiver elektronisk har afsendt underretningen om tildelingsbeslutningen til tilbudsgiverne. 6

7 2.3 EGNETHED Med henblik på Ordregivers vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed til at varetage kontrakten skal tilbuddet indeholde de i afsnit til beskrevne oplysninger og erklæringer. Bemærk: Der er ikke opstillet mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet. Ordregiver vil således foretage en vurdering af tilbudsgivernes generelle egnethed. Såfremt Ordregiver ikke finder en tilbudsgiver generelt egnet til at løse opgaven, vil tilbuddet ikke blive evalueret. Det i afsnit anførte svarer til det, som fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.1 III TILBUDSGIVERS PERSONLIGE FORHOLD Tilbuddet skal indeholde følgende: (1) Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer (hvor et sådant haves), samt gerne navn og adresse for kontaktperson. (2) Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2 nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal oplysning (1) og (2) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Skabelon A, som offentliggøres på hjemmesiden kan anvendes til brug for (1) og (2) TILBUDSGIVERS FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KAPACITET Tilbuddet skal indeholde følgende: (3) Oplysning om tilbudsgivers omsætning for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. (4) Oplysning om tilbudsgivers resultat efter skat for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. (5) Oplysning om tilbudsgivers egenkapital for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. 7

8 Husk: Er tilbudsgiver et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående (3)-(5) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Bemærk: Er en tilbudsgiver en nystartet virksomhed, der ikke har mulighed for at fremlægge disse oplysninger, skal tilbudsgiver i stedet vedlægge en revisorerklæring, som kan dokumentere tilbudsgiverens finansielle og økonomiske kapacitet. Bemærk: En tilbudsgiver, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger), skal fremlægge (a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver til brug for udførelsen af den udbudte opgave, samt (b) oplysningerne nævnt under (3)-(5) for den/de pågældende enheder. Skabelon B og C, som offentliggøres på hjemmesiden kan anvendes til brug for (3)-(5) samt afgivelse af rådighedserklæring TILBUDSGIVERS TEKNISKE KAPACITET Tilbuddet skal indeholde følgende: (6) Oplysninger om det gennemsnitlige antal medarbejdere gerne fordelt på medarbejderkategorier for de sidste tre år. (7) Referencer for lignende arbejder udført indenfor de seneste 3 år. Ved lignende arbejder forstås arbejder vedrørende tømning af bundfældningstanke. Det skal så vidt muligt fremgå af referencerne, hvilke opgaver ansøgeren har løst, i hvilket tidsrum, og hvor opgaverne er blevet løst. Derudover ser Ordregiver gerne, at referencerne indeholder oplysning om kontraktværdien. (8) Oplysning om det materiel, som tilbudsgiver råder over, herunder en kort beskrivelse af, hvilket materiel der vil blive benyttet ved løsning af den udbudte opgave. Husk: Er tilbudsgiver et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående (6)-(8) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Bemærk: Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen (f.eks. underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver), skal tilbudsgiver (a) godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende, samt (b) vedlægge en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet, se (6)-(8). 8

9 Skabelon D og E, som offentliggøres på hjemmesiden kan anvendes til brug for (6)-(8) samt afgivelse af rådighedserklæring. 2.4 TILDELINGSKRITERIUM Tildelingskriteriet er "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" med følgende underkriterier (vægtning anført i parentes): Pris (70 %), se afsnit Opgavens udførelse (30 %), se afsnit "PRIS" Ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Pris" vil Ordregiver lægge vægt på den samlede tilbudssum, således som denne fremgår af tilbudslistens samleark. Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Pris" skal tilbudsgiverne udfylde og underskrive den tilbudsliste, som indgår i udbudsmaterialet, jf. pkt Bemærk: Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes. En ikke-udfyldt post i tilbudslisterne, eller en post udfyldt med tegn eller bogstaver, vil af Ordregiver blive tolket således, at tilbudsgiver har tilbudt den pågældende ydelse til 0 kr. Tilbudsgiver vil være forpligtet til at levere den pågældende ydelse til 0 kr. Ved underskrivelse af tilbudslisten erklærer tilbudsgiver samtidig på tro og love ikke at have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love "OPGAVENS UDFØRELSE" Ordregiver vil med dette underkriterium lægge vægt på følgende: At tilbudsgiver har en tømningsprocedure og en egenkontrol, der sikrer en lav fejlprocent ved udførelse af tømningerne. At tilbudsgiver håndterer kontakt til Ordregiver og kunder på en professionel, dialogorienteret og fleksibel måde. Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Opgavens udførelse" skal tilbuddene indeholde en beskrivelse, som sætter Ordregiver i stand 9

10 til at evaluere tilbuddet i forhold til underkriteriet. Tilbuddet bør som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af tilbudsgivers tømningsprocedurer og egenkontroller m.v., herunder hvordan disse procedurer og egenkontroller sikrer en lav fejlprocent i denne konkrete kontrakt. Beskrivelse af tilbudsgivers håndtering af dialogen med Ordregiver og kunder, herunder ved modtagelse af klager. Det bemærkes, at de to delkriterier vil blive vægtet lige. 2.5 KRAV TIL UDFORMNING AF TILBUD Tilbuddene skal som minimim indeholde: 1. Egnethedsoplysninger, se afsnit 2.3. Skabelonerne A-E kan anvendes. 2. Udfyldt og underskreven tilbudsliste, se afsnit Tilbudsbeskrivelse, "Opgavens udførelse", jf. afsnit Tilbuddet skal affattes på dansk, dog accepteres dokumenter af teknisk, beskrivende karakter på engelsk. Bemærk: Tilbudsgiver opfordres til at afstå fra at tage forbehold, herunder standardforbehold og andre faglige forbehold. Ordregiver er i alle tilfælde berettiget til at forkaste tilbud, som indeholder forbehold, og vil i visse tilfælde være forpligtet hertil. Såfremt tilbudsgiver opfatter vilkår i udbudsgrundlaget som uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. Ordregiver vil herefter tage stilling til, om der skal foretages ændringer i udbudsgrundlaget. 2.6 ALTERNATIVE TILBUD Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 2.7 VEDSTÅELSESFRIST Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i mindst 3 måneder efter tilbudsfristens udløb, jf. afsnit

11 2.8 FORTROLIGHED Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Ordregiver og dennes rådgivere dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen, herunder offentlighedslovens regler om aktindsigt. Samtlige oplysninger, herunder materiale, som tilbudsgiver modtager fra Ordregiver i forbindelse med tilbudsindhentningen, skal behandles fortroligt. Dette gælder også, selvom tilbudsgiver måtte vælge ikke at afgive tilbud. 2.9 VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses udarbejdelse af tilbud. *** 11

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. UDBUDSBETINGELSER REGION NORDJYLLAND 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjyllands udbud af kontrakt om kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område efter Udbudsdirektivet

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere