Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon"

Transkript

1 Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014

2 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt dokumentationsskabelon Dansk navn: Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Engelsk navn: The Danish National Hepato Biliary Cancer Database Version 1, november 2014 Tabel 2.1: Populationsspecifikation Element 1.A Faglig definition af patientpopulation (ønsket population) 1.B Teknisk specifikation af patientpopulation (reel population) 1.C Patientforløbsafgrænsning Elementets indhold Patienter, som henvises til Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT), og som diagnosticeres med hepatocellulært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC) levermetastaser fra en kolorectalcancer (KRLM). I fremtiden planlægges også inklusion af patienter, som henvises til Lever MDT, og som diagnosticeres med levermetastaser fra alle andre cancertyper end KRLM. Patienter, som henvises til Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT). Disse patienter diagnosticeres med hepatocellulært carcinom (HCC), cholangiocarcinom (CC) levermetastaser fra en kolorectalcancer (KRLM) disse diagnoser afkræftes. I fremtiden planlægges også inklusion af patienter, som diagnosticeres med levermetastaser fra alle andre cancertyper end KRLM. Oversigt: Se bilag 1 (flowchart) Der afgrænses i forhold til et patientforløb Der afgrænses i forhold til incidens Der afgrænses ikke i forhold til om et forløb er afsluttet uafsluttet Startdato for et forløb er dato for henvisning til Lever MDT Slutdato for et afsluttet forløb er: o Patienter returneres til henvisende afdeling med afkræftet diagnose: Slutdato er dato for forløbets første Lever MDT konference o Patienter returneres til henvisende afdeling med anbefalingen best supportive care: Slutdato er dato for forløbets første Lever MDT konference o Patienter, som undergår kirurgisk underforløb: Slutdato er dato for afslutning på intenderet kurativ lokal behandling o Patienter, som undergår onkologisk underforløb og som takker nej til behandling: Slutdato er dato for nej tak til behandling o Patienter, som undergår onkologisk underforløb og som takker ja til behandling: Slutdato er dato for start på neoadjuvant, downsizing palliativ kemoterapi Enhed, som er ansvarlig for registrering i DLGCD og eventuel overflytning mellem afdelinger: o Patienter, som returneres til henvisende afdeling: Lever MDT

3 3 Indikatorskabelon 1.D Evt. organisatorisk afgrænsning (dataindberettende enheder) (definition, jf. pkt. 1.D) er ansvarlig for registreringen i DLGCD o Patienter, som ikke returneres til henvisende afdeling: Patienten indgår indtil slutdatoen i kirurgisk onkologisk underforløb o For kirurgiske underforløb er kirurgerne, som er tilknyttet fagområdet Hepato Pankreato Biliær (HPB) kirurgi, ansvarlige for registreringen af kirurgiske data o For onkologiske underforløb er den onkologiske afdeling, som er tilknyttet fagområdet øvre gastroenterologiske lidelser, ansvarlig for registreringen af alle data. Et enkelt sted (Århus Universitetshospital), og kun for HCC, er det den onkologiske behandling tilknyttet fagområdet hepatologi, som er ansvarlig for registreringen af onkologiske data for HCC. En patient kan have mere end et forløb 4 HPB centre indberetter til DLGCD: Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital. Desuden indberetter følgende onkologiske afdelinger på andre hospitaler end de 4 ovennævnte, som behandler onkologiske underforløb for KRLM patienter: Herlev, Sygehus Nord (Hillerød), Roskilde, Sygehus Syd (Næstved), Bornholms Hospital, Sønderborg, Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg), Vejle, Regionssygehuset Herning På de 4 HPB centre findes et Lever Multidisciplinært Team (Lever MDT), bestående af kirurger, onkologer, radiologer, nuklearmedicinere og hepatologer tilknyttet fagområdet HPB lidelser. 1.E Datakilder 1.F Dækningsgrad (patient og enhedsniveau) DLGCD s eget indberetningssystem, som er en Topica baseret indtastningsplatform. CPR registeret. Landspatientregisteret (LPR) vil i teorien være det register, som med højst validitet kan udgøre gold standard. Det er pt. ikke muligt at opgøre dækningsgraden, da DLGCD er forløbsbaseret, mens LPR er kontaktbaseret, og derfor kræves et større algoritmearbejde for at evaluere validiteten af LPR. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) planlægges udrullet for DLGCD i foråret Det er håbet, at valide algoritmer til datafangst fra LPR og eventuelle andre registre kan udvikles, så en fagligt forsvarlig gold standard kan angives. 1.G Validitet Følgende estimater over antal årlige patienter på landsplan er givet af DLGCD styregruppe: HCC: 250 CC: 300 KRLM: 1800 Disse estimater er det nærmeste man kommer en gold standard så længe valide algoritmer ikke er udviklet. DLGCD er nystartet, og der er for visse indberettende enheder problemer med at få indberettet til DLGCD. Det vurderes i første omgang at være vigtigst at opnå sufficient databasekomplethed, gerne mindst 90 % i relation til ovennævnte estimater (jf. pkt. 1.F). Der er derfor pt. ikke tiltag til at validere indtastede DLGCD forløb. Fremadrettet vil validiteten vurderes ved løbende stikprøvevis gennemgang af journaler.

4 4 Indikatorskabelon Tabel 3.1: Indikatoroversigt (kun aktuelle indikatorer, men det anbefales, at kompetencecentrene/databaserne sikrer dokumentation af historik) ID Beskrivelse Format Standard DLGCD_10_001 Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er Andel 80 % afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT. DLGCD_20_001 Andel af de på MDT konferensen ikke afsluttede Andel 90 % patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT DLGCD_30_001 Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal Andel 90 % behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_41_001 Andel af HCC patientforløb hvor patienten er i live 30 dage Andel 90 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle HCC patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_42_001 Andel af CC patientforløb hvor patienten er i live 30 dage Andel 95 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle CC patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_43_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 30 dage Andel 95 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_51_001 Andel af HCC patientforløb hvor patienten er i live 1 år efter Andel 75 % start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle HCCpatientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_53_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 1 år Andel 90 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_61_001 Andel af HCC patientforløb hvor patienten er i live 3 år efter Andel 50 % start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle HCCpatientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_63_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 3 år Andel 60 % efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. DLGCD_73_001 Andel af KRLM patientforløb hvor patienten er i live 5 år efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle KRLM patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Andel 35 %

5 5 Indikatorskabelon Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Ia: Udredning efter MDT Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Ia (Beregningsregler) 5 (Generisk datamodel) DLGCD_10_001 Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Andel af patientforløb hvor det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage efter henvisning til Lever MDT. Struktur Proces X Resultat Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed X Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik X Behandling Pleje Opfølgende kontrol Rehabilitering Andet henvisning; diagnostik; tid Pakkeforløbenes tidsgrænser er bestemt ud fra forudsætning af ubegrænsede ressourcer, hvilket ikke er tilfældet i hverdagen. Derfor findes 80 % grænsen passende. National klinisk retningslinje andre peer reviewede synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X

6 6 Indikatorskabelon Format Standard Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 80 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: Forbedringsretning National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Indikatorpopulation (nævner) A: Alle patientforløb med patienter, som henvises til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer OG B: (hvor Lever MDT konferencen resulterer i en forundersøgelse på Lever MDT med henblik på intenderet kurativ lokal behandling intenderet onkologisk behandling [dvs. MDT_T1 KIR_T3 MDT_T1 ONK_T3 ] C:

7 7 Indikatorskabelon hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling, som af patienten får informeret samtykke til best supportive care [dvs. HABSC_T3 = MDT_T1]) D: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling og diagnosen afkræftes [dvs. HADA_T3 = MDT_T1] Dvs. nævneren er: (A og B) (A og C) (A og D) Henvisning til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer sker: Fra medicinsk kirurgisk afdeling (HCC, CC) Fra kolo rektal cancer pakkeforløb, primær udredning kontrolforløb (KRLM) Efter resektion af ekstrahepatisk tumor (KRLM) Efter afslutning af neoadjuvant downsizing kemoterapi Fra kontrolundersøgelse efter intenderet kurativ lokal behandling Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, for hvilke det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage (Slut minus Start 14). Start: Dato for henvisning til Lever MDT (MDT_T0). Slut: Dato for informeret samtykke (KIR_T3 ONK_T3 HABSC_T3) afkræftning af diagnose (HADA_T3). Informeret samtykke omfatter en af følgende: Informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling Informeret samtykke til neoadjuvant, downsizing palliativ kemoterapi

8 8 Indikatorskabelon nej tak til behandling Informeret samtykke til best supportive care Datakomplethed Der er ingen eksklusionskriterier, fraset eksklusionskriterier, som skyldes inkomplette data. Eksklusioner grundet inkomplette data: 1) MDT_T0 mangler 2) KIR_T3 og ONK_T3 og HABSC_T3 og HADA_T3T3 mangler 3) To flere non missing blandt variablene (KIR_T3, ONK_T3, HABSC_T3, HADA_T3), såfremt 2) og 3) ikke har medført eksklusion: 4) Den valide værdi blandt variablene (KIR_T3, ONK_T3, HABSC_T3, HADA_T3) minus MDT_T0 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke på sygdom (HCC, CC, KRLM) til generisk datamodel, men dette vil eventuelt blive gjort i årsrapporten 95 % CI (binomialfordeling) 14 dage (i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget.

9 9 Indikatorskabelon Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Ib: Forundersøgelse efter MDT Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Ib (Beregningsregler) 9 (Generisk datamodel) DLGCD_20_001 Senest revideret September 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Format Andel af de på MDT konferensen ikke afsluttede patientforløb, hvor patienten møder til forundersøgelse på kirurgisk onkologisk afdeling inden for 14 kalenderdage efter henvisning til Lever MDT Struktur Proces X Resultat Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed X Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling Pleje Opfølgende kontrol Rehabilitering Andet X Lever MDT; henvisning; tid Pakkeforløbenes tidsgrænser er bestemt ud fra forudsætning af ubegrænsede ressourcer, hvilket ikke er tilfældet i hverdagen. Derfor findes 90 % grænsen passende. National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem

10 10 Indikatorskabelon Standard Andel X ( 90 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Indikatorpopulation (nævner) A: Alle patientforløb med patienter, som henvises til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer OG B: (hvor Lever MDT konferencen resulterer i en forundersøgelse på Lever MDT med henblik på intenderet kurativ lokal behandling intenderet onkologisk behandling [dvs. MDT_T1 KIR_T2 MDT_T1 ONK_T2 ] C: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling, som af patienten får informeret samtykke til best supportive care [dvs. HABSC_T3 = MDT_T1])

11 11 Indikatorskabelon D: hvor Lever MDT konferencen resulterer i retur til henvisende afdeling og diagnosen afkræftes [dvs. HADA_T3 = MDT_T1] Dvs. nævneren er: (A og B) (A og C) (A og D) Henvisning til Lever MDT på begrundet mistanke om lever galdevejscancer sker: Fra medicinsk kirurgisk afdeling (HCC, CC) Fra kolo rektal cancer pakkeforløb, primær udredning kontrolforløb (KRLM) Efter resektion af ekstrahepatisk tumor (KRLM) Efter afslutning af neoadjuvant downsizing kemoterapi Fra kontrolundersøgelse efter intenderet kurativ lokal behandling Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, for hvilke det diagnostiske pakkeforløb er afsluttet inden for 14 dage (Slut minus Start 14). Start: Dato for henvisning til Lever MDT (MDT_T0). Slut: Dato for forundersøgelse (KIR_T2 ONK_T2 HABSC_T3) afkræftning af diagnose (HADA_T3). Datakomplethed Der er ingen eksklusionskriterier, fraset eksklusionskriterier, som skyldes inkomplette data. Eksklusioner grundet inkomplette data: 1) MDT_T0 mangler 2) KIR_T2 og ONK_T2 og HABSC_T3 og HADA_T3T3 mangler

12 12 Indikatorskabelon 3) To flere non missing blandt variablene (KIR_T2, ONK_T2, HABSC_T3, HADA_T3), såfremt 2) og 3) ikke har medført eksklusion: 4) Den valide værdi blandt variablene (KIR_T2, ONK_T2, HABSC_T3, HADA_T3) minus MDT_T0 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke på sygdom (HCC, CC, KRLM) til generisk datamodel, men dette vil eventuelt blive gjort i årsrapporten 95 % CI (binomialfordeling) 14 dage (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn IIa: Samtykke til behandling Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). IIa (Beregningsregler) 13 (Generisk datamodel) DLGCD_30_001 Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Andel af patientforløb hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes senest 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces X Resultat

13 13 Indikatorskabelon Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Format Standard Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed X Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje Opfølgende kontrol Rehabilitering Andet Informeret samtykke; intenderet kurativ lokal behandling; tid Pakkeforløbenes tidsgrænser er bestemt ud fra forudsætning af ubegrænsede ressourcer, hvilket ikke er tilfældet i hverdagen. Derfor findes 90 % grænsen passende. National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation X Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 90 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer), hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift

14 14 Indikatorskabelon Fokusgruppe Ingen dokumentation X Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Definition af tæller (Andelsindikatorer) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med patienter, som har givet informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling. Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor intenderet kurativ lokal behandling påbegyndes inden for 14 dage efter patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start 14) Start: Dato for patientens informerede samtykke til intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T3) Slut: Dato for påbegyndelse af intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor patienten er tilbudt intenderet kurativ lokal behandling, men patienten har ikke ønsket at give informeret samtykke til intenderet kurativ lokal behandling ELLER Alle patientforløb, hvor patienten er tilbudt intenderet kurativ lokal behandling, men patienten har takket nej tak til behandling Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) KIR_T3 mangler 2) KIR_T4 mangler 3) KIR_T4 minus KIR_T3 er negativ (<0) Tidsreference Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven)

15 15 Indikatorskabelon #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke på sygdom (HCC, CC, KRLM) til generisk datamodel, men dette vil eventuelt blive gjort i årsrapporten 95 % CI (binomialfordeling) 14 dage (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Database IIIa: Overlevelse 30 dag, HCC IIIa: Overlevelse 30 dag, CC IIIa: Overlevelse 30 dag, KRLM Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Indikatornummer ID IIIa (Beregningsregler) HCC:17 (Generisk datamodel) CC:18 (Generisk datamodel) KRLM: 19 (Generisk datamodel) DLGCD_41_001 (HCC), DLGCD_42_001 (CC), DLGCD_43_001 (KRLM) Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Andel af patientforløb hvor patienten er i live 30 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet

16 16 Indikatorskabelon Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 30 dage Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015). National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Format Standard Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 90 % er acceptabelt for HCC; 95 % er acceptabelt for CC; 95 % er acceptabelt for CC KRLM) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i

17 17 Indikatorskabelon serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 30 dage fra dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) til udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >30) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 30 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 30 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4).

18 18 Indikatorskabelon Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres på sygdom (HCC, CC, KRLM) 95 % CI (binomialfordeling) 30 dage (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Database IIIb: Overlevelse 1 år, HCC IIIb: Overlevelse 1 år, KRLM Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). Indikatornummer ID IIIb (Beregningsregler) HCC:20 (Generisk datamodel) KRLM: 22 (Generisk datamodel) DLGCD_51_001 (HCC), DLGCD_53_001 (KRLM) Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Andel af patientforløb hvor patienten er i live 1 år (365 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X

19 19 Indikatorskabelon Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords #Klinisk rationale Evidens for indikator Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 1 år Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015). National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Format Standard Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 75 % er acceptabelt for HCC; 90 % er acceptabelt for KRLM) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter

20 20 Indikatorskabelon Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 365 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >365) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 365 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4)

21 21 Indikatorskabelon ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 365 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres på sygdom (HCC, KRLM) 95 % CI (binomialfordeling) 1 år (365 dage) (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget.

22 22 Indikatorskabelon Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn IIIc: Overlevelse 3 år, HCC IIIc: Overlevelse 3 år, KRLM Database Indikatornummer ID Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). IIIc (Beregningsregler) HCC:23 (Generisk datamodel) KRLM: 25 (Generisk datamodel) DLGCD_61_001 (HCC), DLGCD_63_001 (KRLM) Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords Andel af patientforløb hvor patienten er i live 3 år (1096 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 3 år #Klinisk rationale Evidens for indikator Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015). National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation

23 23 Indikatorskabelon Format Standard Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 50 % er acceptabelt for HCC; 60 % er acceptabelt for KRLM) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling OG Der skal være mindst 1096 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4).

24 24 Indikatorskabelon Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >1096) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 1096 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 1096 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0) Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres på sygdom (HCC, KRLM) 95 % CI (binomialfordeling)

25 25 Indikatorskabelon Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren 3 år (1096 dage) (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 3.2: Indikatorspecifikation Vedr. variabelnavne: Se bilag 1 (flowchart). Navn Database Indikatornummer ID IIId: Overlevelse 5 år, KRLM Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD). IIId (Beregningsregler) 28 (Generisk datamodel) DLGCD_73_001 Senest revideret Juni 2012 Beskrivelse Type Kvalitetsdimension Forløbsdimension #Keywords Andel af patientforløb hvor patienten er i live 5 år (1826 dage) efter start på intenderet kurativ lokal behandling blandt alle patientforløb (incidente og non incidente) med intenderet kurativ lokal behandling. Struktur Proces Resultat X Efterlevelse af evidensbaseret praksis X Lighed Patientsikkerhed X Patientoplevet sundhedseffekt X Rettidighed Omkostningseffektivitet Screening Forebyggelse Diagnostik Behandling X Pleje X Opfølgende kontrol X Rehabilitering X Andet Overlevelse; 5 år #Klinisk rationale Anbefalet i DLGCGs Nationale Guidelines for KRLM, HCC og CC(udkommer foråret 2015).

26 26 Indikatorskabelon Evidens for indikator National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n). Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Format Standard Andel X Kontinuert variabel Antal, aktivitet Rate Antal imellem Andel X ( 35 % er acceptabelt) Kontinuert variable: Antal, aktivitet Rate Antal imellem Ingen fastsat standard Bemærk: Evidensen for standarden skal angives. Kryds af: National klinisk retningslinje og andre peer reviewed synteser af forskningsevidens (klaringsrapporter; nationale programmer) X Hvis kryds, anfør hvilke(n) Systematisk review af forskningslitteratur f.eks. Cochrane review X Formaliseret konsensusprocedure, der involverer relevante eksperter Enkeltpublikationer i peer reviewed tidsskrift Fokusgruppe Ingen dokumentation Forbedringsretning Anfør, hvilken retning i indikatorværdi og/ tidsserier (trendanalyser i serie(run) og kontroldiagrammer), der indikerer forbedret kvalitet: Forbedringsretning er nedad Forbedringsretning er opad X Neutral forbedringsretning: Ingen forbedringsretning: Beregning Indikatorpopulation (nævner) Der bruges 95 % CI (binomialfordeling) for at vurdere, om der sker forbedringer Alle patientforløb med intenderet kurativ lokal behandling

27 27 Indikatorskabelon OG Der skal være mindst 1826 dage mellem start på intenderet kurativ lokal behandling og udtræk fra DLGCD OG CPR registeret skal være opdateret tidligst 1826 dage efter start på intenderet kurativ lokal behandling. Definition af tæller (Andelsindikatorer) Alle patientforløb, der indgår i nævner, hvor dødsdatoen ligger mere end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (Slut minus Start >1826) ELLER en dødsdato ikke findes (dvs. patientens status i CPR registeret er aktiv). Start: Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Slut: Dødsdato (fra CPR registeret). Datakomplethed Eksklusionskriterier: Alle patientforløb, hvor der ikke findes en dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb, hvor der er gået mindre end 1826 dage mellem dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) og udtræk fra DLGCD ELLER Alle patientforløb for hvilke CPR registeret er opdateret mindre end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4) ELLER Alle patientforløb hvor patienten iflg. CPR registeret er emigreret forsvundet tidligere end 1826 dage efter dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (KIR_T4). Derudover følgende eksklusioner grundet inkomplette data: 1) Operationstypen mangler 2) KIR_T4 mangler 3) Dødsdato minus KIR_T4 er negativ (<0)

28 28 Indikatorskabelon Tidsreference #Tildeling af delte patientforløb Confounderjustering og/ stratificering Beregning af konfidensinterval og/ kontrolgrænser Forsinkelse grundet nødvendig observationstid Kvalitetsvurdering af indikator Overordnet vurdering af indikatoren Er defineret for nævner, tæller og datakomplethed i dette skema (se foroven) Et patientforløb tildeles én af de 4 overordnede enheder (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital). Der er ingen confounderjustering. Der stratificeres ikke. 95 % CI (binomialfordeling) 5 år (1826 dage) (i forhold til nævnerpopulationen, ikke nødvendigvis i forhold til hele forløbets start) Indikatoren har høj validitet, da den kun er baseret på datoer og ikke indeholder subjektive skøn. Validiteten kompromitteres ved fejlindtastning af datoer. Der er ingen confounderjustering stratificering, men case mix vurderes ikke at være stor indenfor de aktuelle sygdomsområder, da patientoptaget er geografisk betinget. Tabel 4.1. Variabelliste Variabelnavn (label) [variabelnavn i beregningsregler og bilag 1] FORLOEB_ID (reference to parent table FORLOEB) ORGUNIT_CODE (reference to ORGUNIT.CODE) ForloebAnsvarlig_CODE (Oprettet af) CPRnr ddleverkraefttypeforloeb (Leverkræfttype) ddkraeftpakkeforloeb (Kræftpakke) Definition Unikt nummer for hvert DLGCD forløb Enhed, som registrerer i DLGCD Oprettet af (organisatorisk enhed) CPR nummer Leverkræfttypeforløb (CC, HCC KRLM forløb) Kræftpakke datehenvisningsdatoccmdt (Henvisningsdato) [MDT_T0] dateforfoerstemdtkonferenceccmdt (Dato for første MDT konf.) [MDT_T1] ouphenvisendeafdccmdt_code (Henvisende afdeling til første MDT konference) ouphenvisendeafdccmdt_type (Henvisende afdeling til første MDT konference) Henvisningsdato, CC forløb Dato for første Lever MDT konference, CC forløb Henvisende afdeling (SKS kode) til første MDT konference, CCforløb Henvisende afdeling (navn) til første MDT konference, CC forløb

29 29 Indikatorskabelon ddstatusfoersteccmdt datevedikkefaerdigudredtccmdt (Dato for ny MDT&nbsp&nbsp) [MDT_S1 MDT_SX] oupsqsfdudfsupplusccmdt_code (Afd. som udfører suppl. us. til ny MDT) oupsqsfdudfsupplusccmdt_type (Afd. som udfører suppl. us. til ny MDT) cbvedikkefaerdigudredtccmdt (Færdig&nbsp&nbsp udredt) txtartafsuppunderccmdt (Angiv art af suppl. undersøgelse(r)) ddgaldevejscancertypeccmdt (Galdevejscancertype) cbultralydccmdt (Ultralyd) cbpetctccmdt (PET CT) cbeusccmdt (EUS) cblaparatomiccmdt (Laparatomi) cbctccmdt (CT) cbercpccmdt (ERCP) cblusccmdt (LUS) cbbiopsiaftumorccmdt (Biopsi af tumor) cbmrccmdt (MR) cbptcccmdt (PTC) cblaparaskopiccmdt (Laparaskopi) cbbilleddiagnostikccmdt (Billeddiagnostik) cbhistologiccmdt (Histologi) cbfnaccmdt (FNA) ddperfstatusccmdt (Performancestatus) ddoperabelccmdt (Skønnes patienten operabel på basis af de til Status for første Lever MDT konference (Ikke færdigudredt færdigudredt), CC forløb Dato for ny Lever MDT konference (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Afd. (SKS kode) som udfører suppl. us. til ny MDT (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Afd. (navn) som udfører suppl. us. til ny MDT (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Færdigudredt efter suppl. us. (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Angiv art af suppl. undersøgelse(r) (hvis patienten ikke er færdigudredt ved første Lever MDT konference), CC forløb Galdevejscancertype, CC forløb Præterapeutisk udredning, ultralyd, CC forløb Præterapeutisk udredning, PET CT scanning, CC forløb Præterapeutisk udredning, EUS, CC forløb Præterapeutisk udredning, Laparatomi, CC forløb Præterapeutisk udredning, CT scanning, CC forløb Præterapeutisk udredning, ERCP, CC forløb Præterapeutisk udredning, LUS, CC forløb Præterapeutisk udredning, Biopsi af tumor, CC forløb Præterapeutisk udredning, MR scanning, CC forløb Præterapeutisk udredning, PTC, CC forløb Præterapeutisk udredning, Laparaskopi, CC forløb Grundlag for diagnose, billeddiagnostik, CC forløb Grundlag for diagnose, histologi, CC forløb Grundlag for diagnose, FNA, CC forløb Performancestatus, CC forløb Skønnes patienten operabel på basis af de til MDT tilsendte informationer, CC forløb

30 30 Indikatorskabelon MDT tilsendte informationer) ddtumorresektabelccmdt (Er tumor resektabel på basis af de til MDT tilsendte informationer) dddiagnoseafkraeftetccmdt (Diagnose afkræftet) dateudredningafsluttetccmdt (Udredning afsluttet) ddbehandlingsplanccmdt (Behandlingsplan) Er tumor resektabel på basis af de til MDT tilsendte informationer, CC forløb Diagnose afkræftet, CC forløb Udredning afsluttet (dato), CC forløb Behandlingsplan, CC forløb ddsqludredtafcckirfor (Kirurgisk forløb udført af) txtudlandetcckirforloeb (Hvis "Udlandet" angiv sted) Kirurgisk forløb udført af, CC forløb Hvis kirurgisk forløb udført i "Udlandet" angiv sted, CC forløb ddbehudfcckirbeh (Patient behandlet på denne afdeling) ddhenbehandcckirbeh (Henvist til kir. behandling andetsteds) ddaarsingbehcckirbeh (Patientårsag til ingen behandling) ddsqlbehhvorcckirbeh (Henvist til) txtbehudlcckirbeh (Hvis udlandet/andet angiv sted) dateforundersoegelsecckirbeh (Dato for forundersøgelse) [KIR_T2] datebehandlingsacceptcckirbeh (Behandlingsaccept) [KIR_T3] dateopdatocckirbeh (Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling) [KIR_T4] ddlokalbehandlingcckirbeh (Hvilken lokalbehandling blev udført) ddbehandlingsprincipcckirbeh (Hvilket lokalbehandlingsprincip) ddklinisktypecckirbeh (Galdevejscancertype) ddpattintrahepatisktypecckirbeh (T) Patient behandlet på denne afdeling, CC forløb Henvist til kirurgisk behandling andetsteds, CC forløb Patientårsag til ingen behandling (hvis patienten ikke er behandlet på denne afdeling og patienten ikke er henvist til kirurgisk behandling andetsteds), CC forløb Hvilken afdeling er patienten henvist til (hvis patienten ikke er behandlet på denne afdeling, men er henvist til kirurgisk behandling andetsteds), CC forløb Hvilken afdeling i udlandet er patienten henvist til (hvis patienten ikke er behandlet på denne afdeling, men er henvist til kirurgisk behandling i udlandet), CC forløb Dato for forundersøgelse (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Dato for behandlingsaccept (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Dato for start på intenderet kurativ lokal behandling (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Hvilken lokalbehandling blev udført (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Hvilket lokalbehandlingsprincip (hvis patienten er behandlet på denne afdeling), CC forløb Galdevejscancertype, uden patologisk vurdering, CC forløb Klinisk T stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb

31 31 Indikatorskabelon ddpatnintrahepatisktypecckirbeh (N) ddpatmintrahepatisktypecckirbeh (M) txtpatstadintrahepatisktypecckirbeh (Stadium) ddpatthilaertypecckirbeh (T) ddpatnhilaertypecckirbeh (N) ddpatmhilaertypecckirbeh (M) txtpatstadhilaertypecckirbeh (Stadium) ddpattgaldeblaerecckirbeh (T) ddpatngaldeblaerecckirbeh (N) ddpatmgaldeblaerecckirbeh (M) txtpatstadgaldeblaerecckirbeh (Stadium) cbpatologiskpraeparatcckirbeh (Patologisk præperat) ddpatresekvurdcckirbeh (Patologisk resektionsvurdering) ddpatoanatomiskstadiumtypecckirbeh (Galdevejscancertype) ddpatanatintrahepatisktypecckirbeh (T) ddpatananintrahepatisktypecckirbeh (N) ddpatanamintrahepatisktypecckirbeh (M) txtpatanastadintrahepatisktypecckirbeh (Stadium) ddpatanathilaertypecckirbeh (T) ddpatananhilaertypecckirbeh (N) ddpatanamhilaertypecckirbeh (M) txtpatanastadhilaertypecckirbeh (Stadium) ddpatanatgaldeblaerecckirbeh (T) Klinisk N stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Klinisk M stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Klinisk stadium, intrahepatisk tumor (udregnes automatisk på baggrund af kliniske T, N og M stadium), CC forløb Klinisk T stadium for perihilær tumor, CC forløb Klinisk N stadium for perihilær tumor, CC forløb Klinisk M stadium for perihilær tumor, CC forløb Klinisk stadium, perihilær tumor (udregnes automatisk på baggrund af kliniske T, N og M stadium), CC forløb Klinisk T stadium for galdeblæretumor, CC forløb Klinisk N stadium for galdeblæretumor, CC forløb Klinisk M stadium for galdeblæretumor, CC forløb Klinisk stadium, galdeblæretumor (udregnes automatisk på baggrund af kliniske T, N og M stadium), CC forløb Foreligger et patologisk præparat, CC forløb Patologisk resektionsvurdering (hvis et patologisk præparat foreligger), CC forløb Galdevejscancertype, inkl. patologisk vurdering, CC forløb Pato anatomisk T stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Pato anatomisk N stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Pato anatomisk M stadium for intrahepatisk tumor, CC forløb Pato anatomisk stadium, intrahepatisk tumor (udregnes automatisk på baggrund af pato anatomiske T, N og M stadium), CC forløb Pato anatomisk T stadium for perihilær tumor, CC forløb Pato anatomisk N stadium for perihilær tumor, CC forløb Pato anatomisk M stadium for perihilær tumor, CC forløb Pato anatomisk stadium, perihilær tumor (udregnes automatisk på baggrund af pato anatomiske T, N og M stadium), CC forløb Pato anatomisk T stadium for galdeblæretumor, CC forløb

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011

Analyse af lange forløbstider i kræftpakker. Rapport for lungecancer. Udgivelsesdato: 30. december 2011 Analyse af lange forløbstider i kræftpakker Rapport for lungecancer Udarbejdet af Anders Green, klinisk epidemiolog, professor, overlæge, dr.med. Maria Iachina, biostatistiker, cand.scient. (statistik),

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Introduktion til DNKK

Introduktion til DNKK Baggrund og metode Den Nationale Kliniske Kræftdatabase 31. august 2012 Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNKK projektet bestående af: Peter Gustav, Cand. scient., akademisk datamanager,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsr apport 2004 Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2004 Dansk Kolorektal Cancer Database

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2009 Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2009 DCCG, 2011 Grafisk produktion:

Læs mere

BILAG A. Evaluering af ABT projektet. Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet

BILAG A. Evaluering af ABT projektet. Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet BILAG A Evaluering af ABT projektet Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet Christian Nøhr Anna Marie Høstgaard, Institut for Planlægning samfundsudvikling

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for livmoderhalskræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere