Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit under deltager under punkt 3. Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsorden blev godkendt. Dagsordenspunkt: 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober Referat: Referatet blev godkendt. Dagsordenspunkt: 3. Låneoptag i forbindelse med byggeriet. Under dette punkt deltager Lars Nedenskov Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit samt skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen v/ PLO Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet i oktober besluttede bestyrelsen at optage lån ved Nykredit. Det blev ligeledes besluttet, at vi på mødet i december skulle have en fremlæggelse af de 3 valgte lånetyper: 30 årigt rent F1 lån, to 30 årige lån delt 50/50, hvor en del er fastforrentet og en del er variabelt forrentet, et oplæg på et fastforrentet 30 årigt annuitetslån, så lånetyperne kan sammenlignes. Side 1 af 24

2 Bestyrelsen fravalgte SWAP-lånetypen. Under dette punkt deltager Lars Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit, som vil fremlægge låneoplæggene, og skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen er med til at råde, vejlede og give sin anbefaling. Der skal på mødet tages endelig stilling til valg af lånetype. Bilag Låneoplæg fra Nykredit med fastforrentet lån. Indstilling: Bestyrelsen beslutter, hvilken lånetype skolen skal anvende. Referat: Nykredit fremlagde deres oplæg og tilbud på låneoptag. Oplægget indeholdt foruden de ønskede lånemuligheder tillige et oplæg på en kombineret lånemodel med en del af lånet som SWAP og resten som 30-årig annuitetslån med afdrag. Årsagen til, at SWAP-lånet blev fremlagt, var Nykredits vurdering af, at det med skolens gunstige økonomi er den bedste løsning for THL. EF spørger ind til låneomkostninger. Nykredit har lavet et oplæg med låneomkostninger på de 10 mio. Der var en drøftelse af lånetyper og risiko. Det kræver noget af budgetterne de næste 10 år, mener KVN, som argumenterer for, at det, vi sparer, skal spares op. EF er ikke enig i det, da skolens egenkapital er tilpas stor. CRH synes, at vi skal fastholde likviditeten. Skolens revisor anbefalede, at skolen låner hele beløbet og bekræftede efterfølgende efter drøftelsen, at skolen skal have i reserve for det tilfælde, at vi kan blive nødt til at indfri lånet om 10 år. Bestyrelsen besluttede at imødekomme forslaget fra Nykredit med hensyn til såvel lånemodellen som lånebeløbet på 36 mio. kr. CRH: ønsker, at skolen tegner en af bestyrelsesansvarsforsikring, da skolen nu optager lån. Der gives oplæg til en bestyrelsesansvarsforsikring, som tiltrædes på næste bestyrelsesmøde. Nykredits oplæg er vedhæftet som bilag til referatet. Side 2 af 24

3 Dagsordenspunkt: 4. Strategi for finansiel pleje. Ved dette punkt deltager Lars Nedenskov Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit samt skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen v/ PLO og NSK Sagsfremstilling: Bestyrelsen har længe ønsket en stillingtagen til og en strategi for, hvordan vi sikrer en fornuftig indtjening på skolens indestående og formue. Nykredit har sammen med sit lånetilbud givet et oplæg til en finansiel strategi. Bestyrelsen besluttede på mødet i oktober at få en sådan strategi forelagt. Lars Kristensen og Torben Eskildsen fra Nykredit fremlægger oplæg til finansiel strategi herunder gældspleje, og skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen er med til at råde, vejlede og give sin anbefaling. Tanken er, at bestyrelsen med den finansielle strategibemyndiger rektortil at arbejde med skolens formue- og gældspleje. Bestyrelsen udstikker ved dette dokument de overordnede rammer for rådgivningsaftalen. Rektorkan indenfor rammerne udarbejde forslag til udmøntning af aftalen vedr. formuepleje. Bestyrelsen skal godkende disse forslag inden indgåelse, og rektor bemyndiges til at indgå aftaleindskud i løbet af året og til at allokere beløb til og fra aftalerne, så der til stadighed er en forsvarlig likviditet. Vedr. gældspleje vedtager bestyrelsen en styringspolitik ang. låneporteføljen, som beskrives i strategien. Beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på kapitalmarkederne i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen i TH. LANGS HF & VUC er derfor tilrettelagt sådan, at bestyrelsen skal godkende oplæg til tilpasning af låneporteføljen. Bilag Nykredits oplæg til finansiel strategi Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tiltræder oplæg til finansiel strategi. Side 3 af 24

4 Referat: Nykredit gennemgik deres forslag til den finansielle strategi for THL. Klaus anbefalede, at der under afsnittet om rentesammensætning indsættes ordet tilstræber de valgte renteprocentsatser, da vi dermed ikke er fuldstændigt låst fast og kan agere anderledes, hvis det sikrer en bedre økonomi for skolen. Det blev besluttet at følge anbefalingen, og det indskrives i den finansielle strategi. Side 4 af 24

5 Dagsordenspunkt: 5. Orientering om vinderen af skolens byggeopgave, herunder orientering om den fremtidige proces. v/plo og NSK Sagsfremstilling: PLO og NSK orienterer om valg af vinderen af totalentreprisekonkurrencen. Alle 5 bydende var kvalificerede ansøgere, som præsenterede flotte oplæg og idéer til, hvordan vi med skolens ønsker og visioner kunne nå målet med en tidssvarende moderne skole. Styregruppen og projektgruppen overværede fremlæggelserne den 5. november, og det var endeligt styregruppen der udgjorde bedømmelsesudvalget og udpegede vinderen: Totalentreprenør: Jørgen Friis Poulsen A/S, arkitekt: KPF Arkitekter A/S og ingeniør COWI. NSK har afholdt indledende møder med Jørgen Friis Poulsen og RUM, og der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret nærmere om den kommende kontraheringsproces, påbegyndelse af arbejdet ny tidsplan og endelig, hvordan vi sikrer et højt informationsniveau samt en tilpas og nødvendige involvering af skolens medarbejdere. Hele skolens personale vil ved skolens julefrokost den 21. december møde vinderteamet, der vil fremlægge intentionerne i hele projektet. Bilag Uddrag af evalueringsrapporten i forbindelse med udvælgelsen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 5 af 24

6 Referat: NSK orienterede om skolens kommende byggeopgave. Det er vigtigt at have fokus på, at det er en ombygning og tilbygning, og at det ikke bliver en helt ny skole, men en ombygget skole vi får. I forhold til det oprindelige tilbud er det valgt at lave fuld kælder under nybygningen, så der indrettes omklædningsfaciliteter og fitnessområde der. PL spørger til, hvornår de starter. NSK siger, at det bliver besluttet på mandag, men ifølge tidsplanen er det i marts. PBB spørger til processen. BB siger, at kommunen har gode erfaringer med at gøre det på denne måde. KVN spørger til, om der er undervisningslokaler nok. NSK siger, at der er taget højde for det antal klasser og kursister vi har lige nu. Oplægget til totalentreprisekonkurrencen er en fast pris. PLO spørger til kursisterne og deres involvering. Kursisterne har været involveret i oplæg til byggeprogram og det er ikke endnu blevet besluttet, hvordan involvering vil blive fremover, det afhænger af planen fra totalentreprenøren. NSK: det bliver fantastisk at få en ganske anderledes sammenhængende skole med nicher og kroge og ikke mindst at vinderen har formået at få alt med. PLO: skolen kommer til at hænge bedre sammen med den overdækkede gade. Side 6 af 24

7 Dagsordenspunkt: 6. Perioderegnskab for 3. kvartal og revideret budget for 2012 v/nsk og ES Sagsfremstilling: Perioderegnskabet for 3. kvartal 1. januar 30. september 2012 Perioderegnskabet indeholder dels skolens samlede overordnede perioderesultat, de enkelte afdelingers samlede perioderesultat og endelig perioderegnskab opdelt på uddannelser. Der er desuden kommentarer tilknyttet perioderesultaterne. I perioderegnskabet for 3. kvartal er det reviderede budget for 2012 indlagt, sådan som skolen forventer resten af året bliver. Der er 2 kolonner med budget dels: Det budget, bestyrelsen vedtog i december 2011, og det reviderede budget for I perioderegnskabet er angivet kommenterer til skolens samlede resultat for 3. kvartal foruden kommentarer for hver enkelt af afdelingerne. Der skal dog her knyttes følgende kommentarer: Kommentarer vedr. tidsforbrug og tidsstyring Ledelsen har fortsat overordentligt stort fokus på tidsforbrug (hvad anvendes timerne til) og tidsstyring. Siden halvårsregnskabet blev præsenteret har der yderligere været et merforbrug på løn. Det er der taget højde for i det reviderede budget. Merforbruget skyldes dels forhold, det ikke har været muligt at tage højde for på årsplanlægningstidspunktet i maj 2011, og der er fortsat 2 langtidssygemeldte. Revideret budget for 2012 Der er foretaget de nødvendige reguleringer på løn og omsætning i forhold til de konkrete optag. Budgettet har været grundigt gennemarbejdet, men der kommer fortsat justeringer, holdoprettelser, screeninger, mv. som indtastes løbende, og ikke mindst er der særlige tælledatoer og endelig opgørelse i januar Omsætning og holdopretteser Skolens eksterne aktivitet har betydet, at vi har igangsat 2 virksomhedshold inden jul, dels er 36 medarbejdere fra Elfac på kursus og medarbejdere fra Munckasfalt,der påbegynder uddannelse hos os inden jul. Det har betydet en omsætningsstigning, ligesom der har været aktivitet på FVUscreeninger. Vi har stadig fokus på holdoprettelser og deres størrelser, ligesom vi naturligvis tager imod de ønsker, der kommer fra virksomheder mv. om oprettelse af hold her især på FVU og OBU. Vi har på HF2gennem hele efteråret sikret, at der i samtlige 7 førsteårs-klasser er et gennemsnit på 28 elever i hver klasse, ligesom der ikke har været så stort et frafald på 2. år som forventet. Vi har dog fortsat udfordringen fra 1. kvartal i år, hvor der har været et større frafald på HFe. Side 7 af 24

8 Kompensation for konsekvens af klasseloftet på 28 er nu udmeldt, og der er afsat 17,4 mio. i 2012 til samtlige STX og HF udbydere som kompensation for klasseloftet. Det betyder, at THL modtager et beløb på ca kr., der er beregnet efter årselevtallet.det dækker langt fra den omsætningsnedgang, vi har haft set i lyset af ventelisterne. Der henvises i øvrigt til de særlige kommentarer i perioderegnskabet. Bilag Perioderegnskab for 1. januar september 2012incl. Revideret budget for 2012 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: NSK: indledte med kommentarer til perioderegnskabet for 3. kvartal og det reviderede budget for Det reviderede budget viser et minus på1,5 mio. kr. Det langt fra godt nok, og det er ærgerligt, at tiltagene på timestyring iværksat fra dette skoleår ikke kan slå mere igennem. Det er status lige nu, da der kommer flere indtægter fortsat, som vi først endeligt kan gøre op pr. 10/1-13. Vi har haft en omsætningsstigning på 3% men en lønstigning på 10 %, hvilket med al tydelighed viser den fortsatte store udfordring for skolens timeforbrug og timestyring. Der har været et merforbrug af overtid på begge uddannelsesafdelinger. Andre lønomkostninger kan nævnes, rengøring i Toldbodgade og en ekstra pedel for at servicere to adresser og fortsat langtidssygemeldinger. Der henvises til kommentarerne for de enkelte områder i perioderegnskabet. EF: spørger ind til forklaringer vedr. tid til SPS-arbejdet, der betyder overtid for den enkelte underviser. Dette forklares med, at SPS-bevillingen kun dækker de konkrete SPS-timer og ikke de eventuelle overtimer, som udløses hos den enkelte lærer. EF anerkender ikke denne forklaring. KVN spørger, hvorfor man er opsøgende på merindtægter, når det giver ren overtid. NSK: Vi afviser ikke meromsætning og hold, men det er vigtigt, at vi i timestyring og ressourceanvendelse sikrer, at der i den enkelte norm er plads til at kunne gribe disse undervisningsopgaver. Side 8 af 24

9 Det handler om stram styring og tydelige prioriteringer. PLO: Vedr. timer og omkostninger kan det undre, at der f.eks. ikke er taget højde foraldersreduktion og jubilæer. Det bør der tages højde for. PB: forklarer vedr. studievejledningen og merforbruget, der blev forhandlet endeligt på plads efter sommerferien. EF: undrer sig over, at HF har ramt så meget forkert på timerne. PB henviser igen til selve kommentarerne i perioderegnskabet. Side 9 af 24

10 Dagsordenspunkt: 7. Skolens udbud i 2013 og udkast til skolens budget for 2013 v/nsk og ES Sagsfremstilling: THL s udbud i 2013 Der er taget afsæt i den overordnede drøftelse, der har været i uddannelsesafdelinger, dels på møder i AVU, dels pædagogisk rådsmøde på HF den 3/ Det har resulteret i de i bilagene anførte oversigter over forventet udbud. Vi forventer et øget udbud på AVU grundet deneksterne aktivitet. Dette ikke mindst, da VUCinstitutionerne og også THL har en stor rolle i arbejdet med de udfaldstruede, opkvalificering af ufaglærte, det dobbelte uddannelsesløft mm. Det har betydet, at vi forventer en del aktivitet på dette område primært med betydning for aktiviteten på AVU-afdelingen. Budgetlægningsprocessen Budgetlægningsprocessen og udgangspunktet for budgettet 2013 er en meget grundig proces, som følger skolens økonomicyklus. Processen er påbegyndt i starten af september måned. Ledelsen for de to afdelinger har med afdelingerne gennemgået og drøftet forudsætningerne for 2012, herunder tilbudsplanen, forventninger til aktivitet mv. Budgetforudsætninger Der ertaget afsæt i den tilbudsplan, som er drøftet/ vedtaget af SU i november måned 2012, samt drøftelser i de enkelte afdelinger. De taxametertakster, der er indlagt i budgettet, er de takster, der er udmeldt for finansloven 2013 (FL 2013) på budgetlægningstidspunktet. Taksterne er stadig forbundet med usikkerhed, da FL ikke har været til tredje behandling på nuværende tidspunkt. Det forlyder dog, at der kan ske mindre nedsættelser. Taksterne fremgår af bilag 1 i udkastet til budget 2013, hvor der er uddrag fra FL2013 takstkataloget for undervisningsområderne, men vi anvender de oplyste tilretninger fra 2. behandlingen af 17/ Bilag Udkast til budget for 2013, på side 4,5 og 6 fremgår udbudsplanen for henholdsvis AVU og HF. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender udkast til udbudsplan og budget for Side 10 af 24

11 Referat: PLO tænker, at det er svært for bestyrelsen at vide, hvilke konsekvenser det har for det kommende budget. Der vil han gerne have nogle ord med på vejen. PLO siger, at han på forhånd har snakket med NSK om budget 2013, som er negativ. NSK indleder: Det fremsendte udkast til budget 2013 viser et underskud på1 mio. kr.nsk kan godt forstå, hvis bestyrelsen ikke vil tage ansvar for et budgetteret underskud oven på en fremlæggelse af et forventet underskud for 2012 på1,5 mio.kr. Det er ikke godt nok, og hun har forslag til, hvordan vi kommer i mål med mulige tiltag. Der er i udkastet anført diverse forudsætninger for budgettet herunder også indlagt forhold, hvor vi har behov for bestyrelsens stillingtagen til posterne. Omsætningsmæssigt er vi fortsat en anelse forsigtige, men med tiltag sammen med jobcentrene, udviklingskontrakten på VEU, resultater af det opsøgende arbejde samt den netop indgåede partnerskabsaftale med 3 F,vil det betyde langt flere aktiviteter. Bestyrelsen kan undre sig over, hvorfor disse forslag til besparelser ikke allerede er tænkt ind i det fremsendte budget, men vi har behov for bestyrelsens stillingtagen og opbakning til nedbringelse af underskuddet. Vedr. udbud På AVU er der nogle lovmæssige krav, som vi skal efterkomme mht. fagudbud. Der er muligheder for udbud af fagpakker, særlige studiestartshold, fleksibelt optag, virksomhedshold, mv. På HF har man kigget på, hvilken retning afdelingen skal gå. PB gennemgik udkast til udbud, som har været drøftet på pædagogisk råd den 3/12. Der udbydes ikke aftenundervisning, da effekten af den fulde deltagerbetaling nu slår igennem. HF udvider udbuddet af fagflex fag. Det er en satsning med udvidelsen af flex-området, og PB mener, at det vil trække andre kursister med sig. PLO spørger til lærerbemandingen, og PB nævner at geografi kan blive et problem, men vi har sikret, at nyansatte tager sidefag i mangelfagene, men udfordringen er fortsat de naturvidenskabelige fag. Bestyrelsen skal dog være opmærksom på, at der vil være forbundet udviklingsomkostninger (timer) i forbindelse med en udvidelse af viften af flexfag. Side 11 af 24

12 Videre om budgettet ES: budgettet er lagt ud fra kendskab til de oplæg til takster, der er til behandling i folketinget for finanslov Byggeprocessen og de dertilknyttede omkostninger til bygherrerådgivning, mv. får sin egen konto, og den er ikke en del af driften som sådan i 2013, da det efterfølgende bliver tillagt byggesummen og bliver et anlæg. PLO har et spørgsmål til overtid. Det er indregnet ud fra den enkelte årsnorm og dermed planlagt tid for det kommende skoleår. I budget er løn til administrationen steget med ca. 1. mio. kr. i forhold til Der er ikke tale nyansættelser, men den bebudede løn og pristalsregulering på 1,3 % er indlagt her fælles for skolen, da vi på budgetteringstidspunktet ikke var bekendt med på, hvilke områder stigningen kommer. Samlet er der tale om kr. og kr. til løn til pedel- og rengøringsfunktion på Toldbodgade. ES fortsætter: der er kommet en ny budgetlov. Formålet med budgetloven er en stram økonomistyring af statens finanser. Budgetloven indfases i 2013, så 2013 er et prøveår. Fra 2014 er budgetloven gældende. Effekten af budgetloven: Hvis ministeriet (MBU) har større aktivitet end budgetteret i finansloven, kan taxametrerne for de pågældende uddannelsernedjusteres med tilbagevirkende kraft. PLO synes, at det er fint, at NSK kommer med nogle forslag. NSK fremlagde et oplæg til, hvormed underskuddet kan bringes ned, og resultatet kan gå i nul og indledte med at sige, at det er vigtigt at have for øje, at det er lønmæssigt og tidsmæssigt en udfordring at have en skole, der er vokset så markant igennem de sidste 5 år. En fordobling af omsætningen og årselever og ikke mindst en fordobling af medarbejderstaben. Samtidig med at AVU-afdelingen i særdeleshed arbejder eksternt med en høj grad af fleksibilitet og ageren i en kompleks verden. NSK gennemgik sit oplæg (vedhæftet som bilag). Udfordringen ligger på timesiden og på, hvad vi anvender tiden til. NSK har indkaldt tillidsrepræsentanterne til møde først i januar, hvor vi indleder en drøftelse afen målrettet og fornuftig styring og anvendelse af ressourcerne. Temaet for mødet er en drøftelse af rammerne for de kommende arbejdstidsforhandlinger lokalt på THL. Vi skal drøfte den overordnede målsætning omkring tænkning af tid på THL, så vi får en fælles forståelse og ikke mindst en fælles holdning til, hvordan vi proaktivt kan arbejde med det, prioritere anvendelsen af timer, selv sætte dagsordenen og give retningen. Det er vigtigt fornsk, at vi på THL anvender vores tid sammen med elever og kursister til gavn for at bringe dem videre. Side 12 af 24

13 TEF vil gerne have et punkt på NSK s oplæg, nemlig en opgørelse over, hvor meget tid der bruges til møder, da hun mener, at der er mange timer, som kan hentes der. Hun mener, vi skal overveje processen i AVU og overtiden og aflyse processen. PBB siger, at markedsføringsbudget er meget stort. Han spørger også til, hvor hårdt ramt v er vedr. sygemeldinger? NSK siger, at det altid er svært, men det fylder meget i et budget generelt er der indlagt 0,4 % i alt kr. til sygdom i 2013 foruden de allerede kendte langtidssygemeldinger. KVN kommenterer på overtiden. Han kan ikke forstå, at det er nødvendigt at have så stort et behov for overtid i særdeleshed på AVU. BKG siger, at det fordi, at det er OBU og FVU undervisere hun mangler, og enkelte af underviserne er i gang med uddannelsen nu, så det vil blive bedre i Han synes, at det er helt vildt højt lønniveau. KVN synes, at det er på time- og lønsiden, at der skal findes penge til et overskud. HF kommenterer også på markedsføringsbudgettet, som han synes er meget højt. NSK forklarer og henviser til kompetencebehovsanalysen, der viser, at der er et langt større potentiale til at få fat i flere kursister og elever på vores uddannelsesområder. CRH kommenterer på overtid, undertid og rettetid. CRH giver KVN ret i, at det er på timesiden og løn pengene skal findes. CRH mener, at det i stedet for NSK s 1 mio. er 2 mio. kr., der skal findes, da han gerne ser overskud til bl.a. kommende byggeri. BB siger, at når de skal kigge på ressourcer i kommunen, er det også på lønsiden, de findes, men hun finder, at det er vigtigt, at vi fastholder vores niveau med hensyn til fastholdelsesarbejdet, da det er her, vi gør en forskel. PB siger, at markedsføring er stadig nødvendig med færre unge. BKG vil gerne kommentere på processen i AVU. Den kan vi ikke komme uden om, da der er tale om et AT-påbud. EF siger, at lønninger til administrationen er eksploderet. NSK forklarer, som ES indledte med at sige, at det er her den bebudede løn- og prisstigning og ekstra løn til bemanding påtoldbodgade er placeret budgetmæssigt. EF fortsætter, at hvis det skal være en attraktiv arbejdsplads, skal der ikke skæres i ny løn. EF mener ikke, der kan spares på rettetid, da der allerede sker en regulering. PB siger, at der helt korrekt allerede sker en justering vedr. rettetiden, men at det sker på antallet af kursister på de enkelte hold og ikke på antal afleverede opgaver. Hidtil er der altså beregnet rettetid, uanset om omgaverne blev afleveret eller ej. Side 13 af 24

14 NSK påpeger, at der i øjeblikket anvendes timer på retning i HF og timer på AVU, ligesom der er lavet andre aftaler om tildeling af rettetid på AVU end overenskomsten anfører. NSK mener, der kan findes 2 årsværk på HF-afdelingen i forbindelse med rettetid. EF: gør opmærksom på, at der er kommet en leder mere, og at denne ikke har undervisning. PB: vedr. nyansat pædagogisk leder er der tale om et regulært efterslæb på ledelsessiden, som skulle have været udfyldt for flere år siden. I sammenligning med tilsvarende skoler har vi tidligere været klart underbemandet på dette område. PB påpeger, at den nye leder faktisk har undervisning og tilmed underviser i et af mangelfagene. NSK ønsker bestyrelsens opbakning til tiltag Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg til udbudssammensætning for Bestyrelsen godkendte ikke budget 2013 og pålægger ledelsen at finde 2. mio. kr. således at budget 2013 viser et + på 1 mio. kr. Konklusionen blev således, at der skal findes 2 mio. kr., og det skal findes fortrinsvis på timer og løn og det fulde ansvar for at finde midlerne lægges over på ledelsen. NSK s oversigt over besparelsesmuligheder vedhæftes referatet. Side 14 af 24

15 Dagsordenspunkt: 8. THL s eksterne aktiviteter og engagement i VEU center Østjylland, kompetencecenter Silkeborg, herunder en orientering om positionering og strategi på dette område for skolen og for VUC på landsplan v/ BB og NSK Sagsfremstilling: THL har igennem de seneste 3 år haft en aktiv rolle i de eksterne samarbejder: VEU-center Østjylland og KompetenceCenter Silkeborg. Det er primært skolens uddannelsestilbud i AVU-afdelingen, der indgår i tilbud til virksomheder, ledige og andre kursister. Der har været en øget aktivitet på dette område gennem et markant eksterntopsøgende arbejde af skolens virksomhedskonsulent. THL har sat fokus på netop vores unikke kompetence til at sikre dette særlige uddannelsesfokus. VEU-Center Østjylland Består af 15 institutioner fordelt på 3 indgange, hvor vi indgår i indgang Silkeborg Århus Tech er administrator skole. Britta Bang sidder i Centerrådet for VEU-Center Østjylland, og NSK sidder i direktørgruppen. VEU-Center Østjylland har indgået en udviklingskontrakt med ministeriet, hvor hovedpunkterne er strategisk uddannelsesplanlægning i virksomhederne, opkvalificering af arbejdsstyrkens almene kompetencer, fokus på arbejdsstyrken i arbejde, såvel som nu også de ledige. I VEU center Østjylland indgår THL i indgang Silkeborg, som rummer hele KompetenceCenterSilkeborg. Kompetencemidt 2, som før lå i regi af Kompetencecenter Silkeborg, indgår nu i VEU Østjylland og administreres sammen med VEU-centerets aktiviteter. Skolens virksomhedskonsulent Jan K. fungerer derfor som konsulent for såvel VEU-center Østjylland, KompetenceCenter Silkeborg ogthl. Det er vigtigt, at konsulenten har fokus på virksomhedernes kompetencebehov og sikrer, at vi i VEU/ kompetencemidt 2 kan løfte disse opgaver i fællesskab. Sagt på en anden måde:at vi i fællesskab i indgang Silkeborg fåret fælles arbejde med information om mulighederne for uddannelse Silkeborg. Der er på landsplan afsat 47 mio. kr. om året til drift af VEU-centrerne, hvor der primært for vores område er fokus på FVU-undervisning og screeninger og konsulentopsøgende arbejde. VUC-lederforeningen har sat et markant fokus på arbejdet i de eksterne samarbejder i VEUcentrene, jobcentrene, fagforeninger, a-kasser, mv. foreningens strategi på området: Strategi for VUC s placering i Voksen efteruddannelsessystemet, herunder VEU Rådet og de regionale VEU-Centre er vedhæftet som bilag. Denne strategi vil vi indarbejde i vores egen strategi i forhold til vores strategis fokusområde i destination 2016: nye forretningsområder for THL. Side 15 af 24

16 Dette følger vi meget tæt op på, ved at have en markant fokus på området gennem skolens eksterne aktiviteter. Deter et af de nye områder, vi skal til at arbejde med, hvor vi har markante kompetencer til at være den institution, der kontaktes for at sikre det generelle kompetenceløft eller det dobbelte uddannelsesløft. NSK redegør under punktet strategisk fokus netop om dette, men der kan her nævnes områder som: Forberedende voksenuddannelse (FVU) Ordblindeundervisning (OBU) Realkompetencevurderinger (RKV) HF-enkeltfag Fagpakker,mv. Studiestartspakker til klar til ungdomsuddannelse foruden vores egne, da der på visse erhvervsuddannelse nu er indført adgangsbegrænsning. THL skal være synlige, når tilbud til udfaldstruede dagpengemodtagere skal vælge uddannelse, når der er tale om kompetenceløft, mv. Driftsoverenskomster Vi skal arbejde målrettet og med tæt styring af vores driftsoverenskomstparter, da vi i fællesskab skal sikre uddannelsesforsyningen i vores geografiske dækningsområde, men med et fælles ligeværdigt og kvalitetssikret udbud. Det betyder, at der foruden sikring af uddannelsesforsyningen skal være en kvalitetskontrol efter det tydelige hyrdebrev udsendt fra ministeriet, hvor vi som administrator-skole har det pædagogiske, økonomiske og kvalitetsmæssige ansvar for driftsoverenskomstparternes aktiviteter. Det er en udfordring ikke mindst for vores samarbejdsparter, som har oplevet det som en betydelig stramning. Andre aktuelle og vigtige opgaver for THL Regeringen har netop indgået finanslovsforlig for 2013, hvori der er stort fokus på uddannelse og specifikt uddannelse til gruppen af dagpengemodtagere, som pr. 1. januar 2013 falder ud af dagpengesystemet. Det er VUC-ernes forventning, at denne aftale vil sætte jobcentrene under pres, og vi er opfordret til at tage fat i jobcentrene i vores lokalområde og få synliggjort, hvordan VUC kan levere en række skræddersyede løsninger, som er lette at håndtere og implementere for denne gruppe. Det har vi aftalt møde med JobcenterSilkeborg i uge 49 for at sætte fokus på netop vores unikke kompetence til at sikre dette. VUC har i de seneste år haft stor vækst inden for unge området, men vi har også nogle helt unikke voksenpædagogiske kompetencer, som kan håndtere dele af de dagpengemodtagere, som falder for dagpengeloftet. Det betyder, at vi på THL sammen med de øvrige aktører i Silkeborg kan sikre samspillet mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik og sikre, at vi som VUC viser denne styrke og derved også markerer os tydeligt i beskæftigelsespolitikken. Side 16 af 24

17 Opkvalificering og uddannelse af de kortuddannede VUC og dermed THL vil være og er aktiv partner i sikring af opkvalificering af korttidsuddannede, ufaglærte og udfaldstruede. VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC har indgået en partnerskabsaftale med 3F for at samarbejde om at styrke uddannelse af kortuddannede, videreudvikle undervisningsmaterialer og styrke vejledning om fortsatte muligheder for Uddannelse. Dette har vi nu fulgt op på fra THL s side ved at komme i tæt dialog med 3 F om dette så vigtige arbejde og har nu indledt den nødvendige og tætte dialog med 3 F for at sikre uddannelsesforløbene og kompetenceløftet i Silkeborg. Der er mange opgaver inden for det eksterne felt, og THL er klar til at gribe disse. Bilag Strategi for VUC s placering i Voksen efteruddannelsessystemet, herunder VEU Rådet og de regionale VEU-Centre. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: BB indledte punktet: VEU-centrene er kommet for at blive. De 13 VEU-centre videreføres i , som blev etableret pr. 1. januar 2010 med henblik på en mere målrettet og effektiv opfyldelse af brugernes behov på det grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesområde. Der afsættes i alt 47,1 mio. kr. årligt i perioden svarende til en videreførelse af VEU-centrenes aktiviteter på samme bevillingsniveau som i Ministeriet for børn og undervisning har i samarbejde med VEU-centrene fået udviklet en kampagne, der har til formål at øge kendskabet til VEU-centrene. Baggrunden for kampagnen er bl.a., at evalueringen af VEU-centrene viste, at omkring halvdelen af virksomhederne i Danmark kender til VEU-centrene, men at flertallet stadig har et begrænset kendskab til, hvad VEU-centrene rent faktisk kan tilbyde Gennem VEU skal de østjyske arbejdspladser og arbejdsstyrken skal gennem strategisk opsøgende arbejde tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud VEU skal være mere kendte for noget fælles og for det vi er gode til og der bliver et styrket og øget samarbejde med jobcentre og A-kasser. Der skal altid været et tydeligt fokus på virksomhedernes behov og oplevelsen af at kunne henvende sig et sted for vejledning - opleve én indgang. Side 17 af 24

18 VEU arbejdet er godt i gang, og målet er nu at styrke VEU arbejdet med endnu mere opfølgning og resultatdokumentation. VUC er det allervigtigste i dagens Danmark. VUC samler op. (Rune Lykkeberg) VUC s rolle er helt central i en samlet national indsats for det dobbelte uddannelsesløft (fra ufaglært til faglært og fra faglært til et videregående niveau) og livslang læring. Alle skal have et fag (uddannelse) og alle skal have færdigheder (kompetencer). (Rune Lykkeberg) VUC s selvforståelse skal øges og det er vigtigt, at VUC komme til orde i VEU sammenhæng som en tydelig og ligeværdig aktør. VUC er uddannelsessystemets stille pige og det skal der laves om på. Der er et klart arbejdsmarkedspolitisk behov for almen uddannelse og en tydelighed af hvordan effekten er. NSK supplerede ved at vise en flipover over THL s centrale rolle i netop VEU og andre eksterne samarbejdsfora. Det er helt klart på dette område, der vil ske vækst i aktiviteter for THL. Der var en mindre drøftelse. Flipoveren er vedhæftet som billede til referatet. Side 18 af 24

19 Dagsordenspunkt: 9. THL s strategiske fokus i det kommende år og strategiske overvejelser på baggrund af kompetencebehovsanalysen v/nsk Sagsfremstilling: Generelle betragtninger. Den fremtidige proces i SU om THL s strategiske fokus for den kommende tid og herunder forventninger fra os alle til involvering. Skolen er godt på vej med arbejdet med de 6 strategiske fokusområder, der danner udgangspunktet for destination Der blev gjort status i forhold til målene opsat for 2012 på bestyrelsens temamøde den 22. august. Oplæg til THL s strategiske fokus i 2013 På baggrund af arbejdet i bestyrelsen har ledelsen med afsæt i kompetencebehovsanalyse arbejdet med det strategiske fokus for det kommende år med henblik på, at de endelige strategiske fokusmål for 2013 bliver vedtaget på dette bestyrelsesmøde. Det er vigtigt at pointere, at arbejdet med skolens byggeri på alle måder vil komme til at fylde meget, så der ikke sætte alt for mange nye strategiskibe i søen. Der er særligt fokus på: Nye forretningsområder: Sikring, øgning af og bevaring af THL smarkedsposition. Pædagogisk i front: Arbejdet med den pædagogiske udvikling i lyset af, at vi ønsker at være pædagogisk i front i 2016 med en naturlig evaluerings- og refleksionskultur som omdrejning og afsæt for den pædagogiske udvikling. Professionalisering af organisationen: professionelle medarbejdere i en professionel og lærende organisation. Der er nedsat en adhoc gruppe under SU,der arbejder videre med temaet Den professionelle medarbejder. Beskrivelsesarbejdet og gruppens arbejde strækker sig over hele dette skoleår, så tankerne sammenskrives. Målet er, at arbejdet præsenteres på en fælles personaledag i forbindelse med sommerkuren NSK vil give en status på arbejdet og processen til nytårskuren. Ovenstående uddyber NSK på mødet Side 19 af 24

20 Strategiprocessen Implementerings af de strategiske målene opsat for hver af afdelingerne er igangsat her i skoleåret 2012/13. Involveringen af medarbejderne sker frem mod 2016 gennem dette arbejde. Det er planen, at vi skal have en lignende involverende proces, som vi havde i Gjern med alle skolens medarbejdere, når vi nærmer os 2016 (i foråret 2015). Bestyrelsen arbejdede med ledelsens analyseværktøj Stellar i august, og det er besluttet, at bestyrelsen fortsat arbejder med viden om THL gennem Stellar og hvert år gennemgår modellen og gør status, og det blev besluttet at samarbejdsudvalget(su) deltager i dette arbejde for at få et godt fundament til forankring af det strategiske arbejde. Kompetencebehovsanalysen NSK fremlægger fokusområderne fra analysen og viderebringer de tanker og fokusområder analysen giver anledning til. Overordnet set erthl en meget kompleks institution og kompetencebehovsanalysen viser tydeligt med respekt for hele THL, at der er 2 uddannelsesafdelinger med hver sit særlige fokus. Det betyder, at der strategiskeer fælles fokuspunkter men, at detstrategiske fokus vil være afhængigt af den enkelte afdelings uddannelser, udbud og muligheder. Afdelingernesfælles fokus bindes sammen af skolens tydelige vision og fælles værdier, det kulturelle samspil, pædagogiske metoder, samarbejde om den faglige og pædagogiske udvikling og danner den en samlet skole, der bringer den enkelte videre NSK vil på mødet uddybe disse tanker nærmere og redegør for, hvilken betydning dette får for implementeringen af strategien og det overordnede skolefokus. Bilag Kompetencebehovsanalysen (udleveret på sidste bestyrelsesmøde) VUC- strategiske overvejelser vedr. VEU-Centre (bilag til punkt 8) Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: NSK orienterer om det kommende års strategisk fokus. Kompetencebehovsanalysen viste tydeligt, at vi er en samlet meget kompleks skole, hvor der skal være et nødvendigt forskelligt fokus i de to uddannelsesafdelinger. Værdierne, kulturen, pædagogikken og det overordnede strategiske fokus binder afdelingerne sammen, men kræver et nødvendigt og særligt fokus på hver enkelt afdeling. Side 20 af 24

21 Kompetencebehovsanalysen viste også, at vi har mulighed for at få fat i flere elever og kursister, da vi på alle felter ligger under landsgennemsnittet. Det er tydeligt, at det, elever og kursister kommer for hos os, er at blive bragt videre, få de nødvendige kompetencer, og vi har en meget flot overgangsfrekvens, men det kan blive endnu bedre. Den viser også vores rolle som særlig aktør i spændingsfeltet mellem beskæftigelse-, erhvervsog uddannelsespolitik. Bestyrelsen tog forslag til strategi fokus til efterretning. Der er vedhæftes billeder af de tre flipover, der viser kompetenceanalysens resultater og det strategiske fokus. Side 21 af 24

22 Dagsordenspunkt: 10. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Personaletur til Berlin 104 medarbejdere havde en fantastisk tur til Berlin. Det var en meget veltilrettelagt, interessant og ikke mindst kollegialt på alle måder en tur, der vil blive husket som noget helt specielt. Tusind tak til planlægningsteamet: Kirsten N, Keld, Tina Feldbak, Susanne, Hanne og Marie, som har haft et kæmpe arbejde med at tilrettelægge og arrangere besøg og gøre turen mulig. Vi besøgte AP. Møllerskolen som var helt fantastisk og ekstravagant, Den Danske Ambassaden var spændende med et oplæg om det tyske skolesystem og ikke mindst den store forskellighed på tværs af delstaterne skolesystem kom meget bag på os, ligesom det kan undre, at man som stat accepterer, at der er 15% af de unge mennesker, der ikke opnår en grundskoleuddannelse. Stasifængslet og Postdam var begge spændende oplevelser,og alle aftenarrangementerne (koncerter, musical, mv.) var enestående sådan lød alles udsagn. Besøg i Kreuzberg var veltilrettelagt en guidet levende indføring i livet, besøg i Moske og for enkelte af os et møde med Tweiter Buildungs Weg en skole der modtog os med åbne arme. Som skoleform en skole der ligner vores VUC-del. Sikke en dedikation, vilje til at ville flytte elever og kursister og ikke mindst med den særlige store udfordring: at 70 % af eleverne på Kreuzberg ikke får en grundskoleuddannelse, så der er så sandelig noget at arbejde med for dem. Sikke en modtagelse, gæstfrihed og alle undervisere brugte to timer på os en fredag eftermiddag.det er dejligt, at de har skrevet tilbage til os, at de gerne vil komme på besøg hos os, formentlig bliver dette i foråret Vi håber, at vi kan få et samarbejde, udveksling eller lignende i gang med skolen, det tror jeg vi alle kan lære meget af. Administrative fællesskaber vedr. det kommende studieadministrative system THL indgår nu i det fælles administrative fællesskab om et nyt studieadministrativt system. Skolen har gennemset og accepteret et nyt og fornuftigt budget for de kommende år, som ikke overstiger de forpligtelser skolen hidtil har haft vedr. det nuværende studieadministrative system LUDUS. Kierkegaards projektet et samarbejde med biblioteket, Handelsskolen, lilleskolen og Kornmod Skole I ovenstående samarbejde, der udspringer af Campus Bindslevs plads, arbejder vi med tilrettelæggelsen af en Kierkegaards festival i anledningen af herrens 200 år fødselsdag den 5. Maj Vi har 3 medarbejdere, der arbejder med projektet dels ind i den fælles gruppe og dels internt i huset. Det er Keld, Nikolaj og Peter O. Keld er projektholder for tilrettelæggelsen af de særlige events i festivalugen i den eksterne gruppe. Vi har tyvstartet arbejdet med Kierkegaard, da alle kursister og elever i anledningen af skolens Side 22 af 24

23 fødselsdag har arbejdet med videofilm om Kierkegaards tanker. TH. LANGS HF & VUC Campus Binderslevplads en status Vi har genoptaget arbejdet i projektgruppe (direktører, skoleledere og kommunens folk). Det har kommunens særlige bevågenhed, idet der er afsat midler til at projektere, skabe en bygning eller lignende på pladsen, samt ikke mindst en P-kælder. Campus Bindslevs Plads er Silkeborgs spændingsfelt mellem kultur, læring og kreativitet. Vi har ansat to projektkoordinatorer Line og Lotte der hjælper med koordinering og samling på alle tankerne og ikke mindst at arbejde med fase 1 s udfoldelse nemlig: Fælles lokale lån og bookning, som træder i kraft fra 1. januar. Arbejdet med et trådløst netværkssystem fælles for alle institutionerne, så det er muligt at være på uanset hvilen institution man befinder sig på. Der skal laves en hjemmeside og en facebook profil. Vi har tre medarbejdere der deltager som repræsentanter fra os Steen, Lars og Anna Margrethe. De har mødtes og drøftet det videre arbejde, sammen med medarbejderne fra de andre institutioner. Fase 2: at bringe medarbejderne sammen og få kendskab til hinanden. Vi afholder et Kick off arrangement den 14. januar 2013 på Rampelys fra kl Arrangementet handler om projektet Campus Bindslevs Plads, hvor man får lejlighed til at møde kollegaerne fra de andre deltagende institutioner og samtidig høre lederne tale. Vi har fået en ny institution med i samarbejdet Kornmod. Jeg forventer mig meget af dette samarbejde, og på denne måde lever vi på THL også op til, at vi vil åbne os mod byen. Kierkegaards-projektet udspringer lige netop af, at vi er sammen omkring campus Bindslevs Plads. Skolens fødselsdag den 23. november En rigtig god dag hvor vi samledes i to omgange i aulaen, dels med AVU og HFe og senere med HF2. Der var 13 deltagende klasser, der havde budt ind på opgaven og på fornem vis produceret en video om Søren Kierkegaard. Disse blev præsenteret, vi sang TH. LANGS -blues og nød kakao og boller i kantinen. Om aftenen var der spisning, møde med gamle elever, lærerbandet underholdte, og i det var en fantastisk fødselsdagsfest med to scener og særlige optrædende igennem hele aftenen. Vinderen af Kierkegaard konkurrence blev offentliggjort, og det var vanskeligt for bedømmelsesudvalget, men sikke de havde arbejdet og gjort Søren Kierkegaardstanker til deres. Fødselsdagen er en rigtig dejlig tradition, som giver liv til skolen, historien og Theodoras bedrifter. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Side 23 af 24

24 11. Dagsordenspunkt: Evt. Referat: KVN har et ønske om, at der ikke sendes så mange bilag med ud til sagsfremstillingen. Side 24 af 24

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den.

Strategi 2011-2015. - Revideret efteråret 2012 - for Randers HF & VUC. Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Strategi 2011-2015 for Randers HF & VUC - Revideret efteråret 2012 - Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den. Peter Drucker 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategiprocessen... 4

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder Strategiske fokusområder Rådet for Voksenog Efteruddannelse VEU-rådet december 2011 Strategiske fokusområder VEU-rådet december 2011 Forfattere: VEU-rådet Artikelredaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere