1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Borup Idrætsforening, hvilket i forkortelse gengives som BIF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Borup Idrætsforening, hvilket i forkortelse gengives som BIF."

Transkript

1 Vedtægter for Borup Idrætsforening, Hovedforeningen 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Borup Idrætsforening, hvilket i forkortelse gengives som BIF. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 6. september 1916 Stk. 3. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for idræt, og organisere idrætsudøvelse såvel på elite - som motionsplan. Foreningen skal herigennem søge at være et naturligt samlingspunkt i området, og sikre alle generationer gode fritidsbeskæftigelsesmuligheder. 3 Struktur og organisation Stk. 1. Borup Idrætsforening, BIF er i forhold til de idrætsudøvende afdelinger en selvstændig enhed betegnet hovedforeningen. Stk. 2. De idrætsgrene der udøves under hovedforeningen organiseres i selvstændige afdelinger. Stk. 3. Hovedforeningen og de enkelte afdelinger er juridisk og økonomisk uafhængige enheder. Stk. 4. Hovedforeningens organer er repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget samt de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg. Stk. 5. Afdelingerne kan i henhold til 8, stk. 2 supplere herværende vedtægter med egne vedtægter, der alene er gældende for den enkelte afdeling. Stk. 6. Som bilag til herværende vedtægter indgår samarbejdsaftale for BIF med tilhørende etiske regler. Det er hovedbestyrelsens ansvar at samarbejdsaftalen løbende tilpasses det aftalte. En afdeling skal til enhver tid overholde den gældende samarbejdsaftale med tilhørende etiske regler. 4 Medlemsforhold Stk. 1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer, der er tilsluttet en eller flere afdelinger. Stk. 2. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter. Optagelse af medlemmer sker ved anmodning herom til en afdeling.

2 Stk. 3. Et medlem kan bringe sit medlemskab til ophør ved at indlevere en skriftlig udmeldelse med mindst 1 måneds varsel til afdelingen. Afdelingen kan dispensere fra kravet om skriftlighed og fristen, blandt andet ved sygdom og flytning. Stk. 4. Foreningen kan bringe medlemskabet til ophør i overensstemmelse med reglerne i 11. Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan udnævne nuværende og tidligere medlemmer til æresmedlemmer. De til enhver tid gældende rettigheder og pligter for æresmedlemmer fremgår af BIF s samarbejdsaftale. 5 Repræsentantskabet Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, og kan træffe beslutninger om alle hovedforeningens forhold. Stk. 2. Repræsentantskabet består af medlemmerne af forretningsudvalget, samt et antal repræsentanter for hver af foreningens afdelinger. Stk. 3. Hver afdeling har tre repræsentanter. Herudover har afdelingen en medlemsrepræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer. Antallet af medlemsrepræsentanter fastlægges på grundlag af afdelingens senest indberettede medlemstal til Køge kommune. Er dette medlemstal således har afdelingen i alt 4 repræsentanter. Hvis medlemstallet er har afdelingen i alt 6 repræsentanter. Herudover udpeger afdelingen op til 3 navngivne suppleanter. Repræsentanterne og suppleanterne udpeges for en periode frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Stk. 4. Den enkelte afdeling udpeger selv sine repræsentanter. En repræsentant skal være fyldt 16 år. Stk. 5. Repræsentantskabet vælger medlemmerne til foreningens forretningsudvalg. 6 Hovedbestyrelsen Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget, samt af et medlem fra hver afdelingsbestyrelse. Valg til forretningsudvalget sker i henhold til reglerne jf. 9. Repræsentanter fra afdelingerne udpeges af de enkelte afdelingers bestyrelse. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan træffe afgørelse i alle anliggender, med mindre andet følger af vedtægterne eller er besluttet af repræsentantskabet. Stk. 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

3 Stk. 4. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder så ofte der er behov herfor. Møde skal dog mindst afholdes hver tredje måned. Hovedbestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, såfremt krav herom fremsættes af mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til møde sker ved udsendelse af dagsorden med mindst syv dages varsel. Undtagelser herfra kan dog ske, hvis der foreligger særlig omstændigheder, så fristen ikke kan overholdes. Der kan ikke træffes beslutninger om forhold der ikke er nævnt i dagsordenen, med mindre der er tale om uopsættelige forhold. Stk. 5. Sekretæren udarbejder mødereferat indeholdende alle trufne beslutninger. Endvidere fører sekretæren en protokol over foreningens hæderstegn, udnævnelser af æresmedlemmer, tildeling af pokaler og lignende. Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed. Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg. I disse udvalg kan også deltage andre end hovedbestyrelsesmedlemmer. Der føres som minimum beslutningsreferater fra udvalgsmøderne. Udvalg refererer direkte til hovedbestyrelsen. Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan foranledige nye afdelinger oprettet. En ny afdeling skal hurtigst muligt etableres som selvstændig enhed ved en stiftende generalforsamling. 7 Forretningsudvalget Stk. 1. Forretningsudvalget består af fire - syv medlemmer som vælges af repræsentantskabet. Stk. 2. Forretningsudvalget varetager foreningens daglige arbejde, herunder møders forberedelse og effektuering af vedtagelser/beslutninger. Stk. 3. Forretningsudvalget fører oversigt over æresmedlemmer i BIF. 8 Afdelingerne Stk. 1. Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen består af minimum 3 medlemmer: Formand, næstformand og kassererer. Stk. 2. Såfremt der udarbejdes supplerende vedtægter skal disse være i overensstemmelse med herværende vedtægter og hovedforeningens øvrige bestemmelser, herunder samarbejdsaftalen. Afdelingens vedtægter fremsendes til hovedbestyrelsen til orientering.

4 Såfremt afdelingens vedtægter er i strid med hovedforeningens vedtægter, er de pågældende bestemmelser uden gyldighed. Stk. 3. Afdelingen aflægger selvstændigt regnskab samt udarbejder eget budget. Afdelingen beslutter og opkræver selv kontingent. Stk. 4. Afdelingen er pligtig at betale kontingent til hovedforeningen efter de herom til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af hovedbestyrelsen. Kontingent til hovedforeningen betales på grundlag af medlemstallet pr. 31. december, med virkning for den efterfølgende kontingentbetaling. Kontingentets størrelse besluttes af hovedbestyrelsen. Stk. 5. Foreningens afdelinger kan tilslutte sig de respektive specialforbund under Danmarks Idræts Forbund eller lignende hovedorganisationer. Stk. 6. Afdelingens klubdragt skal primært være hvid trøje og blå benklæder. Foreningen har et fælles bomærke. Foreningens bomærke må ikke benyttes uden godkendelse fra enten en afdelingsbestyrelse eller Hovedbestyrelsen. 9 Repræsentantskabsmøde Stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2. Hovedbestyrelsens beretning v/formanden 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren 4. Fremlæggelse af budget v/kassereren 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt Stk. 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 3 ugers skriftligt varsel til afdelingerne, samt ved annoncering herom i et lokalt blad. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt når behørig indkaldelse er foretaget. Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet skal foreligge skriftligt og være forretningsudvalget i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Forretningsudvalget sender senest 1 uge før repræsentantskabsmødet de indkomne forslag til afdelingerne. Stk. 4. Alle foreningens medlemmer har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med ret til at deltage i debatten, men uden stemmeret.

5 Stemmeberettigede er medlemmer af forretningsudvalget samt de af afdelingerne anmeldte repræsentanter. Stemme kan alene afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt fra den/de fraværende repræsentanter, dog maksimalt 1 skriftlig fuldmagt pr. fremmødt repræsentant. Afdelingen skal senest syv dage forud for repræsentantskabets møder sende en oversigt over de udpegede repræsentanter samt suppleanter til hovedforeningens sekretær. Afdelingernes repræsentanter skal være medlem af afdelingen. Stk. 5. Med mindre andet følger af vedtægterne, afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed om forslag bortfalder dette, mens der ved valg foretages omvalg blandt de kandidater der har opnået samme stemmetal. Stk. 6. Repræsentantskabsmødet ledes af en af mødet valgt dirigent. Dirigenten bør ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør procedurespørgsmål, og kan beslutte at afstemning skal foretages skriftligt. Såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. Stk. 7. Valgbar som medlem af Forretningsudvalget, som suppleant, revisor og revisorsuppleant er ethvert medlem af Borup Idrætsforening, der er fyldt 16 år. Valg af en ikke tilstedeværende kan foretages, når der foreligger skriftligt samtykke fra den pågældende. Stk. 8. Valg til forretningsudvalget gælder for en periode af to år. I lige årstal vælges hovedformand, sekretær og eventuelt et eller to menige medlemmer af forretningsudvalget. I ulige årstal vælges næstformand, kasserer og eventuelt et eller to menige medlemmer af forretningsudvalget. Hvert år vælges to suppleanter til forretningsudvalget, to revisorer samt en revisorsuppleant. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges direkte af repræsentantskabet, medens forretningsudvalget selv foretager konstituering og arbejdsfordeling i øvrigt Stk. 9. Sekretæren udarbejder referat af det på repræsentantskabsmødet behandlede, herunder beslutninger og valg. Stk. 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når hovedbestyrelsen finder dette nødvendigt, eller såfremt en afdelingsbestyrelse kræver dette, med angivelse af begrundelse og emner der skal behandles. Repræsentantskabsmødet skal afholdes inden fem uger efter at krav herom er fremsat, og indkaldelse foretages med mindst tre ugers varsel. I øvrigt finder bestemmelserne i 9 stk. 1 9 tilsvarende anvendelse.

6 10 Afdelingernes Generalforsamling Stk. 1. Senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde skal afdelingerne afholde deres ordinære generalforsamling, Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren 4. Fremlæggelse af budget v/kassereren 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Evt. valg af udvalg, repræsentanter m.v. 8. Eventuelt Stk. 2. Generalforsamlingen skal indvarsles senest to uger før i et lokalt blad, på afdelingens hjemmeside eller på lignende betryggende måde. Stk. 3. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem af afdellingen, som ikke er i restance, og som er fyldt 16 år. Såfremt medlemmer er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne. Forældre eller værge kan dog aldrig have mere end en stemme, uanset antal medlemmer de repræsenterer. Medlemmer af forretningsudvalget har ret til at deltage med taleret ved afdelingens generalforsamling. Stk. 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 5. En person kan kun vælges, hvis denne er til stede, eller hvis der foreligger skriftligt samtykke. Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen består af mindst tre medlemmer. Bestyrelsens størrelse fastlægges på generalforsamlingen. Stk. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for en periode af to år. I lige årstal vælges formanden og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen. I ulige årstal vælges næstformand, kasserer og eventuelt menige medlemmer af bestyrelsen. Hvert år vælges en - to suppleanter til bestyrelsen. Stk. 8. Formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen selv foretager konstituering og arbejdsfordeling i øvrigt.

7 Stk. 9. Der udarbejdes referat af det på generalforsamlingen behandlede, herunder beslutninger og valg. Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder dette nødvendigt, eller såfremt mindst 1/10 af afdelingens medlemmer kræver dette, med angivelse af begrundelse og emner der skal behandles. Generalforsamlingen skal afholdes inden fem uger efter at krav herom er fremsat, og indkaldelse foretages med mindst to ugers varsel. I øvrigt finder bestemmelserne i 10 stk. 2 9 tilsvarende anvendelse. 11 Ophør af medlemskab bestemt af foreningen Stk. 1. Hvis et medlem skylder kontingent til afdelingen, og medlemmet på trods af påkrav herom ikke har betalt det skyldige beløb indenfor en fastsat frist, kan afdelingsbestyrelsen udelukke den pågældende som medlem af afdelingen, og optagelse på ny kan ikke finde sted før dette godkendes af afdelingens bestyrelse. Stk.2. En afdeling kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Såfremt eksklusion foretages, skal dette indberettes til hovedbestyrelsen. En afdelingsbesluttet eksklusion har ikke virkning for de øvrige afdelinger eller hovedforeningen. Stk.3. Hovedbestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem af BIF (alle afdelinger), når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver at mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for. Forinden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, skal den pågældende der påtænkes ekskluderet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar. Såfremt hovedbestyrelsen beslutter at foretage eksklusion, kan den pågældende kræve, at spørgsmålet om eksklusion forelægges det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, eller et af hovedbestyrelsen indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Krav herom skal fremsættes af medlemmet inden tre uger efter at hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion er meddelt den pågældende. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om begrundelsen for eksklusion, samt medlemmets rettigheder efter nærværende bestemmelse. Den pågældende har ret til at møde for repræsentantskabet for at forsvare sig, og skal underrettes om tidspunktet for mødet senest 2 uger før dette afholdes. Repræsentantskabets beslutning om eksklusion kræver vedtagelse med 2/3 majoritet blandt de stemmeberettigede. En beslutning om eksklusion er gældende i to år. Herefter kan det ekskluderede medlem igen søge om optagelse i foreningen. Stk. 4. I stedet for eksklusion kan et medlem idømmes karantæne for en nærmere fastsat periode. Reglerne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på beslutning om karantæne. Dog er medlemmet automatisk aktivt medlem ved periodens udløb. 12 En afdelings udtræden af foreningen

8 Stk. 1. Såfremt en afdeling gør sig skyldig i grove brud på foreningens vedtægter, eller på anden måde skader foreningens eller en anden afdelings interesser og omdømme, kan repræsentantskabet ekskludere afdelingen. Beslutning om eksklusion af en afdeling kræver 2/3 flertal blandt alle stemmeberettigede repræsentanter i foreningen. Hvis der ikke opnås flertal for beslutningen ved repræsentantskabsmødet, kan beslutning om eksklusion af en afdeling træffes på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer for eksklusion af afdelingen. Stk. 2. En afdeling kan beslutte at udtræde af foreningen, hvis det vedtages af afdelingens medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen. På den første generalforsamling skal beslutning om udtræden besluttes med mindst 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. På den efterfølgende generalforsamling skal beslutning om udtræden træffes med mere end halvdelen blandt afdelingens stemmeberettigede medlemmer. Der skal være mindst 14 dage mellem første og anden generalforsamling. Stk. 3. Såfremt udtræden af foreningen herefter lovligt er besluttet, mister afdelingen alle rettigheder, som tidligere var en del af samarbejdet i foreningen. Stk. 4. En udtrædende afdeling kan ikke gøre krav på nagelfast udstyr men udelukkende medtage udstyr der er mobilt, og som naturligt knytter sig til afdelingens virke, og som ikke benyttes af andre afdelinger i BIF. Stk. 5. En afdeling kan medtage sin økonomi (formue) ud af foreningen. Der udarbejdes en udtrædelsesbalance pr. udtrædelsesdatoen af et advokatfirma udpeget af forretningsudvalget. Advokatudgifter afholdes af den udtrædende afdeling. En udtrædende afdeling kan ikke gøre krav på værdier i hovedafdelingen eller i andre afdelinger. 13 Tegningsret og hæftelse Stk. 1. Foreningens medlemmer, medlemmer af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, afdelingsbestyrelser eller udvalg mv. hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Hovedforeningen hæfter ikke for afdelingernes forpligtelser. En afdeling hæfter ikke for hovedforeningens forpligtelser eller en anden afdelings forpligtelser. Stk. 3. Hovedforeningen hæfter med sin egen formue for hovedforeningens udgifter. Den enkelte afdeling hæfter med sin egen formue for afdelingens egne udgifter.

9 Stk. 4. Hovedforeningen tegnes i det daglige af forretningsudvalget ved formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner der i størrelse udgør over 20% af hovedforeningens formue, opgjort i sidst godkendte regnskab, kræves dog underskrift af formanden, kassereren samt et tredie medlem af forretningsudvalget. Såfremt den økonomiske disposition vedrører køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og/eller bygninger, tegnes foreningen af otte medlemmer af hovedbestyrelsen, heraf mindst 4 afdelingsrepræsentanter og mindst 2 medlemmer af Forretningsudvalget. Stk. 5. Den enkelte afdeling tegnes i det daglige af afdelingens bestyrelse ved formanden eller kassereren. 14 Regnskab og revision Stk. 1. Foreningen og afdelingernes regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter for et år ad gangen det kontingent afdelingerne skal betale pr. medlem. Stk. 3. Hovedforeningens midler skal bortset fra mindre beløb til foreståelse af den daglige drift, på betryggende måde være placeret i pengeinstitut eller tilsvarende. Værdipapirer skal være noteret i hovedforeningens navn, og placering af midler i værdipapirer må alene foretages i statsobligationer eller lignende. Afdelingens midler skal bortset fra mindre beløb til foreståelse af den daglige drift, på betryggende måde være placeret i pengeinstitut eller tilsvarende. Stk. 4. Regnskabet for hovedforeningen skal give et retvisende billede af hovedforeningens økonomi, og skal indeholde driftsregnskab og status. Regnskabet skal godkendes af hovedbestyrelsen inden forelæggelsen for repræsentantskabet. Stk. 5. Regnskabet for afdelingen skal give et retvisende billede af afdelingens økonomi, og skal indeholde driftsregnskab og status. Regnskabet skal udformes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsinstruks for Borup IF. Regnskabet skal godkendes på afdelingens generalforsamling, hvorefter godkendt regnskab forelægges hovedforeningen til orientering jf. 8, stk.3.

10 Stk. 6. Hovedforeningens regnskab revideres af to af repræsentantskabet valgte personer, der ikke behøver være revisorer af profession. Revisionen skal opfylde de krav til revision, som Køge Kommune fastsætter. Afdelingernes regnskab revideres af de af repræsentantskabet valgte revisorer efter samme retningslinjer. 15 Ændringer i vedtægterne mv. Stk. 1. Forandringer i vedtægterne kan besluttes på ethvert repræsentantskabsmøde når mindst 2/3 af de stemmeberettigede jf. 5 stk. 3 og 10 stk. 4, tilslutter sig forslaget. Stk. 2. Fortolkning af vedtægterne afgøres af hovedbestyrelsen, hvis afgørelse kan kræves prøvet ved det førstkommende repræsentantskabsmøde. Stk. 3. Ændring af samarbejdsaftalen og de etiske regler for BIF vedtages af hovedbestyrelsen. Ændringer kan efterfølgende kræves prøvet ved det førstkommende repræsentantskabsmøde. 16 Foreningens opløsning Stk. 1. Hovedforeningen kan kun opløses, hvis det vedtages af to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 3/4 majoritet blandt det samlede antal stemmeberettigede begge gange. Der skal være mindst 4 uger mellem første og andet repræsentantskabsmøde. Stk. 2. Såfremt opløsning af hovedforeningen herefter lovligt er besluttet, bestemmer repræsentantskabet hvorledes der forholdes med foreningens nettoformue, hvilket skal være til idrætslige formål. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. Herefter vil de enkelte afdelinger være at betragte som selvstændige foreninger. 17 Opløsning af en afdeling Stk.1. En afdeling kan kun opløses, hvis det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede begge gange. Der skal være mindst 14 dage mellem første og anden generalforsamling. Stk. 2. Såfremt opløsning af afdelingen herefter lovligt er besluttet, tilfalder afdelingens ejendele og formue BIF ved hovedforeningen. Ikrafttræden Således vedtaget på generalforsamlingen 17. april 2012 Revideret på Repræsentantskabsmøde 23. april 2013 Revideret på Repræsentantskabsmøde 30. april 2014

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING

Love for. Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Love for Af 20. oktober 1977 Med ændringer af 23. april 1981 BEDER - MALLING IDRÆTSFORENING Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Beder-Malling Idrætsforening, forkortet BMI, med hjemsted i Beder/Malling,

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.

1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen af Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Idrætsforeningen af Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Idrætsforeningen af 1932 1 Navn, hjemsted m.v. 1 2 Formål 1 3 Organisation 1 4 Foreninger 1 5 Medlemmer 3 6 Repræsentantskabet 3 7 Hovedbestyrelsen 4 8 Formandskabet 6 9 Interne udvalg 7

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907 Vedtægter for Sørbymagle Idrætsforening Stiftet 1907 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2016 Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet den 15. februar

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB

NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej Spøttrup. Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Næstildvej 7 7860 Spøttrup Vedtægter for NÆSTILDGÅRD SPORTSRIDEKLUB Januar 2016 Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Næstildgård Sportsrideklub (NÆST). Klubben er stiftet 06.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt

Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt Vedtægter for Hobro Firma & Familie Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Hobro Firma & Familie Idræt. Signatur HFFI. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

SOLBJERG IDRÆTSFORENING

SOLBJERG IDRÆTSFORENING Vedtægter for SOLBJERG IDRÆTSFORENING 8355 Solbjerg Rev.: marts 2007 Rev.: sept. 2001 Rev.: marts 2000 Rev.: marts 1999 Navn og formål 1 Navn 2 Formål Medlemsforhold 3 Aktive medlemmer 4 Passive medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere