Udbudsbetingelser 7. oktober Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops."

Transkript

1 Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelle forhold Udbudsmateriale Den udbudte kontrakt Udarbejdelse af tilbud Aflevering af tilbud Egnethedsvurdering (udvælgelse) Tilbudsevaluering /15

3 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved på vegne af GLOBALmidt konsortiet til at afgive tilbud på udførelse af konsulentydelser til projektet GLOBALmidt Workshops. GLOBALmidt konsortiet består ud over Væksthus Midtjylland af Agro Business Park (Enterprise Europe Network), VIA University College, Horsens og Central Denmark EU Office, Bruxelles der i fællesskab er ansvarlige for projektets gennemførelse. Udbudsbekendtgørelsen er fremsendt til offentliggørelse i supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 7. oktober Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter EU's udbudsdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). Udbuddet er opdelt i delaftaler. Der kan bydes på en, flere eller alle delaftaler. Tilbud på delaftaler evalueres særskilt. 2. Generelle forhold 2.1 Ordregiver er: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N (i det følgende benævnt "Væksthuset") der forestår udbuddet på vegne af samtlige partnere i GLOBALmidt konsortiet. For en nærmere beskrivelse af Væksthuset henvises til Væksthusets hjemmeside: 2.2 Kontaktpersoner Væksthusets kontaktperson vedrørende dette udbud er: Projektleder for GLOBALmidt Søren Asp Mikkelsen 3/15

4 Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til projektleder Søren Asp Mikkelsen på Henvendelser skal mærkes: Udbud af konsulentydelser GLOBALmidt Workshops Der henvises endvidere til pkt. 3.2 vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. 2.3 Tidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge følgende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 7. oktober 2013 Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-Tidende 5. november 2013 Sidste frist for indlevering af spørgsmål 12. november 2013 Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade 19. november 2013 Indlevering af tilbud 26. november 2013 Forventet orientering om tildeling af kontrakt 9. december 2013 Forventet kontraktindgåelse 3. Udbudsmateriale 3.1 Udbudsmaterialets omfang Udbudsmaterialet består ud over nærværende udbudsbetingelser af følgende dokumenter: Beskrivelser af delaftaler 1-5 Tilbudsliste Udkast til kontrakt Tjekliste Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet herunder anmodning om yderligere oplysninger skal stilles skriftligt via til projektleder Søren Asp Mikkelsen på Henvendelser skal mærkes: Udbud af konsulentydelser GLOBALmidt Workshops 4/15

5 Mundtlige henvendelser vil af hensyn til Væksthusets forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på hjemmesiden Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og/eller den udbudte kontrakt skal være Væksthuset i hænde senest den 5. november Henvendelser, som modtages efter den 5. november 2013, kan således ikke garanteres besvaret. 3.3 Rettelsesblade I tilfælde af, at Væksthuset finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet og/eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil meddelelse herom blive offentliggjort på hjemmesiden senest den 12. november 2013 i form af rettelsesblade. Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt rettelsesblade efter den 12. november De udbudte kontrakter 4.1 Generelt Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af workshops i internationalisering og eksport som led i projektet GLO- BALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos region Midtjyllands iværksættere og SMV er. Projektperioden løber til 31. december Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: 5/15

6 Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-10 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over 1-2 dage. Væksthuset er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthuset er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse.. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Matchmaking 2-3 dage. Væksthuset og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Eksportrådet og Væksthuset er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthuset er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. 6/15

7 Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på tre eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på tre nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Væksthuset og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 150 eller 300 timers varighed. Væksthuset er ansvarlig for aktivtetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthuset håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthuset eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartner, der er ansvarlig på den konkrete aktivitet. 4.2 Nærværende udbud Workshops Opgaverne omfattet af de enkelte delaftaler er beskrevet i særskilte dokumenter med beskrivelse af delaftalerne. Delaftale 1 Workshop - Energiløsninger til det Nordøstlige USA Konkret beskrivelse af delaftale 1 fremgår af særskilt bilag Delaftale 2 Workshop - New Nordic fødevarer til USA Konkret beskrivelse af delaftale 2 fremgår af særskilt bilag Delaftale 3 Workshop - Industri- og fødevareprocesudstyr til Baltikum og Østeuropa 7/15

8 Konkret beskrivelse af delaftale 3 fremgår af særskilt bilag Delaftale 4 To workshops vedrørende fødevarer: Nærmarkeder og BRIKS Konkret beskrivelse af delaftale 4 fremgår af særskilt bilag Delaftale 5 Tre workshops vedrørende Green Tech: Nærmarkeder, USA og BRIKS Konkret beskrivelse af delaftale 5 fremgår af særskilt bilag 4.3 Kontraktudkast Kontrakterne indgås på baggrund af det kontraktudkast, der er vedlagt udbudsmaterialet. 4.4 Det bemærkes, at samarbejdspartnerne har ret til at aflyse en planlagt workshop på grund af for ringe deltagelse af virksomheder, uden at dette udgør misligholdelse af aftalen. I disse tilfælde vil konsulenten ikke have krav på honorar af nogen art, uanset om konsulenten har afholdt omkostninger med henblik på arrangementets gennemførelse, herunder forgæves omkostninger til rekruttering. Aflyses en workshop på en aftale omfattende flere workshops på grund af for ringe deltagelse reduceres de i beskrivelsen af delaftalerne anførte samlede økonomiske rammer (honorar og udlæg) forholdsmæssigt pr. workshop, der aflyses. 5. Udarbejdelse af tilbud 5.1 Sprog og tilbudspriser Tilbud skal afgives skriftligt på dansk. Bilag på engelsk accepteres. Beløbsangivelser skal være i danske kr. (DKK) ekskl. moms. 5.2 Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder efter fristen for tilbudsafgivelse. Væksthuset anser ikke en kontrakt for indgået og udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter. 8/15

9 5.3 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at vurdere tilbudsgiverens egnethed til at udføre opgaverne omfattet af kontrakten, samt for at foretage en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenlignelighed i besvarelsen) bør tilbuddet afleveres i en mappe og følge nedennævnte disposition. Ved afgivelse af tilbud på mere end én delaftale kan tilbudsgiver nøjes med at vedlægge oplysningerne til brug for egnethedsvurdering (fane 1), jf. pkt , én gang pr. indleveret eksemplar. Oplysninger om forbehold (fane 2), jf. pkt , og oplysninger til brug for tilbudsvurderingen (fane 3), jf. pkt skal vedlægges for hver enkelt delaftale, der afgives tilbud på Egnethedsvurdering (udvælgelse) (fane 1) Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed til at udføre opgaven, skal vedlægges følgende oplysninger: A) Vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold. Oplysning om tilbudsgivers firmanavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, adresse samt kontaktperson hos tilbudsgiver. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Tro og love-erklæringen kan afgives ved underskrift af tilbudslisten. Tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de af direktiv 2004/18/EF artikel 45 anførte situationer. Tro og love-erklæringen kan afgives ved underskrift af tilbudslisten. B) Vedrørende tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet Årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår eller ledelsesattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal i form af omsætning, resultat, balance og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene sende årsregnskab/ledelsesattesteret erklæring med 9/15

10 oplysning om økonomiske nøgletal for afsluttede regnskabsår. Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår vedlægges i stedet en revisorattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgiverens aktuelle økonomiske nøgletal omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital. C) Vedrørende tilbudsgiverens tekniske kapacitet Beskrivelse af tilbudsgivers væsentligste referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør angive kunde inkl. kontaktdata, opgavens størrelse (værdi), beskrivelse af tilbudsgivers egne ydelser samt udførelsesperiode (status). Væksthus Midtjylland forbeholder sig ret til kontrol af oplysningerne og til at kontakte angivne referencer. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet indeholde de ovennævnte oplysninger i henhold til punkt A, B og C for samtlige deltagere i konsortiet. Såfremt et konsortium får tildelt opgaven, skal hvert medlem af konsortiet afgive erklæring om solidarisk hæftelse for den indgåede aftale. I det omfang tilbudsgiveren ønsker, at der skal lægges vægt på en anden virksomheds økonomiske eller tekniske kapacitet ved vurderingen af tilbuddet, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at virksomheden stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for tilbudsgiveren i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Forbehold (fane 2) Forbehold over for udbudsmaterialet skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at Væksthuset vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Væksthuset er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. 10/15

11 Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes endvidere på, at tilbudsgiverens standardbetingelser og brancheforbehold typisk vil indeholde forbehold, der medfører, at Væksthuset er forpligtet til at se bort fra et tilbud som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge evt. uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, jf. ovenfor pkt. 3.2, således at forbehold i videst muligt omfang undgås Tilbudsvurdering (fane 3) Honorartilbud Honorartilbud skal afgives som en fast pris per delaftale for den samlede opgaveløsning. Tilbud på delaftaler, der omfatter flere workshops, skal afgives ved udfyldelse af tilbudsliste A. Honorartilbud på delaftaler, der alene omfatter én workshop skal afgives ved udfyldelse af tilbudsliste B. Tilbud på delaftaler evalueres særskilt, og der kan ikke tilbydes kombinationsrabat ved tildeling af flere delaftaler Kompetencer Tilbudsgiver skal aflevere et CV for hver af de personer, der primært forventes at deltage i opgaveløsningen på de enkelte opgaver (maks. 3 personer). CV erne skal tydeligt angive personernes erfaring med løsning af lignende opgaver. Det henstilles, at de enkle CV'er maksimalt udgør 1 A4-side i skriftstørrelse Kvalitets-/metodebeskrivelse Tilbuddet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil løse opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende elementer: Hvorledes planlægges workshoppen/workshopsene struktureret, herunder hvordan der sker rettidig inddragelse af relevante faglige kompetencer, og hvordan de tidsmæssige rammer sikres overholdt. 11/15

12 Hvorledes håndteres kontakten til den pågældende GLOBALmidt samarbejdspartner på opgaven, herunder koordinering og løbende inddragelse af denne i de nødvendige beslutninger. Hvilke netværk, kontakter og myndigheder der ventes at kunne trækkes på i forbindelse med opgavens løsning. Hvilke programelementer der ventes at indgå i workshoppen. Hvilket materiale, der forventes udleveret i forbindelse med gennemførelse af workshoppen/workshopsene. 5.4 Fortrolighed og ejendomsret Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale og rådgivere mv., er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige Ejendomsret Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Væksthusets ejendom og skal behandles fortroligt, jf. ovenfor pkt Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end nærværende udbudsforretning uden Væksthusets forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 6. Aflevering af tilbud 6.1 Aflevering Væksthuset skal have modtaget tilbuddet senest den 19. november 2013, kl Tilbuddet skal afleveres som anbefalet post eller ved personlig aflevering mod kvittering til: Projektleder Søren Asp Mikkelsen 12/15

13 Tilbuddet skal afleveres i en lukket kuvert i 3 eksemplarer (1 original og 2 kopier) samt i en digitaludgave på CD-rom eller usb-stik. Tilbuddet skal være mærket Udbud af konsulentydelser GLOBALmidt Workshops. På kuverten skal endvidere angives, hvilke delaftaler, der afgives tilbud på. 7. Egnethedsvurdering (udvælgelse) 7.1 Egnethedsvurdering Forud for vurderingen af tilbuddene foretages en vurdering af de enkelte tilbudsgiveres egnethed til at udføre opgaven. Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed skal tilbudsgiverens tilbud vedlægges de i pkt anførte oplysninger, der således danner grundlag for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed. 8. Tilbudsevaluering 8.1 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Honorar/tilbudspris 20 % Kompetencer 40 % Kvalitets-/metodebeskrivelse 40 % Væksthuset vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Honorar/tilbudspris Ved vurderingen af "honorar/tilbudspris" vil Væksthuset lægge vægt på den samlede, faste pris for opgaveløsningen Kompetencer Ved vurderingen af "kompetencer" vil Væksthuset lægge vægt på kvaliteten af tilbudsgivers kompetencer på baggrund af de enkelte medarbejderes kvalifikationer. Til brug for vurderingen af "kompetencer" skal tilbudsgiver således vedlægge tilbuddet de i punkt anførte oplysninger. 13/15

14 8.1.3 Kvalitets-/metodebeskrivelse Ved vurderingen af "kvalitets-/metodebeskrivelse" vil Væksthuset lægge vægt på tilbudsgivers beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil løse opgaven for Væksthuset og GLOBALmidt projektets samarbejdspartnere. Vurderingen af "kvalitets-/metodebeskrivelse vil således være en samlet helhedsvurdering af tilbudsgiverens planlægning af workshoppen/workshopsene. Til brug for vurderingen af "kvalitets-/metodebeskrivelse" skal tilbudsgiveren derfor vedlægge tilbuddet de i punkt anførte oplysninger. 8.2 Evaluering og behandling af tilbud Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. Det vil ligeledes på baggrund af oplysningerne afgivet i henhold til pkt , blive vurderet, om den enkelte tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaven. På grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", vurderet efter de i pkt. 8.1 anførte underkriterier, træffer Væksthuset og samarbejdspartneren den endelige beslutning om tildeling. Ved bedømmelsen af de modtagne tilbud i henhold til de kvalitative underkriterier ("Kompetencer" samt "Kvalitets-/metodebeskrivelse") vil blive anvendt følgende skala: Point 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 2 14/15

15 Point 1 0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Ved vurderingen af underkriteriet "Honorar/tilbudspris" vil tilsvarende blive anvendt en pointskala fra 0-10, hvor 0 gives for det tilbud, som kun netop er økonomisk acceptabelt, mens 10 gives for den bedst tænkelige pris i forhold til den udbudte kontrakt. På grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", vurderet efter de i pkt anførte underkriterier, udarbejdes en evalueringsrapport med indstilling om, hvilke tilbudsgivere der skal tildeles den udbudte kontrakt. Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgivernes tilbud er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, førend de endelige kontrakter er underskrevet ubetinget af alle parter. Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Væksthuset har afsendt elektronisk underretning til tilbudsgiverne om resultatet af udbudsforretningen. 15/15

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere