Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 2

2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform Ordregiver Baggrund for udbuddet Udbuddets omfang Udbudsmaterialet Afgivelse af tilbud Sprog Honorar Vedståelse af tilbud Forbehold Mindstekrav til beskrivelse af opgaveløsning Projektledelse Tids- og bemandingsplan Geografisk dækning Medarbejderes og eventuelle underleverandørers faglige kompetencer Beskrivelse af metode for delaftale Beskrivelse af tilkøbsydelse 1; assistance til 2. runde samtaler (option) Beskrivelse af tilkøbsydelse 2; eventuel anvendelse af tilbudsgivers CV-database (option) Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetssikring Anvendelse af underleverandører Tidsplan for udbud Tilbudsfrist Underretning Vurdering af egnethed Personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Tildelingskriterier Underkriterier Pris Særligt vedrørende prisangivelse for delaftale Pris for tilkøbsydelser Kvalitet

3 Resultatkrav til delaftale Særlige kvalitetskrav til kandidatudvælgelse; delaftale Kvalitetsstyring Evaluering af indkomne tilbud Indgivelse af spørgsmål Informationsmøde Kontraktindgåelse

4 1 Udbudsform Denne annoncering gennemføres under overholdelse af annonceringspligten i Tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Der gøres opmærksom på, at annonceringen ikke er omfattet af EU-udbudspligt. Dette skyldes, at rekruttering i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EØF) er klassificeret som en Bilag 2B-ydelse. Bilag 2B-ydelser er ikke omfattet af de normale procedurekrav. 2 Ordregiver ATP Kongens Vænge Hillerød CVRnr: Baggrund for udbuddet Etablering af Udbetaling Danmark giver ATP et behov for at rekruttere et større antal nye medarbejdere, som skal udføre opgaverne i de nye Udbetaling Danmark-centre. Når organisationen er fuldt etableret, vil der være omkring 1500 medarbejdere i ATP, som er beskæftiget med opgaveløsning for Udbetaling Danmark. Medarbejderne vil være fordelt på fem centre og i yderligere to midlertidige filialer. De fem centre placeres i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. De to midlertidige filialer vil ligge i Århus og Odense. Der skal ikke rekrutteres nye medarbejdere centeret i Hillerød eller til de to midlertidige filialer. Det er en væsentlig forudsætning for etablering af Udbetaling Danmark, at der kan indhentes betydelige rationaliseringsgevinster ved at samle administrationen af de omfattede ydelser, og det er målet, at Udbetaling Danmark kan spare kommunerne for mindst 300 millioner årligt. For at realisere de forventede besparelser skal antallet af medarbejdere reduceres med ca. en tredjedel over de første ca. 2 år. Da ATP ikke ønsker at afskedige medarbejdere som følge af planlagte rationaliseringer, vil en del af de nyansatte medarbejdere kun blive tilbudt midlertidig ansættelse i Udbetaling Danmark. Ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte vil være mellem 6 måneder og 2 år. Med dette udbud ønsker ATP at modtage tilbud på assistance til rekruttering af nye medarbejdere til Udbetaling Danmark. 4

5 4 Udbuddets omfang Udbuddet omfatter 2 delaftaler: Delaftale 1: screening af kandidater i forbindelse med rekruttering af kunderådgivere til fire Udbetaling Danmark-centre Delaftale 2: screening af kandidater i forbindelse med rekruttering af sektionschefer til fire Udbetaling Danmark-centre Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud én af de to delaftaler eller begge delaftaler. Udover de i delaftale 1 og 2 beskrevne ydelser ønsker ATP mulighed for tilkøb af relaterede rekrutteringsydelser: Tilkøbsydelse 1 til delaftale 1 og 2: assistance til gennemførelse af 2. runde samtaler for kandidater, som leverandøren har screenet under delaftale 1 eller 2. Tilkøbsydelse 2 til delaftale 1 og 2: anvendelse af leverandørens CV-database i det omfang at tilbudsgiver råder over en sådan Tilbudsgiver skal mindst afgive tilbud på enten delaftale 1 eller delaftale 2 samt tilkøbsydelse 1. Rekrutteringsopgaven for begge delaftaler falder i 3 bølger i jævnfør overdragelsestidspunktet for de omfattede ydelsesområder henholdsvis 1. oktober 2012, 1. december 2012 og 1. februar Nyrekrutterede kunderådgivere og sektionschefer ansættes en måned før overdragelse af opgaverne for at gennemgå et omfattende uddannelsesforløb i lovgivning, arbejdsprocesser mv. Ansættelsesdatoer for nyansatte er derfor henholdsvis 1. september 2011, 1. november 2011 og 1. januar Udbuddet omfatter rekrutteringsydelser til fire Udbetaling Danmark-centre i henholdsvis Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og Vordingborg. 5 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på Udbudsvagtens hjemmeside Udbudsmaterialet består af: dokument 1: Annonce offentliggjort på Udbudsvagtens hjemmeside den 2. januar 2011 dokument 2: Udbudsbetingelser dokument 3: Dokumentoversigt dokument 4: Tilbudsgivers tjekliste o Formular til brug for tro- og love-erklæring vedr. vedr. udelukkelsesgrunde o Formular til brug for tro- og love-erklæring vedr. vedr. gæld til det offentlige o Formular til angivelse af relevante regnskabsmæssige oplysninger dokument 5: Udkast til kontrakt 5

6 bilag 1: Ydelsesbeskrivelse bilag 2A: Stillingsbeskrivelse kunderådgivere front bilag 2B: Stillingsbeskrivelse sektionschef bilag 3: Opgavens omfang og tidsplan bilag 4A: Tilbudsliste vedr. delaftale 1 bilag 4B: Tilbudsliste vedr. delaftale 2 bilag 5A: Detaljeret tidsplan og rekrutteringsbehov kunderådgivere bilag 5B: Detaljeret tidsplan og rekrutteringsbehov sektionschefer bilag 6: Rekrutteringsproces bilag 7: Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark bilag 8: ATP-folder Mere end et job bilag 9: Erklæring om udelukkelsessituationer bilag 10: Tro og love-erklæring om gæld bilag 11: regnskabsoplysninger 6 Afgivelse af tilbud Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer, samt 1 eksemplar på USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Eventuelt brochuremateriale mv. kan vedlægges i 1 eksemplar. Tilbuddet skal være mærket Tilbud vedr. rekrutteringsydelser til Udbetaling Danmark. Tilbuddet skal fremsendes eller afleveres til: ATP Kongens Vænge Hillerød Att.: Peter Heller Tilbud skal afleveres i underskrevet stand i form af et tilbudsbrev. Det skal tydeligt fremgå hvilken virksomhed, der har afgivet tilbuddet. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud kan ikke fremsendes pr. . Ved personlig aflevering af tilbud kan der gives kvittering for modtagelsen. Tilbuddene vil ikke blive leveret tilbage efter afsluttet udbudsproces. 6

7 6.1 Sprog Tilbud inklusive bilag samt al kommunikation i tilbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. ATP er i evalueringen af tilbuddene berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog end dansk. 6.2 Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen er ATP uvedkommende. 6.3 Vedståelse af tilbud Tilbuddet er bindende i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb. 6.4 Forbehold ATP er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor udbudsmaterialet. ATP er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige elementer i udbudsmaterialet. Hvis der er forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl eller usikkerhed, bør dette afklares ved at stille spørgsmål som anført i punkt 12 nedenfor. 6.5 Mindstekrav til beskrivelse af opgaveløsning Tilbud der ikke overholder de nedenfor beskrevne mindstekrav til beskrivelse af opgaveløsning, vil blive afvist som værende ikke-konditionsmæssige: Projektledelse Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan projektledelse af rekrutteringsopgaven tænkes udført. Herunder skal tilbudsgiver beskrive de medarbejderressourcer, som tænkes anvendt til projektledelse af opgaven. Desuden skal tilbudsgiver beskrive eventuelle tidligere erfaring med gennemførelse af lignende projekter. Der vedlægges relevant dokumentation i form af projektleders CV, referencer for udførte opgaver af lignende art med videre Tids- og bemandingsplan Tilbudsgiver skal beskrive den overordnede bemandingsplan for rekrutteringsopgaven. Bemandingsplanen skal tage højde for ressourcebehov i udførelsesfasen jævnfør vedlagte tidsplan (se bilag 5A og 5B). 7

8 Tilbudsgiver skal redegøre for, at tilstrækkelige medarbejderressourcer kan afsættes til opgaven i udførelsesfasen. Herunder skal tilbudsgiver beskrive, hvordan eventuelle behov for tilkøb af assistance til 2. runde samtaler kan imødekommes (tilkøbsydelse 1). Relevante oplysninger i den forbindelse er oplysninger om nuværende organisation og bemanding, oversigt over løst tilknyttede medarbejdere, freelancemedarbejdere mv., mulighederne for at indhente yderligere medarbejderressourcer, hvis det er nødvendigt for opgavens gennemførelse og/eller muligheden for at anvende underleverandører. Planen skal tage højde for de tre bølger i etablering af Udbetaling Danmark og for rekrutteringsbehovet i de fire centerbyer, som der skal rekrutteres nye medarbejdere til Geografisk dækning Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan rekrutteringsopgaven tænkes løst i de fire Udbetaling Danmark-centre, hvortil der skal rekrutteres nye medarbejdere. Herunder ønskes oplysninger om tilbudsgivers eventuelle lokale afdelingers placering og bemanding Medarbejderes og eventuelle underleverandørers faglige kompetencer Tilbudsgiver skal beskrive relevante faglige kompetencer og erfaringer for de medarbejdere og eventuelle underleverandører, som tænkes inddraget i udførelse af rekrutteringsopgaven. Herunder ønskes en beskrivelse af de pågældende medarbejderes erfaringer fra gennemførelse af lignende projekter og/eller hvordan de pågældende medarbejdere tænkes oplært og trænet i opgaven. Medarbejdernes kompetencer skal afspejle de forskellige målgrupper for rekruttering. Det er meget væsentligt, at medarbejdere og eventuelt underleverandører, der tænkes anvendt til rekruttering af ledere, har relevant erfaring og kompetencer i forhold til lederrekruttering Beskrivelse af metode for delaftale 1+2 Opgaven med screening af kandidater kan tænkes løst på forskellige måder. Det er op til leverandøren at vælge en metode, som leverandøren finder mest hensigtsmæssig. Leverandøren skal udførligt beskrive, hvordan opgaven tænkes løst. Herunder ønskes beskrivelse af den anvendte metode og fremgangsmåde for screening af kandidater til endelig udvælgelse. Anvendt metode kan for eksempel være individuelle samtaler, assessment-aktiviteter, telefonisk screening eller andet. Der lægges vægt på, at leverandøren planlægger at anvende en systematisk metode for screening og udvælgelse. Leverandørens beskrivelse af metode skal indeholde en udførlig redegørelse for processen, den anvendte metode og de bagvedliggende overvejelser og begrundelser for valg af metode samt en beskrivelse af anvendt materiale eventuelt vedlagt kopi af anvendt materiale. Beskrivelsen skal omfatte alle elementer i processen, dvs. inklusive aktiviteter som for eksempel samtaler, tests, assessment-aktiviteter mv. men også registreringer, opfølgning, briefing og debriefing af medarbejdere, evaluering og opfølgning osv. 8

9 Screeningprocessen kan eventuelt bestå af flere dele eller led, hvor indledende led for eksempel kan være simpel screening på baggrund af enkelte data, mens senere led kan bestå af en mere grundig individuel vurdering. Ved evaluering af indgivne tilbud vil der blive lagt vægt på, at valg af metode er velbegrundet og at den tilgodeser målsætninger for rekrutteringsopgaven og de beskrevne mål og værdier for ATP s HR- og rekrutteringsstrategi, herunder mål for mangfoldighed mv. Det betyder blandt andet, at metoder for screening der direkte eller indirekte modarbejder ATP s mål og værdier vil blive vurderet mindre fordelagtigt. Der kan afgives tilbud på én af de to delaftaler eller begge delaftaler Beskrivelse af tilkøbsydelse 1; assistance til 2. runde samtaler (option). Ved afgivelse af tilbud på én eller begge delaftaler, skal tilbudsgiver afgive et tilhørende tilbud og opgavebeskrivelse vedrørende tilkøbsydelse 1. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan tilbudsgiver vil sikre tilstrækkelig bemanding til opgaven og hvordan tilbudsgiver vil sikre, at de anvendte medarbejdere har tilstrækkeligt høje kompetencer og erfaring til løsning af opgaven Beskrivelse af tilkøbsydelse 2; eventuel anvendelse af tilbudsgivers CV-database (option). Ved afgivelse af tilbud på én eller begge delaftaler, kan tilbudsgiver afgive et tilhørende tilbud og opgavebeskrivelse vedrørende Tilkøbsydelse 2. Hvis tilbudsgiver råder over en CV-database, som kan anvendes i forbindelse med udførelse af delaftale 1 eller 2, skal tilbudsgiver beskrive denne så udførligt som muligt, og angive, hvor mange kandidater som efter leverandørens vurdering kan defineres inden for målgrupperne for henholdsvist kunderådgivere og ledere. Desuden skal tilbudsgiver beskrive muligheder for målrettet screening og udvælgelse af kandidater i databasen. I leverandørens beskrivelse af egen CV-database er det derudover relevant at angive for eksempel det aktuelle totale antal kandidater, kandidaternes branchetilhørsforhold, kandidaternes beskæftigelsesstatus og anciennitet i databasen. Det er ikke et krav, at tilkøbsydelse kan 2 tilbydes. Hvis tilkøbsydelse 2 ikke kan tilbydes, skal tilbudsgiver angive dette i tilbuddet. Ved evaluering af kriteriet Kvalitet for indkomne tilbud indgår Tilkøbsydelse 2 i elementet tilbudsgivers generelle beskrivelse af opgaveløsning (se afsnit 10 nedenfor). 9

10 6.5.8 Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetssikring Tilbudsgiver skal sikre, at de leverede ydelser har tilstrækkelig høj kvalitet. For en nærmere beskrivelse af kvalitetskrav, se afsnit 10 Tildelingskriterier nedenfor. Tilbudsgiver skal beskrive den anvendte fremgangsmåde for en systematisk kvalitetssikring af ydelser i henhold udbudsmaterialet. 7 Anvendelse af underleverandører Tilbudsgiver kan anvende underleverandører i det omfang, det skønnes nødvendigt. For underleverandører gælder samme krav til faglige kompetencer som for tilbudsgiver og eventuel entrepriseholder, og underleverandører er underlagt samme resultat- og kvalitetskrav som tilbudsgiver. Tilbudsgiver er ansvarlig for at eventuelle underleverandører lever op til de krav og målsætninger, som fremgår af udbudsmaterialet. Den vindende tilbudsgiver er alene entrepriseholder, og eventuelle mellemværende mellem tilbudsgiver og underleverandør er ATP underordnet. 8 Tidsplan for udbud Tidsfrist Aktivitet 2. januar 2011 Offentliggørelse af udbud 17. januar 2012 Informationsmøde 20. januar 2012 Frist for indlevering af spørgsmål 31. januar 2012 Tilbudsfrist Februar 2012 Evaluering af indkomne tilbud Primo marts 2012 Tildeling og indgåelse af kontrakt 8.1 Tilbudsfrist Tilbudsfrist er 31. januar Underretning Alle deltagere i udbudsforretningen vil skriftligt og på samme tid blive orienteret om ordretildelingen på den eller de delaftaler, som de har budt på. 10

11 9 Vurdering af egnethed Til brug for ATP's vurdering af tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave, skal nedenfor nævnte dokumentation vedlægges tilbuddet. 9.1 Personlige forhold Tilbudsgiver skal vedlægge følgende tro- og love-erklæringer vedrørende tilbudsgivers personlige forhold: a) En erklæring på tro og love, hvoraf det bl.a. fremgår at tilbudsgiver ikke er konkurs eller under betalingsstandsning, og at tilbudsgiver ikke er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed og b) en erklæring på tro og love om, hvorvidt ansøger har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter samt betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. 9.2 Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal selv have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven, og tilbudsgiver kan således ikke basere sit tilbud på andre enheders økonomiske og finansielle formåen. Alle tilbudsgivere, der har en soliditetsgrad på mindst 7,5 % i det senest afsluttede årsregnskab vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver kan dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved at udfylde den med Tilbudsvejledningen vedlagte formular om regnskabsoplysninger. 10 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evaluering af tilbuddene vil blive gennemført for hver delaftale for sig inklusive tilhørende tilkøbsydelser Underkriterier Evaluering af af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende vægtede underkriterier: 1. pris 30% 2. kvalitet 70% 11

12 10.2 Pris Det beløb der indgår i evaluering af underkriteriet Pris er de priser, som er angivet i tilbudslisten (bilag 4A og 4B), som tilbudsgiver har udfyldt og vedlagt sit tilbud. For delaftale 1+2 skal der angives pris pr. screenet kandidat, som går videre til 2. runde samtaler. For tilkøbsydelse 1 skal der angives pris for forbrug af tid. For tilkøbsydelse 2 skal der angives enten en samlet pris eller en enhedspris pr. screenet kandidat. Alle priser er eksklusive moms Særligt vedrørende prisangivelse for delaftale 1 For at minimere tilbudsgivers risiko ved høje startomkostninger og færre end de estimerede antal ledige stillinger ønskes angivet to priser for henholdsvis under og over et angivet minimum på 150 kandidater (svarende til 100 ledige stillinger) Pris for tilkøbsydelser For tilkøbsydelser angives pris således: For tilkøbsydelse 1 angives en pris pr. arbejdstime. Med arbejdstime menes den tid, hvor tilbudsgiver eller dennes medarbejder er beskæftiget med udførelse af den beskrevne opgave samt eventuel forberedelse. Derudover angives en pris for øvrig tid. Øvrig tid er for eksempel den tid, som er anvendt på transport. For tilkøbsydelse 1 dækkes særskilt dokumenterede transportomkostninger, omkostninger til logi og forplejning mv. for de medarbejdere som er involveret i opgaven. For tilkøbsydelse 2 angives enten 1) en samlet pris for anvendelse af tilbudsgivers CV-database til søgning af kandidater, eller 2) en pris pr. kandidat som vurderes egnet til at gå videre til 2. samtalerunde. I sidstnævnte tilfælde er prisen udover den pris, som tilbudsgiver har angivet i Tilbudslisten vedrørende Delaftale 1 eller Kvalitet For ATP betyder kvalitet, at den tilbudte opgaveløsning og kvalitet understøtter den overordnede målsætning for rekrutteringsopgaven. Ved evaluering af indkomne tilbud vil ATP overordnet set vurdere, hvorvidt tilbudsgiver imødekommer de i ydelsesbeskrivelsen beskrevne målsætninger for rekrutteringsopgaven. Ved evaluering af indkomne tilbud indgår fire elementer for kriteriet kvalitet : Tilbudsgivers generelle beskrivelse af opgaveløsning, hvor der anlægges en helhedsbetragtning på tilbudsgivers beskrivelse af opgaveløsning 12

13 Tilbudsgivers beskrivelse af anvendt metode for delaftale 1+2 Tilbudsgivers beskrivelse af egen kvalitetsstyring Tilbudsgivers beskrivelse af bemanding og tidsplan Resultatkrav til delaftale 1+2 Tilbudsgiver skal som resultat af screeningprocessen kunne levere det angivne antal screenede kandidatemner ud fra den samlede pool af ansøgere. Det overordnede resultatkrav er, at der for kunderådgivere udvælges et antal kandidatemner, som svarer til rekrutteringsbehovetx1,5. For Sektionschefer er resultatkravet, at der som minimum udvælges et antal kandidatemner, som svarer til rekrutteringsbehovetx3. Ved evaluering af indkomne tilbud vil ATP vurdere, hvorvidt tilbudsgiver er i stand til at imødekomme de beskrevne resultatkrav mht. antal kandidatemner Særlige kvalitetskrav til kandidatudvælgelse; delaftale 1+2 Til kandidatudvælgelsen knytter sig særlige kvalitetskrav, som er de færdigheds- og kompetencekrav der stilles til kandidater. Disse er beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelse og bilag 6A og 6B Stillingsbeskrivelse for hhv. kunderådgiver og sektionschef. For kunderådgivere(delaftale 1) kan kravene til kandidater sammenfattes som: 1. Grundlæggende forudsætninger: kandidater skal have tilstrækkeligt høje almene grundlæggende forudsætninger som er beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelsen og i bilag 6A og 6B. Almene forudsætninger er blandt andet mundtlig og skriftlig formidling og talforståelse. 2. Indstilling: kandidater skal have det rette mind set, så de kan tilpasse organisationen ATP og de produktionskrav mv. der knytter sig til stillingen som kunderådgiver. 3. Læringsparat: kandidater skal have tilstrækkeligt høje kompetencer og motivation, som gør, at de på tilfredsstillende vis kan gennemføre det planlagte uddannelsesprogram og kan tilegne sig ny viden og kompetencer i det nødvendige omfang. For sektionschefer (delaftale 2) kan kravene til kandidater sammenfattes som: 1. Grundlæggende lederkompetencer; erfaring med daglig personaleledelse, gode planlægnings- og delegeringskompetencer 2. Personaleledelse; evne til at engagere, coache og supervisere medarbejdere og teams 3. Ressourcestyring og optimering; fokus på effektive arbejdsprocesser og ressourceoptimering Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan den planlagte metode vil medføre en vurdering og screening af kandidater ud fra de nævnte kriterier. Ved evaluering af indkomne tilbud vil ATP vurdere, hvorvidt tilbudsgiver med den beskrevne metode for screening kan imødekomme de beskrevne kvalitetskrav. 13

14 Kvalitetsstyring Leverandøren skal foretage en effektiv kvalitetsstyring og sikre, at de af ATP beskrevne retningsliner og målsætninger efterleves til enhver tid. Leverandørens kvalitetsstyring skal beskrives i indgivne tilbud og vil indgå i den samlede evaluering og tildeling af opgaven. Herunder skal leverandøren foretage en systematisk individuel vurdering af kandidater ud fra tydelige kriterier og foretage en systematisk registrering af resultatet af den individuelle vurdering og årsagen til, at kandidaten enten afvises eller går videre i rekrutteringsprocessen (ATP s kompetencekrav til kandidater er beskrevet i bilag 6A og 6B). ATP ønsker at kunne få indsigt i screeningsprocessen undervejs i projektforløbet. ATP skal således kunne følge med i processen og skal kunne få indblik i kriterier for sortering af kandidater undervejs. 11 Evaluering af indkomne tilbud ATP foretager en systematisk evaluering af indkomne tilbud med henblik på at udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved evaluering af tilbud vil ATP anvende et pointsystem, hvor tilbuddet tildeles point for hvert af de ovenfor angivne elementer for vurdering af tilbuddets kvalitet (se afsnit 10.3 ovenfor). Den samlede score vil være afgørende for tildeling af opgaven. 12 Indgivelse af spørgsmål Der kan stilles spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt og besvares skriftligt i anonymiseret form. Både spørgsmål og svar vil blive publiceret på Spørgsmål kan stilles løbende og vil blive besvaret løbende. Alle spørgsmål skal være modtaget af ATP senest den 20. januar 2012 og vil blive besvaret senest den 25. januar Spørgsmål der er modtaget efter den 20. januar kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål skal sendes pr. til med overskriften Spørgsmål til rekrutteringsudbud. Spørgsmålet skal indledes med en henvisning til det dokument og/eller emne som spørgsmålet relaterer sig til. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig opdateret på under hele udbudsforretningen. Oplysninger der offentliggøres her, kan have betydning for udarbejdelsen af tilbud. 13 Informationsmøde ATP afholder informationsmøde vedrørende udbud af rekrutteringsopgaver til Udbetaling Danmark 14

15 Tirsdag den 17. januar 2012 kl Sted: ATP, sal B Kongens Vænge Hillerød På mødet vil ATP give en nærmere orientering om de udbudte opgaver. Af praktiske årsager bedes deltagere venligst foretage forhåndstilmelding til mødet senest den 10. januar Tilmelding sker pr. til adressen Der vil blive udarbejdet et kortfattet referat af informationsmødet, som vil blive offentliggjort på Udbudsvagtens hjemmeside 14 Kontraktindgåelse Kontraktindgåelse er betinget af godkendelse af ATP s ledelse. Endelig og bindende aftale anses ikke for indgået, før godkendelsen foreligger og delaftalerne er underskrevet ubetinget af alle parter. ATP kan som betingelse for kontraktindgåelse kræve dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver opfylder egnethedskravene i punkt 9, herunder f.eks. ved fremlæggelse af regnskaber og/eller serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende dokumentation. ATP forbeholder sig ret til at indgå aftale med næstbedste tilbudsgiver, såfremt den vindende tilbudsgiver på en delaftale ikke vedstår sit tilbud, eller såfremt aftalen med denne tilbudsgiver af andre årsager ikke indgås som forudsat. 15

Ydelsesbeskrivelse. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Bilag 1

Ydelsesbeskrivelse. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Bilag 1 Ydelsesbeskrivelse Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Bilag 1 Indhold 1 Indledning generelt for de udbudte opgaver... 4 1.1 Fokus på sikker og stabil drift... 4 2

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Detaljeret tidsplan sektionschefer

Detaljeret tidsplan sektionschefer Detaljeret tidsplan sektionschefer Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Bilag 5B Samlet tidsplan for rekruttering alle centre Annoncering af udbud for rekrutteringsopgave

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere