Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit under deltager under punkt 3. Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden blev godkendt. Dagsordenspunkt: 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober Referat: Referatet blev godkendt. Dagsordenspunkt: 3. Låneoptag i forbindelse med byggeriet. Under dette punkt deltager Lars Nedenskov Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit samt skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen v/ PLO Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i oktober besluttede bestyrelsen at optage lån ved Nykredit. Det blev ligeledes besluttet, at vi på mødet i december skulle have en fremlæggelse af de 3 valgte lånetyper: 30 årigt rent F1 lån, to 30 årige lån delt 50/50, hvor en del er fastforrentet og en del er variabelt forrentet, et oplæg på et fastforrentet 30 årigt annuitetslån, så lånetyperne kan sammenlignes. Side 1 af 24

2 Bestyrelsen fravalgte SWAP-lånetypen. Under dette punkt deltager Lars Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit, som vil fremlægge låneoplæggene, og skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen er med til at råde, vejlede og give sin anbefaling. Der skal på mødet tages endelig stilling til valg af lånetype. Bilag Låneoplæg fra Nykredit med fastforrentet lån. Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvilken lånetype skolen skal anvende. Referat: Nykredit fremlagde deres oplæg og tilbud på låneoptag. Oplægget indeholdt foruden de ønskede lånemuligheder tillige et oplæg på en kombineret lånemodel med en del af lånet som SWAP og resten som 30-årig annuitetslån med afdrag. Årsagen til, at SWAP-lånet blev fremlagt, var Nykredits vurdering af, at det med skolens gunstige økonomi er den bedste løsning for THL. EF spørger ind til låneomkostninger. Nykredit har lavet et oplæg med låneomkostninger på de 10 mio. Der var en drøftelse af lånetyper og risiko. Det kræver noget af budgetterne de næste 10 år, mener KVN, som argumenterer for, at det, vi sparer, skal spares op. EF er ikke enig i det, da skolens egenkapital er tilpas stor. CRH synes, at vi skal fastholde likviditeten. Skolens revisor anbefalede, at skolen låner hele beløbet og bekræftede efterfølgende efter drøftelsen, at skolen skal have i reserve for det tilfælde, at vi kan blive nødt til at indfri lånet om 10 år. Bestyrelsen besluttede at imødekomme forslaget fra Nykredit med hensyn til såvel lånemodellen som lånebeløbet på 36 mio. kr. CRH: ønsker, at skolen tegner en af bestyrelsesansvarsforsikring, da skolen nu optager lån. Der gives oplæg til en bestyrelsesansvarsforsikring, som tiltrædes på næste bestyrelsesmøde. Nykredits oplæg er vedhæftet som bilag til referatet. Side 2 af 24

3 Dagsordenspunkt: 4. Strategi for finansiel pleje. Ved dette punkt deltager Lars Nedenskov Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit samt skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen v/ PLO og NSK Sagsfremstilling: Bestyrelsen har længe ønsket en stillingtagen til og en strategi for, hvordan vi sikrer en fornuftig indtjening på skolens indestående og formue. Nykredit har sammen med sit lånetilbud givet et oplæg til en finansiel strategi. Bestyrelsen besluttede på mødet i oktober at få en sådan strategi forelagt. Lars Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit fremlægger oplæg til finansiel strategi herunder gældspleje, og skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen er med til at råde, vejlede og give sin anbefaling. Tanken er, at bestyrelsen med den finansielle strategibemyndiger rektortil at arbejde med skolens formue- og gældspleje. Bestyrelsen udstikker ved dette dokument de overordnede rammer for rådgivningsaftalen. Rektorkan indenfor rammerne udarbejde forslag til udmøntning af aftalen vedr. formuepleje. Bestyrelsen skal godkende disse forslag inden indgåelse, og rektor bemyndiges til at indgå aftaleindskud i løbet af året og til at allokere beløb til og fra aftalerne, så der til stadighed er en forsvarlig likviditet. Vedr. gældspleje vedtager bestyrelsen en styringspolitik ang. låneporteføljen, som beskrives i strategien. Beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen i TH. LANGS HF & VUC er derfor tilrettelagt sådan, at bestyrelsen skal godkende oplæg til tilpasning af låneporteføljen. Bilag Nykredits oplæg til finansiel strategi Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tiltræder oplæg til finansiel strategi. Side 3 af 24

4 Referat: Nykredit gennemgik deres forslag til den finansielle strategi for THL. Klaus anbefalede, at der under afsnittet om rentesammensætning indsættes ordet tilstræber de valgte renteprocentsatser, da vi dermed ikke er fuldstændigt låst fast og kan agere anderledes, hvis det sikrer en bedre økonomi for skolen. Det blev besluttet at følge anbefalingen, og det indskrives i den finansielle strategi. Side 4 af 24

5 Dagsordenspunkt: 5. Orientering om vinderen af skolens byggeopgave, herunder orientering om den fremtidige proces. v/plo og NSK Sagsfremstilling: PLO og NSK orienterer om valg af vinderen af totalentreprisekonkurrencen. Alle 5 bydende var kvalificerede ansøgere, som præsenterede flotte oplæg og idéer til, hvordan vi med skolens ønsker og visioner kunne nå målet med en tidssvarende moderne skole. Styregruppen og projektgruppen overværede fremlæggelserne den 5. november, og det var endeligt styregruppen der udgjorde bedømmelsesudvalget og udpegede vinderen: Totalentreprenør: Jørgen Friis Poulsen A/S, arkitekt: KPF Arkitekter A/S og ingeniør COWI. NSK har afholdt indledende møder med Jørgen Friis Poulsen og RUM, og der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret nærmere om den kommende kontraheringsproces, påbegyndelse af arbejdet ny tidsplan og endelig, hvordan vi sikrer et højt informationsniveau samt en tilpas og nødvendige involvering af skolens medarbejdere. Hele skolens personale vil ved skolens julefrokost den 21. december møde vinderteamet, der vil fremlægge intentionerne i hele projektet. Bilag Uddrag af evalueringsrapporten i forbindelse med udvælgelsen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 5 af 24

6 Referat: NSK orienterede om skolens kommende byggeopgave. Det er vigtigt at have fokus på, at det er en ombygning og tilbygning, og at det ikke bliver en helt ny skole, men en ombygget skole vi får. I forhold til det oprindelige tilbud er det valgt at lave fuld kælder under nybygningen, så der indrettes omklædningsfaciliteter og fitnessområde der. PL spørger til, hvornår de starter. NSK siger, at det bliver besluttet på mandag, men ifølge tidsplanen er det i marts. PBB spørger til processen. BB siger, at kommunen har gode erfaringer med at gøre det på denne måde. KVN spørger til, om der er undervisningslokaler nok. NSK siger, at der er taget højde for det antal klasser og kursister vi har lige nu. Oplægget til totalentreprisekonkurrencen er en fast pris. PLO spørger til kursisterne og deres involvering. Kursisterne har været involveret i oplæg til byggeprogram og det er ikke endnu blevet besluttet, hvordan involvering vil blive fremover, det afhænger af planen fra totalentreprenøren. NSK: det bliver fantastisk at få en ganske anderledes sammenhængende skole med nicher og kroge og ikke mindst at vinderen har formået at få alt med. PLO: skolen kommer til at hænge bedre sammen med den overdækkede gade. Side 6 af 24

7 Dagsordenspunkt: 6. Perioderegnskab for 3. kvartal og revideret budget for 2012 v/nsk og ES Sagsfremstilling: Perioderegnskabet for 3. kvartal 1. januar 30. september 2012 Perioderegnskabet indeholder dels skolens samlede overordnede perioderesultat, de enkelte afdelingers samlede perioderesultat og endelig perioderegnskab opdelt på uddannelser. Der er desuden kommentarer tilknyttet perioderesultaterne. I perioderegnskabet for 3. kvartal er det reviderede budget for 2012 indlagt, sådan som skolen forventer resten af året bliver. Der er 2 kolonner med budget dels: Det budget, bestyrelsen vedtog i december 2011, og det reviderede budget for I perioderegnskabet er angivet kommenterer til skolens samlede resultat for 3. kvartal foruden kommentarer for hver enkelt af afdelingerne. Der skal dog her knyttes følgende kommentarer: Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har fortsat overordentligt stort fokus på tidsforbrug (hvad anvendes timerne til) og tidsstyring. Siden halvårsregnskabet blev præsenteret har der yderligere været et merforbrug på løn. Det er der taget højde for i det reviderede budget. Merforbruget skyldes dels forhold, det ikke har været muligt at tage højde for på årsplanlægningstidspunktet i maj 2011, og der er fortsat 2 langtidssygemeldte. Revideret budget for 2012 Der er foretaget de nødvendige reguleringer på løn og omsætning i forhold til de konkrete optag. Budgettet har været grundigt gennemarbejdet, men der kommer fortsat justeringer, holdoprettelser, screeninger, mv. som indtastes løbende, og ikke mindst er der særlige tælledatoer og endelig opgørelse i januar Omsætning og holdopretteser Skolens eksterne aktivitet har betydet, at vi har igangsat 2 virksomhedshold inden jul, dels er 36 medarbejdere fra Elfac på kursus og medarbejdere fra Munckasfalt,der påbegynder uddannelse hos os inden jul. Det har betydet en omsætningsstigning, ligesom der har været aktivitet på FVUscreeninger. Vi har stadig fokus på holdoprettelser og deres størrelser, ligesom vi naturligvis tager imod de ønsker, der kommer fra virksomheder mv. om oprettelse af hold her især på FVU og OBU. Vi har på HF2gennem hele efteråret sikret, at der i samtlige 7 førsteårs-klasser er et gennemsnit på 28 elever i hver klasse, ligesom der ikke har været så stort et frafald på 2. år som forventet. Vi har dog fortsat udfordringen fra 1. kvartal i år, hvor der har været et større frafald på HFe. Side 7 af 24

8 Kompensation for konsekvens af klasseloftet på 28 er nu udmeldt, og der er afsat 17,4 mio. i 2012 til samtlige STX og HF udbydere som kompensation for klasseloftet. Det betyder, at THL modtager et beløb på ca kr., der er beregnet efter årselevtallet.det dækker langt fra den omsætningsnedgang, vi har haft set i lyset af ventelisterne. Der henvises i øvrigt til de særlige kommentarer i perioderegnskabet. Bilag Perioderegnskab for 1. januar september 2012incl. Revideret budget for 2012 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: NSK: indledte med kommentarer til perioderegnskabet for 3. kvartal og det reviderede budget for Det reviderede budget viser et minus på1,5 mio. kr. Det langt fra godt nok, og det er ærgerligt, at tiltagene på timestyring iværksat fra dette skoleår ikke kan slå mere igennem. Det er status lige nu, da der kommer flere indtægter fortsat, som vi først endeligt kan gøre op pr. 10/1-13. Vi har haft en omsætningsstigning på 3% men en lønstigning på 10 %, hvilket med al tydelighed viser den fortsatte store udfordring for skolens timeforbrug og timestyring. Der har været et merforbrug af overtid på begge uddannelsesafdelinger. Andre lønomkostninger kan nævnes, rengøring i Toldbodgade og en ekstra pedel for at servicere to adresser og fortsat langtidssygemeldinger. Der henvises til kommentarerne for de enkelte områder i perioderegnskabet. EF: spørger ind til forklaringer vedr. tid til SPS-arbejdet, der betyder overtid for den enkelte underviser. Dette forklares med, at SPS-bevillingen kun dækker de konkrete SPS-timer og ikke de eventuelle overtimer, som udløses hos den enkelte lærer. EF anerkender ikke denne forklaring. KVN spørger, hvorfor man er opsøgende på merindtægter, når det giver ren overtid. NSK: Vi afviser ikke meromsætning og hold, men det er vigtigt, at vi i timestyring og ressourceanvendelse sikrer, at der i den enkelte norm er plads til at kunne gribe disse undervisningsopgaver. Side 8 af 24

9 Det handler om stram styring og tydelige prioriteringer. PLO: Vedr. timer og omkostninger kan det undre, at der f.eks. ikke er taget højde foraldersreduktion og jubilæer. Det bør der tages højde for. PB: forklarer vedr. studievejledningen og merforbruget, der blev forhandlet endeligt på plads efter sommerferien. EF: undrer sig over, at HF har ramt så meget forkert på timerne. PB henviser igen til selve kommentarerne i perioderegnskabet. Side 9 af 24

10 Dagsordenspunkt: 7. Skolens udbud i 2013 og udkast til skolens budget for 2013 v/nsk og ES Sagsfremstilling: THL s udbud i 2013 Der er taget afsæt i den overordnede drøftelse, der har været i uddannelsesafdelinger, dels på møder i AVU, dels pædagogisk rådsmøde på HF den 3/ Det har resulteret i de i bilagene anførte oversigter over forventet udbud. Vi forventer et øget udbud på AVU grundet deneksterne aktivitet. Dette ikke mindst, da VUCinstitutionerne og også THL har en stor rolle i arbejdet med de udfaldstruede, opkvalificering af ufaglærte, det dobbelte uddannelsesløft mm. Det har betydet, at vi forventer en del aktivitet på dette område primært med betydning for aktiviteten på AVU-afdelingen. Budgetlægningsprocessen Budgetlægningsprocessen og udgangspunktet for budgettet 2013 er en meget grundig proces, som følger skolens økonomicyklus. Processen er påbegyndt i starten af september måned. Ledelsen for de to afdelinger har med afdelingerne gennemgået og drøftet forudsætningerne for 2012, herunder tilbudsplanen, forventninger til aktivitet mv. Budgetforudsætninger Der ertaget afsæt i den tilbudsplan, som er drøftet/ vedtaget af SU i november måned 2012, samt drøftelser i de enkelte afdelinger. De taxametertakster, der er indlagt i budgettet, er de takster, der er udmeldt for finansloven 2013 (FL 2013) på budgetlægningstidspunktet. Taksterne er stadig forbundet med usikkerhed, da FL ikke har været til tredje behandling på nuværende tidspunkt. Det forlyder dog, at der kan ske mindre nedsættelser. Taksterne fremgår af bilag 1 i udkastet til budget 2013, hvor der er uddrag fra FL2013 takstkataloget for undervisningsområderne, men vi anvender de oplyste tilretninger fra 2. behandlingen af 17/ Bilag Udkast til budget for 2013, på side 4,5 og 6 fremgår udbudsplanen for henholdsvis AVU og HF. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender udkast til udbudsplan og budget for Side 10 af 24

11 Referat: PLO tænker, at det er svært for bestyrelsen at vide, hvilke konsekvenser det har for det kommende budget. Der vil han gerne have nogle ord med på vejen. PLO siger, at han på forhånd har snakket med NSK om budget 2013, som er negativ. NSK indleder: Det fremsendte udkast til budget 2013 viser et underskud på1 mio. kr.nsk kan godt forstå, hvis bestyrelsen ikke vil tage ansvar for et budgetteret underskud oven på en fremlæggelse af et forventet underskud for 2012 på1,5 mio.kr. Det er ikke godt nok, og hun har forslag til, hvordan vi kommer i mål med mulige tiltag. Der er i udkastet anført diverse forudsætninger for budgettet herunder også indlagt forhold, hvor vi har behov for bestyrelsens stillingtagen til posterne. Omsætningsmæssigt er vi fortsat en anelse forsigtige, men med tiltag sammen med jobcentrene, udviklingskontrakten på VEU, resultater af det opsøgende arbejde samt den netop indgåede partnerskabsaftale med 3 F,vil det betyde langt flere aktiviteter. Bestyrelsen kan undre sig over, hvorfor disse forslag til besparelser ikke allerede er tænkt ind i det fremsendte budget, men vi har behov for bestyrelsens stillingtagen og opbakning til nedbringelse af underskuddet. Vedr. udbud På AVU er der nogle lovmæssige krav, som vi skal efterkomme mht. fagudbud. Der er muligheder for udbud af fagpakker, særlige studiestartshold, fleksibelt optag, virksomhedshold, mv. På HF har man kigget på, hvilken retning afdelingen skal gå. PB gennemgik udkast til udbud, som har været drøftet på pædagogisk råd den 3/12. Der udbydes ikke aftenundervisning, da effekten af den fulde deltagerbetaling nu slår igennem. HF udvider udbuddet af fagflex fag. Det er en satsning med udvidelsen af flex-området, og PB mener, at det vil trække andre kursister med sig. PLO spørger til lærerbemandingen, og PB nævner at geografi kan blive et problem, men vi har sikret, at nyansatte tager sidefag i mangelfagene, men udfordringen er fortsat de naturvidenskabelige fag. Bestyrelsen skal dog være opmærksom på, at der vil være forbundet udviklingsomkostninger (timer) i forbindelse med en udvidelse af viften af flexfag. Side 11 af 24

12 Videre om budgettet ES: budgettet er lagt ud fra kendskab til de oplæg til takster, der er til behandling i folketinget for finanslov Byggeprocessen og de dertilknyttede omkostninger til bygherrerådgivning, mv. får sin egen konto, og den er ikke en del af driften som sådan i 2013, da det efterfølgende bliver tillagt byggesummen og bliver et anlæg. PLO har et spørgsmål til overtid. Det er indregnet ud fra den enkelte årsnorm og dermed planlagt tid for det kommende skoleår. I budget er løn til administrationen steget med ca. 1. mio. kr. i forhold til Der er ikke tale nyansættelser, men den bebudede løn og pristalsregulering på 1,3 % er indlagt her fælles for skolen, da vi på budgetteringstidspunktet ikke var bekendt med på, hvilke områder stigningen kommer. Samlet er der tale om kr. og kr. til løn til pedel- og rengøringsfunktion på Toldbodgade. ES fortsætter: der er kommet en ny budgetlov. Formålet med budgetloven er en stram økonomistyring af statens finanser. Budgetloven indfases i 2013, så 2013 er et prøveår. Fra 2014 er budgetloven gældende. Effekten af budgetloven: Hvis ministeriet (MBU) har større aktivitet end budgetteret i finansloven, kan taxametrerne for de pågældende uddannelsernedjusteres med tilbagevirkende kraft. PLO synes, at det er fint, at NSK kommer med nogle forslag. NSK fremlagde et oplæg til, hvormed underskuddet kan bringes ned, og resultatet kan gå i nul og indledte med at sige, at det er vigtigt at have for øje, at det er lønmæssigt og tidsmæssigt en udfordring at have en skole, der er vokset så markant igennem de sidste 5 år. En fordobling af omsætningen og årselever og ikke mindst en fordobling af medarbejderstaben. Samtidig med at AVU-afdelingen i særdeleshed arbejder eksternt med en høj grad af fleksibilitet og ageren i en kompleks verden. NSK gennemgik sit oplæg (vedhæftet som bilag). Udfordringen ligger på timesiden og på, hvad vi anvender tiden til. NSK har indkaldt tillidsrepræsentanterne til møde først i januar, hvor vi indleder en drøftelse afen målrettet og fornuftig styring og anvendelse af ressourcerne. Temaet for mødet er en drøftelse af rammerne for de kommende arbejdstidsforhandlinger lokalt på THL. Vi skal drøfte den overordnede målsætning omkring tænkning af tid på THL, så vi får en fælles forståelse og ikke mindst en fælles holdning til, hvordan vi proaktivt kan arbejde med det, prioritere anvendelsen af timer, selv sætte dagsordenen og give retningen. Det er vigtigt fornsk, at vi på THL anvender vores tid sammen med elever og kursister til gavn for at bringe dem videre. Side 12 af 24

13 TEF vil gerne have et punkt på NSK s oplæg, nemlig en opgørelse over, hvor meget tid der bruges til møder, da hun mener, at der er mange timer, som kan hentes der. Hun mener, vi skal overveje processen i AVU og overtiden og aflyse processen. PBB siger, at markedsføringsbudget er meget stort. Han spørger også til, hvor hårdt ramt v er vedr. sygemeldinger? NSK siger, at det altid er svært, men det fylder meget i et budget generelt er der indlagt 0,4 % i alt kr. til sygdom i 2013 foruden de allerede kendte langtidssygemeldinger. KVN kommenterer på overtiden. Han kan ikke forstå, at det er nødvendigt at have så stort et behov for overtid i særdeleshed på AVU. BKG siger, at det fordi, at det er OBU og FVU undervisere hun mangler, og enkelte af underviserne er i gang med uddannelsen nu, så det vil blive bedre i Han synes, at det er helt vildt højt lønniveau. KVN synes, at det er på time- og lønsiden, at der skal findes penge til et overskud. HF kommenterer også på markedsføringsbudgettet, som han synes er meget højt. NSK forklarer og henviser til kompetencebehovsanalysen, der viser, at der er et langt større potentiale til at få fat i flere kursister og elever på vores uddannelsesområder. CRH kommenterer på overtid, undertid og rettetid. CRH giver KVN ret i, at det er på timesiden og løn pengene skal findes. CRH mener, at det i stedet for NSK s 1 mio. er 2 mio. kr., der skal findes, da han gerne ser overskud til bl.a. kommende byggeri. BB siger, at når de skal kigge på ressourcer i kommunen, er det også på lønsiden, de findes, men hun finder, at det er vigtigt, at vi fastholder vores niveau med hensyn til fastholdelsesarbejdet, da det er her, vi gør en forskel. PB siger, at markedsføring er stadig nødvendig med færre unge. BKG vil gerne kommentere på processen i AVU. Den kan vi ikke komme uden om, da der er tale om et AT-påbud. EF siger, at lønninger til administrationen er eksploderet. NSK forklarer, som ES indledte med at sige, at det er her den bebudede løn- og prisstigning og ekstra løn til bemanding påtoldbodgade er placeret budgetmæssigt. EF fortsætter, at hvis det skal være en attraktiv arbejdsplads, skal der ikke skæres i ny løn. EF mener ikke, der kan spares på rettetid, da der allerede sker en regulering. PB siger, at der helt korrekt allerede sker en justering vedr. rettetiden, men at det sker på antallet af kursister på de enkelte hold og ikke på antal afleverede opgaver. Hidtil er der altså beregnet rettetid, uanset om omgaverne blev afleveret eller ej. Side 13 af 24

14 NSK påpeger, at der i øjeblikket anvendes timer på retning i HF og timer på AVU, ligesom der er lavet andre aftaler om tildeling af rettetid på AVU end overenskomsten anfører. NSK mener, der kan findes 2 årsværk på HF-afdelingen i forbindelse med rettetid. EF: gør opmærksom på, at der er kommet en leder mere, og at denne ikke har undervisning. PB: vedr. nyansat pædagogisk leder er der tale om et regulært efterslæb på ledelsessiden, som skulle have været udfyldt for flere år siden. I sammenligning med tilsvarende skoler har vi tidligere været klart underbemandet på dette område. PB påpeger, at den nye leder faktisk har undervisning og tilmed underviser i et af mangelfagene. NSK ønsker bestyrelsens opbakning til tiltag Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg til udbudssammensætning for Bestyrelsen godkendte ikke budget 2013 og pålægger ledelsen at finde 2. mio. kr. således at budget 2013 viser et + på 1 mio. kr. Konklusionen blev således, at der skal findes 2 mio. kr., og det skal findes fortrinsvis på timer og løn og det fulde ansvar for at finde midlerne lægges over på ledelsen. NSK s oversigt over besparelsesmuligheder vedhæftes referatet. Side 14 af 24

15 Dagsordenspunkt: 8. THL s eksterne aktiviteter og engagement i VEU center Østjylland, kompetencecenter Silkeborg, herunder en orientering om positionering og strategi på dette område for skolen og for VUC på landsplan v/ BB og NSK Sagsfremstilling: THL har igennem de seneste 3 år haft en aktiv rolle i de eksterne samarbejder: VEU-center Østjylland og KompetenceCenter Silkeborg. Det er primært skolens uddannelsestilbud i AVU-afdelingen, der indgår i tilbud til virksomheder, ledige og andre kursister. Der har været en øget aktivitet på dette område gennem et markant eksterntopsøgende arbejde af skolens virksomhedskonsulent. THL har sat fokus på netop vores unikke kompetence til at sikre dette særlige uddannelsesfokus. VEU-Center Østjylland Består af 15 institutioner fordelt på 3 indgange, hvor vi indgår i indgang Silkeborg Århus Tech er administrator skole. Britta Bang sidder i Centerrådet for VEU-Center Østjylland, og NSK sidder i direktørgruppen. VEU-Center Østjylland har indgået en udviklingskontrakt med ministeriet, hvor hovedpunkterne er strategisk uddannelsesplanlægning i virksomhederne, opkvalificering af arbejdsstyrkens almene kompetencer, fokus på arbejdsstyrken i arbejde, såvel som nu også de ledige. I VEU center Østjylland indgår THL i indgang Silkeborg, som rummer hele KompetenceCenterSilkeborg. Kompetencemidt 2, som før lå i regi af Kompetencecenter Silkeborg, indgår nu i VEU Østjylland og administreres sammen med VEU-centerets aktiviteter. Skolens virksomhedskonsulent Jan K. fungerer derfor som konsulent for såvel VEU-center Østjylland, KompetenceCenter Silkeborg ogthl. Det er vigtigt, at konsulenten har fokus på virksomhedernes kompetencebehov og sikrer, at vi i VEU/ kompetencemidt 2 kan løfte disse opgaver i fællesskab. Sagt på en anden måde:at vi i fællesskab i indgang Silkeborg fåret fælles arbejde med information om mulighederne for uddannelse Silkeborg. Der er på landsplan afsat 47 mio. kr. om året til drift af VEU-centrerne, hvor der primært for vores område er fokus på FVU-undervisning og screeninger og konsulentopsøgende arbejde. VUC-lederforeningen har sat et markant fokus på arbejdet i de eksterne samarbejder i VEUcentrene, jobcentrene, fagforeninger, a-kasser, mv. foreningens strategi på området: Strategi for VUC s placering i Voksen efteruddannelsessystemet, herunder VEU Rådet og de regionale VEU-Centre er vedhæftet som bilag. Denne strategi vil vi indarbejde i vores egen strategi i forhold til vores strategis fokusområde i destination 2016: nye forretningsområder for THL. Side 15 af 24

16 Dette følger vi meget tæt op på, ved at have en markant fokus på området gennem skolens eksterne aktiviteter. Deter et af de nye områder, vi skal til at arbejde med, hvor vi har markante kompetencer til at være den institution, der kontaktes for at sikre det generelle kompetenceløft eller det dobbelte uddannelsesløft. NSK redegør under punktet strategisk fokus netop om dette, men der kan her nævnes områder som: Forberedende voksenuddannelse (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Realkompetencevurderinger (RKV) HF-enkeltfag Fagpakker,mv. Studiestartspakker til klar til ungdomsuddannelse foruden vores egne, da der på visse erhvervsuddannelse nu er indført adgangsbegrænsning. THL skal være synlige, når tilbud til udfaldstruede dagpengemodtagere skal vælge uddannelse, når der er tale om kompetenceløft, mv. Driftsoverenskomster Vi skal arbejde målrettet og med tæt styring af vores driftsoverenskomstparter, da vi i fællesskab skal sikre uddannelsesforsyningen i vores geografiske dækningsområde, men med et fælles ligeværdigt og kvalitetssikret udbud. Det betyder, at der foruden sikring af uddannelsesforsyningen skal være en kvalitetskontrol efter det tydelige hyrdebrev udsendt fra ministeriet, hvor vi som administrator-skole har det pædagogiske, økonomiske og kvalitetsmæssige ansvar for driftsoverenskomstparternes aktiviteter. Det er en udfordring ikke mindst for vores samarbejdsparter, som har oplevet det som en betydelig stramning. Andre aktuelle og vigtige opgaver for THL Regeringen har netop indgået finanslovsforlig for 2013, hvori der er stort fokus på uddannelse og specifikt uddannelse til gruppen af dagpengemodtagere, som pr. 1. januar 2013 falder ud af dagpengesystemet. Det er VUC-ernes forventning, at denne aftale vil sætte jobcentrene under pres, og vi er opfordret til at tage fat i jobcentrene i vores lokalområde og få synliggjort, hvordan VUC kan levere en række skræddersyede løsninger, som er lette at håndtere og implementere for denne gruppe. Det har vi aftalt møde med JobcenterSilkeborg i uge 49 for at sætte fokus på netop vores unikke kompetence til at sikre dette. VUC har i de seneste år haft stor vækst inden for unge området, men vi har også nogle helt unikke voksenpædagogiske kompetencer, som kan håndtere dele af de dagpengemodtagere, som falder for dagpengeloftet. Det betyder, at vi på THL sammen med de øvrige aktører i Silkeborg kan sikre samspillet mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik og sikre, at vi som VUC viser denne styrke og derved også markerer os tydeligt i beskæftigelsespolitikken. Side 16 af 24

17 Opkvalificering og uddannelse af de kortuddannede VUC og dermed THL vil være og er aktiv partner i sikring af opkvalificering af korttidsuddannede, ufaglærte og udfaldstruede. VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC har indgået en partnerskabsaftale med 3F for at samarbejde om at styrke uddannelse af kortuddannede, videreudvikle undervisningsmaterialer og styrke vejledning om fortsatte muligheder for Uddannelse. Dette har vi nu fulgt op på fra THL s side ved at komme i tæt dialog med 3 F om dette så vigtige arbejde og har nu indledt den nødvendige og tætte dialog med 3 F for at sikre uddannelsesforløbene og kompetenceløftet i Silkeborg. Der er mange opgaver inden for det eksterne felt, og THL er klar til at gribe disse. Bilag Strategi for VUC s placering i Voksen efteruddannelsessystemet, herunder VEU Rådet og de regionale VEU-Centre. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: BB indledte punktet: VEU-centrene er kommet for at blive. De 13 VEU-centre videreføres i , som blev etableret pr. 1. januar 2010 med henblik på en mere målrettet og effektiv opfyldelse af brugernes behov på det grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesområde. Der afsættes i alt 47,1 mio. kr. årligt i perioden svarende til en videreførelse af VEU-centrenes aktiviteter på samme bevillingsniveau som i Ministeriet for børn og undervisning har i samarbejde med VEU-centrene fået udviklet en kampagne, der har til formål at øge kendskabet til VEU-centrene. Baggrunden for kampagnen er bl.a., at evalueringen af VEU-centrene viste, at omkring halvdelen af virksomhederne i Danmark kender til VEU-centrene, men at flertallet stadig har et begrænset kendskab til, hvad VEU-centrene rent faktisk kan tilbyde Gennem VEU skal de østjyske arbejdspladser og arbejdsstyrken skal gennem strategisk opsøgende arbejde tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud VEU skal være mere kendte for noget fælles og for det vi er gode til og der bliver et styrket og øget samarbejde med jobcentre og A-kasser. Der skal altid været et tydeligt fokus på virksomhedernes behov og oplevelsen af at kunne henvende sig et sted for vejledning - opleve én indgang. Side 17 af 24

18 VEU arbejdet er godt i gang, og målet er nu at styrke VEU arbejdet med endnu mere opfølgning og resultatdokumentation. VUC er det allervigtigste i dagens Danmark. VUC samler op. (Rune Lykkeberg) VUC s rolle er helt central i en samlet national indsats for det dobbelte uddannelsesløft (fra ufaglært til faglært og fra faglært til et videregående niveau) og livslang læring. Alle skal have et fag (uddannelse) og alle skal have færdigheder (kompetencer). (Rune Lykkeberg) VUC s selvforståelse skal øges og det er vigtigt, at VUC komme til orde i VEU sammenhæng som en tydelig og ligeværdig aktør. VUC er uddannelsessystemets stille pige og det skal der laves om på. Der er et klart arbejdsmarkedspolitisk behov for almen uddannelse og en tydelighed af hvordan effekten er. NSK supplerede ved at vise en flipover over THL s centrale rolle i netop VEU og andre eksterne samarbejdsfora. Det er helt klart på dette område, der vil ske vækst i aktiviteter for THL. Der var en mindre drøftelse. Flipoveren er vedhæftet som billede til referatet. Side 18 af 24

19 Dagsordenspunkt: 9. THL s strategiske fokus i det kommende år og strategiske overvejelser på baggrund af kompetencebehovsanalysen v/nsk Sagsfremstilling: Generelle betragtninger. Den fremtidige proces i SU om THL s strategiske fokus for den kommende tid og herunder forventninger fra os alle til involvering. Skolen er godt på vej med arbejdet med de 6 strategiske fokusområder, der danner udgangspunktet for destination Der blev gjort status i forhold til målene opsat for 2012 på bestyrelsens temamøde den 22. august. Oplæg til THL s strategiske fokus i 2013 På baggrund af arbejdet i bestyrelsen har ledelsen med afsæt i kompetencebehovsanalyse arbejdet med det strategiske fokus for det kommende år med henblik på, at de endelige strategiske fokusmål for 2013 bliver vedtaget på dette bestyrelsesmøde. Det er vigtigt at pointere, at arbejdet med skolens byggeri på alle måder vil komme til at fylde meget, så der ikke sætte alt for mange nye strategiskibe i søen. Der er særligt fokus på: Nye forretningsområder: Sikring, øgning af og bevaring af THL smarkedsposition. Pædagogisk i front: Arbejdet med den pædagogiske udvikling i lyset af, at vi ønsker at være pædagogisk i front i 2016 med en naturlig evaluerings- og refleksionskultur som omdrejning og afsæt for den pædagogiske udvikling. Professionalisering af organisationen: professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. Der er nedsat en adhoc gruppe under SU,der arbejder videre med temaet Den professionelle medarbejder. Beskrivelsesarbejdet og gruppens arbejde strækker sig over hele dette skoleår, så tankerne sammenskrives. Målet er, at arbejdet præsenteres på en fælles personaledag i forbindelse med sommerkuren NSK vil give en status på arbejdet og processen til nytårskuren. Ovenstående uddyber NSK på mødet Side 19 af 24

20 Strategiprocessen Implementerings af de strategiske målene opsat for hver af afdelingerne er igangsat her i skoleåret 2012/13. Involveringen af medarbejderne sker frem mod 2016 gennem dette arbejde. Det er planen, at vi skal have en lignende involverende proces, som vi havde i Gjern med alle skolens medarbejdere, når vi nærmer os 2016 (i foråret 2015). Bestyrelsen arbejdede med ledelsens analyseværktøj Stellar i august, og det er besluttet, at bestyrelsen fortsat arbejder med viden om THL gennem Stellar og hvert år gennemgår modellen og gør status, og det blev besluttet at samarbejdsudvalget(su) deltager i dette arbejde for at få et godt fundament til forankring af det strategiske arbejde. Kompetencebehovsanalysen NSK fremlægger fokusområderne fra analysen og viderebringer de tanker og fokusområder analysen giver anledning til. Overordnet set erthl en meget kompleks institution og kompetencebehovsanalysen viser tydeligt med respekt for hele THL, at der er 2 uddannelsesafdelinger med hver sit særlige fokus. Det betyder, at der strategiskeer fælles fokuspunkter men, at detstrategiske fokus vil være afhængigt af den enkelte afdelings uddannelser, udbud og muligheder. Afdelingernesfælles fokus bindes sammen af skolens tydelige vision og fælles værdier, det kulturelle samspil, pædagogiske metoder, samarbejde om den faglige og pædagogiske udvikling og danner den en samlet skole, der bringer den enkelte videre NSK vil på mødet uddybe disse tanker nærmere og redegør for, hvilken betydning dette får for implementeringen af strategien og det overordnede skolefokus. Bilag Kompetencebehovsanalysen (udleveret på sidste bestyrelsesmøde) VUC- strategiske overvejelser vedr. VEU-Centre (bilag til punkt 8) Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: NSK orienterer om det kommende års strategisk fokus. Kompetencebehovsanalysen viste tydeligt, at vi er en samlet meget kompleks skole, hvor der skal være et nødvendigt forskelligt fokus i de to uddannelsesafdelinger. Værdierne, kulturen, pædagogikken og det overordnede strategiske fokus binder afdelingerne sammen, men kræver et nødvendigt og særligt fokus på hver enkelt afdeling. Side 20 af 24

21 Kompetencebehovsanalysen viste også, at vi har mulighed for at få fat i flere elever og kursister, da vi på alle felter ligger under landsgennemsnittet. Det er tydeligt, at det, elever og kursister kommer for hos os, er at blive bragt videre, få de nødvendige kompetencer, og vi har en meget flot overgangsfrekvens, men det kan blive endnu bedre. Den viser også vores rolle som særlig aktør i spændingsfeltet mellem beskæftigelse-, erhvervsog uddannelsespolitik. Bestyrelsen tog forslag til strategi fokus til efterretning. Der er vedhæftes billeder af de tre flipover, der viser kompetenceanalysens resultater og det strategiske fokus. Side 21 af 24

22 Dagsordenspunkt: 10. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Personaletur til Berlin 104 medarbejdere havde en fantastisk tur til Berlin. Det var en meget veltilrettelagt, interessant og ikke mindst kollegialt på alle måder en tur, der vil blive husket som noget helt specielt. Tusind tak til planlægningsteamet: Kirsten N, Keld, Tina Feldbak, Susanne, Hanne og Marie, som har haft et kæmpe arbejde med at tilrettelægge og arrangere besøg og gøre turen mulig. Vi besøgte AP. Møllerskolen som var helt fantastisk og ekstravagant, Den Danske Ambassaden var spændende med et oplæg om det tyske skolesystem og ikke mindst den store forskellighed på tværs af delstaterne skolesystem kom meget bag på os, ligesom det kan undre, at man som stat accepterer, at der er 15% af de unge mennesker, der ikke opnår en grundskoleuddannelse. Stasifængslet og Postdam var begge spændende oplevelser,og alle aftenarrangementerne (koncerter, musical, mv.) var enestående sådan lød alles udsagn. Besøg i Kreuzberg var veltilrettelagt en guidet levende indføring i livet, besøg i Moske og for enkelte af os et møde med Tweiter Buildungs Weg en skole der modtog os med åbne arme. Som skoleform en skole der ligner vores VUC-del. Sikke en dedikation, vilje til at ville flytte elever og kursister og ikke mindst med den særlige store udfordring: at 70 % af eleverne på Kreuzberg ikke får en grundskoleuddannelse, så der er så sandelig noget at arbejde med for dem. Sikke en modtagelse, gæstfrihed og alle undervisere brugte to timer på os en fredag eftermiddag.det er dejligt, at de har skrevet tilbage til os, at de gerne vil komme på besøg hos os, formentlig bliver dette i foråret Vi håber, at vi kan få et samarbejde, udveksling eller lignende i gang med skolen, det tror jeg vi alle kan lære meget af. Administrative fællesskaber vedr. det kommende studieadministrative system THL indgår nu i det fælles administrative fællesskab om et nyt studieadministrativt system. Skolen har gennemset og accepteret et nyt og fornuftigt budget for de kommende år, som ikke overstiger de forpligtelser skolen hidtil har haft vedr. det nuværende studieadministrative system LUDUS. Kierkegaards projektet et samarbejde med biblioteket, Handelsskolen, lilleskolen og Kornmod Skole I ovenstående samarbejde, der udspringer af Campus Bindslevs plads, arbejder vi med tilrettelæggelsen af en Kierkegaards festival i anledningen af herrens 200 år fødselsdag den 5. Maj Vi har 3 medarbejdere, der arbejder med projektet dels ind i den fælles gruppe og dels internt i huset. Det er Keld, Nikolaj og Peter O. Keld er projektholder for tilrettelæggelsen af de særlige events i festivalugen i den eksterne gruppe. Vi har tyvstartet arbejdet med Kierkegaard, da alle kursister og elever i anledningen af skolens Side 22 af 24

23 fødselsdag har arbejdet med videofilm om Kierkegaards tanker. TH. LANGS HF & VUC Campus Binderslevplads en status Vi har genoptaget arbejdet i projektgruppe (direktører, skoleledere og kommunens folk). Det har kommunens særlige bevågenhed, idet der er afsat midler til at projektere, skabe en bygning eller lignende på pladsen, samt ikke mindst en P-kælder. Campus Bindslevs Plads er Silkeborgs spændingsfelt mellem kultur, læring og kreativitet. Vi har ansat to projektkoordinatorer Line og Lotte der hjælper med koordinering og samling på alle tankerne og ikke mindst at arbejde med fase 1 s udfoldelse nemlig: Fælles lokale lån og bookning, som træder i kraft fra 1. januar. Arbejdet med et trådløst netværkssystem fælles for alle institutionerne, så det er muligt at være på uanset hvilen institution man befinder sig på. Der skal laves en hjemmeside og en facebook profil. Vi har tre medarbejdere der deltager som repræsentanter fra os Steen, Lars og Anna Margrethe. De har mødtes og drøftet det videre arbejde, sammen med medarbejderne fra de andre institutioner. Fase 2: at bringe medarbejderne sammen og få kendskab til hinanden. Vi afholder et Kick off arrangement den 14. januar 2013 på Rampelys fra kl Arrangementet handler om projektet Campus Bindslevs Plads, hvor man får lejlighed til at møde kollegaerne fra de andre deltagende institutioner og samtidig høre lederne tale. Vi har fået en ny institution med i samarbejdet Kornmod. Jeg forventer mig meget af dette samarbejde, og på denne måde lever vi på THL også op til, at vi vil åbne os mod byen. Kierkegaards-projektet udspringer lige netop af, at vi er sammen omkring campus Bindslevs Plads. Skolens fødselsdag den 23. november En rigtig god dag hvor vi samledes i to omgange i aulaen, dels med AVU og HFe og senere med HF2. Der var 13 deltagende klasser, der havde budt ind på opgaven og på fornem vis produceret en video om Søren Kierkegaard. Disse blev præsenteret, vi sang TH. LANGS -blues og nød kakao og boller i kantinen. Om aftenen var der spisning, møde med gamle elever, lærerbandet underholdte, og i det var en fantastisk fødselsdagsfest med to scener og særlige optrædende igennem hele aftenen. Vinderen af Kierkegaard konkurrence blev offentliggjort, og det var vanskeligt for bedømmelsesudvalget, men sikke de havde arbejdet og gjort Søren Kierkegaardstanker til deres. Fødselsdagen er en rigtig dejlig tradition, som giver liv til skolen, historien og Theodoras bedrifter. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 23 af 24

24 11. Dagsordenspunkt: Evt. Referat: KVN har et ønske om, at der ikke sendes så mange bilag med ud til sagsfremstillingen. Side 24 af 24

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES og BKG Fraværende: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, ES og BKG Fraværende: HF, PB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, PB, ES og BKG Referent: SUH 1. Dagsordenspunkt: Godkendelse af dagsordenen Konklusion: Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Torben Bugge (TB) Kim

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for TH. Langs HF & VUC Sted: TH-Langs HF & VUC Tid: Tirsdag den 13. september 2011 Referent: Susanne Hansen Deltagere: Vagn Larsen Ulla Westergaard Frederiksen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Påskehilsen marts 2015

Påskehilsen marts 2015 Påskehilsen marts 2015 TH. LANGS HF & VUC Kære alle. En varm hilsen for at ønske jer alle en rigtig god påskeferie. Jeg håber, ferien må blive med en sol og forårstegn Nu er det igen tid til seneste nyt

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 28. Maj 2009 kl. 16.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde 28. Maj 2009 kl. 16.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde 28. Maj 2009 kl. 16.00 17.30 Deltagere: Dorte Bak, Chris Rævsgaard Hansen, Peter Lykke-Olesen, Knud Vestergaard Nielsen, Ingrid Bason, Bent Ladegaard, Leif Lund, Eva Skærlund Kristensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 29. marts 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmøde. den 29. marts 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, NE Afbud/Fraværende: BB, TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning

Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning Mellem os Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning Tidsplanen holdes i F-bygningen, vi bliver færdig til uge 43. Torsdag har der været afholdt møde vedr. indkøb af lys/lyd til brug

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Afbud fra BB, PBD, KVN kom lidt senere. Ved dagsordenspunkt 7 om ansøgning om udbud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt.

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/8 2012-31/7 2013 Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2008 kl. 16.00-18.00

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2008 kl. 16.00-18.00 Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2008 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Peter Lykke-Olesen, Leif Lund, Birgitte Lundal Nielsen, Bent Ladegaard, Ingrid Bason, Dorte Schmidt Bak, Palle Elholm,

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar 2010. kl. 16.00 19.30. Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 30.november kl. 16.00-18.00 i Slagelse

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 30.november kl. 16.00-18.00 i Slagelse Bestyrelsesmøde Den 30.november kl. 16.00-18.00 i Slagelse Velkomst til Lonni Larsen og Rasmus Henningsen, som er nyvalgte repræsentanter for kursistrådet. Tove Jakobsen, Karina afbud. Tilstede: Alle med

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december.

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mellem os Skolen Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mandag den 15. december kl. 12.00 16.00 kommer Tage Søndergaard og fremlægger den gennemførte undersøgelse

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere