Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 2

2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform Ordregiver Baggrund for udbuddet Udbuddets omfang Udbudsmaterialet Afgivelse af tilbud Sprog Honorar Vedståelse af tilbud Forbehold Mindstekrav til beskrivelse af opgaveløsning Projektledelse Tids- og bemandingsplan Geografisk dækning Medarbejderes og eventuelle underleverandørers faglige kompetencer Beskrivelse af metode for delaftale Beskrivelse af tilkøbsydelse 1; assistance til 2. runde samtaler (option) Beskrivelse af tilkøbsydelse 2; eventuel anvendelse af tilbudsgivers CV-database (option) Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetssikring Anvendelse af underleverandører Tidsplan for udbud Tilbudsfrist Underretning Vurdering af egnethed Personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Tildelingskriterier Underkriterier Pris Særligt vedrørende prisangivelse for delaftale Pris for tilkøbsydelser Kvalitet

3 Resultatkrav til delaftale Særlige kvalitetskrav til kandidatudvælgelse; delaftale Kvalitetsstyring Evaluering af indkomne tilbud Indgivelse af spørgsmål Informationsmøde Kontraktindgåelse

4 1 Udbudsform Denne annoncering gennemføres under overholdelse af annonceringspligten i Tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Der gøres opmærksom på, at annonceringen ikke er omfattet af EU-udbudspligt. Dette skyldes, at rekruttering i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EØF) er klassificeret som en Bilag 2B-ydelse. Bilag 2B-ydelser er ikke omfattet af de normale procedurekrav. 2 Ordregiver ATP Kongens Vænge Hillerød CVRnr: Baggrund for udbuddet Etablering af Udbetaling Danmark giver ATP et behov for at rekruttere et større antal nye medarbejdere, som skal udføre opgaverne i de nye Udbetaling Danmark-centre. Når organisationen er fuldt etableret, vil der være omkring 1500 medarbejdere i ATP, som er beskæftiget med opgaveløsning for Udbetaling Danmark. Medarbejderne vil være fordelt på fem centre og i yderligere to midlertidige filialer. De fem centre placeres i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød. De to midlertidige filialer vil ligge i Århus og Odense. Der skal ikke rekrutteres nye medarbejdere centeret i Hillerød eller til de to midlertidige filialer. Det er en væsentlig forudsætning for etablering af Udbetaling Danmark, at der kan indhentes betydelige rationaliseringsgevinster ved at samle administrationen af de omfattede ydelser, og det er målet, at Udbetaling Danmark kan spare kommunerne for mindst 300 millioner årligt. For at realisere de forventede besparelser skal antallet af medarbejdere reduceres med ca. en tredjedel over de første ca. 2 år. Da ATP ikke ønsker at afskedige medarbejdere som følge af planlagte rationaliseringer, vil en del af de nyansatte medarbejdere kun blive tilbudt midlertidig ansættelse i Udbetaling Danmark. Ansættelsesperioden for midlertidigt ansatte vil være mellem 6 måneder og 2 år. Med dette udbud ønsker ATP at modtage tilbud på assistance til rekruttering af nye medarbejdere til Udbetaling Danmark. 4

5 4 Udbuddets omfang Udbuddet omfatter 2 delaftaler: Delaftale 1: screening af kandidater i forbindelse med rekruttering af kunderådgivere til fire Udbetaling Danmark-centre Delaftale 2: screening af kandidater i forbindelse med rekruttering af sektionschefer til fire Udbetaling Danmark-centre Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud én af de to delaftaler eller begge delaftaler. Udover de i delaftale 1 og 2 beskrevne ydelser ønsker ATP mulighed for tilkøb af relaterede rekrutteringsydelser: Tilkøbsydelse 1 til delaftale 1 og 2: assistance til gennemførelse af 2. runde samtaler for kandidater, som leverandøren har screenet under delaftale 1 eller 2. Tilkøbsydelse 2 til delaftale 1 og 2: anvendelse af leverandørens CV-database i det omfang at tilbudsgiver råder over en sådan Tilbudsgiver skal mindst afgive tilbud på enten delaftale 1 eller delaftale 2 samt tilkøbsydelse 1. Rekrutteringsopgaven for begge delaftaler falder i 3 bølger i jævnfør overdragelsestidspunktet for de omfattede ydelsesområder henholdsvis 1. oktober 2012, 1. december 2012 og 1. februar Nyrekrutterede kunderådgivere og sektionschefer ansættes en måned før overdragelse af opgaverne for at gennemgå et omfattende uddannelsesforløb i lovgivning, arbejdsprocesser mv. Ansættelsesdatoer for nyansatte er derfor henholdsvis 1. september 2011, 1. november 2011 og 1. januar Udbuddet omfatter rekrutteringsydelser til fire Udbetaling Danmark-centre i henholdsvis Frederikshavn, Holstebro, Haderslev og Vordingborg. 5 Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på Udbudsvagtens hjemmeside Udbudsmaterialet består af: dokument 1: Annonce offentliggjort på Udbudsvagtens hjemmeside den 2. januar 2011 dokument 2: Udbudsbetingelser dokument 3: Dokumentoversigt dokument 4: Tilbudsgivers tjekliste o Formular til brug for tro- og love-erklæring vedr. vedr. udelukkelsesgrunde o Formular til brug for tro- og love-erklæring vedr. vedr. gæld til det offentlige o Formular til angivelse af relevante regnskabsmæssige oplysninger dokument 5: Udkast til kontrakt 5

6 bilag 1: Ydelsesbeskrivelse bilag 2A: Stillingsbeskrivelse kunderådgivere front bilag 2B: Stillingsbeskrivelse sektionschef bilag 3: Opgavens omfang og tidsplan bilag 4A: Tilbudsliste vedr. delaftale 1 bilag 4B: Tilbudsliste vedr. delaftale 2 bilag 5A: Detaljeret tidsplan og rekrutteringsbehov kunderådgivere bilag 5B: Detaljeret tidsplan og rekrutteringsbehov sektionschefer bilag 6: Rekrutteringsproces bilag 7: Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark bilag 8: ATP-folder Mere end et job bilag 9: Erklæring om udelukkelsessituationer bilag 10: Tro og love-erklæring om gæld bilag 11: regnskabsoplysninger 6 Afgivelse af tilbud Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer, samt 1 eksemplar på USB-stik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Eventuelt brochuremateriale mv. kan vedlægges i 1 eksemplar. Tilbuddet skal være mærket Tilbud vedr. rekrutteringsydelser til Udbetaling Danmark. Tilbuddet skal fremsendes eller afleveres til: ATP Kongens Vænge Hillerød Att.: Peter Heller Tilbud skal afleveres i underskrevet stand i form af et tilbudsbrev. Det skal tydeligt fremgå hvilken virksomhed, der har afgivet tilbuddet. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud kan ikke fremsendes pr. . Ved personlig aflevering af tilbud kan der gives kvittering for modtagelsen. Tilbuddene vil ikke blive leveret tilbage efter afsluttet udbudsproces. 6

7 6.1 Sprog Tilbud inklusive bilag samt al kommunikation i tilbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. ATP er i evalueringen af tilbuddene berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog end dansk. 6.2 Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen er ATP uvedkommende. 6.3 Vedståelse af tilbud Tilbuddet er bindende i 3 måneder efter tilbudsfristens udløb. 6.4 Forbehold ATP er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor udbudsmaterialet. ATP er forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige elementer i udbudsmaterialet. Hvis der er forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl eller usikkerhed, bør dette afklares ved at stille spørgsmål som anført i punkt 12 nedenfor. 6.5 Mindstekrav til beskrivelse af opgaveløsning Tilbud der ikke overholder de nedenfor beskrevne mindstekrav til beskrivelse af opgaveløsning, vil blive afvist som værende ikke-konditionsmæssige: Projektledelse Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan projektledelse af rekrutteringsopgaven tænkes udført. Herunder skal tilbudsgiver beskrive de medarbejderressourcer, som tænkes anvendt til projektledelse af opgaven. Desuden skal tilbudsgiver beskrive eventuelle tidligere erfaring med gennemførelse af lignende projekter. Der vedlægges relevant dokumentation i form af projektleders CV, referencer for udførte opgaver af lignende art med videre Tids- og bemandingsplan Tilbudsgiver skal beskrive den overordnede bemandingsplan for rekrutteringsopgaven. Bemandingsplanen skal tage højde for ressourcebehov i udførelsesfasen jævnfør vedlagte tidsplan (se bilag 5A og 5B). 7

8 Tilbudsgiver skal redegøre for, at tilstrækkelige medarbejderressourcer kan afsættes til opgaven i udførelsesfasen. Herunder skal tilbudsgiver beskrive, hvordan eventuelle behov for tilkøb af assistance til 2. runde samtaler kan imødekommes (tilkøbsydelse 1). Relevante oplysninger i den forbindelse er oplysninger om nuværende organisation og bemanding, oversigt over løst tilknyttede medarbejdere, freelancemedarbejdere mv., mulighederne for at indhente yderligere medarbejderressourcer, hvis det er nødvendigt for opgavens gennemførelse og/eller muligheden for at anvende underleverandører. Planen skal tage højde for de tre bølger i etablering af Udbetaling Danmark og for rekrutteringsbehovet i de fire centerbyer, som der skal rekrutteres nye medarbejdere til Geografisk dækning Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan rekrutteringsopgaven tænkes løst i de fire Udbetaling Danmark-centre, hvortil der skal rekrutteres nye medarbejdere. Herunder ønskes oplysninger om tilbudsgivers eventuelle lokale afdelingers placering og bemanding Medarbejderes og eventuelle underleverandørers faglige kompetencer Tilbudsgiver skal beskrive relevante faglige kompetencer og erfaringer for de medarbejdere og eventuelle underleverandører, som tænkes inddraget i udførelse af rekrutteringsopgaven. Herunder ønskes en beskrivelse af de pågældende medarbejderes erfaringer fra gennemførelse af lignende projekter og/eller hvordan de pågældende medarbejdere tænkes oplært og trænet i opgaven. Medarbejdernes kompetencer skal afspejle de forskellige målgrupper for rekruttering. Det er meget væsentligt, at medarbejdere og eventuelt underleverandører, der tænkes anvendt til rekruttering af ledere, har relevant erfaring og kompetencer i forhold til lederrekruttering Beskrivelse af metode for delaftale 1+2 Opgaven med screening af kandidater kan tænkes løst på forskellige måder. Det er op til leverandøren at vælge en metode, som leverandøren finder mest hensigtsmæssig. Leverandøren skal udførligt beskrive, hvordan opgaven tænkes løst. Herunder ønskes beskrivelse af den anvendte metode og fremgangsmåde for screening af kandidater til endelig udvælgelse. Anvendt metode kan for eksempel være individuelle samtaler, assessment-aktiviteter, telefonisk screening eller andet. Der lægges vægt på, at leverandøren planlægger at anvende en systematisk metode for screening og udvælgelse. Leverandørens beskrivelse af metode skal indeholde en udførlig redegørelse for processen, den anvendte metode og de bagvedliggende overvejelser og begrundelser for valg af metode samt en beskrivelse af anvendt materiale eventuelt vedlagt kopi af anvendt materiale. Beskrivelsen skal omfatte alle elementer i processen, dvs. inklusive aktiviteter som for eksempel samtaler, tests, assessment-aktiviteter mv. men også registreringer, opfølgning, briefing og debriefing af medarbejdere, evaluering og opfølgning osv. 8

9 Screeningprocessen kan eventuelt bestå af flere dele eller led, hvor indledende led for eksempel kan være simpel screening på baggrund af enkelte data, mens senere led kan bestå af en mere grundig individuel vurdering. Ved evaluering af indgivne tilbud vil der blive lagt vægt på, at valg af metode er velbegrundet og at den tilgodeser målsætninger for rekrutteringsopgaven og de beskrevne mål og værdier for ATP s HR- og rekrutteringsstrategi, herunder mål for mangfoldighed mv. Det betyder blandt andet, at metoder for screening der direkte eller indirekte modarbejder ATP s mål og værdier vil blive vurderet mindre fordelagtigt. Der kan afgives tilbud på én af de to delaftaler eller begge delaftaler Beskrivelse af tilkøbsydelse 1; assistance til 2. runde samtaler (option). Ved afgivelse af tilbud på én eller begge delaftaler, skal tilbudsgiver afgive et tilhørende tilbud og opgavebeskrivelse vedrørende tilkøbsydelse 1. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan tilbudsgiver vil sikre tilstrækkelig bemanding til opgaven og hvordan tilbudsgiver vil sikre, at de anvendte medarbejdere har tilstrækkeligt høje kompetencer og erfaring til løsning af opgaven Beskrivelse af tilkøbsydelse 2; eventuel anvendelse af tilbudsgivers CV-database (option). Ved afgivelse af tilbud på én eller begge delaftaler, kan tilbudsgiver afgive et tilhørende tilbud og opgavebeskrivelse vedrørende Tilkøbsydelse 2. Hvis tilbudsgiver råder over en CV-database, som kan anvendes i forbindelse med udførelse af delaftale 1 eller 2, skal tilbudsgiver beskrive denne så udførligt som muligt, og angive, hvor mange kandidater som efter leverandørens vurdering kan defineres inden for målgrupperne for henholdsvist kunderådgivere og ledere. Desuden skal tilbudsgiver beskrive muligheder for målrettet screening og udvælgelse af kandidater i databasen. I leverandørens beskrivelse af egen CV-database er det derudover relevant at angive for eksempel det aktuelle totale antal kandidater, kandidaternes branchetilhørsforhold, kandidaternes beskæftigelsesstatus og anciennitet i databasen. Det er ikke et krav, at tilkøbsydelse kan 2 tilbydes. Hvis tilkøbsydelse 2 ikke kan tilbydes, skal tilbudsgiver angive dette i tilbuddet. Ved evaluering af kriteriet Kvalitet for indkomne tilbud indgår Tilkøbsydelse 2 i elementet tilbudsgivers generelle beskrivelse af opgaveløsning (se afsnit 10 nedenfor). 9

10 6.5.8 Beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetssikring Tilbudsgiver skal sikre, at de leverede ydelser har tilstrækkelig høj kvalitet. For en nærmere beskrivelse af kvalitetskrav, se afsnit 10 Tildelingskriterier nedenfor. Tilbudsgiver skal beskrive den anvendte fremgangsmåde for en systematisk kvalitetssikring af ydelser i henhold udbudsmaterialet. 7 Anvendelse af underleverandører Tilbudsgiver kan anvende underleverandører i det omfang, det skønnes nødvendigt. For underleverandører gælder samme krav til faglige kompetencer som for tilbudsgiver og eventuel entrepriseholder, og underleverandører er underlagt samme resultat- og kvalitetskrav som tilbudsgiver. Tilbudsgiver er ansvarlig for at eventuelle underleverandører lever op til de krav og målsætninger, som fremgår af udbudsmaterialet. Den vindende tilbudsgiver er alene entrepriseholder, og eventuelle mellemværende mellem tilbudsgiver og underleverandør er ATP underordnet. 8 Tidsplan for udbud Tidsfrist Aktivitet 2. januar 2011 Offentliggørelse af udbud 17. januar 2012 Informationsmøde 20. januar 2012 Frist for indlevering af spørgsmål 31. januar 2012 Tilbudsfrist Februar 2012 Evaluering af indkomne tilbud Primo marts 2012 Tildeling og indgåelse af kontrakt 8.1 Tilbudsfrist Tilbudsfrist er 31. januar Underretning Alle deltagere i udbudsforretningen vil skriftligt og på samme tid blive orienteret om ordretildelingen på den eller de delaftaler, som de har budt på. 10

11 9 Vurdering af egnethed Til brug for ATP's vurdering af tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave, skal nedenfor nævnte dokumentation vedlægges tilbuddet. 9.1 Personlige forhold Tilbudsgiver skal vedlægge følgende tro- og love-erklæringer vedrørende tilbudsgivers personlige forhold: a) En erklæring på tro og love, hvoraf det bl.a. fremgår at tilbudsgiver ikke er konkurs eller under betalingsstandsning, og at tilbudsgiver ikke er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed og b) en erklæring på tro og love om, hvorvidt ansøger har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter samt betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. 9.2 Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal selv have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven, og tilbudsgiver kan således ikke basere sit tilbud på andre enheders økonomiske og finansielle formåen. Alle tilbudsgivere, der har en soliditetsgrad på mindst 7,5 % i det senest afsluttede årsregnskab vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen. Tilbudsgiver kan dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved at udfylde den med Tilbudsvejledningen vedlagte formular om regnskabsoplysninger. 10 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evaluering af tilbuddene vil blive gennemført for hver delaftale for sig inklusive tilhørende tilkøbsydelser Underkriterier Evaluering af af tilbuddene vil ske på baggrund af følgende vægtede underkriterier: 1. pris 30% 2. kvalitet 70% 11

12 10.2 Pris Det beløb der indgår i evaluering af underkriteriet Pris er de priser, som er angivet i tilbudslisten (bilag 4A og 4B), som tilbudsgiver har udfyldt og vedlagt sit tilbud. For delaftale 1+2 skal der angives pris pr. screenet kandidat, som går videre til 2. runde samtaler. For tilkøbsydelse 1 skal der angives pris for forbrug af tid. For tilkøbsydelse 2 skal der angives enten en samlet pris eller en enhedspris pr. screenet kandidat. Alle priser er eksklusive moms Særligt vedrørende prisangivelse for delaftale 1 For at minimere tilbudsgivers risiko ved høje startomkostninger og færre end de estimerede antal ledige stillinger ønskes angivet to priser for henholdsvis under og over et angivet minimum på 150 kandidater (svarende til 100 ledige stillinger) Pris for tilkøbsydelser For tilkøbsydelser angives pris således: For tilkøbsydelse 1 angives en pris pr. arbejdstime. Med arbejdstime menes den tid, hvor tilbudsgiver eller dennes medarbejder er beskæftiget med udførelse af den beskrevne opgave samt eventuel forberedelse. Derudover angives en pris for øvrig tid. Øvrig tid er for eksempel den tid, som er anvendt på transport. For tilkøbsydelse 1 dækkes særskilt dokumenterede transportomkostninger, omkostninger til logi og forplejning mv. for de medarbejdere som er involveret i opgaven. For tilkøbsydelse 2 angives enten 1) en samlet pris for anvendelse af tilbudsgivers CV-database til søgning af kandidater, eller 2) en pris pr. kandidat som vurderes egnet til at gå videre til 2. samtalerunde. I sidstnævnte tilfælde er prisen udover den pris, som tilbudsgiver har angivet i Tilbudslisten vedrørende Delaftale 1 eller Kvalitet For ATP betyder kvalitet, at den tilbudte opgaveløsning og kvalitet understøtter den overordnede målsætning for rekrutteringsopgaven. Ved evaluering af indkomne tilbud vil ATP overordnet set vurdere, hvorvidt tilbudsgiver imødekommer de i ydelsesbeskrivelsen beskrevne målsætninger for rekrutteringsopgaven. Ved evaluering af indkomne tilbud indgår fire elementer for kriteriet kvalitet : Tilbudsgivers generelle beskrivelse af opgaveløsning, hvor der anlægges en helhedsbetragtning på tilbudsgivers beskrivelse af opgaveløsning 12

13 Tilbudsgivers beskrivelse af anvendt metode for delaftale 1+2 Tilbudsgivers beskrivelse af egen kvalitetsstyring Tilbudsgivers beskrivelse af bemanding og tidsplan Resultatkrav til delaftale 1+2 Tilbudsgiver skal som resultat af screeningprocessen kunne levere det angivne antal screenede kandidatemner ud fra den samlede pool af ansøgere. Det overordnede resultatkrav er, at der for kunderådgivere udvælges et antal kandidatemner, som svarer til rekrutteringsbehovetx1,5. For Sektionschefer er resultatkravet, at der som minimum udvælges et antal kandidatemner, som svarer til rekrutteringsbehovetx3. Ved evaluering af indkomne tilbud vil ATP vurdere, hvorvidt tilbudsgiver er i stand til at imødekomme de beskrevne resultatkrav mht. antal kandidatemner Særlige kvalitetskrav til kandidatudvælgelse; delaftale 1+2 Til kandidatudvælgelsen knytter sig særlige kvalitetskrav, som er de færdigheds- og kompetencekrav der stilles til kandidater. Disse er beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelse og bilag 6A og 6B Stillingsbeskrivelse for hhv. kunderådgiver og sektionschef. For kunderådgivere(delaftale 1) kan kravene til kandidater sammenfattes som: 1. Grundlæggende forudsætninger: kandidater skal have tilstrækkeligt høje almene grundlæggende forudsætninger som er beskrevet i bilag 1 Ydelsesbeskrivelsen og i bilag 6A og 6B. Almene forudsætninger er blandt andet mundtlig og skriftlig formidling og talforståelse. 2. Indstilling: kandidater skal have det rette mind set, så de kan tilpasse organisationen ATP og de produktionskrav mv. der knytter sig til stillingen som kunderådgiver. 3. Læringsparat: kandidater skal have tilstrækkeligt høje kompetencer og motivation, som gør, at de på tilfredsstillende vis kan gennemføre det planlagte uddannelsesprogram og kan tilegne sig ny viden og kompetencer i det nødvendige omfang. For sektionschefer (delaftale 2) kan kravene til kandidater sammenfattes som: 1. Grundlæggende lederkompetencer; erfaring med daglig personaleledelse, gode planlægnings- og delegeringskompetencer 2. Personaleledelse; evne til at engagere, coache og supervisere medarbejdere og teams 3. Ressourcestyring og optimering; fokus på effektive arbejdsprocesser og ressourceoptimering Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan den planlagte metode vil medføre en vurdering og screening af kandidater ud fra de nævnte kriterier. Ved evaluering af indkomne tilbud vil ATP vurdere, hvorvidt tilbudsgiver med den beskrevne metode for screening kan imødekomme de beskrevne kvalitetskrav. 13

14 Kvalitetsstyring Leverandøren skal foretage en effektiv kvalitetsstyring og sikre, at de af ATP beskrevne retningsliner og målsætninger efterleves til enhver tid. Leverandørens kvalitetsstyring skal beskrives i indgivne tilbud og vil indgå i den samlede evaluering og tildeling af opgaven. Herunder skal leverandøren foretage en systematisk individuel vurdering af kandidater ud fra tydelige kriterier og foretage en systematisk registrering af resultatet af den individuelle vurdering og årsagen til, at kandidaten enten afvises eller går videre i rekrutteringsprocessen (ATP s kompetencekrav til kandidater er beskrevet i bilag 6A og 6B). ATP ønsker at kunne få indsigt i screeningsprocessen undervejs i projektforløbet. ATP skal således kunne følge med i processen og skal kunne få indblik i kriterier for sortering af kandidater undervejs. 11 Evaluering af indkomne tilbud ATP foretager en systematisk evaluering af indkomne tilbud med henblik på at udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved evaluering af tilbud vil ATP anvende et pointsystem, hvor tilbuddet tildeles point for hvert af de ovenfor angivne elementer for vurdering af tilbuddets kvalitet (se afsnit 10.3 ovenfor). Den samlede score vil være afgørende for tildeling af opgaven. 12 Indgivelse af spørgsmål Der kan stilles spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål skal stilles skriftligt og besvares skriftligt i anonymiseret form. Både spørgsmål og svar vil blive publiceret på Spørgsmål kan stilles løbende og vil blive besvaret løbende. Alle spørgsmål skal være modtaget af ATP senest den 20. januar 2012 og vil blive besvaret senest den 25. januar Spørgsmål der er modtaget efter den 20. januar kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål skal sendes pr. til med overskriften Spørgsmål til rekrutteringsudbud. Spørgsmålet skal indledes med en henvisning til det dokument og/eller emne som spørgsmålet relaterer sig til. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig opdateret på under hele udbudsforretningen. Oplysninger der offentliggøres her, kan have betydning for udarbejdelsen af tilbud. 13 Informationsmøde ATP afholder informationsmøde vedrørende udbud af rekrutteringsopgaver til Udbetaling Danmark 14

15 Tirsdag den 17. januar 2012 kl Sted: ATP, sal B Kongens Vænge Hillerød På mødet vil ATP give en nærmere orientering om de udbudte opgaver. Af praktiske årsager bedes deltagere venligst foretage forhåndstilmelding til mødet senest den 10. januar Tilmelding sker pr. til adressen Der vil blive udarbejdet et kortfattet referat af informationsmødet, som vil blive offentliggjort på Udbudsvagtens hjemmeside 14 Kontraktindgåelse Kontraktindgåelse er betinget af godkendelse af ATP s ledelse. Endelig og bindende aftale anses ikke for indgået, før godkendelsen foreligger og delaftalerne er underskrevet ubetinget af alle parter. ATP kan som betingelse for kontraktindgåelse kræve dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver opfylder egnethedskravene i punkt 9, herunder f.eks. ved fremlæggelse af regnskaber og/eller serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende dokumentation. ATP forbeholder sig ret til at indgå aftale med næstbedste tilbudsgiver, såfremt den vindende tilbudsgiver på en delaftale ikke vedstår sit tilbud, eller såfremt aftalen med denne tilbudsgiver af andre årsager ikke indgås som forudsat. 15

Ydelsesbeskrivelse. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Bilag 1

Ydelsesbeskrivelse. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Bilag 1 Ydelsesbeskrivelse Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Bilag 1 Indhold 1 Indledning generelt for de udbudte opgaver... 4 1.1 Fokus på sikker og stabil drift... 4 2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere