ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 26. oktober GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn think:act:rethink Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked b) Ansøgers navn, adresse, tlf., , fax Innovationsbørsen The Hub Copenhagen Nørrebrogade 52C, 2200 København N tlf.: hjemmeside: c) CVR- og P nr. CVR-nr: d) Projektansvarliges navn, adresse, tlf., , fax Pia Pinkowsky Innovationsbørsen Ny Carlsberg Vej 19, 1th 1760 København v tlf.: e) Økonomisk ansvarliges navn, adresse, tlf., , fax (Er som udgangspunkt den projektansvarlige). Pia Pinkowsky Innovationsbørsen Ny Carlsberg Vej 19, 1th 1760 København v tlf.:

2 2. PROJEKTOPLYSNINGER a) Projektets målgruppe Arbejdsmarkedet som vi kender det er på retur. Vi oplever i øjeblikket et skift fra en kultur præget af livstidsansættelsen, til en kultur præget af arbejde som frie agenter, freelancere, entreprenører, intraprenører og projektansættelser. (Gratton, Lynda, "the shift", London Business School, 2011). Det fremtidige arbejdsmarked vil være et fragmenteret arbejdsmarked, som stiller krav til fleksibilitet fra arbejdsgivere, ansatte og offentlige institutioner. (Head in the Clouds, 2012) Ifølge Anne Skare, Future Navigator, vil den stigende kompleksitet i samfundet, resultere i højere krav til individet og dets evne til at tage ansvar for eget arbejdsliv og kvalifikationer. Mange ledige føler at det sværeste ved deres ledighed er, at de mangler kompetencerne til aktivt at handle, for at ændre deres situation. At kontinuerligt kunne tilpasse sig til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, sætter store krav til kompetencer og balance på det faglige såvel som det sociale plan (Anne Skare Nielsen, Future Navigator) Samtidig med denne fremtidige udfordring, står vi lige nu over for arbejdsmarkedsudfordringen: høj arbejdsløshed. Projektets målgruppe er ledige i matchgruppe 1 (jobklare personer) som gerne vil have kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked som frie agenter (Se bilag 1) og til aktivt at kunne skabe egne og andres jobmuligheder nu og i fremtiden. Herunder: - Ledige som gerne vil og også har kompetencerne til at skabe jobmuligheder - Ledige som gerne vil, men ikke har kompetencerne til at skabe jobmuligheder Fokus vil være på de nyuddannede, som med en ledighedsrate på 28 % (Danmarks Statistik, 2012), er i risiko for ikke at få tilknytning til arbejdsmarkedet i en vigtig periode af deres arbejdsliv. Nyuddannede ledige har et stort potentiale for at skabe nye jobmuligheder for dem selv og andre, i kraft af deres ressource stærke baggrunde. b) Projektets formål Formålet med projektet er at adressere de to samfundsmæssige udfordringer, nemlig et arbejdsmarked i forandring og høj arbejdsløshed. Projektet søger at adressere disse udfordringer gennem en praktisk tilgang, ved at skabe en række aktiviteter, som fokuserer på ressourcestærke lediges muligheder. Herunder: 1. Arbejdsmarkedsperspektivet a. Give ressourcestærke ledige kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked b. At give ressourcestærke ledige kompetencerne til at skabe deres eget job 2. Det sociale perspektiv a. At give den ledige mulighed for at se sin ledighedsperiode som en fremadrettet proces, med mulighed for aktivt at gøre noget for sin jobsituation b. Sætte den ledige i stand til aktivt at takle de negative sociale konsekvenser ledighed kan have Hvordan adresserer projektet Roskilde LBR s indsatsområder? 2

3 I forhold til kommunens centrale indsatsområder og mål (Ministermålene) komplementerer dette projekt indsatsområdet: Unge arbejdsmarkedsparate ledige match 1 (jobklare personer) - og specifikt udfordringen ved de nuværende økonomiske konjunkturer, som betyder at mange unge står uden for arbejdsmarkedet, og mister tilknytningen hertil og derved risikerer at have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i en vigtig periode af deres arbejdsliv. Desuden bidrager projektet til den forebyggende del af indsatsområdet: Langtidsledigheden, ved forhåbentlig at begrænse tilgangen til puljen af langtidsledige ved fokus på jobskabelse og tilknytning til jobmarkedet i en tidlig fase af ledighedsperioden, og herved adressere risici for at ledigheden udvikler sig til en strukturel ledighed samt risiciene for at det er de samme ledige, som hele tiden er ledige. I forhold til virksomhedskontakt, er dette projekt relevant i forhold til sætte ledige i stand til at udarbejde og formulere projekter og kompetencer som de kan sælge til virksomheder og på den måde blive ansat i projektansættelser og derved skabe deres eget job, om end midlertidigt. Her tages udgangspunkt i at det bedste match mellem borger og virksomhed opstår, når borger og virksomhed selv finder hinanden og virksomhedskontakten er derfor ikke begrænset hverken geografisk eller fagspecifikt. Innovation En model til at skabe arbejde Hvordan er det at innovation kan være en vej til kompetencerne til fremtidens arbejdsmarked? Og hvordan kan innovation fungere som en mekanisme som bryder med den traditionelle individuelle tilgang til jobsøgning? think:act:rethink Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked er forankret i anskuelsen at innovation kan skabe bro over forskelle mellem fag, koncepter og viden, som ikke normalt ville opstå. Når vi mødes omkring innovation, kan vi dyrke det unikke ved mekanismen: innovation. I denne kontekst, bliver den innovative tankegang et redskab som gør det muligt for os at overkomme forskelligheder og bruge disse i skabelsen af nye ideer, projekter, viden og jobmuligheder. Innovation er en struktureret proces, som skaber økonomisk eller menneskelig værdi. I den strukturerede innovative proces arbejdes der med den innovative udfordring, med at finde nye løsningsforslag, analyse af disse, og sidst men ikke mindst, at handle på ideer. En god ide som der ikke handles på, forbliver således en god ide. Forudsætningen for at succesfuld innovation opstår i teams, er tilstedeværelsen af mangfoldighed. Succesfuld innovation måles således på tilstedeværelsen af mangfoldighed i kultur, social baggrund og professionelle kompetencer. I dette projekt, er mangfoldighed specielt vigtigt, i forhold til at skabe nye ideer, projekter og jobmuligheder i samarbejde, frem for individuel jobsøgning. Dette projekt er et brud med den traditionelle individuelle jobsøgning som vores ledighedssystem og jobsøgningskultur er forankret i. - Københavns Erhvervscenter estimerer at mellem og dimittender med en længere videregående uddannelse, ville kunne bruge sådan en mulighed for at kunne skabe deres egen indkomst og innovative kompetencer - Christina Antorini (2012), Børne og Undervisningminister, beskriver dette meget klart. Ideer, innovation og entreprenørskab er det vi skal leve af i 3

4 fremtiden - Uffe Elbæk, Kulturministeren, udtalte for nylig at han opfordrer til et skift i mentaliteten hos unge og ønsker at udfordre tankegangen at man tager en uddannelse for at få et arbejde, med tankegangen at vi tager en uddannelse for at kunne skabe arbejde. Regeringens Innovationsstrategi 2012 Som en del af reformpakken, arbejder regeringen på en strategi for Innovation. Strategien er baseret på overbevisningen om at innovation omsætter viden til kommerciel og samfundsmæssig værdi og innovation er i stigende grad en central drivkraft for vækst, beskæftigelse og velstand. (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012). Visionen er at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012). Dette projekt bidrager direkte til regeringens innovationsstrategi, som et middel til at drive beskæftigelsen i den rigtige retning, gennem innovation og skabelsen af nye jobmuligheder. Innovativ ledighed gennem netværk Når man ser på udbuddet af projekter til ledige i forhold til kompetencerne til det fremtidige arbejdsmarked, så eksisterer der en række forskellige projekter. Disse kan overordnet deles op i tre kategorier: 1. Initiativer, ofte udbudt inden for uddannelsessystemet, som fokuserer på at give studerende kompetencer og sikre en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet 2. Initiativer, såsom EU projektet Nye kompetencer til nye jobs, der fokuserer på individuel kompetenceudvikling og livslang læring. 3. Initiativer, fokuseret omkring entreprenørskab, intraprenørskab og arbejde i projektansættelser under titlen fra jobsøger til jobskaber, som søger at give deltagerne mulighed for at blive selvstændige indenfor deres egen ide eller sælge sig selv i projektansættelser til virksomheder. Det er denne tredje kategori af projekter som fokuserer på jobskabelse, der er interessant i forhold til fremtidens arbejdsmarked og dette projekt. Dette projekts referenceramme inkluderer blandt andet pilot projektet Det handler om jobs, mellem Erhvervsrådet Herning og Ikast Brande og AOF Herning, finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning. Projektets ene aktivitetsdel Fra jobsøger til jobskaber opnåede rigtig gode resultater i forhold til at få ledige til at skabe egne jobmuligheder. Projektet resulterede således i at 21 ud af 46 deltagere fik arbejde eller startede egen virksomhed, at 7 startede i ordinære ansættelser og at 14 nye virksomheder blev etableret. I forlængelse af vores bruger involveringsaktivitet har disse projekter givet værdifuld læring i forhold til udviklingen af dette projekt. Projektet ønsker at kombinere de bedste erfaringer fra jobskabelsesprojekter, netværk og online redskaber med sociale kompetencer, innovativ didaktik, team coaching og professionel facilitering af 4

5 netværksaktiviteter. Projektets struktur er bygget op omkring fordelene ved netværk. Fordelene ved netværk er velkendte i det professionelle såvel som i det private liv. Historisk, har et velfungerende netværk, været essentielt for det enkelte individ, i forhold til at føle tilhørsforhold til familien, arbejdsmarkedet, organisationer, lokalmiljøer og nationer. Netværk har fungeret som kilde til selvhjælp, i situationer hvor individet har mødt udfordringer, problemer og arbejdsløshed. I denne kontekst, netværker vi også i relation til videndeling og udvikling a sociale of professionelle kompetencer. Der er en række forskellige netværk for ledige, ofte faciliteret af fagforeninger eller personer med samme uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund. Disse inkluderer blandt andet: Djøf, AAK, FTF and Powerjobsøgende. Netværkene er primært fokuserede på kompetencer i forbindelse med traditionel jobsøgning. Dog er nogle begyndt at fokusere på entreprenørskab indenfor et specifikt felt. Når man betragter tilstedeværelsen af mangfoldighed som forudsætningen for at der skabes succesfuld innovation, og når man i øvrigt kigger på litteratur om innovation, entreprenørskab og økonomisk udvikling, der viser at nye ideer og muligheder opstår i krydsfelter mellem fag, bracher og kompetencer, så er netværket i krydsfeltet et essentielt element i at sætte ledige i stand til at skabe nye jobmuligheder. Netværket i krydsfeltet, skal anvendes som et værktøj der vil muliggøre at ledige kan mødes med andre ledige fra forskellige brancher, udannelsesbaggrunde og erfaringsgrundlag i et professionelt organiseret netværk, hvor de aktivt kan skabe egne og andres jobmuligheder, i stedet for at søge arbejde individuelt. I udarbejdelsen af dette projekt, har projektparterne afholdt en bruger inddragelsesaktivitet, for at fastslå hvordan projektet potentielt ville blive modtaget af målgruppen. Generelt var deltagerne positive overfor ideen og konceptet. 60 % af deltagerne gerne ville være en del af netværket, mens 40 % af deltagerne ikke umiddelbart mente at projektet ville gavne deres situation, og udtalte at de f.eks. ikke var klar til at se deres fremtidige arbejdsliv i denne kontekst. Denne fordeling passer fint med den opstillede målgruppe, som fokuserer på ledige som gerne vil have kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked. Deltagerne sagde blandt andet: Jeg har set innovation opstå, bare ved at bringe mennesker sammen med forskellige professionelle baggrunde. Nilas, 35, Ledig Hvis det er det her I vil lave, så har jeg ikke råd til ikke at være en del af det. Anders, 41, Ledig Innovativ didaktik Det anvendte fokus for læring og workshop aktiviteter, er ikke kun læring, men er også inspireret af at rykke deltagernes grænser og sætte dem i stand til at handle på deres udfordringer. Denne tilgang er inspireret af innovativ didaktik og mulighederne for tage ansvar for egen læring og handling. Didaktikken i dette projekt bunder i David Kolbs Action Learning Cycle, senere udviklet af Reg Revans, Cambridge University. Som en læringsmodel, er Action Learning blevet mere og mere anvendt indenfor udannelsessystemet. I kontrast til traditionelle 5

6 læringsmetoder, er Action Learning baseret på uformel læring og fokuserer på skabe viden gennem konkrete handlinger som leder til ny viden. Her spiller den professionelle facilitator en aktiv rolle i at udfordre deltagere og agere som coach. Projektets anvendelse af innovation, netværk i krydsfelter og innovativ didaktik er en unik tilgang. Det skaber unikke muligheder for at sætte ledige i stand til at skabe egne og andres jobmuligheder og derved bruge en skjult ressource i samfundet med et højt potentiale for innovation. Projektets elementer er således: 1. Fokus på at give ledige muligheder for at handle på deres ideer 2. Alle aktiviteter er faciliteret af en professionel facilitator 3. Netværksaktiviteter sker i krydsfelter mellem fag, brancher, uddannelsesbaggrunde, erfaringsgrundlag og alder 4. Fokus på at give ledige et innovativt mindset, som de kan bruge til at løse deres specifikke ledighedsudfordringer og i arbejdslivet generelt I dette projekt er hjælp til selvhjælp forstået i den kontekst, at der altid er flere løsninger på en udfordring eller et problem, men kun personen med ideen kan dele ideen, erfaringer, viden og kompetencer og så arbejde sammen med andre om at løse udfordringen. Projektet søger at give ledige følgende muligheder: - Mulighed for at skabe egne jobmuligheder - Mulighed for at få kontakter i krydsfelter som ellers ville være svære at få - Mulighed for at definere og flytte personlige grænser - Mulighed for at gøre brug af andres viden for at opnå et mål - Mulighed for at blive del af et socialt fællesskab For at opnå det vil følgende aktiviteter prioriteres: - Afholdelse af workshops af relevante emner f.eks. økonomi, selvforståelse, innovation - Skabe dialog, openhed og nysgerrighed til andre brancher og kulturer - Øge viden og forståelse om innovation og entreprenørskab - Øge viden om det fremtidige arbejdsmarked - Give deltagerne adgang til en digital udfordringsbaseret portal, hvor ideer og viden kan deles - Etablere et netværk, hvor deltagerne kan mødes på tværs af baggrunde Det følgende er et eksempel på hvordan ressourcestærke mennesker kan bruge netværk og krydsfelter til at skabe nye muligheder for dem selv og andre. Denne episode fandt sted til et netværksmøde på RUC under temaet Innovation og jobskabelse Samtalen ved netværksmødet omhandlede det at skabe sit eget job, baseret på sociale og professionelle kompetencer. I pausen begyndte deltagerne at tale sammen, og emnet faldt på mad og krydderier. En af deltagerne, Søren, en ingeniør i biologi med passion for krydderier, deltager aktivt i samtalen, da denne drejes over på sødemidler. Han deler sin viden om plante alternativer til sødemidler. En anden deltager, Per, også en ingeniør, fortæller at hans kone lider af diabetes og bliver pludseligt interesseret i samtalen. Søren fortæller i detaljer om hvordan man kan gro og bruge planter i madlavning. En tredje deltager begynder nu at udspørge Søren om brugen af andre planter. Nu bliver Søren pludseligt tilbageholdene og siger blot at han arbejder på nogle ideer omkring anvendelsen af planterne, men at han har nogle 6

7 udfordringer han ikke har løsningen på endnu. Til sidst fortæller han at det har med tekstiler at gøre. Da Per har arbejdet i tekstilindustrien, bliver han nu interesseret og deler sin viden om tekstiler. Søren deler nu sine ideer og eksperimenter med Per og ved at trække på deres forskellige baggrunde har de en meget givende samtale om udviklingen af ideen, som munder ud i at Per hjælper Søren med kontakter i tekstilindustrien som kan hjælpe ham med at løse hans specifikke problem. Ved at dele deres viden i et krydsfelt, fik de nu muligheder for at skabe noget nyt, handle på ideen og forhåbentligt bidrage til deres egen økonomiske uafhængighed. c) Projektets succeskriterier (målbare resultatkrav) Målbare resultater 1. Over et år vil 125 personer have deltaget i projektets aktiviteter % vil have skabt deres egen indkomst gennem nye jobskabende aktiviteter i en eksisterende virksomhed % vil have deltaget i nye jobskabende aktiviteter, som har resulteret i at de har skabt indkomst for andre i en eksisterende virksomhed % vil have skabt deres egen indkomst selvstændigt Generelle resultater - Flere ledige vil have fået kompetencerne til aktivt at skabe deres egne jobmuligheder og indkomst - Flere ledige vil have fået den motivation, viden og støtte de behøver for at kunne skabe deres egne jobmuligheder og indkomst - Flere ledige vil have haft muligheden for at møde andre ledige på tværs af uddannelsesbaggrund, brancher og kulturer, i et innovativt miljø hvor de kan tænke uden for boksen og skabe muligheder i samarbejde med andre - Flere ledige vil have haft muligheden for at deltage i et socialt fællesskab og d) Aktiviteter og tidsplan løfte dem selv ud af de social negative konsekvenser ledighed medfører Netværksmøder med workshops omkring bestemte emner Netværksmøderne vil vare 3 timer, heraf vil 1,5 time være afsat til læring og workshops af specialister og 1,5 time vil være afsat til netværksaktiviteter, faciliteret af en professionel facilitator. Facilitatoren skal fungere som en professionel facilitator, som spiller en væsentlig rolle i forhold til at udfordre deltagerne på deres idéer og projekter. Derudover skal facilitatoren også etablere netværk blandt deltagerne for at sikre de får mest muligt ud af netværksmøderne og aktiviteterne. Eksempler på emner til møderne kunne være: Netværk, Innovation, Stress, Selvværd, Økonomi, CV, Skab dit eget job, Kommunikation, Kaffemøder, Psykologi, Projektudvikling, Fondsansøgninger, Freelance, Partnerskaber, Find din passion, etc. 7

8 Deltagere som er succesfulde i at udvikle en ide eller projekt kan ledes videre til andre projektprogrammer f.eks. Væksthuset, Startvækst, Opfind.nu, Idé og Vækst Teknologisk Institut, Innovationsbørsens fællesskab og Foreningen for Social Innovation s Fellowship program. Som et supplement til de fysiske netværksaktiviteter, vil Innovationsbørsen give deltagerne adgang til dets digitale portal, hvor deltagerne kan møde andre projektpartnere, projektudviklingsmuligheder og udvide deres netværk. Aktiviteter og netværksmøder vil blive afholdt på steder såsom caféer og biblioteket, hvor tilgængeligheden er let og hvor omkostningerne er lave. Projektet løber over et år, ca. hver anden uge, og det forventes at man kan tiltrække og engagere 125 ledige over en periode på et år. Det er således baseret på en forventning om at kunne afholde 25 aktiviteter med 25 deltagere, hvoraf hver enkelt deltager forventes at fremmøde til gennemsnitligt 5 aktiviteter. Kommunikation Formålet med kommunikationen er at rekruttere deltagere ved at skabe synlighed omkring projektet. Projektet ønskes primært markedsført via facebook samt det lokale jobcenter. Der er afsat penge i budgettet til formidlingsaktiviteter. e) Egen plan for evaluering Projektets resultater vil blive publiceret i en afsluttende evalueringsrapport, som evaluerer aktiviteterne, resultaterne og den læring afholdelsen af projektet måtte medføre. Projektets succes skal blandt andet evalueres i forhold til de opstillede målbare resultater, på aktiviteternes afholdelse, deltagernes tilfredshed, samt mangfoldigheden af deltagere i aktiviteterne. Der er afsat penge i budgettet til at producere evalueringsrapporten. Projektet vil referere til en styregruppe, som mødes 2 gange i løbet af projektets levetid. f) Beskrivelse af påtænkt formidling af projektets resultater til andre aktører Evalueringsrapporten, projektets resultater og de gode historier vil søges formidlet til andre aktører med interesse for, og som arbejder med innovation på ledighedsområdet via innovationsboersen.dk Projektets erfaringer og resultater vil desuden blive formidlet via de til formålet anvendte sociale medier. Desuden ønskes det at man i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd, vil kunne formidle resultaterne til rådets interessenter samt på Roskilde Kommunes hjemmeside. g) Eventuelle samarbejdspartnere? Vedlæg samarbejdserklæring som hentes på hjemmesiden Foruden Roskilde Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd, er projektet tænkt i forhold til et samarbejde mellem Innovationsbørsen og Steen Christensen. Projektdeltagerne trækker på kompetencer indenfor social innovation, udfordringsbaseret innovation, forandringsledelse og kreativ og innovativ didaktik. 8

9 Innovationsbørsens mål er at give Danmark et innovativt mindset. Virksomhedens kernekompetence er udfordringsbaseret innovation. Innovationsbørsen har Danmarks eneste udfordringsbaserede digitale platform, hvor individer, projekt partnere, og virksomheder kan mødes og udvikle ideer og projekter på tværs a fag, brancher og kompetencer. Steen Christensen er tidligere forsøgstekniker og sikkerhedsleder hos FLS. Efterfølgende, har Steen tilegnet sig en bred erfaring fra uddannelsessektoren med fokus på forandringsbaseret ledelse, samt kreativ og innovativ didaktik. Samarbejdserklæring er vedlagt. 3. PROJEKTVARIGHED OG ANSØGT BELØB a) Projektvarighed angives i måneder Fra d. 1. januar 2013 til d.31. december 2013 Ansøgt støttebeløb i kr ex. moms: Der ansøges for i alt Kr ex. moms. b) Budget (projektets budgetposter angives i følgende hovedgrupper, og uden moms ) Lønninger: kr Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: kr Formidling: kr Forankring: Materialer/udstyr: kr Kontorhold: Egenfinansieret Revision: kr Andre udgifter: kr I alt: kr Specificeret budget vedlægges som bilag (anvend gerne nedenstående Budget- og Regnskabsskabelon) 9

10 10

11 Ansøgning skal være modtaget senest d. 26. oktober Sendes til eller Jobcenter Administration, Administration og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Att.: Det Lokale Beskæftigelsesråd Bilag: Budget- og Regnskabsskabelon. (Det anbefales at nedenstående skabelon udfyldes ved budgetlægning, og sendes sammen med ansøgningsskemaet. Skabelonen kan derefter anvendes ved evt. tilpasning af budget, og ved endeligt regnskab) Regnskab for projektet think:act:rethink - Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Projektet modtog en bevilling på kr. til Budgetposter (Specificeres evt.) Lønninger: Budget 2013 (ex. moms) Kr Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: Kr Evt. Tilpasning af Budget 2013 * (ex. moms) Regnskab 2013 (ex. moms) Formidling: Forankring: Materialer/udstyr: Kontorhold: Revision: Andre udgifter: I alt Kr Kr. 0 Kr Kr. 0 Kr. 0 Kr Kr * Note vedr. tilpasset budget: Projektets budget er ændret på grund af: 11

12 Har det ændrede budget, medført ændring af projektets oprindelige målsætning? Hvis ja - beskrives hvordan: Andre bemærkninger til regnskab: Dato/Underskrift: 12

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Konceptoplæg Food Makers. September 2014

Konceptoplæg Food Makers. September 2014 Konceptoplæg Food Makers September 2014 Vi tror på, at når unge i et fællesskab med nydelse som omdrejningspunkt arbejder med mad og håndelag, så udvikles deres evne og lyst til selv at lave mad. Indhold

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice marselisborg Center for beskæftigelse, kompetence & viden marselisborg startede oprindeligt som et projekt, jobcenter

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere