Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre"

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra KAB: Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. november Referat fra repræsentantskabsmødet den 28. november Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning Friheden VI tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden Omlægning af realkreditlån Afdelingernes budgetter Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker /26

2 10. Spidsbelastningscentral ny aftale med Hvidovre Syd Byggeskadeforsikring i renoveringssager Prækvalifikation ansøgning om nyt boligsocialt projekt Vejrligsovervågning efterbetaling af tillæg Rygeforbud Sager til orientering Selskabets økonomiske situation Langhusene status Børneinstitution afleveringsforretning for afgravning af forurenet jord UHS, Ung i Hvidovre Syd status på projekt og økonomi Styringsdialog det årlige møde med Hvidovre Kommune Byfornyelse Danmarks acontoudlodning Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2012 til 30. juni Bilag 2: Lønudgifter elever Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Energi & Miljø Bilag 4: Budget for demontering af kedler og andre installationer Bilag 5: Udkast til ny aftale med Hvidovre Syd Fjernvarme Bilag 6: Ansøgning om prækvalifikation Bilag 7: Forslag til ny vagtordning Bilag 8: Protokollat vedrørende vejrligsovervågning Bilag 9: Beboerrådgiverens årsrapport Bilag 10: Budgetopfølgning pr. 31. december Bilag 11: Dokumentationspakke Bilag 12: Oversigt over beboerklagenævnssager /26

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. november 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 28. november 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 9. december at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. 2. Referat fra repræsentantskabsmødet den 28. november 2011 Referat af repræsentantskabsmøde den 28. november 2011 blev fremsendt til repræsentantskabet den 9. december at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. 3. Revisionsprotokol Der er ikke sket indføjelser i revisionsprotokollen siden seneste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 4. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Friheden VI Marianne Salomonsen, næstformand 2013 Friheden I Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Friheden VI Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Friheden I Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden I Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden I Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2013 Friheden VI Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2012 Udpeget af kommunen Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2012 Udpeget af kommunen 3/26

4 Jævnfør vedtægterne er Richard Taube udpeget af medarbejderne som observatør til organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelse eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 6. Friheden VI tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden Organisationsbestyrelsen besluttede den 12. marts 2008 følgende i forbindelse med godkendelse af driftsbudgettet 2007/2008 for Friheden VI: Budgettet baserer sig blandt andet på følgende forudsætninger: Restfinansiering af indfasning samt dækning af akkumuleret underskud: Der tilføres midler fra dispositionsfonden som lån til: Restfinansieringen af indfasningen af den nødvendige huslejestigning afledt af den gennemførte renovering, og dækning af det akkumulerede underskud opstået i forbindelse med finansieringen af renoveringen, således at indfasning af huslejestigningen kan ske i overensstemmelse med Landsbyggefondens betingelser. Der er besluttet tilbagebetalingspligtigt af disse tilskud fra selskabets dispositionsfond. Kommunal godkendelse af at det akkumulerede underskud afvikles over 10 år. Såfremt kommunen ikke godkender afviklingen over 10 år, lånes midlerne fra dispositionsfonden under samme betingelser som anført ovenfor. Tilbagebetalingen til selskabets dispositionsfond forudsættes, at ske over en årrække i samme takt og i samme omfang, som en efterfølgende stigning af lejen på afdelingens nuværende erhvervslejemål viser sig mulig. 4/26

5 Hvidovre Kommune har godkendt afvikling af det akkumulerede underskud over 10 år. I nedenstående skema vises udbetalte lån fra dispositionsfonden, indfasning af huslejestigningen samt indfasning af markedsleje for erhverv. Der er udlånt i alt kr. fra dispositionsfonden. Sidste lån på kr. udbetales i indeværende budgetår, hvor også sidste huslejeforhøjelse er gennemført 1. november Friheden VI 2005/ / / / / / /12 Total Modtaget lån fra fonden mdr. dispositions Indfasning af huslejestigning Lejestigning erhvervslejemål ( - foran beløbet betyder, at det er en indtægt i afdelingen) 5/26

6 I næste skema vises afdelingens overskud/underskud, afvikling af underskud via driftsbudget samt anvendt overskud til afvikling af underskud og afskrivning af underfinansiering på renoveringssager. Friheden VI 2006/ / / / / /12 Total Under/overskud kto Afvikling af underskud via driftsbudget Samlet afvikling af underskud Afskrivning af sager m. underfinansiering (- foran beløbet betyder, at overskud og beløb uden fortegn er underskud) Underskud på kr. og kr. i alt kr. er det underskud, der opstod ved restfinansiering af renoveringssagen, som er godkendt til afvikling over 10 år. De efterfølgende 3 år (2008/09, 2009/10 og 2010/11) har afdelingen overskud på i alt kr. ( kr kr kr.) Merlejeindtægten fra erhvervslejemål indgår i disse overskud. Overskuddene er anvendt til afvikling af underfinansiering og underskud i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger 74: Overskud ved en afdelings drift skal anvendes til dækning af underfinansiering eller til dækning af eventuelt underskud på resultatkontoen, jf. 66. Der er således anvendt overskud til afskrivning af underfinansiering i 2008/09 og i 2010/11 på i alt kr. Det drejer sig om følgende renoveringsopgaver: Opgange, bredbånd, varmemålere og pengeløse vaskerier. Øvrige overskud er anvendt til afvikling af underskuddet på kr., således at afdelingens underskud i dag udgør kr. Havde merlejeindtægten fra erhvervslejemål været anvendt til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden, da havde afdelingens underskud været tilsvarende større. 6/26

7 I budget 2012/2013 er indregnet afvikling af restunderskud på kr. samt en påbegyndelse af tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden på kr., således at den fulde merlejeindtægt på kr. anvendes til afvikling af underskud og tilbagebetaling af lån fra dspositionsfonden. Lån fra dispositionsfonden vil fra budget 2013/2014 blive tilbagebetalt med kr. årligt, hvorved lånet er tilbagebetalt over 4½ år. Den anvendte praksis for anvendelse af afdelingens overskud, samt forslag til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden er præsenteret for selskabets revisor, som ikke har bemærkninger hertil. at organisationsbestyrelsen tager redegørelse om tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden og afvikling af afdelingens underskud til efterretning. Endvidere, at organisationsbestyrelsen godkender, at merlejeindtægten fra erhvervsleje på kr. i budget 2012/13 anvendes til afvikling af rest underskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån fra dispositionsfonden. Fra budget 2013/14 tilbagebetales lån til dispositionsfonden med kr. årligt. 7. Omlægning af realkreditlån Grundet den lave rente er der løbende fokus på muligheden for omlægning af lån med henblik på at opnå økonomiske besparelser for afdelingerne. Realkreditlån i Frihedens afdelinger er blevet gennemgået, og der er fundet fem lån i Friheden I, hvor der er store besparelser ved omlægning. Når omkostninger ved omlægning af fem lån er fratrukket, vil den årlige besparelse udgøre kr. Omlægningen har virkning fra 1. april Omlægningen af lån er iværksat ifølge aftale med formandskabet. at organisationsbestyrelsen godkender omlægningen af fem lån i Friheden I med en samlet årlig besparelse på kr. Endvidere bemyndiger organisationsbestyrelsen KAB til løbende at holde øje med muligheden for at omlægge lån i Frihedens afdelinger, samt iværksætte omlægning, såfremt der er nettobesparelser på minimum kr. årligt. 7/26

8 8. Afdelingernes budgetter Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli 2012 til 30. juni I overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. er budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 21. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. Budgetterne udviser følgende: Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 28. november Driftsbudgettet - mrk. B balancerer med kr. Generelt for boligafdelingerne gør sig gældende, at der opkræves et nyt affaldsgebyr på 420 kr. pr. lejemål Friheden I Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 22,30 kr. pr. m² eller 3,05 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 752,48 kr. pr. m² årligt. Besparelse på omlægning af lån er medtaget i budgettet Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med ½ mio. kr. Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning er øget med kr Friheden VI Driftsbudget - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 35,04 kr. pr. m², eller 4,85 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 756,92 kr. pr. m² årligt. I budgettet er indregnet afvikling af rest underskud på kr. samt kr. til tilbagebetaling af lån til dispositionsfonden Frihedens børneinstitution Driftsbudgettet mrk. B1-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på 0 kr. Lejen pr udgør fortsat 964,67 kr. pr. m² årligt. 8/26

9 Lille Friheden Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. For ældreboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 44,41 kr. pr. m² eller 3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.321,45kr. pr. m² årligt. For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig mindre indtægt på kr., svarende til en lejenedsættelse på -20,69 kr. pr. m² eller -1,83 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.109,18 kr. pr. m² årligt. Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet den 21. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre Kommune. Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2012/ Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker KAB-administrerede boligorganisationer har en god tradition for at give unge mennesker praktikpladser til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Det burde der være gode muligheder for i KAB-fællesskabet, der består af 35 boligorganisationer og 285 boligafdelinger med ca. 600 ansatte i driften. Nogle boligorganisationer har også elever i dag. Boligorganisationen skal være godkendt til at have elever. De boligorganisationer, der ikke er godkendt, men ønsker at have elever, kan blive godkendt ved henvendelse til personalekonsulent Søren Silving: Søren Silving sørger for de nødvendige tilladelser. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i Aftalen betyder, at arbejdsgivere i dette tilfælde boligorganisationer - der indgår en uddannelsesaftale i 2012 med en elev, får en præmie på kr det første år. Tilskuddet er indregnet i bilaget til denne manchet, Lønudgifter elever. Med tanke på den stigende ungdomsarbejdsløshed er der nu god grund til at tiltrække flere til den 3 år og 3 måneder lange svendeuddannelse. I løbet af få år vil mange virksomheder mangle kvalificeret arbejdskraft, så det er ikke kun for den unges skyld, men også til egen fordel. 9/26

10 Uddannelsesaftalerne kan være meget fleksible, og I kan få en aftale, der passer til jeres afdelinger. F.eks. er det muligt at deles med en anden afdeling om en elev eller at indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen. Bonuspræmien på de kr. betyder, at den samlede lønudgift til en elev under 25 år pr. d.d. er ca kr. fordelt på de 3 år og 3 måneders læretid. Det svarer til en gennemsnitlig lønudgift på ca kr. pr. år. Bilag 2: Lønudgifter elever at organisationsbestyrelsen beslutter, om boligorganisationen ønsker at ansætte elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. 10. Spidsbelastningscentral ny aftale med Hvidovre Syd Organisationsbestyrelsen besluttede på møde den 5. september 2011, at udkast til en ny lejeaftale for spidsbelastningscentralen skulle vurderes af advokatfirmaet Energi og Miljø. Firmaet skulle fokusere på, hvilken lovgivning en eventuel ny lejeaftale vil være omfattet af. Denne vurdering er gennemført, og Energi og Miljø har udarbejdet et notat, der vedlægges som bilag. Konklusionen i notatet er: Udgifter til anvendelsen af faste anlæg, herunder lejeudgifter, er som udgangspunkt ikke omfattet af prisreguleringen i henhold til varmeforsyningsloven. I den konkrete sag indgår anvendelsen af spidbelastningscentralen imidlertid som en del af den modydelse, skal præstere for leveringen af varme fra Hvidovre Syd Fjernvarme. På baggrund af Energitilsynets og Energiklagenævnets tidligere afgørelse i lignende sag fra 2003 vurderer vi, at det over for Hvidovre Syd Fjernvarme kan anføres, at dennes andel i omkostningerne efter leveranceaftalen af 13. juni 1988 udgør kompensation for omkostninger, som afholder som en del af fjernvarmetariffen. Kompensationen er i givet fald omfattet af prisreguleringen i varmeforsyningslovens 21, stk. 4, og skal opgøres på omkostningsbasis. Vores vurdering sigter i første række til det aktuelle forhandlingsforløb med Hvidovre Syd Fjernvarme. En endelig afklaring af spørgsmålet forudsætter således, dels at 10/26

11 Hvidovre Syd Fjernvarme konkret gør de fremtidige varmeleverancer betinget af, at Hvidovre Syd Fjernvarmes andel i udgifterne til spidslastcentralen fastsættes til markedslejen, dels at sagen herefter indbringes for Energitilsynet og eventuelt domstolene,hvis aftaleforholdet ikke i tilstrækkelig grad kan belyses ved en almindelig klagesag. For det tilfælde, at Hvidovre Syd Fjernvarme fortsat gør gældende, at aftaleforholdet er omfattet af erhvervslejeloven, bemærkes det, at denne efter 1, stk. 1, alene omfatter leje af lokaler. Aftaleforholdet vedrører som vi forstår det primært anvendelsen af det varmeproducerende anlæg og kun i accessorisk omfang lokaler (bygninger) som forudsat i lovens 1, stk. 1. Det er i retspraksis således fastslået, at erhvervslejeloven i et konkret tilfælde ikke gjaldt en aftale om brug af del af et værksted samt maskiner. Det er således også tvivlsomt om aftaleforholdet, selv hvis det ikke anses for omfattet af varmeforsyningsloven, skulle være omfattet af erhvervsloven. Hvis ingen af delene er tilfældet, vil der som udgangspunkt være aftalefrihed med de generelle undtagelser, der følger af urimelighedsklausulen i aftalelovens 36 eller anden tilsvarende lovgivning f.eks. på konkurrenceområdet. Efterfølgende har formandskabet bedt om en vurdering af spidsbelastningscentralens fremtid blandt andet set i relation til, at der i forbindelse med udskiftning af varmerør arbejdes på direkte forsyning af fjernvarme ude i blokkene. Der har været afholdt møde mellem EBO Consult (administrator for Hvidovre Syd Fjernvarme), KAB (forretningsfører for ) og Henrik Larsen, rådgivende ingeniørfirma (rådgiver for ). Efter mødet ses følgende mulige scenarier for spidsbelastningscentralens fremtid: EBO Consult bekræfter, at Frihedens spidsbelastningscentral indgår som spids- og reservecentral i Hvidovre Syd Fjernvarmes varmeplaner for et større udbygningsområde i Hvidovre Syd. Dette betyder, at spidsbelastningscentralen vil kunne fortsætte som sådan i en årrække fremover. EBO Consult bekræfter, at såfremt ikke ønsker at fortsætte aftalen om spidsbelastningscentral, da vil Hvidovre Syd Fjernvarme etablere erstatningsvarmekapacitet andet steds (blandt andet vekslere på Dansborgskolen). Ved etablering af nye forsyningsveje for fjernvarme (jordledninger til beholderrum i boligblokke) kan hovedvarmecentralen nedlægges. Henrik Larsen, rådgivende ingeniør har i samarbejde med EBO Consult udarbejdet budget for nye forsyningsveje for fjernvarme. Budgettet indgår i Helhedsplanen for Friheden I. I Hvidovre Kommunes varmeplan fra 1984 indgår Frihedens spidsbelastningscentral, som spids- og reservelastcentral i fjernvarmesystemet øst for Avedøre Havnevej. En eventuel nedlæggelse af spidsbelastningscentralen skal godkendes af Hvidovre Kommune. 11/26

12 Økonomi Hvidovre Syd Fjernvarme betaler i dag en omkostningsbestemt andel af udgifterne for driften af varmecentralen, som leje for spidsbelastningscentralen. Andelen har de seneste år i gennemsnit udgjort knap kr. I udkast til ny aftale falder denne andel til kr. årligt, i det der er taget udgangspunkt i en ejendomsmæglervurdering af erhvervslejen pr. m². I nuværende aftale påhviler det at afholde udgifter til fjernelse og retablering af kedler og andre installationer, der udgør spidsbelastningscentralen. Hvidovre Syd Fjernvarme har alene ansvaret for en nedgravet gasolietank. Henrik Larsen, rådgivende ingeniør, har udarbejdet et budget for de samlede udgifter til demontering af kedelinstallationer, skorsten m.v. Budgettet er på kr. (2010). I ny aftale forpligtes Hvidovre Syd Fjernvarme til fjernelse og retablering af kedler og andre installationer dog ikke demontering af skorstenen. Tages der udgangspunkt i Henrik Larsens budget for demontering af kedelinstallationer, skorsten m.v., betyder en ny aftale, at det vil være gratis for, hvis spidsbelastningscentralen nedlægges, såfremt skorstenen bliver stående. Ønskes skorstenen demonteret, vil det koste mellem og kr. Bilag 3: Notat fra advokatfirmaet Energi & Miljø Bilag 4: Budget for demontering af kedler og andre installationer Bilag 5: Udkast til ny aftale med Hvidovre Syd Fjernvarme at organisationsbestyrelsen drøfter spidsbelastningscentralens fremtid samt tager stilling til, om der skal indgås ny lejeaftale med Hvidovre Syd Fjernvarme og i så fald på hvilke vilkår. 11. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 2011 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager: opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 20 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering 12/26

13 er en ordning, der træder i kraft, der hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager. Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. at organisationsbestyrelsen tager til efterretning: - at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskade fondens byggeskadeforsikring for renoveringssager - at organisationsbestyrelsen beslutter, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for re noveringssager, bliver omfattet af ordningen. 12. Prækvalifikation ansøgning om nyt boligsocialt projekt Organisationsbestyrelsen bevilgede den 28. marts 2011, kr. ekskl. moms til konsulentbistand til udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om et nyt boligsocialt projekt. En arbejdsgruppe, bestående af beboerdemokrater, kommunal repræsentant, beboerrådgiveren, driftschefen og forretningsføreren, har i samarbejde med konsulenten udarbejdet en ansøgning om prækvalifikation. Ansøgningen vedlægges som bilag. I ansøgningen lægges vægt på, at den fortsatte indsats skal kobles sammen med den kommende fysiske helhedsplan i Friheden I. 13/26

14 Der er udpeget tre indsatsområder: a) Styrke de unges ejerskab til boligområdet Via projekter og frivilligt arbejde skal de unges ejerskab til området styrkes og deres forståelse for projektstyring, projektudvikling og den demokratiske proces skal udvikles. b) Formidling af praktikpladser etc. Der skal arbejdes med at formidle praktikpladser, elev- og lærepladser, fritidsjobs etc. til unge, der møder barrierer i forhold til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Driftspersonalet skal uddannes til at fungere som mentorer for de unge. c) Hjælp til beboerne i renoveringsprocessen Der skal udvikles nye metoder til formidling og information til beboerne- Der skal også ydes særlig hjælp til løsning af praktiske problemer i forhold til udsatte beboere. Her kan være tale om fysisk og psykisk handicappede beboere, beboere med ringe danskkundskaber, svagelige ældre, enlige ressourcesvage etc. Der ansøges om ansættelse af en koordinator på fuld tid til gennemførelse af projektet. Den boligsociale indsats søges for perioden 2013 til Det foreløbige overordnede budget er på kr. Heraf skal der findes medfinansierering på 25 % svarende til kr. Inden ansøgningen kan indsendes til Landsbyggefonden, skal Hvidovre Kommune give deres støtte til ansøgningen. Hvidovre Kommune har meddelt, at denne ansøgning kan behandles administrativt, hvilket betyder, at den ikke skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde. Bilag 6: Ansøgning om prækvalifikation at organisationsbestyrelsen godkender, at ansøgning om prækvalifikation fremsendes til Hvidovre Kommune og efterfølgende til Landsbyggefonden. 14/26

15 13. Vejrligsovervågning efterbetaling af tillæg Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet. Honoreringen er inkl. de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden. Det medfører, at medarbejdere, der har varetaget vejrligsovervågning i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til kr. årligt. Såfremt en medarbejder har haft kortere ansættelse, eller hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere. Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca kr. (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler. Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts. I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation. Det generelle billede frem til 2005 var, at der i de daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med kr. i ulempetillæg pr. ejendomskontor for perioden 1. november 31. marts. I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne. På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten. ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system. Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale. For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som blev udbetalt med oktoberlønnen 2011 for de berørte medarbejdere. Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling. Det betyder for, at der skal efterreguleres for vejrligsovervågning for perioden 2004 til Udgiften beløber sig til kr. I praksis er det medarbejdere i vagtordningen, der udfører vejrligsovervågning. KAB har derfor udarbejdet forslag til en ændring af vagtordningen, hvoraf det fremgår, at opgaven vejrligsovervågning udføres af de samme medarbejdere, som indgår i vagtordningen, men hono- 15/26

16 rering sker særskilt. Honorering for vagtordningen sættes tilsvarende ned, således at medarbejderne samlet set får samme løntillæg for vagtordning og vejrligsovervågning som hidtil. Bilag 7: Forslag til ny vagtordning Bilag 8: Protokollat vedrørende vejrligsovervågning - at organisationsbestyrelsen tager til efterretning, at der sker efterregulering af vejrligsovervågning på i alt kr. - at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af ny aftale om vagtordning 14. Rygeforbud En ansat på den lokale politistation på Strandmarksvej har henvendt sig til afdelingsbestyrelsen og gjort opmærksom på, at han oplever daglige gener fra røg, der siver ind i politiets lokaler. Han anmoder om muligheden for, at der ikke bliver røget i billardlokalet, da røgen stammer herfra. Den generelle holdning i afdelingsbestyrelsen er, at det bør respekteres, da der skal tage hensyn til lejerne i vores erhvervslejemål. Der er dog en person i afdelingsbestyrelsen, der føler sig stødt over afdelingsbestyrelsens udmelding om rygeforbud i lokal-tv s og billlards lokaler. Derfor bliver denne anmodning fra lokalpolitiet videresendt til organisationen for en afgørelse. at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indføres rygeforbud i lokal TV s og billards lokaler. Sager til orientering 15. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje 16/26

17 I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB s investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB//Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 6,90 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 4,70 %. I SEB har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 8,40 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast for kalenderåret 2011 været på 8,10 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,00 %. Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 9. november 2011 (kurs 100) Indre værdi 1. marts 2011 (efter udlodning) Indre værdi 17. februar 2012 (efter udlodning) Ændring af indre værdi ,82 100,98 1,16 %-point SEB ,30 102,04 2,74 %-point Nykredit ,64 102,37 2,73 %-point Indre værdi 17. februar 2012 (efter udlodning) er udtryk for korrigeret indre kursværdi efter udbetaling af udlodning for regnskabsåret Der er pr. 27. januar 2012 udbetalt 6 kr. pr. andel for regnskabsåret 2011 fra hver af de 3 investeringsforeninger; Danske Capital, SEB og Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17/26

18 16. Langhusene status Byggeriet Byggeriet forløber fortsat planmæssigt og er afleveret 1. december 2011 med efterfølgende flydende indflytning fra denne dato til 1. februar Byggeudvalget mødtes den 6. februar 2012, hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet og nødvendige beslutninger truffet, herunder bl.a. spørgsmålet om afregning af vandforbrug. Oprindeligt var tanken i AlmenBolig+ forsøgskonceptet, at der skulle ske en direkte afregning af vandforbruget imellem beboer og forsyningsselskabet ved aflæsningsmåler i boligen. Dette princip er ikke fulgt i det endelige opførte projekt, hvorfor der nu sker en betaling af vandforbrug over vandregnskab administreret af KAB via bimåler i boligen og hovedmåler over for forsyningsselskabet, svarende til samme princip som i selskabets øvrige afdelinger. Denne afregningsform viser sig at være den mest økonomisk fordelagtige for den enkelte beboer. Byggeudvalgets næste møde var reserveret til den 12. marts 2012 med henblik på godkendelse af byggeregnskabet og efterfølgende fremsendelse heraf til kommunens godkendelse. Men dette møde er udsat til den 10. maj 2012, da det har vist sig vanskeligt at indsamle alle nødvendige oplysninger hertil, bl.a. fordi det først forventes, at kommunen har behandlet en anmodning om refusion af kommunens andel af miljø- og ekstrafunderingsomkostninger i slutningen af marts Afleveringen af byggeriet er forløbet planmæssigt, og med meget få og ikke væsentlige mangler. Der er færre mangler, end der normalt ses i nybyggeri, hvilket altovervejende skyldes, at boligerne indvendigt er næsten fuldt færdige fra fabrik. Beboerne har skullet vænne sig til byggeriets varmesystem, hvilket har medført svigtende varme ved fejlhåndtering, ligesom der er oplevet at være nogle få programmeringsfejl i varmesystemet, der dog hurtig er blevet rettet af leverandøren. Projektets økonomi ser fortsat god ud, og det forventes, at endeligt byggeregnskab vil udvise en mindre anlægssum end den ved Skema B godkendte. I forbindelse med udarbejdelse af det foreløbige udlejningsbudget oplyste SKAT grundværdien til kr. (ejendomsvurderingen 2010). I 2011 er der betalt grundskyld til Hvidovre Kommune på baggrund af en grundværdi på kr. (ejendomsvurderingen 2009). Da der er usædvanlig stor forskel på de to vurderinger, har KAB bedt det rådgivende firma Rafn & søn vurdere, om der kan gøres indsigelse mod ejendomsvurderingen fra 2009 og dermed den betalte grundskyld. 18/26

19 Udlejning Pr. 1. marts 2012 er der udlejet 123 boliger. De sidste to boliger er i proces med indflytning fra 1. april Udlejningsprocessen startede med det første informationsmøde i efteråret 2010, ansøgning fra boligsøgende kort herefter, og alle ansøgere fik svar ultimo februar Der er i afdelingen syv forskellige typer boliger, og de typer der har adgang fra terræn og har have, har tydeligvis været mere attraktive end boligerne med adgang fra 1. sal. Af de 125 familier, der ultimo februar 2011, fik en mail om, at de havde fået en bolig, er ca. 80 % siden skiftet ud mere end to gange. KAB ser den samme tendens i andre AlmenBolig+ afdelinger, som udlejes i Storkøbenhavn. Vi vurderer, der er en fast kerne af ansøgere, der er tændt på konceptet og derfor holder fast hele vejen igennem processen til og med kontraktskrivning. Så er der en del ansøgere, som mere shopper rundt på boligmarkedet, og ikke grundigt har overvejet, og sat sig ind i, hvad konceptet indebærer og derfor melder fra, når de har deltaget i de indledende møder, set boligen eller opdaget, at de ikke havde de nødvendige midler til indskud, hårde hvidevarer og eventuel opsætning af vægge. I procesforløbet i Langhusene har der været afholdt tre indledende møder, hvor de kommende beboere er blevet informeret og inddraget frem mod indflytningen. Der har på alle tre møder været et fremmøde på ca. 75 % af de kommende beboere, der var registreret på mødetidspunktet. Efter indflytning er der primo februar 2012 afholdt det første afdelingsmøde, hvor ca. 50 % af husstandene deltog, og der er valgt en afdelingsbestyrelse. Samlet set er det KAB s vurdering, sammenlignet med førstegangsudlejning i mere traditionelle almene afdelinger, samt at det er første gang, der udlejes boliger bygget efter dette koncept, at udlejningen er gået tilfredsstillende. Der er samlet mange nyttige erfaringer, som med succes er anvendt i de øvrige tilsvarende byggerier i Storkøbenhavn. Ventelisten er åbnet 1. februar 2012, og der er aktuelt 127, der har taget Langhusene med på deres eksterne opnotering som ønsket afdeling, og 13 der har taget Langhusene med på deres interne opnotering (oprykningsventelisten). at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Børneinstitution afleveringsforretning for afgravning af forurenet jord Organisationsbestyrelsen blev på møde den 24. november 2010 orienteret om, at Region Hovedstaden havde fundet et område med forurenet jord på Børneinstitutionens udeareal, samt at Regionen ville varetage oprensning af denne forurening. 19/26

20 Region Hovedstaden har i 2011 afsluttet oprensning af det forurenede jord på Børneinstitutionens udeareal. Der er opgravet og udskiftet mellem 40 og 80 cm jord i ét område. Efter afgravning er der udtaget en bundprøve af jorden. Denne viste, at jorden er forurenet. Der er derfor udlagt et signalnet (gult plastiknet), der adskiller de rene indbyggede materialer fra den underliggende forurenede jord. Signalnet er udlagt for at sikre opmærksomhed ved fremtidige gravearbejder i feltet. Ved normal brug af legepladsen vil børn og voksne ikke komme i kontakt med den forurenede jord. I den sydlige del af området omkring et træ, er der ikke bortgravet jord. Dette er valgt for at bevare træet. For at forhindre at børnene kommer i kontakt med den forurenede jord, er der udlagt græsarmering (kraftigt "net" som græsset kan vokse i, men som børnene ikke kan grave i, kaldet ecoblokke), armeringen er indbygget i en træramme. Jorden under legehuset er ikke udskiftet. Der er blevet udtaget en prøve af denne, og prøven viser, at jorden under legehuset ikke er forurenet. Der er desuden udført rottesikring af legehuset. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. UHS, Ung i Hvidovre Syd status på projekt og økonomi Status Det boligsociale projektet, Ung i Hvidovre Syd, som startede i juli 2007, udløber med udgangen af juni Projektet er støttet af Landsbyggefonden, Hvidovre Kommune og. Støtten er bevilget til en helhedsorienteret social og forebyggende indsats for Friheden I og de omkringliggende boligområder. De overordnede mål for indsatsen er: At øge trivslen og trygheden blandt beboerne At øge børnenes tilknytning til det omgivende kvarter, institutioner og klubber At sænke udgifterne til hærværk At skabe bedre image for afdelingen At hjælpe de mest udsatte familier til et mere sammenhængende hverdagsliv At forandre den uhensigtsmæssige adfærd blandt børn og unge At give de unge nye bæredygtige rollemodeller 20/26

21 At give de unge positive værdier At samordne indsatsen omkring de socialt udsatte, så indsatsen bliver mere effektiv og hensigtsmæssig At øge og/eller fastholde beboernes sociale kapital At forlænge nuværende aktiviteter og dels udvikle og igangsætte nye projekter At formidle succeshistorier i områdets lokalavis Det er beboerrådgiveren, der har det daglige ansvar for gennemførelsen af projektets indsatser. Til gennemførelse af aktiviteter med de unge er ansat en medarbejder 20 timer ugentlig. I projektet har der for de overordnede mål været beskrevet en lang række aktiviteter, som både undervejs og her i slutfasen har måttet revideres. Eksempelvis har der været afsat for få midler til ansættelse af en medarbejder til gennemførelse af de forskellige indsatser. Endvidere har der været aktiviteter, som har vist sig vanskelige at løfte enten på grund af manglende medarbejderressourcer eller manglende interesse fra målgruppen. Eksempler på dette er lommepengeprojekt, udsmykning af Friheden og knallertværksted. Stor succes har der til gengæld været med etableringen af et værested (kontorcontaineren ved Hvidovrevej 510). Tanken med stedet var, at her kunne skabes kontakt til områdets børn og unge ikke mindst den gruppe af unge, der på det tidspunkt udøvede hærværk og skabte utryghed. Med tiden har værestedet udviklet sig til at være samlingspunkt for børn, unge og voksne ved de tilbagevendende ugentlige grillarrangementer. Der har også været stor succes med endagsture og fælles ferier for børn, unge og voksne. Flere af endagsturene har været med deltagelse af mere end 100 personer, og har haft det formål at skabe gode oplevelser og social integration. Fælles ferier, som ud over UHS-midler også er støttet af Familiefonden, har ligeledes givet mange en god oplevelse og skabt nye netværk. Udgangspunktet for projektet har været, at aktiviteter skulle være for alle børn og unge, og mange af aktiviteterne er også for alle, men de fleste ressourcer er anvendt i arbejdet med de børn og unge, der har det vanskeligt og eller skaber problemer i Friheden. Dette arbejde er ikke afsluttet og vil kræve en fortsat indsats. Derfor søges om prækvalifikation til en fornyet boligsocial indsats i Friheden. Bilag 9: Beboerrådgiverens årsrapport Økonomi Som nævnt under status er der aktiviteter, der ikke har været mulige at løfte, og der har manglet økonomi til ansættelse af en projektmedarbejder. 21/26

22 Derfor er Landsbyggefonden søgt om muligheden for at flytte midler fra aktiviteter til aflønning af en projektmedarbejder. Da der endvidere er midler i overskud, er der søgt om forlængelse af projektet til udgangen af Bilag 10: Budgetopfølgning pr. 31. december 2011 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Styringsdialog det årlige møde med Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune har inviteret til dialogmøde den 12. marts Organisationen blev repræsenteret af Christian Thode, formand, Marianne Salomonsen, næstformand og Annette Birkov, forretningsfører. Dagsorden for mødet var blandt andet: Gebyr for opsætning af skillevægge (primært Langhusene) Opfølgning på bostøtteprojektet (hjemløse) Spidsbelastningscentral i Friheden hvad er kommunens holdning til en eventuel nedlæggelse? Generelt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationen/kab Som led i styringsdialogen skal der indsendes en dokumentationspakke til Hvidovre Kommune. Denne dokumentationspakke er udarbejdet af KAB i samarbejde med formandskabet. Dokumentationspakken vedlægges som bilag. På organisationsbestyrelsesmødet gives en orientering om forløbet af styringsdialogen med Hvidovre Kommune. Bilag 11: Dokumentationspakke at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Byfornyelse Danmarks acontoudlodning Byfornyelse Danmark s.m.b.a. er under likvidation. Det berører en række af KAB s boligorganisationer, der har indbetalt garantikapital til selskabet. 22/26

23 Advokaterne, som varetager likvidationen af Byfornyelse Danmark, har meddelt, at de indstiller til generalforsamlingen i marts 2012, at der udbetales 12 mio. kr. i acontoudlodning svarende til 26 % af den samlede garantikapital i byfornyelsesselskabet. Såfremt forslaget vedtages, kan de berørte boligorganisationer dermed forvente en udbetaling på 26 % af den enkelte boligorganisations indskudskapital. har en indskudskapital på kr. og kan således forvente en udbetaling på kr. Der forventes en lignende udlodning i at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Da vinterens kulde har medført, at flere især unge tager ophold i kældrene, er det aftalt med afdelingsbestyrelsen, at der i en periode indgås aftaler med et vagtfirma om tre daglige runderinger i alle kældre. Der er desværre sket hærværk i kældrene, og der er fundet hælervarer i ingeniørgange. Desuden er der nedtaget flere borde i kældre for at undgå, at de unge tager ophold dernede. Politiet er kontaktet i flere enkeltsager, og desuden er SSP i Hvidovre Kommune kontaktet. Beboerrådgiveren har i samarbejde med driftschefen haft møde med flere af de forældre, hvis børn opholder sig i kældrene. Der er gjort tydeligt opmærksom på, at dette kan medføre opsigelse af lejemål, såfremt de unge ikke finder andre steder at opholde sig. Endvidere er der fremsendt bekymringsbrev til Hvidovre Kommune fra beboerrådgiveren. Der er udarbejdet regler for etablering af handicap p-plads i. Reglerne har været drøftet på bestyrelsesmødet i marts Der er seks, der har ansøgt om handicap p-plads på nuværende tidspunkt i Friheden. De private p-pladser er alle fjernet, og der har været enkelte beboere, som har kontaktet ejendomskontoret på baggrund af denne beslutning. For at få udlejet kældre og carporte er der udarbejdet et opslag fra udlejningen, der gør opmærksom på, at der er mulighed for at leje et kælderrum eller en carport. I opslaget redegøres ligeledes for, at det ikke er muligt både at have en carport og en garage. Der har været meget fokus på at holde Friheden ren og ordentlig, og i den forbindelse har servicemedarbejderne deltaget positivt ved at melde tilbage til driftschef, når der bliver smidt ting ud af vinduet, i opgange eller på fællesarealerne. Der arbejdes kraftigt på at holde rengøringsniveauet på et flot og acceptabelt niveau. 23/26

24 Der har været afholdt mørkevandring i Friheden den 22. februar 2012, og der deltog fire fra bestyrelsen samt driftsleder og driftschef. Der var ønsker om mere belysning enkelte steder, og der blev aftalt hjemtagelse af priser på belysning. Priserne medtages på et kommende bestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Ejendomskontorets virke Der er gennemført medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere. Samtalerne er foretaget af driftslederen for servicemedarbejderne og af driftschefen for medarbejderne på ejendomskontoret. Det gennemgående træk er, at medarbejderne er glade for deres arbejde. Flere medarbejdere nævner, at storskraldsordningen og dagrenovation er belastende arbejde, dels fysisk hårdt og desuden en ikke optimal ordning. Desuden nævnes, at de er glade for et månedligt møde for samtlige servicemedarbejdere, hvor de orientres om nye tiltag i driften og for personalet på ejendomskontoret afholdes der møde hver anden uge, hvor forskellige problemstillinger drøftes. Samtlige medarbejdere i har været på rundvisning i Langhusene. Det var en interessant rundvisning, som alle var meget glade for. Foråret er på vej, og alle glæder sig til at skulle arbejde med de grønne områder, således at de bliver endnu mere åbne og overskuelige for beboerne. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 23. Nyt fra afdelingerne Der er udarbejdet beboerorientering til lejerne i Lille Friheden 2a, blok 5, blok 6, og blok 7. Lejerne ud mod Gammel Køge Landvej får tilbudt etablering af nærmiljøhaver i stueetagen. Projektet indebærer etablering af havedør samt adgangsfri niveau til haven, etablering af mindre flisebelægning og evt. hegn rundt om nærmiljøhaven. Den samlede pris pr. lejemål samt en beregning af huslejestigning for hvert enkelt lejemål ved en individuel modernisering fremsendes til lejerne. I første omgang ønskes en meningstilkendegivelse om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet. 24/26

25 Der har de seneste måneder været arbejdet på hjemtagning af priser på nyt låsesystem og nye hoveddøre fra rådgiver Peter Peitersen fra Henrik Larsens tegnestue. Det har vist sig at blive betydelig dyrere end først antaget. Da udskiftning af døre også er en del af helhedsplanen, er det besluttet, at projektet er i venteposition, indtil der kommer svar fra Landsbyggefonden. Der foretages nu udelukkende en beregning på nyt låsesystem i afdeling VI, samt løsning af problemet med de to glasdøre ved indgangen til højhuset, der ofte går i stykker bl.a. på grund af den megen trafik fra kunder til tandlæge og lægeklinikken. I afdeling VI er der igangsat udskiftning af træværk ved markise, hvilket er aftalt med bestyrelsen i november/december. Ejendomskontoret har nu vist de to udbudskonsulenter rundt i Friheden. Udbudskonsulenterne er ansat af KAB til at forestå udbud af rengøring i bl.a. Friheden. Udbudsmaterialet er pt. i gang med at blive udarbejdet, og der er nu kommet en tilbagemelding fra KAB om, at det forventes, at det nye rengøringsfirma starter op den 1. september Der er foretaget en gennemgang af samtlige blokke og fremsendt tegningsmateriale, således at de har mulighed for at komme med priser og tillægspriser på enkelte ydelser, (f.eks. hovedrengøring en gang årligt, rengøring af vaskerier to gange ugentligt mv.). Endelig arbejdes der med udbud af malerentreprisen i et rammeudbud. Udbudsmaterialet er pt. ved at blive udarbejdet, og der er udvalgt syv firmaer, der skal give tilbud i et rammeudbud. De syv firmaer er præsenteret for afdelingsbestyrelsen, og de nuværende malere er orienteret om udbuddet. Der vil fremadrettet blive udvalgt tre firmaer i stedet for som nu, hvor vi udelukkende har to firmaer. Dette skyldes, at det indimellem har taget for lang tid for malerne at nå opgaverne. Det forventes, at de nye malere kan starte efter sommerferien. De syv firmaer er alle firmaer af en vis størrelse, og desuden kræves det, at de er medlem af Dansk Malerlaug eller anden brancheorganisation. I udbudsmaterialet tages der hensyn til pris for arbejdet, serviceniveau, og endelig om malerfirmaerne er indstillet på at tage elever ind i deres firmaer. Der er efter aftale med bestyrelsen tilknyttet en rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale, dette for at være sikker på, at tilbudsloven overholdes. Resultatet af udbuddet fremlægges på førstkommende møde i organisationsbestyrelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden /26

26 Bilag 12: Oversigt over beboerklagenævnssager at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Kommende møder Forslag til møder i 2012: Tirsdag den 4. september - organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 21. november - organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Eventuelt 26/26

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra ekstraordinært

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden Dagsorden Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Afbud: Arne Viggo Nyborg, Jørgen Pontoppidan Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl. 17.30 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Allan Christiansen, Bent Bencke, Beth Hørsted,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 19.00 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Johnna Brandal, Jørnanker

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Smørum Gårdhuse, Irishaven 188B, Smørum

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Smørum Gårdhuse, Irishaven 188B, Smørum Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Smørum Gårdhuse, Irishaven 188B, Smørum Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl. 16.00 i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Bestyrelsen: Karen Christensen, Steen Brandi, Karen Levin Nielsen, Hans Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2012, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C 1, Stenløse Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden:

på Plejecenter Alparken 34, kld., Ramme Dagsorden: Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som begynder kl. 10.00 på Plejecenter Alparken

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Hvidovre, den 8. maj 2014 Referat Den 5. maj 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 26 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 16.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. april 2013, kl. 17.00 i Fælleshuset, Irishaven 188B, Smørum

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. april 2013, kl. 17.00 i Fælleshuset, Irishaven 188B, Smørum Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. april 2013, kl. 17.00 i Fælleshuset, Irishaven 188B, Smørum Til stede: Fra KAB: Fra revisionen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere